proloog- Jaarstukken 2011 Deloitt, Leeuwarden, Postbus JUN2012 pirrir oprnb ond vwijs IiWVit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "proloog- Jaarstukken 2011 Deloitt, Leeuwarden, 19-6-2012 Postbus826 19 JUN2012 pirrir oprnb ond vwijs IiWVit"

Transcriptie

1 proloog- pirrir oprnb ond vwijs IiWVit Jaarstukken 2011 Deloitt, Leeuwarden, Postbus826 /J 8901 BP Leeufirden Voor ideflffcatiedoeieinden BehorenIbij controeverk rn d. d. 19 JUN2012

2 Inhoudsopciave Bladzijde Jaarstukken 2011 Jaarverslac, Proloog in Proloog: missie en doelen Bestuur en medezeggenschap Onderwijs Leerlingen Personeel Begroting Huisvesting Materiële exploitatie leeriinggebonden Projecten Klachtenprocedures Overige onderwerpen Financie& beleid 2.1 Kengetallen Analyse resultaat Financiering Begroting Samenstelling van de lasten Ontwikkeling leerlingenaantal 37 Jaarrekenina 2011 Waarderingsgrondslagen 39 Balans 46 Staat van baten en lasten 49 Kasstroomoverzicht 51 Toelichting op de balans 53 Toelichting op de staat van baten en lasten 69 Bijlagen Overzicht verbonden partijen 95 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 97 Geoormerkte doelsubsidies Ministerie OCW 99 Gebeurtenissen na balansdatum 101 Gegevens over de rechtspersoon 103 Wet openbaarmaking topinkomens (WOPT). 105 Deloitte. Pobus BP Leefrarden /8 Voor idefitificatiedoeleinden. Behorerfd bij controleverklaring d.d. 19 JUN 2012

3 Overige pegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 107 Bestemming van het resultaat 111 Deloitte. Postbus 826 I? 8901 BP Leeuw//den / Voor identilicatledoejejnden. Behorend LfiJ controleverkiaring d.d. I 9 JUN 2z

4 Jaarverslag 2011 Deloitte. Postbus BP Leeuwaffen Voor identifi1atiedoe(enden. Behorend bijcontroleverkiaring d.d. 1 9 JUN 2012

5 BESTUU RSVERSLAG Deloitte. Potbu /9 BP Leeuw,fJen - / Voor identif/catjedoelejfldefl Behorend bij controieverkiarng d.d. I 19 JUN 2012

6 extra geinvesteerd. Vorm en inhoud gaan samen. Het onderwijs op aile scholen van Proloog ademt een betrokken bij kind, ouders en omgeving. De scholen zijn modern en het onderwijsprogramma is mogelijkheden en ervaring. Kinderen leren actief, gaan respectvol met elkaar om, werken samen en plezierige, ontspannen sfeer. De houding van directies en het personeel is open en transparant en van elk kind. Elke leerling is er één. In kinderen die van huis uit minder mogelijkheden hebben, wordt Proloog respecteert iedereen en stimuleert de voile ontwikkeling van elk kind vanuit de mogelijkheden 1.1 PROLOOG: MXSSIE EN DOELEN Missie: elke leerling telt toekomstgericht. Kinderen leren als ze plezier hebben en het onderwijs aansluit op hun eigen 1. PROLOOGIN JUN 2012 Behorend bij co. troleverklaring d. Pagina 3 Voor identjfjcatj doeteinden BP Leeuwardef Postbus 826 / daaropvolgende jaren wordt een positief exploitatieresultaat verwacht en is sprake van het herstel van het eigen vermogen. Deloitte. past binnen de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het herstelplan van Voor de De begroting 2012 sluit met een nadelig saldo van (verwezen wordt naar 2.4). Dit resultaat heeft onder meer een extra bestuurslid benoemd. (verwezen wordt naar 1.2) Het Rijk en de gemeente Leeuwarden hebben het toezicht op Stichting Proloog verscherpt. De gemeente exploitatiesaldo in 2013 en volgende jaren lijkt haalbaar gerealiseerd. De ontwikkeling van de exploitatie en de liquiditeiten in 2012 verloopt op basis van indicatieve cijfers gunstiger dan in de begroting 2012 was aangenomen. Het streven naar een positief Het sociaal plan eindigt op 31 juli De doelstelling van de bezuiniging in het herstelplan wordt in Voor de uitvoering van het hersteiplan is in mei 2011 een algemeen directeur a.i. aangesteld. - het - het - het - het De vervolgacties, die inmiddels hebben plaats gevonden luiden: waarborgen van de continulteit van Proloog. voeren van overleg met de vakbonden omtrent het ontslag van medewerkers beschikbaar stelien van een krediet door de gemeente Leeuwarden van 1,5 miljoen aanstellen van een extern controller samenstellen van een herstelpian 2010 is intensief overleg gevoerd met ondermeer de gemeente Leeuwarden met als hoofdthema het Vanaf 2009 tot en met 2011 was sprake van een fors negatief exploitatieresultaat. Vanaf november Continulteit In 2011 zijn er geen zwakke scholen meer en is de doelstelling gerealiseerd. kwaliteitsverbetering. In 2011 verkregen alle scholen van Proloog het Basisarrangement. Omdat in 2009 een aantal scholen (zeer) zwak waren, is extra prioriteit gegeven aan Kwaliteit vrije schoolkeuze hebben aangaande richting en onderwijskwaliteit. De scholen hebben een grote mate van onderwijskundige vrijheid binnen de gemeenschappelijke algemene onderwijskundige en elkaar concurreren vanuit de principiele gedachte dat kwaliteit gehonoreerd wordt door ouders die een bedrijfsmatige kaders. Proloog is één onderwijsorganisatie van samenwerkende, onderwijskundig relatief zelfstandige scholen. elgen doelen gesteld. Proloog kiest voor de besturingsfiiosofie decentraal, tenzij. Scholen mogen met Alle Proloogscholen (moeten) voldoen aan cie criteria van de onderwijsinspectie en hebben daarnaast personeel. gemeente Leeuwarden. Proloog is een menselijke werkgever voor zich actief inzettend, betrokken onderwijskundig sterke scholen. Ze zijn goed bereikbaar voor edereen in elke wijk of dorp in de leren de basisvaardigheden en de cultuur en samenleving kennen. De basisscholen van Proloog zijn pdm, nro,wb pro1oog

7 - Robert - Danny - Huib - Richard - Maaike - Gerard - Jennifer - Willem - Ytsje - Jitske - Petra - José - Ankle De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft in afwijking van arbkel 6 e.v. van de statuten van Proloog - Sjouke - Anneke - Herman - Mettiena - Rudolf - Els - Jos van der Kwast, lid; Winius, lid (voordracht ouders); Bloem, secretaris; Leemeijer, lid (voordracht ouders) Wouda, voorzitter; de Zeeuw, penningmeester; van de Maas, lid. Op bestaat het Stichtingsbestuur uit de volgende leden: Samenstelling bestuur 1.2 BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP - / 1IQ IIIti Behorend bij cofitroleverklaring dgifla 4 Voor communicatie met de scholen en de eigen organisatie) BP jaar aan de orde komen (begroting, meerjarenbeleidsplan, bes de opzet van de gehouden voor de MR en die goed bezocht is. Er is negen keer nderwerpen die leder De nieuwe GMR heeft in 2011 ook de contacten met de MR en een informatieavond Keizer (Oud Oost) Personeel Heeg (Trilker) Torenga (Wynwizer en pool/potmarge) Eshuis (de Weide) Bakker-Faber (Wielen-Galama) van der Knoop (Wielen-Kingma), secretaris Niemeijer Messchendorp (Oldenije) Huisman (Wynwizer) Jan Imbens (Uniaskoalle) Beetsma (Wassenberghskoalle) Oudergeleding Kronenburg (Oldenije), voorzitter Visser De samenstelling van de GMR in 2011 was als volgt: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de huurders RENN4, het Spectrum en Cedin. Het bestuurs- en servicebureau is gehuisvest in het pand (in eigendom) Fonteinland 11. samen met Bestuurs- en servicebureau Fonteinland 11 Toezicht. invulling en formele procedures om op termijn te komen tot een College van Bestuur en Raad van bedrijfsvoering binnen de nieuwe structuur. Het bestuur heeft een stappenpian ontwikkeld gericht op de uitspraak gedaan dat het bestuur kiest voor een model van een College van Bestuur van één persoon en een Raad van Toezicht. Daarnaast dient expliciet aandacht te zijn voor de verantwoordelijkheid voor de bestuur en toezicht. Mede met ondersteuning van VOSABB heeft het bestuur de richtinggevende Het bestuur heeft zich verdiept in de nieuwe wet Goed Bestuur en de noodzaak tot een scheiding van is met de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden binnen een ruim mandaat. er gewerkt wordt vanuit de visie van een toezichthoudend bestuur, waarbij de algemeen directeur belast De hoofdlijn van het bestuurlijk denken, ook in verband met de toekomst van de Stichting Proloog is dat Naar een College van Bestuur en een Raad van Toezicht is Mettiena Leemeijer voorzitter van het bestuur. Voorzitter Sjouke Wouda is per 1 januari 2012 statutair afgetreden. Met ingang van de genoemde datum besloten met terugwerkende kracht per 1 september 2011 mevrouw A. de Graafte benoemen als bestuurslid. tenminste 6 maanden een extra bestuurslid toe te voegen. Op 26 september 2011 heeft de Raad op 27 juni 2011 besloten om aan het bestuur van de Stichting Proloog tijdelijk, voor de duur van p.ioi, nieuw vanaf mei 2011 vanaf november 2011 nieuw afgetreden afgetreden nieuw vanaf maart 2011 secretaris afgetreden in februari 2011 vanaffebruari 2011 in november 2011 in mel 2011 proloo/

8 p ma opbr odn proloo I Q I! IKI ni Behorend bij contrleverklarinq d.d. Pagina 5 Voor identificatiedeinden BP Leeuwarden Postbus 826 Deloitte. voorbereidingen getroffen voor de overgang van scholen van Stichting BoboB naar Proloog. In het kader van de herindeling van de gemeente Boarnsterhim in 2014 worden inmiddels samenwerking van de beide bestuursbureaus. Systemen die de beide bestuursbureaus gebruiken zijn/worden waar mogelijk op elkaar afgestemd en er wordt personeel uitgewisseld. De algemene directies van Proloog en Fier hebben afspra ken gemaakt over een versterking van de LEJA (Leeuwarder Educatieve en Jeugdagenda) steeds meer samengewerkt. Met de andere besturen voor primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden wordt in het kader van de afstemming van o.a. de leerlingenzorg en de overgang primair onderwijs voortgezet Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Piter Jelles in het 8+-project en voor wat betreft de onderwijs. Friesland en de Kop van Overijssel draait Proloog volledig mee. Binnen het BDOF (Bovenschools Directie Overleg Friesland), de coöperatie van schoolbesturen in samen met het r.k.-onderwijs. Proloog is lid van het Spectrum (Weer Samen Naar School) en regisseert het deelverband Leeuwarden Samenwerking met andere besturen Het organisatieschema van Proloog ziet er als volgt uit: Orga nogram

9 - Voor - Met - Brede - Schakelklas De onderwijskundige van Proloog hanteert een monitoringsmodel waarin de resultaten van de leerlingen Monitoringsmodel Bij Proloog zijn sinds 12 april 2011 geen zeer zwakke of zwakke scholen meer. Cobs Oud Oost-Goudenregen, obs het Palet en obs De Wielen-Kingmastate). Zij werden in 2011 opnieuw basisarrangement gekregen. Drie scholen van Proloog hadden in 2010 nog een aangepast arrangement inspectie. De gestelde doelen zijn bereikt. Alle scholen van Proloog hebben van de inspectie het door de inspectie bezocht. Alle scholen hebben inmiddels het basisarrangement toegekend gekregen. Proloog meet de kwaliteit van de scholen af aan o.a. de kwaliteitsaspecten en aandachtsvelden van de Kwaliteit en onderwijsinspectie 1.3 ONDERWUS 1,q ii INI 7fl19 Behorend bij contr leverkiaring d.d. Pagina 6 Voor identificatjed eleinden BP Leeuwarden Postbus 826 1] oude wijken voerde Proloog de coördinatie van de Brede scholen uit. Met ingang van 2012 is getroffen met ingang van deze coordinatie in handen van de gemeente. De gemeente heeft bezuinigingsmaatregelen met extra aandacht voor taalonderwijs aan leerlingen die van huis uit niet of onvoldoende Nederlandstalig zijn. Door een andere didactische aanpak (gericht op pre-teaching), kent drie schakelkiassen (Potmarge, Plataanschool en eestroom-brandemeer). het kader van taalstimulering/verlengde schoolda eote. ingang van 2011 ontvangt Proloog ten behoe var 6 cj,olen middelen van de gemeente in het GOA-beleid gelden van de gemeente ontvangen. de zorg (logopedie en psycho!ogisch onderzoek) heeft Proloog oak in 2011 in het kader van school. De gemeente Leeuwarden heeft het beleidskader Brede School vastgesteld. In de krijgen kinderen in de schakelkias meer kans om te functioneren in de reguliere groep. Proloog samenwerking met de gemeente. De in lopende projecten zijn: Proloog heeft in 2010 en 2011 de lopende projecten onderwijsachterstanden uitgevoerd in Projecten met de gemeente Overleg) wettelijk noodzakelijk. Het LEJA-team komt maandelijks bijeen. opzetten. Proloog heeft zich bereid verklaard hieraan mee te doen. Er komt afstemming tussen het LEJA De gemeente Leeuwarden heeft een LEJA, men Wi! graag één geintegreerd Jeugd- en Educatief beleid primair onderwijs (met name de onderwijsinspectie) zijn voor Proloog leidend. en jeugdzorg. De wettelijke kerntaak van het basisonderwijs en de reguliere procedures binnen het (achterstands)leerlingen, de opvoeding ook in relatie tot de thuissituatie en de relaties tussen onderwijs Proloog doet graag mee aan activiteiten die direct ten goede komen aan onderwijs en opvoeding van en de onderwijshuisvesting. Voor de huisvesting b!ijft afzonderlijk QOGO (Op Overeenstemming Gericht Leeuwarder Educatieve )eugdagenda (LEJA) en gemeente Leeuwarden schoolbord. In 2011 hebben alle scholen van Proloog in de groepen 3 t/m 8 de beschikking over een digitaal Modernisering en digitalisering inspectiekader), het volgen en analyseren van de resultaten per kwartaal en het analyseren van de onderwijs op elke Proloogschool in kaart. Dit doet hij door middel van audits (onderzoek volgens het risicofactoren van de tussen- en eindopbrengsten. De leraren zijn inmiddels voldoende op de hoogte van de gestelde minimumnormen. De onderwijskundige van Proloog brengt elk half jaar op systematische wijze de kwaliteit van het geimplementeerd. Daarnaast is er in 2011 gewerkt aan de koppeling van dit systeem aan het MMS (een monitorsysteem op bovenschools niveau). Het monitoringsmodel wordt ingepast in het Cito-leerlingvolgsysteem en volgens een zogenoemde DULT-koppeling in het schooladministratiepakket DOTCOM. Eerstgenoemde systemen zijn in de scholen benchmarking van de resultaten van de scholen van Proloog uit te kunnen voeren, is Proloogbeleid ten aanzien van de toetsafname vastgesteld. worden bijgehouden. De resultaten worden geanalyseerd volgens het inspectiemodel. Om op proloo/

10 Bekostiging impufsgebieden St Annaparochie samen met Fier een extra denkersgroep gestart. De groep doeners had in 2011 de scholen van Proloog is in 2012 een herbezinning op het 8+-onderwijs noodzakelijk. Samen met Piter Jelles is het 8+-project gecontinueerd (verbetering overgang leerlingen groep 8 naar klassenverkleining in achterstandswijken. voldoende aanmeldingen. Er is een groep gestart met 12 leerlingen. In verband met de profilering van voortgezet onderwijs). Dit project groeit in belangstelling, vooral bij de denkersgroepen. Er is in 8+-project Taal en rekenen In 2011/2012 zijn/worden de volgende bedragen ontvangen: De bedragen zijn ingezet op de scholen ten behoeve van respectievelijk vernieuwing taalbeleid en voor Bestemmingbox primai opeobaa, oidprwjs eeuwwde., Deloftte. 19JUN2fl1? Pagina 7 Behorend bj corjtroleverklaring d.d. Voor identjfjcatdoe1ejnden BP Leeuwrdenll Poctbus 826 f basisarrangement van de inspectie. Sbo-school de Trilker heeft een regionale functie. De school behaalde in 2011 opnieuw het vanaf half mel 2011 was deze persoon niet meer actief voor Proloog. Tot 1 augustus 2011 is deze taak meeste taken overgedragen aan de coordineren intern begeleider. tijdelijk overgenomen door de onderwijskundige van Proloog. Daarna is deze functie vervallen en zijn de De coördinatie van het deelverband Leeuwarden lag in handen van één van de directeuren van Proloog. niet voorop te lopen. uitgangspunten van het regeringsbeleid omtrent passend Onderwijs. Proloog kiest er voor in dit beleid De werkwijze zoals beschreven in het Handboek zorg van Proloog is in lijn met de voornemens en de scholen volledig geimplementeerd zijn. In 2011 waren de scholen in eigen tempo bezig het systeem van waren per school relatief groot. Een aantal scholen experimenteert met het werken met didactische procedures en formats staan in dit handboek beschreven. Vanaf 1 augustus 2012 moet het Handboek op groepsplannen. de scholen begonnen met de implementatie van het Handboek Zorg van Proloog. Uitgangspunten, zorg en begeleiding volgens de richtlijnen van het Handboek om te vormen. De verschillen in werkwijze In 2011 zijn afspraken gemaakt over de formats die binnen Proloogscholen worden gehanteerd en zijn krijgen. Uitgangspunt is preventief werken, waardoor schoolteams sneller en gerichter huip kunnen vragen en Daarnaast heeft Proloog een orthopedagoog, psycholoog en preventief logopediste in dienst. zorg en begeleiding op school. Bovenschools is er een nieuwe coordinerend intern begeleider benoemd. Proloog heeft op elke school een intern begeleider, dat is de centrale persoon voor de coördinatie van de Zorg en begeleiding proloo epii

11 School Het aantal eerhngen op De Trilker is stabie gebleven. gesloten. 1 augustus 2011 zijn de Montessorischool, locatie Skrok 3 en Oud Oost, locatie Tjerk Hiddesstraat In 2011 is sprake van een leerlingendaling in het reguliere basisonderwijs van 109 leerlingen. Op 1.4 LEERLINGEN Scholen en leerlingenaantallen op teldatum 1 oktober 2011 Mutatie q i Behorend bij cofitroleverklaring d.d. Pagina 8 Voor identificatjcjoe(ejnden / 8901 BP Leeuwardery! Postbus 826 /7 Delojtte, openbaar primair onderwijs beter te profileren. in 2010 nog 44,7% en is in 2011 gedaad naar 43,4 %. In 2012 is de PR geactiveerd teneinde het Het aantal Proloogleerlingen is relatief gedaald met ruim 3 procent. Het marktaandeel van Proloog was Totaal basisonderwijs Totaal Proloog Wynwizer de Wielen Galama de Wielen Kingma Totaal Eestroom Palet Prof. Wassenberghskoalle De Pionier Wiardaskoalle Eestroom Droppingstraat Eestroom Brandemeer Oud Oost Potmarge deweide devosseburcht Plataanschool S.b.o. DeTrilker de Wester de Uniaskoalle Totaal de Wielen Oldenije Tota& Wiardasko&le proloog pmr

12 - het proloo O, oowii In de volgende tabel is de ontwikkeling van het belangstellingspercentage vermeld. Primair Onderwijs Gemeente Leeuwarden un Proloog 47,6% 46,9% 46,2% 44,7% 43,4% PCBO 31,3% 31,7% 32,1% 32,7% 33,5% RK 14,2% 14,2% 14,2% 14,5% 15,2% LSV 3,3% 3,5% 3,6% 4,1% 3,8% 282 Gereformeerd 1,7% 1,7% 1,9% l, 9% 2,0% 147 Vrije School 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% ,0% 100,0% 100,0% 100% 100% totaal Mn bao Leeuwarden bron: gemeente Leeuwarden Leerlingenaantallen en achterstanden en kansen De regeling houdt in dat onderwijsachterstandgelden door het Rijk worden verstrekt op basis van het opleidingsniveau van de ouders. De ontwikkeling van het feitelijk aantal en percentage gewichtenleerlingen heeft gevolgen voor de inkomsten van het Rijk voor onderwijsachterstanden, zie onderstaande tabel. jaar Aantal gewiin tot un bao % % % % In 2011 is de regelgeving van het Rijk voor gewichtsleerlingen gewijzigd. Deze aanpassing (opleidingsniveau ouders) heeft geleid tot een forse daling van het aantal leerlingen. Cultuureducatie In 2011 is van het Rijk ruim ontvangen ten behoeve van cultuureducatie. De middelen zijn ingezet voor: - het binnen de school halen van poppenspel, toneel, film en muziek bezoeken van musea, bibliotheek, schoolconcerten, films en toneel. Deloitte, Postbus BP LeeuwardBn Vooi identific4tiedoeleinden Behorend bij cntroieverkiarin 9 d.d. Pagina 9 10

13 proloog prfr or oeibac ondcrwos We.a.q 1.5 PERSONEEL Omvang en leeftijd personeel Het aantal personeelsleden aan het begin van het schooljaar (1 oktober: teldatum) omvat: PERSONEEL Aantal personeelsleden jaar 7 2% 9 2 % 0 0% % % % jaar h % % jaar % % 96 32% jaar 64 16% % h. 60 jaar en ouder 44 11% 35 9 % %. Gew.Gem. Leeftijd 42,52 42,97 44,42 Verhouding man vrouw: Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw. totaal personeel 22% 78% 23% 77 % 23 % 77 % scholen In dit overzicht zijn de payrolimedewerkers niet opgenomen. Het aantal personeelsieden is gedaald, net als de formatieomvang. De verhouding tussen mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk gebleven. De daling van het aantal personeelsieden (formatieplaatsen) wordt vooral veroorzaakt door een lager aantal leerlingen bij Proloog. Relatief hoge gemiddelde Ieeftijd Sinds de invoering van de lumpsum is de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) per school bepalend voor de inkomsten. Het Rijk hanteert een overgangsregeling voor scholen met een hoge GGL. In Nederland is de GGL in 2011 voor het basisonderwijs gesteld op 40,42 jaar (peildatum 1 oktober 2011). In 1 maart 2011 is de gewogen gemiddelde leeftijd van Proloog 43,1 jaar (1 maart 2012: 44,4 jaar). De hogere GGL betekent meer rijksvergoeding voor Proloog. Invoering functiemix Landelijk is besloten dat elk bestuur in het primair onderwijs de komende jaren 6 tot 8% van alle leraren moet aanstellen in de zogenaamde functiemix. Leraren die minimaal 50% onderwijs verzorgen kunnen benoemd worden in deze functiemix. Hun functie wordt hoger ingeschaald (basisonderwijs LB en speciaal basisonderwijs LC). Deze leraren vervullen naast lesgevende taken ook voor de school, het team en/of een specifieke categorie leerlingen specifieke taken, die per jaar kunnen wisselen. Proloog heeft besloten eerst de IB ers te benoemen als stafleraar met als taak Zorg en Begeleiding. Doel is om de komende jaren er voor te zorgen dat voor en/of op elke school 00k een achtervang is voor de zorg en begeleiding. Randvoorwaarde is dat de invoering / benoeming van stafleraren niet ten koste mag gaan van de werkgelegenheid / gedwongen ontslagen. In samenwerking met de GMR is hierover een aparte beleidsnotitie opgesteld. Deloitte. Postbus BP Leeuwanjn Voor identific4tiedoeleinden. Behorend bij fontroeverktaring ddpagjna JUN 2012

14 proloo m,,,a- ooeni,a: ordensps leeuaden Ziekteverzuim Met ingang van 2010 is de dating van het ziekteverzuim gestagneerd. Verzuimtabel Proloog voortschrijdend: TOTAAL ZIEKTEPERCENTAGES Ziekte Frequentie Duur % 2008 Proloog 8,60 1,74 20, landelijk (OP-bao) 6,90 1,18 17, Proloog 6,28 1,30 16, landelijk (OP-bao) 6,28 1,15 17, Proloog 7,90 1,09 23, Iandelijk (Op-bao) 6,14 1,04 18, Proloog 8,48 1,27 32,53 De landelijke cijfers over 2011 zijn nog niet bekend. In 2012 is het verzuimbeleid aangescherpt en is sprake van een sterke daling van het ziekteverzuim. Het verzuimpercentage per eind april 2012 was 6,10 %. Formatiebeleid Proloog heeft in de schooljaren en te veet personeel in dienst in relatie tot de Rijksbekostiging en de overige inkomsten. In 2010 zijn de eerste maatregelen getroffen om de formatie in te krimpen door het plaatsen in het rddf (risicodragend deel van de formatie) van medewerkers op 1 augustus 2010 en ontslag per 1 augustus In 2011 is gebleken, dat deze maatregel niet toereikend was om de financiële problemen op te lossen. In juni 2011 is met de vakbonden een sociaal plan vastgesteld met o.m. stimuleringsacties voor vrijwillig vertrek van personeel en een volgende ontslagronde per 1 augustus De bezuinigingsoperatie moet rond 1,9 miljoen opleveren. De acties voor vrijwillig vertrek hebben succes opgeleverd. Het aantal daardoor daadwerkelijke te realiseren ontslagen op 1 augustus 2012 zal lager zijn dan het oorspronkelijke voorstel. OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel) op de scholen. Elke school / locatie zonder zogenaamde blijvers (de eerdere oude ID ers en WIW ers) heeft minimaal 0,5 fte aan ondersteuning, betaald uit het bovenschoolse budget voor personeel en arbeidsmarktvraagstukken (BPA). Scholen mogen in overleg met de MR bepalen of het gaat om onderwijs/klassenassistenten, administratieve ondersteuning of een concierge. Een enkele school heeft onderwijsondersteunend personeel benoemd op formatie voor kinderen die een rugzakje hebben of op reguliere formatie voor onderwijsachterstanden. De gemeente geeft Proloog een vergoeding voor de ID-blijvers; deze vergoeding is gegarandeerd tot en met De vergoeding bedraagt ongeveer 90 h van de werkelijke loonkosten OOP op bestuursniveau Proloog gebruikt het budget voor personeel en arbeidsmarkt en het schoolbegeleidingsgeld ook voor het gezamenlijke personeel ten dienste van de scholen. Dit personeel valt hiërarchisch onder de algemeen directeur. Proloog heeft in 2011 voor de scholen samen de volgende ondersteunende functies in stand gehouden: - Zorg: cobrdinerend interne begeleider, psycholoog - Orthopedagoog en preventief logopediste met seci jdsr teuning. - Onderwijskundige: belast met kwaliteitsbeleid. - Ict-ondersteuning voor de scholen. - Werkveldcontactpersoon voor stagebegeleiding. 8e6euwarcien A In totaal gaat het om ongeveer 5 fte iiil Voor identjfjcatie oeleinden. Behorend bij con ofeverkiaring d.d. Pagina JUN 2017

15 proioop pdro odljs Op bet bestuurs- en servicebureau bureau werkte in 2011 onder leiding van de algemene directie (met ingang van mei 2011 algemeen directeur a.i.) bet volgende personeel: - Financiële controlling (extern ingehuurd) en financiële administratie. - Beleidsmedewerker huisvesting. - Beleidsmedewerker en adviseur personeel en formatie en personele administratie. - Coordinator vervangingspool. - Secretariaat. In totaal betrof het ongeveer 7 fte. Het beleid van het bestuurs- en servicebureau is om beheers- en administratieve processen niet langer in eigen beheer ult te voeren. Met ingang van 1 januari 2012 is de financiële en personele administratie nagenoeg volledig uitbesteed en is/wordt de formatie op bet bureau verkleind. Vervangi ngspunt Proloog beschikt over een eigen vervangingspunt. Alle vervanging wordt op het bestuurs- en servicebureau geregeld. Schooldirecteuren kunnen via het vervangerspunt vervanging voor afwezige personeelsleden krijgen. Ook de gehele administratieve verwerking hiervan wordt door het vervangingspunt op het bestuurs- en servicebureaubureau verzorgd. Directiebenoemingen in 2011 Proloog gaat uit van het profiel van onderwijskundige schoolleiders. Scholen en locaties met groep 1 tot en met 8 worden waar mogelijk gezien als onderwijskundige eenheden met een elgen leiding. In 2011 is bij obs de Weide een nieuwe directeur aangesteld (was adjunct-directeur). In 2011 waren er verder geen nieuwe directiebenoemingen. Wel hebben wisselingen plaats gevonden, mede als gevolg van sluiting van locaties. Inhuren van externen Vertrouwenspersonen voor ouders en personeel, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts zijn ingehuurd. Deloitte. Postbus BP Leeuwarden Voor identficati Behorend bij Co oeleinden. roleverklaring d.d. 19 JUN 2011 Pagina 12

16 - toepassen proloog/ por,, od.b 1.6 BEGROTING 2011 Begroting 2011: In dejaarrekening 2011 zijn geen begrotingscijfers opgenomen. De begroting is namelijk niet vastgesteld door het bestuur van Proloog en evenmin door de gemeente Leeuwarden. De beheersing van de financiën gedurende 2011 heeft voornamelijk plaats gevonden op basis van: - geen uitgaven doen als er geen middelen beschikbaar zijn - geen vaste formatie benoemen met tijdelijke subsidie - uitgangspunten sociaal plan voor de personele lasten - (nagenoeg) een investeringsstop van overige bezuinigingsmaatregelen op reguliere overige begrotingsposten. - frequente tussentijdse rapportages aan het bestuur en belanghebbende partijen In 2012 is sprake van een door het bestuur en gemeente Leeuwarden vastgestelde begroting en zal beheersing van de baten en lasten plaatsvinden op basis van goedgekeurde budgetten. Deloitte. Postbus 826 / BP Leeuwarderf/ f Voor identificatikdoeleindefl. Behorend bij cof,troleverklaring d.d. Pagina JUN2012

17 prolood pdrnr odnii 1.7 HUISVESTING Nieuwbouw I aanpassingen In 2011 zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Professor Wassenberghskoafle: vervanging noodlokaal door permanent lokaal inclusief enkele inpandige aanpassingen. - De Weide: uitbreiding met twee permanente lokalen, realiseren inpandig kleuterplein en uitbreiding met eigen ruimtes voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse- en tussenschoolse opvang. De realisatie heeft plaats gevonden in het kader van de subsidieregeling stimulering brede scholen van het rijk. Via het Huisvestingsprogramma 2009 is er voor het vervangen van het noodlokaal (door een permanent Iokaal) bij de Professor Wassenberghskoalle te Lekkum door de gemeente een krediet verstrekt van ,-. Naast de vervanging van het lokaal is er 00k aparte ruimte voor IB- en RT-werkzaamheden en een directiekamer gerealiseerd. Het project is voor de zomervakantie van 2011 opgeleverd en de nieuwe ruimtes zijn met ingang van het schooljaar 2011/2012 door de school in gebruik genomen. In verband met de toename van het aantal leerlingen bij De Weide heeft de gemeente een krediet beschikbaar gesteld van ,- voor het realiseren van twee lestokalen. Via het Rijk (subsidieregeling stimulering brede scholen) was er een subsidie beschikbaar gesteld van ,-. Doordat de gemeente bereid was een bedrag van 1,1 miljoen voor te financieren is er achter de school een (semipermanent) gebouw gerealiseerd voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Met de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) is een 20-jarig huurcontract afgesloten. De SKF betaald de door de gemeente gedane investering van 1,1 miljoen via een maandelijkse kapitaallastenvergoeding terug. Het schoolgebouw zeif is ook verbouwd. Zo is onder andere de patio volledig overdekt (is nu inpandig kleuterplein), is de hoofdentree aangepast, is er een nieuwe directiekamer gerealiseerd en is er een keuken c.q. handvaardigheidslokaal gerealiseerd. Het Rijk had als voorwaarde voor het subsidiebedrag van ,- gesteld dat de oplevering van het gehele project voor 1 januari 2012 plaats moest vinden. Het gehele project (inclusief de ruimtes voor de kinderopvangorganisatie) is voor de kerst van 2011 opgeleverd. Huisvestingsvoorzieningen Via het Huisvestingsprogramma 2011 heeft de gemeente voor een aantal huisvestingsvoorzieningen middelen beschikbaar gesteld: 1. le inrichting CLP en meubilair (De Weide en de Professor Wassenberghskoalle) ,-. 2. een aantal onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de buitenkant van een aantal schoolgebouwen ,- Opheffing van gebouwen Per 1 augustus 2011 zijn de gebouwen van de Montessorischool aan het Skrok 3 en het gebouw van Cud Cost, locatie Tjerk Hiddesstraat gesloten. De Montessorischool is nu gevestigd in het MFC (Het Mozaiëk) in de Vrijheidswijk en de leerlingen van Cud Cost Tjerk Hiddes zijn nagenoeg allemaal meegegaan naar de locatie aan de Goudenregenstraat. Door de gemeente zijn toezeggingen gedaan voor de bouw van een nieuwe (brede) school in de wijk Cud Cost op de huidige locatie aan de Tjerk Hiddesstraat. De verwachting is dat de gemeente hiervoor in middelen beschikbaar zal stellen Meerjarenonderhoud Proloog beschikt voor het planmatig onderhoud (meerjaarlijks onderhoud binnenkant, inclusief het buitenschilderwerk) van de gebouwen over een meerjarenonderhoudsplanning. Deze planning wordt 1 keer in de 2 jaar geactualiseerd. In 2011 is besloten om samen met de gemeente en de andere schoolbesturen onderhoudsrapportages voor zowel de binnenkant als de binnenkant te laten opsteilen. Een aantal bedrijven is gevraagd om een offerte uit te brengen en de opdracht is uiteindelijk gegund aan de Grontmij. De rapportages voor wat betreft het onde ud aan lç, buitenkant zijn inmiddels gereed. De gemeente heeft toegezegd deze rapportages voor d e2012 aan de schoolbesturen beschikbaar te stellen. De rapportages voor wat betreft de binnenkant zijn nog niet gereed. De verwachting is dat deze rond juli 2012 beschikbaar kon PD-ontmij heeft ook opdracht gekregen om in 2012 voor alle schoolgebouwen een asbestinvent (elektrische installaties) uittevoeren Voor identificted4leinden Behorend bij conreverkla ring d.d. Pagina JUN2012

18 - Jaarlijks - Abonnement - Schoonmaakonderhoud - Periodiek proloog Op,flbr Het jaarlijks normatieve bedrag dat Proloog van het Rijk ontvangt voor het uitvoeren van de meerjaarlijkse onderhoudsactiviteiten bedraagt voor ,- (kalenderjaar 2012). Voor 2011 was dit nog een bedrag van ,-. Het saldo van de onderhoudsvoorziening op 1 januari 2011 bedroeg ,-. In 2011 is ,- aan de voorziening toegevoegd en is ,- onttrokken. Op 31 december 2011 bedraagt het saldo van de voorziening ,-. Zodra de geactualiseerde meerjaarlijkse onderhoudsrapportages gereed zijn (verwachting is voor de zomer van 2012) kan het jaarlijks benodigde dotatiebedrag opnieuw worden vastgesteld. Jaarlijkse kosten Proloog heeft op bovenschools niveau een aantal mantelcontracten en overeenkomsten voor gebouwafhankelijke zaken afgesloten. Het betreft onder meer: - Klein dagelijks onderhoud. - Jaarlijks onderhoud brandblusmiddelen/noodverlichting/armaturen. onderhoud alarminstallaties, brandmeldinstahaties en ontruimingsalarminstallaties (via de gemeente). meldkamer en alarmopvolging (beveiliging schoolgebouwen). - Tuinonderhoud. - Periodiek onderhoud cv-installaties/ventilatiesystemen. - Energieverbruik (gas en &ektrisch). (via Europese aanbesteding). Op bovenschools niveau zijn voor een aantal diensten (prijs)afspraken gemaakt: reinigen straatkolken/ontstoppen riolering. - Jaarlijkse inspectie speellokalen. - Jaarlijkse inspectie speeltoestellen schoolplein. - Verversen zand zandbakken. Deloitte. Postbus BP Leeuwarden /J / Voor identificatie*eleinden. Behorend bij conoieverklaring d.d. p 1 q iiu Pagina 15

19 Scholen kunnen jaarlijks gelijktijdig met het indienen van de schoolbegroting- een aanvraag Onderwijsleerpakket (OLP) Meerjaarlijkse exploitatie en investeringen wel toegevoegd aan de algemene reserve van de betreffende school. verbruiksmateriaal ict) zijn in zelfbeheer aan de scholen verstrekt. De schooldirecteuren zijn budgetverantwoordelijk voor deze uitgaven. Overschotten c.q. tekorten worden jaarlijks onttrokken dan De jaarlijkse leerlinggebonden materiële middelen (o.a. onderwijsleerpakket, kopieerkosten, Jaarlijkse exploitatie 1.8 MATERIELE EXPLOITATIE LEERLINGGEBONDEN 19 JUN2012 Behorend bij contr everkiaring d.d. Pagina 16 Voor identificatedo leinden. - Postbus 826 De!oitte. hier zowel vervanging als eerste aanschaf. servicebureau. In 2011 is er voor ,- geinvesteerd in nieuw schoolmeubilair. Het betreft 00k het vervangen van meubilair/inventaris wordt geregeld vanuit het bestuurs- en Vervanging meubilair en inventaris het bestuurs- en servicebureau geregeld. In 2011 is er voor 8.907,- aan nieuwe ICT-hardware aangeschaft. De aanschaf van ICT-hardware (computers, laptops, printers en servers) wordt centraal vanuit ICT hebben de scholen voor een bedrag ,- gemnvesteerd in nieuwe OLP s. bij de algemeen directeur indienen voor investeringen in het OLP (methodes e.d.). In 2011 proloog I pebir oder BP Leeuwarden

20 Huisvestingsprojecten. Bij het onderdeel huisvesting zijn deze projecten verder toegelicht. Gemeente Projecten zijn voor Proloog activiteiten die apart verantwoord moeten worden aan het Rijk of de werken van leerkrachten. traject loopt vanaf 2009 en is voor& gericht OP de didactische vaardigheden en het opbrengstgericht Voor bijna alle scholen zijn taalprojecten opgestart voor in totaal ,- gedurende drie jaren. Dit Rijk gemeente. Proloog heeft in 2011 de volgende projecten aangevraagd en/of uitgevoerd: 1.9 PROJECTEN 19 JUN2017 Behorend bij contr leverkiaring d.d. Pagina 17 Voor identificatied leinden BP Leeuwarderj Postbus 826 Deloitte. bedrag van ,-. De Provincie heeft het project verlengd tot en met het schooljaar een kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in Friesland te realiseren. Voor het schooljaar was er voor de scholen van Proloog beschikbaar. Voor gaat het om een Er zijn 9 scholen van Proloog die meedoen aan het project Boppeslach. Het doel van dit project is om Provincie 6.000,- per school) beschikbaar gesteld voor het realiseren van een verlengde schooldag zijn er voor 6 scholen van Proloog bedragen (voor 2011 een bedrag van middelen voor het uitvoeren van de schakelkias. Ook voor 2012 zijn hiervoor weer middelen aan Proloog toegewezen. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van ,-. wordt besteed aan preventieve logopedie, orthopedagogische hulp en psychologische 2012 in totaal ,- beschikbaar gesteld voor het project De Vreedzame wijk. Daarnaast activiteiten. Vanaf 1 januari 2012 ontvangt Proloog geen middelen meer voor brede schoolprojecten. onderzoeken. (taalstimulering). Voor 2012 is ,- beschikbaar ( ,- per school). o Brede school o.a. Potmarge, Eestroom, en PlataanschooL Nadruk voor Proloog ligt op o VVE (Voorschool bij de Plataan gefinancierd met Krachtwijkgelden). o Schakelklas. Voor de Potmarge, Plataanschool en Eestroom Bilgaard ontvangt Proloog o Versterking zorg. Er is jaarlijks een bedrag van beschikbaar voor zorg. Dit GOA-projecten: Overige. Naast de GOA-projecten heeft de gemeente voor De Wielen Kingmastate voor 2011 en op-b, odw pro1oo/

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie