Gemeentebestuur Cothen, (28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)"

Transcriptie

1 NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, (28) A.A.B. van Bemmel 2010

2 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van de notulen van de gemeenteraad van Cothen over de periode eind , opgemaakt uit de notulenboeken aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHCZOU) te Wijk bij Duurstede. Bevat tevens een chronologische lijst van burgemeesters, assessoren/wethouders, gemeenteraadsleden en secretarissen vanaf De gemeente Cothen is, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, gevormd uit de opgeheven gerechten Cothen en Dwarsdijk 1. Op 1 januari 1996 is Cothen, samen met Langbroek, opgegaan in de gemeente Wijk bij Duurstede. Opmerkingen: - het vroegst bewaard gebleven notulenboek ( ) bevat ook notulen van vergaderingen van burgemeester en assessoren ( wethouders ) plus afschriften van (enkele) ingekomen stukken enopenbare bekendmakingen van de gemeente. Om die reden zijn - nadien - overeenkomstige zaken uit andere inventarisnummers eveneens verwerkt en dat dan tot de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad ingevolge de Gemeentewet van 1851 (10 oktober 1851); - tot 1825 zijn waarschijnlijk niet van alle vergaderingen van de gemeenteraad notulen opgenomen daar in het vroegst bewaard gebleven notulenboek in ieder geval op twee plaatsen pagina s uit zijn gescheurd; - het notulenboek van de vergaderingen van de gemeenteraad in de periode (oktober) is niet meer aanwezig. Dat is alleen bekend via een elders aanwezig extract uit 1813 dat is genomen uit het Register des Diliberation du Conseil Municipal de la Commune de Kothen 2 ; - uit eind 1811 is een Reglement pour L octroi Municipale de la Commune de Cothen bekend 3 ; - voor meer achtergrondinformatie zie de inleiding op de inventaris van het archief van de gemeente Cothen over de periode door R.J. Butterman (1988); - in de regesten zijn per vergadering in beginsel alle mededelingen, besluiten, aanbiedingen e.d. en ingekomen stukken (tot 1975 zelfs volledig) opgenomen. Niet opgenomen zijn reguliere zaken als opening, sluiting en notulen vorige vergadering; - in de loop van de tijd worden de notulen steeds uitgebreider en gaan van enkel besluiten, via verkorte weergave beraadslagingen naar, sedert eind 1974, vaak bijna woordelijke weergave daarvan. Dit geldt doorgaans niet voor met name de 1 Zie A.A.B. van Bemmel (2006), Regesten (dorps)gerecht Cothen, resp. Regesten (dorps)gerecht Dwarsdijk of Nijendijk, Het Utrechts Archief (HUA): Kommissarissen kwartieren Utrecht en Amersfoort, 157 ( ). 3 HUA: Onderprefekten Utrecht en Amersfoort, 398 ( ). 2

3 ingekomen stukken, straatnaam-toekenning, verleende gemeente-garanties. Daarvoor dienen de raadsagenda s en stukken zelf te worden bezien; - voor een goed overzicht van wat er zich na circa 1970 in een jaar speelt, wordt geadviseerd de in de notulen zelf opgenomen jaarafsluiting danwel nieuwsjaartoespraak van de burgemeester, de diverse beschouwingen bij de aanbieding van de gemeente-begroting en (terugblikkende) afscheidstoespraken te bezien; - in beginsel zijn in de regesten alle geografische namen en alle persoonsnamen opgenomen. Doorgaans zijn, tussentijds, niet opgenomen de namen van burgemeester en raadsleden in functie; - gebruikte afkortingen: o GS - Gedeputeerde Staten van Utrecht; o KB - Koninklijk Besluit; o PS - Provinciale Staten van Utrecht; o WbD - Wijk bij Duurstede. 3

4 Regesten Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1927; wijziging begroting over 1926; uitloting aandelen in de geldlening van f5.000 (C. Vernooij te Bemmel), van f en van f2.500 (beiden Wijksche Spaarbank); besluit de huizen no. 50 en no. 51 wederom te verhuren aan C. van Kralingen resp. Alida van Duin; besluit, op diens verzoek, de huur van woning no. 86 door F.W. Hardeman over te doen aan St. Stooker; besluit tot onderhandse aanbesteding van het onderhoud van de Gemeenteweg en het Zandpad aan J. van Galen, van het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten, het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bildt plus de toestand van de weg in de draai bij J. van Ojen te bezien; besluit, gelet op hun bezwaren, het schoolgeld te verlagen van J.A. van der Mersch (wegens vertrek per ), G. Mocking en C. Mocking (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 1r-2r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat de toestand van de weg in de draai bij J. van Ojen voldoende is; wijziging begroting over 1926; wijziging van de regeling tot zekerheidstelling van de gemeente-ontvanger; mededeling van convertering der geldleningen; benoeming van W.F. van Beeck Calkoen, J.E.W. van der Horst, J. van Ojen en C.E.Th. Vernooij tot lid der schattingscommissie voor de rijksinkomstenbelasting; besluit, op verzoek, RK-Kerkbestuur subsidie te geven voor de tekencursus ; besluit, daar de financiële toestand van de gemeente niet rooskleurig is, niet mee te gaan met de overweging van GS om schoolartsen aan te stellen; besluit voorlopig niet mee te gaan met de overweging van de Keuringsdienst voor Waren om een verordening vast te stellen waarbij het wordt verboden melk en water tegelijkertijd te vervoeren; besluit, gelet op diens bezwaar, het schoolgeld van C.J. Janssen te verlagen; gelukzegging aan de burgemeester in verband met zijn voorgenomen huwelijk met een vrouw van het platteland, een die aan het dorpsleven gewoon is (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 2r-3v) Verslag gemeenteraad waarin: 4

5 mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; wijziging, gelet op bezwaren van GS, van de zekerheidstelling van de gemeenteontvanger; besluit tot toekenning vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1925; besluit tot toekenning vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1927; besluit het arrestantenlokaal in te richten naar de gestelde minimum eisen; besluit de Nederlandsche Thermo-chemische Fabrieken te Amsterdam te laten weten aan te willen sluiten als de voorgenomen fabriek te Woerden wordt opgericht; besluit J.C. van Rooijen te Langbroek grint en basalt te laten leveren voor op de Gemeenteweg; aanhouding besluit over een maximum snelheid voor motorrijtuigen in de bebouwde kom (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 4r-5r) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1926; aanbieding begroting over 1928; wijziging begroting over 1927; vaststelling te heffen percentage der belasting over ; besluit de geldleningen af te lossen en een nieuwe lening aan te gaan; vaststelling kohier der hondenbelasting over 1927; besluit, daar gebleken is dat de inwoners zeer ongelijk worden aangeslagen in de rijksinkomstenbelasting, de Koningin te verzoeken de gemeentelijke inkomstenbelasting door eigen administratie te mogen doen heffen en invorderen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 5v-6v) Verslag gemeenteraad waarin: verlanging van Van Rijn dat alle raadsleden op gelijke wijze worden behandeld daar waar het gaat om het wanneer tekenen van de presentielijst; vaststelling rekening over 1926; uitloting aandelen der geldlening van f5.000 (J.E.W. van der Horst), van f en f5.000 (beiden van de Wijksche Spaarbank); besluit tot onderhandse aanbesteding van het onderhoud van de Gemeenteweg en het Zandpad aan J. van Galen, van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk, van het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bildt en het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 6v-7v) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging van de op benoemde raadsleden waarbij C.E.Th. Vernooij als raadslid is teruggekeerd [ipv. Th.M. van Dam]; benoeming van J.E.W. van der Horst en J. van Ojen tot wethouder; vaststelling begroting over 1928; 5

6 besluit, naast het RK-Armbestuur, een bijdrage te verlenen in de verplegingskosten van A. van Leeuwen in het St.Antoniusgasthuis te Utrecht (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 7v-8v) Verslag gemeenteraad waarin: besluit, gelet op diens bezwaar, het schoolgeld van C. Mocking te verminderen; besluit, gelet op verzoek, de Commissie voor onderwijsbelangen van het ULG en de ABTB een verlicht en verwarmd lokaal ter beschikking te stellen voor het geven van een landbouwcursus; besluit, gelet op verzoek, het RK-Schoolbestuur een subsidie te geven voor een tekencursus; besluit, gelet op verzoek, de vereniging Het Wit-Gele Kruis, een subsidie van f25 (niet van f40) te geven van de bestrijding van tuberculose; wijziging begroting over 1927; besluit, gelet op diens schrijven, de Inspecteur bij het Lager Onderwijs te laten weten dat in 1928 de banken in de openbare lagere school worden geschilderd en dat enkele voetplanken van banken in het lokaal van mej. Ruijven worden veranderd (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 8v-9v) Verslag gemeenteraad waarin: afschrijving post onvoorzien over 1927; benoeming van G. Mocking, J.Th. van Beeck Calkoen, J. van Ojen, A. van der Wielen, H.C. van Groningen en C. van Kralingen tot lid van de Commissie van schooltoezicht en de Commissie tot wering van schoolverzuim; besluit tot vermindering van het schoolgeld van Johannes van Kleef, van G. van der Lee (wegens verlating der school per ) en van J.C. van Rooijen (wegens verlating der school per ); besluit daar het Centraal Laboratorium voor Volksgezondheid het water uit de pomp van de openbare lagere school, welke pomp op dezelfde put staat als de pompen van C. van Kralingen en J.W.F. Braggaar, heeft afgekeurd, onderzoek te doen op welke diepte goed drinkwater verkrijgbaar zal zijn; besluit advies in te winnen over verandering van het tijdvak waarbinnen landbouwverlof voor schoolkinderen mag worden verleend (van 15/30 juni in 1/15 juli); besluit tot verlening van de uitkering over 1926 aan het RK-Schoolbestuur; besluit tot verlening van een voorschot over 1928 aan het RK-Schoolbestuur; besluit daar J. van Kleef Nzn. genegen is het verloflokaal in gebruik te geven als lokaal voor een cursus in naaldvakken door de Commissie voor Landbouwhuishoudonderwijs te Utrecht daarvoor een vergoeding van f50 te geven; besluit, op diens verzoek, W. van de Weerthof, f0,65 per week te geven ter vergoeding van de kosten voor het vervoer van een kind per autobus naar de school met de bijbel in Werkhoven (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 9v-11r). 6

7 Verslag gemeenteraad waarin: besluit, op diens verzoek, de huur van woning no. 48a over te doen gaan van J.W.F. Braggaar (wordt koster van de NH-kerk en verhuist naar woning no. 37 dichter bij de kerk) naar P.J. van den Broek; vaststelling tijdvakken waarbinnen landbouwverlof kan worden verleend (1/15 juli en 15/30 september); afschrijving post onvoorzien over 1927; wijziging begroting over 1928 mede gelet op de kosten voor cursus in naaldvakken; besluit, daar bij de nieuw gebouwde woningen [aan de Dorpsstraat]nabij de molen op 8,5 meter goed drinkwater is verkregen door boring van W. Kramer te Leersum, hem, gelet op advies van A. van der Wielen, opdracht te geven ten behoeve van de drinkwatervoorziening bij de openbare lagere school een buis in de grond te boren en de pompen van de school, van C. van Kralingen en van Alida van Duin daar op aan te sluiten; besluit niet in te gaan op het aanbod van W. Waltgen zijn stukje grond langs de Cothergrift nabij de brug over het Kanaal, dat hij van A.F.M. Schräder heeft gekocht, te kopen ter inrichting als losplaats daar het te duur is (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 11r-12r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat woning no. 48a nodig moeten worden geschilderd; aanbieding rekening over 1927; besluit, op hun verzoek, een nieuw contract met de PUEM aan te gaan mits de kosten van aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk door de PUEM worden gedragen; besluit het verzoek om de plaatselijke belastingen door de eigen administratie te mogen heffen, in te trekken daar de minister van Financiën heeft toegezegd dat de belastinginspecteur meer met de schattingscommissie zal overleggen; besluit daar met de gemeente WbD wordt gesproken over het aanleggen van een waterleiding, GS te laten weten dat het grote bezwaar is de verplichte aansluiting en kosten daarvan voor boerderijen terwijl in de bebouwde kom slechts ongeveer honderd gezinnen wonen; besluit tot afwijzing subsidieverzoek van de Algemeenen Politiebond (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 12v-13v) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling rekening over 1927; aanbieding begroting over 1928; vaststelling kohier hondenbelasting over 1928; besluit tot afwijzing subsidieverzoek van de RK Militaire Vereeniging te Amersfoort; 7

8 besluit, daar GS met de gemeente WbD onderhandelt over de overname door de provincie van de weg van Cothen naar WbD, GS te verzoeken de Gemeenteweg van de gemeente Cothen, ook qua onderhoud, over te nemen; binnenroeping van de gemeenteveldwachter Aart van der Mispel die wordt gelukgewenst met zijn 25-jarig jubileum waarbij hem een stoel wordt aangeboden waarin hij na een moeilijken dagtaak zal kunnen uitrusten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 13v-15r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1929; wijziging begroting over 1928; uitloting van aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 G.M. Vernooij te Cothen) en f8.400 (f600 Wijksche Spaarbank); besluit daar het aantal leerlingen aan de openbare lagere school zodanig is gedaald ( , en ) dat het Rijk slechts één leerkracht zal vergoeden en dan het hoofd alleen voor zeven klassen zal komen, de minister van onderwijs te verzoeken over 1929 toch één leerkracht boven het maximum te vergoeden; besluit woning no. 46 opnieuw te verhuren aan J. van Kleef Nzn.; besluit tot onderhandse aanbesteding van het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten, het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit, gelet op weigering van GS, te verklaren dat de cursus in naaldvakken (wet der nijverheidsonderwijs) nodig is en ter goedkeuring aan de minister van onderwijs te onderwerpen; besluit geen subsidie te verlenen aan het Melkcontrolestation te Utrecht; besluit daar het verkeer van de richting Langbroek zeker zo talrijk is als van de richting Utrecht, zodat de gemeenteweg vanaf de grens van Langbroek tot het punt bij de NH-begraafplaats een weg voor doorgaand verkeer zal blijven, mee te werken aan de verbetering van de weg naar de grens der gemeente WbD maar dat het niet wenselijk de nieuw aan te leggen weg te doen aansluiten nabij de NH-begraafplaats maar, indien de bocht bij G. Gerritsen moet worden afgesneden, een ander punt van aansluiting aan de Gemeenteweg te zoeken, bv. bij het huis bewoond door W. Barten en dat GS te laten weten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 15r-17r) Verslag gemeenteraad waarin: besluit daar afwijzend is beschikt op het verzoek [om een tweede onderwijzer te mogen houden] onderwijzeres mej. C. van Ruijven in het gemeentehuis te ontbieden; goedkeuring geloofsbrief van Th.M. van de Dam die tot raadslid is benoemd wegens overlijden van S. Werkhoven; vaststelling vergoeding tot instandhouding der RK bijzondere school over 1925/1927; besluit de grond aan de Groeneweg voor 25 jaar t/m in erfpacht en huur uit te geven aan de tegenwoordige gebruikers; 8

9 besluit een kasgeldlening van f5.000 aan te gaan bij Boerenleenbank te Cothen of de Wijksche Spaarbank te WbD; besluit tot verhoging percentage tot heffing van inkomstenbelasting van 3,5 naar 4,5; besluit de gehele Gemeenteweg vanaf de grens der gemeente Langbroek tot de grens der gemeente WbD per aan de provincie Utrecht over te dragen; besluit geen gebruik te maken van het aanbod van de directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Doorn het telegraafkantoor tegen een geringe vergoeding s nachts open te stellen om ingeval van brand de omliggende gemeenten te kunnen opbellen welke gemeenten echter ook al spoedig per rijwiel en auto bereikbaar zijn; mededeling aan de ter vergadering gekomen mej. C. van Ruijven dat zij per wordt ontslagen als onderwijzeres maar dat zij, op haar verzoek, als assistent wordt toegelaten; besluit, gelet op de zorgwekkende financiële toestand van de gemeente, voorlopig geen lid van de Vereeniging van Ned. Gemeenten te worden; Toezegging voorzitter dat hij zal onderzoeken of de lantaarn op het eind van het zandpad [Ambachtspad] bij J.A. van Eck kan worden verplaatst naar de nieuwe huizen bij genoemde Van Eck en wel naar de paal bij G.J. van Rijnsoever (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 17r-19r) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging van Th.M. van Dam die wederom terugkeert als lid; benoeming van leden van het stembureau van leden der Tweede Kamer; besluit de kosten der erfpachtakte van de grond langs de Groeneweg te verhalen op de erfpachters (oa. G. Elbertse, J. van Galen); wijziging begroting over 1928 en 1929; besluit tot geven van een vergoeding aan het RK-Schoolbestuur; besluit zodra mej. C. van Ruijven elders wordt benoemd, de minister van onderwijs om een vergoeding voor een vakonderwijzeres voor nuttige handwerken te verzoeken; besluit definitief aan te sluiten bij een door de Ned. Thermo-Chemische Fabrieken te Amsterdam in Woerden te stichten fabriek tot verwerking van afgekeurd vee en vlees; besluit C. Spithoven te WbD een prijsopgave te vragen voor het herstel van de zinkenbelasting van het gemeentehuis en de goot van het huis bewoond door C. van Kralingen; besluit de Commissie voor Landbouwhuishoudonderwijs te laten weten dat er voor de landbouwhuishoudcursus geen geschikt lokaal bestaat; besluit de afd. WbD van het ULG geen subsidie voor de landbouwcursus te Langbroek te geven; mededeling dat er in de gemeente geen zitdag van de ontvanger der directe belasting meer zal zijn daar per belasting ten postkantore kan worden betaald (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 19r-20v) Verslag gemeenteraad waarin: 9

10 afschrijving post onvoorzien over 1928; besluit daar mej. C. van Ruijven is benoemd te Amersfoort een oproep wordt gedaan van een onderwijzeres in de nuttige handwerken; vaststelling kohier der hondenbelasting; besluit daar C. Spithoven te WbD heeft afgezien van een prijsopgave nu W. Kramer te Leersum en de gebroeders Van der Wielen te vragen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 20v-21v) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1928; besluitw. Kramer te Leersum opdracht te geven voor een nieuwe zinken dakbedekking van het gemeentehuis daar Van der Wielen geen opgave heeft gedaan en J. van Echteld, smid alhier, geen vakman is op het gebied van loodgieten; wijziging begroting over 1929; besluit, op diens verzoek, de huur van woning no. 86 van F.W. Hardeman over te doen aan Johannes Stooker; besluit woning no. 50 te verhuren aan C. van Kralingen, no. 51 aan Alida van Duin en no. 86 aan Johannes Stooker; besluit, op diens verzoek, A. Balk, via het RK-Armbestuur, een vergoeding in de kosten van zijn verpleging in het St.Anthoniusgasthuis te Utrecht te geven; besluit daar alleen mej. S. Hora Adema (pension Vlieland te Rijsenburg) misschien genegen is, de inspecteur bij het lager onderwijs mee te delen of ook iemand zonder akte kan worden aangesteld als onderwijzeres voor nuttige handwerken aan de openbare lagere school (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 21v-22v) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling rekening over 1928; aanbieding rekening over 1930; besluit, op diens verzoek, G. Mocking eervol te ontslaan als lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim en van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs en in zijn plaats J.A. Mocking (en niet G.A.Th. Vernooij) te benoemen; besluit mej. S. Hora Adema (pension Vlieland te Rijsenburg) die onderwijs in nuttige handwerken in Langbroek geeft ook te Cothen aan te stellen; besluit de PUEM te vragen de lantaarn aan het pad bij J. van Ojen te verplaatsen naar de andere kant van de weg tussen de woningen van J.A. van Eck en C.G. de Roder (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 22v-23v) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat de lantaarn bij J.A. van Eck boven de weg is geplaatst; vaststelling begroting over 1930; vaststelling keuringsverordening voor waren; 10

11 uitloting aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 G.M. Vernooij) en f8.400 (f600 R.G. van Dijk), beiden wonend te Cothen; besluit tot onderhandse aanbesteding van het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk aan C. van Straten, het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit daar mej. S. Hora Adema haar aanstelling niet heeft aangenomen, mej. G.E. van Voorthuisen te Leersum aan te stellen per (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 24r-25r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling overeenkomst met de PUEM over levering van stroom voor de openbare verlichting waarin de PUEM ook zal zorgen voor het aansteken en uitdoen der lantaarns aan de Dwarsdijk; goedkeuring geloofsbrief van het benoemde raadslid Gijsbert van Eck; besluit, op verzoek van diens vrouw, via het RK-Armbestuur, bij te dragen in de verpleegkosten van B. Balk in het Antoniusgasthuis te Utrecht; wijziging begroting over 1929; besluit de onderwijscommissie te laten weten dat er in de gemeente geen geschikt lokaal voor het geven van een landbouwhuishoudcursus is; besluit jaarlijks een deel van de Gemeenteweg ter waarde van f300 te bestraten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 25r-26r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat het verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim is ingekomen; mededeling van een verzoek van B.A. van Sterkenburg om het personeel der gemeente tegen de gevolgen van ziekte te mogen verzekeren; beëdiging van het raadslid Gijsbert van Eck; wijziging begroting over 1929; machtiging van B&W tot het aangaan van burgerrechtelijke handelingen; bepaling van het te heffen percentage (4,5) inkomstenbelasting; vaststelling verordening tot het verwijderen van rupsennesten (nav. bastaard satijnvlinderrusp); wijziging bouwverordening; besluit tot verlening van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1930; besluit, op verzoek van de onderwijscommissie te Utrecht, tot de beschikbaarstelling van een lokaal van de openbare lagere school voor een cursus in naaldvakken (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 26r-27v) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1929; vaststelling kohier van de hondenbelasting over 1930; wijziging der verordening tot heffing van keurloon voor vee en vlees; 11

12 bespreking heffing van belastingen in verband met de Wet tot regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 28r-29r) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1929; vaststelling verordeningen ingevolgde de Wet tot regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten; besluit de secretarie en de kasten door A. van Velsen te laten opschilderen; besluit, op verzoek van A.J. van de Bilt, de bewoners van de huizen no. 81a/e en G.C. Buschgens, door de firma Van der Wielen te laten opmeten of het mogelijk is het regenwater van de openbare weg [de Dorpsstraat] af te voeren naar het putje bij het transformatorhuis (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 29r-30r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat de gemeentekas in orde is bevonden; mededeling dat het verslag van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs is ingekomen; mededeling van een ingekomen schrijven van GS aangaande de vastgestelde belastingverordeningen; vaststelling rekening over 1929; aanbieding begroting over 1931; besluit de ziektenwetpremie niet te verhalen op de werknemers; besluit de ontwerp-verordeningen inzake de Vleeskeuringswet en de Besmettelijke ziektenwet voor advies te zenden aan de Gezondheidscommissie (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 30r-v) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1931; uitloting aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 P. Brunt te Waarder), van f8.400 (f600 mej. M.A. van Dijk te Cothen); besluit tot onderhandse aanbesteding van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en van het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit tot onderhandse verhuring van woning no. 48a aan P.J. van den Broek; vaststelling verordeningen in zake de Vleeskeuringswet en de Besmettelijke ziektenwet; besluit, met gebruikmaking van de ontwerpregeling van de Utrechtsche Provinciale Brandweerbond, een regeling met de gemeente Houten, Doorn en Wijk bij Duurstede aan te gaan over onderlinge hulpverlening bij brand; besluit tot machtiging van de voorzitter om te regelen dat de koppeling aan de brandspuitslangen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede dezelfde is (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 30v-32r). 12

13 Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1930 mede door verhaal van de verplegingskosten van A.J. van Batenburg; besluit tot verlening van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1931; besluit tot afrekening aan het RK-Schoolbestuur over 1929; herziening, gelet op bezwaren van GS, belastingverordeningen; besluit, op verzoek, de Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Cothen een subsidie van f300 per jaar geven voor een wijkverpleegster; besluit, op advies van A. van der Wielen, waterafvoerbuizen van de percelen no. 80 (B.J.A. Knirim), via W. Barten en A. van der Mispel, tot en met no. 92 (F. van Bekkum) naar het kanaal aan te leggen mits de belanghebbenden een jaarlijkse bijdrage betalen waartoe ze worden uitgenodigd (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 32r-33v) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1930; herziening jaarweddenregeling voor de burgemeesters, secretaris en ontvanger; besluit, op diens verzoek, C. van Kralingen per eervol ontslag als hoofd der openbare lagere school te verlenen; herbenoeming van W.F. van Beeck Calkoen, J. van Ojen, J.E.W. van der Horst en C.E.Th. Vernooij als leden der schattingscommissie voor de rijksinkomstenbelasting; benoeming van leden voor het stembureau; besluit, op verzoek van de Muziekvereniging, de muziektent in de tuin van het hoofd der school te plaatsen; besluit ontwerp-verhaal van kosten als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet voor advies aan de Gezondheidscommissie te WbD te zenden; mededeling van de voorzitter, nav. opmerking Van Dam dat meermalen vrachtauto s bij het buurschap Klein-Amsterdam [begin Zandpad] inrijden, dat hij Dikker en Verbeek reeds heeft gewaarschuwd en de gemeenteveldwachter last heeft gegeven toe te zien (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 33v- 34v) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1930; goedkeuring geloofsbrieven van de op nieuw benoemde raadsleden; wijziging begroting over 1930; besluit tot afwijzing verzoek van J. de Kruijf om een vergoeding voor zijn kinderen die de bijzondere lagere school te Langbroek bezoeken; vaststelling ambtenarenreglement; vaststelling van een verordening aangaande rioolbelasting; vaststelling verordening als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 34v-35v). 13

14 Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging van de op benoemde raadsleden [J.N. van Dijk ipv. H. van Rijn Jzn.]; goedkeuring notulen met de opmerking dat geen melding is gemaakt van de bespreking over het rijden met auto s over het [Ambachts]pad bij de Gebroeders Van der Wielen; benoeming van J.E.W. van der Horst en, ondanks zijn hoge leeftijd, J. van Ojen tot wethouder; vaststelling rekening over 1930; aanbieding begroting over 1932; mededeling voorzitter dat reeds driemaal een oproep voor een hoofd der school is geplaatst maar dat geen geschikte sollicitanten zich hebben aangemeld: Een éénmansschool schijnt niemand aan te willen ; besluit, op verzoek van B.A. van Sterkenburg e.a., het berijden met motorvoertuigen op meer dan twee wielen (incl. melkauto s) voor het [Ambachts]pad en voor het pad bij Steniswaard te verbieden; besluit het RK-Armbestuur f50 te geven als bijdrage in de verplegingskosten van G.J. van Rijnsoever in het St.Josephgesticht te Apeldoorn; bespreking van het eventueel stofvrij maken van de Gemeenteweg op dezelfde wijze als de Provincialeweg naar Wijk bij Duurstede waartoe dan een lening zou moeten worden aangegaan (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 35v- 37r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1932; uitloting aandelen in de lening van f5.000 (f250 C.E.Th. Vernooij) en f8.400 (f600 Wijksche Spaarbank); vaststelling schoolgeldverordening; vaststelling kohier der hondenbelasting over 1931 waarbij C. van Breenen in de 2 de klasse komt daar hij slechts drie maanden in het bezit van een hond is geweest daar zijn hond is dood geschoten; besluit tot afwijzing van het verzoek van de RK Werkliedenvereniging te Cothen om voorschriften vast te stellen aangaande het drijven van vee langs de wegen daar de provincie daarover gaat; aanbieding van een stoel aan de secretaris bij gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum; gelukwensen van Van Ojen die uit de krant heeft vernomen dat de voorzitter herbenoemd is tot burgemeester der gemeenten Cothen en Langbroek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 37r-38v) Verslag gemeenteraad waarin: besluit J.C. Rijstenbil (Wapse) per te benoemen tot hoofd der school (en niet H.A. Runge, Zaltbommel of mw. J.M. Kaan-Hofmeijer, Heelsum) daar de woning nog niet gereed is en Van Os bereid is voorlopig te blijven waarnemen; 14

15 besluit de woning van het hoofd der school te herstellen w.o. het dichtmaken van de keuken- en keldervloer om de slakken te keren en het onderschieten van de kap waartoe door de Gebroeders van der Wielen een bestek wordt gemaakt; wijziging begroting over 1931; vaststelling strafverordening; besluit tot onderhandse aanbesteding van schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit tot onderhandse verhuur van de aan het gemeentehuis verbonden woning no. 45 wederom aan J. van Kleef Nzn.; vaststelling, gelet op bemerkingen GS, verordening als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet; besluit, op verzoek van C. van Kralingen, een schoollokaal ter beschikking te stellen voor een landbouwcursus; besluit tot afwijzing verzoek van het Groenekruis om geld uit te trekken voor schoolartsen; besluit op een mededeling van de voorzitter dat enige werklozen op de wegen werkzaam gesteld zijn bij meer werklozen het dagloon te verlagen van f2,25 naar f2, waarvan de gemeente driekwart en het waterschap éénkwart zal betalen en mocht het nog onveiliger worden, werklozen nachtwachtdiensten te laten verrichten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 38v-40v) Verslag gemeenteraad waarin: discussie over de wijze van aanbesteding van het herstel van de onderwijzerswoning; besluit, op verzoek van Van Dam daar in deze gemeente ook zooveel menschen, waaronder kostwinners en hoofden van gezinnen werkloos zijn en het voor die mensen niet mogelijk is wat te verdienen, een door de minister voorgestelde steunregeling vast te stellen; wijziging begroting over 1931; opmerking van Van Dam dat er nog steeds met auto s door het buurtschap Klein Amsterdam wordt gereden en dat hij de politie met scherper toezicht zal belasten; besluit tot het verlenen van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1932; vaststelling definitieve vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over ; besluit de grond waarop het gemeentehuis staat, voor f320 van de eigenaar, A. van der Wielen, te kopen; besluit woning no. 50 te verhuren aan het hoofd der school, J.C. Rijstenbil; vaststelling verordening gemeenteveldwachter; benoeming van J. van Ojen, J.Th. van Beeck Calkoen, A. van der Wielen, H.C. van Groningen en J.C. Rijstenbil tot lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim en J.Th. van Beeck Calkoen, A. van der Wielen, H.C. van Groningen, J.A. Mocking en J.C. Rijstenbil tot lid van de Commissievan toezicht op het lager onderwijs; vaststelling verordening vergunning- en verlofrecht op de verkoop van sterke resp. zwak alkoholische dranken; voordracht van W.F. van Beeck Calkoen, J. van Ojen, J.E.W. van der Horst en C.E.Th. Vernooij tot lid van de schattingscommissie voor Cothen én Langbroek; 15

16 besluit nav. de inwerkingtreding van de Winkelsluitingswet winkels die brood, gebak of chocolade verkopen toe te staan 21 zondagen per jaar open te zijn; vaststelling verordening beroep inzake vergunningen ingevolge de Woningwet; vraag van Van Dam aangaande de afhandeling van zijn verzoek om werklozen drie dagen per week te laten werken en drie dagen te laten trekken waarop de voorzitter zegt dat het stuk zich vermoedelijk wel zal bevinden in het archief en toen werkzaamheden werden verschaft op de wegen en watergangen en hij van mening was dat aan het verzoek voldoende gevolg was gegeven; melding dat aan het eind een geheime vergadering heeft plaatsgehad (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 40v-43r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling steunregeling voor werklozen, in beginsel f6 per week voor hoofden van gezinnen en f4,50 voor kostgangers; beantwoording vraag van J.N. van Dijk daar hij grindland wil laten omspitten of dit onder de werkverschaffing kan worden gebracht, hij dit moet aanvragen aan de Heidemaatschappij; besluit zich te verenigen met het voornemen van GS een tijdelijke korting toe te passen op de jaarwedden van de burgemeester, secretaris en ontvanger (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 43r-44r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling van goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken van de steunregeling en door GS van de verlenging daarvan; mededeling van goedkeuring van GS van aankoop van de grond waarop het gemeentehuis staat en tot verkoop van twee obligaties; benoeming van leden der Commissie inzake steunregeling werklozen, als lidwerknemers J.J. van Rossum en M. Barten en als leden van het gemeentebestuur W.F. van Beeck Calkoen, C.G. Middelweerd en J.N. van Dijk; wijziging begroting over 1931 en 1932; besluit tot oninbaarverklaring wegens onvermogen van het schoolgeld van H. Appelhof, Joh. van Buuren, A.J. Odijk, G.A. Barten, A. de Kruijf en van de hondenbelasting van G.J. Odijk plus vermindering schoolgeld van A.W.A. van Rooijen; besluit A. van Velsen woning no. 50 van het hoofd der school buiten te laten schilderen; besluit daar het voor de gemeente niet mogelijk is de Gemeenteweg bij het drukke verkeer in behoorlijke toestand te onderhouden GS te verzoeken de weg over te nemen en af te zien van het aanleggen van een nieuwe weg achter de kom van het dorp om; toezegging voorzitter om over het tegengaan van het weiden van vee op het Dwarsdijkse voetpad te spreken met het waterschap die het voetpad in onderhoud heeft (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 44r-45r) Verslag gemeenteraad waarin: 16

17 aanbieding rekening over 1931; besluit voor de uitvoering der Wegenwet geen kom der gemeente aan te wijzen; besluit lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te worden; benoeming, wegens overlijden van J. van Ojen, van J.A. Mocking tot lid der Commissie tot wering van schoolverzuim; mededeling dat GS nog niet heeft gereageerd aangaande de Gemeenteweg en dat de weg van Langbroek naar Doorn stofvrij zal worden gemaakt en dat dit eventueel ook voor deze gemeente in overweging zou kunnen worden genomen; besluit, naar aanleiding van een vraag van J.J. van Rossum en H. Scherpenzeel, in de zomer [werklozen] geen steun te verlenen en na de bouw opnieuw goedkeuring aan te vragen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 45r- 46r) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat GS het verzoek om het onderhoud van de Gemeenteweg over te nemen, heeft afgewezen; vaststelling rekening over 1931; aanbieding begroting over 1933 waarbij genoemd de gemeentegeneesheer G.J. vd. Bovenkamp; goedkeuring geloofsbrief raadslid Jac. Merkens; vaststelling verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling; besluit daar de gemeente Langbroek doende is de weg van Doorn naar Cothen stofvrij [door te bestraten e.d.] te maken dat ook te doen voor het deel van Cothen naar de grens met de gemeente Langbroek; besluit daar enige werklozen zich hebben gemeld, enige wegen, bv. in de Ossenwaard, in onderhoud bij het waterschap op rekening van de gemeente te verbreden (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 46r-47r) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging raadslid Jac. Merkens; benoeming van C.E.Th. Vernooij tot wethouder in plaats van de overleden J. van Ojen; wijziging begroting over 1932; vaststelling begroting over 1933; besluit naar aanleiding van een schrijven van dokter G.J. van den Bovenkamp over verlaging van zijn toelage tot f150, daar bij te blijven daar die alleen is versterkt om hem in Langbroek te houden; uitloting aandelen der geldleningen van f5.000 (f250 C.E.Th. Vernooij en f8.400 (f600 Wijksche Spaarbank); besluit tot onderhandse aanbesteding van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en van het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit woning no. 51 te verhuren aan Alida van Duin en no. 94 aan Joh. Stooker; vaststelling kohier der hondenbelasting; vaststelling verordening tot heffing en invordering van schoolgeld; 17

18 vaststelling van een nieuw steunregeling voor werklozen daar het aantal werkloozen zich steeds meer uitbreidt en de werkzaamheden der werkverschaffing ten einde loopen ; besluit, op verzoek van de RK Land- en Tuinarbeidersbond, het verschil van steun voor georganiseerden en ongeorganiseerden groter te maken door het bedrag der steun voor ongeorganiseerde kostwinners te stellen op f5 per week (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 47r-49r) Verslag gemeenteraad waarin: besluit een geldlening van f3.000 aan te gaan met R.G. van Dijk of de Coöp. Boerenleenbank; besluit het RK-Schoolbestuur een voorschot over 1933 te geven; vaststelling vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1931; besluit in beginsel de riolering tussen het gemeentehuis en het eindpunt der riolering uit te breiden daar daar [aan de Dorpsstraat] vermoedelijk twee huizen tussen worden gebouwd; benoeming van leden voor het stembureau; benoeming van J.E.W. vd. Horst tot ambtenaar van de burgerlijke stand in plaats van de overleden J. van Ojen; besluit daar GS de korting van f50 op de jaarwedde van de keuringsveearts niet heeft goedgekeurd de korting te stellen op f20; besluit, op verzoek van Joh. Stooker [van woning no. 51] om de voorste kamer te mogen behangen, slaapkamers uit te breken en een nieuw raam te plaatsen, het timmerwerk te laten verrichten C. van Amerongen, het metselwerk door M.J. Heijman en het schilder- en behangwerk door H. van Schalkwijk (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 49r-50r) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging begroting over 1932; besluit daar Van der Wielen en Van Eck bereid zijn aan te sluiten, de riolering uit te breiden tot aan het gemeentehuis; mededeling dat B&W zijn uitgenodigd door GS voor een bespreking inzake drinkwatervoorziening in Zuid-Utrecht (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 50r-v) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1932; wijziging begroting over 1933; besluit Van der Wielen een bestek te laten schrijven over de uitbreiding der riolering en daarna prijsopgave te vragen aan de metselaars M.J. Heijman en Gebr. De Gier; besluit tot afwijzing verzoek om verlaging van de huur van de grond langs de Groeneweg; besluit, na een toelichting door leden van GS, toe te treden tot de Stichting Drinkwatervoorziening onder voorwaarde dat alle 15 gemeenten meedoen en 18

19 inwoners niet verplicht zijn aan te sluiten (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 51r-52r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling rekening over 1932; aanbieding begroting over 1934; besluit, gelet op een schrijven van GS dat de waterleiding er ook zal komen zonder medewerking van de raad [van Cothen] en dat in de bouwverordening verplichte aansluiting zal worden opgenomen, niet toe te treden tot de Stichting Drinkwatervoorziening omdat de Raad de verantwoordelijkheid niet op zich durft te nemen om de inwoners zware lasten op te leggen ; besluit het ontwerp-herziene bouwverordening voor advies te zenden aan de gezondheidscommissie; herziening verordening heffing schoolgeld (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 52r-53r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling begroting over 1934; uitloting aandelen van de geldlening f5.000 (f250 mej. Maria A. van Dijk) en f8.400 (f600 Erven J. van Ojen); besluit tot onderhandse aanbesteding van het schoonhouden der schoollokalen aan A. van de Leemkolk en het aanmaken der schoolkachels aan A.J. van de Bilt; besluit tot verhuur van woning no. 48 aan P.J. van den Broek; vaststelling kohier der hondenbelasting over 1933; herbevestiging besluit, gelet op de schrijven van GS, niet toe te treden tot de Stichting Drinkwatervoorziening (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 53r-54r) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging, gelet op bemerkingen van GS, begroting over 1934; besluit, daar de uitkeringen van het Rijk worden verlaagd, tot verhoging van belastingen; besluit een lening van f3.000 aan te gaan bij de Coöp. Boerenleenbank; vaststelling verordening regelende benoeming enz. van de gemeenteveldwachter; vaststelling nieuwe bouwverordening; wijziging begroting over 1933; besluit M.J. van Batenburg vergunning te geven een zinkput te mogen maken op de Brink, tenzij op zijn erf voldoende ruimte is; besluit daar de crisiswetten veel werkzaamheden vorderen, Th.J.G. Mocking, op diens verzoek, een vergoeding voor het verrichten van schrijfwerk toe te kennen; aanhouding besluit over verlaging jaarwedde van de gemeentegeneesheer (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 54r-55r) Verslag gemeenteraad waarin: 19

20 besluit, gelet op voornemen GS, in te stemmen met een tijdelijke verlaging van de jaarwedde van de burgemeester, de secretaris en de ontvanger; besluit tot toekenning van een voorschot aan het RK-Schoolbestuur over 1934; besluit tot verlening vergoeding aan het RK-Schoolbestuur over 1932; besluit tot herbenoeming van de leden van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs en van de Commissie tot wering van schoolverzuim (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 55r-v) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging, gelet op bezwaar van GS, begroting over 1934; besluit tot verhoging van de belastingen; wijziging begroting over 1933; besluit, wegens overlijden van Alida van Duin, tot verhuring van woning no. 51 aan mej. Heintje Wiegers; besluit tot geen bezwaar tegen het leggen van buizen voor de drinkwatervoorziening maar wel tegen een verplichte aansluiting; wijziging verordening ambtenarenreglement; vaststelling, na advies van de politiebond, verordening inzake de gemeenteveldwachter; aanhouding besluit tot wederom verlaging van de jaarwedde van de gemeentegeneesheer; toezegging voorzitter daar het pad bij P.C. Kosterman wordt bereden met een auto waarvoor vermoedelijk geen vergunning is verleend, dat hij de veldwachter met meer toezicht zal belasten; toezegging voorzitter daar voetbalspelers bij de Zandbrug in het kanaal gaan zwemmen terwijl zij zich onder de brug verkleden, dit te onderzoeken (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 55r-57r) Verslag gemeenteraad waarin: vaststelling pensioenbijdragen burgemeester, secretaris en ontvanger; wijziging begroting over 1933; wijziging, gelet op bezwaren van GS over de doorhaling van artikelen over de aansluiting op de waterleiding, in die zin van de bouwverordening; besluit dat de gemeente in principe bereid is aan te sluiten bij een in Woerden op te richten destructor en niet bij die in Overschie; wijziging verordening inzake de gemeenteveldwachter; toezegging voorzitter op de opmerking dat in de greppel langs de weg in de Achterdijk veel wordt geworpen, hij dat door werklozen zal laten begraven (RHCZOU: Gemeente Cothen , 7, fol. 57r-58r) Verslag gemeenteraad waarin: aanbieding rekening over 1933; besluit tot oninbaarverklaring wegens onvermogen het schoolgeld van N.C. Bouwman, A.J. Odijk, C. van Galen en J.G. Segers; 20

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_8 Nadere Toegang op inv. nr 8 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (28)

Gemeentebestuur Cothen, (28) NT00028_14 Nadere Toegang op inv. nr 14 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_9 Nadere Toegang op inv. nr 9 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_53 Nadere Toegang op inv. nr 53 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (28)

Gemeentebestuur Cothen, (28) NT00028_6 Nadere Toegang op inv. nr 6 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (28)

Gemeentebestuur Cothen, (28) NT00028_4 Nadere Toegang op inv. nr 4 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_512 Nadere Toegang op inv. nr 512 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

Archief van de Gemeenteontvanger,

Archief van de Gemeenteontvanger, Archief van de Gemeenteontvanger, 1818- Inleiding De Gemeenteontvanger De (Gemeente)ontvanger maakt gedurende de periode 1818-1978 deel uit van de gemeentelijke organisatie. Hij is belast met de invordering

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten.

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. het besluit:

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidhorn. Nr. 29803 28 mei 2014 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2014 De raad van de gemeente Zuidhorn gelet op de artikelen 44, tweede en

Nadere informatie

Gemeentebestuur Maarn, 1818-1927 (159)

Gemeentebestuur Maarn, 1818-1927 (159) NT00159_43 Nadere toegang op inv. nr. 43 uit het archief van het Gemeentebestuur Maarn, 1818-1927 (159) Gijs van Roekel Maart 2015 Inleiding In het archief T00159 van de gemeente Maarn 1818-1927 komen

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders De raad van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 99 Besluit van 17 februari 2007 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Splitsingsverordening

Splitsingsverordening Splitsingsverordening PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING/ONDERDEEL WONINGSPLITSING Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Vastgesteld bij raadsbesluit : 26 november 1993 (nr. 251) Gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol Schadeschap a v e n Schiphol Voo r Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Datum: 0 6 JAN 2015 Nummer: Afschrift aan: - a-^uj Postbus

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011, nr. 2011-038 gelezen en besluit; overwegende dat het gewenst is om de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER... INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr. 75...2 ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...2 KAARTEN EN TEKENINGEN...3 KEUREN EN

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950) WULVEN y INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN 1653-1949(1950) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen over de periode 1878-1934,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:699

ECLI:NL:RBGEL:2015:699 ECLI:NL:RBGEL:2015:699 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 05-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 8129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.:4 Renswoude, 5 februari 2016 Nr.: 152450 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening (vertrouwens) commissie(s) (her) benoeming burgemeester en functioneringsgesprekken burgemeester

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol.

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol. gemeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgesteld door Geesje Stel / 197 kenmerk/datum 09.0006919 / 23 juni 2009 vergaderdatum raad 16 juli 2009 jaar/nummer

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

uit het archief van het gemeentebestuur Cothen,

uit het archief van het gemeentebestuur Cothen, NT00029_1001_1157 Nadere Toegang op de inv.nrs 1001-1157 uit het archief van het gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) z.j. z.n. Inleiding De hinderwet- en milieuvergunningen over de periode 1954-2000

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 JANUARI 2004

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 JANUARI 2004 Nr. 5 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 JANUARI 2004 Aanwezig: M. Peereboom, burgemeester R. Hackert, wethouder J.T.H.M. Penninx, wethouder A.A. van Engelen, wethouder

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d enlijst B&W-vergadering d.d. 19.05.2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J. Van Liempd

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : Krediet baggerwerken. Toelichting

RAADSVOORSTEL. : Krediet baggerwerken. Toelichting RAADSVOORSTEL Onderwerp : Krediet baggerwerken Toelichting De Subbiedregeling is in het leven geroepen om het verrichten van baggerwerk in het stedelijk gebied te stimuleren. In veel Nederlandse gemeenten

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Geschiedenis Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4

Inhoudsopgave. Inleiding Geschiedenis Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 120 Bouw- en woningtoezicht en de dienst van gemeentewerken voor de gemeenten Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Bunnik, Odijk en Werkhoven ('Kring Houten') (1942) 1950-1961 D. Ruiter April 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie