proloog- Jaarstukken 2011 Deloitt, Leeuwarden, Postbus JUN2012 pirrir oprnb ond vwijs IiWVit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "proloog- Jaarstukken 2011 Deloitt, Leeuwarden, 19-6-2012 Postbus826 19 JUN2012 pirrir oprnb ond vwijs IiWVit"

Transcriptie

1 proloog- pirrir oprnb ond vwijs IiWVit Jaarstukken 2011 Deloitt, Leeuwarden, Postbus826 /J 8901 BP Leeufirden Voor ideflffcatiedoeieinden BehorenIbij controeverk rn d. d. 19 JUN2012

2 Inhoudsopciave Bladzijde Jaarstukken 2011 Jaarverslac, Proloog in Proloog: missie en doelen Bestuur en medezeggenschap Onderwijs Leerlingen Personeel Begroting Huisvesting Materiële exploitatie leeriinggebonden Projecten Klachtenprocedures Overige onderwerpen Financie& beleid 2.1 Kengetallen Analyse resultaat Financiering Begroting Samenstelling van de lasten Ontwikkeling leerlingenaantal 37 Jaarrekenina 2011 Waarderingsgrondslagen 39 Balans 46 Staat van baten en lasten 49 Kasstroomoverzicht 51 Toelichting op de balans 53 Toelichting op de staat van baten en lasten 69 Bijlagen Overzicht verbonden partijen 95 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 97 Geoormerkte doelsubsidies Ministerie OCW 99 Gebeurtenissen na balansdatum 101 Gegevens over de rechtspersoon 103 Wet openbaarmaking topinkomens (WOPT). 105 Deloitte. Pobus BP Leefrarden /8 Voor idefitificatiedoeleinden. Behorerfd bij controleverklaring d.d. 19 JUN 2012

3 Overige pegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 107 Bestemming van het resultaat 111 Deloitte. Postbus 826 I? 8901 BP Leeuw//den / Voor identilicatledoejejnden. Behorend LfiJ controleverkiaring d.d. I 9 JUN 2z

4 Jaarverslag 2011 Deloitte. Postbus BP Leeuwaffen Voor identifi1atiedoe(enden. Behorend bijcontroleverkiaring d.d. 1 9 JUN 2012

5 BESTUU RSVERSLAG Deloitte. Potbu /9 BP Leeuw,fJen - / Voor identif/catjedoelejfldefl Behorend bij controieverkiarng d.d. I 19 JUN 2012

6 extra geinvesteerd. Vorm en inhoud gaan samen. Het onderwijs op aile scholen van Proloog ademt een betrokken bij kind, ouders en omgeving. De scholen zijn modern en het onderwijsprogramma is mogelijkheden en ervaring. Kinderen leren actief, gaan respectvol met elkaar om, werken samen en plezierige, ontspannen sfeer. De houding van directies en het personeel is open en transparant en van elk kind. Elke leerling is er één. In kinderen die van huis uit minder mogelijkheden hebben, wordt Proloog respecteert iedereen en stimuleert de voile ontwikkeling van elk kind vanuit de mogelijkheden 1.1 PROLOOG: MXSSIE EN DOELEN Missie: elke leerling telt toekomstgericht. Kinderen leren als ze plezier hebben en het onderwijs aansluit op hun eigen 1. PROLOOGIN JUN 2012 Behorend bij co. troleverklaring d. Pagina 3 Voor identjfjcatj doeteinden BP Leeuwardef Postbus 826 / daaropvolgende jaren wordt een positief exploitatieresultaat verwacht en is sprake van het herstel van het eigen vermogen. Deloitte. past binnen de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het herstelplan van Voor de De begroting 2012 sluit met een nadelig saldo van (verwezen wordt naar 2.4). Dit resultaat heeft onder meer een extra bestuurslid benoemd. (verwezen wordt naar 1.2) Het Rijk en de gemeente Leeuwarden hebben het toezicht op Stichting Proloog verscherpt. De gemeente exploitatiesaldo in 2013 en volgende jaren lijkt haalbaar gerealiseerd. De ontwikkeling van de exploitatie en de liquiditeiten in 2012 verloopt op basis van indicatieve cijfers gunstiger dan in de begroting 2012 was aangenomen. Het streven naar een positief Het sociaal plan eindigt op 31 juli De doelstelling van de bezuiniging in het herstelplan wordt in Voor de uitvoering van het hersteiplan is in mei 2011 een algemeen directeur a.i. aangesteld. - het - het - het - het De vervolgacties, die inmiddels hebben plaats gevonden luiden: waarborgen van de continulteit van Proloog. voeren van overleg met de vakbonden omtrent het ontslag van medewerkers beschikbaar stelien van een krediet door de gemeente Leeuwarden van 1,5 miljoen aanstellen van een extern controller samenstellen van een herstelpian 2010 is intensief overleg gevoerd met ondermeer de gemeente Leeuwarden met als hoofdthema het Vanaf 2009 tot en met 2011 was sprake van een fors negatief exploitatieresultaat. Vanaf november Continulteit In 2011 zijn er geen zwakke scholen meer en is de doelstelling gerealiseerd. kwaliteitsverbetering. In 2011 verkregen alle scholen van Proloog het Basisarrangement. Omdat in 2009 een aantal scholen (zeer) zwak waren, is extra prioriteit gegeven aan Kwaliteit vrije schoolkeuze hebben aangaande richting en onderwijskwaliteit. De scholen hebben een grote mate van onderwijskundige vrijheid binnen de gemeenschappelijke algemene onderwijskundige en elkaar concurreren vanuit de principiele gedachte dat kwaliteit gehonoreerd wordt door ouders die een bedrijfsmatige kaders. Proloog is één onderwijsorganisatie van samenwerkende, onderwijskundig relatief zelfstandige scholen. elgen doelen gesteld. Proloog kiest voor de besturingsfiiosofie decentraal, tenzij. Scholen mogen met Alle Proloogscholen (moeten) voldoen aan cie criteria van de onderwijsinspectie en hebben daarnaast personeel. gemeente Leeuwarden. Proloog is een menselijke werkgever voor zich actief inzettend, betrokken onderwijskundig sterke scholen. Ze zijn goed bereikbaar voor edereen in elke wijk of dorp in de leren de basisvaardigheden en de cultuur en samenleving kennen. De basisscholen van Proloog zijn pdm, nro,wb pro1oog

7 - Robert - Danny - Huib - Richard - Maaike - Gerard - Jennifer - Willem - Ytsje - Jitske - Petra - José - Ankle De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft in afwijking van arbkel 6 e.v. van de statuten van Proloog - Sjouke - Anneke - Herman - Mettiena - Rudolf - Els - Jos van der Kwast, lid; Winius, lid (voordracht ouders); Bloem, secretaris; Leemeijer, lid (voordracht ouders) Wouda, voorzitter; de Zeeuw, penningmeester; van de Maas, lid. Op bestaat het Stichtingsbestuur uit de volgende leden: Samenstelling bestuur 1.2 BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP - / 1IQ IIIti Behorend bij cofitroleverklaring dgifla 4 Voor communicatie met de scholen en de eigen organisatie) BP jaar aan de orde komen (begroting, meerjarenbeleidsplan, bes de opzet van de gehouden voor de MR en die goed bezocht is. Er is negen keer nderwerpen die leder De nieuwe GMR heeft in 2011 ook de contacten met de MR en een informatieavond Keizer (Oud Oost) Personeel Heeg (Trilker) Torenga (Wynwizer en pool/potmarge) Eshuis (de Weide) Bakker-Faber (Wielen-Galama) van der Knoop (Wielen-Kingma), secretaris Niemeijer Messchendorp (Oldenije) Huisman (Wynwizer) Jan Imbens (Uniaskoalle) Beetsma (Wassenberghskoalle) Oudergeleding Kronenburg (Oldenije), voorzitter Visser De samenstelling van de GMR in 2011 was als volgt: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de huurders RENN4, het Spectrum en Cedin. Het bestuurs- en servicebureau is gehuisvest in het pand (in eigendom) Fonteinland 11. samen met Bestuurs- en servicebureau Fonteinland 11 Toezicht. invulling en formele procedures om op termijn te komen tot een College van Bestuur en Raad van bedrijfsvoering binnen de nieuwe structuur. Het bestuur heeft een stappenpian ontwikkeld gericht op de uitspraak gedaan dat het bestuur kiest voor een model van een College van Bestuur van één persoon en een Raad van Toezicht. Daarnaast dient expliciet aandacht te zijn voor de verantwoordelijkheid voor de bestuur en toezicht. Mede met ondersteuning van VOSABB heeft het bestuur de richtinggevende Het bestuur heeft zich verdiept in de nieuwe wet Goed Bestuur en de noodzaak tot een scheiding van is met de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden binnen een ruim mandaat. er gewerkt wordt vanuit de visie van een toezichthoudend bestuur, waarbij de algemeen directeur belast De hoofdlijn van het bestuurlijk denken, ook in verband met de toekomst van de Stichting Proloog is dat Naar een College van Bestuur en een Raad van Toezicht is Mettiena Leemeijer voorzitter van het bestuur. Voorzitter Sjouke Wouda is per 1 januari 2012 statutair afgetreden. Met ingang van de genoemde datum besloten met terugwerkende kracht per 1 september 2011 mevrouw A. de Graafte benoemen als bestuurslid. tenminste 6 maanden een extra bestuurslid toe te voegen. Op 26 september 2011 heeft de Raad op 27 juni 2011 besloten om aan het bestuur van de Stichting Proloog tijdelijk, voor de duur van p.ioi, nieuw vanaf mei 2011 vanaf november 2011 nieuw afgetreden afgetreden nieuw vanaf maart 2011 secretaris afgetreden in februari 2011 vanaffebruari 2011 in november 2011 in mel 2011 proloo/

8 p ma opbr odn proloo I Q I! IKI ni Behorend bij contrleverklarinq d.d. Pagina 5 Voor identificatiedeinden BP Leeuwarden Postbus 826 Deloitte. voorbereidingen getroffen voor de overgang van scholen van Stichting BoboB naar Proloog. In het kader van de herindeling van de gemeente Boarnsterhim in 2014 worden inmiddels samenwerking van de beide bestuursbureaus. Systemen die de beide bestuursbureaus gebruiken zijn/worden waar mogelijk op elkaar afgestemd en er wordt personeel uitgewisseld. De algemene directies van Proloog en Fier hebben afspra ken gemaakt over een versterking van de LEJA (Leeuwarder Educatieve en Jeugdagenda) steeds meer samengewerkt. Met de andere besturen voor primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden wordt in het kader van de afstemming van o.a. de leerlingenzorg en de overgang primair onderwijs voortgezet Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Piter Jelles in het 8+-project en voor wat betreft de onderwijs. Friesland en de Kop van Overijssel draait Proloog volledig mee. Binnen het BDOF (Bovenschools Directie Overleg Friesland), de coöperatie van schoolbesturen in samen met het r.k.-onderwijs. Proloog is lid van het Spectrum (Weer Samen Naar School) en regisseert het deelverband Leeuwarden Samenwerking met andere besturen Het organisatieschema van Proloog ziet er als volgt uit: Orga nogram

9 - Voor - Met - Brede - Schakelklas De onderwijskundige van Proloog hanteert een monitoringsmodel waarin de resultaten van de leerlingen Monitoringsmodel Bij Proloog zijn sinds 12 april 2011 geen zeer zwakke of zwakke scholen meer. Cobs Oud Oost-Goudenregen, obs het Palet en obs De Wielen-Kingmastate). Zij werden in 2011 opnieuw basisarrangement gekregen. Drie scholen van Proloog hadden in 2010 nog een aangepast arrangement inspectie. De gestelde doelen zijn bereikt. Alle scholen van Proloog hebben van de inspectie het door de inspectie bezocht. Alle scholen hebben inmiddels het basisarrangement toegekend gekregen. Proloog meet de kwaliteit van de scholen af aan o.a. de kwaliteitsaspecten en aandachtsvelden van de Kwaliteit en onderwijsinspectie 1.3 ONDERWUS 1,q ii INI 7fl19 Behorend bij contr leverkiaring d.d. Pagina 6 Voor identificatjed eleinden BP Leeuwarden Postbus 826 1] oude wijken voerde Proloog de coördinatie van de Brede scholen uit. Met ingang van 2012 is getroffen met ingang van deze coordinatie in handen van de gemeente. De gemeente heeft bezuinigingsmaatregelen met extra aandacht voor taalonderwijs aan leerlingen die van huis uit niet of onvoldoende Nederlandstalig zijn. Door een andere didactische aanpak (gericht op pre-teaching), kent drie schakelkiassen (Potmarge, Plataanschool en eestroom-brandemeer). het kader van taalstimulering/verlengde schoolda eote. ingang van 2011 ontvangt Proloog ten behoe var 6 cj,olen middelen van de gemeente in het GOA-beleid gelden van de gemeente ontvangen. de zorg (logopedie en psycho!ogisch onderzoek) heeft Proloog oak in 2011 in het kader van school. De gemeente Leeuwarden heeft het beleidskader Brede School vastgesteld. In de krijgen kinderen in de schakelkias meer kans om te functioneren in de reguliere groep. Proloog samenwerking met de gemeente. De in lopende projecten zijn: Proloog heeft in 2010 en 2011 de lopende projecten onderwijsachterstanden uitgevoerd in Projecten met de gemeente Overleg) wettelijk noodzakelijk. Het LEJA-team komt maandelijks bijeen. opzetten. Proloog heeft zich bereid verklaard hieraan mee te doen. Er komt afstemming tussen het LEJA De gemeente Leeuwarden heeft een LEJA, men Wi! graag één geintegreerd Jeugd- en Educatief beleid primair onderwijs (met name de onderwijsinspectie) zijn voor Proloog leidend. en jeugdzorg. De wettelijke kerntaak van het basisonderwijs en de reguliere procedures binnen het (achterstands)leerlingen, de opvoeding ook in relatie tot de thuissituatie en de relaties tussen onderwijs Proloog doet graag mee aan activiteiten die direct ten goede komen aan onderwijs en opvoeding van en de onderwijshuisvesting. Voor de huisvesting b!ijft afzonderlijk QOGO (Op Overeenstemming Gericht Leeuwarder Educatieve )eugdagenda (LEJA) en gemeente Leeuwarden schoolbord. In 2011 hebben alle scholen van Proloog in de groepen 3 t/m 8 de beschikking over een digitaal Modernisering en digitalisering inspectiekader), het volgen en analyseren van de resultaten per kwartaal en het analyseren van de onderwijs op elke Proloogschool in kaart. Dit doet hij door middel van audits (onderzoek volgens het risicofactoren van de tussen- en eindopbrengsten. De leraren zijn inmiddels voldoende op de hoogte van de gestelde minimumnormen. De onderwijskundige van Proloog brengt elk half jaar op systematische wijze de kwaliteit van het geimplementeerd. Daarnaast is er in 2011 gewerkt aan de koppeling van dit systeem aan het MMS (een monitorsysteem op bovenschools niveau). Het monitoringsmodel wordt ingepast in het Cito-leerlingvolgsysteem en volgens een zogenoemde DULT-koppeling in het schooladministratiepakket DOTCOM. Eerstgenoemde systemen zijn in de scholen benchmarking van de resultaten van de scholen van Proloog uit te kunnen voeren, is Proloogbeleid ten aanzien van de toetsafname vastgesteld. worden bijgehouden. De resultaten worden geanalyseerd volgens het inspectiemodel. Om op proloo/

10 Bekostiging impufsgebieden St Annaparochie samen met Fier een extra denkersgroep gestart. De groep doeners had in 2011 de scholen van Proloog is in 2012 een herbezinning op het 8+-onderwijs noodzakelijk. Samen met Piter Jelles is het 8+-project gecontinueerd (verbetering overgang leerlingen groep 8 naar klassenverkleining in achterstandswijken. voldoende aanmeldingen. Er is een groep gestart met 12 leerlingen. In verband met de profilering van voortgezet onderwijs). Dit project groeit in belangstelling, vooral bij de denkersgroepen. Er is in 8+-project Taal en rekenen In 2011/2012 zijn/worden de volgende bedragen ontvangen: De bedragen zijn ingezet op de scholen ten behoeve van respectievelijk vernieuwing taalbeleid en voor Bestemmingbox primai opeobaa, oidprwjs eeuwwde., Deloftte. 19JUN2fl1? Pagina 7 Behorend bj corjtroleverklaring d.d. Voor identjfjcatdoe1ejnden BP Leeuwrdenll Poctbus 826 f basisarrangement van de inspectie. Sbo-school de Trilker heeft een regionale functie. De school behaalde in 2011 opnieuw het vanaf half mel 2011 was deze persoon niet meer actief voor Proloog. Tot 1 augustus 2011 is deze taak meeste taken overgedragen aan de coordineren intern begeleider. tijdelijk overgenomen door de onderwijskundige van Proloog. Daarna is deze functie vervallen en zijn de De coördinatie van het deelverband Leeuwarden lag in handen van één van de directeuren van Proloog. niet voorop te lopen. uitgangspunten van het regeringsbeleid omtrent passend Onderwijs. Proloog kiest er voor in dit beleid De werkwijze zoals beschreven in het Handboek zorg van Proloog is in lijn met de voornemens en de scholen volledig geimplementeerd zijn. In 2011 waren de scholen in eigen tempo bezig het systeem van waren per school relatief groot. Een aantal scholen experimenteert met het werken met didactische procedures en formats staan in dit handboek beschreven. Vanaf 1 augustus 2012 moet het Handboek op groepsplannen. de scholen begonnen met de implementatie van het Handboek Zorg van Proloog. Uitgangspunten, zorg en begeleiding volgens de richtlijnen van het Handboek om te vormen. De verschillen in werkwijze In 2011 zijn afspraken gemaakt over de formats die binnen Proloogscholen worden gehanteerd en zijn krijgen. Uitgangspunt is preventief werken, waardoor schoolteams sneller en gerichter huip kunnen vragen en Daarnaast heeft Proloog een orthopedagoog, psycholoog en preventief logopediste in dienst. zorg en begeleiding op school. Bovenschools is er een nieuwe coordinerend intern begeleider benoemd. Proloog heeft op elke school een intern begeleider, dat is de centrale persoon voor de coördinatie van de Zorg en begeleiding proloo epii

11 School Het aantal eerhngen op De Trilker is stabie gebleven. gesloten. 1 augustus 2011 zijn de Montessorischool, locatie Skrok 3 en Oud Oost, locatie Tjerk Hiddesstraat In 2011 is sprake van een leerlingendaling in het reguliere basisonderwijs van 109 leerlingen. Op 1.4 LEERLINGEN Scholen en leerlingenaantallen op teldatum 1 oktober 2011 Mutatie q i Behorend bij cofitroleverklaring d.d. Pagina 8 Voor identificatjcjoe(ejnden / 8901 BP Leeuwardery! Postbus 826 /7 Delojtte, openbaar primair onderwijs beter te profileren. in 2010 nog 44,7% en is in 2011 gedaad naar 43,4 %. In 2012 is de PR geactiveerd teneinde het Het aantal Proloogleerlingen is relatief gedaald met ruim 3 procent. Het marktaandeel van Proloog was Totaal basisonderwijs Totaal Proloog Wynwizer de Wielen Galama de Wielen Kingma Totaal Eestroom Palet Prof. Wassenberghskoalle De Pionier Wiardaskoalle Eestroom Droppingstraat Eestroom Brandemeer Oud Oost Potmarge deweide devosseburcht Plataanschool S.b.o. DeTrilker de Wester de Uniaskoalle Totaal de Wielen Oldenije Tota& Wiardasko&le proloog pmr

12 - het proloo O, oowii In de volgende tabel is de ontwikkeling van het belangstellingspercentage vermeld. Primair Onderwijs Gemeente Leeuwarden un Proloog 47,6% 46,9% 46,2% 44,7% 43,4% PCBO 31,3% 31,7% 32,1% 32,7% 33,5% RK 14,2% 14,2% 14,2% 14,5% 15,2% LSV 3,3% 3,5% 3,6% 4,1% 3,8% 282 Gereformeerd 1,7% 1,7% 1,9% l, 9% 2,0% 147 Vrije School 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% ,0% 100,0% 100,0% 100% 100% totaal Mn bao Leeuwarden bron: gemeente Leeuwarden Leerlingenaantallen en achterstanden en kansen De regeling houdt in dat onderwijsachterstandgelden door het Rijk worden verstrekt op basis van het opleidingsniveau van de ouders. De ontwikkeling van het feitelijk aantal en percentage gewichtenleerlingen heeft gevolgen voor de inkomsten van het Rijk voor onderwijsachterstanden, zie onderstaande tabel. jaar Aantal gewiin tot un bao % % % % In 2011 is de regelgeving van het Rijk voor gewichtsleerlingen gewijzigd. Deze aanpassing (opleidingsniveau ouders) heeft geleid tot een forse daling van het aantal leerlingen. Cultuureducatie In 2011 is van het Rijk ruim ontvangen ten behoeve van cultuureducatie. De middelen zijn ingezet voor: - het binnen de school halen van poppenspel, toneel, film en muziek bezoeken van musea, bibliotheek, schoolconcerten, films en toneel. Deloitte, Postbus BP LeeuwardBn Vooi identific4tiedoeleinden Behorend bij cntroieverkiarin 9 d.d. Pagina 9 10

13 proloog prfr or oeibac ondcrwos We.a.q 1.5 PERSONEEL Omvang en leeftijd personeel Het aantal personeelsleden aan het begin van het schooljaar (1 oktober: teldatum) omvat: PERSONEEL Aantal personeelsleden jaar 7 2% 9 2 % 0 0% % % % jaar h % % jaar % % 96 32% jaar 64 16% % h. 60 jaar en ouder 44 11% 35 9 % %. Gew.Gem. Leeftijd 42,52 42,97 44,42 Verhouding man vrouw: Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw. totaal personeel 22% 78% 23% 77 % 23 % 77 % scholen In dit overzicht zijn de payrolimedewerkers niet opgenomen. Het aantal personeelsieden is gedaald, net als de formatieomvang. De verhouding tussen mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk gebleven. De daling van het aantal personeelsieden (formatieplaatsen) wordt vooral veroorzaakt door een lager aantal leerlingen bij Proloog. Relatief hoge gemiddelde Ieeftijd Sinds de invoering van de lumpsum is de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) per school bepalend voor de inkomsten. Het Rijk hanteert een overgangsregeling voor scholen met een hoge GGL. In Nederland is de GGL in 2011 voor het basisonderwijs gesteld op 40,42 jaar (peildatum 1 oktober 2011). In 1 maart 2011 is de gewogen gemiddelde leeftijd van Proloog 43,1 jaar (1 maart 2012: 44,4 jaar). De hogere GGL betekent meer rijksvergoeding voor Proloog. Invoering functiemix Landelijk is besloten dat elk bestuur in het primair onderwijs de komende jaren 6 tot 8% van alle leraren moet aanstellen in de zogenaamde functiemix. Leraren die minimaal 50% onderwijs verzorgen kunnen benoemd worden in deze functiemix. Hun functie wordt hoger ingeschaald (basisonderwijs LB en speciaal basisonderwijs LC). Deze leraren vervullen naast lesgevende taken ook voor de school, het team en/of een specifieke categorie leerlingen specifieke taken, die per jaar kunnen wisselen. Proloog heeft besloten eerst de IB ers te benoemen als stafleraar met als taak Zorg en Begeleiding. Doel is om de komende jaren er voor te zorgen dat voor en/of op elke school 00k een achtervang is voor de zorg en begeleiding. Randvoorwaarde is dat de invoering / benoeming van stafleraren niet ten koste mag gaan van de werkgelegenheid / gedwongen ontslagen. In samenwerking met de GMR is hierover een aparte beleidsnotitie opgesteld. Deloitte. Postbus BP Leeuwanjn Voor identific4tiedoeleinden. Behorend bij fontroeverktaring ddpagjna JUN 2012

14 proloo m,,,a- ooeni,a: ordensps leeuaden Ziekteverzuim Met ingang van 2010 is de dating van het ziekteverzuim gestagneerd. Verzuimtabel Proloog voortschrijdend: TOTAAL ZIEKTEPERCENTAGES Ziekte Frequentie Duur % 2008 Proloog 8,60 1,74 20, landelijk (OP-bao) 6,90 1,18 17, Proloog 6,28 1,30 16, landelijk (OP-bao) 6,28 1,15 17, Proloog 7,90 1,09 23, Iandelijk (Op-bao) 6,14 1,04 18, Proloog 8,48 1,27 32,53 De landelijke cijfers over 2011 zijn nog niet bekend. In 2012 is het verzuimbeleid aangescherpt en is sprake van een sterke daling van het ziekteverzuim. Het verzuimpercentage per eind april 2012 was 6,10 %. Formatiebeleid Proloog heeft in de schooljaren en te veet personeel in dienst in relatie tot de Rijksbekostiging en de overige inkomsten. In 2010 zijn de eerste maatregelen getroffen om de formatie in te krimpen door het plaatsen in het rddf (risicodragend deel van de formatie) van medewerkers op 1 augustus 2010 en ontslag per 1 augustus In 2011 is gebleken, dat deze maatregel niet toereikend was om de financiële problemen op te lossen. In juni 2011 is met de vakbonden een sociaal plan vastgesteld met o.m. stimuleringsacties voor vrijwillig vertrek van personeel en een volgende ontslagronde per 1 augustus De bezuinigingsoperatie moet rond 1,9 miljoen opleveren. De acties voor vrijwillig vertrek hebben succes opgeleverd. Het aantal daardoor daadwerkelijke te realiseren ontslagen op 1 augustus 2012 zal lager zijn dan het oorspronkelijke voorstel. OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel) op de scholen. Elke school / locatie zonder zogenaamde blijvers (de eerdere oude ID ers en WIW ers) heeft minimaal 0,5 fte aan ondersteuning, betaald uit het bovenschoolse budget voor personeel en arbeidsmarktvraagstukken (BPA). Scholen mogen in overleg met de MR bepalen of het gaat om onderwijs/klassenassistenten, administratieve ondersteuning of een concierge. Een enkele school heeft onderwijsondersteunend personeel benoemd op formatie voor kinderen die een rugzakje hebben of op reguliere formatie voor onderwijsachterstanden. De gemeente geeft Proloog een vergoeding voor de ID-blijvers; deze vergoeding is gegarandeerd tot en met De vergoeding bedraagt ongeveer 90 h van de werkelijke loonkosten OOP op bestuursniveau Proloog gebruikt het budget voor personeel en arbeidsmarkt en het schoolbegeleidingsgeld ook voor het gezamenlijke personeel ten dienste van de scholen. Dit personeel valt hiërarchisch onder de algemeen directeur. Proloog heeft in 2011 voor de scholen samen de volgende ondersteunende functies in stand gehouden: - Zorg: cobrdinerend interne begeleider, psycholoog - Orthopedagoog en preventief logopediste met seci jdsr teuning. - Onderwijskundige: belast met kwaliteitsbeleid. - Ict-ondersteuning voor de scholen. - Werkveldcontactpersoon voor stagebegeleiding. 8e6euwarcien A In totaal gaat het om ongeveer 5 fte iiil Voor identjfjcatie oeleinden. Behorend bij con ofeverkiaring d.d. Pagina JUN 2017

15 proioop pdro odljs Op bet bestuurs- en servicebureau bureau werkte in 2011 onder leiding van de algemene directie (met ingang van mei 2011 algemeen directeur a.i.) bet volgende personeel: - Financiële controlling (extern ingehuurd) en financiële administratie. - Beleidsmedewerker huisvesting. - Beleidsmedewerker en adviseur personeel en formatie en personele administratie. - Coordinator vervangingspool. - Secretariaat. In totaal betrof het ongeveer 7 fte. Het beleid van het bestuurs- en servicebureau is om beheers- en administratieve processen niet langer in eigen beheer ult te voeren. Met ingang van 1 januari 2012 is de financiële en personele administratie nagenoeg volledig uitbesteed en is/wordt de formatie op bet bureau verkleind. Vervangi ngspunt Proloog beschikt over een eigen vervangingspunt. Alle vervanging wordt op het bestuurs- en servicebureau geregeld. Schooldirecteuren kunnen via het vervangerspunt vervanging voor afwezige personeelsleden krijgen. Ook de gehele administratieve verwerking hiervan wordt door het vervangingspunt op het bestuurs- en servicebureaubureau verzorgd. Directiebenoemingen in 2011 Proloog gaat uit van het profiel van onderwijskundige schoolleiders. Scholen en locaties met groep 1 tot en met 8 worden waar mogelijk gezien als onderwijskundige eenheden met een elgen leiding. In 2011 is bij obs de Weide een nieuwe directeur aangesteld (was adjunct-directeur). In 2011 waren er verder geen nieuwe directiebenoemingen. Wel hebben wisselingen plaats gevonden, mede als gevolg van sluiting van locaties. Inhuren van externen Vertrouwenspersonen voor ouders en personeel, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts zijn ingehuurd. Deloitte. Postbus BP Leeuwarden Voor identficati Behorend bij Co oeleinden. roleverklaring d.d. 19 JUN 2011 Pagina 12

16 - toepassen proloog/ por,, od.b 1.6 BEGROTING 2011 Begroting 2011: In dejaarrekening 2011 zijn geen begrotingscijfers opgenomen. De begroting is namelijk niet vastgesteld door het bestuur van Proloog en evenmin door de gemeente Leeuwarden. De beheersing van de financiën gedurende 2011 heeft voornamelijk plaats gevonden op basis van: - geen uitgaven doen als er geen middelen beschikbaar zijn - geen vaste formatie benoemen met tijdelijke subsidie - uitgangspunten sociaal plan voor de personele lasten - (nagenoeg) een investeringsstop van overige bezuinigingsmaatregelen op reguliere overige begrotingsposten. - frequente tussentijdse rapportages aan het bestuur en belanghebbende partijen In 2012 is sprake van een door het bestuur en gemeente Leeuwarden vastgestelde begroting en zal beheersing van de baten en lasten plaatsvinden op basis van goedgekeurde budgetten. Deloitte. Postbus 826 / BP Leeuwarderf/ f Voor identificatikdoeleindefl. Behorend bij cof,troleverklaring d.d. Pagina JUN2012

17 prolood pdrnr odnii 1.7 HUISVESTING Nieuwbouw I aanpassingen In 2011 zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Professor Wassenberghskoafle: vervanging noodlokaal door permanent lokaal inclusief enkele inpandige aanpassingen. - De Weide: uitbreiding met twee permanente lokalen, realiseren inpandig kleuterplein en uitbreiding met eigen ruimtes voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse- en tussenschoolse opvang. De realisatie heeft plaats gevonden in het kader van de subsidieregeling stimulering brede scholen van het rijk. Via het Huisvestingsprogramma 2009 is er voor het vervangen van het noodlokaal (door een permanent Iokaal) bij de Professor Wassenberghskoalle te Lekkum door de gemeente een krediet verstrekt van ,-. Naast de vervanging van het lokaal is er 00k aparte ruimte voor IB- en RT-werkzaamheden en een directiekamer gerealiseerd. Het project is voor de zomervakantie van 2011 opgeleverd en de nieuwe ruimtes zijn met ingang van het schooljaar 2011/2012 door de school in gebruik genomen. In verband met de toename van het aantal leerlingen bij De Weide heeft de gemeente een krediet beschikbaar gesteld van ,- voor het realiseren van twee lestokalen. Via het Rijk (subsidieregeling stimulering brede scholen) was er een subsidie beschikbaar gesteld van ,-. Doordat de gemeente bereid was een bedrag van 1,1 miljoen voor te financieren is er achter de school een (semipermanent) gebouw gerealiseerd voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Met de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) is een 20-jarig huurcontract afgesloten. De SKF betaald de door de gemeente gedane investering van 1,1 miljoen via een maandelijkse kapitaallastenvergoeding terug. Het schoolgebouw zeif is ook verbouwd. Zo is onder andere de patio volledig overdekt (is nu inpandig kleuterplein), is de hoofdentree aangepast, is er een nieuwe directiekamer gerealiseerd en is er een keuken c.q. handvaardigheidslokaal gerealiseerd. Het Rijk had als voorwaarde voor het subsidiebedrag van ,- gesteld dat de oplevering van het gehele project voor 1 januari 2012 plaats moest vinden. Het gehele project (inclusief de ruimtes voor de kinderopvangorganisatie) is voor de kerst van 2011 opgeleverd. Huisvestingsvoorzieningen Via het Huisvestingsprogramma 2011 heeft de gemeente voor een aantal huisvestingsvoorzieningen middelen beschikbaar gesteld: 1. le inrichting CLP en meubilair (De Weide en de Professor Wassenberghskoalle) ,-. 2. een aantal onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de buitenkant van een aantal schoolgebouwen ,- Opheffing van gebouwen Per 1 augustus 2011 zijn de gebouwen van de Montessorischool aan het Skrok 3 en het gebouw van Cud Cost, locatie Tjerk Hiddesstraat gesloten. De Montessorischool is nu gevestigd in het MFC (Het Mozaiëk) in de Vrijheidswijk en de leerlingen van Cud Cost Tjerk Hiddes zijn nagenoeg allemaal meegegaan naar de locatie aan de Goudenregenstraat. Door de gemeente zijn toezeggingen gedaan voor de bouw van een nieuwe (brede) school in de wijk Cud Cost op de huidige locatie aan de Tjerk Hiddesstraat. De verwachting is dat de gemeente hiervoor in middelen beschikbaar zal stellen Meerjarenonderhoud Proloog beschikt voor het planmatig onderhoud (meerjaarlijks onderhoud binnenkant, inclusief het buitenschilderwerk) van de gebouwen over een meerjarenonderhoudsplanning. Deze planning wordt 1 keer in de 2 jaar geactualiseerd. In 2011 is besloten om samen met de gemeente en de andere schoolbesturen onderhoudsrapportages voor zowel de binnenkant als de binnenkant te laten opsteilen. Een aantal bedrijven is gevraagd om een offerte uit te brengen en de opdracht is uiteindelijk gegund aan de Grontmij. De rapportages voor wat betreft het onde ud aan lç, buitenkant zijn inmiddels gereed. De gemeente heeft toegezegd deze rapportages voor d e2012 aan de schoolbesturen beschikbaar te stellen. De rapportages voor wat betreft de binnenkant zijn nog niet gereed. De verwachting is dat deze rond juli 2012 beschikbaar kon PD-ontmij heeft ook opdracht gekregen om in 2012 voor alle schoolgebouwen een asbestinvent (elektrische installaties) uittevoeren Voor identificted4leinden Behorend bij conreverkla ring d.d. Pagina JUN2012

18 - Jaarlijks - Abonnement - Schoonmaakonderhoud - Periodiek proloog Op,flbr Het jaarlijks normatieve bedrag dat Proloog van het Rijk ontvangt voor het uitvoeren van de meerjaarlijkse onderhoudsactiviteiten bedraagt voor ,- (kalenderjaar 2012). Voor 2011 was dit nog een bedrag van ,-. Het saldo van de onderhoudsvoorziening op 1 januari 2011 bedroeg ,-. In 2011 is ,- aan de voorziening toegevoegd en is ,- onttrokken. Op 31 december 2011 bedraagt het saldo van de voorziening ,-. Zodra de geactualiseerde meerjaarlijkse onderhoudsrapportages gereed zijn (verwachting is voor de zomer van 2012) kan het jaarlijks benodigde dotatiebedrag opnieuw worden vastgesteld. Jaarlijkse kosten Proloog heeft op bovenschools niveau een aantal mantelcontracten en overeenkomsten voor gebouwafhankelijke zaken afgesloten. Het betreft onder meer: - Klein dagelijks onderhoud. - Jaarlijks onderhoud brandblusmiddelen/noodverlichting/armaturen. onderhoud alarminstallaties, brandmeldinstahaties en ontruimingsalarminstallaties (via de gemeente). meldkamer en alarmopvolging (beveiliging schoolgebouwen). - Tuinonderhoud. - Periodiek onderhoud cv-installaties/ventilatiesystemen. - Energieverbruik (gas en &ektrisch). (via Europese aanbesteding). Op bovenschools niveau zijn voor een aantal diensten (prijs)afspraken gemaakt: reinigen straatkolken/ontstoppen riolering. - Jaarlijkse inspectie speellokalen. - Jaarlijkse inspectie speeltoestellen schoolplein. - Verversen zand zandbakken. Deloitte. Postbus BP Leeuwarden /J / Voor identificatie*eleinden. Behorend bij conoieverklaring d.d. p 1 q iiu Pagina 15

19 Scholen kunnen jaarlijks gelijktijdig met het indienen van de schoolbegroting- een aanvraag Onderwijsleerpakket (OLP) Meerjaarlijkse exploitatie en investeringen wel toegevoegd aan de algemene reserve van de betreffende school. verbruiksmateriaal ict) zijn in zelfbeheer aan de scholen verstrekt. De schooldirecteuren zijn budgetverantwoordelijk voor deze uitgaven. Overschotten c.q. tekorten worden jaarlijks onttrokken dan De jaarlijkse leerlinggebonden materiële middelen (o.a. onderwijsleerpakket, kopieerkosten, Jaarlijkse exploitatie 1.8 MATERIELE EXPLOITATIE LEERLINGGEBONDEN 19 JUN2012 Behorend bij contr everkiaring d.d. Pagina 16 Voor identificatedo leinden. - Postbus 826 De!oitte. hier zowel vervanging als eerste aanschaf. servicebureau. In 2011 is er voor ,- geinvesteerd in nieuw schoolmeubilair. Het betreft 00k het vervangen van meubilair/inventaris wordt geregeld vanuit het bestuurs- en Vervanging meubilair en inventaris het bestuurs- en servicebureau geregeld. In 2011 is er voor 8.907,- aan nieuwe ICT-hardware aangeschaft. De aanschaf van ICT-hardware (computers, laptops, printers en servers) wordt centraal vanuit ICT hebben de scholen voor een bedrag ,- gemnvesteerd in nieuwe OLP s. bij de algemeen directeur indienen voor investeringen in het OLP (methodes e.d.). In 2011 proloog I pebir oder BP Leeuwarden

20 Huisvestingsprojecten. Bij het onderdeel huisvesting zijn deze projecten verder toegelicht. Gemeente Projecten zijn voor Proloog activiteiten die apart verantwoord moeten worden aan het Rijk of de werken van leerkrachten. traject loopt vanaf 2009 en is voor& gericht OP de didactische vaardigheden en het opbrengstgericht Voor bijna alle scholen zijn taalprojecten opgestart voor in totaal ,- gedurende drie jaren. Dit Rijk gemeente. Proloog heeft in 2011 de volgende projecten aangevraagd en/of uitgevoerd: 1.9 PROJECTEN 19 JUN2017 Behorend bij contr leverkiaring d.d. Pagina 17 Voor identificatied leinden BP Leeuwarderj Postbus 826 Deloitte. bedrag van ,-. De Provincie heeft het project verlengd tot en met het schooljaar een kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in Friesland te realiseren. Voor het schooljaar was er voor de scholen van Proloog beschikbaar. Voor gaat het om een Er zijn 9 scholen van Proloog die meedoen aan het project Boppeslach. Het doel van dit project is om Provincie 6.000,- per school) beschikbaar gesteld voor het realiseren van een verlengde schooldag zijn er voor 6 scholen van Proloog bedragen (voor 2011 een bedrag van middelen voor het uitvoeren van de schakelkias. Ook voor 2012 zijn hiervoor weer middelen aan Proloog toegewezen. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van ,-. wordt besteed aan preventieve logopedie, orthopedagogische hulp en psychologische 2012 in totaal ,- beschikbaar gesteld voor het project De Vreedzame wijk. Daarnaast activiteiten. Vanaf 1 januari 2012 ontvangt Proloog geen middelen meer voor brede schoolprojecten. onderzoeken. (taalstimulering). Voor 2012 is ,- beschikbaar ( ,- per school). o Brede school o.a. Potmarge, Eestroom, en PlataanschooL Nadruk voor Proloog ligt op o VVE (Voorschool bij de Plataan gefinancierd met Krachtwijkgelden). o Schakelklas. Voor de Potmarge, Plataanschool en Eestroom Bilgaard ontvangt Proloog o Versterking zorg. Er is jaarlijks een bedrag van beschikbaar voor zorg. Dit GOA-projecten: Overige. Naast de GOA-projecten heeft de gemeente voor De Wielen Kingmastate voor 2011 en op-b, odw pro1oo/

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Word wie je bent. onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald

Word wie je bent. onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald Alle scholen van Proloog zijn groen De solvabiliteit van Proloog is toegenomen Proloog is marktleider in het primair onderwijs in de gemeente

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

proloog openbaar basisonderwijs leeuwarden

proloog openbaar basisonderwijs leeuwarden proloog openbaar basisonderwijs leeuwarden JAARSTUKKEN 2013 Bestuursverslag Jaarrekening 0 Leeuwarden, 27 mei 2014 Deoitte. Delojtte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverkiaring

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht

Scheiding bestuur en toezicht Scheiding bestuur en toezicht Even voorstellen: Jan Bustin, senior adviseur Vos/abb consulting sinds begin 2010 Daarvoor: Lid centrale directie bij een stichting voor primair onderwijs (3400 lln, 350 medewerkers)

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK.

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK. Jaarverslag A.1. Algemene informatie Kernactiviteiten Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is het bevoegd gezag over tien basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Kinderen krijgen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen Goed onderwijs op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Alle scholen van Proloog zijn groen Breed aanbod o.a. Montessori, Reggio Emilia,

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen.

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen. RJ-Uiting 2007-10: 'Aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-richtlijn 660 Onderwijsinstellingen' Ten geleide De Onderwijssector is een sector die haar jaarverslaggeving aan het harmoniseren en dereguleren

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2012 TOT EN MET 2015.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2012 TOT EN MET 2015. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2012 TOT EN MET 2015. De begroting 2012 en het meerjarenperspectief 2012 tot en met 2015 zal aan uw bestuur ter vaststelling worden aangeboden in de

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERSLAG GMR-VERGADERING PROLOOG. Datum: 1 juni 2010 Aanwezig/afwezig: zie presentielijst. acties/ besluitvorming

VERSLAG GMR-VERGADERING PROLOOG. Datum: 1 juni 2010 Aanwezig/afwezig: zie presentielijst. acties/ besluitvorming VERSLAG GMR-VERGADERING PROLOOG Datum: 1 juni 2010 Aanwezig/afwezig: zie presentielijst 1. Opening De voorzitter (Robert Kronenburg) is ziek, plaatsvervangend voorzitter (Huib-Jan Imbens) opent de vergadering

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Liquiditeitsbegroting 2017 t/m

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht Inhoud: 1. De aanleiding 2. De wetswijziging 3. De mogelijkheden om bestuur en toezicht te scheiden

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1 NOTITIE 1. De vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage, geïnd door school en/of ouderraad(vereniging) is vrijwillig. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Governance passend onderwijs Harry Nijkamp 22 maart 2016

Governance passend onderwijs Harry Nijkamp 22 maart 2016 NijkampConsult Governance passend onderwijs Harry Nijkamp 22 maart 2016 Inhoud workshop Nieuwe wetgeving: Wetsvoorstel versterking bestuurskracht Vlugschrift TIAS/BMC (Edith Hooge) Inzoomen op governance

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H3257302/40257 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie