FAZ: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven"

Transcriptie

1 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja BPP: Ja Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, Financiële en Algemene Zaken FAZ: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven VVSW: Ja Portefeuillehouder: Jakob Bartelds AB: Ja Ondersteuning van de afdeling: Technisch Juridisch Financieel; Jan Schiphuis, Martin Bolt Staf; Jans Bolding Communicatie Externe betrokkenen: Reden: N.v.t. Samenvatting: De voorjaarsrapportage (VJR) 2013 geeft een eerste tussenstand in de voortgang (alleen afwijkingen) van het programmaplan 2013 en geeft de financiële stand van zaken weer. Duurzaamheidsparagraaf: Nee AB Voorstel: - kennis nemen van de voorjaarsrapportage 2013; - de 1e begrotingswijziging 2013 vaststellen. Bijlagen: Ja Bijlage I: Voortgang programmaplan 2013; Bijlage II: Overzicht voor- en nadelen 2013; Bijlage III: Toelichting op overzicht voor- en nadelen 2013; Bijlage IV: 1e begrotingswijziging Ter inzage (bestuursnet): Nee Onderwerp(en): Besluit/opmerkingen bestuur: 1

2 Paraaf secretaris-directeur: 2

3 Hierbij bieden wij de voorjaarsrapportage 2013 (VJR 2013) aan. De inhoudsopgave van deze voorjaarsrapportage ziet er als volgt uit: 1. Inleiding 2. Voortgang bestuursprogramma Bedrijfsvoering 4. Verloop financieel beheer, fiscale aangelegenheden, investeringsprogramma en treasury 5. Voorstel 6. Bijlagen: I: Voortgang jaarplan 2013 II: Overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013 III: Toelichting op overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013 IV: 1 e begrotingswijziging Inleiding Over drie financiële dossiers (wet HOF, schatkistbankieren en het BTW compensatiefonds) heeft het kabinet aan het begin van het jaar overeenstemming bereikt met de koepelorganisaties van Provincies (IPO), Gemeenten (VNG) en Waterschappen (UvW). Via het bestuursnet bent u hierover geïnformeerd. Over de wet HOF zijn nadere ontwikkelingen te melden. Deze wet regelt onder andere het aandeel van de waterschappen in het terugdringen van het EMUbegrotingstekort van de overheid. Dat tekort moet op de middellange termijn toegroeien naar 0%. Het toegroeien naar 0% begrotingstekort betekent voor de waterschappen dat vooral (veel) minder geïnvesteerd kan worden. Daardoor komen onze (Europese) ambities in gevaar en onze investeringen in veiligheidsmaatregelen. In het gesloten akkoord blijft het toegestane EMU-saldo tekort voor de decentrale overheden gezamenlijk tot en met ,5% van het BBP. Daarna daalt het aandeel naar 0,2% in Maar daar wordt in 2015 nog een keer naar gekeken. Hoe de onderlinge verdeling van de 0,5% over de drie overheidslagen moet worden verdeeld wordt later dit jaar vastgesteld. Voor de waterschappen bedroeg het percentage 0,05%. Afgesproken is in deze kabinetsperiode de in het voorstel opgenomen mogelijkheid sancties op te leggen bij een overschrijding van de normen achterwege te laten. Intussen is het wetsvoorstel door de Tweede kamer aangenomen. Er is nog een aantal wijzigingen opgenomen. Zo zal meer rekening worden gehouden met de investeringsopgaven van decentrale overheden (vooral van waterschappen) en wordt het beladen wetsartikel over het opleggen van sancties vervangen door een correctiemechanisme. Overigens blijft een sanctie als ultimum remedium wel bestaan. De wet HOF en het daarvan afgeleide sturen op het EMU-saldo heeft ons geprikkeld te kijken hoe wij met onze investeringen om moeten gaan. Met name de administratieve verwerking hiervan: activeren of niet. Hierbij speelt ook de rentecomponent een rol. Activeren betekent geld lenen en dat kost rente. Nu is de rente nog steeds historisch laag maar dat kan veranderen. Momenteel onderzoeken we mogelijkheden binnen de huidige regelgeving om die rentecomponent te beperken en zo tevens onze EMU uitgangspositie te verbeteren. 3

4 De begroting 2013 is vastgesteld met een negatief saldo op de baten en lasten van ,-. Dat negatieve saldo wordt aangezuiverd tot nul door een onttrekking aan onze algemene reserves. In deze VJR 2013 wordt een groot aantal voor- en nadelen ten opzichte van de begroting gemeld met per saldo een nadelig effect van ,-. Deze voor- en nadelen worden uitvoering toegelicht in de bijlagen II en III. Een belangrijke oorzaak voor het negatieve effect is de verwachte toename van het aantal verzoeken (en toewijzingen) om kwijtschelding en een stijging van het oninbaar verklaren van belastingdebiteuren. Hiermee is totaal naar verwachting ,- extra gemoeid. De gevolgen van de crisis zijn merkbaar. Het saldo van de begroting komt door de genoemde voor- en nadelen uit op ,- negatief. Dit betekent dat de onttrekking aan onze algemene reserves ,- hoger uit zal vallen. We zijn ons er van bewust dat deze tussenstand eerder een actualisatie van de begrotingssituatie is dan dat een werkelijk verloop in het jaar wordt weergegeven. Bij de najaarsrapportage zullen wij u uitgebreider informeren over de financiële voortgang van Voortgang bestuursprogramma De gebruikelijke rapportage over de voortgang van het bestuursprogramma ontbreekt in deze VJR. Via een afzonderlijke rapportage is aandacht besteed aan de evaluatie van het bestuursprogramma (bijlage 3 bij de jaarrekening 2012) voor de jaren In de evaluatie is ook aandacht besteed aan de situatie anno nu en wordt een korte vooruitblik gegeven. 3. Bedrijfsvoering Verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. De hoofditems voor 2013 zijn: 1. Wij zorgen er voor dat al onze basisgegevens en dossiers beschikbaar zijn: ze vormen voor onze bedrijfsprocessen (en voor de burger: E-overheid!) geen belemmering. Met onze burgers/ingelanden communiceren wij zo veel mogelijk digitaal, openbare informatie is dan ook digitaal beschikbaar. Onze website en de sociale media zijn hiervoor de aangewezen middelen. Foutloze, complete, actuele en toegankelijke informatie is van groot belang voor zowel onze eigen organisatie als ook voor onze burgers/ingelanden. Daarom is onze inspanning er ook in 2013 op gericht om informatie uit basisregistraties en Geo-informatie breed in onze organisatie beschikbaar te hebben ter ondersteuning van de werkprocessen. Bijvoorbeeld voor het kostentoedelingsonderzoek (inclusief de tariefdifferentiaties voor wegen en natuur), het maken van peilbesluiten en KRW- en Masterplan Kaden projecten. Eind 2012 is onze vernieuwde internetwebsite gelanceerd. Hierin zijn twee thema s leidend: klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Met deze site blijven wij in contact met onze inwoners. Met het beginscherm bedienen wij 95% van onze bezoekers. En als dat in enkele gevallen niet direct lukt, dan hebben we een slimme goed werkende zoekfunctie. De inhoud van onze website is voortdurend actueel. Voorzien wordt dat al onze bekendmakingen in 2014 volledig digitaal zullen worden gedaan via onze website. 4

5 2. Wij verhogen de effectiviteit van onze organisatie door ons blijvend af te vragen of activiteiten direct bijdragen aan het realiseren van onze doelen en door het stringenter opvolgen van onze afspraken. Het kritisch beschouwen van nut en noodzaak van activiteiten en investeringen, discussies over het doen van de goede dingen levert een grotere bijdrage aan de verbetering van de prijsprestatieverhouding dan sturing op efficiency alleen. Doelmatigheidsverbetering is daarmee een onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden. Een te instrumentele benadering veroorzaakt verstarring en verkokering en daarmee een averechts effect. Door ons blijvend af te vragen, of activiteiten direct bijdragen aan het realiseren van onze doelen en door ons nadrukkelijk af te vragen of de weg waarlangs dit te bereiken de meest optimale is, werken wij blijvend aan het vergroten van de effectiviteit en efficiency van onze organisatie. Lopende initiatieven die hieraan bijdragen zijn ondermeer: - De oriëntatie op samenwerking noordelijk laboratoria. - Samenwerking in de waterketen. - Permanente samenwerking diverse bedrijfsvoering activiteiten met buurwaterschap Noorderzijlvest. - Doorlopende samenwerking op het gebied van belastingheffing en inning in Hefpunt. Een nieuwe strategische personeelsplanning voor de periode is afgerond. Deze personeelsplanning is, evenals haar voorganger, gericht op een minimale formatieve inzet voor deze periode. Dit heeft geresulteerd in het vrijspelen van bestaande formatie voor innovatie binnen onze werkprocessen, uiteindelijk gericht op kostenoptimalisatie. Door innovatie binnen onze werkprocessen en ook door innovatie op de randen van ons werkveld, zoals bijvoorbeeld de uitbouw of ontwikkeling van onze producten, zullen wij onze toekomstige lasten beheersen en het draagvlak voor het waterschap vergroten. Bij innovatie zullen wij met name buiten ons traditionele werkveld op zoek gaan naar kansen en oplossingen voor problemen. Wij dringen ook in 2013 de bureaucratie verder terug en verplaatsen ons in onze omgeving. Voorbeelden van een atypische benadering door Hunze en Aa s: - Individueel Keuze Budget (IKB, arbeidsvoorwaarden) niet bureaucratisch en eenvoudig opgepakt en verwerkt. - Personeelsplanning 5% ruimte binnen bestaande formatie vrijmaken voor innovatieve projecten (levert meer op dan de loonkosten). Zie ook de toelichting hierboven. - Bij afbouw en onderzoek naar vormgeven van nieuwe ICT-toepassingen door het Waterschapshuis (HWH 2.0) wordt continue de kosten versus opbrengsten verhouding gewogen. Daarnaast zijn we bezig het begrip ondernemende overheid verder vorm te geven. Onderzocht wordt of het beprijzen van waterdiensten een optie is om extra inkomsten te genereren. We bieden onze diensten aan om zuiveringen van de industrie te beheren en nemen proeven om biogas op te waarderen naar groengas. Ook proberen we onafhankelijker te worden van het Waterschapshuis door meer gebruik te maken van standaardproducten (Oracle database en ArcGis applicaties). Deregulering en het stellen van algemene beleidsregels helpt onze omgeving zich te richten op die zaken die voor het waterbeheer van belang zijn. Tevens wordt hierdoor de in het verleden benodigde inzet voor de behandeling en toezicht verminderd. Als voorbeeld in de afgelopen periode kan worden 5

6 genoemd de vaststelling van algemene regels kruisen van oppervlaktewaterlichamen zonder waterkering met kabels en leidingen. 4. Verloop financieel beheer, investeringsprogramma en treasury Financieel beheer Inleiding Het saldo van de voor- en nadelen in deze VJR bedraagt ,- (negatief). Voor een toelichting op de onderdelen die samen dit resultaat vormen verwijzen wij u naar de bijlagen II en III. De structurele doorwerking zal in de meerjarenraming worden verwerkt. Financiële afwijkingen Per taak en per programma ontstaat het volgende beeld: Saldo VJR 2013: Toe te rekenen aan: Per programma Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer Veiligheid , ,- Watersysteem , , ,- Organisatie , , ,- Belastingopbrengst , , ,- Totaal , ,- Overige ontwikkelingen Hefpunt kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2013 Op basis van de vastgelegde afspraken in de SLA (Service Level Agreement), is van Hefpunt de kwartaalrapportage over het 1 e kwartaal 2013 ontvangen. De rapportage over de exploitatiebegroting van Hefpunt geeft geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting of het maken van opmerkingen. Ten aanzien van de belastingopbrengsten blijkt dat de opbrengst watersysteemheffing gebouwd naar verwachting zal afwijken van de begroting. In bijlage II en II wordt deze afwijking toegelicht. Vanaf dit jaar wordt tariefdifferentiatie voor wegen toegepast. Om over te gaan tot het opleggen van belastingaanslagen zal op kadastraal niveau beoordeeld moeten worden of een perceel voldoet aan de definitie van openbare verharde weg. Door onnauwkeurigheden in de nu nog te gebruiken bronbestanden blijkt het een hele opgave alle percelen aan te wijzen. Onduidelijk is nog of het aantal begrootte hectares weg (10.000) daadwerkelijk opgelegd kan worden. Vooralsnog gaan wij hier wel van uit. In de AB vergadering van mei 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van ,- voor de realisatie van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Een van de toepassingen van de BGT is het genereren van een wegenbestand. Hierdoor behoren de hiervoor genoemde problemen straks grotendeels tot het verleden. 6

7 Kapitaallasten / bespaarde rente De kapitaallasten zijn bij de begroting berekend op een te realiseren investeringsvolume van 15 miljoen. De berekening bij deze voorjaarsrapportage laat een lagere rentelast zien van ,-, vooral doordat financieren met kort geld nog steeds goedkoop is. De raming van de afschrijvingen behoeft geen bijstelling. Daarnaast kan de raming voor de bespaarde rente met ,- worden verhoogd door een hogere stand van onze reserves per 1 januari 2013 (effect doorwerking jaarrekening 2012). Onvoorziene uitgaven Het beschikbare budget voor onvoorzien is ,-. Hiervan is tot nu toe voor ,- gebruik gemaakt. Met de gemeente Oldambt is afgesproken dat het waterschap voor ,- gaat bijdragen in het schoonhouden van het Oldambtmeer (opruimen waterplanten). Zie voor een uitgebreidere toelichting bijlage III. Kosten automatisering Vanaf eind vorig jaar wordt gewerkt aan ons eigen IRIS systeem: het HEI-project. IRIS en HEI zijn systemen waarmee we geo informatie vastleggen. Het IRIS-systeem werd verzorgd door Het Waterschapshuis. Uit onvrede met de mogelijkheden van IRIS, zeker ook in relatie tot de kosten, nemen wij het IRIS-systeem niet meer af. Ook de wens tot een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van HWH te komen speelt hierin een rol. Vanaf 2013 betalen we niet meer voor IRIS. Hierdoor sparen we structureel ,- uit. De komende jaren zetten we dit geld in om het HEI-project op te kunnen zetten en uit te bouwen. Na IRIS worden de overige applicaties gekoppeld. Vanaf 2017 valt dit bedrag vrij. Reservepositie Aangevuld met de informatie uit deze VJR ziet onze (algemene) reservepositie er als volgt uit: Stand Onttrekking 2013 Saldo VJR 2013 Stand Minimum- Niveau Watersysteembeheer , , , , Zuiveringsbeheer , , , , Totalen , , , , ,- In deze opzet gaan we er vanuit dat het saldo van de VJR ook het rekeningresultaat 2013 zal worden. Zoals in de inleiding gesteld is deze VJR eerder een bijstelling van de begrotingscijfers dan een prognose van een rekeningresultaat en is dit resultaat eerder theoretisch. In de MJR gaan wij verder in op het reservebeleid de komende jaren. Fiscale aangelegenheden Definitie natuur Voor het afronden van de definitiekwestie rondom het begrip natuur volgens de Waterschapswet worden momenteel proefprocedures gevolgd. De stand van zaken is dat intussen in twee van de zes proefprocedures een uitspraak is gedaan. In beide gevallen zijn de waterschappen in het gelijk gesteld. Er is hoger beroep ingesteld. 7

8 Het betrof percelen met kruiden- en faunarijk graslanden en kruiden- en faunarijke akkers. Door Natuurmonumenten is niet aannemelijk gemaakt dat percelen slechts maximaal 10% voor andere doeleinden (lees agrarisch) kan worden gebruikt. Ook de inrichting van de terreinen is niet geheel of nagenoeg geheel en duurzaam afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Bij voorbeeld omdat het perceel nog in ontwikkeling is, of dat de percelen direct weer in agrarische productie kunnen worden genomen. In de overige vier procedures wordt in de loop van 2013 uitspraak gedaan. De gevolgen voor de praktijk moeten we nog afwachten. De uitspraken zijn echter ook een momentopname. Uiteindelijk zal een groot aantal percelen door de genomen maatregelen alsnog natuur worden. Kwijtschelding Door de aanhoudende crisis neemt het aantal verzoeken om kwijtschelding toe. Het beschikbare bedrag voor kwijtschelding zal net als in 2012 worden overschreden. De vanaf 2012 ingevoerde verruiming van kwijtschelding voor ondernemers (konden voorheen geen kwijtschelding aanvragen) speelt hierin een zeer bescheiden rol. Ook het oninbaar verklaren van belastingschulden neemt toe, onder andere door faillissementen. Een verwachte doeluitkering van ,- per jaar voor kwijtschelding tot slot gaan wij toch niet ontvangen. In plaats van een algemene doeluitkering heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten deze uitkering alleen beschikbaar te stellen voor waterschappen die de kosten voor kinderopvang betrekken bij het beoordelen van een verzoek tot kwijtschelding. Kostentoedeling De concept kostentoedelingsverordening 2013 zal vanaf 19 augustus gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Voorafgaand aan de commissievergadering van 19 juni bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de kostentoedeling. Investeringsprogramma Bij de begroting 2013 is een investeringsvolume geraamd van 15 miljoen. De verwachting is dat dit investeringsvolume gerealiseerd gaat worden. Uitvoering investeringsprogramma Ten aanzien van het uitvoering van het investeringsprogramma wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen waarvan u op de hoogte gebracht moet worden. Dit kunnen te verwachten afwijkingen van de door u beschikbaar gestelde kredieten zijn, verschuivingen tussen kredieten of onvoorziene gebeurtenissen. Zo mogelijk kan een rapportage vergezeld gaan van een te nemen besluit door het algemeen bestuur. Vervangingen laboratorium Dit jaar was het laboratorium van plan te investeren in een LC-MS. Hiermee kunnen bestrijdingsmiddelen worden bepaald die nu niet in eigen beheer kunnen worden gemeten. Hiervoor was in de begroting ,- gereserveerd. Dit bedrag heeft u als C-investering 616 (vervanging LC-MS) als krediet beschikbaar gesteld. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke samenwerking van ons lab met het WLN (Waterlaboratorium Noord, het lab ten behoeve van de waterleidingbedrijven van Groningen en 8

9 Drenthe). Over de voortgang van deze samenwerking is elders in deze VJR 2013 gerapporteerd. Als het tot een samenwerking komt is het investeren in een LC-MS niet zinvol. Het WLN kan de bestrijdingsmiddelen namelijk wel meten. Om deze reden wordt nu niet geïnvesteerd in de aanschaf van een LC-MS. Het beschikbare krediet zal voor dit doel niet worden aangesproken. Dit jaar speelde wel een acuut probleem met onze zogenaamde GC-olie. Hiermee kunnen analyses van olie worden gemaakt. De vervanging van dit apparaat was voorzien in Hiervoor was in onze meerjarenraming rekening gehouden met een investering van ,-. Het apparaat moest echter versneld worden vervangen. De kosten bedragen naar verwachting ,-. Wij stellen u voor het beschikbare krediet voor de vervanging van de LC-MS voor ,- aan te wenden voor de vervanging van de GC-olie. De resterende ,- kan, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar samenwerking met WLN, worden doorgeschoven naar Project 050 Gemaal Rozema Voor het oplossen van schades in de nazorgfase is een krediet beschikbaar gesteld van ,-. Op dit moment is het krediet met ,- overschreden. Een deel van deze kosten kan geclaimd worden bij de bodemdalingscommissie. In overleg met het secretariaat van de bodemdalingscommissie wordt deze claim momenteel voorbereid. Project 211 Aanpassing leidingtekeningen In de jaren 2008 tot en met 2010 is er jaarlijks ,- en in ,- beschikbaar gesteld. In september 2010 is er een aanvullend krediet van ,- beschikbaar gesteld. Inmiddels is een quickscan leidingen voor toetsing aan de WION (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netwerken) uitgevoerd. Uit het krediet zijn tot nu toe de interne voorbereidingskosten, het inventariseren van bestaande tekeningen, het aanmelden van onze belangen, de inventarisatie van de leidingen, en de kosten van de quickscan betaald. Het project is gedeeltelijk gereed. In 2011 zijn de resterende 100 km gelokaliseerd, ingemeten en aangemeld. Er is een noodzakelijke vervolgopdracht voor het digitaliseren van nog resterende gedateerde routekaarten verstrekt. De kosten zullen uiteindelijk niet binnen het oorspronkelijke krediet blijven. Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 12 november 2012 besloten, dat het is toegestaan het totaal krediet met ,- te overschrijden hetgeen valt binnen de 5% kredietoverschrijding. Het project wordt met in achtneming van deze overschrijding afgerond. Project 348 Realisatie (nood)waterberging Ulsderpolder Deze verwachte overschrijding is al een aantal keren gemeld aan het bestuur. In 2013 zullen nog kleine uitgaven worden gedaan in de vorm van nazorg aan de gerealiseerde werken. Het ontstane negatieve restantkrediet zal grotendeels worden opgeheven in de vorm van de eindbijdrage van de provincie Groningen. De verwachting is dat het totaal aan verplichtingen het krediet met ca ,- zal overschrijden. Dit omdat de bijdrage van de provincie Groningen lager uitvalt dan verwacht. De overschrijding valt binnen de normen van het delegatiebesluit. Deze schrijft onder andere voor dat het DB bevoegd is te besluiten tot kredietoverschrijdingen van 5% van het kredietbedrag met een maximum van ,-. Treasury. Jaarlijks wordt een liquiditeitsbegroting opgemaakt met als doel inzicht te verkrijgen of en wanneer eventuele geldleningen moeten worden aangetrokken. De liquiditeitsbegroting wordt in de loop van 9

10 het jaar regelmatig geactualiseerd. In de liquiditeitsbegroting wordt een inschatting gemaakt van de uitgaven en inkomsten per maand. Volgens de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) mag 23% van het begrotingstotaal met kort geld worden gefinancierd. Dit wordt de kasgeldlimiet genoemd. Voor 2013 is de kasgeldlimiet 19 miljoen. De kasstroom van de belastingopbrengst veroorzaakt echter een piek in onze financieringsbehoefte in het 1 e halfjaar. Daarom is, ook in overleg met onze accountant, toch gekozen voor een tijdelijke hogere financiering met kort geld en dus een tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet. De Wet Fido biedt deze mogelijkheid conform Artikel 4, lid 2 indien een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Per 18 januari 2013 is een langlopende geldlening van 20 miljoen opgenomen met een looptijd van 20 jaar tegen 2,68% rente. Dit jaar worden voorbereidingen getroffen voor het schatkistbankieren. Het schatkistbankieren houdt in dat het waterschap overtollige middelen niet meer zelf mag beleggen. Deze middelen moeten bij het Rijk worden geparkeerd. Schatkistbankieren is vooral van betekenis voor gemeenten en provincies met veel overtollige middelen. Voorstel - kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2013; - de 1e begrotingswijziging 2013 vast te stellen. namens het dagelijks bestuur, Harm Küpers secretaris-directeur Alfred van Hall dijkgraaf 10

FAZ: Ja 30-10-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 30-10-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Najaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1460 Agendapunt: 4 DB: Ja 14-10-2013 BPP: Ja 30-10-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord Onderwerp: Financiële zaken RioNoord Nummer: Bestuursstukken\1257 Agendapunt: 4 DB: Ja 10-12-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Jans Bolding, 0598-693898 Staf en Directie FAZ: Ja 23-1-2013 Opdrachtgever:

Nadere informatie

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen Onderwerp: Ontbinding Samenwerkingsverband depot Alteveer Nummer: Bestuursstukken\944 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-12-2011 BPP: Nee Workflow Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013 Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495 Agendapunt: 4 DB: Ja 18-11-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Ids Vlieg, 0598-693827 Financiële

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Bijdrage aan hotspot sanering Eemskanaal Nummer: Bestuursstukken\1227 Agendapunt: 6 DB: Ja 12-11-2012 Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Voorzieningen muskusrattenbeheer Groningen Nummer: Bestuursstukken\1054 Agendapunt: 6 DB: Ja 16-4-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water

Nadere informatie

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken Commissie Financiën en Algemene Zaken Concept verslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 18 juni 2014 Aanwezig: de heren Hofstra (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Poelman,

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: WKK van RWZI Veendam Nummer: Bestuursstukken\1081 Agendapunt: 12 DB: Ja 14-5-2012 Workflow Opsteller: Hans Postma, 0598-693206 Schoon Water BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

6. Meerjarenraming 2014-2017

6. Meerjarenraming 2014-2017 Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 19 juni 2013 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Van Calker, Douwstra (plv.

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken Commissie Financiën en Algemene Zaken Concept verslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 31 oktober 2012 Aanwezig: de heren Hofstra (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Poelman

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 30-10-2013. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 30-10-2013. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Beleid muskusrattenbeheer Nummer: Bestuursstukken\1465 Agendapunt: 8 DB: Ja 14-10-2013 Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee FAZ: Nee VVSW:

Nadere informatie

FAZ: Ja 16-9-2015. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 16-9-2015. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Stand van zaken Masterplan Kaden Nummer: Bestuursstukken\1928 Agendapunt: 5 DB: Ja 31-8-2015 BPP: Ja 16-9-2015 FAZ: Ja 16-9-2015 VVSW: Ja 16-9-2015 AB: Ja 30-9-2015 Opsteller: Tanja Beuling,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken Commissie Financiën en Algemene Zaken Concept verslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 19 juni 2013 Aanwezig: de heren Hofstra (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Poelman,

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn

Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 28 april 2010 V. Doorn

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en Groei

Nadere informatie

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken Commissie Financiën en Algemene Zaken Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 16 september 2015 Aanwezig: de heren In t Veld (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Assies,

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Bijlage III. Toelichting overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013

Bijlage III. Toelichting overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013 Bijlage III. Toelichting overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2013 1. Deelname Het Waterschapshuis (voordeel 49.311,-) Het Waterschapshuis (HWH) heeft de jaarrekeningen van 2010, 2011 en 2012

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Projectplan Tusschenwater Nummer: Bestuursstukken\1967 Agendapunt: 7 DB: Ja 12-10-2015 BPP: Ja 28-10-2015 FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 11-11-2015 Opsteller: Emiel Galetzka, 0598-693248 Beleid,

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./

-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Agendapunt voor de vergadering 11 juli 2016 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: ~) Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Openbaar Advies raad van opdrachtgevers

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

1. Aanleiding & samenvatting

1. Aanleiding & samenvatting Notitie MEERJARIG BEGROTEN OP PROJECTEN Contactpersoon R. Bosua T 078 770 43 52 E r.bosua@dordrecht.nl Van Ronald Bosua Aan Auditcommissie Datum 11 november 2013 Kenmerk Betreft Meerjarig begroten op projecten

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie