Gemeentebestuur Cothen, (28)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)"

Transcriptie

1 NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, (28) A.A.B. van Bemmel 2010

2 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van de notulen van de gemeenteraad van Cothen over de periode eind , opgemaakt uit de notulenboeken aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHCZOU) te Wijk bij Duurstede. Bevat tevens een chronologische lijst van burgemeesters, assessoren/wethouders, gemeenteraadsleden en secretarissen vanaf De gemeente Cothen is, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, gevormd uit de opgeheven gerechten Cothen en Dwarsdijk 1. Op 1 januari 1996 is Cothen, samen met Langbroek, opgegaan in de gemeente Wijk bij Duurstede. Opmerkingen: - het vroegst bewaard gebleven notulenboek ( ) bevat ook notulen van vergaderingen van burgemeester en assessoren ( wethouders ) plus afschriften van (enkele) ingekomen stukken enopenbare bekendmakingen van de gemeente. Om die reden zijn - nadien - overeenkomstige zaken uit andere inventarisnummers eveneens verwerkt en dat dan tot de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad ingevolge de Gemeentewet van 1851 (10 oktober 1851); - tot 1825 zijn waarschijnlijk niet van alle vergaderingen van de gemeenteraad notulen opgenomen daar in het vroegst bewaard gebleven notulenboek in ieder geval op twee plaatsen pagina s uit zijn gescheurd; - het notulenboek van de vergaderingen van de gemeenteraad in de periode (oktober) is niet meer aanwezig. Dat is alleen bekend via een elders aanwezig extract uit 1813 dat is genomen uit het Register des Diliberation du Conseil Municipal de la Commune de Kothen 2 ; - uit eind 1811 is een Reglement pour L octroi Municipale de la Commune de Cothen bekend 3 ; - voor meer achtergrondinformatie zie de inleiding op de inventaris van het archief van de gemeente Cothen over de periode door R.J. Butterman (1988); - in de regesten zijn per vergadering in beginsel alle mededelingen, besluiten, aanbiedingen e.d. en ingekomen stukken (tot 1975 zelfs volledig) opgenomen. Niet opgenomen zijn reguliere zaken als opening, sluiting en notulen vorige vergadering; - in de loop van de tijd worden de notulen steeds uitgebreider en gaan van enkel besluiten, via verkorte weergave beraadslagingen naar, sedert eind 1974, vaak bijna woordelijke weergave daarvan. Dit geldt doorgaans niet voor met name de 1 Zie A.A.B. van Bemmel (2006), Regesten (dorps)gerecht Cothen, resp. Regesten (dorps)gerecht Dwarsdijk of Nijendijk, Het Utrechts Archief (HUA): Kommissarissen kwartieren Utrecht en Amersfoort, 157 ( ). 3 HUA: Onderprefekten Utrecht en Amersfoort, 398 ( ). 2

3 ingekomen stukken, straatnaam-toekenning, verleende gemeente-garanties. Daarvoor dienen de raadsagenda s en stukken zelf te worden bezien; - voor een goed overzicht van wat er zich na circa 1970 in een jaar speelt, wordt geadviseerd de in de notulen zelf opgenomen jaarafsluiting danwel nieuwsjaartoespraak van de burgemeester, de diverse beschouwingen bij de aanbieding van de gemeente-begroting en (terugblikkende) afscheidstoespraken te bezien; - in beginsel zijn in de regesten alle geografische namen en alle persoonsnamen opgenomen. Doorgaans zijn, tussentijds, niet opgenomen de namen van burgemeester en raadsleden in functie; - gebruikte afkortingen: o GS - Gedeputeerde Staten van Utrecht; o KB - Koninklijk Besluit; o PS - Provinciale Staten van Utrecht; o WbD - Wijk bij Duurstede. 3

4 Regesten Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1927; wijziging begroting over 1926; uitloting aandelen in de geldlening van f5.000 (C. Vernooij te Bemmel), van f en van f2.500 (beiden Wijksche Spaarbank); besluit de huizen no. 50 en no. 51 wederom te verhuren aan C. van Kralingen resp. Alida van Duin; besluit, op diens verzoek, de huur van woning no. 86 door F.W. Hardeman over te doen aan St. Stooker; besluit tot onderhandse aanbesteding van het onderhoud van de Gemeenteweg en het Zandpad aan J. van Galen, van het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten, het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bildt plus de toestand van de weg in de draai bij J. van Ojen te bezien; besluit, gelet op hun bezwaren, het schoolgeld te verlagen van J.A. van der Mersch (wegens vertrek per ), G. Mocking en C. Mocking (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 1r-2r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat de toestand van de weg in de draai bij J. van Ojen voldoende is; wijziging begroting over 1926; wijziging van de regeling tot zekerheidstelling van de gemeente-ontvanger; mededeling van convertering der geldleningen; benoeming van W.F. van Beeck Calkoen, J.E.W. van der Horst, J. van Ojen en C.E.Th. Vernooij tot lid der schattingscommissie voor de rijksinkomstenbelasting; besluit, op verzoek, RK-Kerkbestuur subsidie te geven voor de tekencursus ; besluit, daar de financiële toestand van de gemeente niet rooskleurig is, niet mee te gaan met de overweging van GS om schoolartsen aan te stellen; besluit voorlopig niet mee te gaan met de overweging van de Keuringsdienst voor Waren om een verordening vast te stellen waarbij het wordt verboden melk en water tegelijkertijd te vervoeren; besluit, gelet op diens bezwaar, het schoolgeld van C.J. Janssen te verlagen; gelukzegging aan de burgemeester in verband met zijn voorgenomen huwelijk met een vrouw van het platteland, een die aan het dorpsleven gewoon is (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 2r-3v) Verslag gemeenteraad waarin: 4

5 mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; wijziging, gelet op bezwaren van GS, van de zekerheidstelling van de gemeenteontvanger; besluit tot toekenning vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1925; besluit tot toekenning vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1927; besluit het arrestantenlokaal in te richten naar de gestelde minimum eisen; besluit de Nederlandsche Thermo-chemische Fabrieken te Amsterdam te laten weten aan te willen sluiten als de voorgenomen fabriek te Woerden wordt opgericht; besluit J.C. van Rooijen te Langbroek grint en basalt te laten leveren voor op de Gemeenteweg; aanhouding besluit over een maximum snelheid voor motorrijtuigen in de bebouwde kom (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 4r-5r) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1926; aanbieding begroting over 1928; wijziging begroting over 1927; vaststelling te heffen percentage der belasting over ; besluit de geldleningen af te lossen en een nieuwe lening aan te gaan; vaststelling kohier der hondenbelasting over 1927; besluit, daar gebleken is dat de inwoners zeer ongelijk worden aangeslagen in de rijksinkomstenbelasting, de Koningin te verzoeken de gemeentelijke inkomstenbelasting door eigen administratie te mogen doen heffen en invorderen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 5v-6v) Verslag gemeenteraad waarin: verlanging van Van Rijn dat alle raadsleden op gelijke wijze worden behandeld daar waar het gaat om het wanneer tekenen van de presentielijst; vaststelling rekening over 1926; uitloting aandelen der geldlening van f5.000 (J.E.W. van der Horst), van f en f5.000 (beiden van de Wijksche Spaarbank); besluit tot onderhandse aanbesteding van het onderhoud van de Gemeenteweg en het Zandpad aan J. van Galen, van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk, van het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bildt en het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 6v-7v) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging van de op benoemde raadsleden waarbij C.E.Th. Vernooij als raadslid is teruggekeerd [ipv. Th.M. van Dam]; benoeming van J.E.W. van der Horst en J. van Ojen tot wethouder; vaststelling begroting over 1928; 5

6 besluit, naast het RK-Armbestuur, een bijdrage te verlenen in de verplegingskosten van A. van Leeuwen in het St.Antoniusgasthuis te Utrecht (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 7v-8v) Verslag gemeenteraad waarin: besluit, gelet op diens bezwaar, het schoolgeld van C. Mocking te verminderen; besluit, gelet op verzoek, de Commissie voor onderwijsbelangen van het ULG en de ABTB een verlicht en verwarmd lokaal ter beschikking te stellen voor het geven van een landbouwcursus; besluit, gelet op verzoek, het RK-Schoolbestuur een subsidie te geven voor een tekencursus; besluit, gelet op verzoek, de vereniging Het Wit-Gele Kruis, een subsidie van f25 (niet van f40) te geven van de bestrijding van tuberculose; wijziging begroting over 1927; besluit, gelet op diens schrijven, de Inspecteur bij het Lager Onderwijs te laten weten dat in 1928 de banken in de openbare lagere school worden geschilderd en dat enkele voetplanken van banken in het lokaal van mej. Ruijven worden veranderd (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 8v-9v) Verslag gemeenteraad waarin: afschrijving post onvoorzien over 1927; benoeming van G. Mocking, J.Th. van Beeck Calkoen, J. van Ojen, A. van der Wielen, H.C. van Groningen en C. van Kralingen tot lid van de Commissie van schooltoezicht en de Commissie tot wering van schoolverzuim; besluit tot vermindering van het schoolgeld van Johannes van Kleef, van G. van der Lee (wegens verlating der school per ) en van J.C. van Rooijen (wegens verlating der school per ); besluit daar het Centraal Laboratorium voor Volksgezondheid het water uit de pomp van de openbare lagere school, welke pomp op dezelfde put staat als de pompen van C. van Kralingen en J.W.F. Braggaar, heeft afgekeurd, onderzoek te doen op welke diepte goed drinkwater verkrijgbaar zal zijn; besluit advies in te winnen over verandering van het tijdvak waarbinnen landbouwverlof voor schoolkinderen mag worden verleend (van 15/30 juni in 1/15 juli); besluit tot verlening van de uitkering over 1926 aan het RK-Schoolbestuur; besluit tot verlening van een voorschot over 1928 aan het RK-Schoolbestuur; besluit daar J. van Kleef Nzn. genegen is het verloflokaal in gebruik te geven als lokaal voor een cursus in naaldvakken door de Commissie voor Landbouwhuishoudonderwijs te Utrecht daarvoor een vergoeding van f50 te geven; besluit, op diens verzoek, W. van de Weerthof, f0,65 per week te geven ter vergoeding van de kosten voor het vervoer van een kind per autobus naar de school met de bijbel in Werkhoven (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 9v-11r). 6

7 Verslag gemeenteraad waarin: besluit, op diens verzoek, de huur van woning no. 48a over te doen gaan van J.W.F. Braggaar (wordt koster van de NH-kerk en verhuist naar woning no. 37 dichter bij de kerk) naar P.J. van den Broek; vaststelling tijdvakken waarbinnen landbouwverlof kan worden verleend (1/15 juli en 15/30 september); afschrijving post onvoorzien over 1927; wijziging begroting over 1928 mede gelet op de kosten voor cursus in naaldvakken; besluit, daar bij de nieuw gebouwde woningen [aan de Dorpsstraat]nabij de molen op 8,5 meter goed drinkwater is verkregen door boring van W. Kramer te Leersum, hem, gelet op advies van A. van der Wielen, opdracht te geven ten behoeve van de drinkwatervoorziening bij de openbare lagere school een buis in de grond te boren en de pompen van de school, van C. van Kralingen en van Alida van Duin daar op aan te sluiten; besluit niet in te gaan op het aanbod van W. Waltgen zijn stukje grond langs de Cothergrift nabij de brug over het Kanaal, dat hij van A.F.M. Schräder heeft gekocht, te kopen ter inrichting als losplaats daar het te duur is (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 11r-12r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat woning no. 48a nodig moeten worden geschilderd; aanbieding rekening over 1927; besluit, op hun verzoek, een nieuw contract met de PUEM aan te gaan mits de kosten van aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk door de PUEM worden gedragen; besluit het verzoek om de plaatselijke belastingen door de eigen administratie te mogen heffen, in te trekken daar de minister van Financiën heeft toegezegd dat de belastinginspecteur meer met de schattingscommissie zal overleggen; besluit daar met de gemeente WbD wordt gesproken over het aanleggen van een waterleiding, GS te laten weten dat het grote bezwaar is de verplichte aansluiting en kosten daarvan voor boerderijen terwijl in de bebouwde kom slechts ongeveer honderd gezinnen wonen; besluit tot afwijzing subsidieverzoek van de Algemeenen Politiebond (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 12v-13v) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling rekening over 1927; aanbieding begroting over 1928; vaststelling kohier hondenbelasting over 1928; besluit tot afwijzing subsidieverzoek van de RK Militaire Vereeniging te Amersfoort; 7

8 besluit, daar GS met de gemeente WbD onderhandelt over de overname door de provincie van de weg van Cothen naar WbD, GS te verzoeken de Gemeenteweg van de gemeente Cothen, ook qua onderhoud, over te nemen; binnenroeping van de gemeenteveldwachter Aart van der Mispel die wordt gelukgewenst met zijn 25-jarig jubileum waarbij hem een stoel wordt aangeboden waarin hij na een moeilijken dagtaak zal kunnen uitrusten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 13v-15r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1929; wijziging begroting over 1928; uitloting van aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 G.M. Vernooij te Cothen) en f8.400 (f600 Wijksche Spaarbank); besluit daar het aantal leerlingen aan de openbare lagere school zodanig is gedaald ( , en ) dat het Rijk slechts één leerkracht zal vergoeden en dan het hoofd alleen voor zeven klassen zal komen, de minister van onderwijs te verzoeken over 1929 toch één leerkracht boven het maximum te vergoeden; besluit woning no. 46 opnieuw te verhuren aan J. van Kleef Nzn.; besluit tot onderhandse aanbesteding van het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten, het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit, gelet op weigering van GS, te verklaren dat de cursus in naaldvakken (wet der nijverheidsonderwijs) nodig is en ter goedkeuring aan de minister van onderwijs te onderwerpen; besluit geen subsidie te verlenen aan het Melkcontrolestation te Utrecht; besluit daar het verkeer van de richting Langbroek zeker zo talrijk is als van de richting Utrecht, zodat de gemeenteweg vanaf de grens van Langbroek tot het punt bij de NH-begraafplaats een weg voor doorgaand verkeer zal blijven, mee te werken aan de verbetering van de weg naar de grens der gemeente WbD maar dat het niet wenselijk de nieuw aan te leggen weg te doen aansluiten nabij de NH-begraafplaats maar, indien de bocht bij G. Gerritsen moet worden afgesneden, een ander punt van aansluiting aan de Gemeenteweg te zoeken, bv. bij het huis bewoond door W. Barten en dat GS te laten weten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 15r-17r) Verslag gemeenteraad waarin: besluit daar afwijzend is beschikt op het verzoek [om een tweede onderwijzer te mogen houden] onderwijzeres mej. C. van Ruijven in het gemeentehuis te ontbieden; goedkeuring geloofsbrief van Th.M. van de Dam die tot raadslid is benoemd wegens overlijden van S. Werkhoven; vaststelling vergoeding tot instandhouding der RK bijzondere school over 1925/1927; besluit de grond aan de Groeneweg voor 25 jaar t/m in erfpacht en huur uit te geven aan de tegenwoordige gebruikers; 8

9 besluit een kasgeldlening van f5.000 aan te gaan bij Boerenleenbank te Cothen of de Wijksche Spaarbank te WbD; besluit tot verhoging percentage tot heffing van inkomstenbelasting van 3,5 naar 4,5; besluit de gehele Gemeenteweg vanaf de grens der gemeente Langbroek tot de grens der gemeente WbD per aan de provincie Utrecht over te dragen; besluit geen gebruik te maken van het aanbod van de directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Doorn het telegraafkantoor tegen een geringe vergoeding s nachts open te stellen om ingeval van brand de omliggende gemeenten te kunnen opbellen welke gemeenten echter ook al spoedig per rijwiel en auto bereikbaar zijn; mededeling aan de ter vergadering gekomen mej. C. van Ruijven dat zij per wordt ontslagen als onderwijzeres maar dat zij, op haar verzoek, als assistent wordt toegelaten; besluit, gelet op de zorgwekkende financiële toestand van de gemeente, voorlopig geen lid van de Vereeniging van Ned. Gemeenten te worden; Toezegging voorzitter dat hij zal onderzoeken of de lantaarn op het eind van het zandpad [Ambachtspad] bij J.A. van Eck kan worden verplaatst naar de nieuwe huizen bij genoemde Van Eck en wel naar de paal bij G.J. van Rijnsoever (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 17r-19r) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging van Th.M. van Dam die wederom terugkeert als lid; benoeming van leden van het stembureau van leden der Tweede Kamer; besluit de kosten der erfpachtakte van de grond langs de Groeneweg te verhalen op de erfpachters (oa. G. Elbertse, J. van Galen); wijziging begroting over 1928 en 1929; besluit tot geven van een vergoeding aan het RK-Schoolbestuur; besluit zodra mej. C. van Ruijven elders wordt benoemd, de minister van onderwijs om een vergoeding voor een vakonderwijzeres voor nuttige handwerken te verzoeken; besluit definitief aan te sluiten bij een door de Ned. Thermo-Chemische Fabrieken te Amsterdam in Woerden te stichten fabriek tot verwerking van afgekeurd vee en vlees; besluit C. Spithoven te WbD een prijsopgave te vragen voor het herstel van de zinkenbelasting van het gemeentehuis en de goot van het huis bewoond door C. van Kralingen; besluit de Commissie voor Landbouwhuishoudonderwijs te laten weten dat er voor de landbouwhuishoudcursus geen geschikt lokaal bestaat; besluit de afd. WbD van het ULG geen subsidie voor de landbouwcursus te Langbroek te geven; mededeling dat er in de gemeente geen zitdag van de ontvanger der directe belasting meer zal zijn daar per belasting ten postkantore kan worden betaald (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 19r-20v) Verslag gemeenteraad waarin: 9

10 afschrijving post onvoorzien over 1928; besluit daar mej. C. van Ruijven is benoemd te Amersfoort een oproep wordt gedaan van een onderwijzeres in de nuttige handwerken; vaststelling kohier der hondenbelasting; besluit daar C. Spithoven te WbD heeft afgezien van een prijsopgave nu W. Kramer te Leersum en de gebroeders Van der Wielen te vragen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 20v-21v) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1928; besluitw. Kramer te Leersum opdracht te geven voor een nieuwe zinken dakbedekking van het gemeentehuis daar Van der Wielen geen opgave heeft gedaan en J. van Echteld, smid alhier, geen vakman is op het gebied van loodgieten; wijziging begroting over 1929; besluit, op diens verzoek, de huur van woning no. 86 van F.W. Hardeman over te doen aan Johannes Stooker; besluit woning no. 50 te verhuren aan C. van Kralingen, no. 51 aan Alida van Duin en no. 86 aan Johannes Stooker; besluit, op diens verzoek, A. Balk, via het RK-Armbestuur, een vergoeding in de kosten van zijn verpleging in het St.Anthoniusgasthuis te Utrecht te geven; besluit daar alleen mej. S. Hora Adema (pension Vlieland te Rijsenburg) misschien genegen is, de inspecteur bij het lager onderwijs mee te delen of ook iemand zonder akte kan worden aangesteld als onderwijzeres voor nuttige handwerken aan de openbare lagere school (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 21v-22v) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling rekening over 1928; aanbieding rekening over 1930; besluit, op diens verzoek, G. Mocking eervol te ontslaan als lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim en van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs en in zijn plaats J.A. Mocking (en niet G.A.Th. Vernooij) te benoemen; besluit mej. S. Hora Adema (pension Vlieland te Rijsenburg) die onderwijs in nuttige handwerken in Langbroek geeft ook te Cothen aan te stellen; besluit de PUEM te vragen de lantaarn aan het pad bij J. van Ojen te verplaatsen naar de andere kant van de weg tussen de woningen van J.A. van Eck en C.G. de Roder (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 22v-23v) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat de lantaarn bij J.A. van Eck boven de weg is geplaatst; vaststelling begroting over 1930; vaststelling keuringsverordening voor waren; 10

11 uitloting aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 G.M. Vernooij) en f8.400 (f600 R.G. van Dijk), beiden wonend te Cothen; besluit tot onderhandse aanbesteding van het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten, het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit daar mej. S. Hora Adema haar aanstelling niet heeft aangenomen, mej. G.E. van Voorthuisen te Leersum aan te stellen per (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 24r-25r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling overeenkomst met de PUEM over levering van stroom voor de openbare verlichting waarin de PUEM ook zal zorgen voor het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk; goedkeuring geloofsbrief van het benoemde raadslid Gijsbert van Eck; besluit, op verzoek van diens vrouw, via het RK-Armbestuur, bij te dragen in de verpleegkosten van B. Balk in het Antoniusgasthuis te Utrecht; wijziging begroting over 1929; besluit de onderwijscommissie te laten weten dat er in de gemeente geen geschikt lokaal voor het geven van een landbouwhuishoudcursus is; besluit jaarlijks een deel van de Gemeenteweg ter waarde van f300 te bestraten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 25r-26r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat het verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim is ingekomen; mededeling van een verzoek van B.A. van Sterkenburg om het personeel der gemeente tegen de gevolgen van ziekte te mogen verzekeren; beëdiging van het raadslid Gijsbert van Eck; wijziging begroting over 1929; machtiging van B&W tot het aangaan van burgerrechtelijke handelingen; bepaling van het te heffen percentage (4,5) inkomstenbelasting; vaststelling verordening tot het verwijderen van rupsennesten (nav. bastaard satijnvlinderrusp); wijziging bouwverordening; besluit tot verlening van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1930; besluit, op verzoek van de onderwijscommissie te Utrecht, tot de beschikbaarstelling van een lokaal van de openbare lagere school voor een cursus in naaldvakken (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 26r-27v) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1929; vaststelling kohier van de hondenbelasting over 1930; wijziging der verordening tot heffing van keurloon voor vee en vlees; 11

12 bespreking heffing van belastingen in verband met de Wet tot regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 28r-29r) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1929; vaststelling verordeningen ingevolgde de Wet tot regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten; besluit de secretarie en de kasten door A. van Velsen te laten opschilderen; besluit, op verzoek van A.J. van de Bilt, de bewoners van de huizen no. 81a/e en G.C. Buschgens, door de firma Van der Wielen te laten opmeten of het mogelijk is het regenwater van de openbare weg [de Dorpsstraat] af te voeren naar het putje bij het transformatorhuis (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 29r-30r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat het verslag van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs is ingekomen; mededeling van een ingekomen schrijven van GS aangaande de vastgestelde belastingverordeningen; vaststelling rekening over 1929; aanbieding begroting over 1931; besluit de ziektenwetpremie niet te verhalen op de werknemers; besluit de ontwerp-verordeningen inzake de Vleeskeuringswet en de Besmettelijke ziektenwet voor advies te zenden aan de Gezondheidscommissie (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 30r-v) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1931; uitloting aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 P. Brunt te Waarder), van f8.400 (f600 mej. M.A. van Dijk te Cothen); besluit tot onderhandse aanbesteding van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en van het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit tot onderhandse verhuring van woning no. 48a aan P.J. van den Broek; vaststelling verordeningen in zake de Vleeskeuringswet en de Besmettelijke ziektenwet; besluit, met gebruikmaking van de ontwerpregeling van de Utrechtsche Provinciale Brandweerbond, een regeling met de gemeente Houten, Doorn en Wijk bij Duurstede aan te gaan over onderlinge hulpverlening bij brand; besluit tot machtiging van de voorzitter om te regelen dat de koppeling aan de brandspuitslangen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede dezelfde is (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 30v-32r). 12

13 Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1930 mede door verhaal van de verplegingskosten van A.J. van Batenburg; besluit tot verlening van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1931; besluit tot afrekening aan het RK-Schoolbestuur over 1929; herziening, gelet op bezwaren van GS, belastingverordeningen; besluit, op verzoek, de Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Cothen een subsidie van f300 per jaar geven voor een wijkverpleegster; besluit, op advies van A. van der Wielen, waterafvoerbuizen van de percelen no. 80 (B.J.A. Knirim), via W. Barten en A. van der Mispel, tot en met no. 92 (F. van Bekkum) naar het kanaal aan te leggen mits de belanghebbenden een jaarlijkse bijdrage betalen waartoe ze worden uitgenodigd (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 32r-33v) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1930; herziening jaarweddenregeling voor de burgemeesters, secretaris en ontvanger; besluit, op diens verzoek, C. van Kralingen per eervol ontslag als hoofd der openbare lagere school te verlenen; herbenoeming van W.F. van Beeck Calkoen, J. van Ojen, J.E.W. van der Horst en C.E.Th. Vernooij als leden der schattingscommissie voor de rijksinkomstenbelasting; benoeming van leden voor het stembureau; besluit, op verzoek van de Muziekvereniging, de muziektent in de tuin van het hoofd der school te plaatsen; besluit ontwerp-verhaal van kosten als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet voor advies aan de Gezondheidscommissie te WbD te zenden; mededeling van de voorzitter, nav. opmerking Van Dam dat meermalen vrachtauto s bij het buurschap Klein-Amsterdam [begin Zandpad] inrijden, dat hij Dikker en Verbeek reeds heeft gewaarschuwd en de gemeenteveldwachter last heeft gegeven toe te zien (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 33v- 34v) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1930; goedkeuring geloofsbrieven van de op nieuw benoemde raadsleden; wijziging begroting over 1930; besluit tot afwijzing verzoek van J. de Kruijf om een vergoeding voor zijn kinderen die de bijzondere lagere school te Langbroek bezoeken; vaststelling ambtenarenreglement; vaststelling van een verordening aangaande rioolbelasting; vaststelling verordening als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 34v-35v). 13

14 Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging van de op benoemde raadsleden [J.N. van Dijk ipv. H. van Rijn Jzn.]; goedkeuring notulen met de opmerking dat geen melding is gemaakt van de bespreking over het rijden met auto s over het [Ambachts]pad bij de Gebroeders Van der Wielen; benoeming van J.E.W. van der Horst en, ondanks zijn hoge leeftijd, J. van Ojen tot wethouder; vaststelling rekening over 1930; aanbieding begroting over 1932; mededeling voorzitter dat reeds driemaal een oproep voor een hoofd der school is geplaatst maar dat geen geschikte sollicitanten zich hebben aangemeld: Een éénmansschool schijnt niemand aan te willen ; besluit, op verzoek van B.A. van Sterkenburg e.a., het berijden met motorvoertuigen op meer dan twee wielen (incl. melkauto s) voor het [Ambachts]pad en voor het pad bij Steniswaard te verbieden; besluit het RK-Armbestuur f50 te geven als bijdrage in de verplegingskosten van G.J. van Rijnsoever in het St.Josephgesticht te Apeldoorn; bespreking van het eventueel stofvrij maken van de Gemeenteweg op dezelfde wijze als de Provincialeweg naar Wijk bij Duurstede waartoe dan een lening zou moeten worden aangegaan (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 35v- 37r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1932; uitloting aandelen in de lening van f5.000 (f250 C.E.Th. Vernooij) en f8.400 (f600 Wijksche Spaarbank); vaststelling schoolgeldverordening; vaststelling kohier der hondenbelasting over 1931 waarbij C. van Breenen in de 2 de klasse komt daar hij slechts drie maanden in het bezit van een hond is geweest daar zijn hond is dood geschoten; besluit tot afwijzing van het verzoek van de RK Werkliedenvereniging te Cothen om voorschriften vast te stellen aangaande het drijven van vee langs de wegen daar de provincie daarover gaat; aanbieding van een stoel aan de secretaris bij gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum; gelukwensen van Van Ojen die uit de krant heeft vernomen dat de voorzitter herbenoemd is tot burgemeester der gemeenten Cothen en Langbroek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 37r-38v) Verslag gemeenteraad waarin: besluit J.C. Rijstenbil (Wapse) per te benoemen tot hoofd der school (en niet H.A. Runge, Zaltbommel of mw. J.M. Kaan-Hofmeijer, Heelsum) daar de woning nog niet gereed is en Van Os bereid is voorlopig te blijven waarnemen; 14

15 besluit de woning van het hoofd der school te herstellen w.o. het dichtmaken van de keuken- en keldervloer om de slakken te keren en het onderschieten van de kap waartoe door de Gebroeders van der Wielen een bestek wordt gemaakt; wijziging begroting over 1931; vaststelling strafverordening; besluit tot onderhandse aanbesteding van schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit tot onderhandse verhuur van de aan het gemeentehuis verbonden woning no. 45 wederom aan J. van Kleef Nzn.; vaststelling, gelet op bemerkingen GS, verordening als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet; besluit, op verzoek van C. van Kralingen, een schoollokaal ter beschikking te stellen voor een landbouwcursus; besluit tot afwijzing verzoek van het Groenekruis om geld uit te trekken voor schoolartsen; besluit op een mededeling van de voorzitter dat enige werklozen op de wegen werkzaam gesteld zijn bij meer werklozen het dagloon te verlagen van f2,25 naar f2, waarvan de gemeente driekwart en het waterschap éénkwart zal betalen en mocht het nog onveiliger worden, werklozen nachtwachtdiensten te laten verrichten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 38v-40v) Verslag gemeenteraad waarin: discussie over de wijze van aanbesteding van het herstel van de onderwijzerswoning; besluit, op verzoek van Van Dam daar in deze gemeente ook zooveel menschen, waaronder kostwinners en hoofden van gezinnen werkloos zijn en het voor die mensen niet mogelijk is wat te verdienen, een door de minister voorgestelde steunregeling vast te stellen; wijziging begroting over 1931; opmerking van Van Dam dat er nog steeds met auto s door het buurtschap Klein Amsterdam wordt gereden en dat hij de politie met scherper toezicht zal belasten; besluit tot het verlenen van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1932; vaststelling definitieve vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over ; besluit de grond waarop het gemeentehuis staat, voor f320 van de eigenaar, A. van der Wielen, te kopen; besluit woning no. 50 te verhuren aan het hoofd der school, J.C. Rijstenbil; vaststelling verordening gemeenteveldwachter; benoeming van J. van Ojen, J.Th. van Beeck Calkoen, A. van der Wielen, H.C. van Groningen en J.C. Rijstenbil tot lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim en J.Th. van Beeck Calkoen, A. van der Wielen, H.C. van Groningen, J.A. Mocking en J.C. Rijstenbil tot lid van de Commissievan toezicht op het lager onderwijs; vaststelling verordening vergunning- en verlofrecht op de verkoop van sterke resp. zwak alkoholische dranken; voordracht van W.F. van Beeck Calkoen, J. van Ojen, J.E.W. van der Horst en C.E.Th. Vernooij tot lid van de schattingscommissie voor Cothen én Langbroek; 15

16 besluit nav. de inwerkingtreding van de Winkelsluitingswet winkels die brood, gebak of chocolade verkopen toe te staan 21 zondagen per jaar open te zijn; vaststelling verordening beroep inzake vergunningen ingevolge de Woningwet; vraag van Van Dam aangaande de afhandeling van zijn verzoek om werklozen drie dagen per week te laten werken en drie dagen te laten trekken waarop de voorzitter zegt dat het stuk zich vermoedelijk wel zal bevinden in het archief en toen werkzaamheden werden verschaft op de wegen en watergangen en hij van mening was dat aan het verzoek voldoende gevolg was gegeven; melding dat aan het eind een geheime vergadering heeft plaatsgehad (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 40v-43r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling steunregeling voor werklozen, in beginsel f6 per week voor hoofden van gezinnen en f4,50 voor kostgangers; beantwoording vraag van J.N. van Dijk daar hij grindland wil laten omspitten of dit onder de werkverschaffing kan worden gebracht, hij dit moet aanvragen aan de Heidemaatschappij; besluit zich te verenigen met het voornemen van GS een tijdelijke korting toe te passen op de jaarwedden van de burgemeester, secretaris en ontvanger (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 43r-44r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling van goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken van de steunregeling en door GS van de verlenging daarvan; mededeling van goedkeuring van GS van aankoop van de grond waarop het gemeentehuis staat en tot verkoop van twee obligaties; benoeming van leden der Commissie inzake steunregeling werklozen, als lidwerknemers J.J. van Rossum en M. Barten en als leden van het gemeentebestuur W.F. van Beeck Calkoen, C.G. Middelweerd en J.N. van Dijk; wijziging begroting over 1931 en 1932; besluit tot oninbaarverklaring wegens onvermogen van het schoolgeld van H. Appelhof, Joh. van Buuren, A.J. Odijk, G.A. Barten, A. de Kruijf en van de hondenbelasting van G.J. Odijk plus vermindering schoolgeld van A.W.A. van Rooijen; besluit A. van Velsen woning no. 50 van het hoofd der school buiten te laten schilderen; besluit daar het voor de gemeente niet mogelijk is de Gemeenteweg bij het drukke verkeer in behoorlijke toestand te onderhouden GS te verzoeken de weg over te nemen en af te zien van het aanleggen van een nieuwe weg achter de kom van het dorp om; toezegging voorzitter om over het tegengaan van het weiden van vee op het Dwarsdijkse voetpad te spreken met het waterschap die het voetpad in onderhoud heeft (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 44r-45r) Verslag gemeenteraad waarin: 16

17 aanbieding rekening over 1931; besluit voor de uitvoering der Wegenwet geen kom der gemeente aan te wijzen; besluit lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te worden; benoeming, wegens overlijden van J. van Ojen, van J.A. Mocking tot lid der Commissie tot wering van schoolverzuim; mededeling dat GS nog niet heeft gereageerd aangaande de Gemeenteweg en dat de weg van Langbroek naar Doorn stofvrij zal worden gemaakt en dat dit eventueel ook voor deze gemeente in overweging zou kunnen worden genomen; besluit, naar aanleiding van een vraag van J.J. van Rossum en H. Scherpenzeel, in de zomer [werklozen] geen steun te verlenen en na de bouw opnieuw goedkeuring aan te vragen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 45r- 46r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat GS het verzoek om het onderhoud van de Gemeenteweg over te nemen, heeft afgewezen; vaststelling rekening over 1931; aanbieding begroting over 1933 waarbij genoemd de gemeentegeneesheer G.J. vd. Bovenkamp; goedkeuring geloofsbrief raadslid Jac. Merkens; vaststelling verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling; besluit daar de gemeente Langbroek doende is de weg van Doorn naar Cothen stofvrij [door te bestraten e.d.] te maken dat ook te doen voor het deel van Cothen naar de grens met de gemeente Langbroek; besluit daar enige werklozen zich hebben gemeld, enige wegen, bv. in de Ossenwaard, in onderhoud bij het waterschap op rekening van de gemeente te verbreden (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 46r-47r) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging raadslid Jac. Merkens; benoeming van C.E.Th. Vernooij tot wethouder in plaats van de overleden J. van Ojen; wijziging begroting over 1932; vaststelling begroting over 1933; besluit naar aanleiding van een schrijven van dokter G.J. van den Bovenkamp over verlaging van zijn toelage tot f150, daar bij te blijven daar die alleen is versterkt om hem in Langbroek te houden; uitloting aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 C.E.Th. Vernooij en f8.400 (f600 Wijksche Spaarbank); besluit tot onderhandse aanbesteding van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en van het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit woning no. 51 te verhuren aan Alida van Duin en no. 94 aan Joh. Stooker; vaststelling kohier der hondenbelasting; vaststelling verordening tot heffing en invordering van schoolgeld; 17

18 vaststelling van een nieuw steunregeling voor werklozen daar het aantal werkloozen zich steeds meer uitbreidt en de werkzaamheden der werkverschaffing ten einde loopen ; besluit, op verzoek van de RK Land- en Tuinarbeidersbond, het verschil van steun voor georganiseerden en ongeorganiseerden groter te maken door het bedrag der steun voor ongeorganiseerde kostwinners te stellen op f5 per week (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 47r-49r) Verslag gemeenteraad waarin: besluit een geldlening van f3.000 aan te gaan met R.G. van Dijk of de Coöp. Boerenleenbank; besluit het RK-Schoolbestuur een voorschot over 1933 te geven; vaststelling vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1931; besluit in beginsel de riolering tussen het gemeentehuis en het eindpunt der riolering uit te breiden daar daar [aan de Dorpsstraat] vermoedelijk twee huizen tussen worden gebouwd; benoeming van leden voor het stembureau; benoeming van J.E.W. vd. Horst tot ambtenaar van de burgerlijke stand in plaats van de overleden J. van Ojen; besluit daar GS de korting van f50 op de jaarwedde van de keuringsveearts niet heeft goedgekeurd de korting te stellen op f20; besluit, op verzoek van Joh. Stooker [van woning no. 51] om de voorste kamer te mogen behangen, slaapkamers uit te breken en een nieuw raam te plaatsen, het timmerwerk te laten verrichten C. van Amerongen, het metselwerk door M.J. Heijman en het schilder- en behangwerk door H. van Schalkwijk (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 49r-50r) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1932; besluit daar Van der Wielen en Van Eck bereid zijn aan te sluiten, de riolering uit te breiden tot aan het gemeentehuis; mededeling dat B&W zijn uitgenodigd door GS voor een bespreking inzake drinkwatervoorziening in Zuid-Utrecht (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 50r-v) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1932; wijziging begroting over 1933; besluit Van der Wielen een bestek te laten schrijven over de uitbreiding der riolering en daarna prijsopgave te vragen aan de metselaars M.J. Heijman en Gebr. De Gier; besluit tot afwijzing verzoek om verlaging van de huur van de grond langs de Groeneweg; besluit, na een toelichting door leden van GS, toe te treden tot de Stichting Drinkwatervoorziening onder voorwaarde dat alle 15 gemeenten meedoen en 18

19 inwoners niet verplicht zijn aan te sluiten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 51r-52r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling rekening over 1932; aanbieding begroting over 1934; besluit, gelet op een schrijven van GS dat de waterleiding er ook zal komen zonder medewerking van de raad [van Cothen] en dat in de bouwverordening verplichte aansluiting zal worden opgenomen, niet toe te treden tot de Stichting Drinkwatervoorziening omdat de Raad de verantwoordelijkheid niet op zich durft te nemen om de inwoners zware lasten op te leggen ; besluit het ontwerp-herziene bouwverordening voor advies te zenden aan de gezondheidscommissie; herziening verordening heffing schoolgeld (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 52r-53r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1934; uitloting aandelen van de geldlening f5.000 (f250 mej. Maria A. van Dijk) en f8.400 (f600 Erven J. van Ojen); besluit tot onderhandse aanbesteding van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit tot verhuur van woning no. 48 aan P.J. van den Broek; vaststelling kohier der hondenbelasting over 1933; herbevestiging besluit, gelet op de schrijven van GS, niet toe te treden tot de Stichting Drinkwatervoorziening (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 53r-54r) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging, gelet op bemerkingen van GS, begroting over 1934; besluit, daar de uitkeringen van het Rijk worden verlaagd, tot verhoging van belastingen; besluit een lening van f3.000 aan te gaan bij de Coöp. Boerenleenbank; vaststelling verordening regelende benoeming enz. van de gemeenteveldwachter; vaststelling nieuwe bouwverordening; wijziging begroting over 1933; besluit M.J. van Batenburg vergunning te geven een zinkput te mogen maken op de Brink, tenzij op zijn erf voldoende ruimte is; besluit daar de crisiswetten veel werkzaamheden vorderen, Th.J.G. Mocking, op diens verzoek, een vergoeding voor het verrichten van schrijfwerk toe te kennen; aanhouding besluit over verlaging jaarwedde van de gemeentegeneesheer (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 54r-55r) Verslag gemeenteraad waarin: 19

20 besluit, gelet op voornemen GS, in te stemmen met een tijdelijke verlaging van de jaarwedde van de burgemeester, de secretaris en de ontvanger; besluit tot toekenning van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1934; besluit tot verlening vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1932; besluit tot herbenoeming van de leden van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs en van de Commissie tot wering van schoolverzuim (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 55r-v) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging, gelet op bezwaar van GS, begroting over 1934; besluit tot verhoging van de belastingen; wijziging begroting over 1933; besluit, wegens overlijden van Alida van Duin, tot verhuring van woning no. 51 aan mej. Heintje Wiegers; besluit tot geen bezwaar tegen het leggen van buizen voor de drinkwatervoorziening maar wel tegen een verplichte aansluiting; wijziging verordening ambtenarenreglement; vaststelling, na advies van de politiebond, verordening inzake de gemeenteveldwachter; aanhouding besluit tot wederom verlaging van de jaarwedde van de gemeentegeneesheer; toezegging voorzitter daar het pad bij P.C. Kosterman wordt bereden met een auto waarvoor vermoedelijk geen vergunning is verleend, dat hij de veldwachter met meer toezicht zal belasten; toezegging voorzitter daar voetbalspelers bij de Zandbrug in het kanaal gaan zwemmen terwijl zij zich onder de brug verkleden, dit te onderzoeken (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 55r-57r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling pensioenbijdragen burgemeester, secretaris en ontvanger; wijziging begroting over 1933; wijziging, gelet op bezwaren van GS over de doorhaling van artikelen over de aansluiting op de waterleiding, in die zin van de bouwverordening; besluit dat de gemeente in principe bereid is aan te sluiten bij een in Woerden op te richten destructor en niet bij die in Overschie; wijziging verordening inzake de gemeenteveldwachter; toezegging voorzitter op de opmerking dat in de greppel langs de weg in de Achterdijk veel wordt geworpen, hij dat door werklozen zal laten begraven (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 57r-58r) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1933; besluit tot oninbaarverklaring wegens onvermogen het schoolgeld van N.C. Bouwman, A.J. Odijk, C. van Galen en J.G. Segers; 20

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1 WET van 25 April 1908 tot vaststelling der formulieren, in acht te nemen bij in- en uitvoer (G.B. 1908 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1926 no.

Nadere informatie

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T-

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T- Inhoudsopgave Tabor...1 van Teeffelen...2 Terpstra...5 Theelen...5 De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922 en 1944...6 Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin, genoemd in het kasboek...6

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1 WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie