I-VISIE BELEIDSKADERS MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?"

Transcriptie

1 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS Informatie eenvoudig, snel en juist terug kunnen vinden Communicatie in alle vormen (spraak, data, mobiel, internet, etc.) Technologie maakt het effectief en efficiënt mogelijk, mits I-Visie maart 2006 blz. 1

2 Vraaggerichte dienstverlening wordt ondersteund met de juiste inzet van passende ICT middelen gestuurd met een visie vanuit de informatievoorziening Een helder baken voor de klanten, bestuur en medewerkers van de Gemeente Wijk bij Duurstede Loods in de woelige wereld van informatievoorziening en automatisering Vertrouwd de toekomst in! Samengesteld door Roel Bakker, ICT beleidsmedewerker met medewerking van Aad Verboom, ICT coördinator Kor Karels, extern ICT adviseur in overleg met Alle afdelingen en het management Inhoudsopgave 1. INLEIDING BELEID: I-VISIE ORGANISATIE ONTWIKKELING PROJECTEN...12 bijlage 1 Aanleiding...18 bijlage 2 Uitgangspunten...20 bijlage 3. Randvoorwaarden...26 bijlage 4 ICT architectuur...28 bijlage 5. Functies en taken...30 bijlage 6 indicatieve ramingen kosten en baten...38 Bijlage 7. beheer van documenten...39 I-Visie maart 2006 blz. 2

3 1. INLEIDING Dit document is het vervolg op het stuk beleidskaders ICT , zoals eind 2003 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Vanuit voortschrijdende inzichten, interne en externe ontwikkelingen is het geactualiseerd en verdiept. Naar aanleiding van het vorige beleidsplan zijn al ontwikkelingen in gang gezet. Sturing daarop vanuit een actueel beleid is in deze omgeving van snelle veranderingen blijvend nodig. De kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden, waarbinnen de informatievoorziening van de gemeente Wijk bij Duurstede zich gaat ontwikkelen, zijn beschreven. Ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie kunnen op deze manier beheerst worden gevolgd. Benodigde middelen (uren, kennis en geld) kunnen verantwoord worden ingezet om de bedrijfsvoering vanuit een gemiddeld ambitieniveau te ondersteunen door de inzet van ICT middelen. ICT vraagstukken worden vaak als complex ervaren. In het vorige beleidsplan is het denken over de inzet van dergelijke middelen via een plaatje vereenvoudigd (communicatie via architectuur denken). In deze beleidsnotitie wordt het inmiddels hiernaast afgebeelde oude plaatje aangepast, om noodzakelijk uit te voeren taken in het hart van de organisatie een meer prominente plaats te geven. Schriftelijk Balie Basisregistratie en distributiesysteem 1 SoZa 4 Telefoon Actieve Weblocatie 2 GEMEENTELIJK GEGEVENSMAGAZIJN 1 Controle op de uitvoering van het beleid wordt inzichtelijker vanuit een perspectief van informatie, als wezenlijke productiefactor in de organisatie. Bevol- King 4 Heffin- Gen 3 Document Management Work Flow Management (Dm / Wfm) 1 Post- Word Excel regi- 3 2 Stratie 2 TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR 5 Schriftelijk Balie Telefoon Geografisch Informatie Systeem (Gis) 1 Groen Gbk Wegen Milieu 3 Riool 3 3 Binnen deze inleiding is het nieuwe plaatje alvast opgenomen met een korte uitleg om als uitgangspunt te kunnen dienen voor het verdere stuk. Enig begrip hiervan vooraf is noodzakelijk om verder te lezen. Dit beleidsstuk is het gehele jaar 2005 in ontwikkeling geweest en tijdens deze beleidsvoorbereidende periode gebruikt om bewustwording en aanvaarding van dit beleid breed in de organisatie te krijgen. De opmerkingen vanuit de organisatie zijn verwerkt. Vanaf eind 2005 is een traject van organisatieontwikkeling gestart. Een werkgroep informatiebeleid, met vertegenwoordigers breed uit de organisatie, heeft dit beleidsstuk vervolgens gewijzigd en aangevuld vanuit de inzichten en randvoorwaarden binnen de beoogde organisatieontwikkelingen. Na een presentatie aan het management is het stuk definitief vastgesteld en in maart 2006 ter kennisname gebracht aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. leeswijzer Vanuit informatisering wordt de richting aangegeven in hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 en 4 schetsen de benodigde maatregelen tot uitvoering Onderbouwing, uitleg en achtergrondinformatie is terug te vinden in de bijlagen Uitleg van het nieuwe plaatje staat in hoofdlijnen op de volgende pagina I-Visie maart 2006 blz. 3

4 K lantcontacten Loket Telefoon Brief Internet Rest / nieuw Subjecten GEGEVENSWINKEL Beveiliging Management informatie Kantoorhulpmiddelen Distributie Processen Documenten Objecten persoonsgegevens vastgoedgegevens ICT technische ondersteuning en beveiliging (Netwerk)apparatuur / stuurprogratuur Opslag gegevens (in o.a.databases) Verwerking Per applicatie Pr Pr Figuur 1: zicht op ontwikkelingen in dienstverlening via informatievoorziening Een verkorte uitleg van het nieuwe plaatje, meer uitleg is te vinden in bijlage 4. De ICT infrastructuur is als onderste laag in een blauwe kleur weergegeven. Alle aspecten van de bedrijfsvoering kunnen met behulp van ICT middelen worden ondersteund. Hierin zitten vooral technische vraagstukken. Daarop wordt in deze nota minder ingegaan, omdat daar een apart automatiseringsplan voor wordt ontwikkeld in de loop van Dit zijn randvoorwaardelijke zaken die, zoals bij de meeste gemeenten momenteel voldoende op niveau zijn. Dit niveau zal gehandhaafd moeten worden en mogelijk onder druk van de informatievragen op onderdelen worden verbeterd. Het gaat er vanuit deze I-Visie om de juiste informatie op de juiste plaats te krijgen. Dat speelt zich af in de daarop liggende lagen: In drie donkergroene vlakken zijn logisch bij elkaar horende elementen gegroepeerd. Deze moeten onafhankelijk van de organisatiestructuur worden gezien: meerdere afdelingen kunnen in meerdere vlakken taken en verantwoordelijkheden hebben. klantencontacten: de contacten met de externe klanten of andere overheidsinstellingen. Alle verschillende communicatiekanalen zullen zoveel mogelijk op dezelfde manier afgestemd moeten zijn als ingang voor identieke bedrijfsprocessen om transparantie te krijgen en houden. gegevenswinkel: is bewust het grootst getekend. Hier spelen de samenbindende aspecten vanuit de bedrijfsvoering zich af. Is noodzakelijk voor een transparante, vraaggerichte dienstverlening. Blijvend centraal inzicht in en sturing op deze laag is cruciaal. applicaties: hier vindt de verwerking van de informatie plaats. De focus is hier op het geautomatiseerd verwerken van informatie met behulp van daarvoor geschikte progratuur. Handmatige verwerking komt natuurlijk ook nog wel voor, maar valt buiten de scope van dit beleidsgebied. I-Visie maart 2006 blz. 4

5 Per lichtgroen blok worden logische eenheden onderscheiden waarvoor afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden in de organisatie kunnen worden belegd. Het accent zal in de komende beleidsperiode op de vlakken subjecten, objecten en documenten liggen, omdat vanuit die vlakken de informatie ontsloten zal moeten worden ten dienste de klant (via bedrijfsvoering). Koppelingen en/of integraties van gegevens. Er moet zicht komen op de gegevensstromen om de levering van gegevens in de juiste vorm, tijdig bij de juiste personen of processen te krijgen. De werking is te waarborgen door het maken van onder ander een simpele afspraak of een technische koppeling tussen geautomatiseerde systemen. Onderhoud op de werking, door middel van controle en bijsturing, is noodzakelijk. 2. BELEID: I-VISIE Doelen Volgen van de snel veranderende vragen van de klanten Vertrouwen van de klanten (terug) winnen en imago overheid verbeteren Organisatieontwikkelingen opvangen tegen beheerste kosten Van bureaucratische naar bedrijfsmatige bedrijfsvoering Gegevens éénmalig vastleggen en hergebruiken Veelheid van uit te voeren projecten prioriteren en aan elkaar relateren Grip houden op de constante veranderingen met behulp van juiste sturingsmiddelen Kennis en kunde op niveau houden voor juist gebruik van de eigentijdse bedrijfsmiddelen Volgen van ontwikkelingen in en vanuit de huidige informatiemaatschappij Vragen en ontwikkelingen van buitenaf De ontwikkeling van de vraaggerichte dienstverlening, ingezet met de inrichting van een publieksbalie, zal in toenemende mate en voor een groot deel ondersteund en gerealiseerd worden door inzet van eigentijdse ICT middelen. Daarnaast zal de elektronische dienstverlening via het internet, intranet, telefoon en andere communicatiekanalen worden uitgebreid en gestroomlijnd om aan de veranderende vraag van de klanten te kunnen blijven voldoen. Deze tendensen zijn ook waar te nemen in andere gemeenten, al of niet onder druk van het rijksbeleid. Het is niet meer de vraag óf, maar hoe en wanneer de eigentijdse middelen worden ingezet. Verbeterde eigentijdse dienstverlening zal het vertrouwen van de burger (terug) winnen en het imago van de gemeente continu opkrikken. Kwaliteit en kosten beheersbaar houden De organisatie moet de vereiste en gewenste dienstverlening flexibel kunnen uitvoeren en veranderingen daarin op kunnen vangen zonder kwaliteitsverlies, waarbij de kosten in de bedrijfsvoering overzichtelijk in de hand worden gehouden. Cultuurverandering Door het transparanter worden van de organisatie ziet de klant wat en wanneer er iets met zijn vraag wordt gedaan. Medewerkers moeten daarmee om weten te gaan. Afdelingsgrenzen worden minder prominent. Dienstverlening is niet alleen voor baliemedewerkers of een specifieke afdeling, maar vanzelfsprekend voor de totale organisatie. Medewerkers moeten het gevoel krijgen samen voor de gemeente iets te doen. We moeten trots zijn op wat we doen en het stereotype van ambtenarij afschudden. Er is een verandering nodig bij de medewerkers zelf, maar ook in de bedrijfsvoering. I-Visie maart 2006 blz. 5

6 Bedrijfsvoering In de bedrijfsvoering is een omslag nodig van aandacht voor afdelingsapplicaties naar nieuwe generatie progratuur, waarin de vraag van de klant is vertaald. Ondersteunende functies meer in samenhang met elkaar brengen, waar een sterke regiefunctie voor nodig is. Het doel is om efficiënt gebruik van gegevens te waarborgen: éénmalig vastleggen en meermalen gebruiken (is ook het doel van de verplichte basisregistraties die vanuit het Rijk worden voorgeschreven). Er moet voldoende sturing worden gegeven aan doelmatige inzet van organisatiebrede hulpmiddelen voor de kantoorautomatisering (documentenbeheer, procesbeheer, tekstverwerking, communicatiemiddelen, managementinformatie e.d.). Verantwoordelijkheden en taken moeten duidelijk in de organisatie worden belegd. Inrichten gegevenswinkel De in het nieuwe plaatje (zie figuur 1 in de inleiding) opgenomen gegevenswinkel zal de komende jaren moeten worden opgebouwd door middel van en met behulp van deze projecten: a. Ontwikkelen van de postregistratie, het document- en procesbeheer (basis bedrijfsvoering) b. Stroomlijnen van persoonsgegevens (basisregistraties) c. Ordenen en ontsluiten van vastgoedgegevens (basisregistraties) d. Ontwikkelen van voorzieningen voor de klantcontacten via alle kanalen (o.a. elektronische dienstverlening) e. Inrichting van een gegevenswinkel (organisatorische visie) Voor al deze projecten is vanuit de beleidsvoorbereidende werkzaamheden inmiddels een startnotitie klaar of in bewerking. De uitvoering ervan wordt in lijn gezet door alle projecten met daarin ICT componenten op haalbaarheid, relaties met elkaar en de risico s in te schatten, waaruit de prioriteit wordt vastgesteld. We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijkertijd Sturing Het uitvoeren van de bedrijfsprocessen wordt doorzichtiger en eenvoudiger. Het beheer van de benodigde ICT middelen en het afstemmen van het organisatiebrede gegevensbeheer wordt daardoor echter complexer. Naast continue sturing op de operationele processen en gegevensstromen (inhoudelijk en metagegevens), zal een vitale professionele organisatie zich snel aan moeten kunnen passen aan de veranderende vraag van de klant en andere vereisten vanuit de omgeving. Herinrichting werkprocessen (en soms van de organisatie zelf) is daarbij constant noodzakelijk, óók bij een organisatie met een gemiddeld ambitieniveau. Hiervoor is doorlopende evaluatie, sturing en afstemming van de bedrijfsprocessen nodig in de vorm van de betrouwbare en voldoende managementinformatie. Daarbij hoort kennis, kunde en voldoende capaciteit in uren. Capaciteit Voldoende aandacht moet worden geschonken aan de kennis, kunde, taken, verantwoordelijkheden, functies en flexibiliteit van de medewerkers, om de snel veranderende situaties te kunnen blijven volgen. Het niet, nauwelijks of verkeerd werken met nieuwe middelen is verspilling van de investeringen in eigentijdse hulpmiddelen. Natuurlijk zal zoveel mogelijk worden getracht binnen de bestaande capaciteit te werken, maar waar dit niet haalbaar is zullen taken worden uitbesteed aan specialistische professionele partijen in de markt als dit noodzakelijk wordt geacht. I-Visie maart 2006 blz. 6

7 Van automatisering naar gegevensverwerking Ook de gemeente Wijk bij Duurstede zit in de omslag van automatisering naar informatisering. Deze natuurlijke organisatieontwikkeling wordt door alle (soorten en maten) organisaties gevolgd als een soort evolutie. Dit is een fasering waar niet aan te ontkomen valt en die al vanaf 1972 door Nolan (bekend informaticus) wordt beschreven en onderschreven door alle andere autoriteiten op het gebied van de informatievoorziening: 1. ontdekken mogelijkheden automatisering (eind jaren 80 vorige eeuw) 2. enthousiast en bewust worden van de mogelijkheden (jaren 90 vorige eeuw tot nu) 3. controle zoeken in de wildgroei van automatisering door het enthousiasme (nu) 4. benadering inzet van middelen verschuift naar inzet van gegevens ( ) 5. ontwikkelen van kwaliteit in het gegevensbeheer ( ) 6. verspreiden van de informatiefunctie over de organisatie (ná 2009) I-Visie maart 2006 blz. 7

8 3. ORGANISATIE ONTWIKKELING Voor het kunnen volgen van de snel wijzigende wensen van de klanten en de inzet van ICT middelen daarop, moet er zicht blijven bestaan op welke manier de organisatie met deze ontwikkelingen mee kan en wil bewegen. Het project inrichten gegevenswinkel is daarvoor met name bedoeld. Vanuit dit project zal de visie en richting op de organisatie concreter worden beschreven. Dit project wordt grotendeels gevoed vanuit de ervaringen vanuit de andere genoemde projecten (evolueren), maar zal tegelijkertijd ook vanuit organisatorisch oogpunt ontwikkelingen (creëren) daarin aangeven. In figuur 2 zijn de gebieden die in de komende periode zéker moeten ontwikkelen weergegeven. Het is slim en efficiënt dat de organisatie wijzigt, omdat de inzet van eigentijdse geautomatiseerde hulpmiddelen dat zal vragen. Een transparante organisatie vereist continu aanpassingen (van voor de klant begrijpelijke) processen. Het vanaf oktober 2005 ingezette traject tot organisatieontwikkeling biedt kansen om nieuwe of te wijzigen functies, taken en verantwoordelijkheden in de organisatie een plaats te geven. Charles Darwin beschreef het al in zijn evolutietheorie: It are not the strongest or the fastest species who survive, but the most adaptive! Klantcontacten (d) Loket Telefoon Brief Internet Rest / nieuw Subjecten persoonsgegevens (b) GEGEVENSWINKEL (e) Beveiliging (e) Management informatie (e) Kantoorhulpmiddelen (e) Distributie (a b c d e) Processen (a b c d e) Documenten (a b c d e) Objecten vastgoedgegevens (c) ICT technische ondersteuning en beveiliging (Netwerk)apparatuur / stuurprogratuur Opslag gegevens (in o.a.databases) Verwerking Per applicatie Pr Pr Figuur 2: te ontwikkelen gebieden (letters tussen haakjes corresponderen met genoemde projecten) Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet in het domein van de applicatielaag, de gegevenswinkel en de klantcontacten. Voor invoering van de gegevenswinkel zijn sterke regie- en controlefuncties nodig. I-Visie maart 2006 blz. 8

9 De uit te voeren taken moeten vanuit de betrokken afdelingen, binnen de kaders uit dit beleid, worden belegd en ingebed in de dagelijkse werkzaamheden. Herinrichting en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen afdelingen zal nú, en daarna periodiek, in overweging moeten worden genomen. Aan nieuwe, gewijzigde en/of verplaatste taken moeten voldoende middelen toegekend worden (geld, uren, kennis, kunde, standaardisatie van gegevens, automatiseringsmiddelen etc.). Voor het elkaar kunnen informeren via nieuwe transparante processen binnen de organisatie zijn koppelingsmechanismen (geautomatiseerd of simpele afspraken) nodig. Voor het elkaar kunnen informeren is een cultuurverandering nodig, ook in de vraaggerichte houding van interne klantcontacten tussen afdelingen onderling. Ook dit oude Nederlandse spreekwoord doet nog opgeld: Den cost gaet voor den baet Het constant, tijdig mee laten bewegen van de organisatie aan de wensen en eisen van de klant zal nu éénmalig extra geld kosten. Daarna zal er constant bij moeten worden gehouden welke nieuwe ontwikkelingen, passend in het beleid, ingevoerd moeten worden en welke bestaande systemen aangepast of verwijderd moeten worden. Systemen en processen moeten ook daadwerkelijk vaker en sneller dan nu het geval is worden aangepast. Dit is een continu proces (system life cycle). Hierboven is de levenscyclus schematisch weergegeven per ICT systeem (applicatie). Niet (op tijd) investeren in nieuwe ontwikkelingen zal op termijn duurder zijn dan beheerst meegroeien. Binnen de Gemeente bestaan momenteel meer dan 200 applicaties die vaak teveel op zichzelf staan en daardoor dubbel werk en dubbele gegevensopslag meebrengen. Investeren in nieuw generatie progratuur vanuit de gedachte van de gegevenswinkel zal dit kunnen stroomlijnen. Per applicatie zal op de levenscyclus moeten worden gestuurd. Deze taken en verantwoordelijkheden moeten helder in de organisatie bekend en belegd zijn. I-Visie maart 2006 blz. 9

10 De verwachting is dat bij het uitvoeren van de in dit document beschreven I-Visie in de hele organisatie de kosten van ICT middelen per inwoner geleidelijk zullen stijgen van momenteel 40 tot 50 per inwoner per jaar in (bedragen exclusief applicatiebeheer). Daarbij zal de kwaliteit in dienstverlening toenemen. Voor nadere uitleg berekening zie bijlage 6. Er worden nu vaak ad hoc investeren gedaan als het niet meer anders kan door (te) lang uitstellen en er worden keuzes gemaakt voor te beperkte eilandoplossingen. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten in 2009 fors oplopen én de kwaliteit van de dienstverlening verminderen! Het is niet mogelijk dit nu concreet in cijfers weer te geven, maar het is een rationele verwachting. Er zal voldoende vanuit organisatiebreed oogpunt naar investeringen moeten worden gekeken. (Zie hoofdstuk 4, afstemming bestaande projecten wordt inmiddels gezocht én over de werking van het huidige wijzigingsbeheer wordt voorstellen vanuit applicatiebeheer voorbereid). I-Visie maart 2006 blz. 10

11 En dit oude Nederlandse spreekwoord is ook nog altijd waar: meten is weten De organisatie moet zich in de breedte gelijkelijk ontwikkelen op diverse gebieden om het volle profijt van een adaptieve elektronische gemeente te kunnen benutten. Een onderzoek van EGEM eind 2004 onder 12 gemeenten laat zien dat die gemeenten zich gemiddeld het meest op het gebied van ICT zelf te hebben ontwikkeld. De verwachting is dat dit ook in onze organisatie zo is. Het is echter zinvol een dergelijk onderzoek uit te laten voeren om te kunnen beoordelen op welke gebieden extra ontwikkeling nodig is aan waar juist beter pas op de plaats gemaakt kan/moet worden. Binnen het project inrichten gegevenswinkel zal dit nader uitgewerkt worden. Hetzelfde onderzoek geeft ook aan, dat organisatieverandering effect zal hebben op andere aspecten zoals bijvoorbeeld de kwaliteiten, kennis en kunde van de medewerkers, het denken en doen in processen of het gestructureerd inzetten van middelen e.d.. Ook die aspecten zullen in balans mee moeten ontwikkelen: De in 2005 ingezette organisatieontwikkeling is hiervoor een goed aanjager en de beleidsuitgangspunten vanuit dit document worden daarin meegenomen. De beleidsgroep informatiebeleid neemt deze notitie 1:1 over. I-Visie maart 2006 blz. 11

12 4. PROJECTEN Er zijn momenteel (te) veel projecten met ICT componenten in de organisatie beschreven waarvan de status niet helder is, maar er zijn ook kwantitatief teveel projecten om gelijktijdig uit te voeren. Via een extern adviesbureau is in samenwerking met het managementteam en de afdelingshoofden eind 2005 een projectenprogra en planning opgesteld, waarin heldere prioriteiten en een rationele toewijzing van capaciteiten zijn opgenomen. Om projecten succesvol te kunnen uitvoeren is het volgen van de daarin aangegeven prioriteiten noodzaak. Ook monitoren van de projecten in uitvoering is onontbeerlijk. Het idee vanuit het traject organisatieontwikkeling om het projectmatig werken sterk te verbeteren komt daarbij als geroepen, ook voor interne projecten! De belangrijkste projecten, die met name organisatiebreed een kwaliteitsimpuls aan het functioneren van de organisatie zullen geven, zijn zoals al genoemd in het hoofdstuk beleid: a. Ontwikkelen van de postregistratie, het document- en procesbeheer (basis bedrijfsvoering) b. Stroomlijnen van persoonsgegevens (basisregistraties) c. Ordenen en ontsluiten van vastgoedgegevens (basisregistraties) d. Ontwikkelen van voorzieningen voor de klantcontacten via alle kanalen (o.a. electronische dienstverlening) e. Inrichting van een gegevenswinkel (organisatorische visie) Voor alle projecten is een startnotitie aanwezig of in bewerking. Voor de inrichting van de project gegevenswinkel (e) zullen, bijna vanzelf natuurlijk, door de ervaringen en afspraken met elkaar vanuit de andere projecten, organisatieveranderingen vloeien. Het is echter noodzakelijk deze steeds tijdig te herkennen en op te nemen in dit project (e). Hierna volgt per project een korte beschrijving. Voor meer informatie wordt verwezen naar de startnotities die als eerste acties om tot uitvoering te komen zijn opgesteld en die elk een plaats zullen krijgen in de het projectenprogra. I-Visie maart 2006 blz. 12

13 A. ONTWIKKELEN VAN DE POSTREGISTRATIE, HET DOCUMENT- EN PROCESBEHEER (verbeteren beheer van documenten) Omvang Organisatiebreed. Voor uitvoering is een projectgroep nodig met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Dit project werkt horizontaal door de hele organisatie en is de basis voor alle andere in de organisatie aanwezige processen. Doel Het managen van documenten is dé ingang naar een moderne gemeentelijke organisatie en dé basis voor het opzetten van een gegevenswinkel. Hét centrale project dat voorziet in het verbeteren van het beheer van documenten binnen de organisatie. Zie hetgeen in het rapport terugvinden van informatie is vastgesteld door het MT in november 2004 (bijlage 7). Dit moet geïntegreerd gebeuren samen met het opwaarderen van de postregistratie en het opstellen van een Documentair Structuur Plan (DSP). Taken en verantwoordelijkheden hiervoor helder krijgen en inbedden in de organisatie. Relaties Met alle andere genoemde projecten. Indicatieve raming van verwachte baten (voor de beeldvorming) informatie vanuit digitale documenten en dossiers snel, parallel te benaderen processen daardoor efficiënter en effectiever in te richten kortere doorlooptijden eenvoudiger informatie te verstrekken aan klant en medewerkers voldoen aan wensen en eisen klant digitaal informatie te verstrekken aan klant en medewerkers besparing van fte s op bijvoorbeeld: het secundaire proces van postverwerking en archivering binnen de diverse afdelingen; besparingen binnen afdelingen bij zoeken naar juiste informatie; verkorting en versnelling van het factuurproces; enzovoort. geen extra fysieke archiefruimte nodig (huidige M² teveel? Te verhuren?) imago naar klant wordt sterk verbeterd financiële baten in het algemeen (in synergie met andere projecten) zie bijlage 6 I-Visie maart 2006 blz. 13

14 B. STROOMLIJNEN VAN PERSOONSGEGEVENS Omvang Gemeentebreed. Voor uitvoering is een projectgroep nodig met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Doel De mogelijkheden onderzoeken om de persoonsinformatie beter te beheren en benutten. Naast de wens om intern de bedrijfsvoering te verbeteren spelen hier ook externe ontwikkelingen zoals de authentieke basisregistraties een rol. In overleg met alle partijen zullen de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht worden. Kwaliteit van de te gebruiken gegevens verhogen: één keer opslaan en meerdere keren gebruiken. Taken en verantwoordelijkheden hiervoor helder krijgen en inbedden in de organisatie. Relaties Met alle andere genoemde projecten. Indicatieve raming van verwachte baten (voor de beeldvorming) eenmaal opslaan en meerdere malen gebruiken van dezelfde gegevens besparing op fte s binnen diverse afdelingen door niet meer bij hoeven te houden van dubbele registraties. aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de gegevens. imago naar klant wordt sterk verbeterd. financiële baten in het algemeen (in synergie met andere projecten) zie bijlage 6. I-Visie maart 2006 blz. 14

15 C. ORDENEN EN ONTSLUITEN VAN VASTGOEDGEGEVENS Omvang Gemeentebreed. Voor uitvoering is een projectgroep nodig met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Doel De mogelijkheden onderzoeken om de vastgoed informatie beter te beheren en benutten. Naast de wens om intern de bedrijfsvoering te verbeteren spelen hier ook externe ontwikkelingen zoals de wet Puberr en de authentieke basisregistraties een rol. De wensen en mogelijkheden in kaart brengen, zodat er volgend jaar concrete stappen genomen kunnen worden. Taken en verantwoordelijkheden hiervoor helder krijgen en inbedden in de organisatie. Relaties Met alle andere genoemde projecten. Indicatieve raming van verwachte baten (voor de beeldvorming) eenmaal opslaan en meerdere malen gebruiken van dezelfde gegevens besparing fte s op bijvoorbeeld: deelbesparingen binnen afdelingen door niet meer bij hoeven te houden van extra, dubbele registraties aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de gegevens eenvoudige zoekingang naar informatie via een kaart imago naar klant verbeteren versnellen en verbeteren van processen als bestemmingsplannen? besparing in bestemmingsplanproces financiële baten in het algemeen (in synergie met andere projecten) zie bijlage 6 I-Visie maart 2006 blz. 15

16 D. ONTWIKKELING VOORZIENINGEN VOOR DE KLANTCONTACTEN VIA ALLE KANALEN (elektronische dienstverlening) Omvang Gemeentebreed. Voor uitvoering is een projectgroep nodig met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Doel Producten direct vanaf internet aan de klant ter beschikking kunnen stellen. Relaties van de gegevenswinkel met klantencontacten vorm geven en waar nodig koppelingen (digitaal of handmatig) naar de backoffice (progra-/applicaties) realiseren. Zoveel mogelijk identieke dienstverlening realiseren voor het aanbod van producten zowel intern als extern. Efficiënt inzetten van alle mogelijk communicatiekanalen (internet, intranet, telefoon, sms, , etc.) binnen de via alle andere genoemde projecten op te zetten nieuwe of aangepaste processen. Taken en verantwoordelijkheden hiervoor helder krijgen en inbedden in de organisatie. Relaties Met alle andere genoemde projecten. Indicatieve raming van verwachte baten (voor de beeldvorming) klant zoekt zelf info via internet of telefoonsysteem en vindt dit snel terug klant tikt zelf gegevens in bij aanvraag om producten en krijgt die automatisch thuisgestuurd (24x7). besparing fte s op bijvoorbeeld het behandelen klantcontacten en afgifte van documenten, doordat er 5000 baliemedewerkers bijkomen (burgers en bedrijven die zelf via internet hun aanvraag invullen). imago naar klant wordt sterk verbeterd voldoen aan wensen en eisen van de klant financiële baten in het algemeen (in synergie met andere projecten) zie bijlage 6 I-Visie maart 2006 blz. 16

17 E. INRICHTING VAN EEN GEGEVENSWINKEL Omvang Gemeentebreed. Voor de uitvoering is een projectgroep nodig met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Met name het centrale management moet integraal zicht krijgen en houden op welke organisatorische aspecten waardoor gewijzigd gaan worden. Alle medewerkers zullen met wijzigingen in hun werk te maken gaan krijgen. Goede begeleiding bij deze veranderingen is noodzakelijk. Doel Voorstellen doen omtrent de (te wijzigen) structuur in de organisatie rond inkopen, opslaan, beveiligen, en verkopen van gegevens, zowel naar externe als interne klanten van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Uitvoering c.q. begeleiding geven aan de door het management gekozen veranderingsprocessen. Relaties Met alle andere genoemde projecten. Indicatieve raming van verwachte baten (voor de beeldvorming) efficiënte bedrijfsvoering goedkopere bedrijfsvoering flexibel aan te passen organisatie (adaptieve organisatie) Standaardisatie van gegevensgebruik en metadata in alle geledingen I-Visie maart 2006 blz. 17

18 BIJLAGE 1. AANLEIDING Het ICT beleidsplan zou elk jaar op een vast tijdstip in het jaar (september oktober) geëvalueerd en zonodig geactualiseerd moeten worden binnen een vaste beleidscyclus. De consequenties voor (eventueel bij te stellen) planningen en ramingen voor benodigde gelden kunnen dan worden opgenomen in de betreffende komende begrotingen en planningen. In 2004 is dit vanwege andere prioriteiten niet gebeurd. Het idee was toen om een jaar over te slaan. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan echter zo snel dat het nodig is de beleidskaders ICT toch jaarlijks aan te passen. Met name de vervanging van het belastingsysteem per maakte herziening en heroverweging nodig. Deze noodzakelijke aanschaf noopt tot inzet van een nieuwe generatie ICT middelen, welke niet passen in de huidige ICT infrastructuur en het huidige ICT beleid. Vanaf begin 2005 is dit (concept) beleidstuk in de fase van beleidsvoorbereiding gebruikt om bewustwording en aanvaarding breed in de organisatie ingebed te krijgen. Dat bleek ook hard nodig. ICT beleid is nog steeds voor veel mensen een moeilijk te vatten onderwerp, waardoor het ook moeilijk is op de agenda (maar nog belangrijker: routinematig in de hoofden) van de beslissers en managers te krijgen en te houden. Het is echter noodzaak om dit aspect van de bedrijfsvoering net zo in lijn te krijgen met de productieprocessen als het al jaren min of meer gebruikelijk is bij andere middelen als bijvoorbeeld financiën of personeel. Een aantal belangrijkste inhoudelijk oorzaken voor de aangegeven veranderingen a. Vraaggerichte dienstverlening Op enkele onderdelen in de bedrijfsvoering is enige vorm gegeven aan de vraaggerichte dienstverlening door het inrichten van de afdeling Publiekszaken. Dit zal verder uitgewerkt moeten worden door er meer samenhang in aan te brengen. De afstemming tussen front- en backoffice zal verder moeten worden ontwikkeld, onder andere door inzet van beter toegesneden ICT middelen. Afhandeling van vragen, langs welk kanaal deze ook binnenkomen (via telefoon, sms, internet, intranet, , balie of mondeling uit overlegsituaties), moeten op dezelfde manier in dezelfde snelheid door dezelfde verantwoordelijke delen in de organisatie afgehandeld kunnen worden. b. De elektronische overheid Het kabinet Balkenende II geeft in het rapport de andere overheid (december 2003, net ná totstandkoming van de vorige beleidsnota ICT) haar visie op een actieprogra voor de modernisering van de overheid. Er is een centrale rol weggelegd voor ICT middelen. De overheid moet sneller en efficiënter werken, door er slimmer gebruik van te gaan maken: In 2007 moet 65% van de publieke dienstverlening van rijk, provincies en gemeentes plaats kunnen vinden via het internet. Internet als een interactieve balie naar de burger, bedrijfsleven, andere overheden en derden. Dit loket is zeven dagen per week vierentwintig uur per dag geopend en zal in samenhang met de bestaande bedrijfsvoering moeten kunnen werken. Dit verondersteld het direct juist routeren van gegevens en handelingen naar de relevante personen of systemen in de organisatie. I-Visie maart 2006 blz. 18

19 c. Nieuwe generatie progratuur De periodieke vervanging van bestaande applicaties zal grote wijzigingen met zich meebrengen. Nieuwe, extra ICT technieken worden vanuit de markt aangeboden. Kiezen voor oude technieken is geen optie, omdat die niet meer (kunnen) worden onderhouden. Dit heeft consequenties voor de ICT infrastructuur en voor diverse organisatorische aspecten in de hele organisatie. Het belastingsysteem, dat dit jaar vervangen moet worden, is de eerste voorbode. De inzet van de benodigde middelen vereist een verantwoorde kosten baten analyse op integrale aspecten van bedrijfsvoering én een principiële keuze van wat wél en niet binnen de organisatie kan worden ondersteund. d. Afstemming van de informatievoorziening De ontsluiting van informatie moet sterk worden verbeterd. Dit is geconstateerd in de vorig jaar vastgestelde rapporten verbeterplan postverwerking en beheer van documenten = terugvinden van informatie. Het snel kunnen ontsluiten van goede informatie, in welke vorm, waar ook aanwezig, is noodzaak. Dit is een ondersteunend basisproces dat in alle andere werkprocessen in de hele organisatie is terug te vinden. Het zaak deze als één van de eerste projecten op te pakken. Met name voor de positionering van deze belangrijke centrale zaken is in deze beleidsnotitie de gegevenswinkel geïntroduceerd. Ook de metadata (gegevens over gegevens en processen) hoort hierin een prominente plaats te krijgen om standaardisering (kostenbesparing) en sturing (beheersbaarheid) van de gemeentebrede bedrijfsvoering te kunnen borgen. e. Informatisering aansluiten bij de organisatie De organisatie zal meer aansluiting met de informatisering moeten vinden en andersom. Door een beter inzicht, breed in de organisatie, op de inzet van de juiste gegevens, in de juiste vorm op het juiste moment bij de juiste persoon, ontstaan aanzienlijke voordelen. De lijnorganisatie moet haar rol van proceseigenaar hiervoor beter oppakken, en de verantwoordelijkheid nemen voor het eigenaarschap en beheer van de informatie die onder haar respectievelijke onderdelen ressorteert. f. Elkaar kunnen en willen informeren Het Rijk geeft via het progra stroomlijnen basisgegevens een grote impuls aan het bij (moeten) gaan houden van authentieke basisregistraties. Binnen de jaarplanning 2005 is daarvoor al de eerste aanzet gegeven door het opstarten van de projecten stroomlijnen persoonsgegevens en stroomlijnen vastgoedgegevens. Deze ontwikkelingen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat er een klimaat, een cultuur, ontstaat van elkaar kunnen en willen informeren. g. Beveiliging Bovenstaande ontwikkelingen maken de organisatie open naar buiten toe, maar daarbij ook kwetsbaar. Niet iedereen kan en mag zomaar gevoelig informatie inzien of gebruiken. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om dit te waarborgen. Wat wel en wat niet kan zal bij alle medewerkers in de organisatie bekend moeten zijn. I-Visie maart 2006 blz. 19

20 BIJLAGE 2 UITGANGSPUNTEN 1. Algemeen Een aantal vanzelfsprekende standaard uitgangspunten de als leidraad voor het opstellen van dit ICT beleid voor het creatieve proces meegenomen zijn en bij de uitvoering ervan meegenomen kunnen worden. a. Beheersbaar Gefaseerde invoering van nieuwe systemen en taken of wijzigingen daarop, zonder verrassingen. Maar ook de nieuwe of gewijzigde systemen ná invoering kunnen blijven beheren (stap voor stap, evolutionair ontwikkelen tot op gemiddeld ambitieniveau). b. Samenhang Andere ontwikkelingen niet in de weg staan, maar juist stimuleren (prioriteiten stellen, voorwaarden scheppen). c. Doorzichtig Waarvoor en wat doen we eigenlijk, wanneer(begrijpelijk, helder). d. Doeltreffend Bereiken we ook dat wat we willen (juiste resultaten, effectief). e. Doelmatig Bereiken we ons doel tegen gemiddelde kosten (efficiënt). f. Middel De inzet van ICT middelen is en blijft, net als geld, kennis, kunde, arbeidskracht etc., ondersteunend aan de bedrijfsvoering en processen (ondersteuning, randvoorwaarden scheppen). g. Onderhoud en beheer De inbedding van de ICT middelen in de staande organisatie en werkprocessen op zo n manier vorm geven, dat de werking doeltreffend en doelmatig blijft voortbestaan of tijdig kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden (consistentie op het gemiddeld ambitieniveau). h. De wensen en eisen van de organisatie Niet tegen de stroom in roeien, maar als stuurman met de stroom meevaren. Daarbij wel de meest logische, praktische, efficiënte richting kiezen en adviseren aan het management c.q. gemeentebestuur. Vanuit totaaloverzicht, kennis van zaken en zoveel mogelijk rekening houdend met het gemiddelde ambitieniveau, kennis, kunde en capaciteit van de organisatie (Wat wil en kan de organisatie). j. Succesfactoren Managen door krachtige persoonlijkheden met inspirerende en sturende kwaliteiten. Voldoende persoonlijke en financiële ruimte aanwezig zijn. Vertrouwen hebben in terugverdieneffecten. Duidelijk meerjarenbeleid met een ideaalbeeld. Goed opdrachtgeverschap door niet de marktvisie over te nemen, maar zelf bewuste keuzes I-Visie maart 2006 blz. 20

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Kennismaking digitalisering voor DIV

Kennismaking digitalisering voor DIV Kennismaking digitalisering voor DIV Document management bij Gemeente Lichtstad Hoe werkt hier het proces van inkomende en uitgaande post? Resultaten enquête Kennis over digitaal werken Houding tegenover

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 februari 2015 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 februari 2015 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 februari 2015 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Krediet verbetering kwaliteit Dienstverlening Voorstel 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1 Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013 November 2013 1 i- NUP Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Vormt de

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie