Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014

2 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2014 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2014 en achtereenvolgens de begroting 2014 en de bestuursrapportage In deze laatste rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat over Begroting 2014 In november 2013 heeft u de begroting 2014 vastgesteld met een positief saldo van Het meerjarenperspectief was toen een aandachtspunt. Resultaat Tussentijds hebben wij bij de bestuursrapportage 2014 het resultaat negatief bijgesteld. Bij de bestuursrapportage hadden wij de verwachting, dat wij 2014 af zouden gaan sluiten met een positief saldo van Bij de jaarrekening sluiten we 2014 uiteindelijk af met een positief saldo van In de inleiding lichten we toe hoe de ontwikkeling van het saldo is geweest en waardoor de afwijkingen worden veroorzaakt. Coalitieprogramma Uiteraard is het belangrijk dat wij binnen de financiële kaders zijn gebleven. Van belang is ook, dat wij een deel van de voorgenomen ambities vanuit het coalitieprogramma Met nieuw elan hebben gerealiseerd. Hierbij valt onder andere te denken aan: Vervolgstappen in de samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen; Wijziging vergadersystematiek naar commissiesysteem; Voorbereidingen invoering drie decentralisaties per 1 januari 2015; Herinrichten 60km-wegen. Tot slot In de raadsvergadering van 24 juni 2015 behandelen wij de jaarrekening Voorafgaande aan deze behandeling geven wij u een technische toelichting op de jaarrekening Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU T.P.G. van der Horst, Wnd-secretaris Drs. V.T.M. Braam Burgemeester

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding JAARVERSLAG Programmaverantwoording... 9 Programma 1 Burger, bestuur en veiligheid Programma 2 Onderwijs, welzijn en zorg Programma 3 Sociale Zaken Programma 4 Toerisme en economie Programma 5 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Programma 6 Milieu en afval Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Paragraaf 1 Lokale heffingen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Paragraaf 6 Verbonden partijen Paragraaf 7 Grondbeleid Paragraaf 8 Rechtmatigheid Paragraaf 9 Enclavesituatie JAARREKENING Overzicht van baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Balans Toelichtingen op de balans Sisa verantwoordingsinformatie

4 Inleiding In dit jaarverslag hebben we een splitsing aangebracht in: programmaverantwoording en paragrafen/overige overzichten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: Wijzigingen ten opzichte van 2013 Resultaat 2014; Financiële positie; Begrotingsrechtmatigheid. Wijzigingen ten opzichte van 2013 In vergelijking met de jaarrekening 2013 hebben wij in de jaarrekening 2014 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Om te beginnen hebben wij deze inleiding in de jaarrekening 2014 opgenomen. Daarnaast hebben wij bij de financiële afwijkingen aangegeven of de afwijkingen een structureel of een incidenteel karakter hebben. De structurele effecten nemen we mee bij het opstellen van de perspectiefnota 2016, zodat wij u dan een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief kunnen schetsen. Tot slot hebben wij geen effect- en prestatie-indicatoren en doelenbomen meer opgenomen in de jaarrekening. Resultaat 2014 In de loop van 2014 heeft het resultaat zich als volgt ontwikkeld: Bedragen x Saldo aangeboden begroting Aanpassingen behandeling begroting Verwacht resultaat vastgestelde begroting 2014 Bestuursrapportage Verwacht resultaat 2014 bij bestuursrapportage Effecten na bestuursrapportage JAARREKENINGRESULTAAT Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2014 is per saldo onttrokken aan de reserves, ten gunste van de exploitatie. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de balans. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten -/ Mutaties reserves Resultaat Jaarrekeningresultaat 2014 versus verwacht resultaat bestuursrapportage 2014 Bij de bestuursrapportage 2014 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2014 af zouden sluiten met een positief resultaat van Na de bestuursrapportage hebben we dit resultaat naar boven bij kunnen stellen bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarvan de lasten gedekt worden uit een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal. Tevens laten we de personele inzet, voor zover geen invloed op het resultaat, buiten beschouwing. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

5 Bedragen x Incidenteel Structureel Pr. Omschrijving V N V N 1. Bijdrage Baarle-Hertog brandweerkosten Onderhoud en huur sportterreinen Ontvangen idop subsidie voor deelprojecten Participatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Projecten Toeristisch Baarle en Enclaves in Europa Basisregistraties Gebouwen en Adressen (BAG) Controle recreatieparken Bouwleges 39 Div. Kostenplaatsen, voornamelijk kapitaallasten. 48 Overige Totaal Incidenteel Voordeel 502 Totaal Structureel Nadeel Verwachte jaarrekeningresultaat bij bestuursrapportage 2014 Voordeel 131 Jaarrekeningresultaat 2014 Voordeel 626 Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2015 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2015 geen rekening mee hebben gehouden. De structurele effecten nemen we mee bij het opstellen van de Perspectiefnota Hieronder geven we een korte toelichting op de posten. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Bijdrage Baarle-Hertog brandweerkosten De bijdrage van Hertog aan de gezamenlijke brandweer hadden wij in de begroting geraamd op er van uitgaande dat nieuwe verdeelsleutel afgesproken zou worden. In 2014 vond deze discussie niet plaats o.a. doordat de discussie over de afrekeningen van de laatste jaren nog niet definitief haar beslag kreeg. De bijdrage ligt lager. Wij verwachten, dat wij in 2015 ook nog een lagere bijdrage ontvangen. Vanaf 2016 gaan we uit van Onderhoud en huur sportterreinen Het nadeel van komt enerzijds door hogere onderhoudsuitgaven en anderzijds door lagere huuropbrengsten. De hogere uitgaven ( ) worden in hoofdzaak veroorzaakt doordat herstelwerkzaamheden nodig waren ter verbetering van de drassige conditie van het veld en de roestwaterproblematiek bij de voetbalaccommodatie in Baarle-Nassau. Hierdoor is ook een lagere huur met Gloria overeengekomen, mede hierdoor liggen de huuropbrengsten lager dan begroot. Ontvangen idop subsidie voor deelprojecten Naast de idop-subsidie voor de realisatie van de MFA in Ulicoten hebben wij ook subsidie ontvangen voor de realisatie van deelprojecten. Het betreft hier activiteiten voor jongeren, ouderen, mobiliteit en continuïteit woningbouw. Deze subsidie, , komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

6 Participatie Zowel bij inkomsten als bij de uitgaven hebben we een voordeel behaald in De rijksbijdrage was hoger dan voorzien, daarnaast lagen onze uitgaven in werkelijkheid iets lager dan verwacht. Het totale voordeel bedroeg Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt doordat de taakstelling Wsw lager was dan voorzien. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de effecten van de gekantelde aanpak duidelijk waarneembaar. Ten opzichte van de begroting liggen de uitgaven lager. Deze lagere uitgaven zijn op alle onderdelen van de WMO (vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden) zichtbaar. Door een stijging van de eigen bijdragen WMO nemen ook de inkomsten toe met een bedrag van Van het totale voordeel van verwachten we dat structureel is. Projecten Toeristisch Baarle en Enclaves in Europa Voor beide projecten hadden een bedrag opgenomen in de begroting. Voor het Toeristisch Baarle en voor Enclaves in Europa Daarnaast hadden wij het restant van het budget toeristisch actieplan ( ) overgeheveld van 2013 naar Van het totaal beschikbare bedrag van hebben niets uitgegeven. Doordat we geen uitvoering hebben gegeven aan het project Enclaves in Europa hebben we ook niet de geraamde subsidie van ontvangen. Het totale effect op het jaarrekeningresultaat bedraagt Voor 2015 hebben we een bedrag in de begroting opgenomen van Naar verwachting stelt het Gob-plenair in juni 2015 de update van het uitvoeringsplan vast. Indien nodig vragen wij op basis van deze update extra budget aan. Basisregistraties Gebouwen en Adressen In 2014 hebben we een aantal kosten niet hoeven te maken, dit kwam enerzijds doordat wij een aantal werkzaamheden al in 2013 hadden uitgevoerd en anderzijds doordat wij werkzaamheden hebben doorgeschoven naar Doordat we in 2015 voor deze werkzaamheden middelen in de begroting hebben opgenomen komen de middelen van 2014 ten gunste van het jaarrekeningsaldo Daarnaast vallen een aantal kosten structureel lager uit. Het totale voordeel bedraagt Van dit voordeel is structureel. Het voordeel va wordt grotendeels veroorzaakt door: GBKN: lagere kosten mutatiebijhouding, massale output en inmetingskosten Deels worden deze lagere lasten veroorzaakt door de combinatie van taken met de pre-bgt. Luchtfoto's: lagere lasten 8.000, door lagere beheerkosten van de cyclorama s doordat een deel van de kosten in 2013 verantwoord is. Mutatiesignalering luchtfotovergelijking: lagere lasten 5.000, doordat er heeft geen mutatiesignalering heeft plaatsgevonden BAG: lagere lasten , doordat de werkzaamheden voor de controle van de uitvallijsten mutatiesignalering BAG niet zijn uitgevoerd. Deze voeren we in 2015 uit. Controle recreatieparken Op basis van de resultaten van op park De Kievit hebben wij besloten om de overige parken niet volgens het vastgestelde plan van aanpak te controleren. Voor de controle op basis van de nieuwe aanpak hebben we in 2014 nauwelijks kosten gemaakt, waardoor er ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaat van Bouwleges Bij de bestuursrapportage 2014 hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte baten uit leges voor bouw- en inrit/aanlegvergunningen. Op basis van deze inschatting hebben wij de raming met naar beneden bijgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de opbrengsten nog iets lager uitvallen, dan bij de bestuursrapportage 2014 was voorzien. Het nadeel bedraagt Kostenplaatsen, voornamelijk kapitaallasten Op alle uitgaven op de kostenplaatsen hebben een voordeel behaald van Dit komt grotendeels doordat de kapitaallasten op de kostenplaatsen lager uitvallen dan voorzien. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

7 Financiële positie Het jaarrekeningresultaat en de meerjarenbegroting geven inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben sluiten we af met een positief resultaat van circa 0,6 miljoen. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit saldo. Naast de exploitatie is ook onze voorzieningen- en reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over onze financiële positie. De totale omvang van de voorzieningen bedraagt per balansdatum miljoen. De voorzieningen zijn toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2014 van de algemene reserve, de bestemmingsreserves, en het nog te verrekenen resultaat Het totaal hiervan heeft een omvang van miljoen. In onderstaande tabel geven we het verloop van onze reservepositie in de afgelopen jaren weer. Bedragen x Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat TOTAAL Onze reservepositie is een belangrijke factor bij de bepaling van onze weerstandscapaciteit. In de paragraaf weerstandsvermogen laten we zien hoe onze weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico s voor onze gemeente. De ontwikkeling van de weerstandsvermorgen laat het volgende beeld zien. Bedragen x Weerstandscapaciteit Risico's Weerstandsvermogen (absoluut) Ratio 2,6 2,4 2,4 1,8 4,7 In de paragraaf weerstandsvermogen gaan we dieper in op het weerstandsvermogen. Uit bovenstaande valt op te maken, dat ons weerstandsvermogen per 31 december 2014 uitstekend is. Begrotingsrechtmatigheid Begrotingsrechtmatigheid wil zeggen dat er op programmaniveau, boven de gestelde marges, geen kostenoverschrijding is. Overschrijdingen op programmaniveau zijn altijd onrechtmatig, maar in een aantal gevallen hoeven ze niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Om het belang van de rechtmatigheid te ondersterpen hebben we een aparte paragraaf rechtmatigheid opgenomen. In deze paragraaf spitsen we ons toe op de begrotingsrechtmatigheid. De paragraaf vindt u verderop in deze jaarrekening. De overschrijdingen, die we hebben vastgesteld, hoeven naar ons oordeel niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het accountantsverslag. Op de volgende bladzijden geven wij in het jaarverslag een nadere toelichting op de afzonderlijke programma s en paragrafen. In de jaarrekening hebben wij onder andere de balans opgenomen. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

8 1 JAARVERSLAG Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

9 1.1 Programmaverantwoording Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

10 Programma 1 Burger, bestuur en veiligheid Missie Baarle-Nassau wil als zelfstandige gemeente in samenwerking met andere partijen, zoals buurgemeenten en maatschappelijke organisaties, het niveau van de dienstverlening aan haar burgers, instellingen en bedrijven continueren en waar mogelijk verhogen. De sociale en fysieke veiligheid zijn vanzelfsprekend gewaarborgd. Context en achtergrond Dienstverleningsconcept Wij willen onze burgers op een goede en efficiënte wijze helpen en zetten daarom voortdurend stappen om onze dienstverlening aan burgers te verbeteren. Het jaar 2014 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de voorbereiding op de ambtelijke fusie. Samen met onze fusiepartners hebben wij een visie op dienstverlening geformuleerd, die als volgt luidt: we excelleren in klein zijn en wel op een moderne, duurzame manier. We zetten doelgerichte technologie in, gekoppeld aan betekenisvol contact met de klant. De relatie is op basis van vertrouwen, waarbij we uitgaan van eigen kracht. In de vergadering van 17 december 2014 heeft uw raad de volgende uitgangspunten geformuleerd: Eén gezamenlijk Klant Contact Centrum (KCC) voert de regie op alle klantcontacten. De drie vestigingen houden een publieksbalie. Dit sluit aan bij de uitgangspunten met betrekking tot de huisvesting van de nieuwe ambtelijke organisatie. We werken op afspraak. Op deze wijze wordt de klant snel en direct goed geholpen. We houden alle kanalen open. Het is aan de klant om te bepalen van welk kanaal hij gebruik maakt. We stellen een gezamenlijk kwaliteitshandvest en gezamenlijke servicenormen op. We meten de klanttevredenheid direct na het contact en sturen actief op de kwaliteitsnormen. We investeren in werken op locatie. Dit maakt het mogelijk om in de kernen contact te hebben met de burger. De organisatie communiceert helder. Doelstelling hierbij is dat 95% van de inwoners de communicatie begrijpt. Vooruitlopend op de fusie willen we in 2015 een aantal concrete doelen bereiken. Zo gaan we op afspraak werken en investeren we verder in de doorontwikkeling van het digitale kanaal. Daarnaast hebben we in 2014 invulling gegeven aan de in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) geformuleerde uitgangspunten. Het gaat dan om zaken als de uitbouw van ons digitale loket, de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de aansluiting op het Nieuw Handelsregister en de koppeling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken. Samenwerking Samenwerking gemeenten Het belangrijkste aspect van de samenwerking in 2014 was de voorgenomen ambtelijke fusie van de gemeente Baarle-Nassau met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Door het ondertekenen van een statement met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen eind 2013 is de stap om te komen tot een ambtelijke fusie per 1 januari De bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten staat niet ter discussie. De ambtelijke fusie is erop gericht om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers te borgen. Wij benadrukken dat een belangrijk uitgangspunt bij de ambtelijke fusie de bijzondere enclavessituatie met Baarle-Hertog is. Voor de fusie is een projectorganisatie ingericht, waarin onze gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd is in de stuurgroep en ambtelijk in de projectgroep. Geconstateerd kan worden dat belangrijke stappen gezet zijn in het fusieproces. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

11 In 2014 heeft de fusie regelmatig op de agenda van uw raad gestaan. Uw raad heeft ingestemd met het visiedocument en met de uitgangspunten voor dienstverlening, huisvesting, automatisering en governance. Uit de raden is een klankbordgroep gevormd, waarin 2 leden uit uw raad participeren. De leden van de klankbordgroep worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het proces. In 2014 vonden 2 gezamenlijke bijeenkomsten van de gemeenteraden van de drie gemeenten plaats. Ook in 2015 wordt uw raad gevraagd besluiten te nemen in het kader van de fusie. Samenwerking Baarle-Hertog De eerlijkheid gebied te zeggen dat de samenwerking van onze gemeente met Baarle-Hertog in 2014 moeizaam verlopen is. De keuze van onze gemeente om te komen tot een ambtelijke fusie met 2 Nederlandse gemeenten is hier de oorzaak van. Ofschoon wij in de fusiesamenwerking nadrukkelijk onze bijzondere relatie met Baarle-Hertog hebben geborgd gaf dat te weinig vertrouwen voor Baarle- Hertog waardoor de samenwerking onder druk kwam te staan. Overigens hebben wij wel de indruk dat de laatste maanden van 2014 enige verbeteringen merkbaar zijn. In het GOB-plenair van zowel juni 2013 en bevestigd in juni 2014 is een opdracht verstrekt om te komen tot een Europese gemeenten. Recent hebben wij in het GOB beperkt een stappenplan vastgesteld om uiteindelijk te komen tot een invulling van genoemde opdracht. Eind 2014 zijn wij in het GOB-beperkt gestart met het in beeld brengen van onze gezamenlijke activiteiten. Op basis hiervan willen wij bezien of en in hoeverre een gezamenlijke agenda tot stand kan komen. Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant is in januari 2011 gestart. In 2013, nadat algemeen het gevoelen werd geuit dat de constructie van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) te bureaucratisch was en er eigenlijk meer behoefte was aan ontmoeting en uitwisseling - een meer netwerkachtige opzet dus- is de werkgroep Redesign begonnen met een herbezinning van de ambities, taken en rollen van de RWB. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe werkwijze van de RWB, die per 1 januari 2014 in werking is getreden. Een van de meest in het oog springende veranderingen was de afschaffing van de Bestuurscommissies en het oprichten van de zogenaamde Portefeuillehoudersoverleggen. Ook de overgang van een uitvoerende organisatie naar een netwerkorganisatie die vooral de belangen van de 19 aangesloten gemeenten vertegenwoordigd, is een belangrijke verandering. Het jaar 2014 is benut om ervaringen op te doen met de nieuwe strategie. De ervaringen van de verschillende overlegstructuren binnen de RWB, zoals bijvoorbeeld de vakambtenaren, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, maar ook die van het bedrijfsleven en onderwijs, worden verzameld en daarvan wordt bekeken hoe hiermee om te gaan. Externe veiligheid De prestatieafspraken staan beschreven in het Programma Brabant Veiliger en zijn voor onze gemeente omgezet in een actieprogramma. Ieder jaar wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma voor opgesteld, zo ook in 2014 (UPEV2014). Het doel is dat eind 2014 een adequate en structurele uitvoering van externe Veiligheidstaken is geborgd binnen alle Brabantse overheidsorganisaties. De prestatieafspraak die in samenwerking met de Brabantse deelnemers is gemaakt, dat uiterlijk 31 december 2012 al aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, is behaald. Hiervoor is een bestuurlijke verklaring afgegeven en een certificaat ontvangen. Om aan het kwaliteitsniveau te kunnen blijven voldoen, heeft de gemeente Baarle-Nassau voor 2014 nog subsidie ontvangen van de Provincie. Na 2014 wordt de subsidie niet meer rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. Van de subsidie zijn de werkzaamheden/actiepunten Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2014 Baarle-Nassau uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Veiligheidsregio / Rampenbestrijding regionale Brandweer Eind 2012 is het Rampenplan van de gemeente vervangen door het Regionaal Crisisplan (RCP). Hierin staan alle gemeentelijke processen omschreven en wat er nodig is om een eventuele crisis/ramp te bestrijden. Dit betekent dat een ieder die een rol heeft in de rampenbestrijdingsorganisatie opgeleid, getraind en beoefend dient te zijn en te blijven. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

12 De gemeente heeft hierin haar eigen rol en op onderdelen wordt zij ondersteund door het Onderdeel Gemeenten (OG) van de Veiligheidsregio. Zowel in 2013 als in 2014 zijn de diverse disciplines in de rampenbestrijding opgeleid en geoefend. Gezien onze bijzondere enclavesituatie is het van groot belang dat de rampenbestrijding integraal opgepakt en ingevuld wordt met de gemeente Baarle-Hertog. Ook de Veiligheidsregio is gestart met een werkgroep grensoverschrijdende samenwerking. Dit heeft er in geresulteerd dat in 2014 met de voorbereidingen is gestart voor een grensoverschrijdende oefening die plaatsvindt in De brandweerkazerne van Baarle-Nassau blijft in eigendom van de gemeente. Vanaf 2014 wordt de brandweer niet meer als een gemeentelijke taak gezien, waardoor de compensatie uit het BTW compensatiefonds vervalt. Dit wordt voor een periode van 4 jaar opgevangen door een compensatie die de Veiligheidsregio ontvangt. Het is nog steeds niet geheel duidelijk wat de kostenstijging in de toekomst zal zijn. Vooral de toekomstige vervanging van kazernes zal door de extra BTW-druk kostenverhogend gaan werken binnen de Veiligheidsregio. Kaderstellende beleidsnota s Integraal veiligheidsbeleid Uitvoeringsprogramma veiligheid Regionaal beleidsplan West Brabant Zeeland Regionaal crisisplan Beleidsplan externe veiligheid Uitvoeringsprogramma veiligheid Nota Zo handhaven we in Baarle-Nassau Bestuursopdracht Implementatietraject vermindering regelgeving en administratieve lasten Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg in Baarle-Nassau BENELUX-overeenkomst Algemene Plaatselijke Verordening Programmaonderdeel A: Burger Wat willen we bereiken? 1) Verbeteren van de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. 2) Creëren van draagvlak bij burgers en organisaties en bevorderen van burgerparticipatie; meer zicht krijgen op de waardering van onze klanten over de dienstverlening. Wat doen we om dat te bereiken? Het opstellen van een kwaliteitshandvest. In een kwaliteitshandvest wordt het niveau van de dienstverlening aan de burger vastgelegd. De burger wordt hier uitgebreid over geïnformeerd en mag de gemeente daarop afrekenen als de doelstellingen niet worden gehaald. Uitvoeren van de landelijke richtlijnen/eisen voor digitale dienstverlening. Digitale dienstverlening blijft een belangrijke vorm van nieuwe dienstverlening voor de burgers. Technische ontwikkelingen gaan in hoog tempo door en de gemeente volgt waar mogelijk om dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Het organiseren van informatie- en inspraakavonden voor burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen. Brede informatie via de website en de media. De gemeentegids bevat informatie over de organisatie en de producten van de gemeente, Actuele informatie over wat er in de gemeente speelt en de besluitvorming wordt gepubliceerd in Ons Weekblad en op de site Tevens zijn er contacten met de lokale pers. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

13 Programmaonderdeel B: Bestuur Wat willen we bereiken? 1) Versterken van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de efficiency van de organisatie, zodat daarmee de belangen van burgers, instellingen en bedrijven worden gediend. 2) Uitvoering geven aan dualistische rol en het functioneren van de gemeenteraad 3) Verminderen regelgeving en administratieve lastendruk Wat doen we om dat te bereiken? Opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Baarle-Nassau. Ambtelijke fusie met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, Samenwerking met Baarle- Hertog, West-Brabant (strategische agenda), Oosterhout (Shared Service), Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. Uitvoeren van de aanbevelingen uit het traject anders vergaderen. Bestaande regelgeving en procedures screenen. Het doel daarbij is om het aantal regels en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten te verminderen. Hierdoor wordt de dienstverlening aan de burger op een hoger plan gebracht en worden juridische risico s beperkt, hetgeen aansluit bij het doel van juridische kwaliteitszorg. Programmaonderdeel C: Veiligheid Wat willen we bereiken? 1) Garanderen van de basisbrandweerzorg volgens de wettelijke norm 2) Professionalisering van de rampenbestrijding 3) Beheersen van externe veiligheidsrisico s 4) Bevorderen van de sociale veiligheid 5) Intensiveren van de handhaving Wat doen we om dat te bereiken? Het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De veiligheidsregio (VR) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. Hieronder valt ook de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Opstellen van een gemeenschappelijk rampenplan van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Actualiseren planvorming. Opgeleide, getrainde en geoefende gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Uitvoering geven aan de activiteiten uit het programma Externe veiligheid van de Provincie Noord-Brabant. Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Veiligheidsprogramma gemeente Baarle-Nassau. Jaarlijks opstellen van een - integraal - handhavingprogramma met een prioriteitenlijst. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

14 Wat mag het kosten? Financiën. prog_sub_cat rekening 2014 Exploitatie dynamische begroting 2014 primitieve begroting 2014 Lasten Baten Totaal Exploitatie Kostenplaatsen Urenverantwoording Overige verrekeningen Totaal Kostenplaatsen Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal Resultaatbestemming Saldo Saldo excl. Kostenplaatsen Verschillenanalyse begroting rekening In lijn met het afgesproken niveau van verdichting (programma niet product) bevat deze verschillenanalyse geen limitatieve opsomming van de afzonderlijke producten met bijbehorende context en achtergrond. De toelichting beperkt zich tot de belangrijkste verklaringen die het verschil ingeven. De lasten (exclusief kostenplaatsen) zijn 429 hoger dan begroot: Onderstaande verklaringen tellen op tot waarmee de som van overige niet verklaarde verschillen bedraagt. Programmaonderdeel A: Burger Programmaonderdeel B: Bestuur Programmaonderdeel C: Veiligheid B C Omschrijving Verschil lasten Incidenteel Structureel De reserveringen hebben betrekking op de storting voor pensioenen wethouders. Deze wordt jaarlijks bijgesteld o.b.v. actuariële berekeningen. Daarnaast hebben meer uitgaven plaatsgevonden vanwege APPA begeleiding reïntegratie oud wethouder De bijdrage aan de veiligheidsregio is licht lager uitgevallen door de teruggave vanwege de resultaatbestemming Totaal verklaard Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

15 De baten zijn lager dan begroot: Onderstaande verklaringen tellen op tot waarmee de som van overige niet verklaarde verschillen bedraagt Programmaonderdeel A: Burger Programmaonderdeel B: Bestuur Programmaonderdeel C: Veiligheid C Omschrijving Verschil baten Incidenteel Structureel De bijdrage van Hertog aan de gezamenlijke brandweer is in de begroting geraamd op er van uitgaande dat een nieuwe verdeelsleutel afgesproken zou worden. In 2014 vond deze discussie niet plaats o.a. doordat de discussie over de afrekeningen van de laatste jaren nog niet definitief haar beslag kreeg Totaal verklaard De toevoeging aan de reserves is zoals dan begroot: Er zijn geen verschillen. De onttrekking aan de reserves is zoals begroot: Er zijn geen verschillen. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

16 Programma 2 Onderwijs, welzijn en zorg Missie In onze gemeente kunnen alle burgers meedoen aan de samenleving en zij zetten zich daarvoor ook actief in. Zij nemen eerst verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun familie en vrienden en de buurt waarin zij wonen. Alle inwoners wordt de kans geboden erbij te horen en volwaardig mee te (blijven) doen op sociaal, cultureel en economisch gebied. Indien mensen daarbij nader ondersteund moeten worden, wordt deze ondersteuning onder andere door de gemeente geboden. Context en achtergrond Decentralisaties Binnen het sociale domein zijn per 1 januari 2015 grote veranderingen doorgevoerd. Er vindt een omslag plaats van een regelgericht generiek systeem met een nadruk op verzekeren en verzorgen naar een stelsel dat meer uitgaat van zelfredzaamheid, maatschappelijk initiatief, ondersteuning en activering. We zijn op weg naar de participatiemaatschappij. Als overheid moeten we aan de ene kant de burger veel meer ruimte geven en loslaten, aan de andere kant moeten we er zijn voor burgers die dat echt nodig hebben. Feitelijk is dit de kern van de transformatie. De veranderingen doen zich voor op de terreinen Jeugd, Zorg en Werk. Omdat deze taken overgeheveld worden van rijk en provincie naar gemeenten is er sprake van drie decentralisaties. Een verandering op zo n grote schaal vond nog niet eerder plaats. Er komt dus heel wat op ons af. Het jaar 2014 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van (de voorbereiding op) deze decentralisaties. Deze transitie is succesvol afgerond. Zo zijn de noodzakelijke verordeningen vastgesteld en zijn er afspraken met partners in het sociale domein gemaakt. Bij deze transitie hebben we goed samengewerkt met de WMO-raad. De komende jaren worden beheerst door de uitwerking en verfijning van deze transities. Wij pakken deze decentralisaties in onderling verband integraal op. In dit programma komt de decentralisatie Jeugd aan de orde. Herijking welzijnsbeleid In 2014 zijn we gestart met de uitvoering van het integraal welzijnsbeleid "De nieuwe koers: eigen kracht eerst!". In dit beleid zijn de doelen voor de periode zoals deze op interactieve wijze, samen met burgers, instellingen zijn verkend, verankerd. Hiermee is de wat-vraag nagenoeg afgerond. In 2014 hebben we verder invulling gegeven aan de hoe-vraag. Hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? En welke partijen kunnen de gemeente hierbij helpen? Het subsidiebeleid is hierin een belangrijk middel. In 2014 zijn alle subsidieontvangers en andere belangstellende instellingen, verenigingen of andere partijen geïnformeerd over de wijzigingen in het subsidiebeleid en wat deze voor hen betekenen. Inmiddels zijn de eerste subsidieverzoeken op grond van het nieuwe beleid ingediend en beoordeeld. In financiële zin heeft dit vooralsnog beperkte gevolgen gehad, inhoudelijk zien we wel beweging bij subsidieaanvragers. Daarnaast is in 2014 gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen op deelterreinen zoals het gezondheidsbeleid en de jeugdzorg. Het nieuwe welzijnsbeleid betreft een majeure wijziging die heeft geleid tot principiële heroverwegingen in het beleid. Daarbij is de eigen kracht en zelfredzaamheid en het bevorderen daarvan uitgangspunt geworden. Een kanteling die een ander, nieuw gezichtspunt geeft aan het welzijnsbeleid (inclusief Wmo) en die vraagt om een verandering in denken en doen van burgers, organisaties en ons als lokale overheid. Dit is een veranderingsproces wat we in 2014 in gang hebben gezet, maar waar de komende jaren op geïnvesteerd dient te worden. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

17 Wetswijzigingen Wijziging Wet op de Jeugdzorg / transitie jeugdzorg Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het gehele jeugdbeleid, inclusief de jeugdzorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming (nu nog provincie), jeugd GGZ en jeugd LVG (AWBZ en ZVW). De gemeente was al verantwoordelijk voor preventie (=Centrum voor Jeugd en Gezin) en wordt nu tevens verantwoordelijk voor de jeugdzorg (curatief). Preventie en vrijwillige hulpverlening moeten in goede afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd worden door (samenwerkende) gemeenten. Er komt één financieringssysteem voor het huidige preventieve jeugdbeleid en de jeugdzorg. In 2014 hebben we onze visie op en aanpak van de taken ten aanzien van jeugdhulp in Baarle-Nassau bepaald en deze aanpak geïmplementeerd. De nadruk lag daarbij op transitie; het borgen van de uitvoering van onze nieuwe taken. De komende jaren staan in het teken van monitoring, (bij)sturing en transformatie. Onder transformatie verstaan we een verdere doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel in de lijn van de visie zoals we die in Baarle-Nassau hebben verwoord. Passend Onderwijs Met ingang van het schooljaar is de zorgplicht ingevoerd voor scholen en schoolbesturen, die hen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden. Dat kan in het reguliere onderwijs zijn of in een school voor speciaal onderwijs. Om de zorgplicht waar te kunnen maken moeten scholen en schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. De invoering van Passend onderwijs - en de wijze waarop het samenwerkingsverband daar verder invulling aan zal geven - is ook voor de gemeente van belang. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg om de school (CJG en de jeugdzorg). In 2014 zijn de eerste ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden onderwijs vastgesteld en besproken met de gemeente. Voor deze ondersteuningsplannen geldt - net zoals voor de Jeugdhulpplannen van de gemeente - dat zij kader stellend van aard zijn. Aan de hand van een gezamenlijke ontwikkelagenda werken gemeenten en samenwerkingsverbanden samen aan een goede samenhang en samenwerking ten aanzien van zorg voor leerlingen in en om de school. Wetswijziging Wet op het Primair Onderwijs in verband met decentralisatie verantwoordelijkheid groot onderhoud naar schoolbesturen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor al het onderhoud aan schoolgebouwen. Wij waren nog verantwoordelijk voor een deel van deze werkzaamheden te weten groot onderhoud (buitenzijde). De rijksmiddelen hiervoor zijn uit het gemeentefonds gehaald en worden toegevoegd aan de rijksvergoeding voor de scholen. Het is duidelijk dat dit behoorlijke consequenties heeft. De verordening is hierop aangepast en ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Met de schoolbesturen zijn we in de Lokaal educatieve Agenda (LEA) overeengekomen dat onderhoud en aanpassing van de MFA Bremerpoort en Brede School Uilenpoort door de gemeente wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt door de partners schoolbesturen en gemeente jaarlijks een fonds voor het onderhoud gevormd. Dit wordt nu verder uitgewerkt. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Projecten Multifunctionele Accommodatie Ulicoten Op 23 september 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa) in Ulicoten. De oplevering van de MFA heeft officieel op 23 april 2013 plaatsgevonden. De voorlopig verleende subsidies of onderdelen van subsidie zijn in 2014 verantwoord en definitief verwerkt door respectievelijk de provincie en Regio West-Brabant. Cultureel Centrum Baarle (CCB) In september 2013 is de eindrapportage van het onderzoek van Zet en Complan naar de toekomst van het CCB opgeleverd. Er heeft een presentatie plaatsgevonden aan het gemeenschappelijk orgaan Baarle in plenaire vorm. Ook de gebruikers zijn geïnformeerd. Mede door de gemeenteraadsverkiezingen is het project vertraagd. Eind 2014 heeft de "kleine werkgroep" samen met het bestuur van het CCB een doorstart gemaakt. Op dit moment wordt toegewerkt naar besluitvorming over dit project in Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

18 Oprichten verenigingsgebouw Gloria atletiek Gloria atletiek heeft een verzoek ingediend om (financiële) medewerking in de totstandkoming van een nieuwe kleed- en kantineaccommodatie. In 2014 zijn wij structureel in overleg geweest met de vereniging om de (on)mogelijkheden te bespreken. Inmiddels heeft Gloria laten weten ons in het vierde kwartaal van het jaar 2015 te kunnen melden of men het financiële gat van ongeveer een ton heeft kunnen dichten. Kaderstellende beleidsnota s Integraal welzijnsbeleid "de nieuwe koers: Eigen kracht eerst!" Subsidieverordening welzijn 2014 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarle-Nassau Eindrapport Inhoudelijke samenwerking brede school Baarle-Nassau Nota gemeentelijke buitensportaccommodaties Nota Vrijwilligersbeleid Wmo beleidsplan Programmaonderdeel A: Onderwijs Wat willen we bereiken? In het integraal welzijnsbeleid hebben we onderwijsbeleid nadrukkelijk gepositioneerd als middel om eigen kracht te vergroten. We onderscheiden daarbij de volgende speerpunten in het onderwijsbeleid: 1) Ouders / opvoeders van kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand worden door het consultatiebureau actief gewezen op de mogelijkheden, die peuterspeelzalen en kinderopvang bieden met betrekking tot ontwikkelingsstimulering. 2) Zorg dragen voor de financiële toegankelijkheid van ontwikkelingsstimulering voor alle jonge kinderen (2-4 jaar) op peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven in de gemeente Baarle-Nassau. 3) Het realiseren van een goede aansluiting van voorschool op de basisscholen in de gemeente (doorgaande ontwikkelingslijn). 4) Zoveel mogelijke jongeren behalen een startkwalificatie. 5) Jongeren, die toch zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en die niet meer leerplichtig zijn, krijgen ondersteuning aangeboden. Ondersteuning is er zoveel mogelijk op gericht jongeren alsnog een startkwalificatie te laten behalen. 6) Kinderen en jongeren zijn in de gelegenheid om de voor hen dichtstbijzijnde, passende school te bezoeken. 7) Laagopgeleide en/of functioneel analfabete volwassenen krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door het volgen van basiseducatie op het ROC Tilburg. Wat doen we om dat te bereiken? We stellen, in overleg met voorschoolse voorzieningen en scholen, een lokale educatieve agenda (LEA) op om nader richting te geven aan de wijze waarop de speerpunten gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast verstrekken we subsidies en handhaven we de leer- en kwalificatieplicht. Kinderen, die aangewezen zijn op speciaal onderwijs stellen we in staat de voor hen dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school of deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer. Tenslotte bieden we volwassenen de mogelijkheid zich verder te ontplooien door het aanbieden van basiseducatie aan lager opgeleiden en functioneel analfabeten. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

19 Programmaonderdeel B: Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? De Wet maatschappelijke ondersteuning vormt samen met de notitie: "De nieuwe koers: eigen kracht eerst" het kader voor het welzijnsbeleid in de gemeente Baarle-Nassau. De Wmo kende negen prestatievelden. Deze zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen en hebben plaatsgemaakt voor drie doelen, die in de Wmo 2015 opgenomen zijn in de nieuwe definitie van maatschappelijke ondersteuning. Deze doelen zijn: 1) bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; 2) ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; 3) bieden van beschermd wonen en opvang. Voormalig prestatieveld 2, ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, uit de huidige WMO, is onder de Jeugdwet gebracht. Wat doen we om dat te bereiken? De gemeente subsidieert de Wmo-raad voor het meedenken en adviseren over het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. We ondersteunen mantelzorgers actief. We zijn voornemens om de regeling van het mantelzorgcompliment over te nemen. Daarnaast gaan we door met het mantelzorgcafé. Programmaonderdeel C: Volksgezondheid Wat willen we bereiken? 1) Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid en gezonde leefstijl van de inwoners van Baarle-Nassau. 2) Het bevorderen en beschermen van de gezondheidstoestand van alle jeugdige burgers van 0-19 jaar. Wat doen we om dat te bereiken? In 2014 is de gemeente samen met de GGD gestart met het maken van een uitvoeringsplan volksgezondheid. Aanleiding voor dit uitvoeringsplan vormt de welzijnsnota "De nieuwe koers, eigen kracht eerst!". In deze welzijnsnota is beschreven dat naast een algemeen kader voor gezondheid, de gemeente ook een uitvoeringsplan volksgezondheid opstelt waarin concreet wordt beschreven op welke gezondheidsactiviteiten de gemeente de komende jaren wil inzetten. We voeren collectieve preventieve taken uit (via de GGD of andere gesubsidieerde instellingen) volgens de Wet Publieke Gezondheid. Concreet gaat het daarbij om taken die zijn vastgesteld in het Basistakenpakket van de GGD West-Brabant: Op basis van lokale aandachtspunten kopen we maatwerk in via de GGD en via de thuiszorg. We voeren het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uit via de thuiszorg en de GGD, middels het verstrekken van subsidie aan de thuiszorg en de GGD. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

20 Programmaonderdeel D: Kunst en Cultuur Wat willen we bereiken? 1) Bevorderen van een aantrekkelijk, toegankelijk en divers aanbod van onafhankelijke informatiecultuurdragers, om de inwoners de mogelijkheid te bieden tot objectieve cultuur, informatie- en nieuwsgaring. 2) Stabiliseren of laten groeien van het aantal leden van de bibliotheek en van het aantal uitleningen. Wat doen we om dat te bereiken? In 2014 heeft de installatie van de adviesgroep kunst in Baarle plaatsgevonden. Deze adviesgroep adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Gedurende het jaar hebben diverse overlegvergaderingen plaatsgevonden. De adviesgroep heeft onder andere advies uitgebracht over de aanstaande verplaatsing van het beeldwerk de Terminus. Daarnaast hebben adviesgroep en gemeente gewerkt aan het gaan realiseren van een kunstwerk aan de Oranjelaan. Hier werd de wijk nadrukkelijk bij betrokken. Realisatie van verplaatsing van de Terminus en het kunstwerk aan de Oranjelaan staat nog voor de eerste helft van 2015 gepland. We verstrekken subsidies aan culturele voorzieningen als het Cultureel Centrum Baarle (CCB), Muziekacademie De Noorderkempen, de diverse carnavalsverenigingen en het Oranje Comité. Ook verstrekken we subsidie aan Theek 5 voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk. We hebben zitting in de beheerscommissie om uitvoering te geven aan het bibliotheekbeleid. Programmaonderdeel E: Sport Wat willen we bereiken? Het minimaal stabiliseren en mogelijk realiseren van een toename van het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging, waarbij ten minste gelijke tred wordt gehouden met de groei van de gemeente. Wat doen we om dat te bereiken? We bieden een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve voorzieningen en we stimuleren het gebruik van die voorzieningen (zoals omschreven in de uitwerkingsnotitie gemeentelijke buitensportaccommodaties). Ook houden we voorzieningen in stand, zowel kwalitatief als kwantitatief. Verder subsidiëren we verenigingen en jeugdleden. Met betrekking tot het verzoek om medewerking aan het realiseren van een nieuw verenigingsgebouw van Gloria atletiek hopen wij in het vierde kwartaal van 2015 uw raad een voorstel tot besluitvorming te kunnen voorleggen. Jaarstukken gemeente Baarle-Nassau

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie