Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg"

Transcriptie

1 Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

2 Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9 Limburg: economie en arbeidsmarkt p. 17 Limburg: de ruimte p. 25 Limburg: Europa p. 37 Limburg: financieel p. 40 Limburg: bekend p. 45 pagina 2

3 Inleiding: betrokken bij Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden. Dat is de rode draad van dit verkiezingsprogramma. Dit zal ook het motto zijn van het CDA in de nieuwe periode van Provinciale Staten. Want dat er nieuwe tijden zijn aangebroken, is duidelijk. De economische crisis heeft ons geleerd dat we afhankelijk zijn van globale ontwikkelingen. De afgelopen landelijke verkiezingen hebben ons geleerd dat de burger kiest voor een andere koers van de overheid en voor klare taal. Het CDA presenteert een duidelijke kernvisie om de kiezers duidelijk te maken waar we op langere termijn naar toe willen met Limburg. Vanuit die kernvisie kunnen de maatregelen voor de komende 4 jaren geformuleerd worden. Wat is dan de kernvisie? I Het CDA is dé partij die belang hecht aan de intrinsieke waarde van mensen. De kracht van de maatschappij is dat mensen elkaar helpen en dingen samen organiseren. De leerschool waar mensen deze vaardigheden aanleren, is het gezin. De zorg en aandacht die mensen voor elkaar hebben, kan de overheid nooit aanbieden. Het CDA moet mensen die aandacht hebben voor elkaar ondersteunen. Limburgers zullen in de toekomst zich meer solidair en verantwoordelijk voor elkaar moeten voelen! II Limburg maakt de keuze voor duurzaamheid. De keuze voor nieuwe energiebronnen moet zowel in kosten/kwaliteit (korte terugverdientijd) als in maatschappelijke rentabiliteit worden beoordeeld. pagina 3

4 Over 10 jaar moet Limburg voorop lopen in Nederland en de Euregio s als het gaat om duurzaamheid! III De grenzen met België en Duitsland vormen voor veel inwoners nog steeds obstakels in het openbaar vervoer, in werk en in de zorg. Hierover is al veel gesproken (Limburg is een zogenaamde experimenteerregio), maar er kan veel meer. In de toekomst moet een inwoner in deze regio niet of nauwelijks in de gaten hebben of hij/zij nu reist, werkt of zorgt in Limburg dan wel in Duitsland of België. Over 10 jaar mogen rijksgrenzen in Limburg geen obstakel meer zijn in openbaar vervoer, werk en zorg! IV In Limburg wordt hard gewerkt, maar de arbeidsdeelname is nog altijd fors lager dan het gemiddelde in Nederland. De Provincie zal zich inzetten om de arbeidsparticipatie te vergroten en het aantal arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te behouden. Een eigen baan = op eigen benen staan. Dit geldt voor jong en oud! Over 10 jaar moet de arbeidsparticipatie in Limburg hoger zijn dan ooit! V Limburg is Limburgs en dèt mot zo blieve. Naast het feit dat in Limburg hard gewerkt wordt en zaken worden gedaan, is Limburg ook de provincie van wierook en bier. De Limburgse identiteit, die Bourgondisch en relativerend te noemen is, bepaalt in belangrijke mate hoe de provincie als geheel functioneert. Het CDA wil deze identiteit koesteren, door initiatieven in dit kader te stimuleren. Over 10 jaar moet iedere Limburger die dat wil, zich nog steeds Limburger kunnen voelen in Limburg! pagina 4

5 Tijden veranderen ook in Limburg De vergrijzing en ontgroening vragen om duidelijke keuzes vanuit een positieve grondhouding. Want kansen liggen er. Per regio verschilt de mate en de fase van de demografische ontwikkeling. Dit vraagt om maatwerk. Het CDA vindt dat vooral gekeken moet worden naar de periode na de demografische voorsprong. Maatregelen moeten daarop gericht zijn. In Limburg kennen we de ongekende luxe van ruimte. We zijn in staat om hierbij kwaliteit te laten prevaleren boven kwantiteit van woningen en bedrijventerreinen. We kunnen het ons in Limburg veroorloven om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. We staan samen aan de lat voor een arbeidsmarkt en een leefgemeenschap die de schouders zet onder vernieuwing. Wat ons als CDA hierbij onderscheidt, is dat we dit samen willen doen. Dat we Limburg niet zien als een verzameling van individuen of als een verzameling van etnische groepen die tegenover elkaar staan, maar dat we Limburg zien als een gemeenschap. Een gemeenschap, die zelf de kracht heeft om Limburg leefbaar en dynamisch te houden. Als CDA geloven we hierbij in een overheid op de achtergrond. Een overheid die verantwoordelijkheid neemt daar waar maatschappelijke belangen in het geding zijn, maar die vooral terugtreedt daar waar de gemeenschap met respect voor elk individu zelf de handen uit de mouwen kan steken. Het regeerakkoord spreekt ook klare taal over de toekomstige rol van de Provincie als middenbestuur. De Provincie moet zich focussen op ruimte, economie, mobiliteit en natuuren landschap. Het CDA zou echter het CDA niet zijn, als er vanuit deze gebieden geen doorvertaling wordt gemaakt naar het sociaal en culturele domein. Hier besteden wij in dit verkiezingsprogramma uitdrukkelijk ook als eerste aandacht aan. Het eigen karakter van Limburg laat zich nu eenmaal niet besturen als een monopoliespel, waarin enkel woningen, bedrijventerreinen en financieel gewin op de voorgrond staan. Als CDA durven we ook ons cultureel en maatschappelijk zelfbewustzijn te benoemen. Limburg is niet zomaar een provincie. We hebben meer Europese dan binnenlandse grenzen. Ons landschap biedt afwisseling, van heuvels tot natuurgebieden. Van bruisend stadsleven tot de rust van het landelijk leven. Het CDA-Limburg staat voor deze Limburgse eigenheid, die ons als provincie bepaald geen eenheidsworst maakt. pagina 5

6 Deze eenheid in verscheidenheid eist een betrokken provinciaal bestuur op maat. Het CDA-Limburg laat hierbij de regio s de ruimte maar zal de koorden die deze regio s samenhouden en Limburg nu juist Limburg maken, stevig blijven vasthouden. Kwaliteit van ruimte, wonen en leven staat bij het CDA-Limburg met stip op één. Kwaliteit boven kwantiteit. Duurzaamheid boven overmatige consumptiedrang. Samenhang boven tweedracht. Het vlakke landschap in het Noorden biedt ruimte aan land en tuinbouw. Het waterrijke Midden vormt een bassin van toerisme, recreatie en leisure. Terwijl het heuvelachtige Zuiden op de golfbeweging van de demografische ontwikkeling een platform biedt voor toerisme, wellness en chemische en medische technologie. Betrokkenheid bij Limburg betekent ook het behouden van de economische ankers, die jong en oud een basis bieden van bestaan en welbevinden. Het CDA-Limburg zet de schouders onder innovatief ondernemerschap, hoogwaardige technologische bedrijvigheid en een uitgebreide kennisinfrastructuur. Daarbij heeft de ondernemer een belangrijke rol. De provincie zal niet met oogkleppen op alleen naar Den Haag kijken, maar ook Euregionaal, Europees en globaal de handschoen oppakken. Het CDA-Limburg ziet een Limburg om trots op te zijn en trots op te blijven. Dit kan alleen door de maatschappelijke partners en de gemeenten een actieve hoofdrol aan te bieden. Laat overheidsthema s die de burgers direct raken vooral bij de gemeenten liggen. Maatschappelijke partners op de gebieden van wonen, welzijn, cultuur, sport en zorg moeten hierbij de ruimte krijgen. Maar neem wel verantwoordelijkheid voor regionale thema s, zoals woningmarkt, ruimte, economie, sociale infrastructuur, kwaliteit van platteland, natuur en mobiliteit. Deze focus op de eigen rol en taak vraagt om een efficiënte en professionele Provincie, die de Limburgers waar biedt voor hun geld. Een Provincie die tolerant is en ruimte biedt, maar ook een Provincie die zich hard kan opstellen waar machtsdenken, polariserend handelen en treden buiten gestelde kaders, de kop opsteken. Het CDA-Limburg staat kortom voor de kwaliteit van Limburgs leven en kiest voor een Limburg als gemeenschap. pagina 6

7 De rol van de Provincie in Limburg Het CDA gelooft in de kracht van mensen en in de kracht van de gemeenschap die ze vormen. Als CDA willen we het mogelijk maken, dat deze kracht maximaal ingezet wordt. Daarom gaan we uit van gespreide verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd, dat mensen het beste van zichzelf kunnen geven, wanneer ze worden uitgenodigd om met elkaar verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit de Provincie willen we hier vooral dienstbaar aan zijn. Waar opgaven liggen die grensoverschrijdend zijn, die passen binnen de kerntaken van de Provincie en die niet of onvoldoende worden ingevuld door ander stakeholders, zet de Provincie zich in om dit regionale gat op te vullen. Daarin kan de Provincie zowel inspireren, dienen als verbinden. Het CDA-Limburg staat voor een provinciale bestuurslaag die gemeenten, maatschappelijke partners, verenigingen, bedrijfsleven en burgers zelf wil laten schitteren. Dat betekent, dat het CDA-Limburg kiest voor een Provincie die voornamelijk in de coulissen opereert, maar daar waar nodig in het voetlicht treedt. De Provincie moet dan ook allereerst voorwaarden scheppen waardoor haar maatschappelijke partners hun rol kunnen waarmaken. Dit kan naast financiële steun, ook inbreng van deskundige expertise en het beschikbaar stellen van lobbykanalen betekenen. Het CDA-Limburg staat voor een provinciale bestuurslaag die samen met de gemeenten mee aan de lat staat voor een kwalitatief hoogstaand bestuur. Dit betekent: houden van toezicht maar ook meedenken over hoe het beter, anders en duurzamer kan. De Provincie treedt hierbij op als partner van gemeenten en zal initiatieven van gemeenten om samen te gaan, faciliteren. Het CDA-Limburg gelooft ook in een speelse bestuurslaag, die out of the box denkt. Een Provincie als ambassadeur voor vernieuwende initiatieven en voor creatieve oplossingen. Het CDA-Limburg gelooft liever in aanpakken, dan in stil zitten uit angst om fouten te maken. pagina 7

8 Kortom: het CDA-Limburg gelooft in een Provincie die faciliteert, regisseert, aanjaagt en verbindt. De Provincie dient haar beleid interactief te voeren, samen met de bestuurlijke partners maar ook met burgers en belangenorganisaties die zo vroeg mogelijk bij de vorming van het beleid moeten worden betrokken. Het sluitstuk daarvan is een heldere en slagvaardige besluitvorming. Samenwerking met bestuurlijke partners met een doeltreffende aanpak van gezamenlijke ambities. Dit dient te gebeuren op basis van een goede afstemming, heldere afspraken en een duidelijke taakverdeling. De bestuursstijl van de Provincie kenmerkt zich door het vasthouden van de focus en door het durven loslaten van zaken die niet behoren tot de kerntaken. pagina 8

9 Limburg: sociaal en cultureel Als gevolg van de economische crisis komen er ook voor het sociale domein minder middelen beschikbaar. Deze ontwikkeling zet de bestaande infrastructuur binnen het sociale domein onder druk. Dit vraagt om maatwerkoplossingen per regio. De combinatie van minder geld en de wijziging in de bevolkingssamenstelling vraagt om een ondubbelzinnig antwoord. Voor het CDA-Limburg is het vanzelfsprekend dat het antwoord ligt in de kracht die mensen samen tot ontwikkeling kunnen brengen. Samen zijn we ongelooflijk sterk. Samen krijgen we het voor elkaar. Het CDA-Limburg gaat er vanuit, dat de Provincie zich ervoor inzet om dit te bereiken. De Provincie is een betrouwbare en dienstbare partner voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en zet zich in om organisaties en initiatieven met elkaar te verbinden. Deze samenwerking is ook essentieel om voorzieningen in buurten te behouden en nieuwe concepten te beproeven, zoals publiek-private samenwerkingsvormen en het mobiliseren van de Limburgse burgers. Initiatiefvoorstellen die inspelen op actuele ontwikkelingen (zoals de Titulaer-regeling die bovenlokale evenementen subsidieert die als gevolg van de crisis lastig aan middelen komen) kunnen de Limburgers van de CDA-fractie blijven verwachten. 1. De Provincie zet aan tot samenwerking en is aanspreekbaar op haar dienende en verbindende rol. De Provincie neemt daarbij haar verantwoordelijkheid door te zorgen dat organisaties die op provinciaal niveau georganiseerd zijn, zoals de koepelorganisaties: provinciale Huizen, KBO, Zij Actief, Jong Nederland en LVR, ondersteund worden. De toenemende zorgen op lokaal niveau vragen om een krachtig gemeenschappelijk antwoord vanuit dit provinciale niveau, waarbij professionals ten dienste staan van vrijwilligers. Door de provinciale organisaties krachtig te ondersteunen maakt de Provincie het ook mogelijk dat de ondersteuning van het lokale niveau een extra impuls krijgt. pagina 9

10 2. De Provincie ziet de meerwaarde van de provinciale Huizen. Bij de aanstaande evaluatie wil het CDA bereiken dat de Huizen zich puur (blijven) richten op hun dienende en stimulerende functie voor het vrijwilligerswerk. De Provincie wil naast ondersteuning van de provinciale Huizen ook de andere maatschappelijke organisaties die op provinciaal niveau acteren, ondersteunen. Uitgangspunt bij de ondersteuning blijft dat nut en noodzaak altijd aangetoond moet worden. 3. De Provincie zal de infrastructuur waardoor diverse maatschappelijke organisaties op provinciaal niveau actief kunnen zijn, blijven faciliteren. Juist in een samenleving die ontgroent, vergrijst en zelfs krimpt, is het van belang dat er maatschappelijke organisaties als de Zonnebloem, Scouting, ZijActief, KBO, ANBO etc. zijn en blijvend gewaardeerd worden. Cultuur in Limburg Het CDA is trots op onze Limburgse cultuur en cultuurhistorie. We zijn ook trots op de infrastructuur die door de jaren heen tot stand is gekomen. Van LSO tot Pinkpop. Van straattheater tot leedjesaovond. Van Glaspaleis tot Oud Limburgs Schuttersfeest. Limburg bruist tot in de vezels van onze creatieve regio. Dit maakt het leven in Limburg niet alleen mooi, maar ook verrassend. Talenten van jong tot oud die groeien en bloeien in eigenzinnige stadscentra en in authentieke parochiezaaltjes. Het CDA-Limburg staat er borg voor dat de kracht van deze maatschappelijke bruis behouden blijft. Cultuur bevordert niet alleen de gemeenschapszin maar verrijkt het leven van jong tot oud. Sinds 19 maart 1997 heeft de Nederlandse overheid het Limburgs erkend als Regionale taal onder Deel II van het Europees handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden. Het is echter wel zo dat het Rijk haar deel van de overeenkomsten, zoals vastgelegd in dit handvest weinig tot niet nakomt. Dit dient wel te gebeuren. pagina 10

11 4. De Provincie blijft achter de culturele infrastructuur op provinciaal niveau staan. Voorkomen moet worden dat wat zorgvuldig in vele jaren is opgebouwd, in een klap wordt verspeeld. Hierbij denken wij onder andere aan monumenten, streektaal en harmonieën en fanfares. Het Rijk zal worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheden op het punt van Limburgs als streektaal. 5. De provincie Limburg zal de komende jaren alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt inzake Limburgs als streektaal, zowel in faciliterende als in financiële zin. 6. De Provincie stimuleert initiatieven die er toe leiden dat mensen samen voor en met elkaar cultuur beoefenen en kunnen blijven beoefenen. Zorg in Limburg In onze provincie is een krachtig en professioneel netwerk van zorgvoorzieningen. Om de kwaliteit te behouden zal een meer doelmatige aanpak vereist zijn. De Provincie is bereid, waar het bovenregionale activiteiten betreft die niet of onvoldoende door stakeholders worden opgepakt, te faciliteren. pagina 11

12 7. De Provincie zal zorgorganisaties die als gevolg van de veranderingen in de financieringsstructuur geen of onvoldoende geldmiddelen kunnen aantrekken, steunen in hun strijd om tot een aangepaste regelgeving te komen. Zo lang deze nog niet afdoende gerealiseerd is, blijft de Provincie bereid om onder strikte voorwaarden ondersteuning te bieden. De Provincie wendt haar invloed aan om samenwerking te stimuleren en tot stand te brengen. De eerste verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn ligt bij de gemeenten. Want als CDA- Limburg vinden we dat, wat lokaal geregeld kan worden, ook daar geregeld moet worden. Tegelijkertijd is duidelijk dat zorg en welzijn niet ophouden bij de ene gemeentegrens en weer beginnen bij de andere. Vaak spelen gemeentegrenzen nauwelijks nog een rol en hebben activiteiten een regionale uitstraling. Hier ligt het risico op de loer, dat elke gemeente afzonderlijk het wiel gaat uitvinden. Dat moet voorkomen worden. De Provincie heeft hier een verbindende rol. De afgelopen Statenperiode is positieve ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling op sociaal-economisch terrein. Vanuit de Provincie is het initiatief genomen om met de gemeenten en maatschappelijke organisaties in de verschillende regio s in gezamenlijkheid afspraken te maken. Een dergelijke aanpak is ook denkbaar op het terrein van zorg en welzijn. Daarbij gaat het CDA ervan uit dat het voortouw hierin genomen wordt door de gemeente. De Provincie kan zo nodig hierin faciliteren. pagina 12

13 8. De Provincie neemt het initiatief om samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties een aanvalsplan per regio te maken op het gebied van zorg en welzijn, vergelijkbaar met de huidige aanpak van de economische gebiedsontwikkeling. Jeugd én ouderen in Limburg Het spreekt vanzelf, dat er binnen deze aanvalsplannen speciale aandacht dient te zijn voor jeugdigen en ouderen. Natuurlijk zijn wensen en noden van beide groepen verschillend. Als CDA hebben we wel een belangrijk gemeenschappelijk uitgangspunt. We vinden dat de Provincie samen met de regio s een regisserende rol heeft in het afstemmen van het woningaanbod op de vraag van zowel jong als oud. Dat in elke regio een andere aanvliegroute nodig kan zijn, is evident. Dit vraagt om baanbrekende initiatieven, waarbij burgers, overheden en maatschappelijke organisaties samen een nieuwe perspectiefvolle toekomst vormgeven. Er is een versnelling nodig in het realiseren van woningen, waardoor ouderen vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit vraagt niet alleen om levensbestendige woningen, maar ook om levenskrachtige kernen en wijken waar jong en oud kunnen wonen en recreëren. Het vraagt om buurten en bedrijvige steden, waar een dusdanig sociaal netwerk aanwezig is, dat vereenzaming wordt tegengegaan en gemeenschapzin weer gemeengoed wordt. Het CDA-Limburg wil samen met de gemeenten en partners in steden en dorpen moderne voorzieningen op maat aanbieden, waarbij slimme en innovatieve combinaties worden gemaakt tussen enerzijds moderne zorgtechnologie en anderzijds traditionele gemeenschapzin. Initiatieven waarbij in een buurt mensen elkaar vrijwillig helpen, worden hogelijk gewaardeerd. Het idee is, dat je zelf helpt op die terreinen waar je goed in bent en je geholpen wordt op gebieden waar je hulp nodig hebt. Het kan een geweldige mogelijkheid zijn om kwaliteiten van mensen tot ontwikkeling te laten komen. Tegelijkertijd bevordert het de sociale samenhang in een buurt of wijk. pagina 13

14 Zolang de jeugdzorg een provinciale taak is (staat ter discussie) voert de Provincie deze met hart en ziel uit. Daarbij richt zij zich vooral op de verkorting van wachtlijsten en een betere samenwerking, ook met gemeenten en jeugdzorginstellingen. De centra voor jeugd en gezin moeten daarbij het coördinatiepunt blijven. 9. De Provincie zal de provinciale taak waar het gaat om de jeugdzorg met passie blijven uitoefenen tot het moment dat deze taak wordt overgedragen aan de gemeenten. Waar er regionale gebiedsontwikkelingsplannen tot stand komen, zal de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg niet blind worden bepaald door wettelijk voorgeschreven regels maar zal worden ingezet op een moderniseringsslag en een nieuwe kwalitatieve impuls. 10. De Provincie kan een regisserende en coördinerende rol spelen in de vraag en het aanbod van de maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Het CDA vindt dat scholieren de stage-uren moeten kunnen inzetten in een meer langdurige periode in verzorgingshuizen. Met scholen en zorginstellingen die deel willen nemen, kan worden bekeken hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. Op dit moment hebben veel scholen moeite met de organisatie van de stage en de instellingen moeten de scholieren een week op sleeptouw nemen. Indien een leerling zijn stage-uren verdeelt over bijvoorbeeld 20 woensdagmiddagen, kan de leerling bijna een half jaar van dienst zijn om bijvoorbeeld koffie te schenken in een verzorgingshuis. Dan kan ook begrip en respect groeien tussen jongeren en ouderen. Binnen één week is dit resultaat minder. Bij de jeugd heeft de Provincie een specifieke taak op het gebied van de jeugdzorg. Op termijn is (een bepaalde mate van) overdracht naar de gemeenten voorzien. Vooruitlopend daarop brengt de Provincie haar taak op het terrein van jeugdzorg transparant in binnen de regionale gebiedsontwikkeling zorg en welzijn, zodat een soepele overdracht mogelijk wordt. Het CDA- Limburg wil zich bij deze overdracht niet laten leiden door een blind wettelijk voorgeschreven automatisme maar wil de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg benutten om deze zorg van een nieuwe kwalitatieve impuls en moderniseringslag te voorzien. pagina 14

15 11. Binnen de regionale gebiedsontwikkelingsplannen zorg en welzijn stimuleert de Provincie krachtig dat: - ouderen vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen; - mensen in buurten gestimuleerd worden om elkaar van dienst te zijn. Voor het CDA-Limburg blijft de Provincie dan ook haar warme rol voor het samen leven in Limburg vervullen. Sterker nog: we gaan extra impulsen geven. De huidige tijden vragen om met elkaar er voor elkaar te zijn. De Provincie kan daartoe een geweldige aanjager zijn door te inspireren, te dienen en te verbinden. Sport in Limburg Sport is laagdrempelig en heeft de unieke kracht om mensen met elkaar te verbinden en te inspireren. Sport draagt bij aan een gezonde en sociale Limburgse samenleving. Het CDA-Limburg ondersteunt het Olympisch Plan en ziet hierin een meerwaarde voor de Limburgse bevolking. De belangrijkste uitdaging ligt in een leven lang sport en bewegen voor álle inwoners. Dit leidt zowel jong als oud naar een actieve Limburgse levensstijl. Het CDA-Limburg wil hierbij extra investeren in het ontplooien van jong talent, het bouwen aan gezonde en sterke sportverenigingen met toekomst en het creëren van sportieve scholen. 12. Het CDA-Limburg kiest voor de insteek dat sport een positieve invloed heeft op een gezonde en vitale samenleving en daarmee ook op het vestigingsklimaat in Limburg. Het CDA wil investeren in een actief verenigingsleven mede door de realisatie van toekomstbestendige en laagdrempelige multifunctionele accommodaties in dorpen en steden waar sport, onderwijs en buurtactiviteiten elkaar versterken. Het CDA-Limburg wil dit mogelijk maken door financieel steun te geven aan lokale initiatieven met een regionaal karakter. Sport moet ouderen boeien en jongeren binden. pagina 15

16 13. Het CDA-Limburg vindt dat sportdiversiteit in Limburg mogelijk moet blijven. Daarvoor dienen multifunctionele sportaccommodaties gerealiseerd te worden met een regiofunctie. Waarbij belangrijk is dat iedere burger zijn of haar sport kan blijven uitoefenen. pagina 16

17 Limburg: economie en arbeidsmarkt Een sterke economie is de basis om de welvaart en het welbevinden van onze mensen te versterken en een basis van waaruit we onze solidariteit invulling kunnen geven. Het CDA- Limburg wil dat er sterk wordt ingezet op economische groei en versterking van de economische kracht. Naast een goede visie, draagvlak, betrokkenheid van ondernemers en gemeenten zijn ontwikkelingsnelheid, middelen en de juiste kennis en kunde hierbij voorwaarden om daar ook in te slagen. Het CDA-Limburg hecht er grote waarde aan dat ondernemers in samenspraak met de overheid strategische agenda s ontwikkelen met economische structuurversterking als doel. Als ondernemers dit doen, zelf de trekker zijn en zelf mee investeren, zal de Provincie substantieel bijdragen aan de realisatie van deze agenda s. Naast het sectorale economische beleid wil de Provincie in samenspraak met gemeenten een actuele regionale investeringsagenda opstellen voor de regio s. Het zijn immers de regio s die de balans beheren tussen stad en platteland en die in staat zijn om gemeenschappelijk regionale projecten tot successen te brengen. Het CDA-Limburg steunt de initiatieven die de regionale economische structuur versterken. Hierbij valt te denken aan de versterking van de kennisinfrastruur, de totstandkoming van toeristische en recreatieve voorzieningen en de opgaven rond gebiedsontwikkeling. 14. De Provincie zal in haar aanbestedingstrajecten voor de uitvoering van projecten in het bestek als voorwaarde stellen dat bedrijven jongeren een leer/werkplek moeten bieden. 15. Ondernemers moeten in samenspraak met de overheid strategische agenda s ontwikkelen met economische structuurversterking als doel waarbij de Provincie deze agenda ondersteunt. Het CDA-Limburg steunt de initiatieven die de regionale economische structuur versterken. pagina 17

18 Werken in Limburg Het hebben van voldoende maar ook voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten is van groot belang om onze economische positie te versterken. Het CDA-Limburg vindt het van groot belang dat we hoogwaardige kenniswerkers, maar ook geschoold MBO-personeel en ambachtslieden voor Limburg weten te behouden en weten te winnen. Dat komt gelet op de demografische ontwikkelingen niet vanzelf. Het CDA-Limburg wil dat de Provincie de groei van hoogwaardig onderwijs ondersteunt. Samen met gemeenten en het bedrijfsleven staat de zorg voor interessante banen, kwalitatief goede en betaalbare woningen, deugdelijke voorzieningen in veilige kernen en steden, een vlottende infrastructuur en goede culturele voorzieningen hoog op de agenda. Een Limburg waar we trots op zijn en dat we zowel nationaal als internationaal uitdragen. Succes trekt aan. Het CDA-Limburg wil faciliteren dat mensen die om welke reden dan ook thuis zitten, weer actief worden in onze samenleving. Dit kan met betaalde banen maar ook door mensen te stimuleren om actief te worden als vrijwilliger. Om dit mogelijk te maken is het zaak dat Provincie, UWV en gemeenten gezamenlijk optrekken. Daarenboven zal de Provincie bevorderen dat, daar waar zich tekorten op de arbeidsmarkt voordoen, aan arbeidsmigranten de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan het arbeidsproces. De Provincie ondersteunt daarbij de acties die worden ingezet door gemeenten, bedrijven en instellingen om deze arbeidsmigranten een toekomst te geven als nieuwe Limburger. 16. Arbeidsmigranten wordt de mogelijkheid geboden om volledig ingebed te zijn in de Limburgse samenleving. Het CDA-Limburg ondersteunt de voortzetting van de Euregionale arbeidsmonitor, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkten in de Euregio s Maas Rijn, Rijn Maas-Noord en Rijn Waal in kaart worden gebracht. Dit moet leiden tot vernieuwende arbeidsmarktprojecten die mede worden gefinancierd uit financiële middelen vanuit het Rijk en Europa. pagina 18

19 Het CDA-Limburg stimuleert initiatieven die de ervaring en kennis van ouderen koppelen aan starters op de arbeidsmarkt en starters van eigen bedrijvigheid. Het CDA-Limburg spreekt zich in dit kader uit voor een voortzetting van het uitgeven van startersvouchers, die startende ondernemers kunnen gebruiken om zich te laten begeleiden door een ervaren ondernemer. 17. Het CDA-Limburg wil dat de Provincie samen met gemeenten en het bedrijfsleven een actief arbeidsmarktbeleid ondersteunt om arbeidspotentieel in Limburg te behouden en te versterken. 18. Het CDA-Limburg stimuleert initiatieven die de ervaring en kennis van ouderen koppelen aan starters op de arbeidsmarkt en spreekt zich in dit kader uit voor een voortzetting van het uitgeven van startersvouchers. De toekomst van Nedcar, gerelateerd aan Mitsubishi, is onzeker. Het CDA vindt het van belang om maximaal in te zetten op het behoud van de Automotive-industrie in onze provincie. Dat heeft Limburg echter niet geheel zelf in de hand. Samen met het Rijk en Nedcar zal de Provincie zich maximaal inzetten voor de doorontwikkeling van deze Automotive-fabriek. Hierbij zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor assemblage-activiteiten, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van bijvoorbeeld elektrische auto s. De samenwerking met de RWTH-Aken biedt hier mogelijk perspectief. 19. Het CDA blijft zich inzetten voor het behoud en ontwikkeling van de Automotiveindustrie. In NAVO-verband vindt momenteel een heroriëntatie plaats over het aantal en de vestigingsplaats van de diverse hoofdkwartieren. Het hoofdkwartier in Brunssum is van grote betekenis voor de werkgelegenheid en heeft grote economische effecten. Op verzoek van het CDA is dit aspect ook opgenomen in het regeringsakkoord. Wij zijn van mening dat de Provincie hier een bemiddelende rol dient te spelen. Doel is behoud en waar mogelijk doorontwikkeling 20. Het CDA zet erop in om de Joint Forces Headquarters (NAVO-hoofdkwartier) in Brunssum te behouden. pagina 19

20 Het CDA wil dat de Provincie de ambitie van Greenport Venlo om uit te groeien tot de Voedingstuin van Europa krachtig ondersteunt, waarbij het bedrijfsleven nadrukkelijk de lead moet gaan nemen om de kansen die door de overheid zijn gecreëerd om te zetten in resultaten. In een kwalitatief hoogwaardige duurzaam ingerichte werk-, leef- en woonomgeving moet Greenport Venlo, in de komende 10 jaar, gaan zorgen voor een verdubbeling van de toegevoegde waarde-omzet van 1 naar 2 miljard euro en voor duizenden nieuwe banen. 21. Het CDA vindt de ontwikkeling van Greenport Venlo van cruciaal belang. De Provincie moet stimuleren dat het bedrijfsleven deze economische structuurversterking tot waarde gaat brengen. De Floriade 2012 zal het toonbeeld zijn voor de promotie van de tuinbouw in Nederland en de toepassing hiervan in de Regio Venlo. Bedrijventerreinen Het CDA-Limburg geeft de voorkeur aan het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen boven het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen. Gronden zijn schaars en verpaupering van industrieterreinen moet vermeden worden. Op deze manier behouden we werkgelegenheid in de kernen. Het CDA-Limburg is daarbij voorstander van een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven, waarbij niet alleen de fysieke infrastructuur, maar ook de infrastructuur van dienstverlening ook van de overheid optimaal en Europees concurrerend moet zijn. De initiatieven die zijn ontplooid door de Limburgse Herstructureringsmaatschappij, die samen met de maatschappelijke partners ha verouderde bedrijventerreinen aanpakt en hierin risicodragend investeert, moeten worden voortgezet. Daarbij moet er uiteraard aandacht zijn voor duurzaamheid en een marktgericht aanbod van bedrijfskavels. 22. Het CDA-Limburg geeft de voorkeur aan het revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen boven het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen. pagina 20

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nu en straks

Verkiezingsprogramma Nu en straks Verkiezingsprogramma 2014-2018 Wonen Werken Leven Nu en straks Doe-Democratie Het CDA wil krachtige, actieve, zelfbewuste dorpsgemeenschappen waarin burgers met plezier wonen, zich geborgen weten, en waarin

Nadere informatie

Digitale nieuwsbrief CDA Venlo. Stem 2 maart op het CDA

Digitale nieuwsbrief CDA Venlo. Stem 2 maart op het CDA Digitale nieuwsbrief CDA Venlo Editie 10 28 februari 2011 Stem 2 maart op het CDA Woord van de voorzitter Beste CDA-leden en sympathisanten, Op woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 2 november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Met de ondertekening van het convenant Aanpak Vitale vakantieparken Drenthe

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie