Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014

2 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2014 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2014 en achtereenvolgens de begroting 2014 en de bestuursrapportage In deze laatste rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat over Begroting 2014 In november 2013 heeft u de begroting 2014 vastgesteld met een positief saldo van Het meerjarenperspectief was toen een aandachtspunt. Resultaat Tussentijds hebben wij bij de bestuursrapportage 2014 het resultaat negatief bijgesteld. Bij de bestuursrapportage hadden wij de verwachting, dat wij 2014 af zouden gaan sluiten met een positief saldo van Bij de jaarrekening sluiten we 2014 uiteindelijk af met een positief saldo van In de inleiding lichten we toe hoe de ontwikkeling van het saldo is geweest en waardoor de afwijkingen worden veroorzaakt. Coalitieprogramma Uiteraard is het belangrijk dat wij binnen de financiële kaders zijn gebleven. Van belang is ook, dat wij een deel van de voorgenomen ambities vanuit het coalitieprogramma Met nieuw elan hebben gerealiseerd. Hierbij valt onder andere te denken aan: Vervolgstappen in de samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen; Wijziging vergadersystematiek naar commissiesysteem; Voorbereidingen invoering drie decentralisaties per 1 januari 2015; Herinrichten 60km-wegen. Tot slot In de raadsvergadering van 24 juni 2015 behandelen wij de jaarrekening Voorafgaande aan deze behandeling geven wij u een technische toelichting op de jaarrekening Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU T.P.G. van der Horst, Wnd-secretaris Drs. V.T.M. Braam Burgemeester

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding JAARVERSLAG Programmaverantwoording... 9 Programma 1 Burger, bestuur en veiligheid Programma 2 Onderwijs, welzijn en zorg Programma 3 Sociale Zaken Programma 4 Toerisme en economie Programma 5 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Programma 6 Milieu en afval Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Paragraaf 1 Lokale heffingen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Paragraaf 6 Verbonden partijen Paragraaf 7 Grondbeleid Paragraaf 8 Rechtmatigheid Paragraaf 9 Enclavesituatie JAARREKENING Overzicht van baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Balans Toelichtingen op de balans Sisa verantwoordingsinformatie

4 Inleiding In dit jaarverslag hebben we een splitsing aangebracht in: programmaverantwoording en paragrafen/overige overzichten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: Wijzigingen ten opzichte van 2013 Resultaat 2014; Financiële positie; Begrotingsrechtmatigheid. Wijzigingen ten opzichte van 2013 In vergelijking met de jaarrekening 2013 hebben wij in de jaarrekening 2014 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Om te beginnen hebben wij deze inleiding in de jaarrekening 2014 opgenomen. Daarnaast hebben wij bij de financiële afwijkingen aangegeven of de afwijkingen een structureel of een incidenteel karakter hebben. De structurele effecten nemen we mee bij het opstellen van de perspectiefnota 2016, zodat wij u dan een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief kunnen schetsen. Tot slot hebben wij geen effect- en prestatie-indicatoren en doelenbomen meer opgenomen in de jaarrekening. Resultaat 2014 In de loop van 2014 heeft het resultaat zich als volgt ontwikkeld: Bedragen x Saldo aangeboden begroting Aanpassingen behandeling begroting Verwacht resultaat vastgestelde begroting 2014 Bestuursrapportage Verwacht resultaat 2014 bij bestuursrapportage Effecten na bestuursrapportage JAARREKENINGRESULTAAT Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2014 is per saldo onttrokken aan de reserves, ten gunste van de exploitatie. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de balans. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten -/ Mutaties reserves Resultaat Jaarrekeningresultaat 2014 versus verwacht resultaat bestuursrapportage 2014 Bij de bestuursrapportage 2014 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2014 af zouden sluiten met een positief resultaat van Na de bestuursrapportage hebben we dit resultaat naar boven bij kunnen stellen bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarvan de lasten gedekt worden uit een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal. Tevens laten we de personele inzet, voor zover geen invloed op het resultaat, buiten beschouwing. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

5 Bedragen x Incidenteel Structureel Pr. Omschrijving V N V N 1. Bijdrage Baarle-Hertog brandweerkosten Onderhoud en huur sportterreinen Ontvangen idop subsidie voor deelprojecten Participatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Projecten Toeristisch Baarle en Enclaves in Europa Basisregistraties Gebouwen en Adressen (BAG) Controle recreatieparken Bouwleges 39 Div. Kostenplaatsen, voornamelijk kapitaallasten. 48 Overige Totaal Incidenteel Voordeel 502 Totaal Structureel Nadeel Verwachte jaarrekeningresultaat bij bestuursrapportage 2014 Voordeel 131 Jaarrekeningresultaat 2014 Voordeel 626 Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2015 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2015 geen rekening mee hebben gehouden. De structurele effecten nemen we mee bij het opstellen van de Perspectiefnota Hieronder geven we een korte toelichting op de posten. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Bijdrage Baarle-Hertog brandweerkosten De bijdrage van Hertog aan de gezamenlijke brandweer hadden wij in de begroting geraamd op er van uitgaande dat nieuwe verdeelsleutel afgesproken zou worden. In 2014 vond deze discussie niet plaats o.a. doordat de discussie over de afrekeningen van de laatste jaren nog niet definitief haar beslag kreeg. De bijdrage ligt lager. Wij verwachten, dat wij in 2015 ook nog een lagere bijdrage ontvangen. Vanaf 2016 gaan we uit van Onderhoud en huur sportterreinen Het nadeel van komt enerzijds door hogere onderhoudsuitgaven en anderzijds door lagere huuropbrengsten. De hogere uitgaven ( ) worden in hoofdzaak veroorzaakt doordat herstelwerkzaamheden nodig waren ter verbetering van de drassige conditie van het veld en de roestwaterproblematiek bij de voetbalaccommodatie in Baarle-Nassau. Hierdoor is ook een lagere huur met Gloria overeengekomen, mede hierdoor liggen de huuropbrengsten lager dan begroot. Ontvangen idop subsidie voor deelprojecten Naast de idop-subsidie voor de realisatie van de MFA in Ulicoten hebben wij ook subsidie ontvangen voor de realisatie van deelprojecten. Het betreft hier activiteiten voor jongeren, ouderen, mobiliteit en continuïteit woningbouw. Deze subsidie, , komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

6 Participatie Zowel bij inkomsten als bij de uitgaven hebben we een voordeel behaald in De rijksbijdrage was hoger dan voorzien, daarnaast lagen onze uitgaven in werkelijkheid iets lager dan verwacht. Het totale voordeel bedroeg Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt doordat de taakstelling Wsw lager was dan voorzien. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de effecten van de gekantelde aanpak duidelijk waarneembaar. Ten opzichte van de begroting liggen de uitgaven lager. Deze lagere uitgaven zijn op alle onderdelen van de WMO (vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden) zichtbaar. Door een stijging van de eigen bijdragen WMO nemen ook de inkomsten toe met een bedrag van Van het totale voordeel van verwachten we dat structureel is. Projecten Toeristisch Baarle en Enclaves in Europa Voor beide projecten hadden een bedrag opgenomen in de begroting. Voor het Toeristisch Baarle en voor Enclaves in Europa Daarnaast hadden wij het restant van het budget toeristisch actieplan ( ) overgeheveld van 2013 naar Van het totaal beschikbare bedrag van hebben niets uitgegeven. Doordat we geen uitvoering hebben gegeven aan het project Enclaves in Europa hebben we ook niet de geraamde subsidie van ontvangen. Het totale effect op het jaarrekeningresultaat bedraagt Voor 2015 hebben we een bedrag in de begroting opgenomen van Naar verwachting stelt het Gob-plenair in juni 2015 de update van het uitvoeringsplan vast. Indien nodig vragen wij op basis van deze update extra budget aan. Basisregistraties Gebouwen en Adressen In 2014 hebben we een aantal kosten niet hoeven te maken, dit kwam enerzijds doordat wij een aantal werkzaamheden al in 2013 hadden uitgevoerd en anderzijds doordat wij werkzaamheden hebben doorgeschoven naar Doordat we in 2015 voor deze werkzaamheden middelen in de begroting hebben opgenomen komen de middelen van 2014 ten gunste van het jaarrekeningsaldo Daarnaast vallen een aantal kosten structureel lager uit. Het totale voordeel bedraagt Van dit voordeel is structureel. Het voordeel va wordt grotendeels veroorzaakt door: GBKN: lagere kosten mutatiebijhouding, massale output en inmetingskosten Deels worden deze lagere lasten veroorzaakt door de combinatie van taken met de pre-bgt. Luchtfoto's: lagere lasten 8.000, door lagere beheerkosten van de cyclorama s doordat een deel van de kosten in 2013 verantwoord is. Mutatiesignalering luchtfotovergelijking: lagere lasten 5.000, doordat er heeft geen mutatiesignalering heeft plaatsgevonden BAG: lagere lasten , doordat de werkzaamheden voor de controle van de uitvallijsten mutatiesignalering BAG niet zijn uitgevoerd. Deze voeren we in 2015 uit. Controle recreatieparken Op basis van de resultaten van op park De Kievit hebben wij besloten om de overige parken niet volgens het vastgestelde plan van aanpak te controleren. Voor de controle op basis van de nieuwe aanpak hebben we in 2014 nauwelijks kosten gemaakt, waardoor er ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaat van Bouwleges Bij de bestuursrapportage 2014 hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte baten uit leges voor bouw- en inrit/aanlegvergunningen. Op basis van deze inschatting hebben wij de raming met naar beneden bijgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de opbrengsten nog iets lager uitvallen, dan bij de bestuursrapportage 2014 was voorzien. Het nadeel bedraagt Kostenplaatsen, voornamelijk kapitaallasten Op alle uitgaven op de kostenplaatsen hebben een voordeel behaald van Dit komt grotendeels doordat de kapitaallasten op de kostenplaatsen lager uitvallen dan voorzien. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

7 Financiële positie Het jaarrekeningresultaat en de meerjarenbegroting geven inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben sluiten we af met een positief resultaat van circa 0,6 miljoen. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit saldo. Naast de exploitatie is ook onze voorzieningen- en reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over onze financiële positie. De totale omvang van de voorzieningen bedraagt per balansdatum miljoen. De voorzieningen zijn toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2014 van de algemene reserve, de bestemmingsreserves, en het nog te verrekenen resultaat Het totaal hiervan heeft een omvang van miljoen. In onderstaande tabel geven we het verloop van onze reservepositie in de afgelopen jaren weer. Bedragen x Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat TOTAAL Onze reservepositie is een belangrijke factor bij de bepaling van onze weerstandscapaciteit. In de paragraaf weerstandsvermogen laten we zien hoe onze weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico s voor onze gemeente. De ontwikkeling van de weerstandsvermorgen laat het volgende beeld zien. Bedragen x Weerstandscapaciteit Risico's Weerstandsvermogen (absoluut) Ratio 2,6 2,4 2,4 1,8 4,7 In de paragraaf weerstandsvermogen gaan we dieper in op het weerstandsvermogen. Uit bovenstaande valt op te maken, dat ons weerstandsvermogen per 31 december 2014 uitstekend is. Begrotingsrechtmatigheid Begrotingsrechtmatigheid wil zeggen dat er op programmaniveau, boven de gestelde marges, geen kostenoverschrijding is. Overschrijdingen op programmaniveau zijn altijd onrechtmatig, maar in een aantal gevallen hoeven ze niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Om het belang van de rechtmatigheid te ondersterpen hebben we een aparte paragraaf rechtmatigheid opgenomen. In deze paragraaf spitsen we ons toe op de begrotingsrechtmatigheid. De paragraaf vindt u verderop in deze jaarrekening. De overschrijdingen, die we hebben vastgesteld, hoeven naar ons oordeel niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het accountantsverslag. Op de volgende bladzijden geven wij in het jaarverslag een nadere toelichting op de afzonderlijke programma s en paragrafen. In de jaarrekening hebben wij onder andere de balans opgenomen. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

8 1 JAARVERSLAG Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

9 1.1 Programmaverantwoording Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

10 Programma 1 Burger, bestuur en veiligheid Missie Baarle-Nassau wil als zelfstandige gemeente in samenwerking met andere partijen, zoals buurgemeenten en maatschappelijke organisaties, het niveau van de dienstverlening aan haar burgers, instellingen en bedrijven continueren en waar mogelijk verhogen. De sociale en fysieke veiligheid zijn vanzelfsprekend gewaarborgd. Context en achtergrond Dienstverleningsconcept Wij willen onze burgers op een goede en efficiënte wijze helpen en zetten daarom voortdurend stappen om onze dienstverlening aan burgers te verbeteren. Het jaar 2014 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de voorbereiding op de ambtelijke fusie. Samen met onze fusiepartners hebben wij een visie op dienstverlening geformuleerd, die als volgt luidt: we excelleren in klein zijn en wel op een moderne, duurzame manier. We zetten doelgerichte technologie in, gekoppeld aan betekenisvol contact met de klant. De relatie is op basis van vertrouwen, waarbij we uitgaan van eigen kracht. In de vergadering van 17 december 2014 heeft uw raad de volgende uitgangspunten geformuleerd: Eén gezamenlijk Klant Contact Centrum (KCC) voert de regie op alle klantcontacten. De drie vestigingen houden een publieksbalie. Dit sluit aan bij de uitgangspunten met betrekking tot de huisvesting van de nieuwe ambtelijke organisatie. We werken op afspraak. Op deze wijze wordt de klant snel en direct goed geholpen. We houden alle kanalen open. Het is aan de klant om te bepalen van welk kanaal hij gebruik maakt. We stellen een gezamenlijk kwaliteitshandvest en gezamenlijke servicenormen op. We meten de klanttevredenheid direct na het contact en sturen actief op de kwaliteitsnormen. We investeren in werken op locatie. Dit maakt het mogelijk om in de kernen contact te hebben met de burger. De organisatie communiceert helder. Doelstelling hierbij is dat 95% van de inwoners de communicatie begrijpt. Vooruitlopend op de fusie willen we in 2015 een aantal concrete doelen bereiken. Zo gaan we op afspraak werken en investeren we verder in de doorontwikkeling van het digitale kanaal. Daarnaast hebben we in 2014 invulling gegeven aan de in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) geformuleerde uitgangspunten. Het gaat dan om zaken als de uitbouw van ons digitale loket, de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de aansluiting op het Nieuw Handelsregister en de koppeling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken. Samenwerking Samenwerking gemeenten Het belangrijkste aspect van de samenwerking in 2014 was de voorgenomen ambtelijke fusie van de gemeente Baarle-Nassau met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Door het ondertekenen van een statement met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen eind 2013 is de stap om te komen tot een ambtelijke fusie per 1 januari De bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten staat niet ter discussie. De ambtelijke fusie is erop gericht om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers te borgen. Wij benadrukken dat een belangrijk uitgangspunt bij de ambtelijke fusie de bijzondere enclavessituatie met Baarle-Hertog is. Voor de fusie is een projectorganisatie ingericht, waarin onze gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd is in de stuurgroep en ambtelijk in de projectgroep. Geconstateerd kan worden dat belangrijke stappen gezet zijn in het fusieproces. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

11 In 2014 heeft de fusie regelmatig op de agenda van uw raad gestaan. Uw raad heeft ingestemd met het visiedocument en met de uitgangspunten voor dienstverlening, huisvesting, automatisering en governance. Uit de raden is een klankbordgroep gevormd, waarin 2 leden uit uw raad participeren. De leden van de klankbordgroep worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het proces. In 2014 vonden 2 gezamenlijke bijeenkomsten van de gemeenteraden van de drie gemeenten plaats. Ook in 2015 wordt uw raad gevraagd besluiten te nemen in het kader van de fusie. Samenwerking Baarle-Hertog De eerlijkheid gebied te zeggen dat de samenwerking van onze gemeente met Baarle-Hertog in 2014 moeizaam verlopen is. De keuze van onze gemeente om te komen tot een ambtelijke fusie met 2 Nederlandse gemeenten is hier de oorzaak van. Ofschoon wij in de fusiesamenwerking nadrukkelijk onze bijzondere relatie met Baarle-Hertog hebben geborgd gaf dat te weinig vertrouwen voor Baarle- Hertog waardoor de samenwerking onder druk kwam te staan. Overigens hebben wij wel de indruk dat de laatste maanden van 2014 enige verbeteringen merkbaar zijn. In het GOB-plenair van zowel juni 2013 en bevestigd in juni 2014 is een opdracht verstrekt om te komen tot een Europese gemeenten. Recent hebben wij in het GOB beperkt een stappenplan vastgesteld om uiteindelijk te komen tot een invulling van genoemde opdracht. Eind 2014 zijn wij in het GOB-beperkt gestart met het in beeld brengen van onze gezamenlijke activiteiten. Op basis hiervan willen wij bezien of en in hoeverre een gezamenlijke agenda tot stand kan komen. Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant is in januari 2011 gestart. In 2013, nadat algemeen het gevoelen werd geuit dat de constructie van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) te bureaucratisch was en er eigenlijk meer behoefte was aan ontmoeting en uitwisseling - een meer netwerkachtige opzet dus- is de werkgroep Redesign begonnen met een herbezinning van de ambities, taken en rollen van de RWB. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe werkwijze van de RWB, die per 1 januari 2014 in werking is getreden. Een van de meest in het oog springende veranderingen was de afschaffing van de Bestuurscommissies en het oprichten van de zogenaamde Portefeuillehoudersoverleggen. Ook de overgang van een uitvoerende organisatie naar een netwerkorganisatie die vooral de belangen van de 19 aangesloten gemeenten vertegenwoordigd, is een belangrijke verandering. Het jaar 2014 is benut om ervaringen op te doen met de nieuwe strategie. De ervaringen van de verschillende overlegstructuren binnen de RWB, zoals bijvoorbeeld de vakambtenaren, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, maar ook die van het bedrijfsleven en onderwijs, worden verzameld en daarvan wordt bekeken hoe hiermee om te gaan. Externe veiligheid De prestatieafspraken staan beschreven in het Programma Brabant Veiliger en zijn voor onze gemeente omgezet in een actieprogramma. Ieder jaar wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma voor opgesteld, zo ook in 2014 (UPEV2014). Het doel is dat eind 2014 een adequate en structurele uitvoering van externe Veiligheidstaken is geborgd binnen alle Brabantse overheidsorganisaties. De prestatieafspraak die in samenwerking met de Brabantse deelnemers is gemaakt, dat uiterlijk 31 december 2012 al aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, is behaald. Hiervoor is een bestuurlijke verklaring afgegeven en een certificaat ontvangen. Om aan het kwaliteitsniveau te kunnen blijven voldoen, heeft de gemeente Baarle-Nassau voor 2014 nog subsidie ontvangen van de Provincie. Na 2014 wordt de subsidie niet meer rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. Van de subsidie zijn de werkzaamheden/actiepunten Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2014 Baarle-Nassau uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Veiligheidsregio / Rampenbestrijding regionale Brandweer Eind 2012 is het Rampenplan van de gemeente vervangen door het Regionaal Crisisplan (RCP). Hierin staan alle gemeentelijke processen omschreven en wat er nodig is om een eventuele crisis/ramp te bestrijden. Dit betekent dat een ieder die een rol heeft in de rampenbestrijdingsorganisatie opgeleid, getraind en beoefend dient te zijn en te blijven. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

12 De gemeente heeft hierin haar eigen rol en op onderdelen wordt zij ondersteund door het Onderdeel Gemeenten (OG) van de Veiligheidsregio. Zowel in 2013 als in 2014 zijn de diverse disciplines in de rampenbestrijding opgeleid en geoefend. Gezien onze bijzondere enclavesituatie is het van groot belang dat de rampenbestrijding integraal opgepakt en ingevuld wordt met de gemeente Baarle-Hertog. Ook de Veiligheidsregio is gestart met een werkgroep grensoverschrijdende samenwerking. Dit heeft er in geresulteerd dat in 2014 met de voorbereidingen is gestart voor een grensoverschrijdende oefening die plaatsvindt in De brandweerkazerne van Baarle-Nassau blijft in eigendom van de gemeente. Vanaf 2014 wordt de brandweer niet meer als een gemeentelijke taak gezien, waardoor de compensatie uit het BTW compensatiefonds vervalt. Dit wordt voor een periode van 4 jaar opgevangen door een compensatie die de Veiligheidsregio ontvangt. Het is nog steeds niet geheel duidelijk wat de kostenstijging in de toekomst zal zijn. Vooral de toekomstige vervanging van kazernes zal door de extra BTW-druk kostenverhogend gaan werken binnen de Veiligheidsregio. Kaderstellende beleidsnota s Integraal veiligheidsbeleid Uitvoeringsprogramma veiligheid Regionaal beleidsplan West Brabant Zeeland Regionaal crisisplan Beleidsplan externe veiligheid Uitvoeringsprogramma veiligheid Nota Zo handhaven we in Baarle-Nassau Bestuursopdracht Implementatietraject vermindering regelgeving en administratieve lasten Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg in Baarle-Nassau BENELUX-overeenkomst Algemene Plaatselijke Verordening Programmaonderdeel A: Burger Wat willen we bereiken? 1) Verbeteren van de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. 2) Creëren van draagvlak bij burgers en organisaties en bevorderen van burgerparticipatie; meer zicht krijgen op de waardering van onze klanten over de dienstverlening. Wat doen we om dat te bereiken? Het opstellen van een kwaliteitshandvest. In een kwaliteitshandvest wordt het niveau van de dienstverlening aan de burger vastgelegd. De burger wordt hier uitgebreid over geïnformeerd en mag de gemeente daarop afrekenen als de doelstellingen niet worden gehaald. Uitvoeren van de landelijke richtlijnen/eisen voor digitale dienstverlening. Digitale dienstverlening blijft een belangrijke vorm van nieuwe dienstverlening voor de burgers. Technische ontwikkelingen gaan in hoog tempo door en de gemeente volgt waar mogelijk om dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Het organiseren van informatie- en inspraakavonden voor burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen. Brede informatie via de website en de media. De gemeentegids bevat informatie over de organisatie en de producten van de gemeente, Actuele informatie over wat er in de gemeente speelt en de besluitvorming wordt gepubliceerd in Ons Weekblad en op de site Tevens zijn er contacten met de lokale pers. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

13 Programmaonderdeel B: Bestuur Wat willen we bereiken? 1) Versterken van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de efficiency van de organisatie, zodat daarmee de belangen van burgers, instellingen en bedrijven worden gediend. 2) Uitvoering geven aan dualistische rol en het functioneren van de gemeenteraad 3) Verminderen regelgeving en administratieve lastendruk Wat doen we om dat te bereiken? Opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Baarle-Nassau. Ambtelijke fusie met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, Samenwerking met Baarle- Hertog, West-Brabant (strategische agenda), Oosterhout (Shared Service), Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. Uitvoeren van de aanbevelingen uit het traject anders vergaderen. Bestaande regelgeving en procedures screenen. Het doel daarbij is om het aantal regels en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten te verminderen. Hierdoor wordt de dienstverlening aan de burger op een hoger plan gebracht en worden juridische risico s beperkt, hetgeen aansluit bij het doel van juridische kwaliteitszorg. Programmaonderdeel C: Veiligheid Wat willen we bereiken? 1) Garanderen van de basisbrandweerzorg volgens de wettelijke norm 2) Professionalisering van de rampenbestrijding 3) Beheersen van externe veiligheidsrisico s 4) Bevorderen van de sociale veiligheid 5) Intensiveren van de handhaving Wat doen we om dat te bereiken? Het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De veiligheidsregio (VR) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. Hieronder valt ook de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Opstellen van een gemeenschappelijk rampenplan van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Actualiseren planvorming. Opgeleide, getrainde en geoefende gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Uitvoering geven aan de activiteiten uit het programma Externe veiligheid van de Provincie Noord-Brabant. Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Veiligheidsprogramma gemeente Baarle-Nassau. Jaarlijks opstellen van een - integraal - handhavingprogramma met een prioriteitenlijst. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

14 Wat mag het kosten? Financiën. prog_sub_cat rekening 2014 Exploitatie dynamische begroting 2014 primitieve begroting 2014 Lasten Baten Totaal Exploitatie Kostenplaatsen Urenverantwoording Overige verrekeningen Totaal Kostenplaatsen Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal Resultaatbestemming Saldo Saldo excl. Kostenplaatsen Verschillenanalyse begroting rekening In lijn met het afgesproken niveau van verdichting (programma niet product) bevat deze verschillenanalyse geen limitatieve opsomming van de afzonderlijke producten met bijbehorende context en achtergrond. De toelichting beperkt zich tot de belangrijkste verklaringen die het verschil ingeven. De lasten (exclusief kostenplaatsen) zijn 429 hoger dan begroot: Onderstaande verklaringen tellen op tot waarmee de som van overige niet verklaarde verschillen bedraagt. Programmaonderdeel A: Burger Programmaonderdeel B: Bestuur Programmaonderdeel C: Veiligheid B C Omschrijving Verschil lasten Incidenteel Structureel De reserveringen hebben betrekking op de storting voor pensioenen wethouders. Deze wordt jaarlijks bijgesteld o.b.v. actuariële berekeningen. Daarnaast hebben meer uitgaven plaatsgevonden vanwege APPA begeleiding reïntegratie oud wethouder De bijdrage aan de veiligheidsregio is licht lager uitgevallen door de teruggave vanwege de resultaatbestemming Totaal verklaard Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

15 De baten zijn lager dan begroot: Onderstaande verklaringen tellen op tot waarmee de som van overige niet verklaarde verschillen bedraagt Programmaonderdeel A: Burger Programmaonderdeel B: Bestuur Programmaonderdeel C: Veiligheid C Omschrijving Verschil baten Incidenteel Structureel De bijdrage van Hertog aan de gezamenlijke brandweer is in de begroting geraamd op er van uitgaande dat een nieuwe verdeelsleutel afgesproken zou worden. In 2014 vond deze discussie niet plaats o.a. doordat de discussie over de afrekeningen van de laatste jaren nog niet definitief haar beslag kreeg Totaal verklaard De toevoeging aan de reserves is zoals dan begroot: Er zijn geen verschillen. De onttrekking aan de reserves is zoals begroot: Er zijn geen verschillen. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

16 Programma 2 Onderwijs, welzijn en zorg Missie In onze gemeente kunnen alle burgers meedoen aan de samenleving en zij zetten zich daarvoor ook actief in. Zij nemen eerst verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun familie en vrienden en de buurt waarin zij wonen. Alle inwoners wordt de kans geboden erbij te horen en volwaardig mee te (blijven) doen op sociaal, cultureel en economisch gebied. Indien mensen daarbij nader ondersteund moeten worden, wordt deze ondersteuning onder andere door de gemeente geboden. Context en achtergrond Decentralisaties Binnen het sociale domein zijn per 1 januari 2015 grote veranderingen doorgevoerd. Er vindt een omslag plaats van een regelgericht generiek systeem met een nadruk op verzekeren en verzorgen naar een stelsel dat meer uitgaat van zelfredzaamheid, maatschappelijk initiatief, ondersteuning en activering. We zijn op weg naar de participatiemaatschappij. Als overheid moeten we aan de ene kant de burger veel meer ruimte geven en loslaten, aan de andere kant moeten we er zijn voor burgers die dat echt nodig hebben. Feitelijk is dit de kern van de transformatie. De veranderingen doen zich voor op de terreinen Jeugd, Zorg en Werk. Omdat deze taken overgeheveld worden van rijk en provincie naar gemeenten is er sprake van drie decentralisaties. Een verandering op zo n grote schaal vond nog niet eerder plaats. Er komt dus heel wat op ons af. Het jaar 2014 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van (de voorbereiding op) deze decentralisaties. Deze transitie is succesvol afgerond. Zo zijn de noodzakelijke verordeningen vastgesteld en zijn er afspraken met partners in het sociale domein gemaakt. Bij deze transitie hebben we goed samengewerkt met de WMO-raad. De komende jaren worden beheerst door de uitwerking en verfijning van deze transities. Wij pakken deze decentralisaties in onderling verband integraal op. In dit programma komt de decentralisatie Jeugd aan de orde. Herijking welzijnsbeleid In 2014 zijn we gestart met de uitvoering van het integraal welzijnsbeleid "De nieuwe koers: eigen kracht eerst!". In dit beleid zijn de doelen voor de periode zoals deze op interactieve wijze, samen met burgers, instellingen zijn verkend, verankerd. Hiermee is de wat-vraag nagenoeg afgerond. In 2014 hebben we verder invulling gegeven aan de hoe-vraag. Hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? En welke partijen kunnen de gemeente hierbij helpen? Het subsidiebeleid is hierin een belangrijk middel. In 2014 zijn alle subsidieontvangers en andere belangstellende instellingen, verenigingen of andere partijen geïnformeerd over de wijzigingen in het subsidiebeleid en wat deze voor hen betekenen. Inmiddels zijn de eerste subsidieverzoeken op grond van het nieuwe beleid ingediend en beoordeeld. In financiële zin heeft dit vooralsnog beperkte gevolgen gehad, inhoudelijk zien we wel beweging bij subsidieaanvragers. Daarnaast is in 2014 gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen op deelterreinen zoals het gezondheidsbeleid en de jeugdzorg. Het nieuwe welzijnsbeleid betreft een majeure wijziging die heeft geleid tot principiële heroverwegingen in het beleid. Daarbij is de eigen kracht en zelfredzaamheid en het bevorderen daarvan uitgangspunt geworden. Een kanteling die een ander, nieuw gezichtspunt geeft aan het welzijnsbeleid (inclusief Wmo) en die vraagt om een verandering in denken en doen van burgers, organisaties en ons als lokale overheid. Dit is een veranderingsproces wat we in 2014 in gang hebben gezet, maar waar de komende jaren op geïnvesteerd dient te worden. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

17 Wetswijzigingen Wijziging Wet op de Jeugdzorg / transitie jeugdzorg Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het gehele jeugdbeleid, inclusief de jeugdzorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming (nu nog provincie), jeugd GGZ en jeugd LVG (AWBZ en ZVW). De gemeente was al verantwoordelijk voor preventie (=Centrum voor Jeugd en Gezin) en wordt nu tevens verantwoordelijk voor de jeugdzorg (curatief). Preventie en vrijwillige hulpverlening moeten in goede afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd worden door (samenwerkende) gemeenten. Er komt één financieringssysteem voor het huidige preventieve jeugdbeleid en de jeugdzorg. In 2014 hebben we onze visie op en aanpak van de taken ten aanzien van jeugdhulp in Baarle-Nassau bepaald en deze aanpak geïmplementeerd. De nadruk lag daarbij op transitie; het borgen van de uitvoering van onze nieuwe taken. De komende jaren staan in het teken van monitoring, (bij)sturing en transformatie. Onder transformatie verstaan we een verdere doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel in de lijn van de visie zoals we die in Baarle-Nassau hebben verwoord. Passend Onderwijs Met ingang van het schooljaar is de zorgplicht ingevoerd voor scholen en schoolbesturen, die hen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden. Dat kan in het reguliere onderwijs zijn of in een school voor speciaal onderwijs. Om de zorgplicht waar te kunnen maken moeten scholen en schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. De invoering van Passend onderwijs - en de wijze waarop het samenwerkingsverband daar verder invulling aan zal geven - is ook voor de gemeente van belang. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg om de school (CJG en de jeugdzorg). In 2014 zijn de eerste ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden onderwijs vastgesteld en besproken met de gemeente. Voor deze ondersteuningsplannen geldt - net zoals voor de Jeugdhulpplannen van de gemeente - dat zij kader stellend van aard zijn. Aan de hand van een gezamenlijke ontwikkelagenda werken gemeenten en samenwerkingsverbanden samen aan een goede samenhang en samenwerking ten aanzien van zorg voor leerlingen in en om de school. Wetswijziging Wet op het Primair Onderwijs in verband met decentralisatie verantwoordelijkheid groot onderhoud naar schoolbesturen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor al het onderhoud aan schoolgebouwen. Wij waren nog verantwoordelijk voor een deel van deze werkzaamheden te weten groot onderhoud (buitenzijde). De rijksmiddelen hiervoor zijn uit het gemeentefonds gehaald en worden toegevoegd aan de rijksvergoeding voor de scholen. Het is duidelijk dat dit behoorlijke consequenties heeft. De verordening is hierop aangepast en ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Met de schoolbesturen zijn we in de Lokaal educatieve Agenda (LEA) overeengekomen dat onderhoud en aanpassing van de MFA Bremerpoort en Brede School Uilenpoort door de gemeente wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt door de partners schoolbesturen en gemeente jaarlijks een fonds voor het onderhoud gevormd. Dit wordt nu verder uitgewerkt. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Projecten Multifunctionele Accommodatie Ulicoten Op 23 september 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa) in Ulicoten. De oplevering van de MFA heeft officieel op 23 april 2013 plaatsgevonden. De voorlopig verleende subsidies of onderdelen van subsidie zijn in 2014 verantwoord en definitief verwerkt door respectievelijk de provincie en Regio West-Brabant. Cultureel Centrum Baarle (CCB) In september 2013 is de eindrapportage van het onderzoek van Zet en Complan naar de toekomst van het CCB opgeleverd. Er heeft een presentatie plaatsgevonden aan het gemeenschappelijk orgaan Baarle in plenaire vorm. Ook de gebruikers zijn geïnformeerd. Mede door de gemeenteraadsverkiezingen is het project vertraagd. Eind 2014 heeft de "kleine werkgroep" samen met het bestuur van het CCB een doorstart gemaakt. Op dit moment wordt toegewerkt naar besluitvorming over dit project in Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

18 Oprichten verenigingsgebouw Gloria atletiek Gloria atletiek heeft een verzoek ingediend om (financiële) medewerking in de totstandkoming van een nieuwe kleed- en kantineaccommodatie. In 2014 zijn wij structureel in overleg geweest met de vereniging om de (on)mogelijkheden te bespreken. Inmiddels heeft Gloria laten weten ons in het vierde kwartaal van het jaar 2015 te kunnen melden of men het financiële gat van ongeveer een ton heeft kunnen dichten. Kaderstellende beleidsnota s Integraal welzijnsbeleid "de nieuwe koers: Eigen kracht eerst!" Subsidieverordening welzijn 2014 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarle-Nassau Eindrapport Inhoudelijke samenwerking brede school Baarle-Nassau Nota gemeentelijke buitensportaccommodaties Nota Vrijwilligersbeleid Wmo beleidsplan Programmaonderdeel A: Onderwijs Wat willen we bereiken? In het integraal welzijnsbeleid hebben we onderwijsbeleid nadrukkelijk gepositioneerd als middel om eigen kracht te vergroten. We onderscheiden daarbij de volgende speerpunten in het onderwijsbeleid: 1) Ouders / opvoeders van kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand worden door het consultatiebureau actief gewezen op de mogelijkheden, die peuterspeelzalen en kinderopvang bieden met betrekking tot ontwikkelingsstimulering. 2) Zorg dragen voor de financiële toegankelijkheid van ontwikkelingsstimulering voor alle jonge kinderen (2-4 jaar) op peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven in de gemeente Baarle-Nassau. 3) Het realiseren van een goede aansluiting van voorschool op de basisscholen in de gemeente (doorgaande ontwikkelingslijn). 4) Zoveel mogelijke jongeren behalen een startkwalificatie. 5) Jongeren, die toch zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en die niet meer leerplichtig zijn, krijgen ondersteuning aangeboden. Ondersteuning is er zoveel mogelijk op gericht jongeren alsnog een startkwalificatie te laten behalen. 6) Kinderen en jongeren zijn in de gelegenheid om de voor hen dichtstbijzijnde, passende school te bezoeken. 7) Laagopgeleide en/of functioneel analfabete volwassenen krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door het volgen van basiseducatie op het ROC Tilburg. Wat doen we om dat te bereiken? We stellen, in overleg met voorschoolse voorzieningen en scholen, een lokale educatieve agenda (LEA) op om nader richting te geven aan de wijze waarop de speerpunten gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast verstrekken we subsidies en handhaven we de leer- en kwalificatieplicht. Kinderen, die aangewezen zijn op speciaal onderwijs stellen we in staat de voor hen dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school of deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer. Tenslotte bieden we volwassenen de mogelijkheid zich verder te ontplooien door het aanbieden van basiseducatie aan lager opgeleiden en functioneel analfabeten. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

19 Programmaonderdeel B: Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? De Wet maatschappelijke ondersteuning vormt samen met de notitie: "De nieuwe koers: eigen kracht eerst" het kader voor het welzijnsbeleid in de gemeente Baarle-Nassau. De Wmo kende negen prestatievelden. Deze zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen en hebben plaatsgemaakt voor drie doelen, die in de Wmo 2015 opgenomen zijn in de nieuwe definitie van maatschappelijke ondersteuning. Deze doelen zijn: 1) bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; 2) ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; 3) bieden van beschermd wonen en opvang. Voormalig prestatieveld 2, ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, uit de huidige WMO, is onder de Jeugdwet gebracht. Wat doen we om dat te bereiken? De gemeente subsidieert de Wmo-raad voor het meedenken en adviseren over het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. We ondersteunen mantelzorgers actief. We zijn voornemens om de regeling van het mantelzorgcompliment over te nemen. Daarnaast gaan we door met het mantelzorgcafé. Programmaonderdeel C: Volksgezondheid Wat willen we bereiken? 1) Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid en gezonde leefstijl van de inwoners van Baarle-Nassau. 2) Het bevorderen en beschermen van de gezondheidstoestand van alle jeugdige burgers van 0-19 jaar. Wat doen we om dat te bereiken? In 2014 is de gemeente samen met de GGD gestart met het maken van een uitvoeringsplan volksgezondheid. Aanleiding voor dit uitvoeringsplan vormt de welzijnsnota "De nieuwe koers, eigen kracht eerst!". In deze welzijnsnota is beschreven dat naast een algemeen kader voor gezondheid, de gemeente ook een uitvoeringsplan volksgezondheid opstelt waarin concreet wordt beschreven op welke gezondheidsactiviteiten de gemeente de komende jaren wil inzetten. We voeren collectieve preventieve taken uit (via de GGD of andere gesubsidieerde instellingen) volgens de Wet Publieke Gezondheid. Concreet gaat het daarbij om taken die zijn vastgesteld in het Basistakenpakket van de GGD West-Brabant: Op basis van lokale aandachtspunten kopen we maatwerk in via de GGD en via de thuiszorg. We voeren het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uit via de thuiszorg en de GGD, middels het verstrekken van subsidie aan de thuiszorg en de GGD. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

20 Programmaonderdeel D: Kunst en Cultuur Wat willen we bereiken? 1) Bevorderen van een aantrekkelijk, toegankelijk en divers aanbod van onafhankelijke informatiecultuurdragers, om de inwoners de mogelijkheid te bieden tot objectieve cultuur, informatie- en nieuwsgaring. 2) Stabiliseren of laten groeien van het aantal leden van de bibliotheek en van het aantal uitleningen. Wat doen we om dat te bereiken? In 2014 heeft de installatie van de adviesgroep kunst in Baarle plaatsgevonden. Deze adviesgroep adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Gedurende het jaar hebben diverse overlegvergaderingen plaatsgevonden. De adviesgroep heeft onder andere advies uitgebracht over de aanstaande verplaatsing van het beeldwerk de Terminus. Daarnaast hebben adviesgroep en gemeente gewerkt aan het gaan realiseren van een kunstwerk aan de Oranjelaan. Hier werd de wijk nadrukkelijk bij betrokken. Realisatie van verplaatsing van de Terminus en het kunstwerk aan de Oranjelaan staat nog voor de eerste helft van 2015 gepland. We verstrekken subsidies aan culturele voorzieningen als het Cultureel Centrum Baarle (CCB), Muziekacademie De Noorderkempen, de diverse carnavalsverenigingen en het Oranje Comité. Ook verstrekken we subsidie aan Theek 5 voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk. We hebben zitting in de beheerscommissie om uitvoering te geven aan het bibliotheekbeleid. Programmaonderdeel E: Sport Wat willen we bereiken? Het minimaal stabiliseren en mogelijk realiseren van een toename van het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging, waarbij ten minste gelijke tred wordt gehouden met de groei van de gemeente. Wat doen we om dat te bereiken? We bieden een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve voorzieningen en we stimuleren het gebruik van die voorzieningen (zoals omschreven in de uitwerkingsnotitie gemeentelijke buitensportaccommodaties). Ook houden we voorzieningen in stand, zowel kwalitatief als kwantitatief. Verder subsidiëren we verenigingen en jeugdleden. Met betrekking tot het verzoek om medewerking aan het realiseren van een nieuw verenigingsgebouw van Gloria atletiek hopen wij in het vierde kwartaal van 2015 uw raad een voorstel tot besluitvorming te kunnen voorleggen. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Begroting 2015 In november 2014 heeft u, inclusief amendementen, de begroting 2015 vastgesteld met een negatief saldo van

Begroting 2015 In november 2014 heeft u, inclusief amendementen, de begroting 2015 vastgesteld met een negatief saldo van Jaarstukken 2015 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2015. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting 9370 9371 9372 Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Financiële verordening gemeente Haren 2014 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 raad voor te stellen: a. kennis te nemen van de bezuinigingsmogelijkheden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

: Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016

: Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016 Nummer : 11-05.2016 Onderwerp : Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016 Korte inhoud : Bijstellen van de begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE op basis van verbeterd inzicht

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Portefeuille: P. van Bergen/ P. Bleeker No. B14.001200 Dronten, 26 augustus 2014 Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor:

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie