Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018"

Transcriptie

1 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk 2: Inleiding 2.1 Opdracht Doel Aandachtspunten 6 Hoofdstuk 3: Diaconaat in Bijbels perspectief 3.1 Inleiding Barmhartigheid Gerechtigheid Dienstbetoon 9 Hoofdstuk 4: Visie op diaconale arbeid in en vanuit de gemeente 4.1 Inleiding Diaconale arbeid Diaconaat in de gemeente Diaconaat vanuit de gemeente Visie op de toekomst van het diaconaat van de gemeente Verlangen voor de toekomst Hoofdstuk 5: Diaconaat door de gemeente 5.1 Inleiding Taakverdeling Diaconaat door de gemeente: een concretisering Jeugddiaconaat Ouderenwerk Inloophuis Voedselbank Hoofdstuk 6: Ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst 6.1 De eredienst vanuit diaconaal perspectief Inzamelen van de liefdegaven Dienen aan het Heilig Avondmaal 28 Hoofdstuk 7: Hervormde Gemeente Putten 7.1 De Hervormde Gemeente Putten 29 Hoofdstuk 8: Hulpverlening 8.1 Inleiding Binnen de gemeente 30 Hoofdstuk 9: Financieel beleid en beheer 9.1 Inleiding Inkomsten en vermogen Uitgaven Diaconale collecten Diaconaal rendement De Stichting Fonds voor de huisarmen van Putten -Coop Schrassert Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

3 Hoofdstuk 10: PR Diaconie 10.1 Inleiding Doelstelling Doelgroepen en betrokkenheid Uitwerking informatiemomenten Evaluatie 38 Hoofdstuk 11: Beleidsvoornemens 11.1 Inleiding 11.2 Beleidsaanbevelingen Hoofdstuk 12: Werkplan 12.1 Bewaking uitvoering beleidsvoornemens Beleidsplancommissie Planning realisering beleidsvoornemens 42 2 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

4 Hoofdstuk 1: Voorwoord Omzien naar elkaar In het diaconaat gaat het om het omzien naar elkaar vanuit de liefde die God ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft bewezen. Omzien naar elkaar wil zeggen: naar de ander toegaan om te weten hoe het met hem of haar gaat; aandacht en belangstelling voor de ander hebben. Daartoe worden wij door God aangespoord in Zijn gebod om de naaste lief te hebben als onszelf. De apostel van de liefde, Johannes, wijst zijn lezers er op dat de daad gekoppeld moet worden aan het woord als hij schrijft: "Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. (1 Johannes 3 : 18-19). De dichter van Psalm 146 zingt van God die trouw is en omziet naar de zwakkeren, de verdrukten, de behoeftigen, hen die bij ons mensen niet in aanzien zijn: Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart, Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. De HEERE maakt de gevangenen los, de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de gebogenen op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom. Het diaconaat is een opdracht aan de gemeente van Christus. Christus kwam om te dienen, om te lijden en sterven voor ons, zondaren. Hij was met innerlijke ontferming bewogen en zag naar ons om. Het beleidsplan heeft tot doel de diaconale arbeid in de Hervormde Gemeente te Putten te stimuleren en richting te geven. Het centrale thema daarin is het omzien naar elkaar vanuit de liefde die Christus aan ons op Golgotha heeft bewezen. Die liefde is de leidraad van waaruit de arbeid mag plaatsvinden. Het diaconaat mag en moet een verklanking zijn van de liefde tot de naaste dichtbij en ver weg. Zonder de liefde tot de naaste in Christus is het diaconaat - om met de apostel Paulus te spreken een klinkend metaal of luidende schel. In het voorliggende beleidsplan worden verschillende aspecten van de diaconale arbeid in en vanuit de Hervormde Gemeente te Putten beschreven. Tevens worden er aanbevelingen gedaan en beleidsvoornemens geformuleerd. Het beleidsplan tracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen, maar pretendeert niet een uitputtende opsomming van alle werkzaamheden en aspecten van de diaconale arbeid te bevatten. Naast dit beleidsplan is een Handboek Diaconie Putten samengesteld, waarin een groot aantal praktische onderwerpen zijn beschreven; ook zijn daarin structuren, verbanden en deelname in organisaties en commissies weergegeven. Tevens zijn in een aantal bijlagen bij het handboek bestaande documenten, overeenkomsten en roosters opgenomen en zijn criteria vastgelegd, welke zo veel als mogelijk worden gehanteerd bij het diaconaal handelen. Dit beleidsplan is opgezet in 12 hoofdstukken exclusief het voorwoord. In hoofdstuk 2 worden de opdracht, het doel en de aandachtspunten geformuleerd. Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving van het diaconaat in Bijbels perspectief. Hoofdstuk 4 geeft de visie op de diaconale arbeid in en vanuit de gemeente. Hoofdstuk 5 sluit daarop aan met het onderwerp 'diaconaat door de gemeente'. De ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst wordt omschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 geeft een korte impuls van de Hervormde Gemeente te Putten. In hoofdstuk 8 wordt de hulpverlening door de diaconie benoemd, een nadere omschrijving van processen en criteria zijn vastgelegd in het Handboek Diaconie Putten. Het financieel beleid en beheer over het diaconale vermogen is het onderwerp van hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 heeft betrekking op de PR van de diaconie. De beleidsvoornemens worden Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

5 samengevat in hoofdstuk 11. Tenslotte wordt in hoofdstuk 12 een werkplan beschreven, aan de hand waarvan het beleidsplan ook daadwerkelijk ter hand kan worden genomen. Het vorige beleidsplan ( ) heeft als basis gediend voor het nu voorliggende beleidsplan ( ). Mede aan de hand van inventarisatie binnen het college van diakenen is er door een ingestelde werkgroep Herziening Beleidsplan Diaconie een geactualiseerd beleidsplan tot stand gekomen. De werkgroep bestond uit vier diakenen, twee gemeenteleden en de gemeenteadviseur. Daarnaast participeerde er iedere vergadering één van de DB-leden. Specifiek ten aanzien van het onderwerp PR is de specialistische kennis van diaken H. Hennipman toegevoegd. Het is onze bede dat dit beleidsplan een bijdrage mag leveren aan de diaconale arbeid in en vanuit de Hervormde Gemeente te Putten en zo dienstbaar mag zijn aan het bouwen van de Gemeente van Christus. Putten, juni Samenstelling werkgroep: Diakenen J. van Drie (thans ouderling) C. van den Pol (vz) C.A. Schaap H. Termaat (secr) Gemeenteleden Mw. C. van de Burgt-Woudenberg M. de Ruiter Gemeenteadviseur classis Nijkerk PKN A. Peters Eén van de leden van het DB G.J. Kroon G. Liefting G.A. Priem 4 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

6 2.1. Opdracht Hoofdstuk 2: Inleiding Op grond van Ordinantie 11 art.3.5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is het college van diakenen in zijn beleid en handelen gebonden aan het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening die door de Algemene Kerkenraad zijn vastgesteld. Momenteel wordt binnen de Algemene Kerkenraad gewerkt aan het beleidsplan. De opzet van dat beleidsplan is zodanig dat het college van diakenen haar beleid in een eigen beleidsplan nader uitwerkt. In de kerkorde wordt benadrukt dat de beleidsplannen, de begrotingen en de jaarrekeningen in onderling overleg worden opgesteld. Er dient éénheid in het beleid te zijn. God is een God van orde. Zo heeft Hij Zich aan ons geopenbaard in Zijn Woord. Het is daarom dat wij ook orde dienen aan te brengen in ons diaconaal handelen Doel Het formuleren van een meerjarenbeleidsplan voor de diaconie heeft een meervoudig doel en kan worden samengevat in de navolgende onderdelen. 1. Verdieping en bezinning Het formuleren van de uitgangspunten en de visie op het diaconaat leidt tot een verdieping, bezinning en het functioneren daarvan. Aan de hand van Gods Woord dient het diaconaat te worden beoefend. De Bijbel dient leidraad te zijn bij het verrichten van de diaconale arbeid. De verdieping en bezinning ziet niet alleen op het college van diakenen, maar ook op de Hervormde Gemeente te Putten in het geheel. De vraag hoe wij een diaconale gemeente dienen te zijn, zal telkens opnieuw beantwoord moeten worden. 2. Zicht op het geheel Door een inventarisatie van de taken en de activiteiten binnen de gemeente door de diaconie dient in beeld te worden gebracht welke arbeid er wordt verricht. Door een inventarisatie kan ook duidelijk worden gemaakt op welke gebieden door de diaconie nog activiteiten dienen te worden ontwikkeld. 3. Doelbepaling Uit het hiervoor onder 1 en 2 gestelde vloeit voort dat een doel dient te worden bepaald voor de diaconale arbeid zoals deze in de plaatselijke gemeente wordt verricht. Op basis van de verdieping en bezinning enerzijds en de inventarisatie anderzijds dient een koers voor de diaconale arbeid te worden vastgesteld. Tevens dienen op basis daarvan prioriteiten te worden gesteld. 4. Planmatig werken Op basis van een beleidsplan kan planmatig worden gewerkt. Aan de hand daarvan kan vervolgens ook jaarlijks verantwoording van de werkzaamheden van de diaconie worden afgelegd. 5. Continuïteit Door beleid vast te leggen wordt de continuïteit van het werk bevorderd. Processen terzake van de besluitvorming en procedures dienen te worden vastgelegd. Hiermee wordt een zekere mate van kennis behouden. Zeker gelet op de eventuele verkorting van de ambtstermijnen en de daarmee gepaard gaande wisselingen binnen het college van diakenen kan voorkomen worden dat een stuk kennis verloren gaat. 6. Publiciteit Door middel van het beleidsplan heeft de diaconie de mogelijkheid om de gemeente voor te lichten en te informeren over wat het diaconaat inhoudt in de concrete plaatselijke situatie. Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

7 2.3 Aandachtspunten Voor de komende vier jaren zijn voor het diaconale werk binnen de Hervormde Gemeente te Putten een aantal prioriteiten geformuleerd. Zij zijn vastgesteld naar aanleiding van een gehouden bezinningsvergadering voor diakenen op 1 oktober Het betreft de volgende zaken: Aandacht voor het geestelijke aspect van het diaconale handelen; Toerusten van gemeenteleden, zodat ieder naar de naaste omziet, Gaven gemeenteleden benutten; Samenwerking met mantelzorgers; Diaconie als wegwijzer in verband met veranderende sociale wetgeving; Op zoek naar mensen in de knel o.a. via huisbezoek, de voedselbank en het inloophuis; Realiseren van extra noodopvangwoningen voor kort verblijf. 6 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

8 Hoofdstuk 3: Diaconaat in Bijbels perspectief 3.1 Inleiding Christus geeft in de samenvatting van de wet aan waar het in het geloof om gaat, namelijk: God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf. Het diaconaat bestaande in barmhartigheid en gerechtigheid, maakt de liefde tot de naaste concreet in het dienstbetoon aan de ander. Diaconaat is dus Gods-dienst. In artikel IV van de kerkorde wordt in het eerste lid bepaald dat de gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God onder andere in het diaconaat, zulks tot opbouw van het lichaam van Christus. Deze diaconale roeping vervult de gemeente in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid: - te delen wat haar aan gaven geschonken is; - te helpen waar geen helper is; en - te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De voorschriften en leefregels die God aan Zijn volk gaf en die in het Oude Testament tot ons komen, worden gekenmerkt door de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid. Gods liefde voor mensen krijgt daarin gestalte. Het Nieuwe Testament trekt deze lijnen vanuit het Oude Testament door. In Christus worden deze kernbegrippen vervuld. Zij vinden in Hem hun bron en doel. Het diaconaat in de gemeente krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente. Zij worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht (artikel 3 lid 3 Ordinantie 8). Het diaconaat kan kernachtig worden samengevat in drie begrippen: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon. 3.2 Barmhartigheid Barmhartigheid kunnen we het basiswoord noemen voor het hele diaconaat. Het grondwoord voor barmhartigheid is in het Oude Testament chèsèd, wat kan worden vertaald met goedheid, trouw, weldadigheid, loyaliteit, genade. Deze barmhartigheid is niet maar een opwelling van vriendelijkheid, maar is gebaseerd op een onderlinge relatie, waaraan rechten en plichten verbonden zijn. De barmhartigheid van God komt op uit het verbond dat Hij met Israël gesloten heeft: Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. (Deut. 7 : 9). Bij barmhartigheid gaat het er niet allereerst om wat we voor de ander voelen, maar om wat we voor de ander doen, heel concreet. In het Nieuwe Testament is barmhartigheid vooral de vertaling van het Griekse woord eleos. Daarbij gaat het allereerst om de barmhartigheid van God, die aan het licht komt in de gave van Zijn Zoon Jezus Christus. Christenen mogen leven van Gods barmhartigheid. Het woord eleos kan ook worden vertaald met ontferming. Net als in het Oude Testament gaat het bij ontferming om daadwerkelijke hulp. Als Bartiméüs tot Jezus roept: Ontferm U over mij, dan vraagt hij concreet om weer ziende te mogen worden (Mark. 10 : 47,51). De dienst der barmhartigheid heeft een eigen plaats in de christelijke gemeente. Zij hoort bij de gaven, die door Christus aan Zijn gemeente worden geschonken. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven ; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. (Rom. 12 : 6,8). Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. (Matth. 5 : 7). Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

9 3.3 Gerechtigheid In de bezinning op de diaconale verantwoordelijkheid krijgt het Bijbelse begrip gerechtigheid steeds meer aandacht. Daarbij wordt onderstreept, dat diaconaat niet kan volstaan met het betonen van barmhartigheid, door de menselijke nood in zijn gevolgen te verzachten. We zijn evenzeer geroepen tot het oefenen van gerechtigheid door de oorzaken van de nood aan te pakken. Gods gerechtigheid In de Bijbel heeft gerechtigheid te maken met het verbond dat God met het volk Israël gesloten heeft. Gerechtigheid is in de eerste plaats een eigenschap van God. Wat God beloofd heeft in Zijn verbond, doet Hij. Gods gerechtigheid is de garantie van het verbond. Israël kan op Hem aan. Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat de gelovigen, die geen helper hebben, een beroep doen op Gods reddende gerechtigheid, die bevrijdt en verlost. Sociale gerechtigheid Een verbond heeft twee partijen. God vraagt aan Zijn volk een leven, dat vol is van gerechtigheid, een leven naar Zijn geboden. Daarom heeft God aan Israël Zijn wetten gegeven. Wetten die het hele leven omvatten: de relatie met God en de relatie met de medemens, het land en het vee. Een ander aspect van dit recht is de sociale wetgeving, de zorg voor de dagloners en personeel, armen en vreemdelingen, wezen en weduwen. Het verbond ziet dus ook op de intermenselijke relaties. Messiaanse gerechtigheid In Christus is Gods reddende en straffende gerechtigheid ten volle openbaar geworden. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Kor. 5 : 21). De gelovigen mogen delen in Christus gerechtigheid. In Hem zijn ze rechtvaardig voor God. Maar deze Messiaanse gerechtigheid zal ook gevolgen hebben voor de schepping en de samenleving. Dienstknechten der gerechtigheid Vanuit de verlossing door Christus bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. (Rom.6 : 18). God roept de gelovigen op hun leden Gode tot wapens der gerechtigheid te stellen, om zo de gerechtigheid van God zichtbaar te maken in de wereld. Ook in het Nieuwe Testament lezen we van sociale gerechtigheid. Jakobus veroordeelt de onbarmhartige rijken, die het loon van arbeiders niet uitbetalen en de rechtvaardigen doden (Jak. 5 : 1-6). 3.4 Dienstbetoon Diakonia (dienstbetoon) is het zich ten volle inzetten om de ander te behouden, als het moet ten koste van het eigen leven (zie Joh. 12 : 24-26). In het evangelie naar Markus horen we waar de dienst van Jezus in bestaat: in het offer van Zijn leven. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. ( Mark.10 : 45). Het Bijbelse woord diakonia omvat allerlei zaken die ook bij ons tot diaconaat worden gerekend: - Het dienen aan de tafel (Hand 6 : 2); - De inzameling van de gaven voor de behoeftigen. (Hand. 11 : 29, 12 : 25; Rom.15 : 25 27; 2 Kor. 8 en 2 Kor. 9); - Het onderling dienstbetoon in de christelijke gemeente (Opb. 2 : 19); Het Bijbelse dienen bestrijkt echter een veel breder terrein. Niet alleen het zich inzetten met de daad (1 Petr. 4 : 11), ook de verkondiging heet diakonia: - De dienst van het Woords (Hand 6 : 4); - De bediening van de verzoening (2 Kor. 5 : 18); Zelfs in het begrip diakonia zijn Woord en daad niet te scheiden! 8 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

10 Liefdedienst Het is niet mogelijk de diakonia af te grenzen van andere kerkelijke arbeid. Het dienstbetoon ontspringt immers aan dezelfde bron: de liefde van Christus waarin Hij redding zoekt van alles wat verloren is. In het dienen gaat het om de liefde, die door ons en vanuit Christus aan de gemeente en in de wereld wordt bewezen. Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

11 Hoofdstuk 4: Visie op diaconale arbeid in en vanuit de gemeente 4.1 Inleiding God heeft ons Zijn Woord gegeven. Daarin openbaart Hij Zich aan ons, Zijn schepselen. De Schrift getuigt van Christus en Gods oneindige liefde voor ons zondaren (Johannes 3 : 16). God laat zich al in het Oude Testament kennen. Daar geeft Hij Zijn beloften. Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament in Christus. Christus geeft ons onderwijs in de Bergrede en leert ons bidden. De diverse apostolische brieven geven instrumenten op de gebieden van de leer van de kerk, het omgaan met elkaar en van het omzien naar elkaar en in de wereld. Het boek Openbaringen ontvouwt de plaats van Christus Kerk in de wereld en laat ons Gods heilsplan zien. De kerk van alle tijden en plaatsen heeft een machtig perspectief dat wordt ontvouwd in Openbaringen 21. Dit perspectief is de rode draad die door de leefregels van Christus heen loopt. Vanuit die leefregels en dat perspectief mag het diaconaat in en buiten de gemeente plaatsvinden. De gemeente dient zich te richten op Christus en de relatie tot Hem. Vanuit de gerichtheid op Christus mogen en moeten wij ook oog hebben voor elkaar. In de samenvatting van Gods geboden komt dat tot uitdrukking in het tweede gebod: "Heb uw naaste lief als uzelf." De verbondenheid met Jezus Christus betekent dus oog hebben voor elkaar en niet alleen in geestelijk, maar ook in materieel opzicht. Dat beperkt zich niet tot de eigen gemeente, maar strekt zich ook uit tot buiten de gemeente, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. De liefde van Christus drijft ons tot dienstbetoon aan de naaste, zulks in navolging van Zijn aan ons bewezen dienst door Zijn verzoenend werk aan het kruis van Golgotha. Het diaconale werk is niet in de eerste plaats gericht op de verbreiding van het Evangelie. Maar het gaat wel verder dan uitsluitend hulpverlening op het materiële vlak. Diaconaat is meer dan een sociale betrokkenheid op het horizontale vlak. Het geschiedt vanuit een verticale betrokkenheid op Jezus Christus en is gericht op het Koninkrijk van God. Op een praktische wijze kan en mag de blijde boodschap van het Evangelie van Jezus Christus doorklinken in de diaconale arbeid. Woord en daad kunnen zo worden samengevoegd, zonder dat de diaconale ondersteuning een verborgen agenda is om te evangeliseren. 4.2 Diaconale arbeid In het kerkenwerk willen wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. De Bijbel is de bron van en de norm voor de diaconale arbeid. Ook in onze tijd zijn de Bijbelse normen en waarden van toepassing en worden ze ingekleurd in de context van onze tijd. In hoofdstuk 3 is het Bijbelse perspectief van het diaconaat aan de orde gesteld. In deze paragraaf willen we de verschillende elementen van de diaconale arbeid aan de hand van Matthéüs 25 : benoemen. In dit Schriftgedeelte worden de werken van barmhartigheid omschreven: - het voeden van hongerigen; - het laven van dorstigen; - het herbergen van de vreemdeling; - het kleden van naakten; - het bezoeken van zieken; - het bezoeken van gevangenen. Deze werken van barmhartigheid hebben allen sterk te maken met sociale verschillen, de tegenstellingen tussen arm en rijk, oorlog en vrede, recht en onrecht. Een nog niet genoemd element is ook de zorg voor Gods schepping. Door een onzorgvuldige invulling van het rentmeesterschap hebben wij diverse natuurlijke rijkdommen van Gods schepping grotendeels uitgeput met alle gevolgen van dien. Diaconale arbeid zal oog moeten hebben voor al die dimensies, maar ook voor de armoede van onze westerse rijkdom, zoals vereenzaming, stress, psychisch- en geestelijk lijden. 10 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

12 4.3 Diaconaat in de gemeente Als diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten willen we oprecht gestalte geven aan het dienstbetoon aan onze naaste in navolging van Jezus Christus. Het is een diaconale opdracht om zorg te hebben voor allen die aan onze diaconale zorg zijn toevertrouwd. Dat zijn mensen in nood, gehandicapten, eenzamen, verslaafden, sociaal zwakkeren, vluchtelingen en een ieder die op onze weg geplaatst wordt die net als de 38-jaar verlamde in Bethesda het uitroept: Ik heb geen mens! Artikel IV van de kerkorde zegt dat de gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in het diaconaat. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Artikel X lid 2). Het diaconaat en de uitoefening daarvan beperkt zich niet tot de diakenen. Het diaconaat dient gedragen te worden door heel de gemeente. De gemeente als geheel heeft een diaconale opdracht. De opdracht aan de gemeente is dan ook om de herbergzaamheid niet te vergeten en elkanders lasten te dragen. 4.4 Diaconaat vanuit de gemeente Het dienstbetoon aan de naaste moet in eerste instantie tot wasdom komen in de eigen gemeente (Gal 6: 10: huisgenoten van het geloof), van waaruit er uitstraling zal zijn naar op deze wereld in nood verkerende mensen. Daarom zal er naast het werk in eigen gemeente niet alleen aandacht geschonken worden aan de naaste in nood dichtbij, maar ook ver weg. Gezien de recente ontwikkelingen in de zorg met betrekking tot het bezuinigen op de zorgverlening vanuit de AWBZ, en het verschuiven van zorg naar de WMO, zal het verlenen van praktische zorg meer en meer gaan bestaan uit bijstand vanuit de samenleving, de familie, en de vriendenkring (participatiesamenleving). Daarnaast zal ook de financiële tegemoetkoming minder worden. Omdat er altijd mensen zullen zijn die in dit kader buiten de boot dreigen te vallen, zal de lokale gemeente proberen om ook de diaconie bij de hulpverlening te betrekken. We mogen ervan uit gaan dat de hulpbehoevenden dan niet alleen uit eigen kerkelijke kring komen, maar ook buitenkerkelijk kunnen zijn. Naast dat dit een nieuwe extra verantwoordelijkheid vraagt voor de diaconie, zal dit ook een extra financiële en personele last betekenen. We mogen echter ook beseffen dat de zorgplicht naar de buitenkerkelijke naaste ook een opening biedt om het woord diaconia een nieuwe dimensie te geven. Naast de praktische hulp is er ook de boodschap, de drive van een christen om naar zijn naaste om te zien, die zichtbaar kan worden bij iemand die zelden of nooit van het evangelie gehoord heeft. Een leesbare brief zijn bij hen die Christus nog niet kennen. 4.5 Visie op de toekomst van het diaconaat van de gemeente Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 1. Trend De trend voor de komende jaren is door de overheid gezet: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Een beweging, die meer verantwoordelijkheid vraagt van de burgers. Mensen wordt gevraagd te participeren, deel te nemen aan een samenleving die voor zichzelf zorgt en anderen zoveel mogelijk helpt. De verzorgingsstaat is onbetaalbaar geworden. Bezuinigingen zijn nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De samenleving zal dus veranderen. In grote lijnen gaat het om de volgende veranderingen, die voor de diaconie van belang zijn en om inzet vragen, te weten: Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

13 Vergrijzing: Versnelling van de vergrijzing is ingezet. Meer ouderen, meer langer zelfstandig wonen, minder institutionele zorg, meer maatschappelijke zorg. Een en ander vraagt meer samenwerking en samenhang tussen professionals en mantelzorgers en vrijwilligers. Zij die tussen de wal en het schip vallen, waarvoor geen vangnet is, komen in het vizier bij de diaconie. Overheveling Er zullen ondersteuningstaken van het rijk worden overgeheveld naar gemeenten. Denk hierbij aan de invoering van de WMO en vanaf 2015 de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de WMO. De diaconie mag de plaatselijke overheid uitdagen met de vraag: Hoe gaat u dit aanpakken, wat wordt uw beleid, waar voorziet u problemen? Welke signalen zijn er nu al bij u bekend? Ook zal er een transitie plaatsvinden van de Jeugdzorg. Jeugddiaconaat voor jongeren zal voor de diaconie een prioriteit worden. Naast diaconaat door nu ook diaconaat voor jongeren. Welzijn nieuwe stijl Er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van sociale netwerken. Voor de diaconie zijn die van groot belang. Sociale kaart binnen handbereik. Een sociale kaart verschaft inzicht in wie maatschappelijk betrokken zijn en zich inzetten voor de medemens (maatschappelijke organisaties en belangengroepen). Ook kan een sociale kaart van dienst zijn om mensen door te verwijzen naar en attent te maken op materiële en niet-materiële hulp. Van belang is ook waar mogelijk deel te nemen in overlegplatforms (b.v. Diakonaal platform en WMO) In de netwerkstructuur kan de diaconie fungeren als verbindingspersoon tussen het diaconaat, de overheid en het particulier initiatief. Welzijn nieuwe stijl gaat niet meer uit van recht, maar behoefte! Het zelf oplossend vermogen zal worden gestimuleerd. De participatiewet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid. Deelname en de eigen verantwoordelijkheid zijn uitgangspunt en al het beleid is gericht op deelname aan betaalde arbeid. De sociale wetgeving zal worden afgebouwd. Van verzorgingsstaat naar individuele verantwoordelijkheid Ieder individu is verantwoordelijk voor welvaart en welzijn. Dat is het idee. Van verzorgingsstaat naar een deelnemende samenleving. Daarmee zeg je nogal wat. Positief is de beweging van systemen naar mensen en de inzet van de samenleving zelf. Een testcase voor de christelijke gemeente: Naar wie en hoe ziet de gemeente om? Is er een meldpunt waar signalen gemeld kunnen worden? Hebben gemeenteleden een diaconale antenne? Tegelijkertijd zal er meer marktwerking zijn in de zorg. Hier een vraag: wie neemt de verantwoordelijkheid over van hen die niet in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor eigen welvaart en welzijn? Ook hier de vraag: wie vallen er tussen de wal en het schip? Voor de diaconie: helpen waar geen helper is: bemiddelaar, wegwijzer, netwerker, aanwezig met woorden van bemoediging, troost en hoop, een financiële ondersteuning. Een stapeling van bezuinigingen zal de ontwikkelingen verder versnellen en versterken. 2. Toenemende kloof tussen arm en rijk Uit het armoedeonderzoek (najaar 2013) is gebleken, dat bij de Protestantse Kerk, aanvragen voor financiële hulp, onverminderd hoog zijn gebleven. Bij andere kerkgenootschappen is een forse toename te constateren. De hulp die de kerken bieden, bestaat uit financiële giften (86%), materiële hulp in natura (63%) en financiële hulp verleent door middel van leningen (60%). Ook het mogelijk maken van een vakantie (38%) komt relatief vaak voor. Deze veelzijdige inzet is vooral gericht op het verminderen van armoede. De overheid blijft er echter in de ogen van de kerken verantwoordelijk voor dat niemand in armoede hoeft te vervallen. Uit het onderzoek blijkt verder dat armoede in de Nederlandse samenleving toeneemt, in alle lagen van de bevolking en zowel binnen als buiten de kerken voorkomt. De meest genoemde groepen van mensen met financiële problemen zijn mensen zonder betaald 12 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

14 werk (56%), alleenstaande ouders met kinderen (48%) en mensen met psychische problemen (35%), direct gevolgd door asielzoekers en 65-plussers. Nieuwe groepen zijn mensen met een restschuld op hun hypotheek en zelfstandigen zonder personeel (zzpers). Het soort problemen waarbij diaconieën en charitasinstellingen met financiële hulp bijspringen zijn vooral problemen door schulden, een langdurig laag inkomen en onvoorziene, hoge uitgaven of financiële tegenslag. Wat is armoede in Nederland? Armoede is een tekort aan financiële middelen. Het is leven met een voortdurende spanning of je aan het eind van de maand nog geld over hebt. Armoede is ook sociale uitsluiting: omdat je te weinig geld hebt kun je niet meedoen in de maatschappij. Armoede is ingewikkeld omdat het te maken heeft met inkomen, meedoen in de maatschappij, gezondheid, opleidingsniveau, zelfredzaamheid, woon-en leefomgeving. Veel mensen zien weinig mogelijkheden hun situatie te verbeteren. Armoede in Nederland is niet te vergelijken met de wereldwijde armoede. Het is een samenlevingsprobleem, waarbij zowel individuele als structurele oorzaken een rol spelen. Armoede in een rijk land betekent dat welvaart niet goed verdeeld wordt. De armoederapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat ruim huishoudens van onze bevolking met armoede te maken heeft. De groep werkende armen groeit Zorgen Een stapeling van bezuinigingen zal de hierboven genoemde trends/ontwikkelingen verder versnellen en versterken. Enkele zorgen zijn: Zelfredzaamheid. De eigen verantwoordelijkheid zal heel moeilijk zijn wanneer er geen ondersteuning is, waar solidariteit ontbreekt of moeilijk te organiseren valt. Er zal een groeiende tweedeling ontstaan tussen rijk en arm. Toenemende economische crisis met oplopende werkloosheid en verdieping en verbreding van armoede door stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Nog goede zorg, toegankelijk voor mensen in kwetsbare posities, mogelijk? Er dreigt isolement. Drie leidende diaconale principes Voor de diaconieën zijn er drie leidende diaconale principes, die als uitgangspunt voor het beleid gekozen kunnen worden. Deze principes zijn: 1. Helpen waar geen ander helpt. Dit principe sluit aan bij de opdracht van het doen van barmhartigheid, waarvan we een voorbeeld zien in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Deze hulp vraagt om alertheid, een open mind, lef, analyse, mensgericht, dichtbij en belangeloos. De hulp is doorgaans incidenteel en tijdelijk van aard. 2. Helpen onder protest. Bij het principe helpen onder protest gaat het erom te zorgen dat oorzaken benoemd en aangekaart worden, waardoor veranderingen in beleid worden gerealiseerd en nieuwe problemen voorkomen worden (gerechtigheid). De samenleving als geheel, bestuurders en politici in het bijzonder, hebben de verantwoordelijkheid en de plicht ervoor te zorgen dat een ieder tot zijn of haar recht kan komen (Ps. 146) Voor de diaconie van belang om signalen van knelsituaties door te geven aan instanties: overheid, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties. Duidelijkheid scheppen waar verantwoordelijkheden liggen. De overheid kan en mag haar financiële verantwoordelijkheid niet afwentelen op de diaconie. Daarom: altijd aangeven dat diaconale hulp tijdelijk van aard is. Onrecht die je tegenkomt benoemen en als participatie wordt gevraagd, wees dan een kritische deelnemer. 3. Helpen met perspectief. Vanuit je rol en taak als diaken, ruimte bieden aan de ander, wegwijzer zijn, anderen inschakelen, aanvullend zijn, maar ook de ander in staat stellen tot zelfredzaamheid. Het gaat om mensen, niet om structuren, nummers, loketten en formulieren Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

15 Wat doen diaconieën concreet? Diaconieën bestrijden armoede. Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Driekwart van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn geraakt. De hulp is incidenteel en tijdelijk van aard. Giften, leningen, voedselbanken. Uit het Armoedeonderzoek blijkt dat diaconieën helpen met giften en leningen. Samen met anderen bieden diaconieën hulp via voedselbanken en noodfondsen, vooral aan mensen met schulden en mensen die lang moeten rondkomen van een laag inkomen. Financiële steun van een diaconie is eenmalig en kan geen blijvend karakter hebben. Steun met een blijvend karakter moet volgens de bijstandswet op de uitkering worden gekort. Wie ontvangen hulp? De grootste groepen die hulp krijgen zijn: alleenstaande ouders met kinderen mensen zonder betaald werk asielzoekers ouderen mensen met psychische problemen Helpen onder protest Diakenen bieden vaak concrete hulp. Daarnaast is het ook belangrijk om op te komen voor de rechten van mensen met een laag inkomen, samen met de directbetrokkenen en organisaties. Zo wordt hulp geen liefdadigheid. Diaconieën moeten voorkomen dat zij taken van de overheid structureel gaan overnemen. Door gesprekken met verantwoordelijke overheidsbeleidsmakers en -bestuurders kunnen diaconieën helpen het lokaal armoedebeleid te verbeteren. (n.a.v. Aanbevelingen voor de diaconie Het beleid van de diaconie zal er op gericht zijn om de komende jaren het thema armoede én rijkdom bespreekbaar te maken in de kerkelijke gemeente door middel van gemeenteavonden, het kerkblad, een informatiekrant, de website, enz. Het beleid zal er verder op gericht zijn predikanten, ouderlingen en bezoekmedewerkers te informeren en toe te rusten, zodat zij armoede tijdig kunnen signaleren en voldoende informatie hebben om door te verwijzen. Ook via het inloophuis kan veel informatie binnenkomen wat van belang is voor de diaconie. Een voornemen is de bereikbaarheid van de diaconie te vergroten d.m.v. een meldpunt, een folder/diaconale nieuwsbrief en informatie via de website Getracht zal worden zoveel mogelijk samen te werken met andere kerken (diaconaal platform) maatschappelijke organisaties, de voedselbank, belangenorganisaties, sociale dienst en de schuldhulpverlening. Het thema armoede zal prioriteit moeten hebben op de diaconale agenda en de agenda van pastoraat, missionair werk en gemeente. Diaconaat is gemeentediaconaat. Armoede in Putten Ter informatie/oriëntatie (merendeel overgenomen uit: Minimabeleid gemeente Putten ( ) Het gemeentelijk minimabeleid heeft als doelstelling om financiële uitsluiting van de maatschappij zoveel mogelijk te voorkomen en maatschappelijke participatie maximaal te bevorderen. Het gemeentelijk minimabeleid bestaat uit de volgende specifieke regelingen: Bijzondere bijstand; Minimafonds; 14 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

16 Collectieve ziektekostenverzekering; Langdurigheidstoeslag; Bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten; Vergoeding leermiddelen; PC-regeling voor kinderen in groep 8; PC-regeling voor minima; Schuldhulpverlening; Kwijtschelding gemeentelijke belastingen BIJZONDERE BIJSTAND 1. Inleiding/algemeen Bijzondere bijstand is van toepassing als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die naar het oordeel van de gemeente niet door u kunnen worden gedragen. Hierbij kunt u denken aan een bril of contactlenzen, dieetkosten, een gehoorapparaat of duurzame (elektrische) gebruiksgoederen. Bij de afweging of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand wordt het minimum inkomen als uitgangspunt genomen. Ook als u geen uitkering ontvangt, maar wel inkomen ontvangt dat niet toereikend is ter voorziening in bepaalde bijzonder noodzakelijke kosten, kunt u een beroep op bijzondere bijstand doen. Als uw inkomen iets hoger is dan het minimum dan kan de bijzondere bijstand ook mogelijkheden bieden. U moet dan wel zelf een deel van de kosten dragen. Hoeveel dit is, is afhankelijk van uw draagkracht (het inkomen boven de bijstandsnorm). Uitgangspunt is, dat de periodieke bijstand in het algemeen voorziet in alle noodzakelijke bestaanskosten. MINIMAFONDS De gemeente beschikt over een minimafonds waaruit vergoedingen kunnen worden verstrekt voor kosten die verbonden zijn aan culturele-, sport-, en educatieve activiteiten. De vergoeding bedraagt maximaal 350,00 per persoon en wordt op declaratiebasis uitbetaald. Sportactiviteiten - contributies verenigingen (bijvoorbeeld voetbalvereniging, biljartclub enz); - kosten van sportkleding/-attributen die een directe relatie hebben met een sportclub of vereniging; - zwemabonnementen (bijvoorbeeld de 50-badenpas); - zwemlessen. Sociaal-culturele en educatieve activiteiten - lidmaatschap (jeugd)verenigingen (bijvoorbeeld zangvereniging, EHBO-vereniging enz.); - abonnement bibliotheek; - kosten cursussen. Het gaat hier om cursussen die verband houden met hobby en vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld cursus pottenbakken, fotografie, cursussen aan de volksuniversiteit, een cursus Engels enz.), dus geen cursussen die nodig zijn voor het werk; - kosten muziekschool (bijvoorbeeld de contributie, maar ook huur van een instrument). Kosten die verband houden met schoolbezoek - bijdrage schoolfonds; - kosten schoolreisje of excursie; - eigen bijdrage peuterspeelzaal. Kosten van internetgebruik bij de bibliotheek - Alléén de kosten van internetgebruik bij de bibliotheek (kosten van internet op de eigen PC komen niet voor vergoeding in aanmerking). Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

17 Geen recht Geen recht bestaat indien de aanvrager woonachtig is in een AWBZ instelling of student is en een tegemoetkoming of studiefinanciering wordt ontvangen; Indien de aanvrager heeft gekozen voor een opleiding bij een opleidingsinstituut welke is uitgesloten van een tegemoetkoming of studiefinanciering, dan wordt deze gelijkgesteld met iemand die wel een tegemoetkoming of studiefinanciering ontvangt; LANGDURIGHEIDSTOESLAG U komt voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking als u drie jaar onafgebroken een laag inkomen heeft ontvangen (niet meer dan 110% van de bijstandsnorm) én er geen zicht is op inkomensverbetering. De langdurigheidstoeslag is onder andere bedoeld voor vervanging of aanschaf van artikelen die u van uw uitkering nauwelijks kunt betalen. De langdurigheidstoeslag wordt gezien als een noodzakelijke aanvulling om op het minimumniveau te komen en niet als extra inkomsten boven het minimum. Via een formulier langdurigheidstoeslag, wat u kunt krijgen bij de afdeling Samenleving, kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen. Bent u jonger dan 21 jaar of pensioengerechtigde dan kunt u geen beroep doen op deze regeling. BIJSTAND VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben als gevolg van hun omstandigheden vaak 'meerkosten', die niet voor vergoeding in aanmerking komen, de zogeheten verborgen kosten. Voorbeelden van deze kosten zijn: hogere telefoonkosten in verband met het regelen van aangelegenheden door ziekte, extra energieverbruik, extra kosten i.v.m. voedingsmiddelen, verhoogde (risico) premies en lidmaatschappen van belangenverenigingen. De Gemeente Putten kent een speciale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten die het mogelijk maakt om aan deze groep een vast bedrag aan bijstand te verstrekken zonder dat bewijsstukken nodig zijn voor de gemaakte kosten. Doelgroep: U behoort tot de doelgroep wanneer u: - op het moment van aanvragen 75 jaar of ouder bent, of - een indicatie hebt voor langdurige thuiszorg van ten minste zes maanden, of - in aanmerking komt voor een periodieke voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (bijv. scootmobiel, auto- of taxikostenvergoeding, rolstoel), of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA/WAJONG/ WAZ) ontvangt met een arbeidsongeschiktheidspercentage van %, of - een belastingaanslag kan overleggen waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de regeling aftrek specifieke zorgkosten, of - een nota van het CAK kan overleggen waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, of een bijstandsuitkering (WWB/IOAZ/IOAW) ontvangt en door een medisch adviseur voor ten minste zes maanden volledig arbeidsongeschikt verklaard bent SCHULDHULPVERLENING Wanneer u vanwege uw problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, dan kunt u aanspraak maken op schuldhulpverlening. Wanneer u schulden hebt en niet door anderen geholpen kunt worden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Deze probeert een afdoende en duurzame oplossing te vinden door middel van schuldbemiddeling, schuldsanering en 16 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

18 budgettering. Dit gebeurt meestal in samenwerking met Kredietbank Nederland en/of maatschappelijk werk. Aanvraag De eerste aanvraag vindt plaats bij de gemeente bij de afdeling Samenleving. Eventueel kan voor psychosociale begeleiding contact gelegd worden met maatschappelijk werk, indien dit door u wordt gewenst. Demografische ontwikkeling (bron: CBS) Demografie houdt zich onder meer bezig met het onderzoek naar de ontwikkelingen in omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van bevolkingen en de maatschappelijke oorzaken en gevolgen daarvan. De demografische gegevens zullen van belang zijn bij het bepalen van het beleid. In het onderstaande overzicht wordt het aantal inwoners van de burgerlijke gemeente Putten en de leeftijdsopbouw weergegeven per 1 januari Totaal Mannen Vrouwen Jonger dan 20 jaar to 65 jaar jaar of ouder Situatie per juni 2013; aantal personen met: -WW-uitkering 400 -Bijstandsuitkering 230 Bijstandsgerelateerd 180 WWB Problemen In vergelijking met de grote steden en dichtbevolkte regio s in ons land kent Putten minder problemen. Dit wil evenwel niet zeggen dat ons dorp geen moeilijkheden kent. Het merendeel hiervan doet zich ook in de Hervormde Gemeente gevoelen. Het woonruimteprobleem Voor jongeren die willen gaan trouwen, maar ook voor alleenstaande jongeren is het moeilijk passende woonruimte te vinden. Als oorzaken hiervan worden onder andere genoemd: de afname van sociale woningbouw, de prijzen van koopwoningen in samenhang met de aangescherpte financieringsmogelijkheden, het toenemende aantal echtscheidingen en het eerder zelfstandig gaan wonen van jongeren. Het woonruimteprobleem leidt er toe dat jongeren en jonge gezinnen buiten de burgerlijke gemeente woonruimte zoeken. Het aantal mensen met een sociale uitkering Op een beroepsbevolking in de gemeente Putten van personen waren er per 1 juni 2013 circa 230 bijstandsontvangers (algemene en bijzondere bijstandsuitkeringen, inclusief bijstandsmoeders). Dat is ongeveer 1,5%. Dit is zeer laag ten opzichte van het landelijke percentage van 5,5. Deze mensen ontvangen een uitkering, omdat zij zelf niet in staat zijn een volledig inkomen, nodig voor primaire levensbehoeften, te verwerven. De problemen bij deze uitkeringsontvangers zijn van verschillende aard, o.a.: - lichamelijk of geestelijk door ziekte of handicap, - financieel door daling of verlies van inkomen en extra kosten als gevolg van ziekte of handicap, - sociaal door isolement (geen contacten meer door wegvallen van werk, niet meer kunnen meedoen). Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

19 Economische problematiek De landelijke regelgeving, milieuproblematiek, E.G.-beleid enzovoorts zetten diverse bedrijfstakken, met name de agrarische bedrijfstak en de mensen die daarin werkzaam zijn, onder grote druk en maken de toekomst onzeker. Ook de rigoureuze aanpak van de overheid bij het uitbreken van veterinaire ziekten en de vaak ongefundeerde kritiek vanuit de gemeenschap dragen daaraan bij. Tekenend is dat het hoogste percentage van aanvragen voor bedrijfskredieten voor zelfstandigen uit deze sector komt. Uitgaansleven en verslaving Hoewel de problemen van alcoholisme niet zo direct zichtbaar zijn, omdat het aantal 'legale' drankgelegenheden in Putten relatief gering is, mag deze problematiek niet worden onderschat. Hetzelfde geldt voor drugsgebruik, gokken en internetverslaving. De grote hoeveelheid vrije tijd, die niet op een creatieve manier wordt doorgebracht, is mede aanleiding dat men het uit verveling zoekt in het alternatieve uitgaansleven. Dit heeft weer tot gevolg dat regelmatig vernielingen en geweldplegingen plaatsvinden. Cafébezoek elders vindt vooral door jongeren op vrij grote schaal plaats. Verder vinden veel jongeren, ook van onze gemeente, in hun vrije tijd onderdak in keten. Het alcoholgebruik blijft een risicofactor. Werkgelegenheid De arbeidsparticipatie in Putten bedroeg in %, de werkgelegenheid: 9100 deelnemers op de arbeidsmarkt en het aantal werkzoekenden 400 personen (wwuitkering). Werkgelegenheidsontwikkeling Putten : Groei ,4 % De situatie op het gebied van werkgelegenheid is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Kenmerkend is wel dat er momenteel (anno 2014) grote groepen buitenlandse, met name Poolse, werknemers in Putten zijn. Deze werknemers zijn veelal woonachtig op de campings/recreatieparken in en rond Putten. Vergrijzing Het aantal ouderen in onze burgerlijke gemeente neemt toe. Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek In de navolgende tabel ontleend aan het CBS- blijkt de ontwikkeling voor de periode tot Perioden Leeftijds 0 tot 20 jaar 23,9 25,5 26,0 25,7 -groepen 20 tot 65 jaar 61,0 57,3 57,1 56,8 65 jaar en ouder 15,1 17,2 16,9 17,5 De tendens van toename van ouderen zet zich in de prognoses van het CBS door tot het jaar De toenemende vergrijzing zal ongetwijfeld gepaard gaan met een toename van het gebruik van voorzieningen die door de diaconie in dit kader bekostigd worden. Aantal inwoners Demografie houdt zich onder meer bezig met het onderzoek naar de ontwikkelingen in omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van bevolkingen en de maatschappelijke 18 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018

20 oorzaken en gevolgen daarvan. De demografische gegevens zullen van belang zijn bij het bepalen van het beleid. Het aantal inwoners van Putten is van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013 gestegen van tot , een toename van 169 personen. Er bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat in de komende jaren er een aanmerkelijke groei zal zijn. Volgens de prognose van het CBS wordt verwacht dat deze aantallen zich alsvolgt ontwikkelen: 2015: ; 2020: ; 2030: en 2040: Van het genoemde aantal inwoners van Putten behoorden per 1 januari 2013 er 6937 tot de Hervormde Gemeente (= 29% v.h.aantal inwoners). Verloop ledental in relatie met aantal inwoners Putten over de periode : Jaar Ledental Inwoners % van het aantal inwoners 29,6% 29,2% 28,9% 4.6 Verlangen voor de toekomst (uitgesproken door diakenen van de Hervormde Gemeente Putten) 1. Het is mijn wens dat de mensen die ondersteuning nodig hebben in een zo vroeg mogelijk stadium bij de diaconie in beeld komen, zodat de hulpvraag duidelijk is en er gepaste hulp geboden kan worden. Om dit in de toekomst te kunnen realiseren denk ik dat er mogelijkheden zijn dit te doen met behulp van op te zetten netwerken in de wijken. Bij elke netwerkgroep is ook een diaken aanwezig. Verder bestaat deze groep uit de sectieouderling en bijvoorbeeld gemeenteleden die verjaardagskaarten rondbrengen. Deze groep kan als oren en ogen dienen voor de diaken om zo nood op het spoor te komen. Nadenken over de mogelijkheden die de diaconie heeft om ook in onze gemeente de eer van God op het oog te hebben en zo tot eer van Hem als gemeente te leven. 2. Mijn verlangen, als het gaat om de toekomst van het diaconaat in Putten, is dat de bewogenheid met onze naaste in de gemeente mag groeien, dat er vanuit de liefde van Christus naar de ander omgezien wordt. Dat de gaven die aan een ieder zijn geschonken, ten dienste van de naaste en tot opbouw van de gemeente mag zijn, werkzaam in liefde en verdraagzaamheid, zoekende de eenheid (het Lichaam van Christus). Dat de Bruid zich klaarmaakt en de bruidegom verwacht, dat als Christus wederkomt Hij in onze gemeente geloof mag aantreffen. Dat de gemeente bewust gemaakt,wakker geschud en op zijn verantwoordelijkheid gewezen wordt. Door gebed, prediking en toerusting. 3. Mijn verlangen is dat alle gezinnen of individuen die de diaconie nodig hebben, de diaconie zullen vinden, of de diaconie hen. In beginsel wil ik daar op zo breed mogelijke wijze aan bijdragen. Specifiek zou ik hen willen assisteren/begeleiden in administratief/financiële aangelegenheden. 4. Opmerkingen/suggesties betreffende diaconaal beleid: A) Het in kaart brengen van (welke) armoede c.q. problemen die binnen de gemeente voorkomen. Hier aan gekoppeld een soort draaiboek c.q. stappenplan hoe hiermee om te gaan. B) Kaart met gegevens van verschillende hulpbieders. C) Jeugddiaconaat. 5. Mijn verlangen voor de toekomst van het diaconaat is: Laagdrempeliger, diaconaal bewustzijn vergroten, diaconale zondag, verenigingen, clubs, catechese, etc. actief benaderen, voorlichten. Mensen die het nodig hebben zoveel mogelijk helpen, in woord en daad. Ik wil daar graag tijd en energie in steken. 6. Betreffende de diaconie is mijn verlangen dat we nog wat meer kunnen doen voor de mensen ver weg of dichtbij die in echte nood zitten. Die de echte noodzakelijke eerste Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar

Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar A. Algemene gegevens Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar Telefoonnummer 0512-472141 RSIN/Fiscaal nummer 002671803 Website

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2018 van de DIACONIE van de HERVORMDE GEMEENTE SLIEDRECHT binnen de Protestantse Kerk in Nederland opgesteld door het College van Diakenen VERSIE APRIL 2015 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

Minimabeleid Aanvraag

Minimabeleid Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 636 Minimabeleid Aanvraag Let op: Uw aanvraag om

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van de diaconie van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen aangevuld met het beleidsplan van de diaconie. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

B. Jongsma. Postadres diaconie: Secretaris B. Jongsma, D. Fontein de Jongstr. 14

B. Jongsma. Postadres diaconie: Secretaris B. Jongsma, D. Fontein de Jongstr. 14 Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Gereformeerde PKN Kerk te 0511-423750 B. Jongsma 824116586 www.pkndamwald.nl E-mail: diakonie@gereformeerdekerkdamwoude.nl

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7 Beleidsplan 2011-2016 Hervormde Gemeente Scherpenzeel 1 van 7 Beleidsplan - startpunt Inleiding Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel dient in samenhang gelezen te worden met de plaatselijke

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

DIACONAAT BIJ DE TIJD BRENGEN!

DIACONAAT BIJ DE TIJD BRENGEN! DIACONAAT BIJ DE TIJD BRENGEN! Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 College van Diakenen en wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert A. Missie De gemeente van Christus wil in navolging

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op

Liturgie voor de dienst op Liturgie voor de dienst op Zondag 31 januari 2016 Voorganger: Ds Pieter Koekkoek Organist: Jan Koert Brinkman In deze dienst wordt Annelies van Ravenhorst-Hoogeveen bevestigd in het ambt van diaken In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten.

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten. Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT

BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT 2012-2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING...4 2. BESTUUR..5 3. VORMING.6 4. ACTIVITEITEN VAN HET JEUGDDIACONAAT...7 5. FINANCIËLE EN ANDERE MIDDELEN 8 6. TOT SLOT..9 BIJLAGE.10

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middelburg.

Protestantse Gemeente Middelburg. 1 Beleidsplan scribaat: A.L.Gideonse-Dekker Seissingel 42 4334 AA Middelburg tel. 0118-611940 e-mail: sfgideonse@zeelandnet.nl Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 2013-2017. 1 2 Inhoud

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep

Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van diaconie Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte.

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte 06 26878390 824135921 www.pknraalte.nl Email: Adres:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. God de Heere heeft het christelijk geloof voorgeschreven om de zaligheid, die alleen in Christus is, ook werkelijk te ontvangen

Hoofdstuk 1. God de Heere heeft het christelijk geloof voorgeschreven om de zaligheid, die alleen in Christus is, ook werkelijk te ontvangen Hoofdstuk 1 God de Heere heeft het christelijk geloof voorgeschreven om de zaligheid, die alleen in Christus is, ook werkelijk te ontvangen Inleiding Gajus. De Heere, onze goede God, heeft mij in Zijn

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Beleidsplan Diaconie 2012 2016 Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Diaconaat: wat wij eronder verstaan.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp.

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Inleiding In het kader van de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp heeft de stuurgroep de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugddiaconaat

Beleidsplan Jeugddiaconaat Beleidsplan Jeugddiaconaat 2016-2020 Hervormde Gemeente Nunspeet Jeugddiaconie Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Terugblik beleidsplan 2011-2015... 4 Hoofdstuk 3. Organisatie...

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Stellendam

Gereformeerde Kerk Stellendam Gereformeerde Kerk Stellendam Beleidsplan: Hierbij treft u een samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie