Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg"

Transcriptie

1 Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

2 Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9 Limburg: economie en arbeidsmarkt p. 17 Limburg: de ruimte p. 25 Limburg: Europa p. 37 Limburg: financieel p. 40 Limburg: bekend p. 45 pagina 2

3 Inleiding: betrokken bij Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden. Dat is de rode draad van dit verkiezingsprogramma. Dit zal ook het motto zijn van het CDA in de nieuwe periode van Provinciale Staten. Want dat er nieuwe tijden zijn aangebroken, is duidelijk. De economische crisis heeft ons geleerd dat we afhankelijk zijn van globale ontwikkelingen. De afgelopen landelijke verkiezingen hebben ons geleerd dat de burger kiest voor een andere koers van de overheid en voor klare taal. Het CDA presenteert een duidelijke kernvisie om de kiezers duidelijk te maken waar we op langere termijn naar toe willen met Limburg. Vanuit die kernvisie kunnen de maatregelen voor de komende 4 jaren geformuleerd worden. Wat is dan de kernvisie? I Het CDA is dé partij die belang hecht aan de intrinsieke waarde van mensen. De kracht van de maatschappij is dat mensen elkaar helpen en dingen samen organiseren. De leerschool waar mensen deze vaardigheden aanleren, is het gezin. De zorg en aandacht die mensen voor elkaar hebben, kan de overheid nooit aanbieden. Het CDA moet mensen die aandacht hebben voor elkaar ondersteunen. Limburgers zullen in de toekomst zich meer solidair en verantwoordelijk voor elkaar moeten voelen! II Limburg maakt de keuze voor duurzaamheid. De keuze voor nieuwe energiebronnen moet zowel in kosten/kwaliteit (korte terugverdientijd) als in maatschappelijke rentabiliteit worden beoordeeld. pagina 3

4 Over 10 jaar moet Limburg voorop lopen in Nederland en de Euregio s als het gaat om duurzaamheid! III De grenzen met België en Duitsland vormen voor veel inwoners nog steeds obstakels in het openbaar vervoer, in werk en in de zorg. Hierover is al veel gesproken (Limburg is een zogenaamde experimenteerregio), maar er kan veel meer. In de toekomst moet een inwoner in deze regio niet of nauwelijks in de gaten hebben of hij/zij nu reist, werkt of zorgt in Limburg dan wel in Duitsland of België. Over 10 jaar mogen rijksgrenzen in Limburg geen obstakel meer zijn in openbaar vervoer, werk en zorg! IV In Limburg wordt hard gewerkt, maar de arbeidsdeelname is nog altijd fors lager dan het gemiddelde in Nederland. De Provincie zal zich inzetten om de arbeidsparticipatie te vergroten en het aantal arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te behouden. Een eigen baan = op eigen benen staan. Dit geldt voor jong en oud! Over 10 jaar moet de arbeidsparticipatie in Limburg hoger zijn dan ooit! V Limburg is Limburgs en dèt mot zo blieve. Naast het feit dat in Limburg hard gewerkt wordt en zaken worden gedaan, is Limburg ook de provincie van wierook en bier. De Limburgse identiteit, die Bourgondisch en relativerend te noemen is, bepaalt in belangrijke mate hoe de provincie als geheel functioneert. Het CDA wil deze identiteit koesteren, door initiatieven in dit kader te stimuleren. Over 10 jaar moet iedere Limburger die dat wil, zich nog steeds Limburger kunnen voelen in Limburg! pagina 4

5 Tijden veranderen ook in Limburg De vergrijzing en ontgroening vragen om duidelijke keuzes vanuit een positieve grondhouding. Want kansen liggen er. Per regio verschilt de mate en de fase van de demografische ontwikkeling. Dit vraagt om maatwerk. Het CDA vindt dat vooral gekeken moet worden naar de periode na de demografische voorsprong. Maatregelen moeten daarop gericht zijn. In Limburg kennen we de ongekende luxe van ruimte. We zijn in staat om hierbij kwaliteit te laten prevaleren boven kwantiteit van woningen en bedrijventerreinen. We kunnen het ons in Limburg veroorloven om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. We staan samen aan de lat voor een arbeidsmarkt en een leefgemeenschap die de schouders zet onder vernieuwing. Wat ons als CDA hierbij onderscheidt, is dat we dit samen willen doen. Dat we Limburg niet zien als een verzameling van individuen of als een verzameling van etnische groepen die tegenover elkaar staan, maar dat we Limburg zien als een gemeenschap. Een gemeenschap, die zelf de kracht heeft om Limburg leefbaar en dynamisch te houden. Als CDA geloven we hierbij in een overheid op de achtergrond. Een overheid die verantwoordelijkheid neemt daar waar maatschappelijke belangen in het geding zijn, maar die vooral terugtreedt daar waar de gemeenschap met respect voor elk individu zelf de handen uit de mouwen kan steken. Het regeerakkoord spreekt ook klare taal over de toekomstige rol van de Provincie als middenbestuur. De Provincie moet zich focussen op ruimte, economie, mobiliteit en natuuren landschap. Het CDA zou echter het CDA niet zijn, als er vanuit deze gebieden geen doorvertaling wordt gemaakt naar het sociaal en culturele domein. Hier besteden wij in dit verkiezingsprogramma uitdrukkelijk ook als eerste aandacht aan. Het eigen karakter van Limburg laat zich nu eenmaal niet besturen als een monopoliespel, waarin enkel woningen, bedrijventerreinen en financieel gewin op de voorgrond staan. Als CDA durven we ook ons cultureel en maatschappelijk zelfbewustzijn te benoemen. Limburg is niet zomaar een provincie. We hebben meer Europese dan binnenlandse grenzen. Ons landschap biedt afwisseling, van heuvels tot natuurgebieden. Van bruisend stadsleven tot de rust van het landelijk leven. Het CDA-Limburg staat voor deze Limburgse eigenheid, die ons als provincie bepaald geen eenheidsworst maakt. pagina 5

6 Deze eenheid in verscheidenheid eist een betrokken provinciaal bestuur op maat. Het CDA-Limburg laat hierbij de regio s de ruimte maar zal de koorden die deze regio s samenhouden en Limburg nu juist Limburg maken, stevig blijven vasthouden. Kwaliteit van ruimte, wonen en leven staat bij het CDA-Limburg met stip op één. Kwaliteit boven kwantiteit. Duurzaamheid boven overmatige consumptiedrang. Samenhang boven tweedracht. Het vlakke landschap in het Noorden biedt ruimte aan land en tuinbouw. Het waterrijke Midden vormt een bassin van toerisme, recreatie en leisure. Terwijl het heuvelachtige Zuiden op de golfbeweging van de demografische ontwikkeling een platform biedt voor toerisme, wellness en chemische en medische technologie. Betrokkenheid bij Limburg betekent ook het behouden van de economische ankers, die jong en oud een basis bieden van bestaan en welbevinden. Het CDA-Limburg zet de schouders onder innovatief ondernemerschap, hoogwaardige technologische bedrijvigheid en een uitgebreide kennisinfrastructuur. Daarbij heeft de ondernemer een belangrijke rol. De provincie zal niet met oogkleppen op alleen naar Den Haag kijken, maar ook Euregionaal, Europees en globaal de handschoen oppakken. Het CDA-Limburg ziet een Limburg om trots op te zijn en trots op te blijven. Dit kan alleen door de maatschappelijke partners en de gemeenten een actieve hoofdrol aan te bieden. Laat overheidsthema s die de burgers direct raken vooral bij de gemeenten liggen. Maatschappelijke partners op de gebieden van wonen, welzijn, cultuur, sport en zorg moeten hierbij de ruimte krijgen. Maar neem wel verantwoordelijkheid voor regionale thema s, zoals woningmarkt, ruimte, economie, sociale infrastructuur, kwaliteit van platteland, natuur en mobiliteit. Deze focus op de eigen rol en taak vraagt om een efficiënte en professionele Provincie, die de Limburgers waar biedt voor hun geld. Een Provincie die tolerant is en ruimte biedt, maar ook een Provincie die zich hard kan opstellen waar machtsdenken, polariserend handelen en treden buiten gestelde kaders, de kop opsteken. Het CDA-Limburg staat kortom voor de kwaliteit van Limburgs leven en kiest voor een Limburg als gemeenschap. pagina 6

7 De rol van de Provincie in Limburg Het CDA gelooft in de kracht van mensen en in de kracht van de gemeenschap die ze vormen. Als CDA willen we het mogelijk maken, dat deze kracht maximaal ingezet wordt. Daarom gaan we uit van gespreide verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd, dat mensen het beste van zichzelf kunnen geven, wanneer ze worden uitgenodigd om met elkaar verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit de Provincie willen we hier vooral dienstbaar aan zijn. Waar opgaven liggen die grensoverschrijdend zijn, die passen binnen de kerntaken van de Provincie en die niet of onvoldoende worden ingevuld door ander stakeholders, zet de Provincie zich in om dit regionale gat op te vullen. Daarin kan de Provincie zowel inspireren, dienen als verbinden. Het CDA-Limburg staat voor een provinciale bestuurslaag die gemeenten, maatschappelijke partners, verenigingen, bedrijfsleven en burgers zelf wil laten schitteren. Dat betekent, dat het CDA-Limburg kiest voor een Provincie die voornamelijk in de coulissen opereert, maar daar waar nodig in het voetlicht treedt. De Provincie moet dan ook allereerst voorwaarden scheppen waardoor haar maatschappelijke partners hun rol kunnen waarmaken. Dit kan naast financiële steun, ook inbreng van deskundige expertise en het beschikbaar stellen van lobbykanalen betekenen. Het CDA-Limburg staat voor een provinciale bestuurslaag die samen met de gemeenten mee aan de lat staat voor een kwalitatief hoogstaand bestuur. Dit betekent: houden van toezicht maar ook meedenken over hoe het beter, anders en duurzamer kan. De Provincie treedt hierbij op als partner van gemeenten en zal initiatieven van gemeenten om samen te gaan, faciliteren. Het CDA-Limburg gelooft ook in een speelse bestuurslaag, die out of the box denkt. Een Provincie als ambassadeur voor vernieuwende initiatieven en voor creatieve oplossingen. Het CDA-Limburg gelooft liever in aanpakken, dan in stil zitten uit angst om fouten te maken. pagina 7

8 Kortom: het CDA-Limburg gelooft in een Provincie die faciliteert, regisseert, aanjaagt en verbindt. De Provincie dient haar beleid interactief te voeren, samen met de bestuurlijke partners maar ook met burgers en belangenorganisaties die zo vroeg mogelijk bij de vorming van het beleid moeten worden betrokken. Het sluitstuk daarvan is een heldere en slagvaardige besluitvorming. Samenwerking met bestuurlijke partners met een doeltreffende aanpak van gezamenlijke ambities. Dit dient te gebeuren op basis van een goede afstemming, heldere afspraken en een duidelijke taakverdeling. De bestuursstijl van de Provincie kenmerkt zich door het vasthouden van de focus en door het durven loslaten van zaken die niet behoren tot de kerntaken. pagina 8

9 Limburg: sociaal en cultureel Als gevolg van de economische crisis komen er ook voor het sociale domein minder middelen beschikbaar. Deze ontwikkeling zet de bestaande infrastructuur binnen het sociale domein onder druk. Dit vraagt om maatwerkoplossingen per regio. De combinatie van minder geld en de wijziging in de bevolkingssamenstelling vraagt om een ondubbelzinnig antwoord. Voor het CDA-Limburg is het vanzelfsprekend dat het antwoord ligt in de kracht die mensen samen tot ontwikkeling kunnen brengen. Samen zijn we ongelooflijk sterk. Samen krijgen we het voor elkaar. Het CDA-Limburg gaat er vanuit, dat de Provincie zich ervoor inzet om dit te bereiken. De Provincie is een betrouwbare en dienstbare partner voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en zet zich in om organisaties en initiatieven met elkaar te verbinden. Deze samenwerking is ook essentieel om voorzieningen in buurten te behouden en nieuwe concepten te beproeven, zoals publiek-private samenwerkingsvormen en het mobiliseren van de Limburgse burgers. Initiatiefvoorstellen die inspelen op actuele ontwikkelingen (zoals de Titulaer-regeling die bovenlokale evenementen subsidieert die als gevolg van de crisis lastig aan middelen komen) kunnen de Limburgers van de CDA-fractie blijven verwachten. 1. De Provincie zet aan tot samenwerking en is aanspreekbaar op haar dienende en verbindende rol. De Provincie neemt daarbij haar verantwoordelijkheid door te zorgen dat organisaties die op provinciaal niveau georganiseerd zijn, zoals de koepelorganisaties: provinciale Huizen, KBO, Zij Actief, Jong Nederland en LVR, ondersteund worden. De toenemende zorgen op lokaal niveau vragen om een krachtig gemeenschappelijk antwoord vanuit dit provinciale niveau, waarbij professionals ten dienste staan van vrijwilligers. Door de provinciale organisaties krachtig te ondersteunen maakt de Provincie het ook mogelijk dat de ondersteuning van het lokale niveau een extra impuls krijgt. pagina 9

10 2. De Provincie ziet de meerwaarde van de provinciale Huizen. Bij de aanstaande evaluatie wil het CDA bereiken dat de Huizen zich puur (blijven) richten op hun dienende en stimulerende functie voor het vrijwilligerswerk. De Provincie wil naast ondersteuning van de provinciale Huizen ook de andere maatschappelijke organisaties die op provinciaal niveau acteren, ondersteunen. Uitgangspunt bij de ondersteuning blijft dat nut en noodzaak altijd aangetoond moet worden. 3. De Provincie zal de infrastructuur waardoor diverse maatschappelijke organisaties op provinciaal niveau actief kunnen zijn, blijven faciliteren. Juist in een samenleving die ontgroent, vergrijst en zelfs krimpt, is het van belang dat er maatschappelijke organisaties als de Zonnebloem, Scouting, ZijActief, KBO, ANBO etc. zijn en blijvend gewaardeerd worden. Cultuur in Limburg Het CDA is trots op onze Limburgse cultuur en cultuurhistorie. We zijn ook trots op de infrastructuur die door de jaren heen tot stand is gekomen. Van LSO tot Pinkpop. Van straattheater tot leedjesaovond. Van Glaspaleis tot Oud Limburgs Schuttersfeest. Limburg bruist tot in de vezels van onze creatieve regio. Dit maakt het leven in Limburg niet alleen mooi, maar ook verrassend. Talenten van jong tot oud die groeien en bloeien in eigenzinnige stadscentra en in authentieke parochiezaaltjes. Het CDA-Limburg staat er borg voor dat de kracht van deze maatschappelijke bruis behouden blijft. Cultuur bevordert niet alleen de gemeenschapszin maar verrijkt het leven van jong tot oud. Sinds 19 maart 1997 heeft de Nederlandse overheid het Limburgs erkend als Regionale taal onder Deel II van het Europees handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden. Het is echter wel zo dat het Rijk haar deel van de overeenkomsten, zoals vastgelegd in dit handvest weinig tot niet nakomt. Dit dient wel te gebeuren. pagina 10

11 4. De Provincie blijft achter de culturele infrastructuur op provinciaal niveau staan. Voorkomen moet worden dat wat zorgvuldig in vele jaren is opgebouwd, in een klap wordt verspeeld. Hierbij denken wij onder andere aan monumenten, streektaal en harmonieën en fanfares. Het Rijk zal worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheden op het punt van Limburgs als streektaal. 5. De provincie Limburg zal de komende jaren alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt inzake Limburgs als streektaal, zowel in faciliterende als in financiële zin. 6. De Provincie stimuleert initiatieven die er toe leiden dat mensen samen voor en met elkaar cultuur beoefenen en kunnen blijven beoefenen. Zorg in Limburg In onze provincie is een krachtig en professioneel netwerk van zorgvoorzieningen. Om de kwaliteit te behouden zal een meer doelmatige aanpak vereist zijn. De Provincie is bereid, waar het bovenregionale activiteiten betreft die niet of onvoldoende door stakeholders worden opgepakt, te faciliteren. pagina 11

12 7. De Provincie zal zorgorganisaties die als gevolg van de veranderingen in de financieringsstructuur geen of onvoldoende geldmiddelen kunnen aantrekken, steunen in hun strijd om tot een aangepaste regelgeving te komen. Zo lang deze nog niet afdoende gerealiseerd is, blijft de Provincie bereid om onder strikte voorwaarden ondersteuning te bieden. De Provincie wendt haar invloed aan om samenwerking te stimuleren en tot stand te brengen. De eerste verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn ligt bij de gemeenten. Want als CDA- Limburg vinden we dat, wat lokaal geregeld kan worden, ook daar geregeld moet worden. Tegelijkertijd is duidelijk dat zorg en welzijn niet ophouden bij de ene gemeentegrens en weer beginnen bij de andere. Vaak spelen gemeentegrenzen nauwelijks nog een rol en hebben activiteiten een regionale uitstraling. Hier ligt het risico op de loer, dat elke gemeente afzonderlijk het wiel gaat uitvinden. Dat moet voorkomen worden. De Provincie heeft hier een verbindende rol. De afgelopen Statenperiode is positieve ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling op sociaal-economisch terrein. Vanuit de Provincie is het initiatief genomen om met de gemeenten en maatschappelijke organisaties in de verschillende regio s in gezamenlijkheid afspraken te maken. Een dergelijke aanpak is ook denkbaar op het terrein van zorg en welzijn. Daarbij gaat het CDA ervan uit dat het voortouw hierin genomen wordt door de gemeente. De Provincie kan zo nodig hierin faciliteren. pagina 12

13 8. De Provincie neemt het initiatief om samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties een aanvalsplan per regio te maken op het gebied van zorg en welzijn, vergelijkbaar met de huidige aanpak van de economische gebiedsontwikkeling. Jeugd én ouderen in Limburg Het spreekt vanzelf, dat er binnen deze aanvalsplannen speciale aandacht dient te zijn voor jeugdigen en ouderen. Natuurlijk zijn wensen en noden van beide groepen verschillend. Als CDA hebben we wel een belangrijk gemeenschappelijk uitgangspunt. We vinden dat de Provincie samen met de regio s een regisserende rol heeft in het afstemmen van het woningaanbod op de vraag van zowel jong als oud. Dat in elke regio een andere aanvliegroute nodig kan zijn, is evident. Dit vraagt om baanbrekende initiatieven, waarbij burgers, overheden en maatschappelijke organisaties samen een nieuwe perspectiefvolle toekomst vormgeven. Er is een versnelling nodig in het realiseren van woningen, waardoor ouderen vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit vraagt niet alleen om levensbestendige woningen, maar ook om levenskrachtige kernen en wijken waar jong en oud kunnen wonen en recreëren. Het vraagt om buurten en bedrijvige steden, waar een dusdanig sociaal netwerk aanwezig is, dat vereenzaming wordt tegengegaan en gemeenschapzin weer gemeengoed wordt. Het CDA-Limburg wil samen met de gemeenten en partners in steden en dorpen moderne voorzieningen op maat aanbieden, waarbij slimme en innovatieve combinaties worden gemaakt tussen enerzijds moderne zorgtechnologie en anderzijds traditionele gemeenschapzin. Initiatieven waarbij in een buurt mensen elkaar vrijwillig helpen, worden hogelijk gewaardeerd. Het idee is, dat je zelf helpt op die terreinen waar je goed in bent en je geholpen wordt op gebieden waar je hulp nodig hebt. Het kan een geweldige mogelijkheid zijn om kwaliteiten van mensen tot ontwikkeling te laten komen. Tegelijkertijd bevordert het de sociale samenhang in een buurt of wijk. pagina 13

14 Zolang de jeugdzorg een provinciale taak is (staat ter discussie) voert de Provincie deze met hart en ziel uit. Daarbij richt zij zich vooral op de verkorting van wachtlijsten en een betere samenwerking, ook met gemeenten en jeugdzorginstellingen. De centra voor jeugd en gezin moeten daarbij het coördinatiepunt blijven. 9. De Provincie zal de provinciale taak waar het gaat om de jeugdzorg met passie blijven uitoefenen tot het moment dat deze taak wordt overgedragen aan de gemeenten. Waar er regionale gebiedsontwikkelingsplannen tot stand komen, zal de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg niet blind worden bepaald door wettelijk voorgeschreven regels maar zal worden ingezet op een moderniseringsslag en een nieuwe kwalitatieve impuls. 10. De Provincie kan een regisserende en coördinerende rol spelen in de vraag en het aanbod van de maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Het CDA vindt dat scholieren de stage-uren moeten kunnen inzetten in een meer langdurige periode in verzorgingshuizen. Met scholen en zorginstellingen die deel willen nemen, kan worden bekeken hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. Op dit moment hebben veel scholen moeite met de organisatie van de stage en de instellingen moeten de scholieren een week op sleeptouw nemen. Indien een leerling zijn stage-uren verdeelt over bijvoorbeeld 20 woensdagmiddagen, kan de leerling bijna een half jaar van dienst zijn om bijvoorbeeld koffie te schenken in een verzorgingshuis. Dan kan ook begrip en respect groeien tussen jongeren en ouderen. Binnen één week is dit resultaat minder. Bij de jeugd heeft de Provincie een specifieke taak op het gebied van de jeugdzorg. Op termijn is (een bepaalde mate van) overdracht naar de gemeenten voorzien. Vooruitlopend daarop brengt de Provincie haar taak op het terrein van jeugdzorg transparant in binnen de regionale gebiedsontwikkeling zorg en welzijn, zodat een soepele overdracht mogelijk wordt. Het CDA- Limburg wil zich bij deze overdracht niet laten leiden door een blind wettelijk voorgeschreven automatisme maar wil de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg benutten om deze zorg van een nieuwe kwalitatieve impuls en moderniseringslag te voorzien. pagina 14

15 11. Binnen de regionale gebiedsontwikkelingsplannen zorg en welzijn stimuleert de Provincie krachtig dat: - ouderen vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen; - mensen in buurten gestimuleerd worden om elkaar van dienst te zijn. Voor het CDA-Limburg blijft de Provincie dan ook haar warme rol voor het samen leven in Limburg vervullen. Sterker nog: we gaan extra impulsen geven. De huidige tijden vragen om met elkaar er voor elkaar te zijn. De Provincie kan daartoe een geweldige aanjager zijn door te inspireren, te dienen en te verbinden. Sport in Limburg Sport is laagdrempelig en heeft de unieke kracht om mensen met elkaar te verbinden en te inspireren. Sport draagt bij aan een gezonde en sociale Limburgse samenleving. Het CDA-Limburg ondersteunt het Olympisch Plan en ziet hierin een meerwaarde voor de Limburgse bevolking. De belangrijkste uitdaging ligt in een leven lang sport en bewegen voor álle inwoners. Dit leidt zowel jong als oud naar een actieve Limburgse levensstijl. Het CDA-Limburg wil hierbij extra investeren in het ontplooien van jong talent, het bouwen aan gezonde en sterke sportverenigingen met toekomst en het creëren van sportieve scholen. 12. Het CDA-Limburg kiest voor de insteek dat sport een positieve invloed heeft op een gezonde en vitale samenleving en daarmee ook op het vestigingsklimaat in Limburg. Het CDA wil investeren in een actief verenigingsleven mede door de realisatie van toekomstbestendige en laagdrempelige multifunctionele accommodaties in dorpen en steden waar sport, onderwijs en buurtactiviteiten elkaar versterken. Het CDA-Limburg wil dit mogelijk maken door financieel steun te geven aan lokale initiatieven met een regionaal karakter. Sport moet ouderen boeien en jongeren binden. pagina 15

16 13. Het CDA-Limburg vindt dat sportdiversiteit in Limburg mogelijk moet blijven. Daarvoor dienen multifunctionele sportaccommodaties gerealiseerd te worden met een regiofunctie. Waarbij belangrijk is dat iedere burger zijn of haar sport kan blijven uitoefenen. pagina 16

17 Limburg: economie en arbeidsmarkt Een sterke economie is de basis om de welvaart en het welbevinden van onze mensen te versterken en een basis van waaruit we onze solidariteit invulling kunnen geven. Het CDA- Limburg wil dat er sterk wordt ingezet op economische groei en versterking van de economische kracht. Naast een goede visie, draagvlak, betrokkenheid van ondernemers en gemeenten zijn ontwikkelingsnelheid, middelen en de juiste kennis en kunde hierbij voorwaarden om daar ook in te slagen. Het CDA-Limburg hecht er grote waarde aan dat ondernemers in samenspraak met de overheid strategische agenda s ontwikkelen met economische structuurversterking als doel. Als ondernemers dit doen, zelf de trekker zijn en zelf mee investeren, zal de Provincie substantieel bijdragen aan de realisatie van deze agenda s. Naast het sectorale economische beleid wil de Provincie in samenspraak met gemeenten een actuele regionale investeringsagenda opstellen voor de regio s. Het zijn immers de regio s die de balans beheren tussen stad en platteland en die in staat zijn om gemeenschappelijk regionale projecten tot successen te brengen. Het CDA-Limburg steunt de initiatieven die de regionale economische structuur versterken. Hierbij valt te denken aan de versterking van de kennisinfrastruur, de totstandkoming van toeristische en recreatieve voorzieningen en de opgaven rond gebiedsontwikkeling. 14. De Provincie zal in haar aanbestedingstrajecten voor de uitvoering van projecten in het bestek als voorwaarde stellen dat bedrijven jongeren een leer/werkplek moeten bieden. 15. Ondernemers moeten in samenspraak met de overheid strategische agenda s ontwikkelen met economische structuurversterking als doel waarbij de Provincie deze agenda ondersteunt. Het CDA-Limburg steunt de initiatieven die de regionale economische structuur versterken. pagina 17

18 Werken in Limburg Het hebben van voldoende maar ook voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten is van groot belang om onze economische positie te versterken. Het CDA-Limburg vindt het van groot belang dat we hoogwaardige kenniswerkers, maar ook geschoold MBO-personeel en ambachtslieden voor Limburg weten te behouden en weten te winnen. Dat komt gelet op de demografische ontwikkelingen niet vanzelf. Het CDA-Limburg wil dat de Provincie de groei van hoogwaardig onderwijs ondersteunt. Samen met gemeenten en het bedrijfsleven staat de zorg voor interessante banen, kwalitatief goede en betaalbare woningen, deugdelijke voorzieningen in veilige kernen en steden, een vlottende infrastructuur en goede culturele voorzieningen hoog op de agenda. Een Limburg waar we trots op zijn en dat we zowel nationaal als internationaal uitdragen. Succes trekt aan. Het CDA-Limburg wil faciliteren dat mensen die om welke reden dan ook thuis zitten, weer actief worden in onze samenleving. Dit kan met betaalde banen maar ook door mensen te stimuleren om actief te worden als vrijwilliger. Om dit mogelijk te maken is het zaak dat Provincie, UWV en gemeenten gezamenlijk optrekken. Daarenboven zal de Provincie bevorderen dat, daar waar zich tekorten op de arbeidsmarkt voordoen, aan arbeidsmigranten de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan het arbeidsproces. De Provincie ondersteunt daarbij de acties die worden ingezet door gemeenten, bedrijven en instellingen om deze arbeidsmigranten een toekomst te geven als nieuwe Limburger. 16. Arbeidsmigranten wordt de mogelijkheid geboden om volledig ingebed te zijn in de Limburgse samenleving. Het CDA-Limburg ondersteunt de voortzetting van de Euregionale arbeidsmonitor, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkten in de Euregio s Maas Rijn, Rijn Maas-Noord en Rijn Waal in kaart worden gebracht. Dit moet leiden tot vernieuwende arbeidsmarktprojecten die mede worden gefinancierd uit financiële middelen vanuit het Rijk en Europa. pagina 18

19 Het CDA-Limburg stimuleert initiatieven die de ervaring en kennis van ouderen koppelen aan starters op de arbeidsmarkt en starters van eigen bedrijvigheid. Het CDA-Limburg spreekt zich in dit kader uit voor een voortzetting van het uitgeven van startersvouchers, die startende ondernemers kunnen gebruiken om zich te laten begeleiden door een ervaren ondernemer. 17. Het CDA-Limburg wil dat de Provincie samen met gemeenten en het bedrijfsleven een actief arbeidsmarktbeleid ondersteunt om arbeidspotentieel in Limburg te behouden en te versterken. 18. Het CDA-Limburg stimuleert initiatieven die de ervaring en kennis van ouderen koppelen aan starters op de arbeidsmarkt en spreekt zich in dit kader uit voor een voortzetting van het uitgeven van startersvouchers. De toekomst van Nedcar, gerelateerd aan Mitsubishi, is onzeker. Het CDA vindt het van belang om maximaal in te zetten op het behoud van de Automotive-industrie in onze provincie. Dat heeft Limburg echter niet geheel zelf in de hand. Samen met het Rijk en Nedcar zal de Provincie zich maximaal inzetten voor de doorontwikkeling van deze Automotive-fabriek. Hierbij zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor assemblage-activiteiten, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van bijvoorbeeld elektrische auto s. De samenwerking met de RWTH-Aken biedt hier mogelijk perspectief. 19. Het CDA blijft zich inzetten voor het behoud en ontwikkeling van de Automotiveindustrie. In NAVO-verband vindt momenteel een heroriëntatie plaats over het aantal en de vestigingsplaats van de diverse hoofdkwartieren. Het hoofdkwartier in Brunssum is van grote betekenis voor de werkgelegenheid en heeft grote economische effecten. Op verzoek van het CDA is dit aspect ook opgenomen in het regeringsakkoord. Wij zijn van mening dat de Provincie hier een bemiddelende rol dient te spelen. Doel is behoud en waar mogelijk doorontwikkeling 20. Het CDA zet erop in om de Joint Forces Headquarters (NAVO-hoofdkwartier) in Brunssum te behouden. pagina 19

20 Het CDA wil dat de Provincie de ambitie van Greenport Venlo om uit te groeien tot de Voedingstuin van Europa krachtig ondersteunt, waarbij het bedrijfsleven nadrukkelijk de lead moet gaan nemen om de kansen die door de overheid zijn gecreëerd om te zetten in resultaten. In een kwalitatief hoogwaardige duurzaam ingerichte werk-, leef- en woonomgeving moet Greenport Venlo, in de komende 10 jaar, gaan zorgen voor een verdubbeling van de toegevoegde waarde-omzet van 1 naar 2 miljard euro en voor duizenden nieuwe banen. 21. Het CDA vindt de ontwikkeling van Greenport Venlo van cruciaal belang. De Provincie moet stimuleren dat het bedrijfsleven deze economische structuurversterking tot waarde gaat brengen. De Floriade 2012 zal het toonbeeld zijn voor de promotie van de tuinbouw in Nederland en de toepassing hiervan in de Regio Venlo. Bedrijventerreinen Het CDA-Limburg geeft de voorkeur aan het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen boven het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen. Gronden zijn schaars en verpaupering van industrieterreinen moet vermeden worden. Op deze manier behouden we werkgelegenheid in de kernen. Het CDA-Limburg is daarbij voorstander van een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven, waarbij niet alleen de fysieke infrastructuur, maar ook de infrastructuur van dienstverlening ook van de overheid optimaal en Europees concurrerend moet zijn. De initiatieven die zijn ontplooid door de Limburgse Herstructureringsmaatschappij, die samen met de maatschappelijke partners ha verouderde bedrijventerreinen aanpakt en hierin risicodragend investeert, moeten worden voortgezet. Daarbij moet er uiteraard aandacht zijn voor duurzaamheid en een marktgericht aanbod van bedrijfskavels. 22. Het CDA-Limburg geeft de voorkeur aan het revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen boven het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen. pagina 20

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie