Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen , inclusief uitvoeringsparagraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf"

Transcriptie

1 Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen , inclusief uitvoeringsparagraaf

2 Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift

3 inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen 12 bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie 12 Bevolking en woningbouw 16 Verkeer en vervoer 19 Bedrijven en werkgelegenheid 24 Voorzieningenstructuur 26 Buitengebied en landschap 32 Ruimtelijke hoofdstructuur Uitvoeringsparagraaf voor de structuurvisie 42 Colofon 3 410/DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

4 Inleiding Het belang van een structuurvisie in de nieuwe Wro Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De Wro verplicht gemeenten tot het opstellen van een structuurvisie die richting geeft aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied. Daarnaast kunnen op basis van de structuurvisie bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten ingezet worden, zoals bestemmingsplannen, projectbesluiten, het voorkeursrecht gemeenten en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Doelstelling: Wro-proof maken van bestaand beleid De gemeente Geldermalsen wil de mogelijkheden binnen de nieuwe Wro optimaal benutten en daarom een structuurvisie opstellen. Daarbij gaat ze uit van een bundeling van bestaande beleidsvoornemens en het toevoegen van een realisatieparagraaf, waarin de strategie voor uitvoering en financiën wordt vastgelegd. Er is bewust niet gekozen voor een geheel nieuwe beleidsafweging, omdat: De actualisatie van de structuurvisie, getiteld Wikken en wegen in maart 2005 nog is vastgesteld. Deze structuurvisie heeft een doorkijk tot 2015 en is op veel vlakken nog steeds goed bruikbaar als leidraad; Het ligt voor de hand een compleet nieuwe Structuurvisie te maken, inclusief uitgebreid participatietraject, in een nieuwe bestuursperiode vanaf 2010; Er zijn momenteel geen grote ontwikkelingen gaande die een inhoudelijk nieuwe Structuurvisie noodzakelijk maken. Uiteraard spelen er zaken zoals het Deilse Kwadrant, maar hiervoor loopt een apart inspraaken besluitvormingstraject; In verband met ontwikkelingen als Centrumplan, Garstkampen en Hondsgemet is op korte termijn een Structuurvisie gewenst die Wroproof is en een zogenaamde realisatieparagraaf heeft. Dit is vooral van belang om publieke ontwikkelingskosten te verhalen op de ontwikkelende partij(en). Werkwijze: interne bundeling van vastgesteld beleid Zoals gezegd gaan we in deze structuurvisie uit van het Wro-proof maken van bestaand beleid. Hierdoor is er vooral intern, binnen de gemeentelijke organisatie, gewerkt aan dit document. De structuurvisie uit 1999 en de actualisatie Wikken en Wegen uit 2005 hebben hierbij als basis gediend en zijn aangevuld met beleid dat tussen 2005 en voorjaar 2009 is vastgesteld. Er is dan ook geen breed interactief traject met betrokken partijen ingestoken, omdat de structuurvisie bestaat uit bestaand beleid. Dit beleid is reeds bekend bij de betrokken partijen en op alle relevante beleidsdocumenten heeft reeds participatie en/of inspraak plaatsgevonden. Overzicht van vastgestelde, relevante beleidsdocumenten Op de volgende pagina hebben we de voor de structuurvisie relevante documenten opgesomd die tussen 2005 en voorjaar 2009 zijn vastgesteld. Deze documenten zijn allemaal verwerkt in deze structuurvisie, tevens wordt er regelmatig verwezen naar deze documenten. In de tabel is ook aangegeven op welke documenten reeds inspraak heeft plaatsgevonden.

5 Titel Jaar Inspraak Structuurvisie Geldermalsen Ja Wikken en wegen actualisering structuurvisie 2005 Ja Streekplan Gelderland 2005 Ja Doelstellingen woonbeleid (KWP2) Visiedocument gemeente Geldermalsen 2008 Nee Structuurvisie De Plantage 2009 Ja Informatie- en inspraakbrochure De Plantage Meteren Mobiliteitsvisie Geldermalsen Ja Mobiliteitsplan Geldermalsen Ja Actieplan Mobiliteitsplan Geldermalsen Ja Visie Externe Veiligheid Structuurplan Hondsgemet 2005 Ja Kostenverhaal bestemmingsplan Hondsgemet Nota Grondbeleid 2009 Nee Begrenzing nationale landschappen (Streekplan Gld) Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen 2008 Ja Uitvoeringsplan Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen 2009 Nee Waterplan deel 1 Visie en Oplossingsrichtingen Waterplan opgave voor extra opvang Projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie 2005 ev - Land Goed voor Landschap 2008 Ja (LOP) Zoekzones voor landschappelijke versterking Ruimtelijke Visie Stedelijke Schakelzone 2005 Ja Lange termijn groeimodel Rhenoy 2005 Ja Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant 2009 Ja Ruimtelijke visie bedrijventerreinen Beesd-Noord 2006 Ja Ontwikkelingsvisie Garstkampen 2008 Ja Structuurplan Garstkampen 2008 Ja Stand van zaken stationsomgeving 2009 Ja Bestemmingsplan Buitengebied eerste herziening 2009 Ja Tabel 1.1: vastgestelde, relevante beleidsdocumenten Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we eerst de kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen, gevolgd door de bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie in hoofdstuk 3. Deze bouwstenen zijn vertaald in een plankaart in hoofdstuk 4 en de structuurvisie wordt afgesloten met de realisatiestrategie /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

6

7

8 Kernkwaliteiten van de Gemeente Geldermalsen De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door de kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen. Dat sluit goed aan bij de insteek van de gemeenteraad van Geldermalsen die in 2008 de drie kernkwaliteiten van de gemeente heeft vastgesteld in haar visiedocument. De drie kwaliteiten zijn: Landschapskwaliteit; Knooppuntkwaliteit; Kernenkwaliteit. Landschapskwaliteit als drager van ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke structuur van Geldermalsen wordt voor een belangrijk deel bepaald door historische en landschappelijke kenmerken van het Betuws Rivierengebied. De ruimtelijke structuurdragers (uiterwaarden, dijken, oeverwallen en cultuurhistorisch landschap) zijn lang geleden ontstaan en bepalen tot op de dag van vandaag de eigenheid van dit landschap. De Linge bepaalt in hoge mate het karakter van de gemeente Geldermalsen, tien van de elf kernen liggen langs deze recreatief aantrekkelijke rivier. De dorpen zijn oorspronkelijk ontstaan op de oeverwallen langs de rivier of op de oude, hoger gelegen stroomruggen. De gemeente wil deze landschapskwaliteit behouden en zo mogelijk versterken. Daartoe heeft de gemeente ook veel aanknopingspunten, zoals de Nationale Landschappen Rivierenland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Knooppuntkwaliteit zorgt voor economische en infrastructurele ontwikkeling Geldermalsen ligt in het centrum van Nederland en op het knooppunt van infrastructurele aders. De snelwegen A2 en A15 doorsnijden het westelijk deel van het Rivierengebied en vormen een knooppunt bij Deil. Ook lopen meerdere spoorlijnen door de gemeente. Bij Geldermalsen komen de lijnen Utrecht s-hertogenbosch en Dordrecht Arnhem/Nijmegen samen, en de belangrijkste goederenspoorlijn van Nederland, de Betuwelijn, loopt parallel aan de A15. Vanuit een breder perspectief geldt de corridor A15/Betuweroute als ruggengraat van het goederenvervoer van Nederland naar Duitsland. De corridor Utrecht s-hertogenbosch vormt een nationale hoofdas voor personen- en zakelijk verkeer.

9 De knooppuntkwaliteit geeft Geldermalsen een sterke economische basis. Niet voor niets hebben enkele grote bedrijven zich de afgelopen decennia in Geldermalsen gevestigd, en in tegenstelling tot veel andere plaatsen in Nederland beschikt Geldermalsen nog over voldoende ruimte om nieuwe economische impulsen te accommoderen op eigen grondgebied. Kernenkwaliteit: eenheid in verscheidenheid De gemeente Geldermalsen telt elf kernen: Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht. De samenstellende kernen van de gemeente Geldermalsen vormen volgens de gemeenteraad een eenheid in verscheidenheid. Er is sprake van één gemeente die bestaat uit elf verschillende dorpen met elk hun eigen karakter. Zo zijn in Geldermalsen en Beesd bijvoorbeeld woon- en werkfuncties geconcentreerd met een daarbij passend, hoger voorzieningenniveau. In Deil ligt de nadruk daarentegen veel meer op het landelijke wonen, inwoners hechten hier meer aan rust dan aan voorzieningen. In het verlengde hiervan spelen ook kwaliteiten als gemeenschapszin en sociale cohesie een belangrijke rol in de gemeente. In de elf kernen kennen de bewoners elkaar nog, is er een actief verenigingsleven en helpen mensen elkaar nog als dat nodig 9 410/DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

10

11

12 Bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie In dit hoofdstuk beschrijven we de bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie. De bouwstenen worden gevormd door de structuurvisies van 1999 en 2005, aangevuld met het beleid dat tussen 2005 en voorjaar 2009 is vastgesteld door de raad. We splitsen de verschillende bouwstenen uit naar de thema s zoals dat ook in eerdere structuurvisies is gebeurd. Elk thema sluiten we af met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de laatste structuurvisie Wikken en Wegen uit Bevolking en woningbouw Op het gebied van woningbouw heeft de gemeente Geldermalsen een subregionale opvangfunctie. De gemeente hanteert een tweekernenbeleid, waarin de kernen Geldermalsen en Beesd centraal staan. Beide kernen beschikken over substantiële uitbreidingsmogelijkheden met respectievelijk de locaties De Plantage en De Garstkampen. Daarnaast zijn er verschillende kleinschalige inbreidingsmogelijkheden binnen de bestaande kernen. Woningbouwambities uit KWP2 zijn leidend De belangrijkste beleidsvoornemens zijn vastgelegd in de tweede fase van het Kwalitatieve WoningbouwProgramma (KWP2). Dit programma legt de regionale ambities vast voor de regio Rivierenland over de periode , met een doorkijk naar De belangrijkste ambities uit KWP 2 zijn: Meer voor ouderen geschikte woningen (indicatie: 40% van nieuwbouw) Meer meergezinswoningen (indicatie: 40%) Meer goedkope koopwoningen tot maximaal ,- V.O.N. (indicatie: 10%) Meer betaalbare meergezins-huurwoningen (indicatie: 10%) Meer dure huurwoningen (indicatie: 15%) Terugbrengen van het aandeel dure koopwoningen (indicatie: 30% van voorraad) Landelijk wonen in het buitengebied realiseren door functieverandering, hergebruik van gebouwen en woningsplitsing; Inbreiding gaat in beginsel voor uitbreiding. Momenteel is KWP 3 in ontwikkeling, deze wordt naar verwachting in de tweede helft van 2009 vastgesteld. Lokale woonvisie geeft richting aan locaties en programma s De gemeente Geldermalsen heeft het regionale beleid verder uitgewerkt in de lokale woonvisie: Wonen in Geldermalsen. Daarin zijn de volgende ambities vastgelegd die relevant zijn voor de structuurvisie: Netto toevoeging van ruim 440 woningen in de periode , waarvan ruim 60% in een centrum dorps woonmilieu en 40% in een landelijk woonmilieu. De nadruk ligt hierbij op inbreidings- en/of transformatielocaties;

13 Netto toevoeging van ruim woningen in de periode , waarvan ruim driekwart centrum dorps. Het grootste deel van deze opgave zal gerealiseerd worden in De Plantage met een jaarlijkse bouwstroom van woningen; Minstens 40% van de nieuwbouw moet geschikt (te maken) zijn voor ouderen. Samen met partners streeft de gemeente verder naar: - Inzet van KoopGarant als instrument om de koopsector bereikbaar te maken; - Realisatie van meer ouderenwoningen binnen herstructureringslocaties; - Nieuwe concepten voor betaalbare koopwoningen in de nieuwbouw; - Meer particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. Woningbouw in Geldermalsen: De Plantage De nieuwe wijk De Plantage vormt de belangrijkste woningbouwlocatie binnen de gemeente Geldermalsen. Via een aparte structuurvisie, met een eigen inspraak-procedure, zijn de ambities en het programma s (ruimtelijk) uitgewerkt. De belangrijkste uitgangspunten zijn: Realiseren van woningen met bijbehorende voorzieningen; Aansluiting zoeken bij de kwaliteit en identiteit van het gebied Opnieuw zichtbaar maken van historische laanstructuren en waterpartijen; Aandacht voor duurzaamheid, in het bijzonder energie, water en bouwwijze; Bouwtempo van woningen per jaar, te starten in 2010; 60% van het programma is betaalbaar, 40% duur; In totaal wordt 85% in de koopsector gerealiseerd, 15% is huur; Er wordt ruimte geboden voor particulier opdrachtgeverschap. Mogelijkheden voor de aanleg van een lightrailhalte aan de noordzijde van De Plantage - op de lijn Geldermalsen - Tiel - worden momenteel onderzocht. Figuur 3.1: Vlekkenplan voor de ontwikkeling van De Plantage Bron: Inspraakdocument structuurvisie De Plantage, /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

14 Figuur 3.2: Vlekkenplan voor de ontwikkeling van De Garstkampen (Beesd-Noord), met ruim 17 ha voor woningbouw Bron: Ontwikkelingsvisie Garstkampen, 2008 Woningbouw in Beesd: De Garstkampen Naast de kern Geldermalsen heeft ook de kern Beesd een centrumfunctie als het gaat om wonen, werken en voorzieningen. De locatie Garstkampen, aan de noordzijde van Beesd, biedt ruimte aan de bouw van 350 tot 400 woningen, waarbij de nadruk ligt op het betaalbare segment. Het terrein zal in fases worden ontwikkeld, waarbij een woonzorgcomplex het hart van de nieuwe wijk zal vormen. In het gebied zal tevens een aantrekkelijk voorzieningencentrum worden gerealiseerd, waarin zorg en sociaal-culturele functies een plek krijgen. Naast wonen is er ruimte voor een park - tussen de Garstkampen en het Betuwestrand - en nieuwe bedrijvigheid langs de A2 (zie verder onder bedrijvigheid). Langetermijn groeimodel Rhenoy In 2005 is er een lange termijn groeimodel voor de kern Rhenoy opgesteld. Binnen de kern spelen een aantal (woningbouw)initiatieven die grote gevolgen hebben voor de toekomstige schaal van het dorp. Het groeimodel legt de ontwikkelingsrichting voor het dorp vast, waarbinnen verschillende initiatieven een plek kunnen krijgen. Een belangrijk element in de visie is een nieuwe ontsluiting, parallel aan de bestaande Dorpsstraat. Hierlangs kan nieuwe woningbouw plaatsvinden die past binnen het beeld van de kern. Aan de westzijde van het dorp is er ruimte om nieuwe woningen op de plek van het autodemontagebedrijf te vestigen. Daarnaast worden er 70 à 80 woningen (waarvan 20 in het lage segment) gerealiseerd op het oude Story terrein. Het plan gaat ook in op het beleefbaar maken van de oude bewoningsplaats in het centrum van het dorp.

15 Figuur 3.2: Vlekkenplan voor de lange termijn ontwikkeling van Rhenoy, met ruim 17 hectare voor woningbouw Bron: Groeimodel lange termijn Rhenoy (maart 2005) Wonen in het buitengebied onder voorwaarden mogelijk Het bestemmingsplan buitengebied, 1e herziening, dat in het voorjaar van 2009 is vastgesteld, maakt uitbreiding van de woonfunctie in het buitengebied mogelijk. Daar zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld voor het verwijderen van agrarische bijgebouwen. Overige woningbouwlocaties zijn beperkt Net als in de vorige structuurvisies worden er naast De Plantage in Geldermalsen en De Garstkampen in Beesd geen grote nieuwbouwlocaties voorzien. Nu de gemeente niet meer verbonden is aan een quotum is er op particuliere kavels binnen de woonkernen nieuwbouw mogelijk /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

16 Verkeer en vervoer Op het gebied van verkeer en vervoer staan de komende jaren verschillende projecten op stapel. Een belangrijk deel hiervan, de verbreding van de A2 en eventuele verdubbeling van het spoor, worden door hogere overheden gepland en uitgevoerd. Voor de gemeente Geldermalsen is met name de mobiliteitsvisie van groot belang. Verbreding A2 als gegeven De A2 vormt een belangrijke verkeersverbinding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Door de toenemende verkeersdruk wordt de snelweg op korte termijn verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Daarmee moeten de verkeersproblemen op de A2 tot het verleden gaan behoren en zal de bereikbaarheid van de regio Rivierenland verbeteren. Tegelijk met de verbreding van de A2 zullen ook alle op- en afritten én viaducten opnieuw worden aangelegd. Op termijn mogelijk spoorverdubbeling De spoorverbinding tussen Utrecht en Den Bosch is één van de belangrijkste transportassen van ons land. Hoewel op Rijksniveau momenteel plannen worden voorbereid om dit spoortraject te verdubbelen, zal deze realisatie hiervan naar verwachting niet voor 2015, de horizon van deze structuurvisie, plaatsvinden. Opwaardering Merwede-Lingelijn Op korte termijn worden alle stations langs de Merwede-Lingelijn waaronder Station Beesd opgeknapt. Maatregelen betreffen het aanpassen van de perronhoogte aan de entreehoogte van de treinen, het realiseren van cameratoezicht en het herinrichten van de stationsomgeving inclusief uitbreiding van de stallingsruimte voor fietsen en parkeerruimte voor auto s.

17 Bereikbaarheid B1. Voor lokale verplaatsingen is de fiets het aantrekkelijkste vervoermiddel. B2. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen hebben op acceptabele wijze toegang tot openbaar vervoer. B3. Er zijn rolstoelvriendelijke voetgangersvoorzieningen aanwezig nabij belangrijke openbare voorzieningen, zoals zorgcentra, verzorgingstehuizen en bibliotheken. B4. Voor het lange-afstand woon-werkverkeer (zowel herkomst als bestemming) is het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto. B5. De recreatie- en natuurgebieden in de gemeente Geldermalsen zijn aantrekkelijk bereikbaar voor diverse doelgroepen, rekening houdend met de (natuur)waarden van de verschillende gebieden. B6. Landbouwverkeer wordt zo efficiënt mogelijk afgewikkeld. B7. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen kunnen vanaf hun woning per auto binnen vijf minuten een gebiedsontsluitingsweg bereiken. Verkeersveiligheid V1. Op schoolroutes en bij schoolomgevingen krijgt verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. Conflicten met landbouwverkeer krijgen hierin bijzondere aandacht. V2. Geldermalsen heeft zo min mogelijk verkeersslachtoffers. V3. Onder inwoners van Geldermalsen bestaat een groeiende tevredenheid over de verkeersveiligheid in de gemeente. V4. Permanente verkeerseducatie is een speerpunt. Leefomgeving L1. Bovenlokaal doorgaand verkeer wordt afgewikkeld op snelwegen en provinciale wegen. L2. Noodzakelijk vrachtverkeer wordt zodanig gerouteerd dat de overlast voor de leefomgeving geminimaliseerd is. L3. In de kleine kernen krijgt de verblijfskwaliteit de hoogste prioriteit, waardoor verkeersoverlast minimaliseert. L4. De verkeersdruk door gemotoriseerd verkeer op het centrum van Geldermalsen neemt niet verder toe. L5. Inwoners van de gemeente Geldermalsen kunnen op acceptabele wijze parkeren nabij hun woning. Mobiliteitsvisie, plan en actieplan leidend op lokaal niveau Tussen 2007 en 2009 zijn er een drietal documenten opgesteld waarin de ambities ten aanzien van mobiliteit in de gemeente Geldermalsen worden vastgelegd. Vanuit een visie is eerst een uitvoeringsplan opgesteld, gevolgd door een actieplan. De belangrijkste ambities uit de mobiliteitsvisie (2007) zijn: In het mobiliteitsplan en het actieplan (vastgesteld in respectievelijk 2008 en 2009) worden deze ambities uitgewerkt. Via vijf clusters worden concrete doelen en programma s benoemd, hier benoemen we alleen de belangrijkste projecten in het kader van de structuurvisie: Realisatie van de Randweg (7e fase) inclusief de 2e Lingebrug en aan /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

18 sluiting op de Rijnstraat; Realiseren van hoofdfietsnetwerk en het toeristisch-recreatieve netwerk; Herprofilering van de Rijksstraatweg; Aanpak van onveilige verkeerssituaties en schoolomgevingen; Verbeteren van stationsomgevingen, inclusief P&R-faciliteiten; Verkeersluw maken van het centrum van Geldermalsen door aanpassing van routing en aanleggen van voldoende parkeerplaatsen. Visie Externe Veiligheid In 2007 is de visie Externe Veiligheid vastgesteld. Het doel van de visie is om een toetsingskader te bieden voor bestaande en toekomstige externe veiligheidsrisico s binnen de gemeente. Vanuit algemene uitgangspunten worden de ambities verder uitgewerkt naar beleids-, gebieds- en objectgerichte beleidsuitspraken. Voor de structuurvisie zijn de onderstaande ambities en projecten van belang: De gemeente houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving en anticipeert op nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals voor transport van gevaarlijke stoffen; Uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen is onder voorwaarden uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen bedrijventerreinen Hoge Weide, Hondsgemet en Homburg; Geen uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen in woon-, recreatie- en stationsgebieden binnen de gemeente; Geen uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen in het buitengebied, met uitzondering van LPG-tankstations; Langs transportassen wordt 200 meter als toetsingszone aangehouden, voor zelfredzaamheid wordt breder gekeken; Voor buisleidingen houdt de gemeente zich aan bestaande circulaires. Stationsomgeving Geldermalsen als nieuw visitekaartje Ook binnen deze structuurvisie vormt de herinrichting van de stationsomgeving een speerpunt. Vanwege de aansluiting op Randstadspoor zijn een kwaliteitssprong van de stationsomgeving en een betere ontsluiting gewenst. De belangrijkste ambities voor het stationsgebied zijn: Realiseren van een traverse over het spoor, waardoor voetgangers eenvoudig en veilig van/naar beide zijden van het station kunnen bewegen; Parkeren (P&R) en busstation verplaatsen naar de westzijde van het station; Gefaseerde ontwikkeling van bedrijvigheid tot m2 kantoor, kantoorvilla s en extra bedrijfsbebouwing aan de westzijde van het station. De ontwikkeling van de Proeftuinen aan de zuidzijde van dit gebied vormt een extra economische impuls; Mogelijke ontwikkeling van ongeveer 100 woningen in een blauwgroene setting (met eventuele waterberging) aan de oostzijde van het station; Tevens is er ruimte voor vestiging van een school en kantoren in de omringende bebouwing langs het stationsplein. Ook voor horeca is in beperkte mate ruimte beschikbaar. Forse impuls aan de kwaliteit van openbare ruimte aan de oostzijde van het station;

19 Op de langere termijn, bij de verbreding van de huidige spoorbrug en de - uit het mobiliteitsplan voorvloeiende - bouw van de westelijk daarvan gelegen brug over de Linge, wordt doortrekking van wandelen fietsroute tot aan Oosteneind mogelijk. Hierdoor is de groene route langs de Linge is gecompleteerd. Bedrijven en werkgelegenheid De strategische ligging van de gemeente Geldermalsen heeft een positief effect op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente beschikt over twee locaties voor de uitbreiding van bedrijventerreinen: Hondsgemet bij Geldermalsen en Beesd-Noord. Vanuit het provinciale beleid zijn dit ook de enige locaties die beschikbaar zijn op langere termijn. Streekplan Gelderland: bundeling langs A15 De provincie Gelderland heeft in 2005 het Streekplan vastgesteld, waarin bundeling van wonen en werken binnen netwerken centraal staat. De focus ligt daarbij op de regio s KAN, WERV en Stedendriehoek; Geldermalsen maakt geen deel uit van een stedelijk netwerk. Het Streekplan gaat voor de regio Rivierenland, met daarin Geldermalsen, uit van de bestaande groene en blauwe kwaliteiten van het gebied. De afwisseling van rivieren, uiterwaarden, oeverwallen en kommen wordt zoveel mogelijk behouden en versterkt. Daarnaast heeft de kern Geldermalsen een subregionale opvangfunctie op het gebied van werken en wordt een groei van regionale bedrijvigheid voorzien. De zoekruimte hiervoor is gelegen langs de A15 van Tiel tot Geldermalsen, terwijl de A2-zone tussen Culemborg en Zaltbommel zoveel mogelijk open moet blijven. Bij het schrijven van deze structuurvisie (voorjaar 2009) worden nieuwe regionale afspraken gemaakt over de behoefte aan nieuwe werklocaties. Deze zullen worden meegenomen bij het opstellen van een volledig nieuwe structuurvisie /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

20 Figuur 3.3: Structuurplan Hondsgemet (oktober 2005) Gemeente Geldermalsen Bedrijventerrein Hondsgemet als economische motor van de toekomst Het bedrijventerrein Hondsgemet, aan de zuidkant van de kern Geldermalsen, vormt de belangrijkste locatie voor nieuwe bedrijvigheid. De locatie beslaat ongeveer 43 ha, heeft een subregionale functie en zal gefaseerd worden uitgegeven. Het betreft een zogenaamd hard plan, waarmee provincie en Rijk inmiddels hebben ingestemd. Voor de ontwikkeling van het terrein is een apart structuurplan opgesteld, waarin de kaders zijn vastgelegd. In de eerste twee fases zal het gedeelte langs de afslag van de A15 worden gerealiseerd. Het vormt de entree van Geldermalsen vanuit het zuiden, waardoor de bebouwing aansprekend moet zijn. Een bijzonder gebouw bij de eerste rotonde vanuit het zuiden versterkt dit beeld. Rond het terrein zorgen groene en blauwe elementen voor zachte overgangen tussen bebouwing en landschap. In de derde en vierde fase wordt het gebied tussen de eerste twee fasen en de kern Geldermalsen gerealiseerd. De exacte invulling wordt te zijner tijd bepaald en dat geldt ook voor de vijfde - langs het spoor gelegen - fase. In het structuurplan is ook de AVRI opgenomen en is er (schuif)ruimte gereserveerd, die vooralsnog geen vaste bestemming heeft. Uitbreidingsmogelijkheden Beesd-Noord Naast de locatie Hondsgemet in Geldermalsen biedt de locatie Beesd- Noord ook nog (beperkte) ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. In 2005 is de ruimtelijke visie voor deze locatie vastgesteld, waarin werken, wonen en recreatie zijn gecombineerd. De uitwerking van de functies wonen en recreatie zijn vervolgens procedureel losgekoppeld van het werken door het opstellen van het de structuurvisie Garstkampen. De ruimtelijke visie voor bedrijvigheid in Beesd-Noord gaat uit van maximaal 4 ha bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 3a. Het beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting van het gebied, hieronder een korte samenvatting: Etalage langs Parkweg. In de strook tussen de Parkweg en Homburg komt de nieuwe entree van Beesd. Deze bestaat uit representatieve bedrijfsbebouwing te midden van veel groen en water. Ter hoogte van

21 de aan te leggen rotonde is ruimte voor een opvallend gebouw als entreemarkering van Beesd. De nieuwe bebouwing is kleinschalig en bestaat uit maximaal twee bouwlagen met een bijzondere architectonische vormgeving. Maximaal 50% van het gebied mag bebouwd of verhard worden, de overige 50% zal uit groen en water bestaan; Bedrijven met woningen Beesdsche Veld. Als overgang tussen het bedrijventerrein en de woningbouwlocatie Garstkampen wordt een zone ingericht voor bedrijven met woningen in een zelfde structuur als de huidige bebouwing langs de Parkweg; Uitbreiding Oude Waag / Homburg. Het bedrijventerrein Oude Waag / Homburg kan beperkt uitbreiden in noordelijke richting. Er is plaats voor meer grootschalige bedrijvigheid (zonder woonfunctie) met een minder representatieve uitstraling en hoge dichtheid (70% bebouwing is toegestaan), zoals industrie en groothandel; Revitalisering Oude Waag / Homburg. Het bestaande deel van dit terrein wordt gerevitaliseerd en geïntensiveerd door een maximaal bebouwingspercentage van 70% toe te staan. Er wordt een eenduidige hoogteregeling opgesteld die ook voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zal gelden, waarbij extra bouwmogelijkheden in de hoogte worden geschapen en ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. Figuur 3.4: Visiekaart voor de ontwikkeling van Beesd-Noord Bron: Ruimtelijke Visie Beesd-Noord, /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

22 Figuur 3.5: Perspectiefkaart voor de ontwikkeling van het Deilse Kwadrant Bron: Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant, 2009 Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant Het Deilse Kwadrant is een strategische locatie tussen de A2, A15, het spoor en de provinciale weg naar Leerdam. In het verleden hebben verschillende partijen deze locatie onderzocht voor nieuwe economische activiteiten. Zo stond in Wikken & Wegen de locatie aangeduid voor het NL.C, deze is niet tot ontwikkeling gekomen en de ontwikkelende partij heeft zich inmiddels teruggetrokken. Omdat de gemeente Geldermalsen de initiatieven telkens achteraf heeft getoetst (en sturing daardoor beperkt was) heeft de gemeente een nieuw ontwikkelingsperspectief voor het gebied opgesteld. Het schetst de kaders waarbinnen nieuwe initiatieven mogelijk zijn. De volgende uitgangspunten staan centraal: Bescherming / versterking van het open, groene en rustige karakter van het gebied; Uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in het Kwadrant, zowel voor de inwoners als voor bezoekers van de gemeente; Versterken van Geldermalsen als kennis-, veiling- en productiecentrum van fruit. Vanuit verschillende thema s zijn vier gebiedsgerichte ontwikkelingsopties geschetst: 1. Landschapsimpuls A2/A15. Langs beide snelwegen is ruimte om vernatting en opgaand groen te combineren en de kwaliteit van het gebied te versterken. Tevens is er ruimte om dit te combineren met nieuwe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie en/of landgoedontwikkelingen met een woon-werkfunctie; 2. Hooiweg als recreatieve drager. De Hooiweg dient als overgang tussen oeverwal en kom en hier kan wonen, agrarische bedrijvigheid en worden gecombineerd met kleinschalige recreatieve ontwikkelingen.

23 3. Herontwikkeling omgeving Rotonde. De knoop bij de A2-afslag kan versterkt worden door intensieve recreatieve functies toe te staan zoals strand, speeltuin of golfbaan. Vanaf de knoop nemen de functies in intensiteit af en wordt ruimtelijke kwaliteit aan het gebied toegevoegd, aansluiting bij de Hooiweg is gewenst. 4. Completeren van veilingterrein door ontwikkeling van de Proeftuinen. De veilingsector geeft veel uitstraling aan Geldermalsen en de realisatie van de Proeftuinen draagt bij aan een grote regionale veiling. Aan de ontwikkeling worden wel een aantal randvoorwaarden verbonden (vooral gericht op landschap en ruimtelijke kwaliteit), omdat de schaal niet past bij die van de oeverwal. De gemeente Geldermalsen wil zelf initiërend zijn als het gaat om de ontwikkeling van de Proeftuinen en wil via een gebiedsfonds investeringen in rode en groene functies in het gebied aan elkaar verknopen. Zoekzone windmolens De provincie Gelderland wil het opwekken van duurzame energie bevorderen. Er is een zoekzone voor windmolens aangegeven in de gemeente Neerijnen, net buiten de gemeentegrenzen van Geldermalsen. Vooralsnog gaat de gemeente Geldermalsen er vanuit dat eventuele ontwikkeling van windmolens op deze locatie zal plaatsvinden /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030 Deel C Uitvoeringsparagraaf COLOFON Structuurvisie Culemborg 2030 Culemborg Deel C Uitvoeringsparagraaf Datum: 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt Nota Kostenverhaal 2016-2020 Gemeente Drimmelen 1. Inleiding Aanleiding Met de komst van de Wro (1 juli 2008) hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om te sturen op de ontwikkeling van ruimtelijke

Nadere informatie

Homburg. Uitbreiding bedrijventerrein. Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus CH GELDERMALSEN.

Homburg. Uitbreiding bedrijventerrein. Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus CH GELDERMALSEN. Uitbreiding bedrijventerrein Homburg Contact : Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus 319 4190 CH GELDERMALSEN 0345 573785 06 22 80 22 79 info@mbgroep.nl M. Kroeze info@kroeze-beesd.nl 06 10

Nadere informatie

Nota Ruimtelijke Fondsen. Uitwerking van van de de uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geldermalsen 2009-2015

Nota Ruimtelijke Fondsen. Uitwerking van van de de uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geldermalsen 2009-2015 Nota Ruimtelijke Fondsen Uitwerking van van de de uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geldermalsen 2009-2015 Gemeente concept Geldermalsen 20-10-2009 definitief 07-01-2010 Rapportnummer : 07/01/2010 Nota

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds 1 Inleiding Deze notitie, in de vorm van een uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie, bestaat uit twee onderdelen; namelijk

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Datum: 03 mei 2011 Versie 2 1/ 8 1 Projectbeschrijving De ontwikkeling van de locatie Proeftuinen maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Aangeven met welk doel het exploitatieplan wordt gemaakt: om onderhandelingen met één of meerdere grondeigenaren te starten, met als doel

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2015 Regnr.: 15int04492 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt :

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

v i s i e k a a r t l i e n d e n

v i s i e k a a r t l i e n d e n v i s i e k a a r t l i e n d e n Voorzieningencluster in historische setting Evenementenveld Voorzieningencluster in moderne setting Tennispark Inbreidingslocatie woningbouw Sportterrein Herstructurering/uitbreiding

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN

Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. ZIENSWIJZEN... 2 2.1 Zienswijze 1: Familie Janssen-van de Laar, Dribbelheidseweg 10, Gemert... 2 2.2

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: H.P.A. Kerkers Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Structuurvisie: Nota Kostenverhaal Steller: P.C.J. Verheijen Datum: 15 november 2011 Nr.: RIB-HK-1155 Op 18 oktober

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Ontwikkeling Schakenbosch

Ontwikkeling Schakenbosch 1 Inloopavond maandag 7 november 2016 Doel inloopavond Informatie geven over de start van de nieuwe ontwikkeling Vragen, wensen en ideeën ophalen Bestaande situatie Schakenbosch is een groen parkgebied:

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Agendapunt 15 I l III lllllllllll Documentnummer * * gemeente putten

Agendapunt 15 I l III lllllllllll Documentnummer * * gemeente putten 52 Raadsvergadering 5 maart 2015 Zaaknummer 356775 Agendapunt 15 I l III lllllllllll Documentnummer * 3 5 6 7 8 8 * gemeente putten De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeesteren

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1

Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1 Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1 Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Grondbeleid gemeente Dalfsen 3 1.4 Opbouw van de nota 4 1.5

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.071.050 Zaaknummer 2015-08-00856 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplannen "Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herzieningen 2015-01 en 2015-02 en de 5e herziening

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal. Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Nota Kostenverhaal. Gemeente Hardinxveld-Giessendam gemeente Hardinxveld-Giessendam Nota Kostenverhaal Gemeente Hardinxveld-Giessendam November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel van de nota 1.3 Leeswijzer 2 Theoretisch

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Mobiliteitsvisie Geldermalsen 2020

Mobiliteitsvisie Geldermalsen 2020 Mobiliteitsvisie Geldermalsen 2020 Gemeente Geldermalsen, Sector Grondgebied Delft Infra Advies 12 januari 2007 Inhoudsopgave 1 Tijd voor richtinggevend beleid...1 2 Visieontwikkeling in perspectief...3

Nadere informatie

In deze bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsnota s van de verschillende overheden die relevant zijn voor Posterenk.

In deze bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsnota s van de verschillende overheden die relevant zijn voor Posterenk. B i j l a g e I : B e l e i d s k a d e r In deze bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsnota s van de verschillende overheden die relevant zijn voor Posterenk. 1. R i j k s b e l e i d S t

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Programmafiche Arnhem Sleutelproject Zuidelijke binnenstad

Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Programmafiche Arnhem Sleutelproject Zuidelijke binnenstad Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2013-001827 Programmafiche Arnhem Sleutelproject Zuidelijke binnenstad Arnhem Sleutelproject: Zuidelijke binnenstad (najaar 2014) Doel(en) Versterking van de binnenstad

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Planning en control cyclus Instrumenten Projecten en Financiën... 10

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Planning en control cyclus Instrumenten Projecten en Financiën... 10 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Status eerste uitvoeringsparagraaf... 4 1.3 Samenhang Structuurvisie, uitvoeringsparagraaf c.a... 5 2 Planning en control cyclus... 7 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Kassencomplex Oudendijk Juni 2015 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Herziening 3. Beleidsmatige onderbouwing 4. Ladder

Nadere informatie

Nota van B&W. OnderwerpOntwikkelingskader De Liede

Nota van B&W. OnderwerpOntwikkelingskader De Liede Nota van B&W OnderwerpOntwikkelingskader De Liede Portefeuillehouder drs. M. J. BeZuijen Collegevergadering 29 juni 2004 Inlichtingen Hans Poulssen (023-5676183) Registratienummer Samenvatting Op 9 maart

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Traverse Dieren Rheden N786 Apeldoorns Kanaal N348 Projectteam Gijs Wolfs / Paul Kersten / Janneke Dries / Mieke van der Arend Opdrachtgever Gemeente Rheden / Provincie Gelderland Ontwerp 2011-2012 (realisatie

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A BIJLAGE / blad 1 bijlage 1a, plantekening bijlage 1b, doorsnede bijlage 1c, 3D impressies Deelgebied A BIJLAGE / blad 2 bijlage 2a, plantekening bijlage 2b, doorsnede bijlage 2c, 3D impressies Deelgebied

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling

Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling George de Kam Oktober 2008. Inhoud Inleiding... 1 Belang structuurvisie... 1 Afspraken met lokale corporaties?...

Nadere informatie

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN Vastgesteld door de gemeenteraad Haren op 26 januari 2015 INHOUD MEERWEG BEELDKWALITEITSPLAN HORECA DE LIJTE UITGANGSPUNTEN - ONTWIKKELING - DEELGEBIEDEN - INTENTIE

Nadere informatie

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM De stedenbouwkundige uitwerking voor het centrumgebied bestaat uit een korte ruimtelijke en functionele analyse en een kaartbeeld met stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Centrumplan Schipluiden Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Colofon Samenvatting Structuurvisie Centrumplan Schipluiden Opgesteld door Gemeente Midden-Delfland in samenwerking met Jos van de Lindeloof

Nadere informatie

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Yvonne Verkleij Paul van Die Rik Tuitert Planning & control Juridica (privaatrecht) Planeconomie Agenda Taken Beleid Financiële instrumenten

Nadere informatie

Nota kwaliteit. Achtergrond

Nota kwaliteit. Achtergrond Nota kwaliteit Achtergrond In de structuurvisie is opgenomen dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied alleen mogelijk zijn wanneer deze een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie