Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen , inclusief uitvoeringsparagraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf"

Transcriptie

1 Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen , inclusief uitvoeringsparagraaf

2 Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift

3 inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen 12 bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie 12 Bevolking en woningbouw 16 Verkeer en vervoer 19 Bedrijven en werkgelegenheid 24 Voorzieningenstructuur 26 Buitengebied en landschap 32 Ruimtelijke hoofdstructuur Uitvoeringsparagraaf voor de structuurvisie 42 Colofon 3 410/DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

4 Inleiding Het belang van een structuurvisie in de nieuwe Wro Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De Wro verplicht gemeenten tot het opstellen van een structuurvisie die richting geeft aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied. Daarnaast kunnen op basis van de structuurvisie bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten ingezet worden, zoals bestemmingsplannen, projectbesluiten, het voorkeursrecht gemeenten en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Doelstelling: Wro-proof maken van bestaand beleid De gemeente Geldermalsen wil de mogelijkheden binnen de nieuwe Wro optimaal benutten en daarom een structuurvisie opstellen. Daarbij gaat ze uit van een bundeling van bestaande beleidsvoornemens en het toevoegen van een realisatieparagraaf, waarin de strategie voor uitvoering en financiën wordt vastgelegd. Er is bewust niet gekozen voor een geheel nieuwe beleidsafweging, omdat: De actualisatie van de structuurvisie, getiteld Wikken en wegen in maart 2005 nog is vastgesteld. Deze structuurvisie heeft een doorkijk tot 2015 en is op veel vlakken nog steeds goed bruikbaar als leidraad; Het ligt voor de hand een compleet nieuwe Structuurvisie te maken, inclusief uitgebreid participatietraject, in een nieuwe bestuursperiode vanaf 2010; Er zijn momenteel geen grote ontwikkelingen gaande die een inhoudelijk nieuwe Structuurvisie noodzakelijk maken. Uiteraard spelen er zaken zoals het Deilse Kwadrant, maar hiervoor loopt een apart inspraaken besluitvormingstraject; In verband met ontwikkelingen als Centrumplan, Garstkampen en Hondsgemet is op korte termijn een Structuurvisie gewenst die Wroproof is en een zogenaamde realisatieparagraaf heeft. Dit is vooral van belang om publieke ontwikkelingskosten te verhalen op de ontwikkelende partij(en). Werkwijze: interne bundeling van vastgesteld beleid Zoals gezegd gaan we in deze structuurvisie uit van het Wro-proof maken van bestaand beleid. Hierdoor is er vooral intern, binnen de gemeentelijke organisatie, gewerkt aan dit document. De structuurvisie uit 1999 en de actualisatie Wikken en Wegen uit 2005 hebben hierbij als basis gediend en zijn aangevuld met beleid dat tussen 2005 en voorjaar 2009 is vastgesteld. Er is dan ook geen breed interactief traject met betrokken partijen ingestoken, omdat de structuurvisie bestaat uit bestaand beleid. Dit beleid is reeds bekend bij de betrokken partijen en op alle relevante beleidsdocumenten heeft reeds participatie en/of inspraak plaatsgevonden. Overzicht van vastgestelde, relevante beleidsdocumenten Op de volgende pagina hebben we de voor de structuurvisie relevante documenten opgesomd die tussen 2005 en voorjaar 2009 zijn vastgesteld. Deze documenten zijn allemaal verwerkt in deze structuurvisie, tevens wordt er regelmatig verwezen naar deze documenten. In de tabel is ook aangegeven op welke documenten reeds inspraak heeft plaatsgevonden.

5 Titel Jaar Inspraak Structuurvisie Geldermalsen Ja Wikken en wegen actualisering structuurvisie 2005 Ja Streekplan Gelderland 2005 Ja Doelstellingen woonbeleid (KWP2) Visiedocument gemeente Geldermalsen 2008 Nee Structuurvisie De Plantage 2009 Ja Informatie- en inspraakbrochure De Plantage Meteren Mobiliteitsvisie Geldermalsen Ja Mobiliteitsplan Geldermalsen Ja Actieplan Mobiliteitsplan Geldermalsen Ja Visie Externe Veiligheid Structuurplan Hondsgemet 2005 Ja Kostenverhaal bestemmingsplan Hondsgemet Nota Grondbeleid 2009 Nee Begrenzing nationale landschappen (Streekplan Gld) Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen 2008 Ja Uitvoeringsplan Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen 2009 Nee Waterplan deel 1 Visie en Oplossingsrichtingen Waterplan opgave voor extra opvang Projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie 2005 ev - Land Goed voor Landschap 2008 Ja (LOP) Zoekzones voor landschappelijke versterking Ruimtelijke Visie Stedelijke Schakelzone 2005 Ja Lange termijn groeimodel Rhenoy 2005 Ja Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant 2009 Ja Ruimtelijke visie bedrijventerreinen Beesd-Noord 2006 Ja Ontwikkelingsvisie Garstkampen 2008 Ja Structuurplan Garstkampen 2008 Ja Stand van zaken stationsomgeving 2009 Ja Bestemmingsplan Buitengebied eerste herziening 2009 Ja Tabel 1.1: vastgestelde, relevante beleidsdocumenten Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we eerst de kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen, gevolgd door de bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie in hoofdstuk 3. Deze bouwstenen zijn vertaald in een plankaart in hoofdstuk 4 en de structuurvisie wordt afgesloten met de realisatiestrategie /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

6

7

8 Kernkwaliteiten van de Gemeente Geldermalsen De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door de kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen. Dat sluit goed aan bij de insteek van de gemeenteraad van Geldermalsen die in 2008 de drie kernkwaliteiten van de gemeente heeft vastgesteld in haar visiedocument. De drie kwaliteiten zijn: Landschapskwaliteit; Knooppuntkwaliteit; Kernenkwaliteit. Landschapskwaliteit als drager van ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke structuur van Geldermalsen wordt voor een belangrijk deel bepaald door historische en landschappelijke kenmerken van het Betuws Rivierengebied. De ruimtelijke structuurdragers (uiterwaarden, dijken, oeverwallen en cultuurhistorisch landschap) zijn lang geleden ontstaan en bepalen tot op de dag van vandaag de eigenheid van dit landschap. De Linge bepaalt in hoge mate het karakter van de gemeente Geldermalsen, tien van de elf kernen liggen langs deze recreatief aantrekkelijke rivier. De dorpen zijn oorspronkelijk ontstaan op de oeverwallen langs de rivier of op de oude, hoger gelegen stroomruggen. De gemeente wil deze landschapskwaliteit behouden en zo mogelijk versterken. Daartoe heeft de gemeente ook veel aanknopingspunten, zoals de Nationale Landschappen Rivierenland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Knooppuntkwaliteit zorgt voor economische en infrastructurele ontwikkeling Geldermalsen ligt in het centrum van Nederland en op het knooppunt van infrastructurele aders. De snelwegen A2 en A15 doorsnijden het westelijk deel van het Rivierengebied en vormen een knooppunt bij Deil. Ook lopen meerdere spoorlijnen door de gemeente. Bij Geldermalsen komen de lijnen Utrecht s-hertogenbosch en Dordrecht Arnhem/Nijmegen samen, en de belangrijkste goederenspoorlijn van Nederland, de Betuwelijn, loopt parallel aan de A15. Vanuit een breder perspectief geldt de corridor A15/Betuweroute als ruggengraat van het goederenvervoer van Nederland naar Duitsland. De corridor Utrecht s-hertogenbosch vormt een nationale hoofdas voor personen- en zakelijk verkeer.

9 De knooppuntkwaliteit geeft Geldermalsen een sterke economische basis. Niet voor niets hebben enkele grote bedrijven zich de afgelopen decennia in Geldermalsen gevestigd, en in tegenstelling tot veel andere plaatsen in Nederland beschikt Geldermalsen nog over voldoende ruimte om nieuwe economische impulsen te accommoderen op eigen grondgebied. Kernenkwaliteit: eenheid in verscheidenheid De gemeente Geldermalsen telt elf kernen: Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht. De samenstellende kernen van de gemeente Geldermalsen vormen volgens de gemeenteraad een eenheid in verscheidenheid. Er is sprake van één gemeente die bestaat uit elf verschillende dorpen met elk hun eigen karakter. Zo zijn in Geldermalsen en Beesd bijvoorbeeld woon- en werkfuncties geconcentreerd met een daarbij passend, hoger voorzieningenniveau. In Deil ligt de nadruk daarentegen veel meer op het landelijke wonen, inwoners hechten hier meer aan rust dan aan voorzieningen. In het verlengde hiervan spelen ook kwaliteiten als gemeenschapszin en sociale cohesie een belangrijke rol in de gemeente. In de elf kernen kennen de bewoners elkaar nog, is er een actief verenigingsleven en helpen mensen elkaar nog als dat nodig 9 410/DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

10

11

12 Bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie In dit hoofdstuk beschrijven we de bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie. De bouwstenen worden gevormd door de structuurvisies van 1999 en 2005, aangevuld met het beleid dat tussen 2005 en voorjaar 2009 is vastgesteld door de raad. We splitsen de verschillende bouwstenen uit naar de thema s zoals dat ook in eerdere structuurvisies is gebeurd. Elk thema sluiten we af met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de laatste structuurvisie Wikken en Wegen uit Bevolking en woningbouw Op het gebied van woningbouw heeft de gemeente Geldermalsen een subregionale opvangfunctie. De gemeente hanteert een tweekernenbeleid, waarin de kernen Geldermalsen en Beesd centraal staan. Beide kernen beschikken over substantiële uitbreidingsmogelijkheden met respectievelijk de locaties De Plantage en De Garstkampen. Daarnaast zijn er verschillende kleinschalige inbreidingsmogelijkheden binnen de bestaande kernen. Woningbouwambities uit KWP2 zijn leidend De belangrijkste beleidsvoornemens zijn vastgelegd in de tweede fase van het Kwalitatieve WoningbouwProgramma (KWP2). Dit programma legt de regionale ambities vast voor de regio Rivierenland over de periode , met een doorkijk naar De belangrijkste ambities uit KWP 2 zijn: Meer voor ouderen geschikte woningen (indicatie: 40% van nieuwbouw) Meer meergezinswoningen (indicatie: 40%) Meer goedkope koopwoningen tot maximaal ,- V.O.N. (indicatie: 10%) Meer betaalbare meergezins-huurwoningen (indicatie: 10%) Meer dure huurwoningen (indicatie: 15%) Terugbrengen van het aandeel dure koopwoningen (indicatie: 30% van voorraad) Landelijk wonen in het buitengebied realiseren door functieverandering, hergebruik van gebouwen en woningsplitsing; Inbreiding gaat in beginsel voor uitbreiding. Momenteel is KWP 3 in ontwikkeling, deze wordt naar verwachting in de tweede helft van 2009 vastgesteld. Lokale woonvisie geeft richting aan locaties en programma s De gemeente Geldermalsen heeft het regionale beleid verder uitgewerkt in de lokale woonvisie: Wonen in Geldermalsen. Daarin zijn de volgende ambities vastgelegd die relevant zijn voor de structuurvisie: Netto toevoeging van ruim 440 woningen in de periode , waarvan ruim 60% in een centrum dorps woonmilieu en 40% in een landelijk woonmilieu. De nadruk ligt hierbij op inbreidings- en/of transformatielocaties;

13 Netto toevoeging van ruim woningen in de periode , waarvan ruim driekwart centrum dorps. Het grootste deel van deze opgave zal gerealiseerd worden in De Plantage met een jaarlijkse bouwstroom van woningen; Minstens 40% van de nieuwbouw moet geschikt (te maken) zijn voor ouderen. Samen met partners streeft de gemeente verder naar: - Inzet van KoopGarant als instrument om de koopsector bereikbaar te maken; - Realisatie van meer ouderenwoningen binnen herstructureringslocaties; - Nieuwe concepten voor betaalbare koopwoningen in de nieuwbouw; - Meer particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. Woningbouw in Geldermalsen: De Plantage De nieuwe wijk De Plantage vormt de belangrijkste woningbouwlocatie binnen de gemeente Geldermalsen. Via een aparte structuurvisie, met een eigen inspraak-procedure, zijn de ambities en het programma s (ruimtelijk) uitgewerkt. De belangrijkste uitgangspunten zijn: Realiseren van woningen met bijbehorende voorzieningen; Aansluiting zoeken bij de kwaliteit en identiteit van het gebied Opnieuw zichtbaar maken van historische laanstructuren en waterpartijen; Aandacht voor duurzaamheid, in het bijzonder energie, water en bouwwijze; Bouwtempo van woningen per jaar, te starten in 2010; 60% van het programma is betaalbaar, 40% duur; In totaal wordt 85% in de koopsector gerealiseerd, 15% is huur; Er wordt ruimte geboden voor particulier opdrachtgeverschap. Mogelijkheden voor de aanleg van een lightrailhalte aan de noordzijde van De Plantage - op de lijn Geldermalsen - Tiel - worden momenteel onderzocht. Figuur 3.1: Vlekkenplan voor de ontwikkeling van De Plantage Bron: Inspraakdocument structuurvisie De Plantage, /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

14 Figuur 3.2: Vlekkenplan voor de ontwikkeling van De Garstkampen (Beesd-Noord), met ruim 17 ha voor woningbouw Bron: Ontwikkelingsvisie Garstkampen, 2008 Woningbouw in Beesd: De Garstkampen Naast de kern Geldermalsen heeft ook de kern Beesd een centrumfunctie als het gaat om wonen, werken en voorzieningen. De locatie Garstkampen, aan de noordzijde van Beesd, biedt ruimte aan de bouw van 350 tot 400 woningen, waarbij de nadruk ligt op het betaalbare segment. Het terrein zal in fases worden ontwikkeld, waarbij een woonzorgcomplex het hart van de nieuwe wijk zal vormen. In het gebied zal tevens een aantrekkelijk voorzieningencentrum worden gerealiseerd, waarin zorg en sociaal-culturele functies een plek krijgen. Naast wonen is er ruimte voor een park - tussen de Garstkampen en het Betuwestrand - en nieuwe bedrijvigheid langs de A2 (zie verder onder bedrijvigheid). Langetermijn groeimodel Rhenoy In 2005 is er een lange termijn groeimodel voor de kern Rhenoy opgesteld. Binnen de kern spelen een aantal (woningbouw)initiatieven die grote gevolgen hebben voor de toekomstige schaal van het dorp. Het groeimodel legt de ontwikkelingsrichting voor het dorp vast, waarbinnen verschillende initiatieven een plek kunnen krijgen. Een belangrijk element in de visie is een nieuwe ontsluiting, parallel aan de bestaande Dorpsstraat. Hierlangs kan nieuwe woningbouw plaatsvinden die past binnen het beeld van de kern. Aan de westzijde van het dorp is er ruimte om nieuwe woningen op de plek van het autodemontagebedrijf te vestigen. Daarnaast worden er 70 à 80 woningen (waarvan 20 in het lage segment) gerealiseerd op het oude Story terrein. Het plan gaat ook in op het beleefbaar maken van de oude bewoningsplaats in het centrum van het dorp.

15 Figuur 3.2: Vlekkenplan voor de lange termijn ontwikkeling van Rhenoy, met ruim 17 hectare voor woningbouw Bron: Groeimodel lange termijn Rhenoy (maart 2005) Wonen in het buitengebied onder voorwaarden mogelijk Het bestemmingsplan buitengebied, 1e herziening, dat in het voorjaar van 2009 is vastgesteld, maakt uitbreiding van de woonfunctie in het buitengebied mogelijk. Daar zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld voor het verwijderen van agrarische bijgebouwen. Overige woningbouwlocaties zijn beperkt Net als in de vorige structuurvisies worden er naast De Plantage in Geldermalsen en De Garstkampen in Beesd geen grote nieuwbouwlocaties voorzien. Nu de gemeente niet meer verbonden is aan een quotum is er op particuliere kavels binnen de woonkernen nieuwbouw mogelijk /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

16 Verkeer en vervoer Op het gebied van verkeer en vervoer staan de komende jaren verschillende projecten op stapel. Een belangrijk deel hiervan, de verbreding van de A2 en eventuele verdubbeling van het spoor, worden door hogere overheden gepland en uitgevoerd. Voor de gemeente Geldermalsen is met name de mobiliteitsvisie van groot belang. Verbreding A2 als gegeven De A2 vormt een belangrijke verkeersverbinding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Door de toenemende verkeersdruk wordt de snelweg op korte termijn verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Daarmee moeten de verkeersproblemen op de A2 tot het verleden gaan behoren en zal de bereikbaarheid van de regio Rivierenland verbeteren. Tegelijk met de verbreding van de A2 zullen ook alle op- en afritten én viaducten opnieuw worden aangelegd. Op termijn mogelijk spoorverdubbeling De spoorverbinding tussen Utrecht en Den Bosch is één van de belangrijkste transportassen van ons land. Hoewel op Rijksniveau momenteel plannen worden voorbereid om dit spoortraject te verdubbelen, zal deze realisatie hiervan naar verwachting niet voor 2015, de horizon van deze structuurvisie, plaatsvinden. Opwaardering Merwede-Lingelijn Op korte termijn worden alle stations langs de Merwede-Lingelijn waaronder Station Beesd opgeknapt. Maatregelen betreffen het aanpassen van de perronhoogte aan de entreehoogte van de treinen, het realiseren van cameratoezicht en het herinrichten van de stationsomgeving inclusief uitbreiding van de stallingsruimte voor fietsen en parkeerruimte voor auto s.

17 Bereikbaarheid B1. Voor lokale verplaatsingen is de fiets het aantrekkelijkste vervoermiddel. B2. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen hebben op acceptabele wijze toegang tot openbaar vervoer. B3. Er zijn rolstoelvriendelijke voetgangersvoorzieningen aanwezig nabij belangrijke openbare voorzieningen, zoals zorgcentra, verzorgingstehuizen en bibliotheken. B4. Voor het lange-afstand woon-werkverkeer (zowel herkomst als bestemming) is het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto. B5. De recreatie- en natuurgebieden in de gemeente Geldermalsen zijn aantrekkelijk bereikbaar voor diverse doelgroepen, rekening houdend met de (natuur)waarden van de verschillende gebieden. B6. Landbouwverkeer wordt zo efficiënt mogelijk afgewikkeld. B7. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen kunnen vanaf hun woning per auto binnen vijf minuten een gebiedsontsluitingsweg bereiken. Verkeersveiligheid V1. Op schoolroutes en bij schoolomgevingen krijgt verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. Conflicten met landbouwverkeer krijgen hierin bijzondere aandacht. V2. Geldermalsen heeft zo min mogelijk verkeersslachtoffers. V3. Onder inwoners van Geldermalsen bestaat een groeiende tevredenheid over de verkeersveiligheid in de gemeente. V4. Permanente verkeerseducatie is een speerpunt. Leefomgeving L1. Bovenlokaal doorgaand verkeer wordt afgewikkeld op snelwegen en provinciale wegen. L2. Noodzakelijk vrachtverkeer wordt zodanig gerouteerd dat de overlast voor de leefomgeving geminimaliseerd is. L3. In de kleine kernen krijgt de verblijfskwaliteit de hoogste prioriteit, waardoor verkeersoverlast minimaliseert. L4. De verkeersdruk door gemotoriseerd verkeer op het centrum van Geldermalsen neemt niet verder toe. L5. Inwoners van de gemeente Geldermalsen kunnen op acceptabele wijze parkeren nabij hun woning. Mobiliteitsvisie, plan en actieplan leidend op lokaal niveau Tussen 2007 en 2009 zijn er een drietal documenten opgesteld waarin de ambities ten aanzien van mobiliteit in de gemeente Geldermalsen worden vastgelegd. Vanuit een visie is eerst een uitvoeringsplan opgesteld, gevolgd door een actieplan. De belangrijkste ambities uit de mobiliteitsvisie (2007) zijn: In het mobiliteitsplan en het actieplan (vastgesteld in respectievelijk 2008 en 2009) worden deze ambities uitgewerkt. Via vijf clusters worden concrete doelen en programma s benoemd, hier benoemen we alleen de belangrijkste projecten in het kader van de structuurvisie: Realisatie van de Randweg (7e fase) inclusief de 2e Lingebrug en aan /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

18 sluiting op de Rijnstraat; Realiseren van hoofdfietsnetwerk en het toeristisch-recreatieve netwerk; Herprofilering van de Rijksstraatweg; Aanpak van onveilige verkeerssituaties en schoolomgevingen; Verbeteren van stationsomgevingen, inclusief P&R-faciliteiten; Verkeersluw maken van het centrum van Geldermalsen door aanpassing van routing en aanleggen van voldoende parkeerplaatsen. Visie Externe Veiligheid In 2007 is de visie Externe Veiligheid vastgesteld. Het doel van de visie is om een toetsingskader te bieden voor bestaande en toekomstige externe veiligheidsrisico s binnen de gemeente. Vanuit algemene uitgangspunten worden de ambities verder uitgewerkt naar beleids-, gebieds- en objectgerichte beleidsuitspraken. Voor de structuurvisie zijn de onderstaande ambities en projecten van belang: De gemeente houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving en anticipeert op nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals voor transport van gevaarlijke stoffen; Uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen is onder voorwaarden uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen bedrijventerreinen Hoge Weide, Hondsgemet en Homburg; Geen uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen in woon-, recreatie- en stationsgebieden binnen de gemeente; Geen uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen in het buitengebied, met uitzondering van LPG-tankstations; Langs transportassen wordt 200 meter als toetsingszone aangehouden, voor zelfredzaamheid wordt breder gekeken; Voor buisleidingen houdt de gemeente zich aan bestaande circulaires. Stationsomgeving Geldermalsen als nieuw visitekaartje Ook binnen deze structuurvisie vormt de herinrichting van de stationsomgeving een speerpunt. Vanwege de aansluiting op Randstadspoor zijn een kwaliteitssprong van de stationsomgeving en een betere ontsluiting gewenst. De belangrijkste ambities voor het stationsgebied zijn: Realiseren van een traverse over het spoor, waardoor voetgangers eenvoudig en veilig van/naar beide zijden van het station kunnen bewegen; Parkeren (P&R) en busstation verplaatsen naar de westzijde van het station; Gefaseerde ontwikkeling van bedrijvigheid tot m2 kantoor, kantoorvilla s en extra bedrijfsbebouwing aan de westzijde van het station. De ontwikkeling van de Proeftuinen aan de zuidzijde van dit gebied vormt een extra economische impuls; Mogelijke ontwikkeling van ongeveer 100 woningen in een blauwgroene setting (met eventuele waterberging) aan de oostzijde van het station; Tevens is er ruimte voor vestiging van een school en kantoren in de omringende bebouwing langs het stationsplein. Ook voor horeca is in beperkte mate ruimte beschikbaar. Forse impuls aan de kwaliteit van openbare ruimte aan de oostzijde van het station;

19 Op de langere termijn, bij de verbreding van de huidige spoorbrug en de - uit het mobiliteitsplan voorvloeiende - bouw van de westelijk daarvan gelegen brug over de Linge, wordt doortrekking van wandelen fietsroute tot aan Oosteneind mogelijk. Hierdoor is de groene route langs de Linge is gecompleteerd. Bedrijven en werkgelegenheid De strategische ligging van de gemeente Geldermalsen heeft een positief effect op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente beschikt over twee locaties voor de uitbreiding van bedrijventerreinen: Hondsgemet bij Geldermalsen en Beesd-Noord. Vanuit het provinciale beleid zijn dit ook de enige locaties die beschikbaar zijn op langere termijn. Streekplan Gelderland: bundeling langs A15 De provincie Gelderland heeft in 2005 het Streekplan vastgesteld, waarin bundeling van wonen en werken binnen netwerken centraal staat. De focus ligt daarbij op de regio s KAN, WERV en Stedendriehoek; Geldermalsen maakt geen deel uit van een stedelijk netwerk. Het Streekplan gaat voor de regio Rivierenland, met daarin Geldermalsen, uit van de bestaande groene en blauwe kwaliteiten van het gebied. De afwisseling van rivieren, uiterwaarden, oeverwallen en kommen wordt zoveel mogelijk behouden en versterkt. Daarnaast heeft de kern Geldermalsen een subregionale opvangfunctie op het gebied van werken en wordt een groei van regionale bedrijvigheid voorzien. De zoekruimte hiervoor is gelegen langs de A15 van Tiel tot Geldermalsen, terwijl de A2-zone tussen Culemborg en Zaltbommel zoveel mogelijk open moet blijven. Bij het schrijven van deze structuurvisie (voorjaar 2009) worden nieuwe regionale afspraken gemaakt over de behoefte aan nieuwe werklocaties. Deze zullen worden meegenomen bij het opstellen van een volledig nieuwe structuurvisie /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

20 Figuur 3.3: Structuurplan Hondsgemet (oktober 2005) Gemeente Geldermalsen Bedrijventerrein Hondsgemet als economische motor van de toekomst Het bedrijventerrein Hondsgemet, aan de zuidkant van de kern Geldermalsen, vormt de belangrijkste locatie voor nieuwe bedrijvigheid. De locatie beslaat ongeveer 43 ha, heeft een subregionale functie en zal gefaseerd worden uitgegeven. Het betreft een zogenaamd hard plan, waarmee provincie en Rijk inmiddels hebben ingestemd. Voor de ontwikkeling van het terrein is een apart structuurplan opgesteld, waarin de kaders zijn vastgelegd. In de eerste twee fases zal het gedeelte langs de afslag van de A15 worden gerealiseerd. Het vormt de entree van Geldermalsen vanuit het zuiden, waardoor de bebouwing aansprekend moet zijn. Een bijzonder gebouw bij de eerste rotonde vanuit het zuiden versterkt dit beeld. Rond het terrein zorgen groene en blauwe elementen voor zachte overgangen tussen bebouwing en landschap. In de derde en vierde fase wordt het gebied tussen de eerste twee fasen en de kern Geldermalsen gerealiseerd. De exacte invulling wordt te zijner tijd bepaald en dat geldt ook voor de vijfde - langs het spoor gelegen - fase. In het structuurplan is ook de AVRI opgenomen en is er (schuif)ruimte gereserveerd, die vooralsnog geen vaste bestemming heeft. Uitbreidingsmogelijkheden Beesd-Noord Naast de locatie Hondsgemet in Geldermalsen biedt de locatie Beesd- Noord ook nog (beperkte) ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. In 2005 is de ruimtelijke visie voor deze locatie vastgesteld, waarin werken, wonen en recreatie zijn gecombineerd. De uitwerking van de functies wonen en recreatie zijn vervolgens procedureel losgekoppeld van het werken door het opstellen van het de structuurvisie Garstkampen. De ruimtelijke visie voor bedrijvigheid in Beesd-Noord gaat uit van maximaal 4 ha bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 3a. Het beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting van het gebied, hieronder een korte samenvatting: Etalage langs Parkweg. In de strook tussen de Parkweg en Homburg komt de nieuwe entree van Beesd. Deze bestaat uit representatieve bedrijfsbebouwing te midden van veel groen en water. Ter hoogte van

21 de aan te leggen rotonde is ruimte voor een opvallend gebouw als entreemarkering van Beesd. De nieuwe bebouwing is kleinschalig en bestaat uit maximaal twee bouwlagen met een bijzondere architectonische vormgeving. Maximaal 50% van het gebied mag bebouwd of verhard worden, de overige 50% zal uit groen en water bestaan; Bedrijven met woningen Beesdsche Veld. Als overgang tussen het bedrijventerrein en de woningbouwlocatie Garstkampen wordt een zone ingericht voor bedrijven met woningen in een zelfde structuur als de huidige bebouwing langs de Parkweg; Uitbreiding Oude Waag / Homburg. Het bedrijventerrein Oude Waag / Homburg kan beperkt uitbreiden in noordelijke richting. Er is plaats voor meer grootschalige bedrijvigheid (zonder woonfunctie) met een minder representatieve uitstraling en hoge dichtheid (70% bebouwing is toegestaan), zoals industrie en groothandel; Revitalisering Oude Waag / Homburg. Het bestaande deel van dit terrein wordt gerevitaliseerd en geïntensiveerd door een maximaal bebouwingspercentage van 70% toe te staan. Er wordt een eenduidige hoogteregeling opgesteld die ook voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zal gelden, waarbij extra bouwmogelijkheden in de hoogte worden geschapen en ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. Figuur 3.4: Visiekaart voor de ontwikkeling van Beesd-Noord Bron: Ruimtelijke Visie Beesd-Noord, /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

22 Figuur 3.5: Perspectiefkaart voor de ontwikkeling van het Deilse Kwadrant Bron: Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant, 2009 Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant Het Deilse Kwadrant is een strategische locatie tussen de A2, A15, het spoor en de provinciale weg naar Leerdam. In het verleden hebben verschillende partijen deze locatie onderzocht voor nieuwe economische activiteiten. Zo stond in Wikken & Wegen de locatie aangeduid voor het NL.C, deze is niet tot ontwikkeling gekomen en de ontwikkelende partij heeft zich inmiddels teruggetrokken. Omdat de gemeente Geldermalsen de initiatieven telkens achteraf heeft getoetst (en sturing daardoor beperkt was) heeft de gemeente een nieuw ontwikkelingsperspectief voor het gebied opgesteld. Het schetst de kaders waarbinnen nieuwe initiatieven mogelijk zijn. De volgende uitgangspunten staan centraal: Bescherming / versterking van het open, groene en rustige karakter van het gebied; Uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in het Kwadrant, zowel voor de inwoners als voor bezoekers van de gemeente; Versterken van Geldermalsen als kennis-, veiling- en productiecentrum van fruit. Vanuit verschillende thema s zijn vier gebiedsgerichte ontwikkelingsopties geschetst: 1. Landschapsimpuls A2/A15. Langs beide snelwegen is ruimte om vernatting en opgaand groen te combineren en de kwaliteit van het gebied te versterken. Tevens is er ruimte om dit te combineren met nieuwe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie en/of landgoedontwikkelingen met een woon-werkfunctie; 2. Hooiweg als recreatieve drager. De Hooiweg dient als overgang tussen oeverwal en kom en hier kan wonen, agrarische bedrijvigheid en worden gecombineerd met kleinschalige recreatieve ontwikkelingen.

23 3. Herontwikkeling omgeving Rotonde. De knoop bij de A2-afslag kan versterkt worden door intensieve recreatieve functies toe te staan zoals strand, speeltuin of golfbaan. Vanaf de knoop nemen de functies in intensiteit af en wordt ruimtelijke kwaliteit aan het gebied toegevoegd, aansluiting bij de Hooiweg is gewenst. 4. Completeren van veilingterrein door ontwikkeling van de Proeftuinen. De veilingsector geeft veel uitstraling aan Geldermalsen en de realisatie van de Proeftuinen draagt bij aan een grote regionale veiling. Aan de ontwikkeling worden wel een aantal randvoorwaarden verbonden (vooral gericht op landschap en ruimtelijke kwaliteit), omdat de schaal niet past bij die van de oeverwal. De gemeente Geldermalsen wil zelf initiërend zijn als het gaat om de ontwikkeling van de Proeftuinen en wil via een gebiedsfonds investeringen in rode en groene functies in het gebied aan elkaar verknopen. Zoekzone windmolens De provincie Gelderland wil het opwekken van duurzame energie bevorderen. Er is een zoekzone voor windmolens aangegeven in de gemeente Neerijnen, net buiten de gemeentegrenzen van Geldermalsen. Vooralsnog gaat de gemeente Geldermalsen er vanuit dat eventuele ontwikkeling van windmolens op deze locatie zal plaatsvinden /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030 Deel C Uitvoeringsparagraaf COLOFON Structuurvisie Culemborg 2030 Culemborg Deel C Uitvoeringsparagraaf Datum: 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Nota Ruimtelijke Fondsen. Uitwerking van van de de uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geldermalsen 2009-2015

Nota Ruimtelijke Fondsen. Uitwerking van van de de uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geldermalsen 2009-2015 Nota Ruimtelijke Fondsen Uitwerking van van de de uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geldermalsen 2009-2015 Gemeente concept Geldermalsen 20-10-2009 definitief 07-01-2010 Rapportnummer : 07/01/2010 Nota

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

v i s i e k a a r t l i e n d e n

v i s i e k a a r t l i e n d e n v i s i e k a a r t l i e n d e n Voorzieningencluster in historische setting Evenementenveld Voorzieningencluster in moderne setting Tennispark Inbreidingslocatie woningbouw Sportterrein Herstructurering/uitbreiding

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.071.050 Zaaknummer 2015-08-00856 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplannen "Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herzieningen 2015-01 en 2015-02 en de 5e herziening

Nadere informatie

In deze bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsnota s van de verschillende overheden die relevant zijn voor Posterenk.

In deze bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsnota s van de verschillende overheden die relevant zijn voor Posterenk. B i j l a g e I : B e l e i d s k a d e r In deze bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsnota s van de verschillende overheden die relevant zijn voor Posterenk. 1. R i j k s b e l e i d S t

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Planning en control cyclus Instrumenten Projecten en Financiën... 10

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Planning en control cyclus Instrumenten Projecten en Financiën... 10 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Status eerste uitvoeringsparagraaf... 4 1.3 Samenhang Structuurvisie, uitvoeringsparagraaf c.a... 5 2 Planning en control cyclus... 7 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling

Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling George de Kam Oktober 2008. Inhoud Inleiding... 1 Belang structuurvisie... 1 Afspraken met lokale corporaties?...

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurplan Noordoost 2020. DEEL 3: Samenvatting en plankaart

Voorontwerp Structuurplan Noordoost 2020. DEEL 3: Samenvatting en plankaart Voorontwerp Structuurplan Noordoost 2020 DEEL 3: Samenvatting en plankaart Opgesteld door: Gemeente Tilburg, Dienst Beleidsontwikkeling Afdeling Ruimte en economie Planologie en Stedelijk Beleid September

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Literatuur Capturing value increase in urban redevelopment (proefschrift-dissertatie)

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 Raadsvoorstel Agendanr: CR2 Kenmerk: 15-0114128 Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 0.Samenvatting: Conform vastgesteld beleid dient het grondbeleid elke raadsperiode

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A BIJLAGE / blad 1 bijlage 1a, plantekening bijlage 1b, doorsnede bijlage 1c, 3D impressies Deelgebied A BIJLAGE / blad 2 bijlage 2a, plantekening bijlage 2b, doorsnede bijlage 2c, 3D impressies Deelgebied

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Structuurvisie ontwerp

Structuurvisie ontwerp Kaartenoverzicht Structuurvisie ontwerp Waalwijk 2025 onderscheidend meer verleiden Inhoud Typering 2013 Totaalkaart Typering 2013 Deelkaarten Typering 2013 Ondergrond Netwerken Wonen Werken Voorzieningen

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Stationsgebied Hoogeveen >>>

Stationsgebied Hoogeveen >>> Stationsgebied Hoogeveen >>> Stationsgebied Hoogeveen project Ontwikkelingsvisie en deeluitwerkingen Stationsgebied Hoogeveen locatie Hoogeveen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron Mark van Rijnberk Ellemijk

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Definitieve aanvraag 2012-10-12

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Definitieve aanvraag 2012-10-12 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Definitieve aanvraag 2012-10-12 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Herinrichting

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

PvdA Geldermalsen. Welvaart en Welzijn in Evenwicht Iedereen telt mee

PvdA Geldermalsen. Welvaart en Welzijn in Evenwicht Iedereen telt mee PvdA Geldermalsen Welvaart en Welzijn in Evenwicht Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma 2010-2014 Gelijke kansen voor iedereen De PvdA werkt aan gelijke kansen voor iedereen. Belangrijkste uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsavond Programma Onderwerp Hoogeveen Ontwikkelt Bestemmingsplan Bentinckspark 2009 Samenvatting Het bestemmingsplan Bentinckspark 2009 wordt ter vaststelling

Nadere informatie

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Algemene uitgangspunten Bergwijkpark Het is belangrijk dat Bergwijkpark een eigen gebied wordt, met een eigen

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

Structuurvisie en Externe veiligheid. Ronald Kooman Strategische beleidsmedewerker Sector Stadsontwikkeling Gemeente Dordrecht

Structuurvisie en Externe veiligheid. Ronald Kooman Strategische beleidsmedewerker Sector Stadsontwikkeling Gemeente Dordrecht Structuurvisie en Externe veiligheid Ronald Kooman Strategische beleidsmedewerker Sector Stadsontwikkeling Gemeente Dordrecht Structuurvisie Dordrecht 2020 Stad aan Europese corridors Hollandse Waterstad

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad. Rapportage, 30 april 2014

Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad. Rapportage, 30 april 2014 Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad Rapportage, 30 april 2014 Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad Rapportage, 30 april 2014 Opdrachtgevers: Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

2b// -Döoo S-Sa. Ruimtelijke onderbouwing

2b// -Döoo S-Sa. Ruimtelijke onderbouwing 2b// -Döoo S-Sa Ruimtelijke onderbouwing 2) beschrijving van feitelijke en toekomstige situatie Aanvrager is eigenaar van het perceel Kloosterstraat 2 zwart, kadastraal gem. Schoten sectie B no. 2429 en

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie