Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen"

Transcriptie

1 Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk November

2 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan terecht bij tenminste 600 organisaties, waaronder sportverenigingen, zorginstellingen, vrijwilligersclubs die actief zijn op het gebied van cultuur of zich, al dan niet vanuit een geloofsovertuiging, inzetten voor kwetsbare burgers. De veel(zijdig)heid van deze organisaties laat de betrokkenheid van de inwoners van Doetinchem zien, iets waar we trots op zijn en willen koesteren. De waarde die vrijwilligerswerk heeft voor de samenleving, de buurt en het individu is groot. Daarom willen we vrijwilligers in Doetinchem blijven ondersteunen, aanmoedigen en nieuwe vrijwilligers uitnodigen. Het huidige vrijwilligersbeleid van de gemeente Doetinchem is in 2007 opgesteld. In 2011 is het vrijwilligersbeleid herijkt en maakt onderdeel uit van het Wmo beleidsplan Dit beleid geldt inhoudelijk nog steeds. Tegelijkertijd staan we letterlijk voor de Doetinchemse Keuze, om zorg en ondersteuning gekanteld, dichtbij de burger in de wijk te organiseren. Deze keuze vraagt om een nieuwe focus op onze rol als gemeente ten aanzien van vrijwilligerswerk. En dus om een aanscherping van het beleid in de lijn van de Doetinchemse Keuze. Praktisch is er behoefte aan een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsnotitie heeft als doel hierin te voorzien. 1.2 Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen Vandaag de dag bevindt Doetinchem zich in een periode van transities. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is al langer aan de gang, zoals de individualisering, vergrijzing en ontgroening van de samenleving, stijgende zorgkosten, de economische crisis, een toenemende werkeloosheid, de opkomst van de sociale media en het maatschappelijke ondernemerschap. Daarnaast staan we aan de vooravond van een aantal decentralisaties, gepaard met een bezuiniging en versobering in het sociale domein. Om binnen alle ontwikkelingen mensen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, Vrijwilligers in cijfers Uit de Wmo benchmark blijkt dat de gemeente Doetinchem op het gebied van vrijwilligers bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere gemeenten van een vergelijkbare grootte. Uit het participatieonderzoek blijkt echter dat het aantal inwoners van Doetinchem dat wekelijks vrijwilligers werk verricht met 23% lager ligt dat het landelijke gemiddelde van 27%.. De uitgaven per inwoner aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk zijn in Doetinchem ( 4,32), hoger dan gemeenten van dezelfde grootte ( 2,29). De ondersteunende faciliteiten komen overeen met faciliteiten in andere gemeenten. Een aandachtspunt is dat er (nog) geen zicht is op het gebruik van de ondersteuning. Bron: raadsmededeling Wmo Benchmark november 2013 wordt in Doetinchem nadrukkelijk de keuze gemaakt deze ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij, in wijken en buurten te organiseren. Het werken vanuit de kanteling van de Wmo en Wijkwerk Nieuwe Stijl worden daarom de komende jaren verder ontwikkeld. (De Doetinchemse Keuze, oktober 2013) 2

3 De participatiewet in relatie tot vrijwilligerswerk De komst van de Participatiewet in 2015 heeft als gevolg dat de gemeente meer zal inzetten op een vlotte arbeidstoeleiding en re-integratie bij en met de werkgever. Ook bestaat er de mogelijkheid dat bijstandsgerechtigden in het kader van de tegenprestatie maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten. Vanwege het verplichte karakter hiervan, zien we de tegenprestatie niet als vrijwilligerswerk, maar als onbetaald werk. Daar gaat deze notitie niet over. Deze notitie gaat onder andere wel over vrijwilligerswerk als middel tot participatie voor een kleine groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 1.3 Rol van de gemeente Als gevolg van de ingezette ontwikkelingen vanuit het kabinet, zal de overheid de komende jaren terugtreden uit het sociaal domein. Terwijl een aantal voorzieningen voor kwetsbare burgers zal verdwijnen, geeft dit tegelijkertijd ruimte aan initiatieven van maatschappelijk betrokken bedrijven, actieve burgers en (vrijwilligers)organisaties. Om dit te faciliteren is het noodzakelijk dat de rol van de gemeente wordt herzien. Initiatieven die bijdragen aan het zelfoplossend vermogen van de samenleving, ontstaan vanuit persoonlijke drijfveren in samenspel met maatschappelijke omstandigheden. Zulke initiatieven hebben een eigen dynamiek en laten zich daarmee niet vangen in gemeentelijke beleidsdoelen en prestatie afspraken. Het volgens een hiërarchische structuur willen inrichten van het sociaal domein, ontneemt daarom ruimte voor innovatie en initiatieven vanuit de samenleving. Het subsidie instrument is voor vrijwilligersorganisaties, als ondersteuning te eenzijdig en niet altijd geschikt. Met erkenning, aanmoediging en betrokkenheid kan veel bereikt worden. Als maatschappelijk partner in een zelfredzame samenleving ligt de eigen kracht van de gemeente veel meer in het -vanuit een gelijkwaardige positie- stimuleren, aanjagen en uitnodigen tot maatschappelijke betrokkenheid van organisaties, bedrijven en individuen. Ambtenaren, wethouders, burgemeester en raadsleden zullen daarbij meer hun sociale en communicatieve vaardigheden moeten inzetten dan zij tot nu toe gewend zijn. Deze paradigmashift sluit aan bij de De Doetinchemse Keuze, waarin wordt gepleit voor een creatieve houding van de gemeente, met als doel...initiatieven aan elkaar te verbinden en mogelijkheden te zien, in plaats van proberen vast te houden aan de huidige situatie. Een betrokken houding vanuit de gemeente draagt bij aan het behouden van het mooie vrijwilligersklimaat waarover Doetinchem reeds beschikt. 1.4 Gevolgen voor het vrijwilligerswerk op een rij De veranderingen die in 1.2 zijn genoemd, brengen een aantal concrete gevolgen voor vrijwilligerswerk(beleid) met zich mee. De belangrijkste zijn: Als gevolg van de individualisering veranderen de omstandigheden waarin mensen vrijwilligerswerk willen doen. Structureel langdurig vrijwilligerswerk wordt minder populair, terwijl meer mensen een voorkeur hebben voor flexibele, afgebakende klussen. De huidige vrijwilliger is daarnaast inhoudelijk gemotiveerd en ziet vrijwilligerswerk vaak als middel voor persoonlijke groei. 3

4 In de sport, de cultuur en de zorg zijn vrijwilligers onmisbaar, terwijl deze sectoren nu en in de komende jaren worden geconfronteerd met bezuinigingen. Er liggen zeker mogelijkheden om meer vrijwilligers op een zinvolle manier in te zetten, maar er is ook een risico dat meer druk zal ontstaan op het vrijwilligerswerk. Ook is de verwachting dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen en dus ook het aantal (overbelaste) mantelzorgers. Als we ervoor willen zorgen dat mantelzorgers ook in de toekomst voldoende ondersteund worden om hun zware taak te volbrengen, zijn vrijwilligers zijn onmisbaar. De bezuinigingen op sociale werkplaatsen heeft als gevolg dat een groot aantal mensen hun zinvolle dagbesteding kwijtraakt. Voor zoveel mogelijk mensen zal geprobeerd worden een reguliere werkplek te vinden, maar voor degenen voor wie dit niet haalblaar blijkt, kan het doen van vrijwilligerswerk een goed alternatief zijn. Het betekent wel dat een nieuwe kwetsbare groep de vrijwilligersmarkt betreedt. Het begeleiden van en omgaan met deze mensen vraagt extra inzet en specifieke vaardigheden van de huidige vrijwilligers en professionals. In 2014 wordt de vergoeding voor de maatschappelijke stage afgeschaft. In de afgelopen jaren is de maatschappelijke stage een goede manier gebleken om jongeren en vrijwilligersorganisaties met elkaar in contact te brengen. In hoeverre het afschaffen van de vergoeding ook leidt tot het verdwijnen van de maatschappelijke stage is nog niet duidelijk. Scholen in Gelderland hebben aangegeven hier een alternatieve vorm voor te willen vinden, zodat jongeren al vroeg in aanraking komen met vrijwilligerswerk. In het algemeen zal vrijwilligerswerk steeds meer een sleutelrol krijgen in de civil society. Vrijwilligers of actieve burgers worden steeds belangrijker om samen met professionals betrokken wijken en buurten te creëren waarin ook kwetsbare buurtbewoners een plek en een vangnet hebben. Ook in Doetinchem is met Wijkwerk Nieuwe Stijl deze weg ingeslagen. 1.5 Definities Hoewel de begrippen vrijwilliger en vrijwilligerswerk algemeen bekend zijn, kunnen deze wel degelijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Ter voorkoming van misverstanden volgt hier daarom een definiëring van enkele belangrijke begrippen in deze notitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk wordt hier gedefinieerd als werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Vrijwillige inzet Vrijwillige inzet is vrijwilligerswerk dat door een individu al dan niet in georganiseerd verband wordt gedaan voor een afgebakende periode voor een afgebakend project. Burgerinitiatieven zijn een vorm van vrijwillige inzet. 4

5 Onbetaald werk Het huidige kabinet stuurt aan op het doen van een tegenprestatie door mensen met een uitkering. Wij zien deze vorm van verplichte wederkerigheid nadrukkelijk niet als vrijwilligerswerk. Deze vorm van onbetaald werk maakt onderdeel uit van de uitwerking van de Participatiewet. Informele zorg versus mantelzorg Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht. Mantelzorg is langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, maar door mensen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg voor huisgenoten overstijgt. Mantelzorg geschiedt niet op vrijwillige basis maar overkomt je. Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties zijn er in vele soorten en maten. De verschillende bestaansvormen zijn: - de vrijwilligersondersteunende organisatie; een organisatie die hoofdzakelijk uit beroepskrachten bestaat, waar vrijwilligers ondersteunende taken verrichten (zoals een verpleeg- en verzorgingstehuis); - de vrijwilligersbestuurde organisatie; vrijwilligers vormen het bestuur, het werk wordt uitgevoerd voor beroepskrachten (bijvoorbeeld een sportserviceorganisatie); - de vrijwilligersorganisatie ( all-volunteer ): een organisatie die louter wordt gerund door vrijwilligers - De (sport)vereniging die ook volledig uit vrijwilligers bestaat, maar die vanwege de ledenstructuur weer een geheel eigen dynamiek heeft. Natuurlijk bestaan er ook tussenvormen, zoals bijvoorbeeld all volunteer organisaties die ondersteund worden door een betaalde coördinator. In deze notitie wordt met vrijwilligersorganisatie met name de all volunteer variant bedoeld, maar ook andere varianten komen aan bod. 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze uitvoeringsnotitie worden de operationele doelen van het vrijwilligerswerk geformuleerd. In hoofdstuk 3 worden deze doelen verder uitgewerkt en worden een aantal voorstellen gedaan. Deze zijn verwerkt in een uitvoeringsagenda in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de financiële consequenties uiteengezet. 5

6 Hoofdstuk 2 Doelen 2.1 Brede belang van vrijwilligerswerk In het huidige vrijwilligersbeleid wordt het brede belang van vrijwilligerswerk als volgt geformuleerd: - Het draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen - Het draagt bij aan de sociale cohesie van de samenleving - Het biedt de mens ontplooiingskansen en zinvolle tijdsbesteding - Het doet zich voor in meerdere sectoren, o.a. in samenwerking met professionele betaalde inzet Het algemene doel daarbij is de randvoorwaarden te scheppen, waardoor het vrijwilligerswerk in de gemeente Doetinchem zijn functie en waarde kan blijven behouden en zich verder kan ontwikkelen. Het huidige vrijwilligersbeleid stamt uit 2011 en geldt inhoudelijk nog steeds. Tegelijkertijd staan we op dit moment letterlijk voor de Doetinchemse Keuze, een keuze die vraagt om een nieuwe focus op het vrijwilligersbeleid en onze rol als gemeente. Vanuit deze focus formuleren we operationele doelen om tot een concrete aanpak te komen. 2.2 Operationele doelen Op basis van het algemene doel en de in hoofdstuk 1 genoemde ontwikkelingen en trends zijn er zeven operationele doelen te benoemen: 1. Het stimuleren van vrijwilligerswerk in de breedte. 2. Benutten van de diversiteit aan potentiële vrijwilligers en vrijwilligerswerk: bij elkaar brengen van raag en aanbod. 3. Vrijwilligerswerk inzetten als vorm van daginvulling voor mensen met een beperking. 4. Vrijwilligerswerk als participatie en opstap voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 5. In de zorg wordt op een verantwoorde manier een beroep gedaan op vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 6. Ondersteuning van mantelzorgers door vrijwilligers, zodat overbelasting bij mantelzorgers zoveel mogelijk beperkt wordt. 7. Vrijwilligers en actieve burgers vormen een verbindende factor in wijken en buurten. Om de doelen te realiseren is een aanpak nodig die aansluit op de Doetinchemse situatie. Er is daarom met verschillende beleidsambtenaren gesproken, met de medewerkers van de vrijwilligerscentrale, buurtcoaches, professionals uit de zorg en natuurlijk met vrijwilligers zelf. Daarnaast is gebruik gemaakt van recentelijk gepubliceerde onderzoeken op het gebied van vrijwilligerswerk. 6

7 Hoofdstuk 3 - Aanpak 3.1 Het stimuleren van vrijwilligerswerk in de breedte Het stimuleren van vrijwillige inzet gebeurt vanuit de wetenschap dat mensen vrijwilligerswerk doen vanuit hun eigen motieven en drijfveren. Door de juiste voorwaarden te scheppen worden mensen zoveel mogelijk aangemoedigd hun drijfveren om te zetten in acties. Door de verkeerde randvoorwaarden, zoals vasthouden aan regels en protocollen, kunnen mensen juist ontmoedigd raken. In elk contact dat burgers hebben met de gemeente is het belangrijk dat dit beseft wordt en men zich bewust is van de mogelijkheid die je als gemeenteambtenaar, raadslid of wethouder hebt je betrokkenheid te tonen en vrijwilligers (-initiatieven) aan te moedigen. Het is een gezamenlijk leerproces om tot een grondhouding te komen waarbij burgers worden aangemoedigd en uitgenodigd tot vrijwillige inzet. Ellen de Mooij adviseert gemeenten in Uit Vrije Wil (2013) om vrijwilligers te stimuleren door verbindingen te leggen; faciliteiten beschikbaar te stellen; vrijwilligerswerk te promoten; en het waar nodig met professionals te ondersteunen. Ondersteunen De ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) is een belangrijke taak die nu bij de vrijwilligerscentrale (VWC) ligt. De VWC bestaat op dit moment uit drie professionele krachten die samen ruim 1,3 fte vormen. De ondersteunende taken bestaan uit: - Informatie & advies aan vrijwilligers(organisaties) - Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers(organisaties) - Promotie en waardering Daarnaast heeft de VWC een aantal taken en diensten, waarvan het potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties de grootste is. bemiddelen van Sportverenigingen hebben een specifieke behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld voor het werven van vrijwilligers. Nadruk ligt daarbij op het activeren van de eigen leden. Hierbij worden zij ondersteund door een verenigingsconsulent en buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem. Ook voor vrijwilligersorganisaties binnen de culturele sector geldt dat zij ondersteuning elders vinden, voornamelijk bij het Steunpunt Amateurkunst. (SAK) Voor de overige organisaties is de vrijwilligerscentrale de belangrijkste partner als het gaat om gerichte ondersteuning aan vrijwilligers. Omdat de positie van de VWC in de toekomst onduidelijk is, is het belangrijk dat een keuze wordt gemaakt in welke organisatievorm de VWC verder gaat. Het heeft in elk geval de voorkeur dat de VWC laagdrempelig toegankelijk is voor zowel organisaties als burgers. Belangrijke vraag is dan ook of de huidige locatie binnen het Zorgplein daarvoor geschikt is. In een heldere opdrachtformulering aan de VWC dienen afspraken over ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) op zowel stedelijk als wijkniveau te worden gemaakt, rekening houdend met de eigen kracht van vrijwilligers en organisaties. Van de VWC wordt daarin een gekantelde werkwijze verwacht, aansluitend bij Wijkwerk Nieuwe Stijl. Dit betekent dat de VWC vrijwilligersorganisaties wel adviseert, maar geen taken overneemt. Met het opzetten van 7

8 een expertteam bestaande uit vrijwilligers, heeft de VWC hierin al een stap gezet: het expertteam gaat uit van het principe voor en door vrijwilligers. Verbinden Het is van belang dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar vinden. Ook deze taak is nu bij de VWC belegd. Daaronder valt ook het verbinden van organisaties die elkaar kunnen ondersteunen en helpen ontwikkelen. Een voorbeeld is de betrokkenheid van de VWC bij de Doetinchemse Uitdaging. Door het organiseren van een Meet & Match markt brengt de VWC maatschappelijk betrokken ondernemingen in contact met vrijwilligersorganisaties. Het leggen van verbindingen kan echter in de dagelijkse werkzaamheden van de VWC een prominentere rol krijgen. (dit komt in 3.2 verder aan bod) Daarnaast is de gemeente bij uitstek een organisatie die verschillende partijen met elkaar kan verbinden en samenwerking kan stimuleren. Waarderen, verleiden en promoten Het waarderen en promoten van vrijwilligerswerk liggen in elkaars verlengde. Door aandacht te hebben voor de prestaties van vrijwilligers en deze te erkennen worden vrijwilligers erkend en tegelijk wordt het vrijwilligerswerk op zich gepromoot. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling van competenties en deskundigheidsbevordering is een belangrijke manier van waarderen. Tegelijkertijd investeer je op deze manier in vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale biedt vrijwilligersorganisaties de kans hun vrijwilligers een erkend portfolio of ervaringscertificaat te laten opbouwen. Voor vrijwilligers die buiten deze organisaties vrijwilligerswerk doen is het mogelijk om via de VWC een ervaringscertificaat te krijgen. Op die manier wordt met name voor De Doetinchemse Uitdaging De Doetinchemse Uitdaging is een bedrijven netwerk dat bedrijven sinds 2012 uitdaagt Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen. Zij ondersteunen daarmee maatschappelijke (vrijwilligers-) organisaties, ondermeer door het beschikbaar stellen van spullen, klussen en kennis. Door maatschappelijk betrokken te ondernemen, laten bedrijven niet alleen hun eigen medewerkers vrijwilligerswerk doen, maar dragen zij ook bij aan de ondersteuning, waardering en promotie van vrijwilligerswerk. jongeren het doen van vrijwilligerswerk aantrekkelijk. Natuurlijk is ook een jaarlijks presentje, of het in het zonnetje zetten van vrijwilligers een belangrijke manier van waarderen. Veel organisaties waarderen hun vrijwilligers dan ook op deze manier en maken daarvoor gebruik van sponsoring, al dan niet via de Doetinchemse Uitdaging. Het verleiden van jongeren tot vrijwilligerswerk moet daarnaast gebeuren door aan te sluiten bij de leefwereld van deze jongeren. Weinig jongeren staan uit zichzelf te springen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Uit ervaringen met de maatschappelijke stage blijkt dat veel jongeren toch een positief gevoel overhouden aan het doen van vrijwilligerswerk, omdat het hen nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Het promoten van vrijwilligerswerk is vooral effectief wanneer wordt aangehaakt bij actuele ontwikkelingen. Deze kunnen aanleiding geven voor raadsleden, burgemeester & wethouders en ambtenaren om bij vrijwilligersorganisaties een werkbezoek af te leggen en of bepaalde vrijwilligersactiviteiten in de lokale media te etaleren. 8

9 De volgende gebeurtenissen en/of evenementen zijn hiervoor in elk geval geschikt: - NL Doet - Meet&Match Markt - Dag van de vrijwilliger - Jubilea van vrijwilligersorganisaties - Verkiezingen - Eventueel landelijk nieuws Door werkbezoeken en andere activiteiten op te nemen in de jaarprogrammering van de wijknetwerken kan promotie en waardering structureel georganiseerd worden op wijkniveau. Hierbij helpen ook de social media kanalen van de wijknetwerken. Sinds 2012 zetten bedrijven zich via het initiatief de Doetinchemse Uitdaging in voor de samenleving. Zij leveren menskracht en materialen aan maatschappelijke organisaties. Door dit initiatief (financieel) te ondersteunen, draagt de gemeente bij aan de promotie van vrijwilligerswerk door bedrijven. De vrijwilligerscentrale ondersteunt daarnaast organisaties bij het waarderen van hun vrijwilligers. En organiseert mede het jaarlijkse evenement waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. 3.2 Benutten van de diversiteit aan potentiële vrijwilligers en vrijwilligerswerk: bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De match van vraag en aanbod van vrijwilligersorganisaties Er zijn circa 600 organisaties in Doetinchem, waaronder sportverenigingen en culturele organisaties, die met vrijwilligers werken. Een groot deel daarvan draait geheel op vrijwilligers, maar ook professionele (zorg)instellingen (die voor een deel van hun activiteiten afhankelijk zijn van vrijwilligers) vallen hieronder. De meeste organisaties vinden vrijwilligers door eigen naamsbekendheid, maar zoeken en vinden daarnaast vrijwilligers via de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale. De VWC heeft een belangrijke taak in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van alle organisaties. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen terecht op de digitale vacaturebank van de VWC. Hierop plaatsen organisaties die in Doetinchem actief zijn hun vacatures voor vrijwilligers. Daarnaast is de VWC telefonisch bereikbaar of kunnen mensen langskomen voor een gesprek. Het is daarnaast een taak van de VWC om de wijknetwerken en buurtcoaches te ondersteunen bij het organiseren van vrijwilligerswerk op wijkniveau, zodat vraag en aanbod elkaar ook in de wijk sneller vinden. De VWC ontwikkelt hiervoor een sociale kaart van vrijwilligersorganisaties. In gesprekken met zelforganisaties maken zij hen bewust van hun rol in de buurt. Het inzichtelijk maken van vrijwilligers en organisaties op wijkniveau komt in 3.6 verder aan bod. De match van ondersteuningsvragen en aanbod Wanneer een klant zich meldt bij het Zorgplein, onderzoeken de consulenten welke ondersteuningsbehoefte de klant heeft. Vanuit die ondersteuningsbehoefte wordt gekeken of en op welke manier hij of zij vanuit de Wmo gecompenseerd kan worden. Vanuit de gekantelde werkwijze wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingen. Hierbij komen ook 9

10 vrijwilligers steeds vaker in beeld, wanneer een consulent besluit dat een vrijwilliger (een deel van) de oplossing is. Het snel kunnen vinden van een individuele vrijwilliger, maar ook makkelijk inzicht hebben in de sociale kaart, draagt bij aan het gekantelde werken van de consulent. Het meldpunt Vrijwillige Dienstverlening is als onderdeel van de vrijwilligerscentrale opgezet om mensen met een (tijdelijke) ondersteuningsbehoefte aan een vrijwilliger te helpen. Omdat het meldpunt zelf ook uit vrijwilligers bestaat, ontbreekt soms de doorzettingsmacht om binnen de afgesproken termijn een vrijwilliger te vinden. Vanuit de VWC is onvoldoende tijd om het meldpunt zodanig te coördineren dat knelpunten snel worden weggenomen, waardoor het soms (te) lang duurt voor een vrijwilliger wordt gevonden. In potentie is het meldpunt Vrijwillige Dienstverlening echter een goed instrument om vraag en aanbod op individueel niveau bij elkaar te brengen. Hiervoor is het nodig dat het meldpunt uit een breder aanbod van vrijwilligers kan putten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het netwerk van buurtcoaches. In paragraaf 3.6 wordt een voorstel gedaan voor een digitale database van vrijwilligers per wijk. Het meldpunt kan gebruik maken van deze database om snel een match te maken. Voor kwetsbare ouderen is er de vergelijkbare dienst Op Maat van IJsselkring: Vrijwilligers begeleiden kwetsbare ouderen bij praktische klussen of bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis en worden daarbij ondersteund door professionals. Dit is een waardevolle en relatief goedkope manier om kwetsbare ouderen te ondersteunen. Samenvoeging met het meldpunt Vrijwillige Dienstverlening en de VWC kan echter voor een efficiënter georganiseerd aanbod zorgen. Aandachtspunt daarbij is wel dat een bepaalde professionele expertise op het gebied van ouderen behouden blijft. Maatschappelijke stage In 2015 schaft het rijk de verplichte maatschappelijke stage af en ontvangen gemeenten hiervoor geen middelen meer. In 2014 wordt de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages nog door MaS-Achterhoek uitgevoerd. Een regionale werkgroep gaat onderzoeken hoe de maatschappelijke stage vanaf 2015 ingevuld en gefinancierd kan worden. Een goede invulling kan bijdragen aan een toekomstbestendig vrijwilligersklimaat in Doetinchem. Via de maatschappelijke stage komen middelbare scholieren in contact met vrijwilligerswerk. Hoewel niet alle scholieren hier van te voren zin in hebben, zijn de ervaringen achteraf vaak wel positief. In sommige gevallen blijven jongeren zelfs als vrijwilliger hangen aan de maatschappelijke organisatie waar ze stage hebben gelopen. 3.3 Vrijwilligerswerk als participatie en opstap voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Vrijwilligerswerk voor de moeilijk plaatsbare Hoewel het grootste deel bijstandsgerechtigden via gerichte re-integratie en arbeidstoeleiding aan het werk dient te gaan, is voor een klein deel met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt het doen van vrijwilligerswerk een goede stap. Binnen deze kleine groep kan voor een deel vrijwilligerswerk het maximaal haalbare zijn, voor een ander deel kan het een opstap zijn naar meer gerichte re-integratie en arbeidstoeleiding. Vrijwilligerswerk stelt deze bijstandsgerechtigden hiertoe in staat doordat ze verder geactiveerd worden en waardevolle vaardigheden ontwikkelen. 10

11 De komst van de Participatiewet houdt voor het vrijwilligersbeleid met name in dat een bredere groep van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via de gemeente gestimuleerd wordt om vrijwilligerswerk op te pakken (participatieladder 1 t/m 3). Het begeleiden van en omgaan met deze mensen vraagt extra inzet en specifieke vaardigheden van de huidige vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Voor de klanten van W&I vraagt het matchen (en het doen) van vrijwilligerswerk soms extra begeleiding. De VWC kan in overleg met de consulent W&I of buurtcoach inventariseren welke organisatie eventueel geschikt zou zijn voor een bepaalde klant en het gesprek met de organisatie hierover voeren. Belangrijk is wel dat ook na het matchen zowel de klant als organisatie een aanspreekpunt blijven houden, zodat eventuele problemen snel herkend en opgevangen kunnen worden. Logisch is de VWC als aanspreekpunt voor de organisaties aan te wijzen en de consulent W&I of buurtcoach als contactpersoon voor de klant. Concreet ziet de werkwijze er als volgt uit: - De VWC en consulent W&I of buurtcoach overleggen en inventariseren de vraag naar vrijwilligerswerk zodanig dat passende matches gemaakt kunnen worden - De consulent W&I of buurtcoach inventariseert de mogelijkheden van de klant - De VWC verkent met vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijwilligers uit het klantenbestand van W&I - De VWC is aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties - De consulent W&I of buurtcoach blijft langs de zijlijn aanwezig om de klant te begeleiden en te volgen of de klant toe is aan een volgende stap richting werk. - W&I promoot regelmatiger het doen van vrijwilligerswerk via o.a. de nieuwsbrief W&I. Door deze acties, het met elkaar meedenken en extra promotie van vrijwilligerswerk door W&I moeten nog meer geschikte matches tot stand kunnen worden gebracht. Extra begeleiding van mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk binnen een organisaties doen, kan daarnaast worden gerealiseerd door het inzetten van (ervaringsdeskundige) vrijwilligers die één op één begeleiding kunnen bieden. 3.4 Vrijwilligerswerk als vorm van daginvulling voor mensen met een beperking. Als gevolg van de decentralisatie AWBZ staat de gemeente voor de taak om dagbesteding per 2015 op een efficiëntere en manier in te vullen. Naast een bezuiniging biedt dit ook een kans om meer aan te sluiten bij de mogelijkheden van bepaalde doelgroepen. Voor de verschillende doelgroepen zal geïnventariseerd moeten worden welke vormen van vrijwilligerswerk geschikt zijn en hoe de begeleiding moet worden ingevuld. Een tussenvorm van collectief vrijwilligerswerk kan een logische uitkomst zijn. Een voorbeeld hiervan zijn zelfsturende groepen die bestaan uit psychisch kwetsbare mensen. Deelnemers aan deze groep zijn zowel gebruiker als vrijwilliger en kunnen hierin een ontwikkeling doormaken. Deze groepen hebben geen constante begeleiding nodig, maar slechts coördinatie op afstand. De gemeente wil organisaties die vormen van collectief vrijwilligerswerk opzetten extra ondersteunen, bijvoorbeeld door subsidie. Een andere manier om dit meer mogelijk te maken is het openstellen van geschikte locaties in de wijk voor het organiseren van activiteiten. 11

12 3.5 In de zorg wordt op een verantwoorde manier een beroep gedaan op vrijwilligers Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg Vrijwilligers ondersteunen de professionele zorgverleners door een scala van activiteiten te vervullen. Dit gaat van (ondersteunen bij) activiteitenbegeleiding tot vervoer naar dagbesteding en van het bijhouden van de website tot maatjescontact. Zonder deze vrijwilligers zouden zorginstellingen grote moeite hebben kwaliteit van zorg te leveren, de begroting rond te krijgen en overbelasting van professionals te voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat het aantal vrijwilligers in de zorg ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Het behouden van het aantal benodigde vrijwilligers kent een aantal bedreigingen: Zorginstellingen krijgen te maken met extra bezuinigingen in de toekomst. Een (verdere) verschuiving van taken naar vrijwilligers is een manier om deze bezuinigingen op te vangen, waarbij het de vraag is of vrijwilligers dit aan kunnen (zie kader) Er is een verschuiving te zien van intramuraal naar extramuraal. Vrijwilligers die nu binnen de beschutting van een zorginstelling actief zijn, worden steeds meer gevraagd ook in de wijk actief te zijn. Dit vraagt om andere vaardigheden en inzet van vrijwilligers, maar ook om een andere rol van de zorginstelling om deze vrijwilligers aan zich gebonden te houden. Er is een groeiende behoefte aan maatjes, ter voorkoming van eenzaamheid onder ouderen. In verzorgingshuizen worden allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd, maar voor thuiswonende ouderen en mensen met een GGZ achtergrond zijn sociale contacten minder vanzelfsprekend. Sommige organisaties hebben een vergrijzend vrijwilligersbestand en lopen het risico in korte tijd meer vrijwilligers kwijt te raken dan zij kunnen aantrekken. Voor het behoud van vrijwilligers is gedegen vrijwilligersbeleid van zorginstellingen, bestaande uit in elk geval waardering, scholing en deskundigheidsbevordering, onmisbaar. Om te voorkomen dat vrijwilligers overbelast raken, is het daarnaast belangrijk dat in het beleid het bewaken van het evenwicht tussen professional en vrijwilliger wordt opgenomen. Een herkenbaar aanspreekpunt in de organisatie voor vrijwilligers die in de vrijwilligersklem terecht dreigen te komen is hier in ieder geval onderdeel van. Daarnaast is het belangrijk dat de match tussen vrijwilliger en vrijwilligerswerk goed gemaakt wordt. Zorginstellingen staan open voor alle vrijwilligers, maar soms blijkt een vrijwilliger niet te passen bij de beschikbare taken. Dit kan leiden tot het uitvallen van een vrijwilliger, waar deze met een warme overdracht naar een andere organisatie wellicht behouden zou kunnen worden. Samenwerking tussen organisaties op dit punt is dus van belang. De Vrijwilligersklem Uit landelijk onderzoek blijkt dat vrijwilligers in de zorg in het algemeen aanvullend werken op professionals, maar de afbakening van wat vrijwilligers kunnen doen blijkt niet altijd duidelijk. Verschillende auteurs signaleren dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan vrijwilligers en aan vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerswerk in de zorg begint vaak inspirerend en licht, maar kan steeds zwaarder worden. De vrijwilliger denkt er niet meer mee op te kunnen houden zonder dat de toch al kwetsbare cliënt daarvan schade ondervindt. Tonkens en collega s (2008) noemden dit fenomeen de vrijwilligersklem. Uit onderzoek van Faulk (2009: 91) blijkt dat een deel van de vrijwilligers moeite heeft om nee te zeggen. 12

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie