Beleidsplan Wmo Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!"

Transcriptie

1 Beleidsplan Wmo Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting Inleiding Aanleiding Relatie met andere decentralisaties Regionale samenwerking Verplichting beleidsplan Opbouw nota Huidig en toekomstige Wmo Huidige Wmo Wmo Aantallen Regionale kaders Lokale invulling Uitgangspunten Visie en doelstellingen Visie Doelstellingen Speerpunten Kwaliteit Kwaliteitseisen en verantwoording Verordening Cliëntenparticipatie Klachtenafhandeling Bezwaar en beroep Financiën Deelfonds sociaal domein Globaal financieel kader Slimmer en anders werken Financiële risico s Frictiekosten Verantwoording aan de gemeenteraad Tot slot Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 2 van 41

3 Bijlagen Bijlage I: Afkortingen en begripsbepalingen Bijlage II: Veranderingen per Bijlage III: Feiten en cijfers Wmo & AWBZ Bijlage IV: Overige decentralisaties Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 3 van 41

4 Samenvatting De gemeente Haaksbergen heeft ter voorbereiding op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna Wmo 2015) het beleidsplan Wmo opgesteld. De gemeente krijgt er per 1 januari 2015 taken bij, die worden overgeheveld van het Rijk. Het gaat daarbij om lichtere vormen van ondersteuning en zorg, die vanuit de AWBZ over gaan naar de Wmo. De voorbereidingen voor de invoering van de Wmo 2015, en meer in het algemeen de drie decentralisaties, zijn al enkele jaren bezig. Op weg naar dit beleidsplan hebben het college en/of de gemeenteraad op verschillende momenten al een aantal kaders en uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn als vertrekpunt genomen voor dit beleidsplan. In februari 2014 heeft het college de notitie integrale toegang sociaal domein vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor de toegang tot het sociale domein. Vervolgens zijn wij in maart 2014 gestart met de pilot toegang. Op deze manier doen wij ervaring met de nieuwe taken die op ons afkomen en de (andere) manier van werken die daarvoor nodig is. Wij bouwen voort op de kantelingsgedachte die nu al in de Wmo wordt toegepast. Meer dan voorheen wordt er aandacht besteed aan wat inwoners (nog wel) zelf kunnen. Het eigen netwerk is daarbij vooral belangrijk. Dit netwerk ondersteunt het realiseren van zelfredzaamheid en participatie. Het verstrekken van een maatwerkvoorziening is daarbij alleen nog aan de orde als andere oplossingen, zoals algemene voorzieningen, niet (meer) beschikbaar zijn. Ons doel is dat de hele Haaksbergse samenleving mee doet! Wij focussen ons niet alleen op mensen uit de doelgroep maar op al onze inwoners. Dat doen wij ook door ons te richten op wijkraden, belangengemeenschappen, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en (sociaal) ondernemers. De doelstellingen voor de Wmo zijn tweeledig: Doelstellingen: Onze inwoners zijn zelfredzaam, betrokken, nemen (actief) deel aan de samenleving, hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen en nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Ook onze kwetsbare inwoners (jong en oud) krijgen de kans om mee te doen, richting te geven aan hun toekomst en zich (naar vermogen) te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken met de volgende speerpunten: 1. Het versterken van preventie, (vroeg)signalering en vroege interventie. 2. Het versterken van eigen kracht en burgerkracht. 3. Intensiveren (inzet/ondersteuning) mantelzorg en vrijwilligerswerk. 4. Snelle, eenvoudige en goede toegang tot ondersteuning. 5. Te investeren in algemene voorzieningen en het bieden van maatwerkvoorzieningen. 6. Mensen financieel bij laten dragen. 7. Het bieden van nazorg om terugval te voorkomen. 8. Het stimuleren van vernieuwende vormen van dagbesteding. 9. Communicatie met alle betrokkenen. Met dit beleidsplan wordt richting gegeven en een aantal keuzes expliciet gemaakt. Voor de drie decentralisaties in het algemeen zijn dit: - De Noaberpoort wordt de integrale toegang tot het gehele sociale domein (inclusief werk en inkomen, Ketenunit Zorg en Veiligheid en leerplicht en leerlingenvervoer). - We gaan verschillende organisatiemodellen/samenwerkingsmogelijkheden voor de Noaberpoort uitwerken. - Er komt één brede adviesraad (Participatieraad) voor het gehele sociale domein. - Het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 4 van 41

5 Specifiek voor de Wmo gaat het om de volgende richtingen: - In 2015 gaan de regisseurs (gefaseerd) met alle cliënten het gesprek voeren om te bekijken welke ondersteuning nodig is op de verschillende leefgebieden. - In het ondersteuningsplan voor de cliënt wordt door de regisseurs in overleg met de mantelzorger(s) opgenomen op welke wijze de mantelzorger kan worden geholpen. - De cliëntondersteuning voor mensen met een beperking beleggen we bij de Noaberpoort. - Uitgangspunt is om de inloopfunctie GGZ in Haaksbergen te organiseren in samenhang met andere lokale (welzijns)voorzieningen. - We gaan de mogelijkheid voor een Regeling aanvullende inkomensondersteuning (Rai) onderzoeken. Een aantal keuzes wordt bepaald in de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning, namelijk: - Welke vormen van ambulante hulp vrij toegankelijk moeten zijn en welke vormen via een maatwerkvoorziening beschikbaar moeten zijn. - In welke situaties en onder welke voorwaarden PGB wordt verstrekt, de hoogte van de PGB en de uitzonderingen. - De invulling van de eigen bijdrage. - Hoe de gemeente de waardering van mantelzorgers vorm geeft. De planning is dat de verordening Wmo op 29 oktober 2014 door de raad wordt vastgesteld. De speerpunten en keuzes/richtingen leiden tot acties die nader geformuleerd worden in een nog op te stellen Uitvoeringsplan Wmo 2015 dat door het college wordt vastgesteld. Het uitvoeringsplan is naar verwachting in december 2014 gereed. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 5 van 41

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het kabinet wil de ondersteuning en langdurige zorg per 1 januari 2015 anders organiseren. Zij wil de Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. Deze wet gaat de AWBZ vervangen. Lichtere vormen van ondersteuning en zorg uit de AWBZ gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op deze manier wil het kabinet mensen beter in staat stellen om zo lang als mogelijk eigen regie te blijven voeren en thuis te kunnen blijven wonen. De aanwezigheid van goede en toegankelijke voorzieningen in de buurt, zoals begeleiding en dagbesteding zijn een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van mensen. Niet alleen voor ouderen of mensen met een beperking, maar evenzeer voor hun partner, ouders of familieleden die als mantelzorger een grote en belangrijke rol vervullen in het leven van deze mensen. Daarnaast wordt door het Rijk in de langdurige zorg (AWBZ) gestuurd op een sterke vermindering van plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen. Er zullen dus meer mensen (extra) ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ook wat betreft de aard van de regelgeving zal de Wmo sterke wijzigingen ondergaan. Tegelijkertijd wordt er fors gekort op huidige Wmo-taken (bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp). Door de nieuwe taken die we krijgen, moeten we onze werkwijze en aanpak heroverwegen en herdefiniëren. Tevens gaan we samenwerkingsverbanden aan met nieuwe partners. Onze opgave is dus tweeledig. Het gaat enerzijds om de decentralisatie van AWBZ-taken naar onze gemeente en anderzijds om het anders vormgeven van gedecentraliseerde taken (vernieuwingsproces). In dit beleidsplan Wmo geven we de richting aan hoe we het vernieuwingsproces vorm gaan geven. Ervaringen die we de komende jaren op doen kunnen aanpassingen noodzakelijk maken. We zijn ervan overtuigd dat we al werkende leren. 1.2 Relatie met andere decentralisaties De decentralisatie van de Wmo is één van de drie door het Rijk aangekondigde decentralisaties. De taken en verantwoordelijkheden nemen fors toe in de komende jaren. Naast de Wmo, worden per 1 januari 2015 de Participatiewet en de Jeugdwet ingevoerd. De veranderingen in het passend onderwijs gaan van start in augustus Wij bereiden deze veranderingen in samenhang voor. In bijlage IV worden de overige decentralisaties kort toegelicht. 1.3 Regionale samenwerking De 14 gemeenten in Twente werken, onder de noemer Samen 14, samen bij de decentralisaties AWBZ naar de Wmo en de transformatie Jeugdzorg. Ook op het terrein van de bestaande taken binnen de Wmo wordt door de Twentse gemeenten al intensief samengewerkt. De primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van ondersteuning voor kwetsbare inwoners ligt bij de afzonderlijke gemeenten. Regionale samenwerking moet leiden tot efficiency- en effectiviteitsvoordelen. Het uitgangspunt bij de regionale samenwerking is dan ook: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet en/of slim is. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 6 van 41

7 1.4 Verplichting beleidsplan Het maken van een beleidsplan voor de Wmo is een wettelijke plicht voor gemeenten. In de wet staat daarover in artikel 2.1.2, lid 1.: De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. We hebben de opbrengst van de conferentie decentralisaties sociale domein van 14 november 2013 opgenomen bij deze nota. Daarnaast hebben we op 21 januari en 15 april 2014 themabijeenkomsten met de raadsleden georganiseerd. Tevens zijn de Wmo-raad en maatschappelijke organisaties in de voorbereiding betrokken en zijn ambtenaren en portefeuillehouders op werkbezoek geweest. 1.5 Opbouw beleidsplan In hoofdstuk 2 bespreken wij de belangrijkste wijzigingen in de Wmo in 2015 in relatie tot de decentralisatie AWBZ en andere ontwikkelingen in het sociale domein. In bijlage II worden deze veranderingen verder toegelicht. In hoofdstuk 2 geven wij ook een opsomming van de regionale en lokale documenten die reeds zijn vastgesteld in de aanloop naar de decentralisaties en het vertrekpunt vormen voor dit beleidsplan. In hoofdstuk 3 beschrijven we de visie en doelstellingen voor de komende periode. Daarbij schetsen we op hoofdlijnen welke speerpunten nodig zijn om bij het gewenste toekomstbeeld uit te komen. Deze speerpunten leiden tot acties die nader geformuleerd worden in een nog op te stellen uitvoeringsplan Wmo Hoofdstuk 4 beschrijft hoe wij de kwaliteit willen waarborgen. Tenslotte is een financieel hoofdstuk opgenomen waarin we inzicht geven in de beschikbare middelen. De periode is een tijd waarin veel gaat veranderen. De grote uitdaging is inwoners in hun eigen kracht zetten. En kwetsbare burgers, die niet in staat zijn hun probleem op te lossen, te ondersteunen met een passend en beschikbaar aanbod. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 7 van 41

8 2 Huidig en toekomstige Wmo De voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is in 2012 gestart. In dat jaar is ook de regionale Twentse samenwerking met betrekking tot deze decentralisatie begonnen. De afgelopen jaren zijn lokaal en in regionaal verband diverse documenten opgesteld die tot besluitvorming in de gemeenteraad hebben geleid. De documenten zijn terug te vinden op de gemeentelijke website via: of 2.1 Huidige Wmo In de tot 1 januari 2015 geldende Wmo is de centrale doelstelling het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle inwoners. De wet kent negen prestatievelden: 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. 8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid. Met de indeling in prestatievelden maakt de Wmo duidelijk op welke terreinen en in welke mate de burger en/of de overheid aan zet zijn als het gaat om het bevorderen van maatschappelijke participatie. De opbouw in prestatievelden geeft de omvang in doelgroep en de mate en wijze van betrokkenheid van de gemeente aan. Bij prestatieveld 1 is de doelgroep breed en heeft de gemeente vooral een regierol. Voor prestatieveld 9 geldt dat de doelgroep beperkt is en de gemeente verantwoordelijk is voor het aanbieden van een specifiek aanbod. Met andere woorden, de gemeente komt meer in beeld als de kwetsbaarheid van de burger toeneemt. Op 2 oktober 2012 heeft de gemeenteraad het huidige Wmo-beleidsplan Samen sterk in Meedoen vastgesteld. In dit beleidsplan is, samen met de strategische uitgangspunten, de visie naar vier beleidsdoelen vertaald. 2.2 Wmo 2015 De belangrijkste wijzigingen in de Wmo in 2015 zijn het decentraliseren van taken uit de AWBZ naar de Wmo. We worden verantwoordelijk voor de volgende taken: Ondersteunende begeleiding (individueel en groep); Kortdurend verblijf; Persoonlijke verzorging (begeleiding bij persoonlijke verzorging); Informatie, advies en praktische ondersteuning voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, een zintuiglijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum en voor familieleden, mantelzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen (nu MEE-Twente); Inloop GGZ; Telefonische en/of elektronische hulpdienst; Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling; Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 8 van 41

9 Zintuiglijk beperkten; Doventolk; Beschermd wonen. In bijlage II geven wij een toelichting op de veranderingen in de AWBZ. Het overhevelen van taken naar de gemeente gaat gepaard met een ingrijpende wijziging van de Wmo. Met ingang van het jaar 2015 verdwijnen de negen prestatievelden uit de Wmo en treden daar drie doelen voor in de plaats. Doelen Wmo 2015: 1. Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder). 2.3 Aantallen In Haaksbergen maken ongeveer 1400 inwoners gebruik van één of meerdere Wmo-voorzieningen. Door de overheveling van begeleiding (individueel, groep en kortdurend verblijf) van de AWBZ naar de Wmo wordt de huidige doelgroep groter. We schatten in dat het in Haaksbergen om ongeveer 265 indicaties gaat die straks onder de Wmo vallen. Op basis van deze gegevens verwachten we dat de totale omvang van de doelgroep met ongeveer 20% groeit. Er is nog onduidelijkheid over de exacte aantallen cliënten die vanuit de AWBZ overkomen naar de Wmo. Op dit moment ligt de cliëntregistratie bij het Zorgkantoor. Zij mogen de gegevens pas doorzetten naar de gemeente nadat dit bij wet is geregeld. Dat betekent dat de cliëntgegevens naar verwachting in augustus 2014 via het CAK verspreid worden. In bijlage III is een overzicht opgenomen van de aantallen Haaksbergse cliënten die nu een AWBZ-functie hebben. 2.4 Regionale kaders De 14 gemeenten in Twente werken, onder de noemer Samen 14, samen bij de decentralisaties AWBZ naar de Wmo en de transformatie Jeugdzorg. Ook op het terrein van de bestaande taken binnen de Wmo wordt door de Twentse gemeenten al intensief samengewerkt. De primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van ondersteuning voor kwetsbare inwoners ligt lokaal. Regionale samenwerking moet leiden tot efficiency- en effectiviteitsvoordelen. Het uitgangspunt bij de regionale samenwerking is dan ook: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet en/of slim is. In regionaal verband werken wij zoals gezegd samen met de andere Twentse gemeenten. Hieronder volgt een opsomming van de documenten die vanuit de regionale samenwerking al zijn vastgesteld en als kader gelden voor deze nota. Regionaal: - Plan van aanpak decentralisatie extramurale begeleiding Twente (januari 2012); - Visie en keuzenota (mei 2012); - Kaderstelling regionale samenwerking Wmo (maart 2014). - Strategisch inkoopdocument (april 2014) Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 9 van 41

10 2.5 Lokale invulling In maart 2014 zijn wij in de Noaberpoort gestart met de pilot toegang waar het preventieteam en het sociaal team deel van uit maken. Met de pilot toegang doen wij ervaring op met de nieuwe taken die op ons afkomen en de (andere) manier van werken die daarvoor nodig is. Het preventieteam voert, zoals de naam al zegt, in de eerste plaats preventieve activiteiten uit. Tevens biedt het team (preventief) lichte ondersteuning. Enerzijds om te voorkomen dat lichte vraagstukken escaleren, anderzijds om gezond gedrag en zelfredzaamheid te stimuleren. Het preventieteam ondersteunt vrijwilligers in het uitvoeren van activiteiten (groeps- of individuele activiteiten) en bij de nazorg, bijvoorbeeld via maatjesprojecten waarbij een vrijwilliger ter ondersteuning aan een (ex)cliënt wordt gekoppeld. Het preventieteam bestaat uit medewerkers van diverse organisaties. Wij sturen erop dat de leden van het team elkaar aanvullen zodat overlappingen in het aanbod voorkomen worden, de leden goed op de hoogte zijn van elkaars (on)mogelijkheden en naar elkaar kunnen verwijzen. De doelstellingen van het preventieteam zijn het versterken van de eigen kracht en het sociaal netwerk en het stimuleren van burgerkracht/initiatieven. Outreachend werken, erop uit gaan en aanwezig zijn in de wijk, is hierbij het uitgangspunt. Met het preventieteam beogen wij onze preventieve taken in het kader van de Wmo, het jeugdbeleid, de (jeugd)gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering verder te versterken. Het sociaal team vormt de toegang tot specialistische zorg. We werken toe naar een team van generalisten met ieder een eigen specialisatie die als regisseur ingezet worden. Specialisaties kunnen liggen op het gebied van bijvoorbeeld jeugd, Wmo, maatschappelijk werk, mensen met een beperking, begeleiding, werk en schuldhulpverlening. Het zwaartepunt van de zorgvraag bepaalt de keuze voor de regisseur. Bij meervoudige ondersteuningsvragen is afstemming nodig tussen diverse professionals. De regisseur brengt de casus in het sociaal team in, waar gezamenlijk, en in aanwezigheid van en samen met de burger, een plan opgesteld wordt. De regisseur stelt de zorg in werking en coördineert de zorg. De doelstellingen van het sociaal team zijn: de eigen kracht van de burger te stimuleren (onder meer door de inzet van mensen uit de sociale omgeving en/of vrijwilligers); betere afstemming tussen de verschillende hulpverleners te bereiken (vorm geven aan één gezin, één plan en één regisseur); meer slagvaardigheid te realiseren (geen aparte indicatieorganen, minder professionals in 1 gezin); en in een vroeg stadium, de juiste ondersteuning te bieden (zo laag mogelijke zorg, maar wel wat nodig is). Dit betekent een: - verschuiving van individuele naar algemene voorzieningen en oplossingen in het informele circuit; - verschuiving van 2e lijns zorg naar 1e lijns zorg. Het preventieteam en het sociaal team kennen een nauwe samenhang. Het (verwachte) effect van (goede) preventie is immers dat dit zal leiden tot een lagere instroom in ondersteuning en zorg (met andere woorden de maatwerk- of individuele voorzieningen). De volgende documenten vormen de basis voor de lokale invulling: Lokaal: - Wmo beleidsplan (oktober 2012); - De startnotitie decentralisaties (oktober 2013); - Notitie integrale toegang sociale domein (februari 2014); - Pilot toegang (maart 2014); - Vitale coalities (maart 2014); - Pilot buurtsportcoaches (maart 2014); Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 10 van 41

11 2.6 Uitgangspunten Voor deze beleidsnota gaan we uit van de volgende (regionale en lokale) uitgangspunten. Deze zijn al eerder vastgesteld 1 : Inhoudelijk De inwoner staat centraal. Deelnemen naar vermogen. Eigen kracht en verantwoordelijkheid. Voorkomen is beter dan genezen. Randvoorwaardelijk We kiezen voor een beleidsrijke invoering. We werken met het regisseursmodel. We bieden inwoners gepaste keuzevrijheid. We streven naar budgetneutraliteit. Regiegemeente. Eenvoudige (niet onnodige) regelgeving. Innovatie en samenwerking. Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet of beter is. De 14 gemeenten in Twente werken nauw samen bij de decentralisatie AWBZ/Wmo. Inmiddels zijn diverse regionale afspraken gemaakt die in verschillende documenten zijn vastgelegd. Lokaal zijn wij aan zet om een goed voorzieningenniveau te realiseren. Ook zijn wij lokaal verantwoordelijk voor de toegang tot ondersteuning. Onze visie op de toegang is weergegeven in de notitie integrale toegang sociale domein. Wij experimenteren samen met maatschappelijke partners met een pilot toegang. Uitgangspunt is dat wij de cliënt centraal stellen, waarbij wij naar alle leefgebieden, het hele gezin en de sociale omgeving kijken. Wij geven de cliënt (zoveel mogelijk) zelf de regie in het oplossen van het probleem en leveren hierbij maatwerk. 1 Startnotitie decentralisaties sociale domein, oktober 2013 en Visie en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning, juni 2012 Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 11 van 41

12 3 Visie en doelstellingen Er gaat het één en ander voor onze inwoners veranderen. We worden nog meer dan nu al geval is, het aanspreekpunt voor onze (kwetsbare) inwoners. Het streven is daarbij dat mensen zo zelfredzaam mogelijk zijn, mee kunnen doen aan de samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving (kunnen) blijven (wonen). We leggen zoveel mogelijk verbinding en samenhang tussen de thema s maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd en passend onderwijs. Onze opgave is tweeledig. Het gaat enerzijds om de decentralisatie van AWBZ-taken naar onze gemeente en anderzijds gaan wij deze gedecentraliseerde taken op een andere manier vorm geven (vernieuwingsproces). De maatschappelijke doelen moeten behaald worden binnen wettelijke kaders die vanuit de rijksoverheid worden opgelegd en met een budget waar fors op bezuinigd wordt (oplopend tot 40%). In dit hoofdstuk geven wij aan wat onze visie is en wat wij willen bereiken. Vervolgens geven wij aan hoe wij dit willen bereiken. 3.1 Visie Wij bouwen voort op de kantelingsgedachte die nu al in de Wmo wordt toegepast. Meer dan voorheen wordt er aandacht besteed aan wat inwoners (nog wel) zelf kunnen. Het eigen netwerk is daarbij vooral belangrijk. Dit netwerk ondersteunt het realiseren van zelfredzaamheid en participatie. Het verstrekken van een maatwerkvoorziening is daarbij alleen nog aan de orde als andere oplossingen, zoals algemene voorzieningen, niet (meer) beschikbaar zijn. Als een maatwerkvoorziening ingezet wordt, houden we vast aan het principe van het best passende maatwerk tegen de laagste prijs. In onderstaand figuur wordt dit nog eens schematisch weergegeven. De trappen kunnen flexibel en naast elkaar ingezet worden zodat maatwerk wordt geleverd. Maatwerk voorzieningen nnnn Algemene voorzieningen Mensen zorgen voor elkaar Mensen zorgen voor zichzelf Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 12 van 41

13 Samengevat is onze visie voor de decentralisaties: Onze visie: Onze inwoners staan centraal. Zij worden aangesproken op hun talenten, mogelijkheden en hun vermogen zelf hun leven in te richten. Daarnaast is in het bijzonder aandacht voor onze inwoners in een kwetsbare positie; zij moeten ook (naar vermogen) kunnen participeren. Deze visie komt in hoge mate overeen met de visie zoals geformuleerd in het Beleidsplan jeugdzorg. De Wmo en de Jeugdhulp liggen immers in elkaars verlengde en hebben grote raakvlakken. Wij pakken beide wetten in samenhang met elkaar op. Wij kiezen daarom bewust voor een, in de basis, gezamenlijke visie, doelstellingen en speerpunten. 3.2 Doelstellingen Ons doel is dat de hele Haaksbergse samenleving mee doet! Wij focussen ons niet alleen op mensen uit de doelgroep maar op al onze inwoners. Dat doen wij ook door ons te richten op wijkraden, belangengemeenschappen, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en (sociaal) ondernemers. De doelstellingen zijn tweeledig: Doelstellingen: Onze inwoners zijn zelfredzaam, betrokken, nemen (actief) deel aan de samenleving, hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen en nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Ook onze kwetsbare inwoners (jong en oud) krijgen de kans om mee te doen, richting te geven aan hun toekomst en zich (naar vermogen) te ontwikkelen. Wij verbinden ons aan de volgende subdoelstellingen: Subdoelstellingen: Inhoudelijk 1. Kinderen in Haaksbergen groeien veilig en gezond op. 2. De inwoners van Haaksbergen doen mee naar vermogen. 3. De inwoners van Haaksbergen zijn zoveel als mogelijk betrokken, zelfredzaam en samen redzaam. 4. De inwoners van Haaksbergen kunnen blijven wonen in hun eigen (woon)omgeving. Randvoorwaardelijk 5. Eén huishouden, één plan, één regisseur. 6. De inwoners van Haaksbergen zijn tevreden over de ondersteuning. 7. De uitvoering van de taken op het gebied van Wmo vorm geven binnen de beschikbare middelen (efficiënte/effectieve inzet van beschikbare middelen); 8. Een verschuiving van individuele vormen van zorg naar algemene vormen van zorg en preventie. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 13 van 41

14 3.3 Speerpunten Om onze doelstellingen te bereiken zetten we in op onderstaande speerpunten. Aan de hand van deze speerpunten gaan we acties opnemen in een nog op te stellen uitvoeringsplan Het versterken van preventie, (vroeg)signalering en vroege interventie. Instellen van wijkteams We investeren in preventie, vroegsignalering en vroege interventie van problemen. Dit doen we door organisaties en instellingen aanwezig te laten zijn in de wijk. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op al bestaande netwerken en infrastructuur als basis voor het instellen van wijkteams. Zo ondersteunen we van dichtbij het ontstaan van een goed sociaal netwerk en geven we een impuls aan een sterke sociale infrastructuur. Ook zijn we nabij om signalen op te pikken. Sommige mensen gaan niet op zoek naar ondersteuning. Ze mijden organisaties die hulp kunnen bieden of zijn niet in staat de weg te vinden. Daarom willen we eerder en adequater hulpvragen signaleren. Onder een wijkteam verstaan wij: Een multidisciplinaire samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. De samenstelling verschilt per wijk/gebied en is onder meer afhankelijk van het profiel van de inwoners in die wijk/gebied. Qua samenstellingen denken wij in ieder geval aan opbouwwerk, maatschappelijk werk, jongerenwerk, wijkverpleging, woningcorporatie, politie en wijkraden. Ook burgers die een spilfunctie in het gebied vervullen, kunnen deel uitmaken van het team. Het wijkteam heeft een preventieve werking, onderneemt direct actie en legt waar nodig een verbinding met de Noaberpoort. De teams hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen van burgers. Zij vormen de spil in wijken en kernen en dragen bij aan een veilige en sociaal prettige leefomgeving. Een wijkteam kijkt vanuit een brede zienswijze naar de situatie van de hulpvrager en bezit de expertise om vragen helder te krijgen. Kenmerk van een wijkteam is dan ook: zichtbaar, vindbaar en bereikbaar zijn. De wijkverpleegkundige krijgt in het nieuwe stelsel een aantal taken en verantwoordelijkheden, waaronder de schakelfunctie. De aanspraak wijkverpleging stelt dat zorgverzekeraars en gemeenten afspraken moeten maken over de inzet van de wijkverpleegkundige en de afstemming tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning in de wijk. Hierover worden vóór 1 januari 2015 afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars gemaakt. Voor het maken van deze afspraken geldt het representatiemodel, hetgeen betekent dat Menzis als dominante zorgverzekeraar in Twente deze afspraken ook namens de andere zorgverzekeraars maakt. Een ding willen we vooropstellen: dé blauwdruk voor het ideale wijkteam bestaat niet. De opzet van een wijkteam blijft maatwerk. Het gaat er bij de samenstelling vooral om dat de juiste mensen erbij betrokken worden, die maken dat het team succes boekt. Kortom, mensen die de binding met de wijk of kern aangaan en het verschil weten te maken voor de burger. Bovenstaande betekent dat de wijkgerichte aanpak een impuls krijgt. Investeren in algemene preventie en bewustwording In het gezondheidsbeleid nemen voorlichting en preventie een essentiële plaats in. Een gezonde voeding, voldoende beweging en rust zijn de basis van een gezonde leefstijl. Wanneer een burger gezond leeft, zit hij beter in zijn vel. Vaak geeft een gezonde leefstijl meer zelfvertrouwen en energie. Gezonde en actieve inwoners doen minder snel een beroep op zorg. Ook kunnen zij langer en beter participeren in de maatschappij, zowel op de arbeidsmarkt als vrijwilliger. Ook de relatie tussen wonen en zorg is belangrijk, zoals bijvoorbeeld bij het duurzaam levensloopbestendig bouwen. Hierdoor kunnen mensen langer in hun eigen woning blijven wonen. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 14 van 41

15 De bewustwordingscampagne lang zult u wonen 2 gaan we continueren. 2. Het versterken van eigen kracht en burgerkracht. Wij willen de eigen kracht van individuen /gezinnen en de burgerkracht van de samenleving meer en beter benutten. Eigen kracht Eigen kracht gaat over de aanwezige mogelijkheden en krachten binnen het gezin/huishouden. Hiertoe behoren ook het sociaal netwerk van familie, vrienden, kennissen en buren. De basisgedachte is dat ieder mens krachten in zich heeft die hij of zij kan aanboren. Ondersteuning van individuen/gezinnen is daarom idealiter gericht op het aanboren en versterken van eigen kracht. Eigen kracht is het vermogen van een gezin of gezinsleden om het leven - of situaties - optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of dragelijk te maken. In het gesprek dat wij vanuit de Noaberpoort met onze inwoners voeren is eigen kracht een belangrijk item. Wij streven er naar individuen /gezinnen de regie op hun leven (terug) te geven. Bij de aanpak van hun problemen bepalen zij in eerste instantie wat er nodig is. Zij plegen hierbij ook eigen inzet. Bij voorkeur vindt (praktische) ondersteuning zoveel mogelijk door het eigen sociale netwerk plaats. Wij verwachten ook van onze maatschappelijke partners dat zij onze inwoners ondersteunen bij het aanboren van eigen kracht. Via de subsidievoorwaarden zullen wij hen hier toe verplichten (resultaatafspraken). Burgerkracht We spreken onze inwoners aan op het zelf oplossend vermogen en zijn/haar organisatietalent. Inwoners kunnen zelf veel en hebben daarbij lang niet altijd de gemeente nodig. Wij zetten in op een actieve samenleving. De opbouwwerkers en de wijkteams krijgen een specifieke rol in het ondersteunen van initiatieven in de woon- en leefomgeving. Ook stimuleren wij inwoners om anderen te ondersteunen die zich niet zo goed kunnen redden. Dit geldt ook voor cliënten die een ondersteuningsvraag hebben. Het zogenaamde "best iets terug mogen doen voor de samenleving" (hoe klein dit ook is) voor zover iemand daartoe in staat is. In het gesprek besteden we expliciet aandacht aan dit aspect. Het beroep op zorg en ondersteuning neemt af als gezinnen, buurten, het onderwijs, de verenigingen enz. goed functioneren en als de samenleving zoveel mogelijk zelf problemen op kan lossen. Zelfredzaamheid kent overigens wel grenzen. 3. Intensiveren (inzet/ondersteuning) mantelzorg en vrijwilligerswerk Het versterken van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk is al jaren een belangrijk speerpunt in ons lokale Wmo-beleid. Dit willen wij verder uitbouwen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn namelijk van onschatbare waarde voor toekomstbestendige zorg in Nederland en hebben een grote toegevoegde waarde voor de samenhang en leefbaarheid in Haaksbergen. Mantelzorg De veranderende samenleving vraagt om een andere kijk op het beleid rond informele zorg. Centraal hierin staat de wijze waarop naar mantelzorgondersteuning wordt gekeken. Nu worden de vraag van een mantelzorger en de vraag van de cliënt vaak als twee naast elkaar staande vragen benaderd, terwijl de situatie van de cliënt en de mantelzorger meestal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door integraal te kijken naar de cliënt en zijn sociale netwerk kan maatwerk worden geleverd voor het hele systeem. Dit betekent dat wij de positie van mantelzorgers gaan 2 Lang zult u wonen stimuleert huiseigenaren hun woning door (ver)bouwen op te plussen, levensloopbestendig te maken zodat men er langer kan blijven wonen. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 15 van 41

16 versterken door in het ondersteuningsplan 3 voor cliënten op te nemen op welke wijze de mantelzorger kan worden geholpen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers van de Noaberpoort en door ons gecontracteerde zorgaanbieders aandacht moeten besteden aan de behoefte aan advies, informatie, training, begeleiding, en tijdelijke verlichting van taken en de ondersteuning die hij/zij als mantelzorger zelf nodig heeft. De basis hiervoor is gelijkwaardigheid tussen cliënt, mantelzorger, vrijwilligers en formele zorg. Door de dubbele vergrijzing zien wij steeds meer oudere alleenstaanden in Haaksbergen. Een steeds groter aantal alleenstaande ouderen heeft extra ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan vaak door vrijwilligers geleverd worden. Deze vrijwilligers, maar ook mantelzorgers in het algemeen moeten goed worden toegerust om hun informele zorg- en ondersteuningstaken te kunnen doen en vol te houden. Voorkomen moet worden dat ze overvraagd en overbelast raken. Er moet een goede ondersteuningsstructuur aanwezig zijn die de belasting van informele zorgverleners kan verlichten. Wij willen vormen van respijtzorg organiseren door actief te zoeken naar combinaties van samenwerking tussen formele en informele zorg, dagbesteding en inzet van vrijwilligers. Ons doel is mantelzorgers te ontlasten en hun ruimte geven om te ontspannen. De kennis en deskundigheid met betrekking tot mantelzorg is nu specifiek aanwezig bij het steunpunt mantelzorg. Deze organisatie stelt een plan van aanpak op hoe deze kennis (vooral de identificatie van lichte en zwaarbelaste mantelzorgers) en hoe vervolgens te handelen overgedragen kan worden naar de overige medewerkers van de Noaberpoort. Hierbij is ook specifieke aandacht voor de jonge mantelzorgers. Het streven is om eind 2014 te starten met de uitvoering van het plan in de Noaberpoort. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is het hart van de sociale infrastructuur. Wij willen deze infrastructuur behouden en versterken. De uitvoering van de vrijwilligersondersteuning hebben wij belegd bij het vrijwilligerswerk in de Noaberpoort. Het vrijwilligerswerk moet meer zichtbaar en herkenbaar zijn. Door middel van onderzoek kijken wij uit hoe de Vrijwillige Inzet en het Steunpunt Vrijwilligerswerk verder versterkt kan worden. Dit gebeurt onder andere middels gesprekken met sleutelfiguren en een enquête onder vrijwilligersorganisaties / (sport)verenigingen. Wij willen hen stimuleren en faciliteren om, binnen hun mogelijkheden en afgestemd op de lokale wensen en behoeften, actief een maatschappelijke rol te (gaan) vervullen. Op deze manier leveren zij een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. Ook vindt er een enquête plaats onder inwoners om te onderzoeken waar hun wensen maar ook hun belemmeringen liggen ten aanzien van vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke participatie. De aanbevelingen worden opgenomen in het uitvoeringsplan Wmo Snelle, eenvoudige en goede toegang tot ondersteuning Toegang via de Noaberpoort De Noaberpoort, sinds april 2013 operationeel in Haaksbergen, is volop in beweging. In februari 2014 is de notitie integrale toegang sociaal domein vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor de toegang tot het sociale domein. In deze gaat het niet alleen om de toegang tot de tweede lijnszorg via het sociaal team, maar ook om de onderlinge samenwerking. Om de vertaalslag van theorie naar praktijk te kunnen maken is in maart 2014 in de Noaberpoort gestart met de pilot toegang waarbij de focus wordt gelegd op een eenduidige werkwijze. Toekomstbeeld: toevoegen van meerdere disciplines aan de Noaberpoort De Noaberpoort in Haaksbergen wordt de integrale toegang tot het gehele sociale domein. Dit betekent dé centrale toegang voor inwoners met hulpvragen op het gebied van jeugd (zorg), Wmo, 3 In dit plan komen de afgesproken resultaten en gekozen oplossingen terug die in samenspraak met cliënt zijn gemaakt. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 16 van 41

17 participatie, werk, inkomen en onderwijs. Kenmerk in deze is de integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur) en de sterke verbinding tussen preventie en ondersteuning. In de huidige situatie biedt de Noaberpoort met haar expertise op het gebied van opvoeden, opgroeien, vrijwilligerswerk, mantelzorg, welzijn en zorg een goede toegang tot het sociale domein. Wat de Noaberpoort als totale spil in het sociale domein maakt is de toevoeging van de discipline op het gebied van werk en inkomen. Een deel van de groep cliënten van de Wwb is aan te duiden als de zogenoemde zorgcliënten. Dit is de groep die een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft en zich ook vaak kenmerkt door multi-problematiek. Na 1 januari 2015 wordt deze groep groter door nieuwe instroom van de groep jong gehandicapten, die voorheen nog onder de Wajong vielen en de mensen met een arbeidshandicap (voormalige doelgroep Wsw). Deze doelgroepen komen voortaan ook voor rekening van de gemeente. Daarom willen we de expertise op het gebied van werk en inkomen op korte termijn mee laten draaien in de pilot toegang, zodat per 1 januari 2015 de integrale structuur op het gebied van welzijn en zorg is gerealiseerd. Om de juiste keuzes te maken willen wij de doelgroep van werk en inkomen goed in beeld brengen en daarvoor een klantenanalyse (laten) uitvoeren. Over de burger die momenteel een WWBuitkering ontvangt is bijvoorbeeld niet bekend of er nog ondersteuning geboden wordt vanuit andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld jeugdzorg of AWBZ). Dit werken wij verder uit in het door de raad vast te stellen Beleidsplan Participatie. De Ketenunit Zorg en Veiligheid (KZV) maakt onderdeel uit van de Noaberpoort en vormt een goede basis voor de integrale werkwijze van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Per 1 januari 2015 is de KZV volledig opgegaan in het sociaal team van de Noaberpoort. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om de onderwijstaken leerplicht en leerlingenvervoer in de Noaberpoort onder te brengen. Deze taken hebben nauwe raakvlakken met de (nieuwe) taken die wij in de Noaberpoort hebben georganiseerd. Daarnaast willen wij deze taken inzetten c.q. uitvoeren als onderdeel van de integrale gezinsaanpak. Dat wil zeggen afgestemd op de overige ondersteuning die het gezin van ons ontvangt. Ook geven wij hiermee invulling aan de vroegsignalering omdat bij ieder gezin gekeken zal worden naar alle gezinsleden en alle leefgebieden. Om de Noaberpoort als spil in het sociaal domein te plaatsen is het tevens van belang de verbinding te maken met signaleerders zoals politie, onderwijs, woningcorporatie, wijkverpleegkundigen. De KZV werkt al jaren nauw samen met deze partners met uitzondering van de wijkverpleegkundigen. De volgende stap die wij gaan zetten is het vergroten van de zichtbaarheid van de medewerkers van de Noaberpoort (zie speerpunt 1). Een mogelijkheid is dat medewerkers van de Noaberpoort spreekuur houden in sterk georganiseerde wijken en kerkdorpen. Als deze behoefte er is onder de inwoners gaan we dit organiseren. Organisatiemodellen voor de Noaberpoort Wij zijn volop bezig om de toegang tot ondersteuning en zorg in de Noaberpoort te organiseren en te optimaliseren. Voorop staat hierbij de samenwerking tussen de verschillende partners. De vraag die nu ook gesteld moet worden is: welke samenwerkingsvorm/organisatiemodel past het beste bij de Noaberpoort. Wij zijn ons daarbij aan het oriënteren op mogelijke organisatiemodellen. Om een goede afweging te kunnen maken gaan wij verschillende scenario s uitwerken. Het gedachtegoed van de Kanteling verder inbedden. Vraaggericht werken, lettend op de mogelijkheden en potentie van een inwoner en zijn omgeving, wordt gemeengoed. Hierdoor worden inwoners geprikkeld om nog eens goed te kijken naar hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden binnen hun informele netwerk. Vanuit de gedachte één huishouden, één plan is het belangrijk dat de regisseur niet alleen naar die ene aanvrager kijkt, maar meteen kijkt naar het hele huishouden/gezin. Niet alleen omdat andere leden van het huishouden ondersteuning kunnen bieden, maar ook omdat zij zelf een ondersteuningsbehoefte kunnen hebben en omdat problemen en mogelijkheden van de diverse leden van het huishouden vaak met elkaar samenhangen. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 17 van 41

18 Waar het om gaat is dat de inwoner in de positie wordt gebracht om zelf als eerste een antwoord te geven op de vraag wat nodig is om de problemen op te lossen. De inwoner is eigenaar en verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan. Indien een inwoner zich zelf niet kan redden, het netwerk geen uitkomst biedt en alle voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, dan organiseren we ondersteuning op maat. Een integrale benadering (alle levensdomeinen) is hierbij een vanzelfsprekendheid. De resultaten staan centraal in het maatschappelijke ondersteuningsplan. Het gesprek moet ervoor zorgen dat de vraag achter de vraag verhelderd wordt en dat een passend antwoord gegeven wordt. De regisseur verheldert de vraag achter de vraag en formuleert hier, samen met belanghebbende, een passend ondersteuningsaanbod (maatschappelijk ondersteuningsplan: MO-plan) waarbij alle leefgebieden in kaart gebracht zijn en de te behalen resultaten benoemd worden. De regisseur bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het MO-plan (terugkerend proces), evalueert periodiek tevredenheid van betrokkenen en stelt het MO-plan bij als dat nodig is. De regisseur moet motiveren in het MO-plan dat er geen gebruik gemaakt kan worden van eigen kracht, informele ondersteuning en of algemene voorzieningen. De burger (een bepaalde mate van) keuzevrijheid te bieden. Uitgangspunt is dat de inwoner maatwerkvoorzieningen in natura krijgt. De mogelijkheid van een PGB moet geboden worden indien een aanvrager dit wenst 4. Keuzevrijheid in gecontracteerde aanbieders Het regisseursmodel gaat uit van (een groot aantal) raamovereenkomsten tussen de 14 gemeenten in Twente en aanbieders in de regio. De keuze voor een aanbieder wordt door de cliënt en de regisseur in overleg gemaakt. Uitgangspunt is de keuze van de cliënt zelf. Keuzevrijheid in PGB Er bestaat een mogelijkheid voor het toekennen van een Persoonsgebonden budget (PGB). De cliënt heeft daarmee een bredere keuzemogelijkheid om de ondersteuning te krijgen op een wijze die aansluit bij zijn of haar voorkeuren en/of om regie te houden. Een PGB wordt in principe niet geleverd bij leden van het sociale netwerk besteedt, tenzij dit aantoonbaar tot een betere kosten/kwaliteitverhouding leidt of als de cliënt voldoende motiveert dat de maatwerkvoorziening die door een aanbieder wordt geleverd niet passend is. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert altijd alle PGB-betalingen uit. Er is een verschil tussen een PGB op grond van de Jeugdwet en een PGB op grond van de Wmo. Aanvankelijk was in beide wetten de bepaling opgenomen dat er pas een PGB kan worden verstrekt, als er geen toereikende voorziening in natura voor handen is. Voor de Wmo is deze bepaling geschrapt bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Bij de Jeugdwet is deze bepaling gehandhaafd, wat het voor jeugdigen en ouders een stuk lastiger maakt om een PGB te krijgen. Uitwerking vindt plaats (bijvoorbeeld in welke situaties, onder welke voorwaarden, de hoogte van de PGB) in de verordening, nadere en beleidsregels waarbij uitzonderingen nader bepaald worden. In 2015 (gefaseerd) met alle cliënten het gesprek voeren (overgangsgesprek) In de Wmo 2015 is een overgangsperiode van een jaar voorzien voor AWBZ cliënten, tenzij het geldende indicatie-besluit eerder eindigt. Deze overgangsregeling voorziet er ook in dat de gemeente, desgewenst eerder dan een jaar na inwerkingtreding van de Wmo 2015, een nieuw ondersteuningsarrangement kan vaststellen, als het college dat zorgvuldig doet en als de betrokkene zich daarin kan vinden. De cliënt kan gebruik maken van bezwaar en beroep tegen dit nieuwe aanbod. De overgangsregeling houdt in dat mensen met een indicatiebesluit voor extramurale AWBZ recht houden op die zorg die aan het betreffende indicatiebesluit verbonden is, 4 Artikel 2.3.6, lid 2, wettekst Wmo. Een persoonsgebonden budget wordt slechts verstrekt, indien de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat de maatwerkvoorziening die wordt geleverd door een aanbieder niet passend is. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 18 van 41

19 onder de condities die daarvoor onder de AWBZ van toepassing waren (ook wat betreft de eigen bijdragen) voor de duur van maximaal een jaar. Dit geldt ook voor mensen die zorg inkopen met een PGB. De cliënt kan een voorstel niet weigeren en de overgangsperiode 'uitzitten'. Beschermd wonen, kent een overgangsrecht van 5 jaar. Voor hulp bij het huishouden geldt geen overgangsrecht. In 2015 willen wij (gefaseerd) met alle cliënten het gesprek voeren om te bekijken welke ondersteuning nodig is op de verschillende leefgebieden. Wij willen het volgende hiermee bereiken: o Iedereen (huidige en nieuwe cliënten) wordt aangesproken op de eigen kracht (alle leefgebieden) en kan invloed uitoefenen op zijn eigen MO-plan 5 ; o Zorgvuldige invoering van de Wmo 2015; o Voorkomen dat er onrust ontstaat bij cliënten, in een gesprek kunnen onduidelijkheden worden toegelicht); o Minder groot beroep op professionele inzet. 5. Te investeren in algemene voorzieningen en het bieden van maatwerkvoorzieningen Investeren in voorliggende en algemene voorzieningen Wij willen extra investeren in voldoende voorliggende en algemene voorzieningen. Dit moet leiden tot een kostenbesparing op de duurdere maatwerkvoorzieningen. Om toegang te krijgen tot een algemene voorziening hoeft er geen diepgaand onderzoek te worden uitgevoerd naar behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van mensen. Er is in dit geval dan ook geen sprake van een beschikking van de gemeente. In de meeste gevallen kan direct gebruik gemaakt worden van een algemene voorziening. Huidige algemene voorzieningen (lokaal georganiseerd) De volgende algemene voorzieningen zijn beschikbaar en willen wij in stand houden en versterken: - Maatschappelijk werk; - Informele zorg; - Welzijnswerk (ouderenwerk, vrijwilligerswerk, jongerenwerk); - Klussendienst (vanuit de Noaberpoort) - Loes Met de pilot toegang willen wij onder andere de samenwerking tussen bovengenoemde disciplines verstevigen. Nieuwe algemene voorzieningen De volgende algemene voorzieningen zijn we wettelijk verplicht om te organiseren: - Informatie, advies en praktische ondersteuning voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, een zintuiglijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum en voor familieleden, mantelzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen (cliëntondersteuning). (lokaal) - Inloop GGZ. (lokaal) - Telefonische en/of elektronische hulpdienst (24 uurs (landelijk/regionaal) bereikbaarheid). - Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. (regionaal) In de kaderstelling regionale samenwerking AWBZ/Wmo (februari 2014) heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden over welke diensten lokaal en regionaal georganiseerd worden. Lokaal gaan wij de cliëntondersteuning organiseren en zijn wij verantwoordelijk voor het hebben van een inloopfunctie GGZ. Ongeacht het aantal mensen dat er gebruik van maakt. Tevens willen wij onderzoeken welke algemene en voorliggende voorzieningen er in Haaksbergen georganiseerd kunnen worden (zoals was- en strijkservice, rolstoel- en scootmobielpool). 5 MO-plan (Maatschappelijk Ondersteuningsplan) Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 19 van 41

20 Hieronder volgt nadere uitleg over de wettelijke verplichte algemene voorzieningen die wij lokaal gaan organiseren. Cliëntondersteuning voor alle doelgroepen In de Wmo 2015 wordt cliëntondersteuning prominenter en uitgebreider gedefinieerd en toegelicht dan in de huidige Wmo. Gemeenten zijn vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep) en in dat kader worden de MEE-gelden toegevoegd aan het sociaal deelfonds van het Gemeentefonds. De nieuwe Wmo betekent niet alleen een transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep) maar voor alle (groepen) burgers, dus ook voor ouderen en mensen met psychische beperkingen. De regering heeft er voor gekozen de verplichting voor gemeenten om cliëntondersteuning voor alle cliënten voor het gehele sociale domein (dus ook Jeugdwet en Participatiewet), van alle leeftijden en over alle levensdomeinen (zoals de zorg), in één wet (de nieuwe Wmo) te regelen. De MEE-organisaties leveren op dit moment cliëntondersteuning gericht op mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking (aangeboren of ontstaan door een chronische ziekte of een beperking uit het autistisch spectrum). De huidige cliëntondersteuning door MEE is ook gericht op de ouders, familieleden, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers. De MEE organisaties worden momenteel bekostigd via een subsidieregeling onder de AWBZ. Deze regeling wordt uitgevoerd door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Omdat de nieuwe Wmo vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor cliëntondersteuning voor alle burgers bij de gemeente belegt, worden de MEE-middelen toegevoegd aan het sociaal deelfonds van het Gemeentefonds. Dit geldt ook voor de middelen die de MEE-organisatie krijgen voor de coördinatie van de netwerken voor Integrale Vroeghulp. De middelen zijn niet geoormerkt en voor gemeenten vrij besteedbaar binnen de wettelijke kaders aan de doelen van het sociaal deelfonds, te weten de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook voor cliëntondersteuning zal vanaf 2015 geen sprake zijn van een gelabeld budget. De gemeente staat voor de uitdaging om de verschillende huidige vormen (naar levensdomein, kwetsbaarheid en leeftijd) en aanbieders van cliëntondersteuning zoveel mogelijk in samenhang te verbinden en tot een logisch geheel te brengen. De insteek is dan ook om de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking te beleggen bij (een organisatie werkzaam vanuit) de Noaberpoort. Daarbij is het belangrijk om te behouden wat goed is en aan te vullen waar verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Inloopvoorziening GGZ De inloopfunctie GGZ wordt beschouwd als de meest laagdrempelige functie in het kader van dagen arbeidsmatige activiteiten. Het gaat hierbij dan ook vooral om de beschikbaarheidsfunctie. Dit betekent dat aan de deelnemers over het algemeen geen strikte eisen worden gesteld voor wat betreft deelname aan de inloop. Tot nu toe was geen (AWBZ) indicatie vereist voor deelname. In de praktijk komen en gaan deelnemers op het moment dat zij daaraan behoefte hebben en contacten aankunnen. De inloop heeft ook vaak een signalerende functie: wanneer het niet goed gaat met iemand wordt de behandelaar van de desbetreffende persoon geïnformeerd. De meeste inloopvoorzieningen zijn in Enschede en hebben een regiofunctie. De inloop GGZ wordt in de Wmo 2015 principieel gezien als een lokale verantwoordelijkheid: inwoners moeten in hun dorp/wijk terecht kunnen voor contact, dagbesteding etc. ongeacht hun beperking. Vanaf 2015 ontvangen wij hiervoor dan ook middelen binnen het nieuwe Wmo-budget. De gemeente Enschede maakt momenteel samen met de regiogemeenten een inventarisatie van de spreiding, de openingstijden, het gebruik (ook vanuit welke woonplaats maken deelnemers gebruik van de voorziening) en de beschikbaarheid/openingstijden van de verschillende inloopvoorzieningen GGZ in Enschede. Op basis daarvan wordt bekeken in hoeverre combinaties gelegd kunnen worden met accommodaties in Haaksbergen en/of continuering van aparte inloopmogelijkheden nodig is (bijvoorbeeld voor mensen met verslavingsproblematiek). Uitgangspunt is om de inloopfunctie op lokaal niveau (in Haaksbergen) te organiseren in gezamenlijkheid met andere lokale (welzijns)voorzieningen. Beleidsplan Wmo Gemeente Haaksbergen Pagina 20 van 41

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugd 2015-2018. Jeugd en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Jeugd 2015-2018. Jeugd en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Jeugd 2015-2018 Jeugd en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 4 1. Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere ontwikkelingen... 6 1.3 Regionale samenwerking...

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context Wmo 2015 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Waarborgen Ondersteuningsaanbod Kwaliteit Overgangsrecht 3. Financiële kaders Hervorming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie