FAZ: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven"

Transcriptie

1 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja BPP: Ja Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, Financiële en Algemene Zaken FAZ: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven VVSW: Ja Portefeuillehouder: Jakob Bartelds AB: Ja Ondersteuning van de afdeling: Technisch Juridisch Financieel; Jan Schiphuis, Martin Bolt Staf; Jans Bolding Communicatie Externe betrokkenen: Reden: N.v.t. Samenvatting: De voorjaarsrapportage (VJR) 2013 geeft een eerste tussenstand in de voortgang (alleen afwijkingen) van het programmaplan 2013 en geeft de financiële stand van zaken weer. Duurzaamheidsparagraaf: Nee AB Voorstel: - kennis nemen van de voorjaarsrapportage 2013; - de 1e begrotingswijziging 2013 vaststellen. Bijlagen: Ja Bijlage I: Voortgang programmaplan 2013; Bijlage II: Overzicht voor- en nadelen 2013; Bijlage III: Toelichting op overzicht voor- en nadelen 2013; Bijlage IV: 1e begrotingswijziging Ter inzage (bestuursnet): Nee Onderwerp(en): Besluit/opmerkingen bestuur: 1

2 Paraaf secretaris-directeur: 2

3 Hierbij bieden wij de voorjaarsrapportage 2013 (VJR 2013) aan. De inhoudsopgave van deze voorjaarsrapportage ziet er als volgt uit: 1. Inleiding 2. Voortgang bestuursprogramma Bedrijfsvoering 4. Verloop financieel beheer, fiscale aangelegenheden, investeringsprogramma en treasury 5. Voorstel 6. Bijlagen: I: Voortgang jaarplan 2013 II: Overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013 III: Toelichting op overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013 IV: 1 e begrotingswijziging Inleiding Over drie financiële dossiers (wet HOF, schatkistbankieren en het BTW compensatiefonds) heeft het kabinet aan het begin van het jaar overeenstemming bereikt met de koepelorganisaties van Provincies (IPO), Gemeenten (VNG) en Waterschappen (UvW). Via het bestuursnet bent u hierover geïnformeerd. Over de wet HOF zijn nadere ontwikkelingen te melden. Deze wet regelt onder andere het aandeel van de waterschappen in het terugdringen van het EMUbegrotingstekort van de overheid. Dat tekort moet op de middellange termijn toegroeien naar 0%. Het toegroeien naar 0% begrotingstekort betekent voor de waterschappen dat vooral (veel) minder geïnvesteerd kan worden. Daardoor komen onze (Europese) ambities in gevaar en onze investeringen in veiligheidsmaatregelen. In het gesloten akkoord blijft het toegestane EMU-saldo tekort voor de decentrale overheden gezamenlijk tot en met ,5% van het BBP. Daarna daalt het aandeel naar 0,2% in Maar daar wordt in 2015 nog een keer naar gekeken. Hoe de onderlinge verdeling van de 0,5% over de drie overheidslagen moet worden verdeeld wordt later dit jaar vastgesteld. Voor de waterschappen bedroeg het percentage 0,05%. Afgesproken is in deze kabinetsperiode de in het voorstel opgenomen mogelijkheid sancties op te leggen bij een overschrijding van de normen achterwege te laten. Intussen is het wetsvoorstel door de Tweede kamer aangenomen. Er is nog een aantal wijzigingen opgenomen. Zo zal meer rekening worden gehouden met de investeringsopgaven van decentrale overheden (vooral van waterschappen) en wordt het beladen wetsartikel over het opleggen van sancties vervangen door een correctiemechanisme. Overigens blijft een sanctie als ultimum remedium wel bestaan. De wet HOF en het daarvan afgeleide sturen op het EMU-saldo heeft ons geprikkeld te kijken hoe wij met onze investeringen om moeten gaan. Met name de administratieve verwerking hiervan: activeren of niet. Hierbij speelt ook de rentecomponent een rol. Activeren betekent geld lenen en dat kost rente. Nu is de rente nog steeds historisch laag maar dat kan veranderen. Momenteel onderzoeken we mogelijkheden binnen de huidige regelgeving om die rentecomponent te beperken en zo tevens onze EMU uitgangspositie te verbeteren. 3

4 De begroting 2013 is vastgesteld met een negatief saldo op de baten en lasten van ,-. Dat negatieve saldo wordt aangezuiverd tot nul door een onttrekking aan onze algemene reserves. In deze VJR 2013 wordt een groot aantal voor- en nadelen ten opzichte van de begroting gemeld met per saldo een nadelig effect van ,-. Deze voor- en nadelen worden uitvoering toegelicht in de bijlagen II en III. Een belangrijke oorzaak voor het negatieve effect is de verwachte toename van het aantal verzoeken (en toewijzingen) om kwijtschelding en een stijging van het oninbaar verklaren van belastingdebiteuren. Hiermee is totaal naar verwachting ,- extra gemoeid. De gevolgen van de crisis zijn merkbaar. Het saldo van de begroting komt door de genoemde voor- en nadelen uit op ,- negatief. Dit betekent dat de onttrekking aan onze algemene reserves ,- hoger uit zal vallen. We zijn ons er van bewust dat deze tussenstand eerder een actualisatie van de begrotingssituatie is dan dat een werkelijk verloop in het jaar wordt weergegeven. Bij de najaarsrapportage zullen wij u uitgebreider informeren over de financiële voortgang van Voortgang bestuursprogramma De gebruikelijke rapportage over de voortgang van het bestuursprogramma ontbreekt in deze VJR. Via een afzonderlijke rapportage is aandacht besteed aan de evaluatie van het bestuursprogramma (bijlage 3 bij de jaarrekening 2012) voor de jaren In de evaluatie is ook aandacht besteed aan de situatie anno nu en wordt een korte vooruitblik gegeven. 3. Bedrijfsvoering Verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. De hoofditems voor 2013 zijn: 1. Wij zorgen er voor dat al onze basisgegevens en dossiers beschikbaar zijn: ze vormen voor onze bedrijfsprocessen (en voor de burger: E-overheid!) geen belemmering. Met onze burgers/ingelanden communiceren wij zo veel mogelijk digitaal, openbare informatie is dan ook digitaal beschikbaar. Onze website en de sociale media zijn hiervoor de aangewezen middelen. Foutloze, complete, actuele en toegankelijke informatie is van groot belang voor zowel onze eigen organisatie als ook voor onze burgers/ingelanden. Daarom is onze inspanning er ook in 2013 op gericht om informatie uit basisregistraties en Geo-informatie breed in onze organisatie beschikbaar te hebben ter ondersteuning van de werkprocessen. Bijvoorbeeld voor het kostentoedelingsonderzoek (inclusief de tariefdifferentiaties voor wegen en natuur), het maken van peilbesluiten en KRW- en Masterplan Kaden projecten. Eind 2012 is onze vernieuwde internetwebsite gelanceerd. Hierin zijn twee thema s leidend: klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Met deze site blijven wij in contact met onze inwoners. Met het beginscherm bedienen wij 95% van onze bezoekers. En als dat in enkele gevallen niet direct lukt, dan hebben we een slimme goed werkende zoekfunctie. De inhoud van onze website is voortdurend actueel. Voorzien wordt dat al onze bekendmakingen in 2014 volledig digitaal zullen worden gedaan via onze website. 4

5 2. Wij verhogen de effectiviteit van onze organisatie door ons blijvend af te vragen of activiteiten direct bijdragen aan het realiseren van onze doelen en door het stringenter opvolgen van onze afspraken. Het kritisch beschouwen van nut en noodzaak van activiteiten en investeringen, discussies over het doen van de goede dingen levert een grotere bijdrage aan de verbetering van de prijsprestatieverhouding dan sturing op efficiency alleen. Doelmatigheidsverbetering is daarmee een onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden. Een te instrumentele benadering veroorzaakt verstarring en verkokering en daarmee een averechts effect. Door ons blijvend af te vragen, of activiteiten direct bijdragen aan het realiseren van onze doelen en door ons nadrukkelijk af te vragen of de weg waarlangs dit te bereiken de meest optimale is, werken wij blijvend aan het vergroten van de effectiviteit en efficiency van onze organisatie. Lopende initiatieven die hieraan bijdragen zijn ondermeer: - De oriëntatie op samenwerking noordelijk laboratoria. - Samenwerking in de waterketen. - Permanente samenwerking diverse bedrijfsvoering activiteiten met buurwaterschap Noorderzijlvest. - Doorlopende samenwerking op het gebied van belastingheffing en inning in Hefpunt. Een nieuwe strategische personeelsplanning voor de periode is afgerond. Deze personeelsplanning is, evenals haar voorganger, gericht op een minimale formatieve inzet voor deze periode. Dit heeft geresulteerd in het vrijspelen van bestaande formatie voor innovatie binnen onze werkprocessen, uiteindelijk gericht op kostenoptimalisatie. Door innovatie binnen onze werkprocessen en ook door innovatie op de randen van ons werkveld, zoals bijvoorbeeld de uitbouw of ontwikkeling van onze producten, zullen wij onze toekomstige lasten beheersen en het draagvlak voor het waterschap vergroten. Bij innovatie zullen wij met name buiten ons traditionele werkveld op zoek gaan naar kansen en oplossingen voor problemen. Wij dringen ook in 2013 de bureaucratie verder terug en verplaatsen ons in onze omgeving. Voorbeelden van een atypische benadering door Hunze en Aa s: - Individueel Keuze Budget (IKB, arbeidsvoorwaarden) niet bureaucratisch en eenvoudig opgepakt en verwerkt. - Personeelsplanning 5% ruimte binnen bestaande formatie vrijmaken voor innovatieve projecten (levert meer op dan de loonkosten). Zie ook de toelichting hierboven. - Bij afbouw en onderzoek naar vormgeven van nieuwe ICT-toepassingen door het Waterschapshuis (HWH 2.0) wordt continue de kosten versus opbrengsten verhouding gewogen. Daarnaast zijn we bezig het begrip ondernemende overheid verder vorm te geven. Onderzocht wordt of het beprijzen van waterdiensten een optie is om extra inkomsten te genereren. We bieden onze diensten aan om zuiveringen van de industrie te beheren en nemen proeven om biogas op te waarderen naar groengas. Ook proberen we onafhankelijker te worden van het Waterschapshuis door meer gebruik te maken van standaardproducten (Oracle database en ArcGis applicaties). Deregulering en het stellen van algemene beleidsregels helpt onze omgeving zich te richten op die zaken die voor het waterbeheer van belang zijn. Tevens wordt hierdoor de in het verleden benodigde inzet voor de behandeling en toezicht verminderd. Als voorbeeld in de afgelopen periode kan worden 5

6 genoemd de vaststelling van algemene regels kruisen van oppervlaktewaterlichamen zonder waterkering met kabels en leidingen. 4. Verloop financieel beheer, investeringsprogramma en treasury Financieel beheer Inleiding Het saldo van de voor- en nadelen in deze VJR bedraagt ,- (negatief). Voor een toelichting op de onderdelen die samen dit resultaat vormen verwijzen wij u naar de bijlagen II en III. De structurele doorwerking zal in de meerjarenraming worden verwerkt. Financiële afwijkingen Per taak en per programma ontstaat het volgende beeld: Saldo VJR 2013: Toe te rekenen aan: Per programma Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer Veiligheid , ,- Watersysteem , , ,- Organisatie , , ,- Belastingopbrengst , , ,- Totaal , ,- Overige ontwikkelingen Hefpunt kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2013 Op basis van de vastgelegde afspraken in de SLA (Service Level Agreement), is van Hefpunt de kwartaalrapportage over het 1 e kwartaal 2013 ontvangen. De rapportage over de exploitatiebegroting van Hefpunt geeft geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting of het maken van opmerkingen. Ten aanzien van de belastingopbrengsten blijkt dat de opbrengst watersysteemheffing gebouwd naar verwachting zal afwijken van de begroting. In bijlage II en II wordt deze afwijking toegelicht. Vanaf dit jaar wordt tariefdifferentiatie voor wegen toegepast. Om over te gaan tot het opleggen van belastingaanslagen zal op kadastraal niveau beoordeeld moeten worden of een perceel voldoet aan de definitie van openbare verharde weg. Door onnauwkeurigheden in de nu nog te gebruiken bronbestanden blijkt het een hele opgave alle percelen aan te wijzen. Onduidelijk is nog of het aantal begrootte hectares weg (10.000) daadwerkelijk opgelegd kan worden. Vooralsnog gaan wij hier wel van uit. In de AB vergadering van mei 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van ,- voor de realisatie van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Een van de toepassingen van de BGT is het genereren van een wegenbestand. Hierdoor behoren de hiervoor genoemde problemen straks grotendeels tot het verleden. 6

7 Kapitaallasten / bespaarde rente De kapitaallasten zijn bij de begroting berekend op een te realiseren investeringsvolume van 15 miljoen. De berekening bij deze voorjaarsrapportage laat een lagere rentelast zien van ,-, vooral doordat financieren met kort geld nog steeds goedkoop is. De raming van de afschrijvingen behoeft geen bijstelling. Daarnaast kan de raming voor de bespaarde rente met ,- worden verhoogd door een hogere stand van onze reserves per 1 januari 2013 (effect doorwerking jaarrekening 2012). Onvoorziene uitgaven Het beschikbare budget voor onvoorzien is ,-. Hiervan is tot nu toe voor ,- gebruik gemaakt. Met de gemeente Oldambt is afgesproken dat het waterschap voor ,- gaat bijdragen in het schoonhouden van het Oldambtmeer (opruimen waterplanten). Zie voor een uitgebreidere toelichting bijlage III. Kosten automatisering Vanaf eind vorig jaar wordt gewerkt aan ons eigen IRIS systeem: het HEI-project. IRIS en HEI zijn systemen waarmee we geo informatie vastleggen. Het IRIS-systeem werd verzorgd door Het Waterschapshuis. Uit onvrede met de mogelijkheden van IRIS, zeker ook in relatie tot de kosten, nemen wij het IRIS-systeem niet meer af. Ook de wens tot een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van HWH te komen speelt hierin een rol. Vanaf 2013 betalen we niet meer voor IRIS. Hierdoor sparen we structureel ,- uit. De komende jaren zetten we dit geld in om het HEI-project op te kunnen zetten en uit te bouwen. Na IRIS worden de overige applicaties gekoppeld. Vanaf 2017 valt dit bedrag vrij. Reservepositie Aangevuld met de informatie uit deze VJR ziet onze (algemene) reservepositie er als volgt uit: Stand Onttrekking 2013 Saldo VJR 2013 Stand Minimum- Niveau Watersysteembeheer , , , , Zuiveringsbeheer , , , , Totalen , , , , ,- In deze opzet gaan we er vanuit dat het saldo van de VJR ook het rekeningresultaat 2013 zal worden. Zoals in de inleiding gesteld is deze VJR eerder een bijstelling van de begrotingscijfers dan een prognose van een rekeningresultaat en is dit resultaat eerder theoretisch. In de MJR gaan wij verder in op het reservebeleid de komende jaren. Fiscale aangelegenheden Definitie natuur Voor het afronden van de definitiekwestie rondom het begrip natuur volgens de Waterschapswet worden momenteel proefprocedures gevolgd. De stand van zaken is dat intussen in twee van de zes proefprocedures een uitspraak is gedaan. In beide gevallen zijn de waterschappen in het gelijk gesteld. Er is hoger beroep ingesteld. 7

8 Het betrof percelen met kruiden- en faunarijk graslanden en kruiden- en faunarijke akkers. Door Natuurmonumenten is niet aannemelijk gemaakt dat percelen slechts maximaal 10% voor andere doeleinden (lees agrarisch) kan worden gebruikt. Ook de inrichting van de terreinen is niet geheel of nagenoeg geheel en duurzaam afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Bij voorbeeld omdat het perceel nog in ontwikkeling is, of dat de percelen direct weer in agrarische productie kunnen worden genomen. In de overige vier procedures wordt in de loop van 2013 uitspraak gedaan. De gevolgen voor de praktijk moeten we nog afwachten. De uitspraken zijn echter ook een momentopname. Uiteindelijk zal een groot aantal percelen door de genomen maatregelen alsnog natuur worden. Kwijtschelding Door de aanhoudende crisis neemt het aantal verzoeken om kwijtschelding toe. Het beschikbare bedrag voor kwijtschelding zal net als in 2012 worden overschreden. De vanaf 2012 ingevoerde verruiming van kwijtschelding voor ondernemers (konden voorheen geen kwijtschelding aanvragen) speelt hierin een zeer bescheiden rol. Ook het oninbaar verklaren van belastingschulden neemt toe, onder andere door faillissementen. Een verwachte doeluitkering van ,- per jaar voor kwijtschelding tot slot gaan wij toch niet ontvangen. In plaats van een algemene doeluitkering heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten deze uitkering alleen beschikbaar te stellen voor waterschappen die de kosten voor kinderopvang betrekken bij het beoordelen van een verzoek tot kwijtschelding. Kostentoedeling De concept kostentoedelingsverordening 2013 zal vanaf 19 augustus gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Voorafgaand aan de commissievergadering van 19 juni bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de kostentoedeling. Investeringsprogramma Bij de begroting 2013 is een investeringsvolume geraamd van 15 miljoen. De verwachting is dat dit investeringsvolume gerealiseerd gaat worden. Uitvoering investeringsprogramma Ten aanzien van het uitvoering van het investeringsprogramma wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen waarvan u op de hoogte gebracht moet worden. Dit kunnen te verwachten afwijkingen van de door u beschikbaar gestelde kredieten zijn, verschuivingen tussen kredieten of onvoorziene gebeurtenissen. Zo mogelijk kan een rapportage vergezeld gaan van een te nemen besluit door het algemeen bestuur. Vervangingen laboratorium Dit jaar was het laboratorium van plan te investeren in een LC-MS. Hiermee kunnen bestrijdingsmiddelen worden bepaald die nu niet in eigen beheer kunnen worden gemeten. Hiervoor was in de begroting ,- gereserveerd. Dit bedrag heeft u als C-investering 616 (vervanging LC-MS) als krediet beschikbaar gesteld. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke samenwerking van ons lab met het WLN (Waterlaboratorium Noord, het lab ten behoeve van de waterleidingbedrijven van Groningen en 8

9 Drenthe). Over de voortgang van deze samenwerking is elders in deze VJR 2013 gerapporteerd. Als het tot een samenwerking komt is het investeren in een LC-MS niet zinvol. Het WLN kan de bestrijdingsmiddelen namelijk wel meten. Om deze reden wordt nu niet geïnvesteerd in de aanschaf van een LC-MS. Het beschikbare krediet zal voor dit doel niet worden aangesproken. Dit jaar speelde wel een acuut probleem met onze zogenaamde GC-olie. Hiermee kunnen analyses van olie worden gemaakt. De vervanging van dit apparaat was voorzien in Hiervoor was in onze meerjarenraming rekening gehouden met een investering van ,-. Het apparaat moest echter versneld worden vervangen. De kosten bedragen naar verwachting ,-. Wij stellen u voor het beschikbare krediet voor de vervanging van de LC-MS voor ,- aan te wenden voor de vervanging van de GC-olie. De resterende ,- kan, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar samenwerking met WLN, worden doorgeschoven naar Project 050 Gemaal Rozema Voor het oplossen van schades in de nazorgfase is een krediet beschikbaar gesteld van ,-. Op dit moment is het krediet met ,- overschreden. Een deel van deze kosten kan geclaimd worden bij de bodemdalingscommissie. In overleg met het secretariaat van de bodemdalingscommissie wordt deze claim momenteel voorbereid. Project 211 Aanpassing leidingtekeningen In de jaren 2008 tot en met 2010 is er jaarlijks ,- en in ,- beschikbaar gesteld. In september 2010 is er een aanvullend krediet van ,- beschikbaar gesteld. Inmiddels is een quickscan leidingen voor toetsing aan de WION (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netwerken) uitgevoerd. Uit het krediet zijn tot nu toe de interne voorbereidingskosten, het inventariseren van bestaande tekeningen, het aanmelden van onze belangen, de inventarisatie van de leidingen, en de kosten van de quickscan betaald. Het project is gedeeltelijk gereed. In 2011 zijn de resterende 100 km gelokaliseerd, ingemeten en aangemeld. Er is een noodzakelijke vervolgopdracht voor het digitaliseren van nog resterende gedateerde routekaarten verstrekt. De kosten zullen uiteindelijk niet binnen het oorspronkelijke krediet blijven. Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 12 november 2012 besloten, dat het is toegestaan het totaal krediet met ,- te overschrijden hetgeen valt binnen de 5% kredietoverschrijding. Het project wordt met in achtneming van deze overschrijding afgerond. Project 348 Realisatie (nood)waterberging Ulsderpolder Deze verwachte overschrijding is al een aantal keren gemeld aan het bestuur. In 2013 zullen nog kleine uitgaven worden gedaan in de vorm van nazorg aan de gerealiseerde werken. Het ontstane negatieve restantkrediet zal grotendeels worden opgeheven in de vorm van de eindbijdrage van de provincie Groningen. De verwachting is dat het totaal aan verplichtingen het krediet met ca ,- zal overschrijden. Dit omdat de bijdrage van de provincie Groningen lager uitvalt dan verwacht. De overschrijding valt binnen de normen van het delegatiebesluit. Deze schrijft onder andere voor dat het DB bevoegd is te besluiten tot kredietoverschrijdingen van 5% van het kredietbedrag met een maximum van ,-. Treasury. Jaarlijks wordt een liquiditeitsbegroting opgemaakt met als doel inzicht te verkrijgen of en wanneer eventuele geldleningen moeten worden aangetrokken. De liquiditeitsbegroting wordt in de loop van 9

10 het jaar regelmatig geactualiseerd. In de liquiditeitsbegroting wordt een inschatting gemaakt van de uitgaven en inkomsten per maand. Volgens de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) mag 23% van het begrotingstotaal met kort geld worden gefinancierd. Dit wordt de kasgeldlimiet genoemd. Voor 2013 is de kasgeldlimiet 19 miljoen. De kasstroom van de belastingopbrengst veroorzaakt echter een piek in onze financieringsbehoefte in het 1 e halfjaar. Daarom is, ook in overleg met onze accountant, toch gekozen voor een tijdelijke hogere financiering met kort geld en dus een tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet. De Wet Fido biedt deze mogelijkheid conform Artikel 4, lid 2 indien een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Per 18 januari 2013 is een langlopende geldlening van 20 miljoen opgenomen met een looptijd van 20 jaar tegen 2,68% rente. Dit jaar worden voorbereidingen getroffen voor het schatkistbankieren. Het schatkistbankieren houdt in dat het waterschap overtollige middelen niet meer zelf mag beleggen. Deze middelen moeten bij het Rijk worden geparkeerd. Schatkistbankieren is vooral van betekenis voor gemeenten en provincies met veel overtollige middelen. Voorstel - kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2013; - de 1e begrotingswijziging 2013 vast te stellen. namens het dagelijks bestuur, Harm Küpers secretaris-directeur Alfred van Hall dijkgraaf 10

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Hans Leneman Martien van Bavel Henk van Blitterswijk Martijn van Wijk Gabe Venema Projectcode 20009 Juni

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie