ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!"

Transcriptie

1 ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! NIEUWSFLITS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Jaargang 2 aflevering 3 28 januari 2013 Zorg voor jeugd Fryslân p.a. Westersingel CK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg voor Jeugd Fryslân - dat telt! brengt alle in betrokkenen bij de transi e en transforma e van de zorg voor jeugd periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van jeugd en gezin en het verloop van de transi e en transforma e in Fryslân. In de regel verschijnt de nieuwsbrief 1 x per maand. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website IKP Jeugd en Gezin, project transi- e jeugdzorg: h p://www.ikpjeugdengezin.nl. Wilt u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te melden? Stuur uw bijdrage of persbericht naar In het perspec ef van de verschillende transforma es (AWBZ, Wet werken naar Vermogen en Transi e Jeugdzorg) en de invoering van Passend Onderwijs draagt de nieuwsflits zo bij aan een meer samenhangende ontwikkeling en beschouwing van de daaraan voor alle betrokkenen verbonden kansen en mogelijkheden. Als u de nieuwsflits zelf - of niet meer - wilt ontvangen stuur dan een mail naar Realisa e Uitgeverij De Overkant Ringvaartpark LH Capelle aan den IJssel Jaargang 2 Aflevering 3 Echte par cipa e en eigen kracht rondom jeugdzorg vergt cultuuromslag Bron: LOC/LCFJ, Verwey-Jonker Ins tuut Echte par cipa e en eigen kracht vergt volgens het rapport Par cipa e in zicht een omslag. Het houdt in dat jeugdigen, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners worden gezien. In opdracht van Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LOC/LCFJ) hee het Verwey-Jonker Ins tuut gekeken naar de staat van de par cipa e rond jeugdzorg en de transi e in gemeenten. Het rapport biedt inzicht in hoe gemeenten omgaan met par cipa e bij hun huidige taken. De meeste gemeenten zeggen par cipa e van jeugd, ouders of jeugdzorgcliënten belangrijk te vinden, maar vaak blij het bij het (in een laat stadium) informeren of raadplegen van doelgroepen in plaats van échte dialoog en invloed. Het rapport Par cipa e in zicht werpt licht op hoe gemeenten omgaan met par cipa e bij hun huidige taken en in de transi e jeugdzorg. Ook gee het Verwey-Jonker Ins tuut aanbevelingen voor gemeenten en landelijke par jen zoals VWS, jeugdzorg Nederland, VNG, LOC/LCFJ om tot echte par cipa e te komen. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse jeugdzorgstelsel aan de vooravond staat van een grote verandering. Met de stelselwijziging (transi e) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugdigen en ouders binnen hun gemeente; van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. In de visie van de concept Jeugdwet is ook een omslag te zien: naar meer preven e, eerdere ondersteuning en eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dit betekent voor zowel gemeenten als burgers en andere par jen een nieuwe rol. Belang onderkend, maar niet al jd gemeentebreed In het rapport worden drie belangrijke bevindingen genoemd over de par cipa e van jeugd, ouders en/ of jeugd-zorgcliënten: Doorgaans vinden gemeenten par cipa e belangrijk, maar missen ambtenaren daarbij steun vanuit de gemeente. Ambtenaren hebben weinig jd, geld en menskracht om par cipa e neer te ze en. Zij missen goede voorbeelden en methodieken en weten niet op welk moment in de beleidsvorming par- cipa e het meest van nut kan zijn. Het betrekken van jeugd, ouders of jeugdzorgcliënten blij vaak bij het (in een laat stadium) informeren of raadplegen van doelgroepen, in plaats van werkelijke dialoog en invloed. Ac eve par cipa e en eigen kracht vergt volgens het rapport Par cipa e in zicht een omslag en houdt in dat jeugdigen, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners moeten worden gezien. Gemeenten: in gesprek gaan Willen gemeenten ouders, jeugdigen en cliënten betrekken bij het nieuwe lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg, dan is een cultuuromslag nodig. Door in gesprek met jeugdigen en ouders tot gezamenlijke ambi es, doelen en ac es te komen. Par cipa e vergt jd (netwerken opbouwen, werven, vertrouwen winnen) en geld. Gemeenten moeten aandacht en energie steken in heldere verwach ngspatro-nen naar groepen die par ciperen, en daarbij ook de grenzen van de mogelijkheden aangeven. Par cipa e in zicht bevat 18 voorbeelden van gemeenten die een vorm van par cipa e inze en. Andere landelijke par jen Landelijke par jen zoals VWS, Jeugdzorg Nederland, VNG en LOC/LCFJ zouden volgens het Verwey- Jonker Ins tuut prak sche voorbeelden, handreikingen en successen uit verschillende gemeenten kunnen delen over par cipa e van jeugd, ouders en jeugdzorgcliënten. En ze hebben een rol in het ondersteunen van gemeenten die vragen hebben rond par cipa e van cliënten. Een andere aanbeveling is dat landelijke par jen een sociale kaart van de jeugdzorg samenstellen, met een overzicht van de lokale, regionale en landelijke pa ënt- en cliëntorganisa es van jeugdzorg. LOC/LCFJ, de landelijke belangenorganisa e van en voor cliënten in de jeugdzorg, zal zich de komende jd inze en om samen met gemeenten de par cipa e op gemeentelijk en regionaal niveau vorm te geven. Download het hele rapport Par cipa e in zicht van het Verwey- Jonker Ins tuut op: Pagina 1

2 Samen oogst je meer De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Uitnodiging symposium 31 januari 2013 van tot uur Team Prak jk Buitenpost nodigt u van harte uit voor het symposium De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Prak jk Buitenpost viert haar vij arige bestaan als ggz-instelling. Ter ere van dit lustrum willen wij de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder, posi ef onder de aandacht brengen van verwijzers en andere belangstellenden. Daartoe organiseren wij het (mini) symposium en een zorgmarkt. Accredita e voor het symposium is aangevraagd. Tijdens het symposium worden er twee lezingen verzorgd. Daarnaast is er gelegenheid voor discussie en netwerken. Avondvoorzi er is huisarts F.E. Poorte, Friese pla elandsdokter in hart en nieren. Programma uur Inschrijven jdens koffie en broodjes uur Lezing door de heer A. Jongsma, kinderen jeugdpsychiater, over psychofarmaca bij kinderen uur Netwerken jdens koud buffet uur Lezing door de heer P.P.J. Doodkorte, kwar ermaker transi e Friese Jeugdzorg; aansluitend discussie uur Slui ng Voor het symposium in het bijzonder voor het tweede deel van het programma zijn ook coördinatoren van Centra voor Jeugd en Gezin, wethouders Zorg en Welzijn en transi ecoördinatoren uitgenodigd. Aan het symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via: jkbuitenpost.nl/symposium Prak jk Buitenpost is geves gd aan de Kerkstraat 41 te Buitenpost, tel. (0511) , adres: jkbuitenpost.nl Informa e lezingen symposium De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Psychofarmaca bij kinderen Als professional in de gezondheidszorg word je heen en weer geslingerd tussen verschillende ideeën over psychofarmaca bij kinderen. Pillen voorschrijven bij kinderen, en dan ook nog voor iets psychisch, komt dan weer nega ef, dan weer meer posi ef in het nieuws. Wij moeten ons realiseren dat onze pa ënten ook door deze berichtgeving worden beïnvloed. Het is daarom van belang om de mogelijke voor- en nadelen van psychofarmaca op een rij te hebben. De ontwikkelingen van de medicamenteuze behandeling voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen, maar ook van de standaarden en richtlijnen voor het voorschrijven hiervan, staan niet s l. De controverse hierover is zeer actueel. Volgens psychologe Laura Batstra bijvoorbeeld, is ADHD geen ziekte, maar een gedragsprobleem en daarom zou er niet standaard medica e moeten worden geboden aan kinderen die deze diagnose krijgen. Prof.dr. J.K. Buitelaar stelt echter dat ADHD een sterk gene sch bepaalde persisterende stoornis is waarbij beeldvormend onderzoek van de hersenen op groepsniveau structurele en func onele afwijkingen van de frontostriatale circuits laat zien. In deze informa eve lezing komen de nieuwste inzichten op het gebied van psychofarmaca bij kinderen en de prak sche toepassing daarvan aan de orde. Psychofarmaca bij ontwikkelingsstoornissen, maar ook bij angst, depressieve en psycho sche stoornissen worden besproken. Transi e van de ggz-jeugd Op 1 januari 2015 is de transi e van de jeugdzorg een feit. Dit betekent de overheveling van de jeugdzorg inclusief geestelijke gezondheidzorg naar de gemeenten. De indicering voor jeugdhulp, dus ook die voor psychiatrische pa ënten, komt dan primair bij de gemeenten te liggen; zoals het er nu naar uitziet bij de Centra voor Jeugd en Gezin. De vraag rijst wat dit betekent voor de psychiatrische pa ënten die nu doorgaans via de huisarts worden verwezen. Blij de huisarts wel gezinsdokter wanneer andere instan es, niet medici, de indica e voor psychiatrische zorg gaan stellen? In het meest nega eve scenario komt u er als huisarts namelijk niet meer aan te pas als het gaat om kinderen/ jeugdigen tot 23 jaar. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat er veel zorg over het waarborgen van de kwaliteit van zorg met deze transi e; komen de kinderen die deze zorg nodig hebben nog wel snel, zonder delay, bij de deskundigen die ze nodig hebben? In deze lezing komt in het bijzonder de rol/ posi e die huisartsen in de discussie willen en kunnen innemen aan de orde. Kunnen zij hun deskundigheid als gezinsdokter en op het gebied van triage inzake ggz- versus niet-ggzproblema ek blijven inze en als zij hun rol als poortwachter van deze pa ëntgroep verliezen? De kwar ermaker van de transi e zal in zijn lezing ook aandacht besteden aan de posi e van zorgvragers, aanbieders, overige verwijzers (CJG s, consulta ebureaus en scholen) en financiers (gemeenten, provincie en rijk). Voor huisartsen is het een uitdaging om te voorkomen dat zowel behandeling van kinderen met psychiatrische problemen door huisarts en POH-ggz, als hun regie met betrekking tot verwijzen naar ggz-instellingen verdwijnt. Kortom: ingrijpende ontwikkelingen én grote uitdagingen voor alle betrokkenen! Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 2

3 Hoofdlijnen wijziging concept voorstel Jeugdwet Na slui ng van de consulta eperiode (18 oktober 2012) zijn de ministeries in afstemming met VNG en IPO aan de slag gegaan met het verwerken van de binnengekomen reac es. Dit leidt naar verwach ng tot een stevig aangepaste wetsvoorstel. De nieuwe tekst wordt volgens mededelingen vanwege het transi ebureau (maandag 21 januari 2013) niet eerder openbaar gemaakt dan nadat het advies van de Raad van State is ontvangen en het aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Tijdens de serie regionale Voorlich ngsbijeenkomsten rond de nieuwe jeugdwet welke het transi ebureau begin januari 2013 star e, wordt wel op hoofdlijnen de huidige stand van zaken weergegeven. Een samenva ng daarvan is onderstaand opgenomen. Belangrijke wijzigingen betreffen de verantwoordelijkheid van gemeenten (meer geformuleerd in resultaatstermen), kwaliteit (één landelijk kwaliteitskader voor jeugdhulpinstellingen) en het toezicht (landelijke inspec e houdt toezicht op alle we elijke kwaliteitseisen). Defini es De defini es van jeugdhulp en opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen zijn aangepast. Jeugdhulp betre de vormen van ondersteuning, hulp en zorg waarvoor de gemeente een voorziening moet inze en indien een jeugdige opgroei-, en opvoedingsproblemen hee en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijkt. De defini e van jeugdhulp is aangepast ten opzichte van de consulta eversie: de func es begeleiding en persoonlijke verzorging vallen hier nu ook onder. Het preven eve aanbod valt niet meer onder de defini e. De term opgroei- en opvoedingsproblemen is uitgebreid met psychische problemen om te verduidelijken dat jeugd-ggz hier ook onder valt. De gewijzigde defini es brengen tot uitdrukking dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor preven e van opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen en daar in hun beleidsplan aandacht aan moeten besteden (beleidsplicht), maar dat er voor wat betre preven e geen voorzieningenplicht bestaat. Dit is in overeenstemming met de huidige posi e van presta eveld 2 van de Wmo (preven e). Dit betekent onder andere dat de we elijke kwaliteitseisen die gelden voor jeugdhulpaanbieders, niet gelden voor het louter preven eve aanbod. Opdracht aan gemeenten Hoofdstuk 2 van de we ekst gaat over de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit hoofdstuk is fors ingekort ten opzichte van de consulta eversie: minder gedetailleerd en zoveel mogelijk in resultaatstermen geformuleerd. Toelich ng: Er is een uitgangspuntenar kel toegevoegd waarin de doelen van de stelselwijziging, zoals meer nadruk op preven e en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders (eigen kracht) staan verwoord. De verantwoordelijkheid van gemeenten krijgt vorm in: een op te stellen beleidsplan (analoog als in de Wmo) voor preven e, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en uitvoering kinderbeschermingmaatregelen en jeugdreclassering). Het aantal voorschri en ten aanzien van het beleidsplan en de verordening wordt beperkt ten opzichte van de consulta eversie; een plicht om een voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid en maatschappelijke par cipa e en in het kader van de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. een plicht om te voorzien in een toereikend aanbod van gecer ficeerde instellingen. Een aantal taken, zoals de Kindertelefoon en 7 x 24 uurs bereikbaarheid staan niet meer expliciet in het aangepaste wetsvoorstel. Daar waar nodig wordt in de MvT geduid wat er met de meer algemene opdracht bedoeld wordt. Om te voorkomen dat burgers te snel een recht op een voorziening kunnen afdwingen is wetsvoorstel zodanig aangepast dat een gemeente alleen een voorziening hoe te treffen als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijken. Dit sluit aan bij het principe van eigen kracht, dat een van de uitgangspunten van de stelselwijziging is. Lee ijdsgrenzen Uitgangspunt is een lee ijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In de nieuwe MvT staat nu duidelijker verwoord dat: Voor jeugdreclassering een lee ijdsgrens geldt, die wordt vastgelegd in het Wetboek Samen oogst je meer van Strafrecht. De jeugdreclasseringmaatregel kan nu tot het 21 ste levensjaar worden opgelegd (en met de komst van het adolescentenstrafrecht tot het 23 ste ). Voor de jeugdhulp die wordt ingezet geldt op basis van de Jeugdwet echter wel een lee ijdsgrens van 18 jaar. Het belang van con nuïteit van zorg. Er moet een goede overdracht plaatsvinden, zodra een jongere na zijn 18 e levensjaar onder een ander we elijk kader komt te vallen. Het streven is dat de zorg indien gewenst- bij dezelfde zorgaanbieder wordt verleend. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23 ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander we elijk kader valt en mits het voldoet aan de voorwaarden. Voor de gesloten jeugdzorg bestaat de mogelijkheid om jeugdhulp door te laten lopen tot hooguit zes maanden na het 18 e levensjaar, omdat het toepassen van dwang op pedagogische grondslag bij meerderjarigen strijd oplevert met ar kel 5 EVRM. Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) De samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in één organisa e Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt via de conceptjeugdwet we elijk verankerd in de Wmo. Er is gekozen voor de Wmo en niet de Jeugdwet omdat het niet logisch is om een meldpunt dat bedoeld is voor de hele bevolking te verankeren in een wet die zich specifiek richt op jeugdigen. Kwaliteitswaarborgen De kwaliteitsparagraaf is ten opzichte van de consulta eversie sterk vereenvoudigd. Uit de consulta e bleek de kwaliteitsparagraaf te ingewikkeld en te gelaagd. Vervolg op pagina 4 Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 3

4 Vervolg van pagina 12 Toelich ng: De concept we ekst en MvT zijn als volgt aangepast: Kwaliteitsparagraaf sluit waar mogelijk aan bij de zorgwetgeving. Preven e zal niet meer onder het begrip Jeugdhulp vallen. Dit betekent dat ook de we elijke kwaliteitseisen niet van toepassing zullen zijn op preven e. De eis om medezeggenschap (*) en klachtena andeling te regelen in gemeentelijke beleidsplannen zijn geschrapt en nu onderdeel van de eisen aan instellingen. Gemeenten krijgen de opdracht om het vertrouwenswerk vorm te geven voor het hele hulpaanbod en gecer ficeerde instellingen. Door de verantwoordelijkheid bij de gemeente te beleggen wordt, meer dan bij instellingen, de ona ankelijkheid gewaarborgd. De categorie extra kwaliteitseisen is vervallen. De kwaliteitseisen uit deze categorie zijn belegd bij de eisen aan gemeenten (vertrouwenspersoon) of instellingen (de rest). De eisen voor het opstellen van een hulpverleningsplan en het regelen van de systema sche kwaliteitsbewaking (*) worden gekoppeld aan de eis van verantwoorde hulp. In de MvT is beschreven dat de uitvoering ervan meer zal vergen, naarmate de omvang van de hulpverlening toeneemt. Het is aan de instelling om te beoordelen welke mate van detaillering nodig is. De eis van het organiseren van medezeggenschap zal alleen gelden voor aanbieders die meer dan en medewerkers hebben. Hiermee wordt onnodige administra eve lasten tegengegaan. Het recht op informa e (conform de huidige zorgwe en) en de verplich ng voor de klachtencommissie om structurele onverantwoorde zorg aan de inspec e te melden worden toegevoegd aan de kwaliteitsparagraaf. Voor het invullen van de norm verantwoorde werktoedeling voor professionals, is zo nodig vervangen door al jd, tenzij conform de wetswijziging professionalisering Wjz. Kan-bepaling voor het stellen van kwaliteitseisen aan òf methoden en programma s jeugdhulp-breed of alleen in strafrechtelijk kader is toegevoegd aan de kwaliteitsparagraaf. De cer ficering voor Jeugdzorg plus instellingen komt te vervallen. Voor deze vorm van jeugdhulp wordt aangesloten bij de kwaliteitswetgeving die voor de verplichte GGZ geldt. Per Ministeriele Regeling wordt het normenkader cer ficering JB/JR vastgesteld. (*) Niet voor JB/JR NB In het kader van de VOG, werken we nog uit welke mogelijkheden er zijn om de screening voor medewerkers in de jeugdhulp te intensiveren. Het vraagstuk van intensievere screening is zowel technisch als juridisch complex en vraagt om zorgvuldige uitwerking, ook gezien de uitvoeringskosten. Toezicht Voor het toezichtregime wordt aangesloten op het vereenvoudigde kwaliteitsregime. Bij één we elijk kwaliteitsregime past één toezichthouder. Om overlap tussen toezicht door het Rijk en de gemeenten te voorkomen, is er gekozen voor landelijk toezicht door de Rijksinspec e (Inspec e jeugdzorg en Inspec e Gezondheidszorg). In de nieuwe we ekst is opgenomen dat: de landelijk werkende Rijksinspec e (IJZ en IGZ) toezicht houdt op de kwaliteit in algemene zin en op alle we elijke kwaliteitseisen aan instellingen en professionals; de landelijk werkende Rijksinspec e belast wordt met handhaving op een vergelijkbare wijze als thans de IGZ handhaa ; de handhavingsinstrumenten van de IJZ worden uitgebreid en meer in overeenstemming gebracht met de handhavingsinstrumenten van de IGZ, zoals bijvoorbeeld de bestuurlijke boete. Specialis sche jeugdhulp De jeugd-ggz wordt, conform het Regeerakkoord, overgeheveld naar gemeenten. Op basis van het rapport Gemeenten aan zet: twee wegen naar naar de ggz voor zorggezinnen zijn de volgende wijzigingen aangebracht: Doorontwikkelen kwaliteit: gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten hier op landelijk niveau afspraken over maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalita ef goede jeugdhulp. Daarom is het van belang dat zij al dan niet in samenwerking met het Rijk investeren in richtlijnontwikkeling, onderzoek en innova e en hier op landelijk niveau afspraken over maken. Landelijke inkoop: minimaal voor specialis sche jeugd-ggz Er is een haakje in de Jeugdwet opgenomen waarin nadere regels gesteld worden over het opdrachtgeverschap van zorgaanbod (niet alleen voor jeugd-ggz, maar voor alle jeugdhulp). Medisch specialist: rechtstreeks doorverwijzen naar jeugd-ggz Momenteel wordt nog uitgewerkt hoe dit punt het best kan worden opgepakt. Samen oogst je meer De regelgeving voor de gezondheidszorg blij gelden voor de j-ggz De kwaliteitsbepalingen van de Jeugdwet worden analoog aan de zorgwe en vormgegeven. Dit betre de Wgbo,de Wkcz, de Wmcz en de Kwaliteitswet zorginstellingen (en in de toekomst mogelijk de Wcz). De Wet BIG blij gewoon gelden voor de individuele gezondheidszorg, waaonder de j-ggz. Landelijke afspraken zorgverzekeraars en gemeenten: over rol huisarts bij doorverwijzen naar jeugdggz en de doorstroom naar volwassen-ggz Zie hieronder Toeleiding huisarts naar jeugdggz/jeugdhulp. De IGZ moet toezicht blijven houden op de jeugdggz Zie hierboven onder punt Toezicht Toeleiding huisarts naar jeugd-ggz/jeugdhulp In de we ekst is opgenomen dat de huisarts niet alleen naar jeugd-ggz mag doorverwijzen, maar naar alle vormen van jeugdhulp. Voorwaarde is dat gemeenten goed kunnen sturen op volumebeheersing en dit vorm kunnen geven vanuit de één gezin, één plan en één regisseur gedachte. Om de integraliteit te bevorderen is het logisch dat de huisarts ook naar de jeugdhulp kan doorverwijzen. In de we ekst en de MvT staat omschreven dat voorzien wordt in sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij het inze en van jeugdhulp door de huisarts. Momenteel wordt nog gewerkt aan de precieze formulering, maar er zal vastgelegd worden dat gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars onderling afspraken maken over de randvoorwaarden waarbinnen en de wijze waarop de huisarts jeugdhulp kan inze en. Prak jkondersteuner- ggz van de huisarts (poh -ggz) De Poh-ggz blij in de Zvw behouden, maar indien blijkt dat de poh-ggz niet alleen diagnos ceert maar ook behandelt, kan er een dubbele aanspraak ontstaan. Vervolg op pagina 5 Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 4

5 Vervolg van pagina 13 Psychofarmaca Extramurale psychofarmaca blij in de de Zvw behouden. De intramurale psychofarmaca wordt wel overgeheveld naar de Jeugdwet. Overheveling dyslexie Enkevoudige, erns ge dyslexiezorg voor kinderen van 7 t/m 12 jaar wordt van de ZvW overgeheveld naar de Jeugdwet. Andere hulp bij dyslexie wordt bekos gd via het onderwijs. A akening AWBZ-Jeugdwet De func es die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden voor alle grondslagen overgeheveld naar de Jeugdwet, voor jeugdigen tot 18 jaar. Dit zijn de func es: begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. De func es bij de grondslag verstandelijke beperking voor jeugdigen tot 18 jaar worden ook naar de Jeugdwet overgeheveld. Mocht rondom de hervorming van de AWBZ worden besloten om de zorgzwaartepakke en voor jeugdigen waarvan duidelijk is dat die hun hele leven verblijfszorg nodig hebben (bijvoorbeeld ZZP VB 5 en 8 en ZZP LVG 5) te omschrijven in de AWBZ, dan is het voorstel om de AWBZ voorliggend te laten zijn. Toelich ng: De verantwoordelijkheid voor deze func es komt op basis van het Regeerakkoord Ru e-ii al bij gemeenten te liggen. Op deze manier wordt er echter niet geknipt per func e doordat deze in verschillende we elijke kaders zijn belegd. Dit leidt tot een situa e waarin in principe integrale jeugdhulp op lokaal wordt vormgegeven voor deze doelgroep, behalve wanneer duidelijk is dat een jongere zijn hele leven verblijfszorg nodig hee. In dat geval is de jeugdige erbij gebaat dat dit onder een we elijke kader zonder lee ijdsgrens valt, waar de AWBZ met de focus op langdurige zorg met uitstek geschikt voor is. Er is nog geen defini eve keuze gemaakt over de a akening voor de kern-awbz. Indien er iets wijzigt in de overheveling uit de AWBZ rich ng Wmo, dan zal bekeken moeten worden wat de gevolgen voor de Jeugdwet zijn. Gegevensverwerking en beleidsinforma e De we ekst over beleidsinforma e blij ongewijzigd. Het project beleidsinforma e beslaat de volgende deelprojecten: Data en systema ek beleidinforma e Met behulp van een minimale dataset met een combina e van unieke cliëntgegevens en uitkoms ndicatoren van gemeentelijk beleid, worden gelijksoor ge gemeenten met een tweejaarlijkse data-uitvraag vergeleken. Verschillen kunnen met een analysekader en een drill down onderzoek nader worden verklaard. De geleerde lessen voor gemeenten en rijk worden op systema sche wijze geborgd. Standaarden Standaarden voor data-uitwisseling uit de verschillende deeldomeinen van de jeugdhulp zullen worden geharmoniseerd. Keteninforma e JB/JR Met de veranderde posi e van bureau jeugdzorg door de nieuwe jeugdwet, wordt de keten van informa evoorziening voor JB/JR verbroken. Dit project voorziet in het herstel en verbetering van deze keten. Cliën nforma e overdracht naar gemeenten Dit project voorziet in het verzamelen van data over unieke gebruikers van oude voorzieningen die met de jeugdwet vervallen. Hierover moeten deze burgers door gemeenten worden geïnformeerd, alsook over de mogelijkheden jeugdhulp te verwerven binnen de kaders van de nieuwe wet. Financiering In het wetsvoorstel is vastgelegd dat voor jeugdhulp een eigen bijdrage is verschuldigd, ter vervanging van de huidige eigen bijdrage/ ouderbijdrageregeling in de Wet op de jeugdzorg. Gemeenten leggen de eigen bijdrage op. De ouderbijdrage levert in het huidige stelsel 12 mln per jaar op en kost ca. 2,5 mln. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de bijdrage bepaald en geregeld welke uitzonderingen er gelden. De kan -bepaling om een eigen bijdrage te heffen voor zowel ambulante/extramurale hulpverlening als hulpverlening buiten het gezin (intramuraal/ residen eel/pleegzorg) wordt gewijzigd in een moet -bepaling voor een ouderbijdrage bij hulpverlening buiten het gezin (intramuraal/ residen eel/pleegzorg) Het maximum-bedrag wordt gewijzigd in een vast bedrag dat voor alle gemeenten gelijk is: de hoogte van de kinderbijslag (gemiddeld ca euro per jaar). Dit wordt bij ministeriële regeling uitgewerkt Er wordt één uitvoeringsinstan e aangewezen: het Centraal Administra e Kantoor (CAK) of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), die de ouderbijdrage voor gemeenten gaat innen. Uitvoering door gemeente zelf is daarmee als mogelijkheid komen te vervallen. Minister Bussemaker kri sch over wetgeving op basis van incidenten Bron: interview Minister van Onderwijs Bussemaker (PvdA) plaatst vraagtekens bij het beleid om problemen in het hoger onderwijs telkens met aanscherping van we en te lijf te gaan. In een interview met NRC, zaterdag 19 januari 2013, noemt ze als voorbeeld het wetsvoorstel Kwaliteitsborgen hoger onderwijs. Dit voorstel ligt nu in de Kamer en kreeg forse kri ek van de Raad van State en diverse poli eke par jen. Samen oogst je meer In het interview merkt de minister op dat niet alles wat er in Den Haag verzonnen wordt, al jd de gewenste uitwerking hee. Daarom moeten poli ci zich telkens afvragen: wat willen bereiken met ons beleid? Bussemaker gee als voorbeeld de aanscherping van het toezicht op naleving van de 850-urennorm in het mbo. De Algemene Rekenkamer hee aangetoond dat deze maatregel de instellingen vooral veel papierwerk oplevert, maar dat het effect op de kwaliteit van het onderwijs niet zichtbaar is. En daar was het volgens de minister toch om te doen. De bewindsvrouw zegt in het interview met NRC dat het haar is opgevallen dat de sector heel goed in staat is zichzelf te hervormen. Neem de kwes e met de onterecht verstrekte diploma s op Inholland. Dat speelde ruim twee jaar geleden. De wet die naar aanleiding van deze affaire is gemaakt, ligt nu bij de Tweede Kamer. Hierin wordt een strengere kwaliteitscontrole geregeld. Maar op Inholland, maar ook elders, zijn mensen allang bezig met het verbeteren van het toezicht. Dat de huidige onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer niet bij elk incident om meer controle roepen, doet haar deugd. De minister laat in het vraaggesprek in NRC in het midden of ze wetsvoorstel ter versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs alsnog terugdraait. Tijdens de behandeling van het voorstel in de Kamer, eind vorig jaar, hebben diverse frac es de minister daartoe opgeroepen. De CDA-frac e liet blijken weinig te zien in het wetsvoorstel nauwelijks zi en en verwees naar een advies van de Raad van State waarin staat dat er onvoldoende aanleiding is om tot wetgeving over te gaan. Het CDA vond het verder een slechte zaak dat op basis van de incidenten bij hogeschool Inholland verregaande wetgeving wordt ingevoerd. Ook D66 plaatste vraagtekens bij nut en noodzaak van nieuwe regelgeving die bovendien niet bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De ChristenUnie was verbolgen over het voorstel en refereerde ook aan het nega eve advies van de Raad van State. En de SGP-frac e bracht naar voren dat de effecten van eerdere maatregelen nog niet eens geëvalueerd zijn. Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 5

6 Samen oogst je meer 30 januari 2013 Bestuurlijke bijeenkomst, Zorg voor Jeugd Portefeuillehouders sociaal domein, gedeputeerde jeugdzorg en Zorgklantoor. De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging symposium 31 januari 2013 van tot uur Ondersteun preven e kindermisbruik in vrijwilligerswerk Bron: VNG Seksueel misbruik komt ook voor in het vrijwilligerswerk met kinderen. Vrijwilligersorganisa es hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen tegen misbruik. Welke bijdrage kunnen gemeenten leveren? Een bijeenkomst van het project 'In veilige handen' bij de gemeente Amsterdam resulteerde in de folder 'Wat gemeenten kunnen doen: seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk met kinderen'. Preven e ondersteunen Het project 'In veilige handen' is door vrijwilligersorganisa es opgezet. Gemeenten kunnen vrijjwilligerswerk ondersteunen bij het nemen van preven eve maatregelen. De folder 'Wat gemeenten kunnen doen' beschrij ook wat een gemeente kan doen als zich een incident voordoet. Meer informa e 'Wat gemeenten kunnen doen' is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Organisa es Vrijwilligerswerk (NOV). Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 6

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel (concept Jeugdwet oktober 2012) 1 ROL GEMEENTE IN HET NIEUWE STELSEL 1.1 Algemeen De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012

Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012 Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012 Achtergrond Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie.

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus Ei DEN HAAG. Geachte mevrouw Schippers,

.., Algemene Rekenkamer. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus Ei DEN HAAG. Geachte mevrouw Schippers, Algemene Rekenkamer.., Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 Ei DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag i mr. drs. H.M.W.G. Goossens 1 drs. A.B.M. GPoerich

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300291 Lbr. 13/020 bijlage(n) 1

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind

pedagogie van het jonge kind BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE GEDRAGSINDICATOREN VOOR AFSTUDEERSTAGE (WIE DOET WAT? WELKE INDICATOREN? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL 1: WIE DOET WAT? ROL VAN DE STUDENT:

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 1 Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz Oktober 2017 Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel; Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, Besluit vast te stellen het volgende: Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt:

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt: TOELICHTING OP DE VERORDENING JEUGDHULP STICHTSE VECHT WEESP, WIJDEMEREN 2015 ALGEMENE TOELICHTING Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; Raadsbesluit Onderwerp: VERORDENING JEUGDHULP Montferland De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015

Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015 Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015 Eva Hameling (e.hameling@hilversum.nl) Han Meijerink (h.meijerink@hilversum.nl) Nr. Vraag/opmerking

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus Welkom Jeugdzorg@breda.nl Programma - dagvoorzitter Simone Mante 17:00 uur Opening door wethouder van Lunteren 17:15 uur Toegang tot

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Ben de Jong is associate partner bij Digital. Hij is specialist op het gebied van digitaal werken, metadatering, digitaal archiveren, e-depot en kwaliteit.

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg.

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp Stand van zaken transitie Jeugdzorg Datum collegebesluit 22 november 2011 Verzenddatum 28 november 2011 Portefeuillehouder Wethouder Van Balken Nummer postregistratie

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Achtergrond: De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie

Wetsvoorstellen 1 belemmeren realisering

Wetsvoorstellen 1 belemmeren realisering Wetsvoorstellen 1 belemmeren realisering Eén Gezin, één plan, één regisseur, en een effectieve aanpak van Huiselijk Geweld en kindermishandeling Diepe Kloof De concepttekst Jeugdwet en het wetsvoorstel

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen,

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldenzaal. Nr. 61483 31 oktober 2014 Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie