'DE AMERIKAANSE DROOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'DE AMERIKAANSE DROOM"

Transcriptie

1 ~l]rnl]l!rn. IVERENIGDE STATEN I 'DE AMERIKAANSE DROOM IS FAILLIET' Niet Amerika maar Europa is het land van de hoop. Dat zegt de Amerikaanse maatschappijcriticus en auteur van spraakmakende boeken Jeremy Rifkin. Knack sprak met hem aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen. Door Ingrid Van Daele, 98. KNACK 20 OKTOBER 2004

2 ... Bijna een op de twee Amerikanen gaat een of meerdere keren per week naar de kerk. Meer dan de helft van de bevolking in de VS vindt dat religie belangrijk is en goed zeventig procent dat de president een sterke religieuze overtuiging moet uitstralen. De Amerikanen zijn met andere woorden een buitengewoon devoot volk. Ze verschillen daarin sterk van hun bondgenoten in Europa, waar de kathedralen talrijk zijn en de kerken leeg. 'Ik ben me ervan bewust hoe groot de verschillen tussen de Amerikanen en de Europeanen zijn' zegt Jeremy Rifkin, Amerikaans journalist en bestsellerauteur van The End of Work, The Biotech Century, The Age of Access en The Hydrogen Economy. 'Maar ik heb er bijzonder lang over gedaan om te beseffen dat ze ook zo fundamenteel zijn. Lange tijd dacht ik dat het een kwestie was van taal en stijl.pas onlangs heb ik me -- gerealiseerd dat de twee. samenlevingen ook compleet anders gestructureerd zijn.' Over de scherpe contrasten tussen Amerika I en Europa heeft Rifkin, die ook voorzitter is van The Foundation on Economic Trends in Washington, onlangs een opmerkelijk boek geschreven, The European Dream. Daarin betoogt hij dat de rollen van de Nieuwe Wereld en de Oude Wereld stilaan omkeren: 'De American dream is gebaseerd op individueel succes, op de overtuiging dat iedereen het kan maken. Amerikanen weten het als ze elkaar aankijken: wie je in dit land ook bent, van welke familie je ook afstamt, uit welk land ~ je ook komt, als je wilt ~ kun je een succesvol leyen opbouwen. Maar sinds geruime tijd nu al is die droom aan het afbrokkelen. Wat ooit een egalitaire middenklassenmaatschappij was, bestaat niet meer. De opwaartse mobiliteit is tot een illusie geworden. De kloof tussen arm en rijk is enorm toegenomen. Op Mexico en Rusland na is de inkomensongelijkheid in geen enkel gelndustrialiseerd land zo groot als in de VS. Amerika is geen aantrekkelijk emigratieland meer. Ret zijn niet langer de Europeanen die vol hoop naar Amerika trekken om er hun diepste dromen waar te maken. Vandaag is Europa voor emigranten hoe langer hoe meer het land van de hoop. De Amerikaanse droom werkt niet meer. De Amerikanen zouden moeten beseffen dat er zich een nieuwe droom ontwikkeld heeft: de Europese droom.' De Amerikaanse droom omschrijft u als individualistisch en gericht op eigenbelang, de Europese is een collectieve droom die zich veeleer tot de gemeenschap richt. JEREMYRIFKIN:De verschillen zijn immens. Voor de Europeanen primeren sociale relaties boven de individuele autonornie. Culturele diversiteit heeft de overhand over assimilatie, levenskwaliteit is veel belangrijker dan rijkdom, duurzame ontwikkeling gaat boyen ongelimiteerde materiele groei en wereldwijde samenwerking via internationale organisaties boven de unilatera- Ie uitoefening van de macht. Kort samengevat is dat het grote onderscheid tussen de twee. Ret gaat om twee totaal verschillende werelden. De invulling van het begrip 'vrijheid' kan dat het beste verduidelijken. Voor een Amerikaan betekent vrijheid onafhankelijkheid en autonomie. Onze moeders zeiden het ons steeds weer: 'Amerika is een geweldig land, je krijgt er enorm veel kansen. Maar niemand zal er voor je zorgen tenzij jijzelf.' Wat we ingepeperd kregen, was het beeld van de cowboy op zijn paard die de grenzen van zijn land aftuurt en alles onder controle he eft. Ret was John Wayne. Of, Ronald Reagan. Ik weet, Reagan was geen uitzonderlijk president, maar met hem verdween het laatste symbool van de Amerikaanse droom. Bij zijn overlijden was de droefheid dan ook niet te peilen: het hele land huilde mee. De Europeanen keken verbaasd toe. Vrijheid he eft voor hen een heel andere betekenis. Een Europeaan wil geen eiland vormen van individuele autonornie. Rij wil goede relaties aanknopen en zich bij verschillende gemeenschappen betrokken en verankerd voelen. Rij wil niet 'aileen' maar 'verbonden' zijn. Ret is de tegenstelling tussen een ongebreideld individualisme en een diepgewortelde gemeenschapstraditie. Een tegenstelling die zich heeft vertaald T::\ '3 ~ ~ ". 1'! 'Amerika is geen aantrekkelijk emigr~ielan~ ~er! in een zeer verschillend sociaal-economisch model. RIFKIN: Ret sociaal-econornischmodel in Europa is natuurlijk veel uitgebreider dan in Amerika. Amerika kent ook wel pensioenuitkeringen (van maximilal dollar per jaar), maar over het algemeen blijft de sociale steun inamerika heel beperkt. De VS besteden slechts 11 procent van hun bruto binnenlands product aan sociale voordelen, Europa 26 procent - dubbel zoveel dus. Amerikanen hebben weinig vertrouwen in de staat. Bijgevolg willen ze de overheid ook zo weinig mogelijk geld en taken toevertrouwen. De rol van de overheid moet beperkt blijven tot het bewaken van het prive-eigendom - de rijkdom die we als vrije mensen hebben ~ 'UpMexicoenRuslandna is deinkomensongelukheid geenenkelgeindustrialiseerd landm grootalsin devs: 20 OKTOBER2004 KNACK. 99

3 ~D[i]Dl!lrn. IVERENIGDE STATEN I ~ opgestapeld. Een actieve rol in het herverdelen van de welvaart komt de overheid niet toe. Het is een individuele keuze om de noodlijdenden te helpen in onze samenleving. Het idee van de liefdadigheid weerspiegelt in die zin het besef van de individuele vrijheid. De Franse filosoof Alexis de Tocqueville was erdoor gecharmeerd, toen hij het jonge Amerika bezocht in 1831.Broederlijke organisaties die de welvaart van de burgers wilden bevorderen? Dat fenomeen had hij in Europa nog nooit gezien. Liefdadigheid blijkt ook vaak gesteund vanuit religieuze genootschappen. RIFKIN:De kerkgenootschappen hebben inderdaad veel vrijwilligersorganisaties voortgebracht. De godsdienst is voor veel mens en die naar het westen trokken immers lang de enige vorm van zekerheid geweest. In nog onbewoonde gebieden waar ze neerstreken, bouwden ze ziekenhuizen en scholen. Elke religie heeft zo haar eigen infrastructuur uitgebouwd: de presbyterianen, de methodisten, de lutheranen, de mormonen. Meestal gaat het om non-profitziekenhuizen: de gezondheidszorg vertegenwoordigt 46 procent van de banen in de non-profitsector. Er zijn goede ziekenhuizen in Amerika, en Europeanen die voldoende geld hebben, trekken inderdaad soms naar de VS voor een speciale behandeling. Maar de algemene gezondheidszorg in de Verenigde Staten staat op een laag pitje. De Amerikanen kunnen wat dat betreft veel1eren van de Europese Unie. Het Europese model van de welvaartsstaat brokkelt ook af.we moeten de sodale voordelen terugschroeven, omdat we ze niet meer kunnen betalen. RIFKIN: Eurosceptici hebben altijd weer datzelfde verhaal: 'Onze econornie faalt, we moeten naar het Amerikaanse systeem overstappen. En dat betekent: privatiseren, arbeidsflexibiliteit bevorderen, de welvaartsbureaucratie terugschroeven,de sociale uitkeringen verlagen en het geld teruggeven aan wie het toekomt: de consument. Zo kunnen we de Amerikaanse rijkdom nabootsen. Amerikanen weten immers hoe ze een economie kunnen aanzwengelen.' Dat zou ik durven te betwijfelen. Ais je een economie beoordeelt niet alleen aan de hand van het bruto binnenlands product maar ook van de levenskwaliteit die ze voortbrengt, dan heeft Europa de VS in de jaren negentig zeker ingehaald. Kijk naar de gezondheidszorg, het onderwijs... Ameri- ka heeft rnisschien wel de beste masteropleidingen ter wereld, maar het niveau van de lagere en middelbare scholen ligt vaak lager dan dat in de vijftien oude lidstaten van de ED. De gezondheidszorg in Europa is over het algemeen veel beter, en ondanks het hoge aantal rokers leven de Europeanen ook een jaar langer dan de Amerikanen. De lakmoesproef ten slotte is de kindersterfte. De VS staan op de 27eplaats in ffi.')~!~fi'ul~ ~ r Dela:atstepersol'lificatie van de American dream. r.. \.!J~=t~~ fu De Amerikanen voelen zich een uitverkoren volk ~ '.. ~, de lijst van gelndustrialiseerde landen - slechts enkele ontwikkelde landen doen het nog minder goed. Het wijst op een grote armoede in Amerika. Of neem de vrije tijd als maatstaf voor de levenskwaliteit: Amerikanen nemen gemiddeld twee weken per jaar vrij, zonder dat het wettelijk geregeld is. Europeanen hebben doorgaans recht op vier weken, wat wel wettelijk is vastgelegd. Hoe is het te verklaren dat de Europeanen zo sterk focussen op de levenskwaliteit? Zoiets kan in Amerika niet. Daar kun je dan wel weer als individu rijk worden door geld op te stapelen. En dat kan pas door het naleven van een zeer streng arbeidsethos. Een ethos dat teruggaat op vroeger Europees gedachtegoed? RIFKIN: Inderdaad.Aan de basis van het Amerikaanse arbeidsethos ligt een Europese stroming die later naar Amerika is uitgevoerd. Het gaat om het vroege modernisme: de tijd waarin de protestantse Reformatie en de Verlichting Europa in hun greep kregen. Een tijdperk ook waarin het concept van het prive-eigendom zich ontwikkelde, de grondslag gelegd werd voor het marktkapitalisme en de natiestaat werd gecreeerd. Maar terwijl de Europeanen steeds minder religieus werden, groeiden de Amerikanen uit tot de grootste calvinisten ooit. w De religie blijft in de Amerikaanse maat- ~ schappij een doorslaggevende rol spelen? Ii' RIFKIN:Je merkt het dagelijks aan de uitspraken van politici, sportlui, acteurs en andere beroemdheden in de media. Op de vraag 'Waaraan hebt u uw succes te dank en?' voigt steevast het antwoord: 'Aan Jezus Christus, mijn God.' I,.:." De Amerikanen zien zichzelf trouwens als een uitverkoren yolk. Ze zijn dan ook zeer patriottistisch. Hun identiteit is gevormd door God en door hun land. Bijgevolg moet hun land ook met sterke militaire hand verdedigd worden. De Amerikaanse droom is verbonden met een sterke legermacht. De nieuwe Europese droom wil na duizend jaar van conflicten, twee wereldoorlogen, en een holocaust precies het tegenovergestelde. De Europeanen willen de wapens neerleggen, elkaar vertrouwen en in vrede samenwerken. Het project van de Europese Unie is zeker verdedigbaar. Maar het blijft een feit dat we ons de Europese welvaartsstaat niet langer kunnen veroorloven. RIFKIN:Europeanen staren zich blind op het Amerikaanse economische mo KNACK 20 OKTOBER 2004

4 del, maar ik wil erop wijzen dat het succes van Amerika na de recessie van nlet is voortgevloeid uit de structurele hervormingen die Bill Clinton na de regering-reagan heeft doorgevoerd. Ret heeft dus weinig zin voor Europa om die maatregelen na te apen. Ret is niet de verlaging van de sociale uitkeringen, noch de tlexibele arbeidspolitiek noch de belastingverlagingen die de economie hebben aangetrokken. Wat ons echt uit de recessie heeft gehaald, zijn de kredietkaarten. Begin jaren negentig ging het hele land massaal op krediet inkopen, en dat doen we trouwens nog steeds. DM heeft de economie aangezwengeld, de productie opgetrokken en nieuwe banen gecreeerd. Maar tegelijk heeft het een daling van de gezinsspaarquote uitgelokt: van 8 procent naar bijna 0 procent in Daarnaast hebben veel eigenaars van woningen nog eens de leningen van hun huizen geherfinancierd met lage intresten. President Bush heeft daarbovenop nog een paar belastingverlagingen doorgevoerd. Ret gevolg: we hebben meer geld op zak, maar het begrotingstekort heeft een historisch hoogtepunt bereikt. Ret Internationaal Monetair Fonds heeft zich daarover al zeer bezorgd getoond. Ret waarschuwde in een rapport dat die situatie de financiele stabiliteit van de wereldeconomie kan bedreigen, als er niets ondernomen wordt. De Amerikaanse economie davert op haar grondvesten? RIFKIN: Je kunt je dus de vraag stellen of je als Europese Unie vandaag het Amerikaanse economische model wel moet volgen. Voor mij ligt het antwoord in de verhouding van de dollar en de euro. Toen de euro gelntroduceerd werd, zeiden mijn Amerikaanse collega's: over zes maanden is het toiletpapier. Dat was niet zo, de euro is vandaag zelfs sterker dan de dollar. Bovendien wensen investeerders ook niet te beleggen in de dollar, omdat hun vertrouwen in de Amerikaanse economie is wegge- 'Tegen2020 kaneuropade dominanteeconomievan de wereldworden.' ebd. Ze vrezen dat de dollar nog meer zal ontwaarden. Het faillietvan de Amerikaanse droom. RIFKIN:Inderdaad. En voor een deel is dat het gevolg van de gigantische invloed van de bedrijven: op de media, op de politiek, op de verde ling van de macht in het algemeen. Roe konden ze zo invloedrijk worden? Veel heeft te maken met het ondermijnen van de macht van de vakbonden. Dat begon al in de late jaren zestig. Toen vormden de vakbonden nog een evenwicht met het management. Bedrijfsleiders streven naar zoveel mogelijk winst, en dus willen ze de arbeidskosten zo laag mogelijk houden. Maar ze verge ten dat de arbeiders ook consumenten zijn en spaarders die investeren in de aandelenmarkten. En dus moeten ze over voldoende geld beschikken. Ais tegenwicht van het management keken de vakbonden daar lange tijd op toe. Maar er kwam veel reactie op de werking van de vakbonden. Bedrijven trokken bijvoorbeeld weg uit de noordelijke steden, waar de vakbonden sterk stonden. Een symbolisch moment was de beruchte ingreep van Ronald Reagan toen ~ 20 OKTOBER2004 KNACK. 101

5 ~l]rnrnl]l!ui IVERENIGDE STATEN I ~ er gestaakt werd in de luchtvaartsector: hij ontsloeg alle luchtverkeersleiders. Dat was een duidelijk signaal dat de macht van de vakbonden zou worden beknot. De vakbonden hebben inderdaad veel macht verloren, en de bedrijyen zijn steeds invloedrijker geworden. Maar het evenwicht is verstoord. Zeker, het kapitalisme en de markteconomie zijn ongelofelijke katalysatoren voor innovatie - socialistische geleide economieen zijndat niet. Maar managers en bedrijfsleiders kunnen de vruchten van de arbeid niet herverdelen, want zij willenzoveel mogelijkwinst maken en dus de arbeidskosten verminderen. Daarom zijn vakbondsorganisaties een absolute noodzaak om de economie in evenwicht te houden. Vandaag is dat evenwicht verstoord en de welvaart neemt at. De kloof tussen rijk en arm neemt toe. Op termijn kan dat zelfs het kapitalistische systeem bedreigen. Europa zai dezelfde weg opgaan? RIFKIN:We kunnen dezelfde evolutie vandaag al voor een deel ook in Europa vaststellen. Wat valt er dan nog te doen? De oplossing ligt in Europa zelf. Het is de integratie van de Europese infrastructuur: een eengemaakte energiemarkt, een eengemaakte transportmarkt, eengemaakte regels voor de handel. Tegen 2020 kan Europa op die manier de dominante economie van de wereld worden. Voorwaarde is dan wel dat de nationale politici niet langer de omgekeerde koers varen, dat ze hun eigen natiestaat niet telkens weer proberen voor te trekken. Want wat zal het meest welvaart opleveren: de terugkeer naar de grenzen van de eigen natiestaat? Belgie? Luxemburg? Duitsland? Of een opening naar de potentieel belangrijkste handelszone van de hele wereld? De Europese politieke leiders van vandaag zijn helaas geen visionairs. Het lot van de Europeanen ligt in de Europese Unie, en daar alleen! Niemand schijnt het te beseffen, maar de Europese Unie is een uitzonderlijk sociaal en politiek experiment. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een unie opgericht die niet uitgaat van een overwinning, maar van een nederlaag. Het is het eerste laboratoriumexperiment ter wereld dat een globaal Europees bewustzijn wi! creeren. Als het mislukt, wordt het alvast een belangrijke voetnoot in de geschiedenis.- -Volgende week: hetamerikaanse kiessysteem

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het Brochure uitgegeven door Ander Europa, editie 28 mei 2015 Ook downloadbaar via www. andereuropa.org/brochures G riekenland staat nu al vijf jaar, sinds mei 2010, in het brandpunt van het Europees nieuws.

Nadere informatie

5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson

5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson 103 5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson Monique Kremer en Erik Schrijvers 5.1 the spirit level Inmiddels is The Spirit Level uit 2009 uitgegroeid

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

-Een brochure in het kader van het Platform DSE-

-Een brochure in het kader van het Platform DSE- -Een brochure in het kader van het Platform DSE- Enthousiast over deze Brochure voor Mondiaal Bestuur? Geef 'm door. Dat kan ook digitaal; deze uitgave is e-book beschikbaar via http://www.platformdse.org/"

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje Thijssen De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks De tijd vooruit De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Dankwoord De Staatssecretaris Armoedebestrijding, Philippe Courard, maakte dit project mogelijk. Ik dank hem hiervoor. Mijn dank gaat ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld DEZE TEKST IS VRIJ TER BESCHIKKING GESTELD VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS OMDAT DE ORIGINELE BOEK VOLLEDIG UITGEPUT IS. JAMMERLIJK GENOEG ZIJN SOMMIGE ILLUSTRATIES, HET FORMAAT, EN DE BLADZIJDE NUMMERS VAN

Nadere informatie

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie