kopstukken over wonen in de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kopstukken over wonen in de"

Transcriptie

1 Rob Mulder kopstukken over wonen in de vragen aan ste eeuw

2

3 Opgedragen aan Marlies Pernot Ter gelegenheid van haar afscheid als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis

4 Inhoud voorwoord Rob Mulder 1 Johan Remkes 2 Peter Boelhouwer 3 Jan Fokkema 4 Bas Millenaar 5 Nico Rietdijk 6 Hans Kuijpers 7 Mark Frequin

5 8 Ger Hukker 9 Chris Buijink 10 Karel Schiffer 11 Marc Calon 12 Ronald Paping 13 Theodor Kockelkoren 14 Simone Pront colofon

6 Het dak repareren als de zon schijnt Voorwoord Rob Mulder Nee, begin alsjeblieft niet over het uitbreken van de kredietcrisis in Alle antwoorden zijn goed, behalve dit ene. Dat was de voorwaarde die ik elke keer stelde als ik de eerste vraag aan de gesprekspartners voorlegde: Wat is volgens u de belangrijkste ontwikkeling in de laatste veertien jaar? Het resultaat? Veertien uiteenlopende antwoorden die één element met elkaar gemeen hebben. Precies, de kredietcrisis van 2008! Toch was het opwerpen van die drempel niet helemaal vergeefse moeite. Want al werd de crisis steevast te berde gebracht, dat gebeurde steeds via een sierlijke omweg en vanuit de specifieke invalshoek van de sector waarin de betrokkene actief is. En dat was precies de bedoeling. Ik heb het voorrecht genoten om alle bijdragen als eerste te horen, uit te schrijven en te vergelijken. Opvallend is dat de overeenkomsten tussen de antwoorden veel groter zijn dan de verschillen. Alle gesprekspartners benaderen de vragen op hun eigen, persoonlijke wijze. Toch komt de teneur van hun antwoorden dikwijls overeen. Temeer daar zij allemaal zo openhartig op de vragen zijn ingegaan, lijkt het mij passend als ik probeer na te gaan wat de gemeenschappelijke zorgen, voornemens en verwachtingen zijn. Wat zijn de grote lijnen? Lering getrokken? Bij menigeen leeft het gevoel dat we weliswaar aangeslagen zijn door de crisis, maar dat we nog in staat zijn er lering uit te trekken. Mijn nachtmerrie is, zegt Ger Hukker (NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars) dat iedereen weer vervalt in oude fouten. Dat mensen zich weer laten leiden door hebzucht. Dat nieuwbouwwoningen die nog geen zesje verdienen toch wel weer verkocht worden. In de angstdroom van Bas Millenaar (Blauwtrust Groep) komen de cowboys terug en gaan de normen naar de bliksem. Het gaat me niet om hele hoge maar om hele alledaagse normen. Zou je dat wat je jouw klanten aanbiedt ook je moeder aanraden? Geschiedenis is er niet voor niks, stelt Nico Rietdijk (NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers). Je moet er iets mee doen en haar niet alleen maar registreren. Toch hebben we recent dezelfde fout gemaakt als voorheen. De crisis van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vertoont veel parallellen met die van nu. Grote vraag is dus: zullen we over dertig of veertig jaar weer dezelfde fout maken? Hans Kuipers (KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) spreekt metaforisch over Pompeï. Waarom is die vulkaan uitgebarsten? vraagt hij zich af. Zijn antwoord: Omdat financiers aan overkreditering deden. En wat doen de overheden nu? Zij doen aan overkreditering! Zij stoppen goedkoop geld in de economie, precies zoals de banken deden. Zelfs het bankwezen lijkt er niet helemaal gerust op. Er zijn afspraken

7 gemaakt over van alles en nog wat, memoreert Chris Buijink (NVB, Nederlandse Vereniging van Banken). Maar hoe crisisbestendig zijn die? Zullen de afspraken werken als een nieuwe crisis toeslaat? Verkeren de geïnterviewden dan allemaal in zak en as? Nee, als ik dat beeld oproep, moet ik dat onmiddellijk corrigeren. Ik heb hun expliciet gevraagd naar hun heimelijke angsten. Als zij die dan prijsgeven, mag daar natuurlijk niet uit afgeleid worden dat zij met die zorgen opstaan en weer naar bed gaan. Het is wel zo dat zij bepaalde risico s niet willen uitsluiten. Een nieuwe tweedeling? In dezelfde sfeer is door diverse deelnemers gewaarschuwd voor een nieuwe tweedeling op de woningmarkt. In verschillende interviews viel de naam Thomas Piketty, auteur van het spraakmakende werk Capitalism in the 21st century. Waar Piketty waarschuwt voor een groeiende ongelijkheid in de inkomens- en vermogensverdeling, zo wijzen de geïnterviewden op het risico dat het contrast tussen welvarende en arme wijken steeds scherper wordt. Dat onheil kunnen we alleen maar afwenden als we er bewust van zijn, benadrukken zij. Voor professor Peter Boelhouwer (Technische Universiteit Delft) is Amerika het schrikbeeld. Hoe mensen daar wonen, met elkaar omgaan of totaal langs elkaar heen leven: dat moeten we hier absoluut zien te voorkomen. Hij pleit daarom voor bevordering van het eigen woningbezit. Ook mensen met lage inkomens moeten de kans krijgen een eigen huis te verwerven. Karel Schiffer (Nationale Hypotheek Garantie) zit op dezelfde lijn als de hoogleraar. Het eigenwoningbezit kan volgens hem zowel voor de kwaliteit van de woningen als voor de integratie van grote betekenis zijn De eigen woning geeft de nieuwe Nederlanders medeverantwoordelijkheid voor en binding met hun woonomgeving, met de samenleving en met Nederland. Ronald Paping (Woonbond) vreest dat huurders in de knel komen. Hij volgt kritisch de pogingen van de regering om de corporatiesector een maatje kleiner te maken. De teneur is: We hebben alleen een corporatiesector nodig voor de mensen die het echt nodig hebben. Dat woordje echt gaat steeds beperkender werken. Uiteindelijk wordt het een minimumvoorziening. En let op: een minimumvoorziening is altijd een schrale voorziening. Kijk maar naar de Belgische sociale huursector, dat is een armoedige sector van zes à zeven procent van de totale woningvoorraad. Parallel aan de scheidslijnen bij inkomen, onderwijs en gezondheid ziet Simone Pront (Universiteit van Amsterdam) een energietweedeling opdoemen. Aan de ene kant het meer welvarende deel van de natie. Dat

8 heeft zonnepanelen op het dak en een elektrische auto op de oprit. Aan de andere kant de mensen die zich dat alles niet kunnen veroorloven en bij wie de energierekening een steeds groter beslag gaat leggen op het huishoudbudget. Marc Calon (Aedes, vereniging van woningcorporaties) betrekt de toekomst van ons democratisch bestel hierbij. In de Westerse democratieën zie je nu dat er een segregatie ontstaat in deelname aan electorale processen. De bovenlaag gaat stemmen en praat op alle fora mee over de vraag hoe het verder moet. De onderlaag niet. Die gaat niet meer stemmen, praat niet meer mee en wendt zich af van de democratie. Doe ik genoeg? Denken is twijfelen. En dat doen alle geïnterviewde kopstukken. Als Jan Fokkema (NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) in de Tweede Kamer was voor een hoorzitting flitsten tal van vragen door zijn hoofd. De sfeer bij de Kamerleden was: Er zitten in de vastgoedsector allemaal mensen uit de Quote 500. Je denkt toch niet dat we nog maar één poot voor die lui verzetten? Ja, om je nog een trap na te geven. Daar zitten ook mijn twijfels. Doe je het als sector wel goed? Hoe kun je de verhoudingen herstellen? Nico Rietdijk erkent dat de bouw in Den Haag een slechte naam heeft. En als het dan slecht met je gaat en je komt met je argumenten aanzetten, dan word je niet meer gehoord. Wij moeten ons daarom eerlijker en kwetsbaarder opstellen. Had ik het niet beter kunnen aanpakken? Ben ik scherp genoeg geweest? Dat zijn de meest gehoorde vragen. Zo werpt Peter Boelhouwer naar aanleiding van de jarenlange patstelling rond de hypotheekrenteaftrek de vraag op of wij als academici wel genoeg hebben gedaan om de impasse te doorbreken. Hadden we ons niet beter op de samenleving moeten richten in plaats van op de politiek? Het zit Johan Remkes (Commissaris van de Koning in Noord-Holland) dwars dat het wanbeleid van sommige corporaties niet eerder aan het licht is gekomen. De twijfel huist in de vraag of je wel genoeg hebt gedaan. Als ik de stukken van de parlementaire enquêtecommissie over de corporaties tot me door laat dringen, komt die vraag onherroepelijk bij me op. Als er iemand niet nerveus mocht worden, zegt Karel Schiffer, dan was ik het wel. Maar ik moet toegeven dat ik wel een paar slapeloze nachten heb gehad. Hadden we genoeg geld in het potje om iedereen uit te betalen die er een beroep op deed? Hadden we er echt alles aan gedaan om de risico s voldoende in beeld te brengen? Het goede op het verkeerde moment? Over de hervormingen op de woningmarkt wordt verschillend gedacht. De een vindt de genomen maatregelen op zichzelf prima, terwijl de ander

9 de aanscherping van de criteria voor hypotheekverlening te rigide vindt. Maar voor de timing heeft niemand een goed woord over. De opvatting dat de hervormingen op precies het verkeerde moment zijn doorgevoerd, wordt eensgezind en zonder een spoor van twijfel uitgedragen. Zo zegt Johan Remkes: Ik herinner mij dat er destijds onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Daaruit bleek altijd één ding: dat je het instrument niet ter discussie moet stellen als er sprake is van een economische recessie die samenvalt met een teruglopende woningmarkt. Dat is precies wat er gebeurd is. Peter Boelhouwer: Op het volstrekt verkeerde moment zijn hervormingen doorgevoerd; hervormingen waar ik altijd voor ben geweest, maar niet op dat moment. Op dat moment zouden de gevolgen rampzalig zijn en dat waren ze ook. En Nico Rietdijk: Stel: je rijdt met een snelheid van 130 op de snelweg en je beseft ineens dat je te hard rijdt. Wat doe je dan? Dan haal je je voet van het gaspedaal. Maar je gaat niet aan de handrem trekken of hem in zijn achteruit zetten. Dan vliegen de brokstukken over de weg en sla je over de kop. Dat is wat er toen gebeurde. Theodor Kockelkoren (AFM, Autoriteit Financiële Markten) heeft begrip voor de kritiek. Als het regent, is dat natuurlijk niet het beste moment om je dak eens te gaan vervangen. Toch vindt hij dat er op het gewraakte moment doorgepakt moest worden. Want: Als de zon schijnt, gedragen we ons als die sprinkhaan die feestviert in de zomer. Dan zien we de noodzaak niet meer om het dak te verbouwen. En dus zijn momenten waarop het regent en het water met bakken naar beneden komt, de enige momenten waarop mensen voelen en begrijpen dat we het dak moeten repareren. Daarmee legt Kockelkoren de vinger op de zere plek van ons democratisch bestel. Het is niet altijd mogelijk om te handelen conform de analyses en aanbevelingen van de experts. Er is ook nog zoiets als politiek momentum. Het besef dat je in een crisis je slag moet slaan: Never waste a good crisis. Hoe realistisch dat ook moge zijn, onbevredigend blijft het wel. Het moment dat politiek gezien het juiste is, is vanuit sociaal en economisch oogpunt het verkeerde! Zowel de politiek als de sector moeten zichzelf dat aanrekenen. Ja, de politiek gaf jarenlang niet thuis. Aan de andere kant heeft de sector zelf kennelijk ook niet genoeg gedaan om het klimaat te bevorderen waarin hervormingen bespreekbaar worden ook voor politici. Een stem? Beter anticiperen op de politieke dynamiek: dat is de opgave waar de bouw- en woningsector nu voor staat. Afgaande op de interviews in deze bundel, kan zij die uitdaging zeker aangaan. Zoals reeds aangestipt, zijn de overeenkomsten tussen de

10 partijen veel opvallender dan de verschillen en lopen de belangen dikwijls parallel. Zo is iedereen erop gebrand om zowel een nieuwe crisis als een nieuwe tweedeling te voorkomen. Bovendien heeft iedereen zijn innerlijke twijfels ( Heb ik wel genoeg gedaan? ) gesublimeerd in vastberadenheid om nog effectiever te opereren. Als ik dat zo bij elkaar optel, dan ligt een duurzame coalitie in het verschiet. Met het akkoord wonen 4.0 hebben Vereniging Eigen Huis, Aedes, Woonbond en makelaars al laten zien dat zij met één stem kunnen spreken. Daar zullen zij ook in de toekomst zeer wel toe in staat zijn, mogelijk gesteund door andere partijen. In de wooncoalitie tot nu toe ontbreekt echter één partij, zo merkte Johan Remkes op. De partij die het algemeen belang moet behartigen Een juiste observatie. Ook met de politiek moeten we derhalve aan tafel. Gestructureerd overleg is immers verre te verkiezen boven incidentele botsingen. Zo beschouwd is de tijd nu rijp voor de oprichting van een Stichting van het Wonen, losjes naar het voorbeeld van de Stichting van de Arbeid, met zijn voor- en najaarsoverleg. Dan kunnen we met elkaar bespreken wat we moeten doen om een nieuwe terugslag te voorkomen, in plaats van lijdzaam af te wachten tot een nieuwe crisis uitbreekt. Het dak repareren als de zon schijnt? Ja, als we die les uit de crisis kunnen trekken, zou dat goed nieuws zijn voor de toekomst van de sector. Wellicht dat we dan met extra plezier gehoor geven aan de open uitnodiging die Mark Frequin (Directeurgeneraal Wonen en Bouwen) in het interview uitspreekt. Als Nederland in 2016 voorzitter is van de EU gaan we het feest van de stad vieren in Nederland. Met allerlei partijen: bedrijven, buurtcomités en verenigingen. En we gaan nu eens een keertje niet pruttelen. We gaan laten zien hoe briljante dingen in Nederlandse steden tot stand zijn gekomen in dat samenspel. En als we dan ook nog de dorpen en gehuchten er bij betrekken, wordt dat een feest voor iedereen. Rob Mulder, directeur strategie & belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis

11

12

13 1 De belangrijkste ontwikkeling 2 Het voornemen Op het moment dat ik aantrad op vrom heette het Directoraat-Generaal nog Volkshuisvesting. Later hebben we dat welbewust herdoopt in Wonen. Het begrip Volkshuisvesting heeft maar dat is een kwestie van op de tong proeven iets lijdzaams. Het volk wordt gehuisvest. Daar kleeft een zekere paternalistische connotatie aan, die mij niet zo geweldig aansprak. Daarmee heb ik ook mijn insteek al genoemd: mensen meer invloed geven op hun eigen woonsituatie. De keuzevrijheid was eerder heel beperkt. Ik heb die wel eens vergeleken met die uitspraak van Henri Ford: Elke kleur is mogelijk, als die maar zwart is. Projectontwikkelaars, gemeenten en corporaties hadden een hele dominante positie. Het was ook bijna niet mogelijk om als bewoner een corporatiewoning te kopen. Naast verruiming van het aanbod beoogde ik een nadere definiëring van het speelveld. Als ik terugkijk op die hele verzelfstandiging, dan is mijn conclusie dat we de discussie over wezenlijke vragen onvoldoende hebben gevoerd. Waartoe zijn de corporaties op deze aarde? Wat worden ze geacht te doen en wat worden ze geacht te laten? Hoe definiëren we het publieke belang? Dat heeft minister Blok dat nu opgepakt, en dat is een goede zaak. Blik ik terug op de discussie rond de hypotheekrenteaftrek, dan is mijn conclusie dat politici zo af en toe wat minder bevooroordeeld naar dit soort fiscale instrumenten moeten kijken. In ieder geval heb ik voor mijzelf als les genoteerd dat de politiek niet bang moet zijn om matiging te betrachten én af te dwingen. Het is op de hypotheekmarkt uit de hand gelopen doordat partijen dachten dat de bomen altijd tot in de hemel zouden blijven groeien. De sfeer was: de taart kan niet groot genoeg zijn. Er is veel te vrij met hypotheekverstrekking en de fiscale facilitering rond dit instrument omgesprongen. Dat had nooit mogen gebeuren.

14 3 De twijfel 4 Het geluk De twijfel huist in de vraag of je wel genoeg hebt gedaan. Als ik de stukken van de parlementaire enquêtecommissie over de corporaties tot me door laat dringen, komt die vraag onherroepelijk bij me op. Nu heeft iedereen op het netvlies dat ze bij die corporaties in Maserati s rijden, maar dat beeld was destijds nog niet aan de orde. Er gebeurde zo hier en daar wel eens wat. Dan benoemde je een toezichthouder en dan werd het probleem opgelost. De desbetreffende corporatie was dan weer in het gareel gebracht. Althans, dat namen we aan. Hadden we de corporatiesector niet nog nadrukkelijker en steviger bij de les moeten houden? Hadden we de financiële uitglijders en de Zonnekoningkapsones kunnen zien aankomen? Toen ik in de Kamer zat, op het moment dat de discussie over Woonbron begon, heb ik eens de businesscase opgevraagd die zowel bij de interne raad van toezicht alsook op het departement de basis vormde voor de goedkeuring. Daar ben ik echt ontzettend van geschrokken. De bedragen kwamen uit de lucht vallen. Hier had één adagium moeten gelden: Schoenmaker, blijf bij je leest. Op het moment dat ik hoorde dat Jan Pronk minister van vrom zou worden, schrok ik even. Hoe zou het zijn om als staatssecretaris met hem samen te werken? Mogelijk speelde de beeldvorming mij parten. De samenwerking is mij namelijk honderd procent meegevallen. Jan had een mentale verbondenheid met het thema milieu, maar die had hij minder met de ruimtelijk ordening en het wonen. Daar gunde hij mij alle ruimte. Daar waar er raakvlakken waren, voerden we overleg en dat ging heel goed. Overigens had Jan over veel zaken een opvatting en schreef hij alles op. In de ministerraad had hij ook altijd schriftjes bij zich die hij vol pende. Daarom ben ik benieuwd wanneer dat tot een publicatie leidt.

15 5 De pech 6 De angst Het is goed dat de hypotheekrente is beperkt, maar het is wel pech als ik dat zo mag noemen dat de maatregelen op een ongelukkig moment genomen zijn. Ik herinner mij dat er destijds onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Daaruit bleek altijd één ding: dat je het instrument niet ter discussie moet stellen als er sprake is van een economische recessie die samenvalt met een teruglopende woningmarkt. Dat is precies wat er gebeurd is. Een geval van meer persoonlijke pech betreft de Woonwet. Daar ben ik heel druk mee geweest. De medewerkers hebben alles op haren en snaren gezet om het wetsvoorstel naar de Raad van State en weer terug op het departement te krijgen. Dat is ook gelukt, maar toen verhuisde ik alweer naar Binnenlandse Zaken. Ik heb mijn opvolger de zaak in handen gegeven. Dat ik het niet zelf kon afmaken, vond ik erg jammer. De politieke turbulentie in de voorbije veertien jaar is gigantisch geweest. Sommigen dromen nog wel eens over de goeie ouwe tijd, maar het wordt nooit meer zoals het geweest is. De tijd van hele stabiele, voorspelbare verkiezingsuitslagen komt nooit meer terug. Daar moet je niet over moet zeuren. Je kunt ook zeggen: dat is democratische winst. De Fortuynrevolte is een wezenlijk onderdeel van dit proces geweest. Als staatssecretaris van vrom heb ik weleens bij makelaars een serieus verhaal moeten houden. Dan hadden ze Fortuyn uitgenodigd voor de vrolijke noot. Ik raakte toen al onder de indruk van de verbale kracht van deze man. Die is ook in mijn eigen politieke kring zwaar onderschat. Daarna is de turbulentie alleen maar heviger geworden. Dat brengt risico s met zich mee voor de bestuurbaarheid. Er zijn steeds meer partijen nodig om nog tot een enigszins stabiele coalitie te komen; dat zie je zowel in gemeenten als in de landelijke politiek. Versnippering is voor de bestuurskracht nooit goed. En voor de rust ook niet.

16 7 De droom Veel winkels, kantoren en agrarische gebouwen raken hun oorspronkelijke bestemming kwijt. In de herbestemming van die panden ligt de komende jaren een geweldig uitdaging. Het domein wonen kan daar een substantiële rol bij spelen. Ik behoor niet tot diegenen die ach en wee roepen over Vinex. Ik ken locaties waar hele mooie woningen gerealiseerd zijn, ik ken ook wel andere locaties, dus ik vind niet dat het onderwerp zich leent en daar leek het wel een tijdje op voor een soort theologische discussie. Maar naar mijn stellige overtuiging komt in de kleinschaligheid de bewoner, de mens, beter tot zijn recht. Volgens mij zie je die kleinschaligheid langs de weg van de geleidelijkheid ook ontstaan. Zo krijgen kantoren steeds vaker een woonbestemming. In Amsterdam worden kantoorgebouwen verbouwd tot studentenflats. Beleggers beginnen er ook op die manier naar te kijken. Er zijn nieuwe procedures nodig om herbestemmingen mogelijk te maken. Los daarvan is het zaak dat overheid en politiek behoedzaam te werk gaan. Alle politieke partijen moeten er onderhand van doordrongen zijn dat je je op de woningmarkt als je dat al een echte markt mag noemen geen avonturen kunt veroorloven. Rust, dat zou het adagium voor de woningmarkt moeten zij. Alhoewel rust is nu ook weer niet het allerhoogste wat je kunt nastreven. Af en toe mag het wel een beetje waaien.

17 Het begrip Volkshuisvesting heeft maar dat is een kwestie van op de tong proeven iets lijdzaams. Het volk wordt gehuisvest. Daar kleeft een zekere paternalistische connotatie aan, die mij niet zo geweldig aansprak. Johan Remkes Commissaris van de Koning in Noord-Holland

18

19

20

21 1 De belangrijkste ontwikkeling 2 Het voornemen In 2008 doken we als laatste van de EUlanden in de crisis, maar in 2010 klauterden we weer uit het dal. De transacties zaten weer op het niveau van 2008 en de prijzen zaten in de lift. En toen, net toen de tweede crisis begon, is er een enorme klap aan de woningmarkt uitgedeeld. Op het volstrekt verkeerde moment zijn hervormingen doorgevoerd; hervormingen waar ik altijd voor ben geweest, maar niet op dat moment. Op dat moment zouden de gevolgen rampzalig zijn en dat waren ze ook. Veel bedrijven sloegen over de kop. Bouwvakkers raakten massaal werkloos. Als ik dan naar de landen om ons heen kijk, dan zeg ik: dat is dus helemaal niet nodig geweest. De timing en de maatvoering waren extreem ongelukkig. Minister Blok zegt dan: Ik weet wel dat het allemaal niet zo goed uitkomt voor de markt, maar politiek gezien komt het wel goed uit. Never waste a good crisis. Je hoort ook wel: Er zat lucht in de huizenmarkt. Dit moest een keer gebeuren. Dat klinkt logisch, maar het is flauwekul. Hadden we de regels niet zo aangescherpt en niet zo rabiaat toegepast, dan hadden we die enorme dip niet meegemaakt. Gelukkig trekt de markt nu weer aan. Politici roepen nu in koor: dat komt door ons Woonakkoord! Maar dat de rente is gezakt tot dichtbij of zelfs onder nul en dat de prijzen van huizen sterk zijn gedaald, daar gaan ze gemakshalve aan voorbij. Er is het verkeerde beleid gevoerd, maar de woningmarkt heeft zo n veerkracht dat het herstel toch is ingezet, niet dankzij maar ondanks het beleid. In de afgelopen tien à vijftien jaar is veel nagedacht over de woningmarkt. Zowel in Nederland als in het buitenland en zowel op universiteiten als daarbuiten. Op een gegeven moment kwam iedereen op dezelfde lijn uit: het systeem is niet klaar voor de 21ste eeuw. Er moeten hervormingen worden doorgevoerd. De klant moet soeverein worden en subsidies en hypotheekrenteaftrek moeten worden afgebouwd. In allerlei fora heb ik daarover mogen meepraten. Zo heb ik als lid van de vrom-raad aan stevige rapporten meegewerkt. Ons pleidooi voor geleidelijke hervormingen wisten we wetenschappelijk te onderbouwen, maar toch vonden we geen gehoor. Die hervormingen kwamen er wel, maar op het verkeerde moment.

22 3 De twijfel 4 Het geluk De politiek verkeerde in een kramp. Individuele politici betreurden dat, maar zij zaten er zelf ook in gevangen. Zij willen herkozen worden, dus als de hele maatschappij roept: het moet A, dan is er geen politicus meer die B roept. Dat zou politieke zelfmoord zijn. Dan mag je de vraag stellen of wij als academici wel genoeg hebben gedaan om de impasse te doorbreken. Hadden we ons niet beter op de samenleving moeten richten in plaats van op de politiek? Als de maatschappij omgaat, gaat de politiek ook om. Op een gegeven moment waren alle maatschappelijke organisaties het met elkaar eens dat er wat moest gebeuren. Ook de meerderheid van de bevolking vond dat, zo bleek uit enquêtes, maar toen was al veel kostbare tijd verloren gegaan. Het grote voordeel is geweest dat vanaf 1995 de rente heel langzaam is gaan dalen. Dat heeft enorm geholpen, ook nu in de crisis weer. Dankzij die lage rente is een eldorado voor starters ontstaan. Je kunt bij Argenta al voor 2,8% lenen. Dan betaal je minder dan voor een sociale huurwoning en als je slim bent, zet je die rente voor tien jaar vast. Je draagt geen risico en je kunt zelfs nog een nhg afsluiten. Mocht het misgaan, dan heb je een dekking.

23 5 De pech 6 De angst In Engeland is in 2003 een grote staatscommissie ingesteld onder leiding van Kate Barker, topeconoom van de Engelse Bank. Collega s van me in Engeland hebben ook nog meegedaan met een paar deelonderzoeken. Er is toen diepgaand onderzocht hoe de woningmarkt gestimuleerd kan worden. Net als in Nederland lag de productie van nieuwbouwwoningen te laag en stegen de prijzen daardoor snel. In Nederland werd dezelfde discussie gevoerd, maar niet op het Binnenhof. Daar was het onbespreekbaar. Zowel voor links als voor rechts. Het CPB heeft een keer vastgesteld dat de woningmarktparagrafen van de partijen een strikte links-rechts-scheiding kennen. De linkse partijen zijn tegen de hypotheekrenteaftrek en vinden dat aan de huren niks hoeft te gebeuren, en de rechtse partijen beweren precies het tegenovergestelde. Op een gegeven moment was zelfs sprake van een soort fatwa. De grote vraag die Jan Peter Balkenende stelde aan Wouter Bos en later aan Mark Rutte was: Hoe veilig is de hypotheekrenteaftrek bij jullie? Dan kun je dus nergens meer over praten, want dan kun je het ook niet over de huren hebben. In het regeerakkoord van Balkenende 4 is letterlijk afgesproken dat geen studie meer naar de woningmarkt wordt verricht. Daar zit je dan met al je wetenschappelijke studies Mag ik dat pech noemen? Segregatie en verdere differentiatie van bevolkingsgroepen: dat is mijn nachtmerrie. Daarom vind ik bevordering van het eigen woningbezit heel belangrijk. Ook mensen met lage inkomens moeten de kans krijgen een eigen huis te verwerven. Amerika is voor mij het schrikbeeld. Hoe mensen daar wonen, met elkaar omgaan of totaal langs elkaar heen leven: dat moeten we hier absoluut zien te voorkomen. Daar loopt in steden heel duidelijk de scheidslijn tussen arm en rijk. Ik heb vroeger al eens artikelen geschreven over de woningmarkt in relatie tot maatschappelijke tweedeling en dat werkt daar dus ook echt zo. Vermogen is heel bepalend. Thomas Piketty heeft dat ook overtuigend laten zien en de woningmarkt is daar een treffende illustratie van.

24 7 De droom In mijn studententijd kwam ik in aanraking met het krakerswezen. Ik voelde me er niet zo geweldig thuis. Ik ben ook geen anarchist, eerder een simpele sociaal-democraat. Maar ik ging een eind met de krakers mee. De woningnood onder jongeren was heel groot en ik raakte gaandeweg steeds meer gefascineerd door het thema wonen. Dat heeft zoveel raakvlakken met andere vraagstukken, zoals welvaartsverdeling, sociale cohesie en onderwijs. Ik ben nu ook met de funderingsproblemen bezig als gevolg van paalrot. Dan krijg je onder meer te maken met sociale problemen, met financiële kwesties en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Waar en hoe je woont is heel belangrijk, zowel voor welzijn en gezondheid als voor bijvoorbeeld de kansen van je kinderen. Het is een veelkoppig fenomeen en dat maakt het zo interessant. Ik ben geograaf en word geacht ruimtelijke verschijnselen te kunnen verklaren. Daarom mag ik constant leentjebuur spelen bij andere wetenschappen. Wonen is kortom een heel belangrijk domein in de samenleving. Alles hangt met wonen samen en aan de kwaliteit van het wonen wil ik mijn bijdrage leveren. Ik geef toe: dit vooruitgangsdenken is een beetje calvinistisch. Als het beter kan, dan moet het beter! Misschien ben je beter af als je de zuidelijke laissez-faire-houding hebt. Misschien word je daar wel gelukkiger van, maar het werken aan maatschappelijke verbeteringen zit er bij mij nu eenmaal in.

25 In het regeerakkoord van Balkenende 4 is letterlijk afgesproken dat geen studie meer naar de woning- markt wordt verricht. Daar zit je dan met al je wetenschappelijke studies... Mag ik dat pech noemen? Peter Boelhouwer Hoogleraar TU Delft en afdelingsvoorzitter OTB

26

27

28

29 1 De belangrijkste ontwikkeling Aan de zeven magere jaren gingen zeven vette jaren vooraf. Ja, volgens velen werden die gedreven door het grote geld, de hebzucht en het winstbejag. Mag ik er toch ook op wijzen dat we toen de bloei van de projectontwikkeling meemaakten? De sfeer was positief, de blik naar voren gericht: Hoe kunnen we dingen mogelijk maken? Ja, je mag wel spreken van een sprankje vooruitgangsgeloof. En vooruitgang is zeker geboekt. Neem de Vinexwijken. De vormgevingselite van Nederland heeft er altijd een beetje op afgegeven. Toegegeven: deze wijken zijn niet zo gevarieerd als de voorgevels in de Amsterdamse grachtengordel. Maar vergelijk Vinex nu eens met de naoorlogse wijken. Dan zie je dat we een grote stap hebben gezet. De kwaliteit van wonen is echt sterk verbeterd. De opzet paste ook in de herontdekking van de stad. De wijken zijn via openbaar vervoer verbonden met de stadscentra en dragen bij aan het vergroten van het draagvlak van de steden. Toch was het niet mogelijk om snel genoeg aan de vraag tegemoet te komen. Er is wel gezegd dat marktpartijen niet veel haast hadden en graag kozen voor uitstel. De prijzen bleven toch wel stijgen. Dat is onjuist. Elke ondernemer wil zo gauw mogelijk aan de slag, z n risico s beperken. Vertragingen waren meestal het resultaat van onze poldercultuur en van het gegeven dat het aantal locaties altijd beperkt is. Gemeenten en projectontwikkelaars zijn tot elkaar veroordeeld en als er ook maar iets wijzigt in de plannen of de omstandigheden, dan gaan ze weer met elkaar aan tafel. Stijgen de prijzen? Dan gaat de gemeente proberen daar wat van terug te halen. Dalen de prijzen? Dan zal de ontwikkelaar zich roeren. Nu kan het niet meer! Zo zit de vertraging ingebouwd. Dat betekent dat er nooit snel genoeg geproduceerd kon worden, en zo zijn veel mensen heel rijk geworden. Vooral de mensen die al gearriveerd waren, zoals de babyboomers, hebben heel erg geprofiteerd van de prijsstijgingen. De aankomende generatie van 25 à 30 jaar had het nakijken, en dat is zuur.

30 2 Het voornemen 3 De twijfel In de statuten van neprom staat dat we de samenwerking tussen marktpartijen en overheden willen bevorderen. De klant komt in dit stuk niet voor! Onze klant was niet de consument, was niet de lokale gemeenschap en was niet de buurt. Het waren de ambtenaar en de wethouder die we wilden bedienen. Vandaag richten we ons veel meer op de klant en de gemeenschap. De projectontwikkelaar hoort tussen de consument en de overheid te zitten en hij moet het allebei naar de zin maken. Hij moet zijn euro s op de markt verdienen, dus moet hij de consument behagen en moet hij huizen bouwen waar die consument graag in wil wonen, winkels waar zij wil shoppen en kantoren waar met genoegen gewerkt wordt. Aan de andere kant moet hij voldoen aan onze gemeenschappelijke publieke eisen. Die staan natuurlijk altijd op gespannen voet met de wensen van de consument, en de ontwikkelaar moet ze verenigen: dat is nou het aardige van het vak! De vraag is dan: hoe doe je dat? Iedereen zoekt daar nu een antwoord op. Zo ontstaan nieuwe woningconcepten waarbij mensen in een computerprogramma de beukbreedte, de gevelbekleding en wat al niet meer zelf bepalen. Ook worden co-creatie-avonden met bewoners georganiseerd. Hoe had u het gehad willen hebben? Iedereen is aan het zoeken en daar doe ik zelf graag aan mee. Met Fred Schoorl heb ik eens een stukje geschreven over gebouwd geluk. Dat klinkt sentimenteel, maar raakt wel de kern van waar het ons om te doen is. Projectontwikkelaars stonden de afgelopen jaren zwaar onder druk. Als ik in de Tweede Kamer was voor een hoorzitting of iets dergelijks en voorstelde om iets te doen voor de bouwsector, was de politiek allesbehalve welwillend. De sfeer was: Er zitten hier allemaal mensen uit de Quote 500. Je denkt toch niet dat we nog maar één poot voor je verzetten? Ja, om je nog een trap na te geven. Daar zitten ook mijn twijfels. Doe je het als sector wel goed? Hoe kun je de verhoudingen herstellen? De vraag of we niet te veel vasthouden aan oude denkpatronen schiet ook vaak door mijn hoofd. Dat overkomt me vooral als ik in gesprek ben met vertegenwoordigers van de kantelkerk, oftewel de kabouterpuntmutsen. Die zitten op de lijn dat alles anders kan en moet. Dat we opnieuw moeten beginnen en dat we oude vormen en gedachtes overboord moeten zetten. Loslaten, dat is hun magische woord. Zo gaat de gemeente Amsterdam nu geld geven voor een project op Zeeburgereiland waarbij loslaten het motto is. In de trant van: ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties, handen thuis en laat de burgers het zelf allemaal maar uitvinden. Iets vergelijkbaars gebeurt in het Oosterwold in Almere, waar elke kavelontwikkelaar voor zijn eigen wegen, riolering en energievoorziening moet zorgen. Zo zijn we op veel plaatsen aan het doorschieten. We laten de burger als leek opnieuw bedenken wat hij eigenlijk zou willen en hoe hij daar komt.

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Nieuwe palen onder Dordrecht

Nieuwe palen onder Dordrecht Nieuwe palen onder Dordrecht Vijftien jaar funderingsherstel in Hollands oudste stad Wim van Wijk Gert van Engelen Nieuwe palen onder Dordrecht Nieuwe palen onder Dordrecht Vijftien jaar funderingsherstel

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

MAGAZINE. ICT op agenda bestuurders Maria Molenaar: ICT kan het verschil maken

MAGAZINE. ICT op agenda bestuurders Maria Molenaar: ICT kan het verschil maken ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 4 E JAARGANG NUMMER 3, SEPTEMBER 2013 ICT op agenda bestuurders Maria Molenaar: ICT kan het verschil maken CorporatiePlein

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Senator Adri Duivesteijn: Nu momentum voor werkelijke hervorming woningmarkt Alle taxateurs onder één dak Het rijtjeshuis biedt tal van mogelijkheden voor de toekomst VvE s in beweging:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie