ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!"

Transcriptie

1 ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! NIEUWSFLITS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Jaargang 2 aflevering 3 28 januari 2013 Zorg voor jeugd Fryslân p.a. Westersingel CK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg voor Jeugd Fryslân - dat telt! brengt alle in betrokkenen bij de transi e en transforma e van de zorg voor jeugd periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van jeugd en gezin en het verloop van de transi e en transforma e in Fryslân. In de regel verschijnt de nieuwsbrief 1 x per maand. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website IKP Jeugd en Gezin, project transi- e jeugdzorg: h p://www.ikpjeugdengezin.nl. Wilt u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te melden? Stuur uw bijdrage of persbericht naar In het perspec ef van de verschillende transforma es (AWBZ, Wet werken naar Vermogen en Transi e Jeugdzorg) en de invoering van Passend Onderwijs draagt de nieuwsflits zo bij aan een meer samenhangende ontwikkeling en beschouwing van de daaraan voor alle betrokkenen verbonden kansen en mogelijkheden. Als u de nieuwsflits zelf - of niet meer - wilt ontvangen stuur dan een mail naar Realisa e Uitgeverij De Overkant Ringvaartpark LH Capelle aan den IJssel Jaargang 2 Aflevering 3 Echte par cipa e en eigen kracht rondom jeugdzorg vergt cultuuromslag Bron: LOC/LCFJ, Verwey-Jonker Ins tuut Echte par cipa e en eigen kracht vergt volgens het rapport Par cipa e in zicht een omslag. Het houdt in dat jeugdigen, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners worden gezien. In opdracht van Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LOC/LCFJ) hee het Verwey-Jonker Ins tuut gekeken naar de staat van de par cipa e rond jeugdzorg en de transi e in gemeenten. Het rapport biedt inzicht in hoe gemeenten omgaan met par cipa e bij hun huidige taken. De meeste gemeenten zeggen par cipa e van jeugd, ouders of jeugdzorgcliënten belangrijk te vinden, maar vaak blij het bij het (in een laat stadium) informeren of raadplegen van doelgroepen in plaats van échte dialoog en invloed. Het rapport Par cipa e in zicht werpt licht op hoe gemeenten omgaan met par cipa e bij hun huidige taken en in de transi e jeugdzorg. Ook gee het Verwey-Jonker Ins tuut aanbevelingen voor gemeenten en landelijke par jen zoals VWS, jeugdzorg Nederland, VNG, LOC/LCFJ om tot echte par cipa e te komen. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse jeugdzorgstelsel aan de vooravond staat van een grote verandering. Met de stelselwijziging (transi e) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugdigen en ouders binnen hun gemeente; van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. In de visie van de concept Jeugdwet is ook een omslag te zien: naar meer preven e, eerdere ondersteuning en eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dit betekent voor zowel gemeenten als burgers en andere par jen een nieuwe rol. Belang onderkend, maar niet al jd gemeentebreed In het rapport worden drie belangrijke bevindingen genoemd over de par cipa e van jeugd, ouders en/ of jeugd-zorgcliënten: Doorgaans vinden gemeenten par cipa e belangrijk, maar missen ambtenaren daarbij steun vanuit de gemeente. Ambtenaren hebben weinig jd, geld en menskracht om par cipa e neer te ze en. Zij missen goede voorbeelden en methodieken en weten niet op welk moment in de beleidsvorming par- cipa e het meest van nut kan zijn. Het betrekken van jeugd, ouders of jeugdzorgcliënten blij vaak bij het (in een laat stadium) informeren of raadplegen van doelgroepen, in plaats van werkelijke dialoog en invloed. Ac eve par cipa e en eigen kracht vergt volgens het rapport Par cipa e in zicht een omslag en houdt in dat jeugdigen, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners moeten worden gezien. Gemeenten: in gesprek gaan Willen gemeenten ouders, jeugdigen en cliënten betrekken bij het nieuwe lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg, dan is een cultuuromslag nodig. Door in gesprek met jeugdigen en ouders tot gezamenlijke ambi es, doelen en ac es te komen. Par cipa e vergt jd (netwerken opbouwen, werven, vertrouwen winnen) en geld. Gemeenten moeten aandacht en energie steken in heldere verwach ngspatro-nen naar groepen die par ciperen, en daarbij ook de grenzen van de mogelijkheden aangeven. Par cipa e in zicht bevat 18 voorbeelden van gemeenten die een vorm van par cipa e inze en. Andere landelijke par jen Landelijke par jen zoals VWS, Jeugdzorg Nederland, VNG en LOC/LCFJ zouden volgens het Verwey- Jonker Ins tuut prak sche voorbeelden, handreikingen en successen uit verschillende gemeenten kunnen delen over par cipa e van jeugd, ouders en jeugdzorgcliënten. En ze hebben een rol in het ondersteunen van gemeenten die vragen hebben rond par cipa e van cliënten. Een andere aanbeveling is dat landelijke par jen een sociale kaart van de jeugdzorg samenstellen, met een overzicht van de lokale, regionale en landelijke pa ënt- en cliëntorganisa es van jeugdzorg. LOC/LCFJ, de landelijke belangenorganisa e van en voor cliënten in de jeugdzorg, zal zich de komende jd inze en om samen met gemeenten de par cipa e op gemeentelijk en regionaal niveau vorm te geven. Download het hele rapport Par cipa e in zicht van het Verwey- Jonker Ins tuut op: Pagina 1

2 Samen oogst je meer De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Uitnodiging symposium 31 januari 2013 van tot uur Team Prak jk Buitenpost nodigt u van harte uit voor het symposium De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Prak jk Buitenpost viert haar vij arige bestaan als ggz-instelling. Ter ere van dit lustrum willen wij de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder, posi ef onder de aandacht brengen van verwijzers en andere belangstellenden. Daartoe organiseren wij het (mini) symposium en een zorgmarkt. Accredita e voor het symposium is aangevraagd. Tijdens het symposium worden er twee lezingen verzorgd. Daarnaast is er gelegenheid voor discussie en netwerken. Avondvoorzi er is huisarts F.E. Poorte, Friese pla elandsdokter in hart en nieren. Programma uur Inschrijven jdens koffie en broodjes uur Lezing door de heer A. Jongsma, kinderen jeugdpsychiater, over psychofarmaca bij kinderen uur Netwerken jdens koud buffet uur Lezing door de heer P.P.J. Doodkorte, kwar ermaker transi e Friese Jeugdzorg; aansluitend discussie uur Slui ng Voor het symposium in het bijzonder voor het tweede deel van het programma zijn ook coördinatoren van Centra voor Jeugd en Gezin, wethouders Zorg en Welzijn en transi ecoördinatoren uitgenodigd. Aan het symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via: jkbuitenpost.nl/symposium Prak jk Buitenpost is geves gd aan de Kerkstraat 41 te Buitenpost, tel. (0511) , adres: jkbuitenpost.nl Informa e lezingen symposium De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging Psychofarmaca bij kinderen Als professional in de gezondheidszorg word je heen en weer geslingerd tussen verschillende ideeën over psychofarmaca bij kinderen. Pillen voorschrijven bij kinderen, en dan ook nog voor iets psychisch, komt dan weer nega ef, dan weer meer posi ef in het nieuws. Wij moeten ons realiseren dat onze pa ënten ook door deze berichtgeving worden beïnvloed. Het is daarom van belang om de mogelijke voor- en nadelen van psychofarmaca op een rij te hebben. De ontwikkelingen van de medicamenteuze behandeling voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen, maar ook van de standaarden en richtlijnen voor het voorschrijven hiervan, staan niet s l. De controverse hierover is zeer actueel. Volgens psychologe Laura Batstra bijvoorbeeld, is ADHD geen ziekte, maar een gedragsprobleem en daarom zou er niet standaard medica e moeten worden geboden aan kinderen die deze diagnose krijgen. Prof.dr. J.K. Buitelaar stelt echter dat ADHD een sterk gene sch bepaalde persisterende stoornis is waarbij beeldvormend onderzoek van de hersenen op groepsniveau structurele en func onele afwijkingen van de frontostriatale circuits laat zien. In deze informa eve lezing komen de nieuwste inzichten op het gebied van psychofarmaca bij kinderen en de prak sche toepassing daarvan aan de orde. Psychofarmaca bij ontwikkelingsstoornissen, maar ook bij angst, depressieve en psycho sche stoornissen worden besproken. Transi e van de ggz-jeugd Op 1 januari 2015 is de transi e van de jeugdzorg een feit. Dit betekent de overheveling van de jeugdzorg inclusief geestelijke gezondheidzorg naar de gemeenten. De indicering voor jeugdhulp, dus ook die voor psychiatrische pa ënten, komt dan primair bij de gemeenten te liggen; zoals het er nu naar uitziet bij de Centra voor Jeugd en Gezin. De vraag rijst wat dit betekent voor de psychiatrische pa ënten die nu doorgaans via de huisarts worden verwezen. Blij de huisarts wel gezinsdokter wanneer andere instan es, niet medici, de indica e voor psychiatrische zorg gaan stellen? In het meest nega eve scenario komt u er als huisarts namelijk niet meer aan te pas als het gaat om kinderen/ jeugdigen tot 23 jaar. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat er veel zorg over het waarborgen van de kwaliteit van zorg met deze transi e; komen de kinderen die deze zorg nodig hebben nog wel snel, zonder delay, bij de deskundigen die ze nodig hebben? In deze lezing komt in het bijzonder de rol/ posi e die huisartsen in de discussie willen en kunnen innemen aan de orde. Kunnen zij hun deskundigheid als gezinsdokter en op het gebied van triage inzake ggz- versus niet-ggzproblema ek blijven inze en als zij hun rol als poortwachter van deze pa ëntgroep verliezen? De kwar ermaker van de transi e zal in zijn lezing ook aandacht besteden aan de posi e van zorgvragers, aanbieders, overige verwijzers (CJG s, consulta ebureaus en scholen) en financiers (gemeenten, provincie en rijk). Voor huisartsen is het een uitdaging om te voorkomen dat zowel behandeling van kinderen met psychiatrische problemen door huisarts en POH-ggz, als hun regie met betrekking tot verwijzen naar ggz-instellingen verdwijnt. Kortom: ingrijpende ontwikkelingen én grote uitdagingen voor alle betrokkenen! Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 2

3 Hoofdlijnen wijziging concept voorstel Jeugdwet Na slui ng van de consulta eperiode (18 oktober 2012) zijn de ministeries in afstemming met VNG en IPO aan de slag gegaan met het verwerken van de binnengekomen reac es. Dit leidt naar verwach ng tot een stevig aangepaste wetsvoorstel. De nieuwe tekst wordt volgens mededelingen vanwege het transi ebureau (maandag 21 januari 2013) niet eerder openbaar gemaakt dan nadat het advies van de Raad van State is ontvangen en het aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Tijdens de serie regionale Voorlich ngsbijeenkomsten rond de nieuwe jeugdwet welke het transi ebureau begin januari 2013 star e, wordt wel op hoofdlijnen de huidige stand van zaken weergegeven. Een samenva ng daarvan is onderstaand opgenomen. Belangrijke wijzigingen betreffen de verantwoordelijkheid van gemeenten (meer geformuleerd in resultaatstermen), kwaliteit (één landelijk kwaliteitskader voor jeugdhulpinstellingen) en het toezicht (landelijke inspec e houdt toezicht op alle we elijke kwaliteitseisen). Defini es De defini es van jeugdhulp en opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen zijn aangepast. Jeugdhulp betre de vormen van ondersteuning, hulp en zorg waarvoor de gemeente een voorziening moet inze en indien een jeugdige opgroei-, en opvoedingsproblemen hee en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijkt. De defini e van jeugdhulp is aangepast ten opzichte van de consulta eversie: de func es begeleiding en persoonlijke verzorging vallen hier nu ook onder. Het preven eve aanbod valt niet meer onder de defini e. De term opgroei- en opvoedingsproblemen is uitgebreid met psychische problemen om te verduidelijken dat jeugd-ggz hier ook onder valt. De gewijzigde defini es brengen tot uitdrukking dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor preven e van opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen en daar in hun beleidsplan aandacht aan moeten besteden (beleidsplicht), maar dat er voor wat betre preven e geen voorzieningenplicht bestaat. Dit is in overeenstemming met de huidige posi e van presta eveld 2 van de Wmo (preven e). Dit betekent onder andere dat de we elijke kwaliteitseisen die gelden voor jeugdhulpaanbieders, niet gelden voor het louter preven eve aanbod. Opdracht aan gemeenten Hoofdstuk 2 van de we ekst gaat over de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit hoofdstuk is fors ingekort ten opzichte van de consulta eversie: minder gedetailleerd en zoveel mogelijk in resultaatstermen geformuleerd. Toelich ng: Er is een uitgangspuntenar kel toegevoegd waarin de doelen van de stelselwijziging, zoals meer nadruk op preven e en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders (eigen kracht) staan verwoord. De verantwoordelijkheid van gemeenten krijgt vorm in: een op te stellen beleidsplan (analoog als in de Wmo) voor preven e, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en uitvoering kinderbeschermingmaatregelen en jeugdreclassering). Het aantal voorschri en ten aanzien van het beleidsplan en de verordening wordt beperkt ten opzichte van de consulta eversie; een plicht om een voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid en maatschappelijke par cipa e en in het kader van de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. een plicht om te voorzien in een toereikend aanbod van gecer ficeerde instellingen. Een aantal taken, zoals de Kindertelefoon en 7 x 24 uurs bereikbaarheid staan niet meer expliciet in het aangepaste wetsvoorstel. Daar waar nodig wordt in de MvT geduid wat er met de meer algemene opdracht bedoeld wordt. Om te voorkomen dat burgers te snel een recht op een voorziening kunnen afdwingen is wetsvoorstel zodanig aangepast dat een gemeente alleen een voorziening hoe te treffen als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijken. Dit sluit aan bij het principe van eigen kracht, dat een van de uitgangspunten van de stelselwijziging is. Lee ijdsgrenzen Uitgangspunt is een lee ijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In de nieuwe MvT staat nu duidelijker verwoord dat: Voor jeugdreclassering een lee ijdsgrens geldt, die wordt vastgelegd in het Wetboek Samen oogst je meer van Strafrecht. De jeugdreclasseringmaatregel kan nu tot het 21 ste levensjaar worden opgelegd (en met de komst van het adolescentenstrafrecht tot het 23 ste ). Voor de jeugdhulp die wordt ingezet geldt op basis van de Jeugdwet echter wel een lee ijdsgrens van 18 jaar. Het belang van con nuïteit van zorg. Er moet een goede overdracht plaatsvinden, zodra een jongere na zijn 18 e levensjaar onder een ander we elijk kader komt te vallen. Het streven is dat de zorg indien gewenst- bij dezelfde zorgaanbieder wordt verleend. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23 ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander we elijk kader valt en mits het voldoet aan de voorwaarden. Voor de gesloten jeugdzorg bestaat de mogelijkheid om jeugdhulp door te laten lopen tot hooguit zes maanden na het 18 e levensjaar, omdat het toepassen van dwang op pedagogische grondslag bij meerderjarigen strijd oplevert met ar kel 5 EVRM. Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) De samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in één organisa e Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt via de conceptjeugdwet we elijk verankerd in de Wmo. Er is gekozen voor de Wmo en niet de Jeugdwet omdat het niet logisch is om een meldpunt dat bedoeld is voor de hele bevolking te verankeren in een wet die zich specifiek richt op jeugdigen. Kwaliteitswaarborgen De kwaliteitsparagraaf is ten opzichte van de consulta eversie sterk vereenvoudigd. Uit de consulta e bleek de kwaliteitsparagraaf te ingewikkeld en te gelaagd. Vervolg op pagina 4 Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 3

4 Vervolg van pagina 12 Toelich ng: De concept we ekst en MvT zijn als volgt aangepast: Kwaliteitsparagraaf sluit waar mogelijk aan bij de zorgwetgeving. Preven e zal niet meer onder het begrip Jeugdhulp vallen. Dit betekent dat ook de we elijke kwaliteitseisen niet van toepassing zullen zijn op preven e. De eis om medezeggenschap (*) en klachtena andeling te regelen in gemeentelijke beleidsplannen zijn geschrapt en nu onderdeel van de eisen aan instellingen. Gemeenten krijgen de opdracht om het vertrouwenswerk vorm te geven voor het hele hulpaanbod en gecer ficeerde instellingen. Door de verantwoordelijkheid bij de gemeente te beleggen wordt, meer dan bij instellingen, de ona ankelijkheid gewaarborgd. De categorie extra kwaliteitseisen is vervallen. De kwaliteitseisen uit deze categorie zijn belegd bij de eisen aan gemeenten (vertrouwenspersoon) of instellingen (de rest). De eisen voor het opstellen van een hulpverleningsplan en het regelen van de systema sche kwaliteitsbewaking (*) worden gekoppeld aan de eis van verantwoorde hulp. In de MvT is beschreven dat de uitvoering ervan meer zal vergen, naarmate de omvang van de hulpverlening toeneemt. Het is aan de instelling om te beoordelen welke mate van detaillering nodig is. De eis van het organiseren van medezeggenschap zal alleen gelden voor aanbieders die meer dan en medewerkers hebben. Hiermee wordt onnodige administra eve lasten tegengegaan. Het recht op informa e (conform de huidige zorgwe en) en de verplich ng voor de klachtencommissie om structurele onverantwoorde zorg aan de inspec e te melden worden toegevoegd aan de kwaliteitsparagraaf. Voor het invullen van de norm verantwoorde werktoedeling voor professionals, is zo nodig vervangen door al jd, tenzij conform de wetswijziging professionalisering Wjz. Kan-bepaling voor het stellen van kwaliteitseisen aan òf methoden en programma s jeugdhulp-breed of alleen in strafrechtelijk kader is toegevoegd aan de kwaliteitsparagraaf. De cer ficering voor Jeugdzorg plus instellingen komt te vervallen. Voor deze vorm van jeugdhulp wordt aangesloten bij de kwaliteitswetgeving die voor de verplichte GGZ geldt. Per Ministeriele Regeling wordt het normenkader cer ficering JB/JR vastgesteld. (*) Niet voor JB/JR NB In het kader van de VOG, werken we nog uit welke mogelijkheden er zijn om de screening voor medewerkers in de jeugdhulp te intensiveren. Het vraagstuk van intensievere screening is zowel technisch als juridisch complex en vraagt om zorgvuldige uitwerking, ook gezien de uitvoeringskosten. Toezicht Voor het toezichtregime wordt aangesloten op het vereenvoudigde kwaliteitsregime. Bij één we elijk kwaliteitsregime past één toezichthouder. Om overlap tussen toezicht door het Rijk en de gemeenten te voorkomen, is er gekozen voor landelijk toezicht door de Rijksinspec e (Inspec e jeugdzorg en Inspec e Gezondheidszorg). In de nieuwe we ekst is opgenomen dat: de landelijk werkende Rijksinspec e (IJZ en IGZ) toezicht houdt op de kwaliteit in algemene zin en op alle we elijke kwaliteitseisen aan instellingen en professionals; de landelijk werkende Rijksinspec e belast wordt met handhaving op een vergelijkbare wijze als thans de IGZ handhaa ; de handhavingsinstrumenten van de IJZ worden uitgebreid en meer in overeenstemming gebracht met de handhavingsinstrumenten van de IGZ, zoals bijvoorbeeld de bestuurlijke boete. Specialis sche jeugdhulp De jeugd-ggz wordt, conform het Regeerakkoord, overgeheveld naar gemeenten. Op basis van het rapport Gemeenten aan zet: twee wegen naar naar de ggz voor zorggezinnen zijn de volgende wijzigingen aangebracht: Doorontwikkelen kwaliteit: gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten hier op landelijk niveau afspraken over maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalita ef goede jeugdhulp. Daarom is het van belang dat zij al dan niet in samenwerking met het Rijk investeren in richtlijnontwikkeling, onderzoek en innova e en hier op landelijk niveau afspraken over maken. Landelijke inkoop: minimaal voor specialis sche jeugd-ggz Er is een haakje in de Jeugdwet opgenomen waarin nadere regels gesteld worden over het opdrachtgeverschap van zorgaanbod (niet alleen voor jeugd-ggz, maar voor alle jeugdhulp). Medisch specialist: rechtstreeks doorverwijzen naar jeugd-ggz Momenteel wordt nog uitgewerkt hoe dit punt het best kan worden opgepakt. Samen oogst je meer De regelgeving voor de gezondheidszorg blij gelden voor de j-ggz De kwaliteitsbepalingen van de Jeugdwet worden analoog aan de zorgwe en vormgegeven. Dit betre de Wgbo,de Wkcz, de Wmcz en de Kwaliteitswet zorginstellingen (en in de toekomst mogelijk de Wcz). De Wet BIG blij gewoon gelden voor de individuele gezondheidszorg, waaonder de j-ggz. Landelijke afspraken zorgverzekeraars en gemeenten: over rol huisarts bij doorverwijzen naar jeugdggz en de doorstroom naar volwassen-ggz Zie hieronder Toeleiding huisarts naar jeugdggz/jeugdhulp. De IGZ moet toezicht blijven houden op de jeugdggz Zie hierboven onder punt Toezicht Toeleiding huisarts naar jeugd-ggz/jeugdhulp In de we ekst is opgenomen dat de huisarts niet alleen naar jeugd-ggz mag doorverwijzen, maar naar alle vormen van jeugdhulp. Voorwaarde is dat gemeenten goed kunnen sturen op volumebeheersing en dit vorm kunnen geven vanuit de één gezin, één plan en één regisseur gedachte. Om de integraliteit te bevorderen is het logisch dat de huisarts ook naar de jeugdhulp kan doorverwijzen. In de we ekst en de MvT staat omschreven dat voorzien wordt in sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij het inze en van jeugdhulp door de huisarts. Momenteel wordt nog gewerkt aan de precieze formulering, maar er zal vastgelegd worden dat gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars onderling afspraken maken over de randvoorwaarden waarbinnen en de wijze waarop de huisarts jeugdhulp kan inze en. Prak jkondersteuner- ggz van de huisarts (poh -ggz) De Poh-ggz blij in de Zvw behouden, maar indien blijkt dat de poh-ggz niet alleen diagnos ceert maar ook behandelt, kan er een dubbele aanspraak ontstaan. Vervolg op pagina 5 Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 4

5 Vervolg van pagina 13 Psychofarmaca Extramurale psychofarmaca blij in de de Zvw behouden. De intramurale psychofarmaca wordt wel overgeheveld naar de Jeugdwet. Overheveling dyslexie Enkevoudige, erns ge dyslexiezorg voor kinderen van 7 t/m 12 jaar wordt van de ZvW overgeheveld naar de Jeugdwet. Andere hulp bij dyslexie wordt bekos gd via het onderwijs. A akening AWBZ-Jeugdwet De func es die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden voor alle grondslagen overgeheveld naar de Jeugdwet, voor jeugdigen tot 18 jaar. Dit zijn de func es: begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. De func es bij de grondslag verstandelijke beperking voor jeugdigen tot 18 jaar worden ook naar de Jeugdwet overgeheveld. Mocht rondom de hervorming van de AWBZ worden besloten om de zorgzwaartepakke en voor jeugdigen waarvan duidelijk is dat die hun hele leven verblijfszorg nodig hebben (bijvoorbeeld ZZP VB 5 en 8 en ZZP LVG 5) te omschrijven in de AWBZ, dan is het voorstel om de AWBZ voorliggend te laten zijn. Toelich ng: De verantwoordelijkheid voor deze func es komt op basis van het Regeerakkoord Ru e-ii al bij gemeenten te liggen. Op deze manier wordt er echter niet geknipt per func e doordat deze in verschillende we elijke kaders zijn belegd. Dit leidt tot een situa e waarin in principe integrale jeugdhulp op lokaal wordt vormgegeven voor deze doelgroep, behalve wanneer duidelijk is dat een jongere zijn hele leven verblijfszorg nodig hee. In dat geval is de jeugdige erbij gebaat dat dit onder een we elijke kader zonder lee ijdsgrens valt, waar de AWBZ met de focus op langdurige zorg met uitstek geschikt voor is. Er is nog geen defini eve keuze gemaakt over de a akening voor de kern-awbz. Indien er iets wijzigt in de overheveling uit de AWBZ rich ng Wmo, dan zal bekeken moeten worden wat de gevolgen voor de Jeugdwet zijn. Gegevensverwerking en beleidsinforma e De we ekst over beleidsinforma e blij ongewijzigd. Het project beleidsinforma e beslaat de volgende deelprojecten: Data en systema ek beleidinforma e Met behulp van een minimale dataset met een combina e van unieke cliëntgegevens en uitkoms ndicatoren van gemeentelijk beleid, worden gelijksoor ge gemeenten met een tweejaarlijkse data-uitvraag vergeleken. Verschillen kunnen met een analysekader en een drill down onderzoek nader worden verklaard. De geleerde lessen voor gemeenten en rijk worden op systema sche wijze geborgd. Standaarden Standaarden voor data-uitwisseling uit de verschillende deeldomeinen van de jeugdhulp zullen worden geharmoniseerd. Keteninforma e JB/JR Met de veranderde posi e van bureau jeugdzorg door de nieuwe jeugdwet, wordt de keten van informa evoorziening voor JB/JR verbroken. Dit project voorziet in het herstel en verbetering van deze keten. Cliën nforma e overdracht naar gemeenten Dit project voorziet in het verzamelen van data over unieke gebruikers van oude voorzieningen die met de jeugdwet vervallen. Hierover moeten deze burgers door gemeenten worden geïnformeerd, alsook over de mogelijkheden jeugdhulp te verwerven binnen de kaders van de nieuwe wet. Financiering In het wetsvoorstel is vastgelegd dat voor jeugdhulp een eigen bijdrage is verschuldigd, ter vervanging van de huidige eigen bijdrage/ ouderbijdrageregeling in de Wet op de jeugdzorg. Gemeenten leggen de eigen bijdrage op. De ouderbijdrage levert in het huidige stelsel 12 mln per jaar op en kost ca. 2,5 mln. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de bijdrage bepaald en geregeld welke uitzonderingen er gelden. De kan -bepaling om een eigen bijdrage te heffen voor zowel ambulante/extramurale hulpverlening als hulpverlening buiten het gezin (intramuraal/ residen eel/pleegzorg) wordt gewijzigd in een moet -bepaling voor een ouderbijdrage bij hulpverlening buiten het gezin (intramuraal/ residen eel/pleegzorg) Het maximum-bedrag wordt gewijzigd in een vast bedrag dat voor alle gemeenten gelijk is: de hoogte van de kinderbijslag (gemiddeld ca euro per jaar). Dit wordt bij ministeriële regeling uitgewerkt Er wordt één uitvoeringsinstan e aangewezen: het Centraal Administra e Kantoor (CAK) of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), die de ouderbijdrage voor gemeenten gaat innen. Uitvoering door gemeente zelf is daarmee als mogelijkheid komen te vervallen. Minister Bussemaker kri sch over wetgeving op basis van incidenten Bron: interview Minister van Onderwijs Bussemaker (PvdA) plaatst vraagtekens bij het beleid om problemen in het hoger onderwijs telkens met aanscherping van we en te lijf te gaan. In een interview met NRC, zaterdag 19 januari 2013, noemt ze als voorbeeld het wetsvoorstel Kwaliteitsborgen hoger onderwijs. Dit voorstel ligt nu in de Kamer en kreeg forse kri ek van de Raad van State en diverse poli eke par jen. Samen oogst je meer In het interview merkt de minister op dat niet alles wat er in Den Haag verzonnen wordt, al jd de gewenste uitwerking hee. Daarom moeten poli ci zich telkens afvragen: wat willen bereiken met ons beleid? Bussemaker gee als voorbeeld de aanscherping van het toezicht op naleving van de 850-urennorm in het mbo. De Algemene Rekenkamer hee aangetoond dat deze maatregel de instellingen vooral veel papierwerk oplevert, maar dat het effect op de kwaliteit van het onderwijs niet zichtbaar is. En daar was het volgens de minister toch om te doen. De bewindsvrouw zegt in het interview met NRC dat het haar is opgevallen dat de sector heel goed in staat is zichzelf te hervormen. Neem de kwes e met de onterecht verstrekte diploma s op Inholland. Dat speelde ruim twee jaar geleden. De wet die naar aanleiding van deze affaire is gemaakt, ligt nu bij de Tweede Kamer. Hierin wordt een strengere kwaliteitscontrole geregeld. Maar op Inholland, maar ook elders, zijn mensen allang bezig met het verbeteren van het toezicht. Dat de huidige onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer niet bij elk incident om meer controle roepen, doet haar deugd. De minister laat in het vraaggesprek in NRC in het midden of ze wetsvoorstel ter versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs alsnog terugdraait. Tijdens de behandeling van het voorstel in de Kamer, eind vorig jaar, hebben diverse frac es de minister daartoe opgeroepen. De CDA-frac e liet blijken weinig te zien in het wetsvoorstel nauwelijks zi en en verwees naar een advies van de Raad van State waarin staat dat er onvoldoende aanleiding is om tot wetgeving over te gaan. Het CDA vond het verder een slechte zaak dat op basis van de incidenten bij hogeschool Inholland verregaande wetgeving wordt ingevoerd. Ook D66 plaatste vraagtekens bij nut en noodzaak van nieuwe regelgeving die bovendien niet bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De ChristenUnie was verbolgen over het voorstel en refereerde ook aan het nega eve advies van de Raad van State. En de SGP-frac e bracht naar voren dat de effecten van eerdere maatregelen nog niet eens geëvalueerd zijn. Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 5

6 Samen oogst je meer 30 januari 2013 Bestuurlijke bijeenkomst, Zorg voor Jeugd Portefeuillehouders sociaal domein, gedeputeerde jeugdzorg en Zorgklantoor. De huisarts nog gezinsdokter? Ontwikkelingen in de ggz jeugd: probleem of uitdaging symposium 31 januari 2013 van tot uur Ondersteun preven e kindermisbruik in vrijwilligerswerk Bron: VNG Seksueel misbruik komt ook voor in het vrijwilligerswerk met kinderen. Vrijwilligersorganisa es hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen tegen misbruik. Welke bijdrage kunnen gemeenten leveren? Een bijeenkomst van het project 'In veilige handen' bij de gemeente Amsterdam resulteerde in de folder 'Wat gemeenten kunnen doen: seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk met kinderen'. Preven e ondersteunen Het project 'In veilige handen' is door vrijwilligersorganisa es opgezet. Gemeenten kunnen vrijjwilligerswerk ondersteunen bij het nemen van preven eve maatregelen. De folder 'Wat gemeenten kunnen doen' beschrij ook wat een gemeente kan doen als zich een incident voordoet. Meer informa e 'Wat gemeenten kunnen doen' is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Organisa es Vrijwilligerswerk (NOV). Jaargang 2 Aflevering 3 Pagina 6

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel (concept Jeugdwet oktober 2012) 1 ROL GEMEENTE IN HET NIEUWE STELSEL 1.1 Algemeen De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012

Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012 Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012 Achtergrond Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie.

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt:

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt: TOELICHTING OP DE VERORDENING JEUGDHULP STICHTSE VECHT WEESP, WIJDEMEREN 2015 ALGEMENE TOELICHTING Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus Welkom Jeugdzorg@breda.nl Programma - dagvoorzitter Simone Mante 17:00 uur Opening door wethouder van Lunteren 17:15 uur Toegang tot

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen,

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt:

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt: Toelichting op de Verordening Jeugdhulp 2015 Gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2014/67 Algemene Toelichting Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten versie 1.0 K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Jos Janssen, Mei 2014 1 Bezwaar en Beroep Jeugdwet Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Vragen tot en met 15 augustus 2014 Vraag Paragraaf Vraag Antwoord nr. 1 Deelovereenkomst Individuele 14) Regionaal

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Hoofdlijnen. wetsvoorstel. Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Hoofdlijnen. wetsvoorstel. Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Hoofdlijnen wetsvoorstel Jeugdwet September 2013 Op 1 juli 2013 hebben de staatssecretarissen van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Praatpapier samenwerking gemeenten en huisartsen voor de zorg voor jeugd

Praatpapier samenwerking gemeenten en huisartsen voor de zorg voor jeugd Praatpapier samenwerking gemeenten en huisartsen voor de zorg voor jeugd Aanleiding De Jeugdwet treedt op 1 januari 2015 in werking. Deze wet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Welke richting kiest u voor 2015?

Welke richting kiest u voor 2015? 6 TransiTies zorg T EK S T: S A N D ER P E T ER S // B EELD: A A D G O U DA P P EL lhv de dokter mei 2014 DE GROTE WETSWIJZIGINGEN OP EEN RIJ Welke richting kiest u voor 2015? 7 Door vier grote wetsvernieuwingen

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 402 Wet cliëntenrechten zorg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 7 oktober 2014 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J. N. Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen.

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz per Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz A. Partijen betrokken bij hervorming langdurige intramurale ggz In de afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken

Nadere informatie

2 7 JAN.2015 Gemeente Delft

2 7 JAN.2015 Gemeente Delft K/1 Qescand archief 2 7 JAN.2015 Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 14-10-2014 A.H. Hekker,

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Samenwerkingsverband Drechtsteden i.o. Mei 2013 - uitgave voor ouders en verzorgers www.swv-zhz.nl 1 Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Wij willen in deze Nieuwsbrief ouders en verzorgers informeren

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Maatschappelijke Advies Raad Gemeente Brummen. Brummen, 26 januari 2014. Betreft: Verordening Jeugzorg. Geacht College van B&W van de gemeente Brummen

Maatschappelijke Advies Raad Gemeente Brummen. Brummen, 26 januari 2014. Betreft: Verordening Jeugzorg. Geacht College van B&W van de gemeente Brummen Maatschappelijke Advies Raad Gemeente Brummen Brummen, 26 januari 2014 Betreft: Verordening Jeugzorg Geacht College van B&W van de gemeente Brummen De MAR heeft veel waardering voor de inhoud van de kadernotitie

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

In deze brief zullen de verschillende kernthema s uiteengezet worden, waarna vanuit elk kernthema een reactie op uw wetsvoorstel volgt.

In deze brief zullen de verschillende kernthema s uiteengezet worden, waarna vanuit elk kernthema een reactie op uw wetsvoorstel volgt. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. secretariaat programma Stelselwijziging Jeugd Kamer A307 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag referentie 00000467 contact Arthur Schellekens betreft reactie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN 2015 Presentatie Ouderen bonden 13 januari 2014 Door: Jaap Vermeijden Lid Wmo Adviesraad Waalwijk HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN VOORZOVER THANS BEKEND! ROL

Nadere informatie

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Wet op de jeugdzorg Den Haag, september 2003 informatiebrochure 2 Wet op de jeugdzorg 2003 Inhoud i Voorwoord 5 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 7 Achtergronden van

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Jeugdhulp 2015. Reactie/advies: Algemene reactie

Inspraak regionale Verordening Jeugdhulp 2015. Reactie/advies: Algemene reactie Inspraak regionale Verordening Jeugdhulp 2015 Reactie/advies: Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van deze format. De inspraaktermijn sluit op

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010

ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010 G S D A U T O M A T I S E R I N G UW PARTNER IN ICT EN BUSINESS SOLUTIONS ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010 Nieuwsbrief September 2010 Inhoud Algemeen Dashboard Management rapportage Budge

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie