Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen , inclusief uitvoeringsparagraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf"

Transcriptie

1 Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen , inclusief uitvoeringsparagraaf

2 Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift

3 inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen 12 bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie 12 Bevolking en woningbouw 16 Verkeer en vervoer 19 Bedrijven en werkgelegenheid 24 Voorzieningenstructuur 26 Buitengebied en landschap 32 Ruimtelijke hoofdstructuur Uitvoeringsparagraaf voor de structuurvisie 42 Colofon 3 410/DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

4 Inleiding Het belang van een structuurvisie in de nieuwe Wro Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De Wro verplicht gemeenten tot het opstellen van een structuurvisie die richting geeft aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied. Daarnaast kunnen op basis van de structuurvisie bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten ingezet worden, zoals bestemmingsplannen, projectbesluiten, het voorkeursrecht gemeenten en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Doelstelling: Wro-proof maken van bestaand beleid De gemeente Geldermalsen wil de mogelijkheden binnen de nieuwe Wro optimaal benutten en daarom een structuurvisie opstellen. Daarbij gaat ze uit van een bundeling van bestaande beleidsvoornemens en het toevoegen van een realisatieparagraaf, waarin de strategie voor uitvoering en financiën wordt vastgelegd. Er is bewust niet gekozen voor een geheel nieuwe beleidsafweging, omdat: De actualisatie van de structuurvisie, getiteld Wikken en wegen in maart 2005 nog is vastgesteld. Deze structuurvisie heeft een doorkijk tot 2015 en is op veel vlakken nog steeds goed bruikbaar als leidraad; Het ligt voor de hand een compleet nieuwe Structuurvisie te maken, inclusief uitgebreid participatietraject, in een nieuwe bestuursperiode vanaf 2010; Er zijn momenteel geen grote ontwikkelingen gaande die een inhoudelijk nieuwe Structuurvisie noodzakelijk maken. Uiteraard spelen er zaken zoals het Deilse Kwadrant, maar hiervoor loopt een apart inspraaken besluitvormingstraject; In verband met ontwikkelingen als Centrumplan, Garstkampen en Hondsgemet is op korte termijn een Structuurvisie gewenst die Wroproof is en een zogenaamde realisatieparagraaf heeft. Dit is vooral van belang om publieke ontwikkelingskosten te verhalen op de ontwikkelende partij(en). Werkwijze: interne bundeling van vastgesteld beleid Zoals gezegd gaan we in deze structuurvisie uit van het Wro-proof maken van bestaand beleid. Hierdoor is er vooral intern, binnen de gemeentelijke organisatie, gewerkt aan dit document. De structuurvisie uit 1999 en de actualisatie Wikken en Wegen uit 2005 hebben hierbij als basis gediend en zijn aangevuld met beleid dat tussen 2005 en voorjaar 2009 is vastgesteld. Er is dan ook geen breed interactief traject met betrokken partijen ingestoken, omdat de structuurvisie bestaat uit bestaand beleid. Dit beleid is reeds bekend bij de betrokken partijen en op alle relevante beleidsdocumenten heeft reeds participatie en/of inspraak plaatsgevonden. Overzicht van vastgestelde, relevante beleidsdocumenten Op de volgende pagina hebben we de voor de structuurvisie relevante documenten opgesomd die tussen 2005 en voorjaar 2009 zijn vastgesteld. Deze documenten zijn allemaal verwerkt in deze structuurvisie, tevens wordt er regelmatig verwezen naar deze documenten. In de tabel is ook aangegeven op welke documenten reeds inspraak heeft plaatsgevonden.

5 Titel Jaar Inspraak Structuurvisie Geldermalsen Ja Wikken en wegen actualisering structuurvisie 2005 Ja Streekplan Gelderland 2005 Ja Doelstellingen woonbeleid (KWP2) Visiedocument gemeente Geldermalsen 2008 Nee Structuurvisie De Plantage 2009 Ja Informatie- en inspraakbrochure De Plantage Meteren Mobiliteitsvisie Geldermalsen Ja Mobiliteitsplan Geldermalsen Ja Actieplan Mobiliteitsplan Geldermalsen Ja Visie Externe Veiligheid Structuurplan Hondsgemet 2005 Ja Kostenverhaal bestemmingsplan Hondsgemet Nota Grondbeleid 2009 Nee Begrenzing nationale landschappen (Streekplan Gld) Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen 2008 Ja Uitvoeringsplan Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen 2009 Nee Waterplan deel 1 Visie en Oplossingsrichtingen Waterplan opgave voor extra opvang Projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie 2005 ev - Land Goed voor Landschap 2008 Ja (LOP) Zoekzones voor landschappelijke versterking Ruimtelijke Visie Stedelijke Schakelzone 2005 Ja Lange termijn groeimodel Rhenoy 2005 Ja Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant 2009 Ja Ruimtelijke visie bedrijventerreinen Beesd-Noord 2006 Ja Ontwikkelingsvisie Garstkampen 2008 Ja Structuurplan Garstkampen 2008 Ja Stand van zaken stationsomgeving 2009 Ja Bestemmingsplan Buitengebied eerste herziening 2009 Ja Tabel 1.1: vastgestelde, relevante beleidsdocumenten Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we eerst de kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen, gevolgd door de bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie in hoofdstuk 3. Deze bouwstenen zijn vertaald in een plankaart in hoofdstuk 4 en de structuurvisie wordt afgesloten met de realisatiestrategie /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

6

7

8 Kernkwaliteiten van de Gemeente Geldermalsen De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door de kernkwaliteiten van de gemeente Geldermalsen. Dat sluit goed aan bij de insteek van de gemeenteraad van Geldermalsen die in 2008 de drie kernkwaliteiten van de gemeente heeft vastgesteld in haar visiedocument. De drie kwaliteiten zijn: Landschapskwaliteit; Knooppuntkwaliteit; Kernenkwaliteit. Landschapskwaliteit als drager van ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke structuur van Geldermalsen wordt voor een belangrijk deel bepaald door historische en landschappelijke kenmerken van het Betuws Rivierengebied. De ruimtelijke structuurdragers (uiterwaarden, dijken, oeverwallen en cultuurhistorisch landschap) zijn lang geleden ontstaan en bepalen tot op de dag van vandaag de eigenheid van dit landschap. De Linge bepaalt in hoge mate het karakter van de gemeente Geldermalsen, tien van de elf kernen liggen langs deze recreatief aantrekkelijke rivier. De dorpen zijn oorspronkelijk ontstaan op de oeverwallen langs de rivier of op de oude, hoger gelegen stroomruggen. De gemeente wil deze landschapskwaliteit behouden en zo mogelijk versterken. Daartoe heeft de gemeente ook veel aanknopingspunten, zoals de Nationale Landschappen Rivierenland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Knooppuntkwaliteit zorgt voor economische en infrastructurele ontwikkeling Geldermalsen ligt in het centrum van Nederland en op het knooppunt van infrastructurele aders. De snelwegen A2 en A15 doorsnijden het westelijk deel van het Rivierengebied en vormen een knooppunt bij Deil. Ook lopen meerdere spoorlijnen door de gemeente. Bij Geldermalsen komen de lijnen Utrecht s-hertogenbosch en Dordrecht Arnhem/Nijmegen samen, en de belangrijkste goederenspoorlijn van Nederland, de Betuwelijn, loopt parallel aan de A15. Vanuit een breder perspectief geldt de corridor A15/Betuweroute als ruggengraat van het goederenvervoer van Nederland naar Duitsland. De corridor Utrecht s-hertogenbosch vormt een nationale hoofdas voor personen- en zakelijk verkeer.

9 De knooppuntkwaliteit geeft Geldermalsen een sterke economische basis. Niet voor niets hebben enkele grote bedrijven zich de afgelopen decennia in Geldermalsen gevestigd, en in tegenstelling tot veel andere plaatsen in Nederland beschikt Geldermalsen nog over voldoende ruimte om nieuwe economische impulsen te accommoderen op eigen grondgebied. Kernenkwaliteit: eenheid in verscheidenheid De gemeente Geldermalsen telt elf kernen: Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht. De samenstellende kernen van de gemeente Geldermalsen vormen volgens de gemeenteraad een eenheid in verscheidenheid. Er is sprake van één gemeente die bestaat uit elf verschillende dorpen met elk hun eigen karakter. Zo zijn in Geldermalsen en Beesd bijvoorbeeld woon- en werkfuncties geconcentreerd met een daarbij passend, hoger voorzieningenniveau. In Deil ligt de nadruk daarentegen veel meer op het landelijke wonen, inwoners hechten hier meer aan rust dan aan voorzieningen. In het verlengde hiervan spelen ook kwaliteiten als gemeenschapszin en sociale cohesie een belangrijke rol in de gemeente. In de elf kernen kennen de bewoners elkaar nog, is er een actief verenigingsleven en helpen mensen elkaar nog als dat nodig 9 410/DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

10

11

12 Bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie In dit hoofdstuk beschrijven we de bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie. De bouwstenen worden gevormd door de structuurvisies van 1999 en 2005, aangevuld met het beleid dat tussen 2005 en voorjaar 2009 is vastgesteld door de raad. We splitsen de verschillende bouwstenen uit naar de thema s zoals dat ook in eerdere structuurvisies is gebeurd. Elk thema sluiten we af met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de laatste structuurvisie Wikken en Wegen uit Bevolking en woningbouw Op het gebied van woningbouw heeft de gemeente Geldermalsen een subregionale opvangfunctie. De gemeente hanteert een tweekernenbeleid, waarin de kernen Geldermalsen en Beesd centraal staan. Beide kernen beschikken over substantiële uitbreidingsmogelijkheden met respectievelijk de locaties De Plantage en De Garstkampen. Daarnaast zijn er verschillende kleinschalige inbreidingsmogelijkheden binnen de bestaande kernen. Woningbouwambities uit KWP2 zijn leidend De belangrijkste beleidsvoornemens zijn vastgelegd in de tweede fase van het Kwalitatieve WoningbouwProgramma (KWP2). Dit programma legt de regionale ambities vast voor de regio Rivierenland over de periode , met een doorkijk naar De belangrijkste ambities uit KWP 2 zijn: Meer voor ouderen geschikte woningen (indicatie: 40% van nieuwbouw) Meer meergezinswoningen (indicatie: 40%) Meer goedkope koopwoningen tot maximaal ,- V.O.N. (indicatie: 10%) Meer betaalbare meergezins-huurwoningen (indicatie: 10%) Meer dure huurwoningen (indicatie: 15%) Terugbrengen van het aandeel dure koopwoningen (indicatie: 30% van voorraad) Landelijk wonen in het buitengebied realiseren door functieverandering, hergebruik van gebouwen en woningsplitsing; Inbreiding gaat in beginsel voor uitbreiding. Momenteel is KWP 3 in ontwikkeling, deze wordt naar verwachting in de tweede helft van 2009 vastgesteld. Lokale woonvisie geeft richting aan locaties en programma s De gemeente Geldermalsen heeft het regionale beleid verder uitgewerkt in de lokale woonvisie: Wonen in Geldermalsen. Daarin zijn de volgende ambities vastgelegd die relevant zijn voor de structuurvisie: Netto toevoeging van ruim 440 woningen in de periode , waarvan ruim 60% in een centrum dorps woonmilieu en 40% in een landelijk woonmilieu. De nadruk ligt hierbij op inbreidings- en/of transformatielocaties;

13 Netto toevoeging van ruim woningen in de periode , waarvan ruim driekwart centrum dorps. Het grootste deel van deze opgave zal gerealiseerd worden in De Plantage met een jaarlijkse bouwstroom van woningen; Minstens 40% van de nieuwbouw moet geschikt (te maken) zijn voor ouderen. Samen met partners streeft de gemeente verder naar: - Inzet van KoopGarant als instrument om de koopsector bereikbaar te maken; - Realisatie van meer ouderenwoningen binnen herstructureringslocaties; - Nieuwe concepten voor betaalbare koopwoningen in de nieuwbouw; - Meer particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. Woningbouw in Geldermalsen: De Plantage De nieuwe wijk De Plantage vormt de belangrijkste woningbouwlocatie binnen de gemeente Geldermalsen. Via een aparte structuurvisie, met een eigen inspraak-procedure, zijn de ambities en het programma s (ruimtelijk) uitgewerkt. De belangrijkste uitgangspunten zijn: Realiseren van woningen met bijbehorende voorzieningen; Aansluiting zoeken bij de kwaliteit en identiteit van het gebied Opnieuw zichtbaar maken van historische laanstructuren en waterpartijen; Aandacht voor duurzaamheid, in het bijzonder energie, water en bouwwijze; Bouwtempo van woningen per jaar, te starten in 2010; 60% van het programma is betaalbaar, 40% duur; In totaal wordt 85% in de koopsector gerealiseerd, 15% is huur; Er wordt ruimte geboden voor particulier opdrachtgeverschap. Mogelijkheden voor de aanleg van een lightrailhalte aan de noordzijde van De Plantage - op de lijn Geldermalsen - Tiel - worden momenteel onderzocht. Figuur 3.1: Vlekkenplan voor de ontwikkeling van De Plantage Bron: Inspraakdocument structuurvisie De Plantage, /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

14 Figuur 3.2: Vlekkenplan voor de ontwikkeling van De Garstkampen (Beesd-Noord), met ruim 17 ha voor woningbouw Bron: Ontwikkelingsvisie Garstkampen, 2008 Woningbouw in Beesd: De Garstkampen Naast de kern Geldermalsen heeft ook de kern Beesd een centrumfunctie als het gaat om wonen, werken en voorzieningen. De locatie Garstkampen, aan de noordzijde van Beesd, biedt ruimte aan de bouw van 350 tot 400 woningen, waarbij de nadruk ligt op het betaalbare segment. Het terrein zal in fases worden ontwikkeld, waarbij een woonzorgcomplex het hart van de nieuwe wijk zal vormen. In het gebied zal tevens een aantrekkelijk voorzieningencentrum worden gerealiseerd, waarin zorg en sociaal-culturele functies een plek krijgen. Naast wonen is er ruimte voor een park - tussen de Garstkampen en het Betuwestrand - en nieuwe bedrijvigheid langs de A2 (zie verder onder bedrijvigheid). Langetermijn groeimodel Rhenoy In 2005 is er een lange termijn groeimodel voor de kern Rhenoy opgesteld. Binnen de kern spelen een aantal (woningbouw)initiatieven die grote gevolgen hebben voor de toekomstige schaal van het dorp. Het groeimodel legt de ontwikkelingsrichting voor het dorp vast, waarbinnen verschillende initiatieven een plek kunnen krijgen. Een belangrijk element in de visie is een nieuwe ontsluiting, parallel aan de bestaande Dorpsstraat. Hierlangs kan nieuwe woningbouw plaatsvinden die past binnen het beeld van de kern. Aan de westzijde van het dorp is er ruimte om nieuwe woningen op de plek van het autodemontagebedrijf te vestigen. Daarnaast worden er 70 à 80 woningen (waarvan 20 in het lage segment) gerealiseerd op het oude Story terrein. Het plan gaat ook in op het beleefbaar maken van de oude bewoningsplaats in het centrum van het dorp.

15 Figuur 3.2: Vlekkenplan voor de lange termijn ontwikkeling van Rhenoy, met ruim 17 hectare voor woningbouw Bron: Groeimodel lange termijn Rhenoy (maart 2005) Wonen in het buitengebied onder voorwaarden mogelijk Het bestemmingsplan buitengebied, 1e herziening, dat in het voorjaar van 2009 is vastgesteld, maakt uitbreiding van de woonfunctie in het buitengebied mogelijk. Daar zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld voor het verwijderen van agrarische bijgebouwen. Overige woningbouwlocaties zijn beperkt Net als in de vorige structuurvisies worden er naast De Plantage in Geldermalsen en De Garstkampen in Beesd geen grote nieuwbouwlocaties voorzien. Nu de gemeente niet meer verbonden is aan een quotum is er op particuliere kavels binnen de woonkernen nieuwbouw mogelijk /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

16 Verkeer en vervoer Op het gebied van verkeer en vervoer staan de komende jaren verschillende projecten op stapel. Een belangrijk deel hiervan, de verbreding van de A2 en eventuele verdubbeling van het spoor, worden door hogere overheden gepland en uitgevoerd. Voor de gemeente Geldermalsen is met name de mobiliteitsvisie van groot belang. Verbreding A2 als gegeven De A2 vormt een belangrijke verkeersverbinding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Door de toenemende verkeersdruk wordt de snelweg op korte termijn verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Daarmee moeten de verkeersproblemen op de A2 tot het verleden gaan behoren en zal de bereikbaarheid van de regio Rivierenland verbeteren. Tegelijk met de verbreding van de A2 zullen ook alle op- en afritten én viaducten opnieuw worden aangelegd. Op termijn mogelijk spoorverdubbeling De spoorverbinding tussen Utrecht en Den Bosch is één van de belangrijkste transportassen van ons land. Hoewel op Rijksniveau momenteel plannen worden voorbereid om dit spoortraject te verdubbelen, zal deze realisatie hiervan naar verwachting niet voor 2015, de horizon van deze structuurvisie, plaatsvinden. Opwaardering Merwede-Lingelijn Op korte termijn worden alle stations langs de Merwede-Lingelijn waaronder Station Beesd opgeknapt. Maatregelen betreffen het aanpassen van de perronhoogte aan de entreehoogte van de treinen, het realiseren van cameratoezicht en het herinrichten van de stationsomgeving inclusief uitbreiding van de stallingsruimte voor fietsen en parkeerruimte voor auto s.

17 Bereikbaarheid B1. Voor lokale verplaatsingen is de fiets het aantrekkelijkste vervoermiddel. B2. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen hebben op acceptabele wijze toegang tot openbaar vervoer. B3. Er zijn rolstoelvriendelijke voetgangersvoorzieningen aanwezig nabij belangrijke openbare voorzieningen, zoals zorgcentra, verzorgingstehuizen en bibliotheken. B4. Voor het lange-afstand woon-werkverkeer (zowel herkomst als bestemming) is het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto. B5. De recreatie- en natuurgebieden in de gemeente Geldermalsen zijn aantrekkelijk bereikbaar voor diverse doelgroepen, rekening houdend met de (natuur)waarden van de verschillende gebieden. B6. Landbouwverkeer wordt zo efficiënt mogelijk afgewikkeld. B7. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen kunnen vanaf hun woning per auto binnen vijf minuten een gebiedsontsluitingsweg bereiken. Verkeersveiligheid V1. Op schoolroutes en bij schoolomgevingen krijgt verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. Conflicten met landbouwverkeer krijgen hierin bijzondere aandacht. V2. Geldermalsen heeft zo min mogelijk verkeersslachtoffers. V3. Onder inwoners van Geldermalsen bestaat een groeiende tevredenheid over de verkeersveiligheid in de gemeente. V4. Permanente verkeerseducatie is een speerpunt. Leefomgeving L1. Bovenlokaal doorgaand verkeer wordt afgewikkeld op snelwegen en provinciale wegen. L2. Noodzakelijk vrachtverkeer wordt zodanig gerouteerd dat de overlast voor de leefomgeving geminimaliseerd is. L3. In de kleine kernen krijgt de verblijfskwaliteit de hoogste prioriteit, waardoor verkeersoverlast minimaliseert. L4. De verkeersdruk door gemotoriseerd verkeer op het centrum van Geldermalsen neemt niet verder toe. L5. Inwoners van de gemeente Geldermalsen kunnen op acceptabele wijze parkeren nabij hun woning. Mobiliteitsvisie, plan en actieplan leidend op lokaal niveau Tussen 2007 en 2009 zijn er een drietal documenten opgesteld waarin de ambities ten aanzien van mobiliteit in de gemeente Geldermalsen worden vastgelegd. Vanuit een visie is eerst een uitvoeringsplan opgesteld, gevolgd door een actieplan. De belangrijkste ambities uit de mobiliteitsvisie (2007) zijn: In het mobiliteitsplan en het actieplan (vastgesteld in respectievelijk 2008 en 2009) worden deze ambities uitgewerkt. Via vijf clusters worden concrete doelen en programma s benoemd, hier benoemen we alleen de belangrijkste projecten in het kader van de structuurvisie: Realisatie van de Randweg (7e fase) inclusief de 2e Lingebrug en aan /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

18 sluiting op de Rijnstraat; Realiseren van hoofdfietsnetwerk en het toeristisch-recreatieve netwerk; Herprofilering van de Rijksstraatweg; Aanpak van onveilige verkeerssituaties en schoolomgevingen; Verbeteren van stationsomgevingen, inclusief P&R-faciliteiten; Verkeersluw maken van het centrum van Geldermalsen door aanpassing van routing en aanleggen van voldoende parkeerplaatsen. Visie Externe Veiligheid In 2007 is de visie Externe Veiligheid vastgesteld. Het doel van de visie is om een toetsingskader te bieden voor bestaande en toekomstige externe veiligheidsrisico s binnen de gemeente. Vanuit algemene uitgangspunten worden de ambities verder uitgewerkt naar beleids-, gebieds- en objectgerichte beleidsuitspraken. Voor de structuurvisie zijn de onderstaande ambities en projecten van belang: De gemeente houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving en anticipeert op nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals voor transport van gevaarlijke stoffen; Uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen is onder voorwaarden uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen bedrijventerreinen Hoge Weide, Hondsgemet en Homburg; Geen uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen in woon-, recreatie- en stationsgebieden binnen de gemeente; Geen uitbreiding of nieuwvestiging van risicobronnen in het buitengebied, met uitzondering van LPG-tankstations; Langs transportassen wordt 200 meter als toetsingszone aangehouden, voor zelfredzaamheid wordt breder gekeken; Voor buisleidingen houdt de gemeente zich aan bestaande circulaires. Stationsomgeving Geldermalsen als nieuw visitekaartje Ook binnen deze structuurvisie vormt de herinrichting van de stationsomgeving een speerpunt. Vanwege de aansluiting op Randstadspoor zijn een kwaliteitssprong van de stationsomgeving en een betere ontsluiting gewenst. De belangrijkste ambities voor het stationsgebied zijn: Realiseren van een traverse over het spoor, waardoor voetgangers eenvoudig en veilig van/naar beide zijden van het station kunnen bewegen; Parkeren (P&R) en busstation verplaatsen naar de westzijde van het station; Gefaseerde ontwikkeling van bedrijvigheid tot m2 kantoor, kantoorvilla s en extra bedrijfsbebouwing aan de westzijde van het station. De ontwikkeling van de Proeftuinen aan de zuidzijde van dit gebied vormt een extra economische impuls; Mogelijke ontwikkeling van ongeveer 100 woningen in een blauwgroene setting (met eventuele waterberging) aan de oostzijde van het station; Tevens is er ruimte voor vestiging van een school en kantoren in de omringende bebouwing langs het stationsplein. Ook voor horeca is in beperkte mate ruimte beschikbaar. Forse impuls aan de kwaliteit van openbare ruimte aan de oostzijde van het station;

19 Op de langere termijn, bij de verbreding van de huidige spoorbrug en de - uit het mobiliteitsplan voorvloeiende - bouw van de westelijk daarvan gelegen brug over de Linge, wordt doortrekking van wandelen fietsroute tot aan Oosteneind mogelijk. Hierdoor is de groene route langs de Linge is gecompleteerd. Bedrijven en werkgelegenheid De strategische ligging van de gemeente Geldermalsen heeft een positief effect op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente beschikt over twee locaties voor de uitbreiding van bedrijventerreinen: Hondsgemet bij Geldermalsen en Beesd-Noord. Vanuit het provinciale beleid zijn dit ook de enige locaties die beschikbaar zijn op langere termijn. Streekplan Gelderland: bundeling langs A15 De provincie Gelderland heeft in 2005 het Streekplan vastgesteld, waarin bundeling van wonen en werken binnen netwerken centraal staat. De focus ligt daarbij op de regio s KAN, WERV en Stedendriehoek; Geldermalsen maakt geen deel uit van een stedelijk netwerk. Het Streekplan gaat voor de regio Rivierenland, met daarin Geldermalsen, uit van de bestaande groene en blauwe kwaliteiten van het gebied. De afwisseling van rivieren, uiterwaarden, oeverwallen en kommen wordt zoveel mogelijk behouden en versterkt. Daarnaast heeft de kern Geldermalsen een subregionale opvangfunctie op het gebied van werken en wordt een groei van regionale bedrijvigheid voorzien. De zoekruimte hiervoor is gelegen langs de A15 van Tiel tot Geldermalsen, terwijl de A2-zone tussen Culemborg en Zaltbommel zoveel mogelijk open moet blijven. Bij het schrijven van deze structuurvisie (voorjaar 2009) worden nieuwe regionale afspraken gemaakt over de behoefte aan nieuwe werklocaties. Deze zullen worden meegenomen bij het opstellen van een volledig nieuwe structuurvisie /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

20 Figuur 3.3: Structuurplan Hondsgemet (oktober 2005) Gemeente Geldermalsen Bedrijventerrein Hondsgemet als economische motor van de toekomst Het bedrijventerrein Hondsgemet, aan de zuidkant van de kern Geldermalsen, vormt de belangrijkste locatie voor nieuwe bedrijvigheid. De locatie beslaat ongeveer 43 ha, heeft een subregionale functie en zal gefaseerd worden uitgegeven. Het betreft een zogenaamd hard plan, waarmee provincie en Rijk inmiddels hebben ingestemd. Voor de ontwikkeling van het terrein is een apart structuurplan opgesteld, waarin de kaders zijn vastgelegd. In de eerste twee fases zal het gedeelte langs de afslag van de A15 worden gerealiseerd. Het vormt de entree van Geldermalsen vanuit het zuiden, waardoor de bebouwing aansprekend moet zijn. Een bijzonder gebouw bij de eerste rotonde vanuit het zuiden versterkt dit beeld. Rond het terrein zorgen groene en blauwe elementen voor zachte overgangen tussen bebouwing en landschap. In de derde en vierde fase wordt het gebied tussen de eerste twee fasen en de kern Geldermalsen gerealiseerd. De exacte invulling wordt te zijner tijd bepaald en dat geldt ook voor de vijfde - langs het spoor gelegen - fase. In het structuurplan is ook de AVRI opgenomen en is er (schuif)ruimte gereserveerd, die vooralsnog geen vaste bestemming heeft. Uitbreidingsmogelijkheden Beesd-Noord Naast de locatie Hondsgemet in Geldermalsen biedt de locatie Beesd- Noord ook nog (beperkte) ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. In 2005 is de ruimtelijke visie voor deze locatie vastgesteld, waarin werken, wonen en recreatie zijn gecombineerd. De uitwerking van de functies wonen en recreatie zijn vervolgens procedureel losgekoppeld van het werken door het opstellen van het de structuurvisie Garstkampen. De ruimtelijke visie voor bedrijvigheid in Beesd-Noord gaat uit van maximaal 4 ha bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 3a. Het beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting van het gebied, hieronder een korte samenvatting: Etalage langs Parkweg. In de strook tussen de Parkweg en Homburg komt de nieuwe entree van Beesd. Deze bestaat uit representatieve bedrijfsbebouwing te midden van veel groen en water. Ter hoogte van

21 de aan te leggen rotonde is ruimte voor een opvallend gebouw als entreemarkering van Beesd. De nieuwe bebouwing is kleinschalig en bestaat uit maximaal twee bouwlagen met een bijzondere architectonische vormgeving. Maximaal 50% van het gebied mag bebouwd of verhard worden, de overige 50% zal uit groen en water bestaan; Bedrijven met woningen Beesdsche Veld. Als overgang tussen het bedrijventerrein en de woningbouwlocatie Garstkampen wordt een zone ingericht voor bedrijven met woningen in een zelfde structuur als de huidige bebouwing langs de Parkweg; Uitbreiding Oude Waag / Homburg. Het bedrijventerrein Oude Waag / Homburg kan beperkt uitbreiden in noordelijke richting. Er is plaats voor meer grootschalige bedrijvigheid (zonder woonfunctie) met een minder representatieve uitstraling en hoge dichtheid (70% bebouwing is toegestaan), zoals industrie en groothandel; Revitalisering Oude Waag / Homburg. Het bestaande deel van dit terrein wordt gerevitaliseerd en geïntensiveerd door een maximaal bebouwingspercentage van 70% toe te staan. Er wordt een eenduidige hoogteregeling opgesteld die ook voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zal gelden, waarbij extra bouwmogelijkheden in de hoogte worden geschapen en ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. Figuur 3.4: Visiekaart voor de ontwikkeling van Beesd-Noord Bron: Ruimtelijke Visie Beesd-Noord, /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

22 Figuur 3.5: Perspectiefkaart voor de ontwikkeling van het Deilse Kwadrant Bron: Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant, 2009 Ontwikkelingsperspectief Deilse Kwadrant Het Deilse Kwadrant is een strategische locatie tussen de A2, A15, het spoor en de provinciale weg naar Leerdam. In het verleden hebben verschillende partijen deze locatie onderzocht voor nieuwe economische activiteiten. Zo stond in Wikken & Wegen de locatie aangeduid voor het NL.C, deze is niet tot ontwikkeling gekomen en de ontwikkelende partij heeft zich inmiddels teruggetrokken. Omdat de gemeente Geldermalsen de initiatieven telkens achteraf heeft getoetst (en sturing daardoor beperkt was) heeft de gemeente een nieuw ontwikkelingsperspectief voor het gebied opgesteld. Het schetst de kaders waarbinnen nieuwe initiatieven mogelijk zijn. De volgende uitgangspunten staan centraal: Bescherming / versterking van het open, groene en rustige karakter van het gebied; Uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in het Kwadrant, zowel voor de inwoners als voor bezoekers van de gemeente; Versterken van Geldermalsen als kennis-, veiling- en productiecentrum van fruit. Vanuit verschillende thema s zijn vier gebiedsgerichte ontwikkelingsopties geschetst: 1. Landschapsimpuls A2/A15. Langs beide snelwegen is ruimte om vernatting en opgaand groen te combineren en de kwaliteit van het gebied te versterken. Tevens is er ruimte om dit te combineren met nieuwe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie en/of landgoedontwikkelingen met een woon-werkfunctie; 2. Hooiweg als recreatieve drager. De Hooiweg dient als overgang tussen oeverwal en kom en hier kan wonen, agrarische bedrijvigheid en worden gecombineerd met kleinschalige recreatieve ontwikkelingen.

23 3. Herontwikkeling omgeving Rotonde. De knoop bij de A2-afslag kan versterkt worden door intensieve recreatieve functies toe te staan zoals strand, speeltuin of golfbaan. Vanaf de knoop nemen de functies in intensiteit af en wordt ruimtelijke kwaliteit aan het gebied toegevoegd, aansluiting bij de Hooiweg is gewenst. 4. Completeren van veilingterrein door ontwikkeling van de Proeftuinen. De veilingsector geeft veel uitstraling aan Geldermalsen en de realisatie van de Proeftuinen draagt bij aan een grote regionale veiling. Aan de ontwikkeling worden wel een aantal randvoorwaarden verbonden (vooral gericht op landschap en ruimtelijke kwaliteit), omdat de schaal niet past bij die van de oeverwal. De gemeente Geldermalsen wil zelf initiërend zijn als het gaat om de ontwikkeling van de Proeftuinen en wil via een gebiedsfonds investeringen in rode en groene functies in het gebied aan elkaar verknopen. Zoekzone windmolens De provincie Gelderland wil het opwekken van duurzame energie bevorderen. Er is een zoekzone voor windmolens aangegeven in de gemeente Neerijnen, net buiten de gemeentegrenzen van Geldermalsen. Vooralsnog gaat de gemeente Geldermalsen er vanuit dat eventuele ontwikkeling van windmolens op deze locatie zal plaatsvinden /DG/AA/MvH P06809 Structuurvisie Geldermalsen

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Croonen Adviseurs Structuurvisie Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Datum: februari 2013 Projectgegevens: BOE01-HORZ0005-02m Imro code:

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie