Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand"

Transcriptie

1 Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand 1 / 8 Bijzondere voorwaarden 1. Definities Woonplaats: de plaats waar de verzekerde gewoonlijk verblijft in België of in het Groothertogdom Luxemburg met zijn familie. Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot zijn privédomein behoort (woning, tuin, park, bijliggende woonsten, garage, stallen enz.). Buitenland: elk ander land dan het land van de woonplaats. Ziekte: een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer. Ongeval: een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten de wil van de verzekerde die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer. Repatriëring: de terugkeer naar de woonplaats van de verzekerde, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verzekerde gebeurtenissen: de gebeurtenissen die recht geven op de prestaties wanneer ze bij toeval gebeuren in een door het contract gedekt land. Deze gebeurtenissen worden beschreven in deze voorwaarden. Verzekeraar: Inter Partner Assistance NV, door de NBB erkende verzekeringsmaatschappij onder het codenummer 0487, met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 166, 1050 Brussel RPR Brussel BE Telefoon axa-assistance.be ING , IBAN-code: BE , BIC-code: BBRUBEBB, lid van de AXA Assistance Groep, hierna AXA Assistance genoemd. Verzekerde personen: de verzekeringnemer (kaarthouder) en zijn/haar partner indien gedomicilieerd op hetzelfde adres, meereizende kinderen (tot 25 jaar) van zowel de verzekeringnemer als diens partner, al dan niet gedomicilieerd bij de verzekeringsnemer. 2. Voorwerp en omvang van de waarborgen Deze voorwaarden waarborgen de betaling van de voorziene bedragen en de levering van de voorziene prestaties binnen het kader van de bedragen die hierin zijn vastgelegd en op voorwaarde dat de reis voor minstens 75% met de premiumpluskaart betaald werd. 3. Verzekerde personen De verzekerde personen (hierna de verzekerde of de verzekerden genoemd) zijn, voor zover zij hun woonplaats hebben in België of het Groothertogdom Luxemburg: de houder van de premiumpluskaart; de samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite; de ascendenten en ongehuwde descendenten in de 1ste graad die met de houder van de premiumpluskaart in gezinsverband leven; de ongehuwde kinderen (studenten, ) die in België of in het Groothertogdom Luxemburg buiten gezinsverband verblijven maar bij de houder van de premiumpluskaart gedomicilieerd zijn, behouden de hoedanigheid van verzekerde. 4. Verzekerde verplaatsingen De prestaties worden verleend naar aanleiding van elke verplaatsing naar het buitenland en ieder verblijf in privé- of beroepsverband (in dit laatste geval enkel met het oog op administratieve, culturele of commerciële bezigheden, met uitzondering van alle technische activiteiten). 5. Inwerkingtreding en einde van de waarborgen De waarborg geldt uitsluitend voor reizen naar het buitenland en alleen tijdens de eerste 90 dagen van het buitenlands verblijf van de verzekerde. 6. Territorialiteit Wereldwijd, behalve in de uitgesloten landen. Uitgesloten landen: De landen of streken in staat van (burger)oorlog, waar de veiligheid wordt verstoord door oproer, volksopstanden, terrorisme, beperking van het vrije personen- en goederenvervoer, stakingen of andere onverwachte gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zijn eveneens uitgesloten, zelfs indien ze vermeld staan onder de gedekte landen. De situatie in de uitgesloten landen kan wijzigen in functie van de binnenlandse of internationale evolutie van de landen waar AXA Assistance werkzaam is.

2 2 / 8 7. Bijstandsprestaties aan personen 7.1 Algemeen kader van de gewaarborgde hulpverlening De prestaties van AXA Assistance mogen niet in de plaats komen van de tussenkomsten van de openbare hulpdiensten, vooral niet in noodgevallen. Wanneer de verzekerde tijdens een verplaatsing ziek of gewond is, moet hij eerst een beroep doen op de plaatselijke eerste hulp (ziekenwagen, ziekenhuis, dokter) en AXA Assistance vervolgens de gegevens melden van de dokter die hem behandelt. Zodra AXA Assistance op de hoogte gebracht is, neemt de medische dienst contact op met deze geneesheer. Zonder voorafgaand medisch contact kan AXA Assistance de verzekerde niet vervoeren. Aan de hand van dit contact worden de beslissingen genomen over de meest geschikte handelswijze. 7.2 Diverse inlichtingen AXA Assistance verstrekt de verzekerde telefonische inlichtingen over een vertrek naar het buitenland, zoals: koersen en deviezen: informatie over de wisselkoersen; formaliteiten betreffende visum, paspoort en andere identiteitsdocumenten; douaneformaliteiten; inentingen; uurverschillen; feestdagen; het klimaat en kledingadvies. 7.3 Bijstand in geval van verlies of diefstal van identiteitspapieren, reisdocumenten, cheques, bank- of kredietkaarten AXA Assistance deelt aan de verzekerde de gegevens mee van de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat of van de gsm-operator of treedt op bij de financiële instellingen zodat die de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Het verlies of de diefstal moet worden aangegeven bij de plaatselijke autoriteiten. AXA Assistance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de foutieve overdracht van inlichtingen die door de verzekerde worden verstrekt. 7.4 Bijstand bij verlies van of diefstal van vervoerbewijzen Bij verlies of diefstal van vervoerbewijzen en na aangifte van de feiten door de verzekerde bij de plaatselijke autoriteiten stelt AXA Assistance de nodige tickets ter beschikking van de verzekerde voor de voortzetting van de reis of de terugkeer naar zijn woonplaats, waarbij de verzekerde belast is met de terugbetaling van de prijs van de tickets aan AXA Assistance binnen de twee maanden nadat die hem ter beschikking werden gesteld. 7.5 Bijstand in geval van verlies, breuk of diefstal van protheses Bij verlies, diefstal of het stuk gaan van prothesen bestelt AXA Assistance er nieuwe in België op kosten van de verzekerde en bezorgt die in het buitenland onder voorbehoud van de plaatselijke en internationale wetten en van de beschikbaarheid van vervoermiddelen. De kosten voor prothesen, vermeerderd met eventuele kosten voor verwerking door de douane, blijven ten laste van de verzekerde. 7.6 Opsturen van onmisbare geneesmiddelen Bij verlies, diefstal of het vergeten van noodzakelijke geneesmiddelen stelt AXA Assistance alles in het werk om deze of gelijkaardige geneesmiddelen ter plaatse te zoeken. Hiertoe organiseert AXA Assistance een bezoek bij een geneesheer die de geneesmiddelen voorschrijft. De taxikosten worden betaald door AXA Assistance. 7.7 Taalkundige bijstand Ondervindt de verzekerde in het buitenland taalproblemen met betrekking tot de lopende bijstandsprestaties, dan biedt AXA Assistance hulp aan door telefonisch de nodige vertalingen te doen die noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de gang van zaken. In de mate dat de vertalingen geen bijstandsdiensten betreft, bezorgt AXA Assistance de verzekerde de gegevens van een vertaler-tolk. De erelonen van die vertaler-tolk blijven ten laste van de verzekerde. 7.8 Voorschot van cash Bij een gedekte gebeurtenis in het buitenland waarbij een tussenkomst van AXA Assistance noodzakelijk is, stelt AXA Assistance na aangifte bij de plaatselijke autoriteiten op verzoek van de verzekerde alles in het werk om hem de tegenwaarde van maximum euro te bezorgen. Die som moet eerst aan AXA Assistance worden overgemaakt.

3 3 / Opsporings- en reddingskosten AXA Assistance vergoedt de kosten voor opsporing en redding om het leven of de fysieke integriteit van een verzekerde veilig te stellen tot een bedrag van euro per schadegeval, op voorwaarde dat de reddingsactie het gevolg is van een beslissing van de bevoegde plaatselijke autoriteiten of van officiële hulporganisaties Terugbetaling van het forfaitaire bedrag van de skipas Bij een lichamelijk ongeval van de verzekerde waardoor deze gedurende de rest van zijn verblijf niet meer kan skiën en op voorwaarde dat dit aangetoond wordt met een geneeskundig getuigschrift, zal het forfaitaire bedrag van de skipas van de verzekerde vergoed worden in verhouding tot de tijd gedurende welke hij niet gebruikt is kunnen worden, met een maximum van 250 euro Terugbetaling van niet gebruikte skilessen en de huur van skimateriaal Bij een lichamelijk ongeval van de verzekerde waardoor deze gedurende de rest van zijn verblijf niet meer kan skiën en op voorwaarde dat dit aangetoond wordt met een geneeskundig getuigschrift, zal het bedrag van de kosten van skilessen van meer dan 5 dagen van de verzekerde terugbetaald worden in verhouding tot de tijd dat deze niet kon worden gebruikt, met een maximum van 250 EUR. Ook de kosten voor het huren van skimateriaal worden vergoed pro rata de tijd waarin die niet gebruikt konden worden, met een maximum van 20 euro per dag en voor maximaal 6 dagen Skiongeval Bij een ongeval met lichamelijke schade op een skipiste betaalt AXA Assistance de verzekerde de kosten terug om hem per hulpslee naar beneden te brengen, na voorleggen van een origineel bewijsstuk. Het ongeval moet verplicht aan AXA Assistance gemeld worden, ten laatste binnen 72 uur nadat het gebeurde. Deze waarborg is uitgesloten indien het ongeval gebeurde bij skiën buiten de afgebakende pistes zonder een door de autoriteiten van het land erkende gids Bijstand in geval van een medisch incident Medische bijstand Bij een medisch voorval stelt het medische team van AXA Assistance zich vanaf de eerste oproep in verbinding met de behandelende geneesheer ter plaatse om bijstand te verlenen op de manier die het best aangepast is aan de toestand van de verzekerde. In alle gevallen gebeurt de organisatie van de eerste hulp door de plaatselijke autoriteiten Het ter plaatse sturen van een geneesheer Indien het medisch team van AXA Assistance het nodig acht, stelt AXA Assistance een geneesheer of een medisch team aan die/dat zich naar de verzekerde begeeft om beter te kunnen oordelen over de te treffen maatregelen en die vervolgens te organiseren Terugbetaling van de medische kosten AXA Assistance neemt, na aftrek van een vrijstelling van 50 euro per schadegeval en per verzekerde, de kosten ten laste van in het buitenland verstrekte zorgen bij een medisch voorval, na aftrek van de prestaties gewaarborgd door elke derde-betaler en na voorlegging van de bewijsstukken. Deze waarborg geldt voor een bedrag van euro. Deze waarborg omvat: medische en heelkundige erelonen; door een plaatselijke geneesheer of chirurg voorgeschreven geneesmiddelen; de kosten voor dringende verzorging door een tandarts tot maximum 150 euro per verzekerde; de hospitalisatiekosten voor zover de verzekerde volgens de geneesheren van AXA Assistance niet mag vervoerd worden; kosten voor een plaatselijk traject, bevolen door een geneesheer Voorwaarden voor ten laste nemen van de medische kosten Deze ten laste nemingen en/of terugbetalingen zijn aanvullend op terugbetalingen en/of ten laste nemingen die de verzekerde of zijn rechthebbenden verkre(e)g(en) van de sociale zekerheid en/of van iedere andere voorzorgsinstelling waarbij hij is aangesloten (ziekenfonds of andere instelling). De ten laste neming en/of de terugbetaling van de kosten van de behandeling gebeurt alleen indien gerechtvaardigd door medische eisen en indien de medische dienst van AXA Assistance voorafgaand haar akkoord heeft gegeven.

4 4 / 8 Beschikt de verzekerde niet over een dekking van kleine en grote risico s bij de sociale zekerheid en/of iedere andere voorzorgsinstelling, dan komt AXA Assistance slechts aanvullend tussen in de terugbetaling en/of ten laste nemingen van de medische kosten die door de verzekerde (of zijn rechthebbenden) zou(den) worden verkregen bij de sociale zekerheid of iedere andere voorzorgsinstelling Terugbetalingsmodaliteiten voor medische kosten De aanvullende betaling van deze kosten gebeurt door AXA Assistance aan de verzekerde na zijn terugkeer naar het land van woonplaats, nadat de verzekerde alle nodige stappen ondernomen heeft bij de organismen vermeld in de vorige paragraaf en na voorleggen van alle originele bewijsstukken. Bij een voorschot op de medische kosten door AXA Assistance verbindt de verzekerde zich ertoe om binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van de rekeningen, de nodige stappen te zetten om deze kosten terugbetaald te krijgen bij de sociale zekerheid en/of iedere andere voorzorgsinstelling waarbij hij aangesloten is, en het verkregen bedrag vervolgens aan AXA Assistance terug te storten Terugbetaling nabehandelingskosten in België na ongeval in het buitenland AXA Assistance neemt de medische kosten na de hospitalisatie in het land van woonplaats ten laste indien de verzekerde door een medisch voorval gehospitaliseerd werd in het buitenland. De tussenkomst van AXA Assistance kan niet meer bedragen dan maximum euro per verzekerde. Er wordt alleen rekening gehouden met de medische kosten na de hospitalisatie voor prestaties die minder dan een jaar na de datum van het schadegeval werden geleverd Verblijfsverlenging door ziekte of ongeval van de verzekerde AXA Assistance neemt bij een medisch voorval de kosten voor een verlenging van het hotelverblijf ten laste indien de verzekerde op medisch voorschrift van een bevoegde medische instantie de terugreis op de oorspronkelijk voorziene datum niet mag ondernemen. De beslissing tot verlenging moet voorafgaand goedgekeurd worden door de geneesheer van AXA Assistance. Deze kosten zijn per medisch voorval beperkt tot maximum 100 euro per nacht en per tot maximum euro Verblijfsverlenging van de andere verzekerden Moet de verzekerde door een medisch voorval zijn verblijf verlengen, dan neemt AXA Assistance de hotelkosten van de andere verzekerden die hem vergezellen ten laste. Deze kosten zijn per medisch voorval beperkt tot 100 euro per nacht en per kamer tot maximum euro. De beslissing tot verlenging moet voorafgaand goedgekeurd worden door de geneesheer van AXA Assistance Opsturen van vertrouwenspersoon om kinderen jonger dan 18 jaar begeleid terug te brengen uit het buitenland Indien de verzekerde(n) kinderen jonger dan 18 jaar bij zich heeft/hebben en door een medisch voorval in de onmogelijkheid verkeert/verkeren om voor de kinderen te zorgen, dan organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van de heen- en terugreis van een door de familie aangeduide persoon die in het land van woonplaats verblijft om de kinderen terug te brengen. De hotelkosten van deze persoon zullen na voorlegging van de originele bewijsstukken door AXA Assistance ten laste worden genomen tot maximum 100 euro. Is het onmogelijk om één van de bovengenoemde personen te bereiken of kunnen deze personen de reis niet ondernemen, dan stuurt AXA Assistance een afgevaardigde om de kinderen terug te brengen en hen onder toezicht te plaatsen van de persoon die de verzekerde aanduidt Bijstand bij hospitalisatie van een alleenreizende verzekerde Wordt de alleenreizende verzekerde door een medisch voorval gehospitaliseerd en raden de door AXA Assistance afgevaardigde artsen zijn vervoer af voor 5 dagen of 2 dagen indien de verzekerde jonger dan 18 jaar is, dan organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van een heen- en terugreis van één van zijn familieleden of van een naaste die in het land van woonplaats verblijft. De hotelkosten van deze persoon worden door AXA Assistance ten laste genomen tot maximum 100 euro per nacht en per kamer tot maximum euro.

5 5 / Bijstand bij repatriëring Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde Beveelt de arts die de verzekerde ter plaatse behandelt zijn vervoer/repatriëring naar zijn woonplaats of zijn overbrenging naar een ander ziekenhuis aan, dan past AXA Assistance de volgende regels toe: Voor elk(e) vervoer/repatriëring om medische redenen en onder de waarborg van deze voorwaarden is eerst de toestemming van de medische dienst van AXA Assistance vereist. Het medisch attest van de geneesheer die de verzekerde ter plaatse behandelt, volstaat op zich niet. Zodra de geneesheren besluiten de verzekerde te vervoeren of te repatriëren, komen zij de datum van de evacuatie overeen, de vervoermiddelen en de eventuele medische begeleiding. Bij deze beslissingen staat uitsluitend het medisch belang van de verzekerde voorop en wordt rekening gehouden met de geldende gezondheidsvoorschriften. AXA Assistance regelt en betaalt het vervoer van de verzekerde van de instelling waar hij zich bevindt tot de woonplaats in België of in het Groothertogdom Luxemburg of tot een ziekenhuis dicht bij zijn woning, waar een bed voor hem gereserveerd wordt. Volgens de door de artsen van AXA Assistance getroffen beslissingen gebeurt het vervoer o met een speciaal ambulancevliegtuig; o per helikopter; o met een vliegtuig; o met de slaaptrein; o o met de trein in eerste klasse; en, indien nodig, onder constante medische of paramedische begeleiding tot zijn woonplaats in België of in het Groothertogdom Luxemburg of tot een medische instelling dicht bij zijn woonplaats Repatriëring van andere verzekerden Bij repatriëring van een verzekerde, organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van de terugkeer van de andere verzekerden naar hun woonplaats of van de voortzetting van hun reis. De waarborg voortzetting van de reis is beperkt tot de kosten van de repatriëring van de verzekerden tot hun woonplaats. De waarborg is van toepassing voor zover de andere verzekerden niet hetzelfde vervoermiddel kunnen gebruiken als voor de heenreis of oorspronkelijk voorzien was voor de terugreis Repatriëring van het voertuig Bij repatriëring van een verzekerde en indien geen enkele andere verzekerde het voertuig kan besturen, organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van de terugkeer van het voertuig. De keuze van het vervoermiddel voor de terugkeer behoort toe aan AXA Assistance. De eventuele kosten voor brandstof en tolrechten blijven ten laste van de verzekerden Repatriëring van de bagage Bij repatriëring van een verzekerde neemt AXA Assistance de organisatie en de kosten ten laste van het vervoer van de bagage tot aan de woonplaats van de verzekerde Bijstand in geval van overlijden Repatriëring van het stoffelijk overschot: a) bij een begrafenis of crematie in het land van woonplaats Kiest de familie voor een begrafenis of crematie in het land van woonplaats, dan organiseert AXA Assistance de repatriëring van het stoffelijk overschot en neemt de volgende kosten ten laste: de lijkverzorging; de kisting ter plaatse; de kist tot een maximumbedrag van 750 euro; het vervoer van het stoffelijk overschot vanaf de plaats van overlijden tot aan de plaats van begrafenis of crematie. Was de verzekerde alleen in het buitenland, dan organiseert en neemt AXA Assistance de kosten ten laste van de heen- en terugreis van een familielid of van een naaste om het stoffelijk overschot te begeleiden. De hotelkosten van deze persoon worden ten laste genomen door AXA Assistance tot 100 euro per nacht en per kamer voor maximum 2 nachten. De kosten met betrekking tot de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling of crematie worden niet door AXA Assistance ten laste genomen. b) bij een begrafenis of crematie in het buitenland Kiest de familie voor een begrafenis of crematie in het buitenland, dan organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van dezelfde prestaties als deze die hierboven zijn vermeld in punt a. eerste geval. Daarnaast organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van de heen- en terugreis van een familielid of een naaste die in het land van woonplaats verblijft om naar de plaats van de teraardebestelling of crematie te komen. De hotelkosten van deze persoon worden ten laste genomen door AXA Assistance tot 100 euro per nacht en per kamer voor maximum 3 nachten (vernieuwde algemene voorwaarden).

6 6 / 8 Bij crematie in het buitenland met een plechtigheid in het land van woonplaats neemt AXA Assistance de kosten ten laste van de repatriëring van de urne naar het land van woonplaats. De tussenkomst van AXA Assistance is in ieder geval beperkt tot de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het land van woonplaats. De keuze van de ondernemingen die tussenkomen in het repatriëringproces gebeurt in onderling overleg tussen de nabestaanden en AXA Assistance Hulp bij het vervullen van de formaliteiten AXA Assistance komt eveneens tussen bij: het in contact brengen met de begrafenisondernemingen; bijstand bij het opstellen van de overlijdensberichten; het bepalen van alle noodzakelijke stappen, meer bepaald bij de gemeenteadministratie Repatriëring van de andere verzekerden Bij overlijden van een verzekerde organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van de terugkeer van de andere verzekerden naar hun woonplaats of van de voortzetting van hun reis. De waarborg voortzetting van de reis is beperkt tot de kosten van de repatriëring van de verzekerden tot hun woonplaats. De waarborg is van toepassing voor zover de andere verzekerden niet hetzelfde vervoermiddel kunnen gebruiken als voor de heenreis of oorspronkelijk voorzien was voor de terugreis Repatriëring van het verzekerde voertuig Bij overlijden van een verzekerde in het buitenland en indien geen enkele andere verzekerde het verzekerde voertuig kan besturen, organiseert en neemt AXA Assistance de kosten op zich van de terugkeer van het voertuig. De keuze van het vervoermiddel voor de terugkeer van het voertuig behoort toe aan AXA Assistance. De eventuele kosten voor brandstof en tolrechten blijven ten laste van de verzekerden Repatriëring van de bagage Bij overlijden van een verzekerde in het buitenland organiseert en neemt AXA Assistance de kosten ten laste van het vervoer van de bagage van de overledene tot zijn woonplaats Vervroegde terugkeer van een verzekerde AXA Assistance organiseert en neemt de kosten ten laste tot hun woonplaats of de plaats van de teraardebestelling of crematie in het land van woonplaats: hetzij de heen- en terugreis van een verzekerde; hetzij de terugreis van twee verzekerden. De verzekerde moet daarbij zijn verblijf in het buitenland onderbreken wegens: de onverwachte hospitalisatie door een medisch voorval in het land van woonplaats van de persoon met wie de verzekerde wettelijk of feitelijk samenwoont, vader, moeder, stiefouder, grootouders broer, zus, halfbroer, halfzus, stiefzoon, stiefdochter of kind, kleinkind. Deze hospitalisatie moet langer duren dan vijf dagen of langer dan 48 uur indien de gehospitaliseerde persoon jonger is dan 16 jaar; het onverwacht overlijden van de echtgenoot, de echtgenote, de wettelijk samenwonende, de concubine, vader, moeder, stiefouder, grootouders, stiefzoon, stiefdochter, broer, zus, kind, kleinkind, halfbroer, halfzus; het overlijden van een vennoot die onontbeerlijk is voor het dagelijkse beheer van de onderneming van de verzekerde of van de vervanger van de verzekerde in zijn vrij beroep. De waarborg geldt enkel na het voorleggen van een overlijdensakte of hospitalisatiebewijs Repatriëring van huisdieren bij repatriëring, overlijden of vervroegde terugkeer van de verzekerde Bij overlijden van een verzekerde in het buitenland organiseert en neemt AXA Assistance de kosten ten laste van de repatriëring van het gezelschapsdier (hond of kat) dat de verzekerde vergezelde indien geen enkele andere verzekerde zich erover kan bekommeren Doorgeven van dringende boodschappen AXA Assistance geeft op eigen kosten dringende boodschappen door die verband houden met de waarborgen voorzien in deze voorwaarden bij een ernstige gebeurtenis (ziekte, ongeval). De inhoud van de boodschap, waarvoor AXA Assistance niet aansprakelijk kan worden gesteld, is onderworpen aan de Belgische of Luxemburgse en internationale wetgeving Voorschieten van erelonen van advocaten in het buitenland Wordt de verzekerde gerechtelijk vervolgd in het buitenland, dan schiet AXA Assistance het bedrag van de erelonen voor van een vrij door de verzekerde gekozen advocaat tot maximum euro per verzekerde. AXA Assistance komt niet tussen voor strafrechtelijke vervolgingen in het land van woonplaats door een vordering tegen een verzekerde in het buitenland.

7 7 / 8 De verzekerde verbindt zich ertoe AXA Assistance het bedrag van de erelonen terug te betalen binnen de twee maanden vanaf de aanvraag door AXA Assistance Voorschieten van een strafrechtelijke borgtocht in het buitenland Wordt de verzekerde gerechtelijk vervolgd in het buitenland, dan schiet AXA Assistance de door de autoriteiten geëiste strafrechtelijke borgtocht voor tot maximum euro. De borgtocht moet aan AXA Assistance terugbetaald worden vanaf de teruggave door de autoriteiten en in ieder geval binnen de twee maanden vanaf de datum van het voorschot. 8. Uitsluitingen en beperkingen Zijn uitgesloten: alle kosten die gemaakt zijn zonder het voorafgaand akkoord van AXA Assistance; incidenten of ongevallen tijdens wedstrijden voor motorvoertuigen (races, competities, rally s, raids) waaraan de verzekerde deelneemt als mededinger of assistent; opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte gebeurtenissen; de in België en het Groothertogdom Luxemburg gestelde diagnoses en bevolen behandelingen; kosten van brillen, contactlenzen, medische apparatuur en de aankopen of herstellingen van protheses; kosten voor medische check-ups; periodieke controle- of observatieonderzoeken alsook preventieve geneeskunde; gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie; esthetische behandelingen, dieetbehandelingen en alle door het RIZIV niet erkende diagnose- en behandelingskosten (homeopathie, acupunctuur, chiropractici); vaccins en inentingen; repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die ter plaatse kunnen worden behandeld en die de verzekerde niet beletten zijn verplaatsing of verblijf voort te zetten; depressies en geestesziekten, behalve als ze zich voor het eerst manifesteren; pathologische toestanden die voor het vertrek bekend waren; terugval of verergering van een ziekte of van een pathologische toestand die reeds voor het vertrek was gebleken; repatriëring voor een orgaantransplantatie; aandoeningen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van acuut of chronisch gebruik van drugs, alcohol of elke andere stof die niet voorgeschreven werd door een geneesheer en die het gedrag wijzigt; toestanden die het gevolg zijn van een zelfmoordpoging; vaststelling, controle en behandeling van een zwangerschap tenzij het gaat om een duidelijke en niet te voorspellen complicatie voor 28 weken, zwangerschap na 28 weken, de bevallingen, de vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen; kosten voor maaltijden en dranken; andere kosten die niet in het contract vermeld worden. Uitzonderlijke omstandigheden: AXA Assistance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden of belemmeringen in de bijstandsverlening indien ze niet toegeschreven kunnen worden aan AXA Assistance of wanneer ze het gevolg zijn van een geval van overmacht. 9. Wat te doen bij een schadegeval De verzekerde verbindt zich ertoe: AXA Assistance zo snel mogelijk te bellen op het nummer of op de hoogte te laten brengen, behalve bij overmacht, zodat AXA Assistance op optimale wijze de gevraagde bijstand kan regelen en de verzekerde kan toelaten de gewaarborgde kosten te maken; akkoord te gaan met de oplossingen die AXA Assistance voorstelt; de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in deze voorwaarden vermeld zijn; de vragen van AXA Assistance in verband met het zich voordoen van de verzekerde gebeurtenissen juist te beantwoorden; aan AXA Assistance de eventuele andere verzekeringen gedetailleerd op te geven die hetzelfde voorwerp hebben en dezelfde risico s dragen als degene die gedekt zijn door deze voorwaarden; alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken; de nodige maatregelen te treffen om de medische informatie over de verzekerde te bezorgen, de geneesheren van AXA Assistance toe te laten de medische informatie over de verzekerde in te winnen en de door AXA Assistance aangestelde geneesheer toe te laten de betrokken persoon te onderzoeken; de door de verzekerde niet gebruikte vervoerbewijzen aan AXA Assistance te geven wanneer de repatriëring van de verzekerde betaald is.

8 8 / Niet naleven van de verplichtingen door de verzekerde Leeft de verzekerde een van de verplichtingen die in punt 9 vermeld zijn niet na, dan kan AXA Assistance: de verschuldigde prestatie verminderen of de uitgaven van de verzekerde terugvorderen, ten bedrage van het geleden nadeel; de verschuldigde prestatie weigeren of de totale som van de onkosten van de verzekerde terugvorderen als die met frauduleuze bedoelingen zijn verplichtingen niet nagekomen is AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel TEL FAX IBAN BE BIC AXABBE22 KBO nr. : BTW BE RPR Brussel - FSMA A

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor particulieren en bedrijven Versie September

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. The Boosting Company Full Travel Assistance

ALGEMENE VOORWAARDEN. The Boosting Company Full Travel Assistance ALGEMENE VOORWAARDEN The Boosting Company Full Travel Assistance INLEIDING Uw contract omvat twee delen 1. De algemene voorwaarden die het reglement van het contract omschrijven. Zij bepalen de rechten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Full Travel Assistance

Algemene Voorwaarden Full Travel Assistance +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Full Travel Assistance INLEIDING Uw contract omvat twee delen 1. De algemene voorwaarden die het reglement van het contract omschrijven. Zij bepalen de rechten en plichten

Nadere informatie

0745-22783-04-N-01012013. I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5. 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5

0745-22783-04-N-01012013. I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5. 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5 Pagina 1 van 30 INHOUDSTAFEL I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5 3. ARTIKEL 3 Bijstandsmaatschappij / Verzekeraar 5 4. ARTIKEL 4 Brand 5 5. ARTIKEL 5 Diefstal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Business Travel Assistance

Algemene Voorwaarden Business Travel Assistance +32 2 552 52 14 Algemene Voorwaarden Business Travel Assistance DEFINITIES 1. Ongeval met lichamelijke schade Een plotse gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de verzekerde met een lichamelijk letsel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reference en Excellence

Algemene voorwaarden Reference en Excellence +32-2.550.05.00 Algemene voorwaarden 01-06-2011 INLEIDING Uw contract omvat twee delen De algemene voorwaarden die het reglement van het contract omschrijven. Zij bepalen de rechten en verplichtingen van

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijk contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijk contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Tijdelijk contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor particulieren en bedrijven Versie September 2014 INLEIDING

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Jaarlijks contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Jaarlijks contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Jaarlijks contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor bedrijven Versie September 2014 INLEIDING Uw contract

Nadere informatie

CORPORATE PLUS & CORPORATE GOLD ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN

CORPORATE PLUS & CORPORATE GOLD ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN CORPORATE PLUS & CORPORATE GOLD ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN Polis, onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, bij AIG Europe Limited. AIG Europe Limited is een vennootschap naar

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013) ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013) De huidige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekerde. Zij bepaalt

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Expat

Algemene Voorwaarden Expat +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Expat DEFINITIES 1 INTER PARTNER ASSISTANCE Verzekeringsonderneming erkend onder codenr. 0487 om toeristische verzekeringen uit te oefenen (K.B. van 04/07/1979 en van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand 0079-2269705N-24112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen TALENSIA Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering De woordenlijst

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor particulieren en bedrijven Versie Oktober 2014 INLEIDING

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Welcome to Schengen 15-06-2010

Algemene voorwaarden Welcome to Schengen 15-06-2010 +32-2.550.05.00 Algemene voorwaarden Welcome to Schengen 15-06-2010 Uw overeenkomst bestaat uit twee delen - De algemene voorwaarden die het reglement van de overeenkomst vormen. Ze bepalen de rechten

Nadere informatie

DEFINITIES. 16. Verkeersongeval

DEFINITIES. 16. Verkeersongeval DEFINITIES 1. Ongeval met lichamelijke schade Een plotse gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de verzekerde met een lichamelijk letsel als gevolg, vastgesteld door een bevoegde medische autoriteit

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

ING Assistance. Algemene voorwaarden

ING Assistance. Algemene voorwaarden ING Assistance Algemene voorwaarden @# UW KWALITEITSGARANTIE 2 ING Assistance garandeert kwaliteit: bij uw oproep zorgen wij voor een persoonlijk onthaal krijgt u steeds onmiddellijk antwoord wordt u geholpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand 0079-2269706N-23012016 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger is dan 66%, zal deze beschouwd worden als volledig en vergoed worden aan 100%.

Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger is dan 66%, zal deze beschouwd worden als volledig en vergoed worden aan 100%. Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Ongevallenverzekering voor reizen en verblijven in het gekoppeld aan de MasterCard Business,

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen ING Lion Assistance Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen Algemene voorwaarden ING lion assistance: Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen De verzekeringspolis

Nadere informatie

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE De algemene voorwaarden van deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Inleiding De waarborgen

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2010/2011

ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2010/2011 ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2010/2011 Polis : Vivium N 8200088835 (D1620) en 8200063135(D1630) CNA N BTR000035 (D1620) en BTR000036 (D1630) Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Keytrade Bank VISA Gold kaart Reisbijstand

Keytrade Bank VISA Gold kaart Reisbijstand Bijzondere voorwaarden Keytrade Bank VISA Gold kaart Reisbijstand Inhoudstafel 1. Definities...3 2. Waarborgen...3 2.1 Territoriale uitgestrektheid...4 2.2 Geldigheid...4 2.3 Aanvraag prestaties...4 2.4

Nadere informatie

1/8 DE VISA KAART GOLD VAN CARREFOUR +32.2.226.36.21 I. REISINCIDENTEN IN HET BUITENLAND

1/8 DE VISA KAART GOLD VAN CARREFOUR +32.2.226.36.21 I. REISINCIDENTEN IN HET BUITENLAND DE VISA KAART GOLD VAN CARREFOUR ALGEMENE VOORWAARDEN 03/2013 De Verzekerde dient het volgende nummer te vormen vanuit België en vanuit het buitenland om de uitvoering te vragen van de prestaties van deze

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen DE GROEPSVERZEKERING JEUGD VOOR EUROPA

Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen DE GROEPSVERZEKERING JEUGD VOOR EUROPA Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen Pag. 1/7 Onderwijs en Cultuur JEUGD Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen DE GROEPSVERZEKERING JEUGD VOOR EUROPA Een verzekeringsplan op maat dat de deelnemer

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014 REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Wie is verzekerd? De personeelsleden en de personen die hen vergezellen tijdens hun dienstreizen.

Nadere informatie

Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen

Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen Kaping, hechtenis Ontvoering Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen 74.370 Max. 74.370 Burgerlijke Aansprakelijkheid 5.000.000 vrijstelling

Nadere informatie

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 2 / 7 PR-18.02-10.2013 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE WAARBORGEN INLEIDING De waarborgen van de Bijstand aan personen en van de Pechverhelping worden

Nadere informatie

autopech of ongeval we blijven relax

autopech of ongeval we blijven relax uw verzekeringsmakelaar of uw AXA Bankagent u bent in het buitenland wegenhulp Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringsmakelaar of uw AXA Bankagent voor meer informatie. Hij staat voor u klaar

Nadere informatie

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR ONGEVALLENVERZEKERING VOOR REIZEN EN VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND GEKOPPELD AAN DE VISA BUSINESS SILVER EN DE MASTERCARD BUSINESS SILVER Een uiterst volledige en GRATIS dekking voor u en uw gezin. VERZEKERINGSCERTIFICAAT

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Allianz Global Assistance Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Voorwaarden AGA-Nagelmackers 04 01-06-2016 U leest nu de voorwaarden van de verzekerde waarborgen voor MasterCard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Comfort Thuis Flex Personenhulp

Comfort Thuis Flex Personenhulp Voor zover uw bijzondere dit vermelden geniet u van de Personenhulp. Opdat wij de hulpverlening optimaal zouden kunnen organiseren en onder meer het meest geschikte vervoermiddel zouden kunnen kiezen (vliegtuig,

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

bijstand voertuig en personen

bijstand voertuig en personen bijstand voertuig en personen ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden én de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden,

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS COMFORT (V )

ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS COMFORT (V ) ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS COMFORT (V. 02.04.2013) De huidige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekerde. Zij bepaalt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT BAGAGE- EN BIJSTANDSVERZEKERING HIB 1300245BE TPTGV Algemeenheden Tabel met de waarborgen Beschrijving van de waarborgen : - Diefstal van bagage - Bijstand

Nadere informatie

Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Bijstandsverzekering Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Bijstandsverzekeringen voor particulieren Versie September 2014 INLEIDING Uw contract omvat twee delen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart

Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart Dexia Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart I. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

Uw Aon Affinity Assistance Bijstand

Uw Aon Affinity Assistance Bijstand Uw Aon Affinity Assistance Bijstand 1 Definities Bijstandverlener : De regeling van de «Bijstand Ongeval» wordt toevertrouwd aan IMA BENELUX, waarvan de zetel gevestigd is in het zakenpark Zénobe Gramme,

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN ASSISTANCE (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

1/9 DE VISA KAART CLASSIC VAN CARREFOUR I. REISINCIDENTEN IN HET BUITENLAND

1/9 DE VISA KAART CLASSIC VAN CARREFOUR I. REISINCIDENTEN IN HET BUITENLAND DE VISA KAART CLASSIC VAN CARREFOUR ALGEMENE VOORWAARDEN 10/2015 De Verzekerde dient het volgende nummer te vormen vanuit België en vanuit het buitenland om de uitvoering te vragen van de prestaties van

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen 0096-0166V0000.03-01032014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND met vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND met vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND met vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V2 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen ING Lion Assistance Algemene voorwaarden Tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen Algemene voorwaarden tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen De verzekeringspolis De verzekeringspolis

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie