Meerjarenperspectief Extra bezuinigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen"

Transcriptie

1 Meerjarenperspectief Extra bezuinigingen

2 Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief

3 Inleiding Net als bij de gemeenten staat de begroting VRZ al geruime tijd onder financiële druk. In totaal bedraagt de taakstelling structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Toch zijn wederom de budgetten en processen tegen het licht gehouden om te bezien welke maatregelen nog mogelijk zijn om nieuwe bezuinigingen en dus een sluitende meerjarenraming te realiseren. Op onderdelen zijn in het kader van eerdere efficiencyverbeteringen maatregelen genomen om te komen tot een andere manier van werken. Als voorbeelden worden in dit verband genoemd Maatwerk in brandweerzorg en de verschuiving van de uitvoerende controletaak naar thematisch werken bij risicobeheersing. Ook de samenvoeging van Materieel, Techniek en Logistieke werkzaamheden in 3 servicecentra heeft geleid tot harmonisatie van processen Vanuit Rijk worden meer eisen opgelegd om fysieke veiligheid ook tussen veiligheidsregio s onderling ( bovenregionaal) te kunnen borgen., VRZ wil de fysieke veiligheid in onze regio met het tweede (grote) risicoprofiel van Nederland zo goed mogelijk waarborgen om met name bij crises adequaat te kunnen optreden. Dit stel t eisen aan de organisatie qua formatie en competenties. De notitie kan als voorbereiding beschouwd worden op de totstandkoming van de begroting De behandeling van de begroting 2016 staat gepland voor het AB in juli Het interne proces binnen VRZ voor de totstandkoming van deze begroting is gestart. VRZ ziet op basis van diverse ontwikkelingen omvangrijke tekorten op zich afkomen, die vragen om zo vroeg mogelijke actie. De ramingen moeten beschouwd worden als voorlopige cijfers, die nog wijziging kunnen ondergaan bij het opstellen van de definitieve begroting De begroting 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. De begroting 2015 en de bijbehorende meerjarenraming zijn niet sluitend. Ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering is het noodzakelijk op korte termijn maatregelen te nemen om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting GS heeft gesteld dat met betrekking tot de begroting 2016 geen sprake mag zijn van een opschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van een structureel en reëel evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming. Anders komt VRZ in 2016 onder preventief toezicht te staan. Waar komen we vandaan? Hieronder wordt een globaal beeld geschetst van het verloop van de begrotingen tot nu toe: Begroting 2011, 2012, 2013 en 2014 De begroting 2013 was gebaseerd op de gemeentelijke budgetten van In de begrotingen 2011, 2012, 2013 en 2014 is een korting toegepast van 2% per jaar en is er geen compensatie van inflatie toegepast. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen waar dit wel is gecompenseerd. Ook zijn de gevolgen verwerkt van teruglopende BDUR-inkomsten van het Rijk en van de ontoereikende compensatie in de BDUR voor de afschaffing van de BTW compensatie voor Veiligheidsregio s. De ontvangen compensatie in de BDUR voor de afschaffing van de BTWcompensatie was niet toereikend om de BTW-component op de investeringen af te dekken. Meerjarenperspectief

4 De investeringsbudgetten zijn om die reden niet gecorrigeerd voor de BTWcomponent. Dit betekent in feite een extra taakstelling voor VRZ. Werkelijke lasten zonder bijbehorende overgedragen budgetten VRZ is sinds de regionalisering geconfronteerd met kosten waarvoor door de gemeenten bij de regionalisering van de brandweer geen budgetten zijn overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn: - VRZ heeft in 2013 een afdeling bedrijfsvoering opgebouwd, waarvoor de formatieruimte grotendeels bij de gemeenten is achtergebleven. De formatieruimte is voornamelijk verkregen door te schrappen in formatie van het primaire proces; - In 2017 zullen voertuigen vervangen moeten worden die samenhangen met de veiligheid in de Westerscheldetunnel, die bij de bouw van de tunnel zijn betaald uit eenmalige Rijksmiddelen. Hiervoor is bij de regionalisering het budget niet of onvoldoende gecorrigeerd; - VRZ heeft de vervanging van schuimblusmiddel bij de brandweerkorpsen bij de regionalisering uit het project Deltawateren bekostigd. Structureel voorziet dit project niet in dergelijke uitgaven. - Voor de gebruikersbelastingen van de brandweerkazernes is bij de regionalisering onvoldoende budget overgedragen. Begroting 2015 De bij de primitieve begroting 2015 behorende meerjarenraming was niet sluitend. Vanaf 2017 was er al sprake van een tekort als gevolg van hogere personeelslasten (normale periodieke verhogingen tot aan maximum van de schaal), hogere kapitaallasten en teruglopende incidentele baten in de meerjarenraming. In de begroting 2015 is voor het eerst rekening gehouden met de invoering en de financiële gevolgen van de belastingmaatregel werkkostenregeling voor o.a. brandweervrijwilligers (± 214 fte, ± 1166 vrijwilligers). Bij de behandeling In juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015 niet te verhogen ter compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor is nu eerder dan zichtbaar in de begroting 2015, namelijk vanaf 2015, een extra structureel tekort ontstaan. Bestuursrapportages 2014 In de 1 e en 2e bestuursrapportage 2014 zijn structurele lasten (hoofdzakelijk CAO en vermindering opbrengsten opleidingen) en niet gerealiseerde structurele taakstellingen (Maatwerk in brandweerzorg) eenmalig gedekt door incidentele meevallers. Hierdoor heeft de VRZ de taakstelling die is gerelateerd aan het project Maatwerk in brandweerzorg voor 2014 nog met incidentele meevallers gedekt. De latere bestuurlijke besluitvorming dan gepland over Maatwerk in Brandweerzorg zal tot tekorten leiden op de begroting 2015 en in komende jaren. In deze notitie wordt de bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren in beeld gebracht en er worden voorstellen gedaan tot het nemen van bezuinigingsmaatregelen Meerjarenperspectief

5 Verwacht tekort De primitieve begroting 2015 en de( structurele) effecten uit de 1 e en 2 e bestuursrapportage 2014 vormen het uitgangspunt voor de berekening van het tekort. VRZ heeft tot en met 2015 jaarlijks een taakstelling van 2% opgelegd gekregen en is er geen compensatie van inflatie toegepast. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen waar dit wel is gecompenseerd. Over de periode na 2015 zijn nog geen afspraken gemaakt met de gemeenten. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft in haar ledenbrief van 20 november 2014 uitgesproken om de gemeenschappelijke regelingen in 2016 en 2017 opnieuw 2% per jaar te korten en een correctie voor loon- en prijsbijstellingen toe te passen van 1,25% in 2016 en pm% in 2017.Opnieuw een korting van 2% in 2016 en 2017, bovenop de hierna voorgestelde bezuinigingen van 2,2 mln, zou gevolgen hebben voor het wettelijke takenpakket. Voor 2016 en 2017 gaat VRZ in de ramingen van het tekort uit van een gemeentelijke bijdrage gelijk aan die van 2015 van (inclusief Bevolkingszorg). Benadrukt wordt dat de meerjarenraming is opgesteld in constante prijzen (prijsniveau 2015). Dat wil zeggen, er is voor zowel de lasten als de baten (gemeentelijke bijdrage) in 2016 geen rekening gehouden met een correctie voor loon- en prijsbijstellingen. De inflatie is momenteel weliswaar laag, maar de looptijd van de CAO gemeenten is tot 31 december De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen en daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. Geen compensatie hiervan betekent een verhoging van het tekort en als gevolg daarvan een extra taakstelling. Dat betekent dus een flink financieel risico voor de VRZ. De mogelijke gevolgen van nieuwe cao-afspraken zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf. Voor het beeld, vanaf 2016 kan een nieuwe loonbijstelling als gevolg van cao-afspraken de volgende structurele financiële consequenties hebben: Tabel 1: Financiële consequenties loonbijstellingen Loonbijstelling in % Loonbijstelling in euro s 1% over % over % over Het in de ramingen opgenomen bedrag voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De BDURcirculaires van het Rijk zijn eveneens opgesteld in constante prijzen. Meerjarenperspectief

6 Tabel 2: Verwacht tekort in constante prijzen (peiljaar 2015) Het tekort bedraagt ruim 0,5 mln. in 2015 oplopend naar ruim 2,3 mln. in Begroting 2015, meerjarenraming De bij de primitieve begroting 2015 behorende meerjarenraming was niet sluitend. Vanaf 2017 was er sprake van een tekort van oplopend naar in Dit tekort was het gevolg van hogere personeelslasten (normale periodieke verhogingen), hogere kapitaallasten en teruglopende incidentele baten in de meerjarenraming. Herziening meerjarenraming personeelslasten De personele lasten zijn opnieuw doorgerekend op basis van actuele informatie. Gebleken is dat de doorstroom naar uitloopschalen en afgesproken bevorderingen in het functiegebouw niet waren meegenomen. Tevens waren de werkgeverslasten over toelagen, piketvergoedingen en onregelmatigheidstoeslagen niet meegenomen. Hierdoor verslechtert het meerjarenperspectief met in 2016, in 2017, in 2018, oplopend naar in Niet goedkeuren verhoging gemeentelijke bijdrage met 1,4% In juni 2014 is de begroting 2015 behandeld in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015 niet te verhogen ter compensatie van loonen prijsontwikkelingen. Hierdoor is nu eerder, dan zichtbaar in de begroting 2015, namelijk vanaf 2015, een extra structureel tekort ontstaan van , dat overeenkomt met 1,4% indexatie. Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 2014 In deze CAO is besloten dat voor gemeente ambtenaren per 1 oktober 2014 een salarisstijging van 1% en per 1 april 2015 van 50 structureel zal worden doorgevoerd. Deze CAO was nog niet in de begroting 2015 verwerkt omdat de CAO, ten tijde van het opstellen van de begroting in maart 2014, nog niet definitief was. Dit heeft tot gevolg dat voor heel VRZ nu een nadeel wordt verwacht van in Het structurele nadeel vanaf 2016 is berekend op De CAO loopt tot 31 december Overige mutaties o.a. structurele effecten 1 e en 2 e Bestuursrapportage 2014 Meerjarenperspectief

7 Hier zijn de effecten van de overige mutaties opgenomen o.a. de structurele effecten van de 1 e en 2 e Bestuursrapportage 2014, zoals lagere baten voor brandweeropleidingen en hogere kosten voor de brandweervrijwilligers. Vanaf 2019, een jaarschijf die nog niet was opgenomen in de begroting 2015, is er opnieuw sprake van oplopende kapitaallasten ten opzichte van Haalbaarheid Maatwerk in brandweerzorg Tabel 3: Haalbaarheid in de tijd van de besparingen door Maatwerk in brandweerzorg Voor een toelichting op deze cijfers wordt verwezen naar de Tweede tussenrapportage Maatwerk in brandweerzorg. Ontwikkelingen na deze tussenrapportage zijn niet meegenomen in de cijfers. De implementatie van maatwerk brandweerzorg betekent een hervorming van de repressieve organisatie van de brandweer in Zeeland. De gebiedsindeling en gebiedstypering (risicoprofiel) die Zeeland kent, zorgen ervoor dat het operationeel niet uitvoerbaar is om volledig aan de wettelijke opkomsttijden te voldoen. De wettelijke normen voor Zeeland zijn alleen te hanteren, als er Meerjarenperspectief

8 onevenredig veel geïnvesteerd gaat worden in beroeps- of vrijwilligerskazernes. Voor Zeeland is een brandrisicoprofiel opgesteld waarin duidelijk wordt dat een gebiedsgerichte en objectgerichte benadering moet worden toegepast. Los van het feit of een brandweervoertuig binnen een gestelde norm tijd bij een bepaald object moet zijn, is een basis voorwaarde dat een kazerne nu en in de toekomst voor onbepaalde tijd in stand kan worden gehouden (levensvatbaar is). Vanuit deze benadering van de brandweerzorg zijn eveneens besparingen te realiseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling VRZ. De taakstelling bedraagt In 2014 heeft VRZ de taakstelling die is gerelateerd aan het project Maatwerk in brandweerzorg nog met incidentele meevallers kunnen afdekken. De besparingen als gevolg van het project Maatwerk in brandweerzorg zijn op dit moment berekend op Dat wil zeggen dat voor een bedrag van jaarlijks nog andere besparingen moeten worden gevonden. Indien daarnaast nog maatregelen uit het project Maatwerk in brandweerzorg worden geschrapt zal dat leiden tot hogere noodzakelijke bezuinigingen dan het bedrag van De latere bestuurlijke besluitvorming dan gepland over Maatwerk in Brandweerzorg leidt daarnaast tot incidentele tekorten op de begroting 2015 en in komende jaren, omdat de verwachte besparingen nog niet kunnen worden gerealiseerd (zie tabel 3 volgende pagina). Vervanging tankautospuiten in 2016 In de 2 e Bestuursrapportage 2014 is voorzien dat (onder andere) de vervanging van tankautospuiten niet meer in 2014 zal plaatsvinden. Het aantal tankautospuiten en het type tankautospuit is mede afhankelijk van de uitkomsten van Maatwerk in brandweerzorg. Door het uitstel van de vervanging kunnen de kapitaallasten in de begroting 2015 naar beneden worden bijgesteld. In verband met het nog niet afgeronde besluitvormingstraject rond Maatwerk in brandweerzorg, de doorlooptijd van aanbestedingstrajecten en levertijden is de verwachting dat ook in 2015 nog geen nieuwe tankautospuiten zullen worden geleverd, maar pas op z n vroegst in Pas in 2017 zullen dan voor het eerst de kapitaallasten op de begroting drukken. Benadrukt wordt dat er geen sprake is van een structurele meevaller, aangezien de vervangingen op termijn wel zullen moeten gaan plaatsvinden waardoor in de meerjarenraming de kapitaallasten ten opzichte van de realisatie in 2014 en 2015 zullen gaan oplopen. Werkkostenregeling In de (meerjaren) begroting is een bedrag van opgenomen voor extra kosten in verband met de invoering van de werkkostenregeling. Uit nieuwe ontwikkelingen is naar voor gekomen dat, voorlopig incidenteel, namelijk voor de periode van 1 jaar (2015), vergoedingen voor (brandweer)vrijwilligers geen belast loon zullen vormen en dus niet worden opgeteld bij de loonsom voor het berekenen van de vrije ruimte. Dit blijkt onder andere uit de antwoorden van staatssecretaris Wiebes op de Kamervragen die waren gesteld over de werkkostenregeling. Hierdoor valt de vrijwilligersvergoeding voorlopig alleen in 2015 volledig buiten de werkkostenregeling. VRZ houdt in 2015 rekening met een kostenverhoging van in plaats van Bezuinigingsvoorstellen Om de begroting en meerjarenraming sluitend te krijgen zijn nieuwe voorstellen uitgewerkt. Fors ingrijpen in de eigen organisatie is onvermijdelijk. Bij het opstellen van de bezuinigingsmaatregelen is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid in Zeeland het uitgangspunt geweest. Meerjarenperspectief

9 Tabel 4: Bezuinigingsvoorstellen VRZ zal de kosten reduceren met een bedrag van bijna 2,2 mln. Er wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met vanaf 2016 voorgesteld als compensatie voor in het verleden door VRZ niet beïnvloedbare exogene kostenstijgingen.. Als gevolg van o.a. de extra eenmalige besparing op kapitaallasten van door latere aanschaf van tankautospuiten is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2016 eenmalig door VRZ te dekken. Deze verhoging gaat dus feitelijk pas in met ingang van Met deze maatregelen zijn de begrotingen c.q. meerjarenramingen 2015 t/m 2020 sluitend. De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenaren-salarissen. Daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. De mogelijke gevolgen van nieuwe caoafspraken zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf. De volgende maatregelen worden voorgesteld: 1. Formatie, vacatures en natuurlijk verloop organisatiebreed Meerjarenperspectief

10 Er kan een bezuiniging worden gerealiseerd wanneer vacatures, die ontstaan door natuurlijk verloop door bijvoorbeeld pensionering, niet worden ingevuld. In de periode 2015 t/m 2021 zullen diverse medewerkers de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd. Bij uitstroom van personeel zal overwogen worden werkzaamheden te herverdelen of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. De besparing die kan worden gerealiseerd is gesteld op vanaf Functies, die niet opnieuw worden ingevuld in de toekomst en op dit moment binnen de formatie van 2016 nog niet zijn ingeboekt als besparing, zullen specifiek worden benoemd. Het al dan niet opnieuw invullen van vrijgekomen formatieruimte als gevolg van natuurlijk verloop is afhankelijk van de mogelijkheden om de werkzaamheden anders te beleggen of van de mogelijkheden om efficiency te bewerkstelligen. Er zijn nu al maatregelen ingezet om op onderdelen te komen tot een andere, meer efficiënte manier van werken. Deze zijn in de inleiding genoemd. Verdere besparingen op formatie zullen vrijwel zeker gevolgen gaan hebben voor de uitvoeringen van onze (wettelijke) taken. 2. Versoberen / minder bestuurs-, netwerk- en managementbijeenkomsten Door minder vaak en soberder dergelijke bijeenkomsten te organiseren kan een besparing worden gerealiseerd van Advieskosten Het budget voor advieskosten wordt teruggebracht met vanaf Verlengen afschrijvingstermijnen boven NVBR-normen Voor de afschrijvingstermijnen gelden de NVBR-normen, zoals opgenomen in de financiële verordening. Er is gekeken naar het verlengen van de afschrijvingstermijnen van brandweermaterieel en -materiaal waarbij als uitgangspunt is genomen dat verlenging technisch verantwoord moet zijn. Daarbij gaat het om het volgende materieel en materiaal: Tabel 5: Verlenging afschrijvingstermijnen brandweermaterieel en -materiaal Materiaal/materieel Huidige afschrijvingstermijn Nieuwe afschrijvingstermijn Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Hulpverleningsvoertuigen Hoogwerkers (na midlife update) Alarmontvangers 3 5 Portofoons 5 7 Meetapparatuur 5 7 Ademluchtapparatuur 8 10 Personenauto s 5 7 Meerjarenperspectief

11 Dienstbussen 7 10 Voor het verlengen van de afschrijvingstermijn van hoogwerkers moet na 10 jaar een midlife update worden gedaan om het voertuig langer in dienst te kunnen houden. Bij het verlengen van de afschrijvingstermijnen zullen de kosten voor het onderhoud stijgen. Het risico bestaat dat deze onderhoudskosten hoger zullen zijn dan we nu verwachten. VRZ gaat er nu vanuit dat door de nieuwe opzet van de afdeling de stijging van de onderhoudskosten binnen het huidige onderhoudsbudget kan worden uitgevoerd. De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd is berekend op Realistisch investeringsprogramma (tegengaan planningsoptimisme) In 2014 zal er sprake zijn van onderbesteding op het investeringsplan. Door uitstel van de besluitvorming rond Maatwerk in Brandweerzorg laten de investeringen nu een meer dan normale onderbesteding zien. Tankautospuiten worden immers in afwachting van besluitvorming niet besteld. Een bepaalde mate van onderbesteding zal echter elk jaar terugkeren als gevolg van langer durende aanbestedingstrajecten en levertijden dan verwacht. Het meer realistisch plannen van de investeringen kan leiden tot jaarlijks minder kapitaallasten. Dit bedrag is gebaseerd op het realiseren van ongeveer 70% van het investeringsplan in het planjaar en het realiseren van ongeveer 30% van het investeringsplan in het jaar erna. 6. Brandstofkosten Gelet op de verwachte realisatie ultimo 2014 in combinatie met het effect van de dalende brandstofprijzen wordt het nu realistisch geacht het budget voor brandstofkosten met naar beneden bij te stellen. 7. Taakstelling brandweerzorg vanaf 2018 Op basis van de evaluatie van de maatregelen in Maatwerk en brandweerzorg zal bezien worden hoe extra bezuinigingen op de brandweer kunnen worden gerealiseerd. De evaluatie zal in 2017 worden uitgevoerd. Vanaf 2018 is opgenomen. 8. Communicatiebudget Er is een totaal budget beschikbaar van Een strategisch beleidsplan communicatie zal in 2015 gepresenteerd worden. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld het maximale bedrag te fixeren op Dat levert een structurele besparing op van Specifieke communicatiedoelen worden vaak gefinancierd uit subsidies c.q. projectbudgetten. 9. Goedkopere huisvesting hoofdlocatie i.r.t het nieuwe werken Uit onderzoek is gebleken dat door enerzijds de werklocaties beter te benutten dan nu het geval is en anderzijds door een gunstigere huurprijs in de markt, er besparingen gerealiseerd kunnen worden zodra de huidige huurovereenkomst is beëindigd. Dat houdt in dat zoveel als mogelijk (effectief en efficiënt) teams/medewerkers verplaatst zullen gaan worden en voor de overgebleven medewerkers goedkopere huisvesting als zijnde de hoofdlocatie gezocht zal worden. Ook op de servicekosten is waarschijnlijk winst te behalen. Structureel wordt een besparing geraamd van Energiebesparing Meerjarenperspectief

12 De plaatselijke mogelijkheden en beschikbaar budget voor te investeren maatregelen bepalen de grootte van de besparingen. In de begroting 2014 is al een investeringsbudget beschikbaar van circa De besparingen die hiermee kunnen worden gerealiseerd zijn nog niet opgenomen. Op korte termijn wordt een rapportage opgeleverd welke maatregelen op welke locatie mogelijk zijn. Aan de hand van de uitkomst hiervan en de concrete gebouwgegevens (o.a. soort maatregel, aantallen of m2 vloeroppervlakte) kan worden berekend welke investering nodig is tegen welke mogelijke besparing. Een greep uit de mogelijkheden, inclusief mogelijke terugverdientijd is als volgt: Maatregel actie terugverdientijd Verlichting bewegingssensoren 3 jaar Verlichting energiezuinig (o.a. LED) 3 jaar Verlichting s-nachts uit/in groepen verdelen 2 jaar Isolatie muur/dak/vloer/spouw 7 jaar Isolatie leidingen 1,5 jaar Isolatie enkel glas vervangen 13 jaar Verwarming graadje lager /monitoren op afstand 4 jaar Daarnaast zijn vormen van energieopwekking te bedenken zoals Zonnepanelen elektra opwekken 10 jaar Zonnecollectoren warm water opwekken 12 jaar De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd, is voorlopig berekend op vanaf 2016 (terugverdientijd 10 jaar). 11. Opleidingsplan Het centrale opleidingsbudget is geraamd op 2% van de totale loonsom. Veel brandweermedewerkers volgen ook intern opleidingen bij het opleidingsinstituut brandweer en bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Daardoor is het totale opleidingsbudget eigenlijk meer dan 2%. Het wordt daarom verantwoord geacht om het centraal opleidingsbudget bij te stellen. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van Werving en selectie De achterstand op werving en selectie is grotendeels ingelopen. Momenteel komen enkel nog vacatures voor, die in een normale bedrijfsvoering eveneens zouden voorkomen. Dit betekent dat het budget voor werving en selectie kan worden bijgesteld. Een groot verloop zou tot onvoorziene kosten kunnen leiden. De verwachting is echter dat de arbeidsmarkt in Zeeland minder snel zal herstellen van de recessie. Rekening houdend met 3% verloop per jaar moet een structurele bezuiniging mogelijk zijn. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van Rente Voor het aantrekken van langlopende financiering is in de begroting rekening gehouden met een rente van 2,5%. De rente en de inflatie in de Eurozone is laag. De verwachting is dat de rentetarieven op de kapitaalmarkt voorlopig laag zullen blijven. Daarom kan voor de nieuwe berekening van de rentekosten rekening gehouden worden met 2% i.p.v. 2,5%. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd die oploopt naar Meerjarenperspectief

13 14. Software en licenties Door extra kritisch te kijken naar de huidige licenties en verwervingsmethodiek kan er structureel bespaard worden op licentiekosten zonder verlies aan kwaliteit van de ICT dienstverlening. Het vernieuwde contract voor de communicator is goedkoper. In totaal wordt een besparing gerealiseerd die oploopt naar Telefonie Momenteel loopt er een aanbesteding telefonie. Consolidatie van de diverse contracten bij verschillende providers levert naar verwachting structureel op vanaf ICT Hardware Door extra kritisch te kijken naar het huidige afschrijvings-, vertrekkings- en vervangingsbeleid kan er bespaard worden op de aanschaf van hardware zonder verlies aan kwaliteit van de ICT dienstverlening. 17. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) Op de GHOR wordt een taakstelling van ca. 5% opgenomen ( ). 18. Versoberen Maritieme Veiligheid Deltawateren De werkzaamheden Deltawateren worden deels opgevangen met Europese Subsidies. Om die reden zijn hieronder nog besparingen te noemen. Op dit moment wordt de multidisciplinaire hulpverleningscapaciteit voor Deltawateren met een structureel exploitatiebudget van in stand gehouden. De bijdrage van Veiligheidsregio Zeeland hierin is De bijdrage van Zeeland Seaports is Op de bijdrage VRZ zal een besparing gerealiseerd worden van De inzet van de OTO-medewerker voor het Programma Maritieme veiligheid is ten behoeve van een wettelijke taak en daarom onderdeel van crisisbeheersing. De tijdelijke vervanging bij crisisbeheersing zal daarom geschrapt ( ). Mogelijk kan op termijn extra dekking uit Europese programmasubsidies MIRG-EX of BERISUAS plaatsvinden. De incidentele grootschalige optredens zijn totaal incident afhankelijk en vooraf niet goed te begroten. Om die reden worden deze niet begroot, maar wel opgenomen in de risicoparagraaf ( ). Overige besparingen zijn mogelijk ( ). Op dit moment lopen onderhandelingen met Zeeland Seaports over de continuering van hun bijdrage. 19. Verhogen gemeentelijke bijdrage vanaf 2016 VRZ heeft tot en met 2015 een taakstelling van jaarlijks 2% opgelegd gekregen en er is geen compensatie van loon- en prijsbijstellingen toegepast. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen waar dit wel is gecompenseerd. Over de periode na 2015 zijn nog geen afspraken gemaakt met de gemeenten. Mede gezien de financiële situatie onder meer als gevolg van door VRZ opgevangen niet beïnvloedbare exogene kostenstijgingen zoals, Meerjarenperspectief

14 de cao verplichtingen van de afgelopen jaren; de invoering van de belastingmaatregel werkkostenregeling per 1 januari 2015; afschaffen van de BTW compensatie voor Veiligheidsregio s en het niet geheel compenseren hiervan door het rijk; budgetten die bij reorganisatie niet zijn overgekomen naar VRZ zoals gebruikerslasten huisvesting kazernes; minder besparingen Maatwerk in Brandweerzorg onder andere als gevolg van andere behoeften/ wensen van gemeenten; verdere uitgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren, wordt er een aanvullende bijdrage van gevraagd vanaf 2016 aan de gemeenten (zie verder toelichting hierna onder 20 korting gemeentelijke bijdrage 2016). Door deze aanvullende gemeentelijke bijdrage is de meerjarenbegroting sluitend. 20. Korting gemeentelijke bijdrage 2016 Als gevolg van o.a. de extra eenmalige besparing op kapitaallasten van door latere aanschaf van tankautospuiten is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2016 eenmalig door VRZ te dekken. Deze verhoging gaat dus feitelijk pas in met ingang van De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen. Daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. De mogelijke gevolgen van nieuwe cao-afspraken zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf. Meerjarenperspectief

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Datum: 21 mei 2015 2 Voorwoord Eenvoud en balans Voor u ligt de programmabegroting van 2016 inclusief de meerjarenraming 2016-2019. Het motto voor 2016 is Eenvoud en Balans. Deze

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 9 Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 26 juni Bijlage : 1 Steller : Erik van Creij / Ernst Hessels Onderwerp : 1 e Begrotingswijziging VR Algemene toelichting Voor Veiligheidsregio

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK ũ GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord Voorstel CONCEPT AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november Bijlagen : 2 Steller : Michiel Glaudemans Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord Algemene

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Concept financieel kader 2016-2019

Concept financieel kader 2016-2019 Concept financieel kader 2016-2019 Inleiding Voor u ligt het financieel kader van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de jaren 2016 tot en met 2019. Volgens artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Datum: 2 juli 2015 2 Voorwoord Eenvoud en balans Voor u ligt de programmabegroting van 2016 inclusief de meerjarenraming 2016-2019. Het motto voor 2016 is Eenvoud en Balans. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010)

2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010) 2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010) Op basis van de uitkomsten van de analyses van de dossiers en op basis van de maandrapportages is in beeld gebracht wat het verwacht

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

Bestuur. 15 april 2011 MK/mh/BS 2011-96499 M.F. Kreuk 023-5159 741 mfkreuk@vrk.nl 7 Financiële stukken VRK. Geacht college,

Bestuur. 15 april 2011 MK/mh/BS 2011-96499 M.F. Kreuk 023-5159 741 mfkreuk@vrk.nl 7 Financiële stukken VRK. Geacht college, Bestuur Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: 1084216 Datum 23 september 2014 Documentkenmerk: 1084217 Behandeld door: dhr. F.M. de Ruiter E-mail: Marcel.deRuiter@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Aanvullende onderbouwing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten

Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten 19-10-2012 Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten R A P P O R T A G E Inhoudsopgave INLEIDING... 2 NIEUW! MEEVALLERS

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

Overdrachtsdocument. Gemeente Waterland

Overdrachtsdocument. Gemeente Waterland PROJECT REGIONALISERING Overdrachtsdocument Project Regionalisering Brandweer Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland Gemeente Waterland Definitieve versie 1.0 14-10-2013 1 Versiebeheer Versienummer Versiedatum

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Vergaderdatum Made, 22 januari 2003 Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Onderwerp Toelichting 1. Honoreren kredietaanvraag personeel / materieel voertuig; 2. Honoreren kredietaanvraag

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

2009D11472 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL

2009D11472 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 2009D11472 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 1 Wat zijn de effecten van de huidige kredietcrisis op de bedrijfsvoering van de politiekorpsen? Hebben korpsen op dit moment meer moeite om financiering te vinden en

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014

Bestuursrapportage 2014 Bestuursrapportage 2014 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie