ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!"

Transcriptie

1 ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! NIEUWSFLITS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Jaargang 2 aflevering 3 28 januari 2013 Zorg voor jeugd Fryslân p.a. Westersingel CK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg voor Jeugd Fryslân - dat telt! brengt alle in betrokkenen bij de transi e en transforma e van de zorg voor jeugd periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van jeugd en gezin en het verloop van de transi e en transforma e in Fryslân. In de regel verschijnt de nieuwsbrief 1 x per maand. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website IKP Jeugd en Gezin, project transi- e jeugdzorg: h p://www.ikpjeugdengezin.nl. Wilt u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te melden? Stuur uw bijdrage of persbericht naar In het perspec ef van de verschillende transforma es (AWBZ, Wet werken naar Vermogen en Transi e Jeugdzorg) en de invoering van Passend Onderwijs draagt de nieuwsflits zo bij aan een meer samenhangende ontwikkeling en beschouwing van de daaraan voor alle betrokkenen verbonden kansen en mogelijkheden. Als u de nieuwsflits zelf - of niet meer - wilt ontvangen stuur dan een mail naar Realisa e Uitgeverij De Overkant Ringvaartpark LH Capelle aan den IJssel Jaargang 2 Aflevering 3 Echte par cipa e en eigen kracht rondom jeugdzorg vergt cultuuromslag Bron: LOC/LCFJ, Verwey-Jonker Ins tuut Echte par cipa e en eigen kracht vergt volgens het rapport Par cipa e in zicht een omslag. Het houdt in dat jeugdigen, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners worden gezien. In opdracht van Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LOC/LCFJ) hee het Verwey-Jonker Ins tuut gekeken naar de staat van de par cipa e rond jeugdzorg en de transi e in gemeenten. Het rapport biedt inzicht in hoe gemeenten omgaan met par cipa e bij hun huidige taken. De meeste gemeenten zeggen par cipa e van jeugd, ouders of jeugdzorgcliënten belangrijk te vinden, maar vaak blij het bij het (in een laat stadium) informeren of raadplegen van doelgroepen in plaats van échte dialoog en invloed. Het rapport Par cipa e in zicht werpt licht op hoe gemeenten omgaan met par cipa e bij hun huidige taken en in de transi e jeugdzorg. Ook gee het Verwey-Jonker Ins tuut aanbevelingen voor gemeenten en landelijke par jen zoals VWS, jeugdzorg Nederland, VNG, LOC/LCFJ om tot echte par cipa e te komen. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse jeugdzorgstelsel aan de vooravond staat van een grote verandering. Met de stelselwijziging (transi e) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugdigen en ouders binnen hun gemeente; van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. In de visie van de concept Jeugdwet is ook een omslag te zien: naar meer preven e, eerdere ondersteuning en eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dit betekent voor zowel gemeenten als burgers en andere par jen een nieuwe rol. Belang onderkend, maar niet al jd gemeentebreed In het rapport worden drie belangrijke bevindingen genoemd over de par cipa e van jeugd, ouders en/ of jeugd-zorgcliënten: Doorgaans vinden gemeenten par cipa e belangrijk, maar missen ambtenaren daarbij steun vanuit de gemeente. Ambtenaren hebben weinig jd, geld en menskracht om par cipa e neer te ze en. Zij missen goede voorbeelden en methodieken en weten niet op welk moment in de beleidsvorming par- cipa e het meest van nut kan zijn. Het betrekken van jeugd, ouders of jeugdzorgcliënten blij vaak bij het (in een laat stadium) informeren of raadplegen van doelgroepen, in plaats van werkelijke dialoog en invloed. Ac eve par cipa e en eigen kracht vergt volgens het rapport Par cipa e in zicht een omslag en houdt in dat jeugdigen, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners moeten worden gezien. Gemeenten: in gesprek gaan Willen gemeenten ouders, jeugdigen en cliënten betrekken bij het nieuwe lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg, dan is een cultuuromslag nodig. Door in gesprek met jeugdigen en ouders tot gezamenlijke ambi es, doelen en ac es te komen. Par cipa e vergt jd (netwerken opbouwen, werven, vertrouwen winnen) en geld. Gemeenten moeten aandacht en energie steken in heldere verwach ngspatro-nen naar groepen die par ciperen, en daarbij ook de grenzen van de mogelijkheden aangeven. Par cipa e in zicht bevat 18 voorbeelden van gemeenten die een vorm van par cipa e inze en. Andere landelijke par jen Landelijke par jen zoals VWS, Jeugdzorg Nederland, VNG en LOC/LCFJ zouden volgens het Verwey- Jonker Ins tuut prak sche voorbeelden, handreikingen en successen uit verschillende gemeenten kunnen delen over par cipa e van jeugd, ouders en jeugdzorgcliënten. En ze hebben een rol in het ondersteunen van gemeenten die vragen hebben rond par cipa e van cliënten. Een andere aanbeveling is dat landelijke par jen een sociale kaart van de jeugdzorg samenstellen, met een overzicht van de lokale, regionale en landelijke pa ënt- en cliëntorganisa es van jeugdzorg. LOC/LCFJ, de landelijke belangenorganisa e van en voor cliënten in de jeugdzorg, zal zich de komende jd inze en om samen met gemeenten de par cipa e op gemeentelijk en regionaal niveau vorm te geven. Download het hele rapport Par cipa e in zicht van het Verwey- Jonker Ins tuut op: Pagina 1

2 Samen oogst je meer De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Uitnodiging symposium 31 januari 2013 van tot uur Team Prak jk Buitenpost nodigt u van harte uit voor het symposium De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Prak jk Buitenpost viert haar vij arige bestaan als ggz-instelling. Ter ere van dit lustrum willen wij de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder, posi ef onder de aandacht brengen van verwijzers en andere belangstellenden. Daartoe organiseren wij het (mini) symposium en een zorgmarkt. Accredita e voor het symposium is aangevraagd. Tijdens het symposium worden er twee lezingen verzorgd. Daarnaast is er gelegenheid voor discussie en netwerken. Avondvoorzi er is huisarts F.E. Poorte, Friese pla elandsdokter in hart en nieren. Programma uur Inschrijven jdens koffie en broodjes uur Lezing door de heer A. Jongsma, kinderen jeugdpsychiater, over psychofarmaca bij kinderen uur Netwerken jdens koud buffet uur Lezing door de heer P.P.J. Doodkorte, kwar ermaker transi e Friese Jeugdzorg; aansluitend discussie uur Slui ng Voor het symposium in het bijzonder voor het tweede deel van het programma zijn ook coördinatoren van Centra voor Jeugd en Gezin, wethouders Zorg en Welzijn en transi ecoördinatoren uitgenodigd. Aan het symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via: jkbuitenpost.nl/symposium Prak jk Buitenpost is geves gd aan de Kerkstraat 41 te Buitenpost, tel. (0511) , adres: jkbuitenpost.nl Informa e lezingen symposium De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Psychofarmaca bij kinderen Als professional in de gezondheidszorg word je heen en weer geslingerd tussen verschillende ideeën over psychofarmaca bij kinderen. Pillen voorschrijven bij kinderen, en dan ook nog voor iets psychisch, komt dan weer nega ef, dan weer meer posi ef in het nieuws. Wij moeten ons realiseren dat onze pa ënten ook door deze berichtgeving worden beïnvloed. Het is daarom van belang om de mogelijke voor- en nadelen van psychofarmaca op een rij te hebben. De ontwikkelingen van de medicamenteuze behandeling voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen, maar ook van de standaarden en richtlijnen voor het voorschrijven hiervan, staan niet s l. De controverse hierover is zeer actueel. Volgens psychologe Laura Batstra bijvoorbeeld, is ADHD geen ziekte, maar een gedragsprobleem en daarom zou er niet standaard medica e moeten worden geboden aan kinderen die deze diagnose krijgen. Prof.dr. J.K. Buitelaar stelt echter dat ADHD een sterk gene sch bepaalde persisterende stoornis is waarbij beeldvormend onderzoek van de hersenen op groepsniveau structurele en func onele afwijkingen van de frontostriatale circuits laat zien. In deze informa eve lezing komen de nieuwste inzichten op het gebied van psychofarmaca bij kinderen en de prak sche toepassing daarvan aan de orde. Psychofarmaca bij ontwikkelingsstoornissen, maar ook bij angst, depressieve en psycho sche stoornissen worden besproken. Transi e van de ggz-jeugd Op 1 januari 2015 is de transi e van de jeugdzorg een feit. Dit betekent de overheveling van de jeugdzorg inclusief geestelijke gezondheidzorg naar de gemeenten. De indicering voor jeugdhulp, dus ook die voor psychiatrische pa ënten, komt dan primair bij de gemeenten te liggen; zoals het er nu naar uitziet bij de Centra voor Jeugd en Gezin. De vraag rijst wat dit betekent voor de psychiatrische pa ënten die nu doorgaans via de huisarts worden verwezen. Blij de huisarts wel gezinsdokter wanneer andere instan es, niet medici, de indica e voor psychiatrische zorg gaan stellen? In het meest nega eve scenario komt u er als huisarts namelijk niet meer aan te pas als het gaat om kinderen/ jeugdigen tot 23 jaar. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat er veel zorg over het waarborgen van de kwaliteit van zorg met deze transi e; komen de kinderen die deze zorg nodig hebben nog wel snel, zonder delay, bij de deskundigen die ze nodig hebben? In deze lezing komt in het bijzonder de rol/ posi e die huisartsen in de discussie willen en kunnen innemen aan de orde. Kunnen zij hun deskundigheid als gezinsdokter en op het gebied van triage inzake ggz- versus niet-ggzproblema ek blijven inze en als zij hun rol als poortwachter van deze pa ëntgroep verliezen? De kwar ermaker van de transi e zal in zijn lezing ook aandacht besteden aan de posi e van zorgvragers, aanbieders, overige verwijzers (CJG s, consulta ebureaus en scholen) en financiers (gemeenten, provincie en rijk). Voor huisartsen is het een uitdaging om te voorkomen dat zowel behandeling van kinderen met psychiatrische problemen door huisarts en POH-ggz, als hun regie met betrekking tot verwijzen naar ggz-instellingen verdwijnt. Kortom: ingrijpende ontwikkelingen én grote uitdagingen voor alle betrokkenen! Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 2

3 Hoofdlijnen wijziging concept voorstel Jeugdwet Na slui ng van de consulta eperiode (18 oktober 2012) zijn de ministeries in afstemming met VNG en IPO aan de slag gegaan met het verwerken van de binnengekomen reac es. Dit leidt naar verwach ng tot een stevig aangepaste wetsvoorstel. De nieuwe tekst wordt volgens mededelingen vanwege het transi ebureau (maandag 21 januari 2013) niet eerder openbaar gemaakt dan nadat het advies van de Raad van State is ontvangen en het aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Tijdens de serie regionale Voorlich ngsbijeenkomsten rond de nieuwe jeugdwet welke het transi ebureau begin januari 2013 star e, wordt wel op hoofdlijnen de huidige stand van zaken weergegeven. Een samenva ng daarvan is onderstaand opgenomen. Belangrijke wijzigingen betreffen de verantwoordelijkheid van gemeenten (meer geformuleerd in resultaatstermen), kwaliteit (één landelijk kwaliteitskader voor jeugdhulpinstellingen) en het toezicht (landelijke inspec e houdt toezicht op alle we elijke kwaliteitseisen). Defini es De defini es van jeugdhulp en opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen zijn aangepast. Jeugdhulp betre de vormen van ondersteuning, hulp en zorg waarvoor de gemeente een voorziening moet inze en indien een jeugdige opgroei-, en opvoedingsproblemen hee en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijkt. De defini e van jeugdhulp is aangepast ten opzichte van de consulta eversie: de func es begeleiding en persoonlijke verzorging vallen hier nu ook onder. Het preven eve aanbod valt niet meer onder de defini e. De term opgroei- en opvoedingsproblemen is uitgebreid met psychische problemen om te verduidelijken dat jeugd-ggz hier ook onder valt. De gewijzigde defini es brengen tot uitdrukking dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor preven e van opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen en daar in hun beleidsplan aandacht aan moeten besteden (beleidsplicht), maar dat er voor wat betre preven e geen voorzieningenplicht bestaat. Dit is in overeenstemming met de huidige posi e van presta eveld 2 van de Wmo (preven e). Dit betekent onder andere dat de we elijke kwaliteitseisen die gelden voor jeugdhulpaanbieders, niet gelden voor het louter preven eve aanbod. Opdracht aan gemeenten Hoofdstuk 2 van de we ekst gaat over de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit hoofdstuk is fors ingekort ten opzichte van de consulta eversie: minder gedetailleerd en zoveel mogelijk in resultaatstermen geformuleerd. Toelich ng: Er is een uitgangspuntenar kel toegevoegd waarin de doelen van de stelselwijziging, zoals meer nadruk op preven e en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders (eigen kracht) staan verwoord. De verantwoordelijkheid van gemeenten krijgt vorm in: een op te stellen beleidsplan (analoog als in de Wmo) voor preven e, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en uitvoering kinderbeschermingmaatregelen en jeugdreclassering). Het aantal voorschri en ten aanzien van het beleidsplan en de verordening wordt beperkt ten opzichte van de consulta eversie; een plicht om een voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid en maatschappelijke par cipa e en in het kader van de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. een plicht om te voorzien in een toereikend aanbod van gecer ficeerde instellingen. Een aantal taken, zoals de Kindertelefoon en 7 x 24 uurs bereikbaarheid staan niet meer expliciet in het aangepaste wetsvoorstel. Daar waar nodig wordt in de MvT geduid wat er met de meer algemene opdracht bedoeld wordt. Om te voorkomen dat burgers te snel een recht op een voorziening kunnen afdwingen is wetsvoorstel zodanig aangepast dat een gemeente alleen een voorziening hoe te treffen als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijken. Dit sluit aan bij het principe van eigen kracht, dat een van de uitgangspunten van de stelselwijziging is. Lee ijdsgrenzen Uitgangspunt is een lee ijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In de nieuwe MvT staat nu duidelijker verwoord dat: Voor jeugdreclassering een lee ijdsgrens geldt, die wordt vastgelegd in het Wetboek Samen oogst je meer van Strafrecht. De jeugdreclasseringmaatregel kan nu tot het 21 ste levensjaar worden opgelegd (en met de komst van het adolescentenstrafrecht tot het 23 ste ). Voor de jeugdhulp die wordt ingezet geldt op basis van de Jeugdwet echter wel een lee ijdsgrens van 18 jaar. Het belang van con nuïteit van zorg. Er moet een goede overdracht plaatsvinden, zodra een jongere na zijn 18 e levensjaar onder een ander we elijk kader komt te vallen. Het streven is dat de zorg indien gewenst- bij dezelfde zorgaanbieder wordt verleend. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23 ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander we elijk kader valt en mits het voldoet aan de voorwaarden. Voor de gesloten jeugdzorg bestaat de mogelijkheid om jeugdhulp door te laten lopen tot hooguit zes maanden na het 18 e levensjaar, omdat het toepassen van dwang op pedagogische grondslag bij meerderjarigen strijd oplevert met ar kel 5 EVRM. Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) De samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in één organisa e Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt via de conceptjeugdwet we elijk verankerd in de Wmo. Er is gekozen voor de Wmo en niet de Jeugdwet omdat het niet logisch is om een meldpunt dat bedoeld is voor de hele bevolking te verankeren in een wet die zich specifiek richt op jeugdigen. Kwaliteitswaarborgen De kwaliteitsparagraaf is ten opzichte van de consulta eversie sterk vereenvoudigd. Uit de consulta e bleek de kwaliteitsparagraaf te ingewikkeld en te gelaagd. Vervolg op pagina 4 Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 3

4 Vervolg van pagina 12 Toelich ng: De concept we ekst en MvT zijn als volgt aangepast: Kwaliteitsparagraaf sluit waar mogelijk aan bij de zorgwetgeving. Preven e zal niet meer onder het begrip Jeugdhulp vallen. Dit betekent dat ook de we elijke kwaliteitseisen niet van toepassing zullen zijn op preven e. De eis om medezeggenschap (*) en klachtena andeling te regelen in gemeentelijke beleidsplannen zijn geschrapt en nu onderdeel van de eisen aan instellingen. Gemeenten krijgen de opdracht om het vertrouwenswerk vorm te geven voor het hele hulpaanbod en gecer ficeerde instellingen. Door de verantwoordelijkheid bij de gemeente te beleggen wordt, meer dan bij instellingen, de ona ankelijkheid gewaarborgd. De categorie extra kwaliteitseisen is vervallen. De kwaliteitseisen uit deze categorie zijn belegd bij de eisen aan gemeenten (vertrouwenspersoon) of instellingen (de rest). De eisen voor het opstellen van een hulpverleningsplan en het regelen van de systema sche kwaliteitsbewaking (*) worden gekoppeld aan de eis van verantwoorde hulp. In de MvT is beschreven dat de uitvoering ervan meer zal vergen, naarmate de omvang van de hulpverlening toeneemt. Het is aan de instelling om te beoordelen welke mate van detaillering nodig is. De eis van het organiseren van medezeggenschap zal alleen gelden voor aanbieders die meer dan en medewerkers hebben. Hiermee wordt onnodige administra eve lasten tegengegaan. Het recht op informa e (conform de huidige zorgwe en) en de verplich ng voor de klachtencommissie om structurele onverantwoorde zorg aan de inspec e te melden worden toegevoegd aan de kwaliteitsparagraaf. Voor het invullen van de norm verantwoorde werktoedeling voor professionals, is zo nodig vervangen door al jd, tenzij conform de wetswijziging professionalisering Wjz. Kan-bepaling voor het stellen van kwaliteitseisen aan òf methoden en programma s jeugdhulp-breed of alleen in strafrechtelijk kader is toegevoegd aan de kwaliteitsparagraaf. De cer ficering voor Jeugdzorg plus instellingen komt te vervallen. Voor deze vorm van jeugdhulp wordt aangesloten bij de kwaliteitswetgeving die voor de verplichte GGZ geldt. Per Ministeriele Regeling wordt het normenkader cer ficering JB/JR vastgesteld. (*) Niet voor JB/JR NB In het kader van de VOG, werken we nog uit welke mogelijkheden er zijn om de screening voor medewerkers in de jeugdhulp te intensiveren. Het vraagstuk van intensievere screening is zowel technisch als juridisch complex en vraagt om zorgvuldige uitwerking, ook gezien de uitvoeringskosten. Toezicht Voor het toezichtregime wordt aangesloten op het vereenvoudigde kwaliteitsregime. Bij één we elijk kwaliteitsregime past één toezichthouder. Om overlap tussen toezicht door het Rijk en de gemeenten te voorkomen, is er gekozen voor landelijk toezicht door de Rijksinspec e (Inspec e jeugdzorg en Inspec e Gezondheidszorg). In de nieuwe we ekst is opgenomen dat: de landelijk werkende Rijksinspec e (IJZ en IGZ) toezicht houdt op de kwaliteit in algemene zin en op alle we elijke kwaliteitseisen aan instellingen en professionals; de landelijk werkende Rijksinspec e belast wordt met handhaving op een vergelijkbare wijze als thans de IGZ handhaa ; de handhavingsinstrumenten van de IJZ worden uitgebreid en meer in overeenstemming gebracht met de handhavingsinstrumenten van de IGZ, zoals bijvoorbeeld de bestuurlijke boete. Specialis sche jeugdhulp De jeugd-ggz wordt, conform het Regeerakkoord, overgeheveld naar gemeenten. Op basis van het rapport Gemeenten aan zet: twee wegen naar naar de ggz voor zorggezinnen zijn de volgende wijzigingen aangebracht: Doorontwikkelen kwaliteit: gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten hier op landelijk niveau afspraken over maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalita ef goede jeugdhulp. Daarom is het van belang dat zij al dan niet in samenwerking met het Rijk investeren in richtlijnontwikkeling, onderzoek en innova e en hier op landelijk niveau afspraken over maken. Landelijke inkoop: minimaal voor specialis sche jeugd-ggz Er is een haakje in de Jeugdwet opgenomen waarin nadere regels gesteld worden over het opdrachtgeverschap van zorgaanbod (niet alleen voor jeugd-ggz, maar voor alle jeugdhulp). Medisch specialist: rechtstreeks doorverwijzen naar jeugd-ggz Momenteel wordt nog uitgewerkt hoe dit punt het best kan worden opgepakt. Samen oogst je meer De regelgeving voor de gezondheidszorg blij gelden voor de j-ggz De kwaliteitsbepalingen van de Jeugdwet worden analoog aan de zorgwe en vormgegeven. Dit betre de Wgbo,de Wkcz, de Wmcz en de Kwaliteitswet zorginstellingen (en in de toekomst mogelijk de Wcz). De Wet BIG blij gewoon gelden voor de individuele gezondheidszorg, waaonder de j-ggz. Landelijke afspraken zorgverzekeraars en gemeenten: over rol huisarts bij doorverwijzen naar jeugdggz en de doorstroom naar volwassen-ggz Zie hieronder Toeleiding huisarts naar jeugdggz/jeugdhulp. De IGZ moet toezicht blijven houden op de jeugdggz Zie hierboven onder punt Toezicht Toeleiding huisarts naar jeugd-ggz/jeugdhulp In de we ekst is opgenomen dat de huisarts niet alleen naar jeugd-ggz mag doorverwijzen, maar naar alle vormen van jeugdhulp. Voorwaarde is dat gemeenten goed kunnen sturen op volumebeheersing en dit vorm kunnen geven vanuit de één gezin, één plan en één regisseur gedachte. Om de integraliteit te bevorderen is het logisch dat de huisarts ook naar de jeugdhulp kan doorverwijzen. In de we ekst en de MvT staat omschreven dat voorzien wordt in sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij het inze en van jeugdhulp door de huisarts. Momenteel wordt nog gewerkt aan de precieze formulering, maar er zal vastgelegd worden dat gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars onderling afspraken maken over de randvoorwaarden waarbinnen en de wijze waarop de huisarts jeugdhulp kan inze en. Prak jkondersteuner- ggz van de huisarts (poh -ggz) De Poh-ggz blij in de Zvw behouden, maar indien blijkt dat de poh-ggz niet alleen diagnos ceert maar ook behandelt, kan er een dubbele aanspraak ontstaan. Vervolg op pagina 5 Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 4

5 Vervolg van pagina 13 Psychofarmaca Extramurale psychofarmaca blij in de de Zvw behouden. De intramurale psychofarmaca wordt wel overgeheveld naar de Jeugdwet. Overheveling dyslexie Enkevoudige, erns ge dyslexiezorg voor kinderen van 7 t/m 12 jaar wordt van de ZvW overgeheveld naar de Jeugdwet. Andere hulp bij dyslexie wordt bekos gd via het onderwijs. A akening AWBZ-Jeugdwet De func es die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden voor alle grondslagen overgeheveld naar de Jeugdwet, voor jeugdigen tot 18 jaar. Dit zijn de func es: begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. De func es bij de grondslag verstandelijke beperking voor jeugdigen tot 18 jaar worden ook naar de Jeugdwet overgeheveld. Mocht rondom de hervorming van de AWBZ worden besloten om de zorgzwaartepakke en voor jeugdigen waarvan duidelijk is dat die hun hele leven verblijfszorg nodig hebben (bijvoorbeeld ZZP VB 5 en 8 en ZZP LVG 5) te omschrijven in de AWBZ, dan is het voorstel om de AWBZ voorliggend te laten zijn. Toelich ng: De verantwoordelijkheid voor deze func es komt op basis van het Regeerakkoord Ru e-ii al bij gemeenten te liggen. Op deze manier wordt er echter niet geknipt per func e doordat deze in verschillende we elijke kaders zijn belegd. Dit leidt tot een situa e waarin in principe integrale jeugdhulp op lokaal wordt vormgegeven voor deze doelgroep, behalve wanneer duidelijk is dat een jongere zijn hele leven verblijfszorg nodig hee. In dat geval is de jeugdige erbij gebaat dat dit onder een we elijke kader zonder lee ijdsgrens valt, waar de AWBZ met de focus op langdurige zorg met uitstek geschikt voor is. Er is nog geen defini eve keuze gemaakt over de a akening voor de kern-awbz. Indien er iets wijzigt in de overheveling uit de AWBZ rich ng Wmo, dan zal bekeken moeten worden wat de gevolgen voor de Jeugdwet zijn. Gegevensverwerking en beleidsinforma e De we ekst over beleidsinforma e blij ongewijzigd. Het project beleidsinforma e beslaat de volgende deelprojecten: Data en systema ek beleidinforma e Met behulp van een minimale dataset met een combina e van unieke cliëntgegevens en uitkoms ndicatoren van gemeentelijk beleid, worden gelijksoor ge gemeenten met een tweejaarlijkse data-uitvraag vergeleken. Verschillen kunnen met een analysekader en een drill down onderzoek nader worden verklaard. De geleerde lessen voor gemeenten en rijk worden op systema sche wijze geborgd. Standaarden Standaarden voor data-uitwisseling uit de verschillende deeldomeinen van de jeugdhulp zullen worden geharmoniseerd. Keteninforma e JB/JR Met de veranderde posi e van bureau jeugdzorg door de nieuwe jeugdwet, wordt de keten van informa evoorziening voor JB/JR verbroken. Dit project voorziet in het herstel en verbetering van deze keten. Cliën nforma e overdracht naar gemeenten Dit project voorziet in het verzamelen van data over unieke gebruikers van oude voorzieningen die met de jeugdwet vervallen. Hierover moeten deze burgers door gemeenten worden geïnformeerd, alsook over de mogelijkheden jeugdhulp te verwerven binnen de kaders van de nieuwe wet. Financiering In het wetsvoorstel is vastgelegd dat voor jeugdhulp een eigen bijdrage is verschuldigd, ter vervanging van de huidige eigen bijdrage/ ouderbijdrageregeling in de Wet op de jeugdzorg. Gemeenten leggen de eigen bijdrage op. De ouderbijdrage levert in het huidige stelsel 12 mln per jaar op en kost ca. 2,5 mln. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de bijdrage bepaald en geregeld welke uitzonderingen er gelden. De kan -bepaling om een eigen bijdrage te heffen voor zowel ambulante/extramurale hulpverlening als hulpverlening buiten het gezin (intramuraal/ residen eel/pleegzorg) wordt gewijzigd in een moet -bepaling voor een ouderbijdrage bij hulpverlening buiten het gezin (intramuraal/ residen eel/pleegzorg) Het maximum-bedrag wordt gewijzigd in een vast bedrag dat voor alle gemeenten gelijk is: de hoogte van de kinderbijslag (gemiddeld ca euro per jaar). Dit wordt bij ministeriële regeling uitgewerkt Er wordt één uitvoeringsinstan e aangewezen: het Centraal Administra e Kantoor (CAK) of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), die de ouderbijdrage voor gemeenten gaat innen. Uitvoering door gemeente zelf is daarmee als mogelijkheid komen te vervallen. Minister Bussemaker kri sch over wetgeving op basis van incidenten Bron: interview Minister van Onderwijs Bussemaker (PvdA) plaatst vraagtekens bij het beleid om problemen in het hoger onderwijs telkens met aanscherping van we en te lijf te gaan. In een interview met NRC, zaterdag 19 januari 2013, noemt ze als voorbeeld het wetsvoorstel Kwaliteitsborgen hoger onderwijs. Dit voorstel ligt nu in de Kamer en kreeg forse kri ek van de Raad van State en diverse poli eke par jen. Samen oogst je meer In het interview merkt de minister op dat niet alles wat er in Den Haag verzonnen wordt, al jd de gewenste uitwerking hee. Daarom moeten poli ci zich telkens afvragen: wat willen bereiken met ons beleid? Bussemaker gee als voorbeeld de aanscherping van het toezicht op naleving van de 850-urennorm in het mbo. De Algemene Rekenkamer hee aangetoond dat deze maatregel de instellingen vooral veel papierwerk oplevert, maar dat het effect op de kwaliteit van het onderwijs niet zichtbaar is. En daar was het volgens de minister toch om te doen. De bewindsvrouw zegt in het interview met NRC dat het haar is opgevallen dat de sector heel goed in staat is zichzelf te hervormen. Neem de kwes e met de onterecht verstrekte diploma s op Inholland. Dat speelde ruim twee jaar geleden. De wet die naar aanleiding van deze affaire is gemaakt, ligt nu bij de Tweede Kamer. Hierin wordt een strengere kwaliteitscontrole geregeld. Maar op Inholland, maar ook elders, zijn mensen allang bezig met het verbeteren van het toezicht. Dat de huidige onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer niet bij elk incident om meer controle roepen, doet haar deugd. De minister laat in het vraaggesprek in NRC in het midden of ze wetsvoorstel ter versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs alsnog terugdraait. Tijdens de behandeling van het voorstel in de Kamer, eind vorig jaar, hebben diverse frac es de minister daartoe opgeroepen. De CDA-frac e liet blijken weinig te zien in het wetsvoorstel nauwelijks zi en en verwees naar een advies van de Raad van State waarin staat dat er onvoldoende aanleiding is om tot wetgeving over te gaan. Het CDA vond het verder een slechte zaak dat op basis van de incidenten bij hogeschool Inholland verregaande wetgeving wordt ingevoerd. Ook D66 plaatste vraagtekens bij nut en noodzaak van nieuwe regelgeving die bovendien niet bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De ChristenUnie was verbolgen over het voorstel en refereerde ook aan het nega eve advies van de Raad van State. En de SGP-frac e bracht naar voren dat de effecten van eerdere maatregelen nog niet eens geëvalueerd zijn. Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 5

6 Samen oogst je meer 30 januari 2013 Bestuurlijke bijeenkomst, Zorg voor Jeugd Portefeuillehouders sociaal domein, gedeputeerde jeugdzorg en Zorgklantoor. De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging symposium 31 januari 2013 van tot uur Ondersteun preven e kindermisbruik in vrijwilligerswerk Bron: VNG Seksueel misbruik komt ook voor in het vrijwilligerswerk met kinderen. Vrijwilligersorganisa es hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen tegen misbruik. Welke bijdrage kunnen gemeenten leveren? Een bijeenkomst van het project 'In veilige handen' bij de gemeente Amsterdam resulteerde in de folder 'Wat gemeenten kunnen doen: seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk met kinderen'. Preven e ondersteunen Het project 'In veilige handen' is door vrijwilligersorganisa es opgezet. Gemeenten kunnen vrijjwilligerswerk ondersteunen bij het nemen van preven eve maatregelen. De folder 'Wat gemeenten kunnen doen' beschrij ook wat een gemeente kan doen als zich een incident voordoet. Meer informa e 'Wat gemeenten kunnen doen' is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Organisa es Vrijwilligerswerk (NOV). Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 6

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Oktober 2009 dr.ir. Jos A.H. Baecke MPM, projectleider mr. Renske de Boer drs. Peter J.J. Bremmer Marije

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 De jeugd een zorg De jeugd een zorg Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 John Stevens Evert Pommer Hetty van Kempen Elke Zeijl Isolde Woittiez Klarita Sadiraj Rob Gilsing Saskia Keuzenkamp Sociaal

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie