Meerjarenperspectief Extra bezuinigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen"

Transcriptie

1 Meerjarenperspectief Extra bezuinigingen

2 Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief

3 Inleiding Net als bij de gemeenten staat de begroting VRZ al geruime tijd onder financiële druk. In totaal bedraagt de taakstelling structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Toch zijn wederom de budgetten en processen tegen het licht gehouden om te bezien welke maatregelen nog mogelijk zijn om nieuwe bezuinigingen en dus een sluitende meerjarenraming te realiseren. Op onderdelen zijn in het kader van eerdere efficiencyverbeteringen maatregelen genomen om te komen tot een andere manier van werken. Als voorbeelden worden in dit verband genoemd Maatwerk in brandweerzorg en de verschuiving van de uitvoerende controletaak naar thematisch werken bij risicobeheersing. Ook de samenvoeging van Materieel, Techniek en Logistieke werkzaamheden in 3 servicecentra heeft geleid tot harmonisatie van processen Vanuit Rijk worden meer eisen opgelegd om fysieke veiligheid ook tussen veiligheidsregio s onderling ( bovenregionaal) te kunnen borgen., VRZ wil de fysieke veiligheid in onze regio met het tweede (grote) risicoprofiel van Nederland zo goed mogelijk waarborgen om met name bij crises adequaat te kunnen optreden. Dit stel t eisen aan de organisatie qua formatie en competenties. De notitie kan als voorbereiding beschouwd worden op de totstandkoming van de begroting De behandeling van de begroting 2016 staat gepland voor het AB in juli Het interne proces binnen VRZ voor de totstandkoming van deze begroting is gestart. VRZ ziet op basis van diverse ontwikkelingen omvangrijke tekorten op zich afkomen, die vragen om zo vroeg mogelijke actie. De ramingen moeten beschouwd worden als voorlopige cijfers, die nog wijziging kunnen ondergaan bij het opstellen van de definitieve begroting De begroting 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. De begroting 2015 en de bijbehorende meerjarenraming zijn niet sluitend. Ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering is het noodzakelijk op korte termijn maatregelen te nemen om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting GS heeft gesteld dat met betrekking tot de begroting 2016 geen sprake mag zijn van een opschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van een structureel en reëel evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming. Anders komt VRZ in 2016 onder preventief toezicht te staan. Waar komen we vandaan? Hieronder wordt een globaal beeld geschetst van het verloop van de begrotingen tot nu toe: Begroting 2011, 2012, 2013 en 2014 De begroting 2013 was gebaseerd op de gemeentelijke budgetten van In de begrotingen 2011, 2012, 2013 en 2014 is een korting toegepast van 2% per jaar en is er geen compensatie van inflatie toegepast. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen waar dit wel is gecompenseerd. Ook zijn de gevolgen verwerkt van teruglopende BDUR-inkomsten van het Rijk en van de ontoereikende compensatie in de BDUR voor de afschaffing van de BTW compensatie voor Veiligheidsregio s. De ontvangen compensatie in de BDUR voor de afschaffing van de BTWcompensatie was niet toereikend om de BTW-component op de investeringen af te dekken. Meerjarenperspectief

4 De investeringsbudgetten zijn om die reden niet gecorrigeerd voor de BTWcomponent. Dit betekent in feite een extra taakstelling voor VRZ. Werkelijke lasten zonder bijbehorende overgedragen budgetten VRZ is sinds de regionalisering geconfronteerd met kosten waarvoor door de gemeenten bij de regionalisering van de brandweer geen budgetten zijn overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn: - VRZ heeft in 2013 een afdeling bedrijfsvoering opgebouwd, waarvoor de formatieruimte grotendeels bij de gemeenten is achtergebleven. De formatieruimte is voornamelijk verkregen door te schrappen in formatie van het primaire proces; - In 2017 zullen voertuigen vervangen moeten worden die samenhangen met de veiligheid in de Westerscheldetunnel, die bij de bouw van de tunnel zijn betaald uit eenmalige Rijksmiddelen. Hiervoor is bij de regionalisering het budget niet of onvoldoende gecorrigeerd; - VRZ heeft de vervanging van schuimblusmiddel bij de brandweerkorpsen bij de regionalisering uit het project Deltawateren bekostigd. Structureel voorziet dit project niet in dergelijke uitgaven. - Voor de gebruikersbelastingen van de brandweerkazernes is bij de regionalisering onvoldoende budget overgedragen. Begroting 2015 De bij de primitieve begroting 2015 behorende meerjarenraming was niet sluitend. Vanaf 2017 was er al sprake van een tekort als gevolg van hogere personeelslasten (normale periodieke verhogingen tot aan maximum van de schaal), hogere kapitaallasten en teruglopende incidentele baten in de meerjarenraming. In de begroting 2015 is voor het eerst rekening gehouden met de invoering en de financiële gevolgen van de belastingmaatregel werkkostenregeling voor o.a. brandweervrijwilligers (± 214 fte, ± 1166 vrijwilligers). Bij de behandeling In juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015 niet te verhogen ter compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor is nu eerder dan zichtbaar in de begroting 2015, namelijk vanaf 2015, een extra structureel tekort ontstaan. Bestuursrapportages 2014 In de 1 e en 2e bestuursrapportage 2014 zijn structurele lasten (hoofdzakelijk CAO en vermindering opbrengsten opleidingen) en niet gerealiseerde structurele taakstellingen (Maatwerk in brandweerzorg) eenmalig gedekt door incidentele meevallers. Hierdoor heeft de VRZ de taakstelling die is gerelateerd aan het project Maatwerk in brandweerzorg voor 2014 nog met incidentele meevallers gedekt. De latere bestuurlijke besluitvorming dan gepland over Maatwerk in Brandweerzorg zal tot tekorten leiden op de begroting 2015 en in komende jaren. In deze notitie wordt de bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren in beeld gebracht en er worden voorstellen gedaan tot het nemen van bezuinigingsmaatregelen Meerjarenperspectief

5 Verwacht tekort De primitieve begroting 2015 en de( structurele) effecten uit de 1 e en 2 e bestuursrapportage 2014 vormen het uitgangspunt voor de berekening van het tekort. VRZ heeft tot en met 2015 jaarlijks een taakstelling van 2% opgelegd gekregen en is er geen compensatie van inflatie toegepast. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen waar dit wel is gecompenseerd. Over de periode na 2015 zijn nog geen afspraken gemaakt met de gemeenten. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft in haar ledenbrief van 20 november 2014 uitgesproken om de gemeenschappelijke regelingen in 2016 en 2017 opnieuw 2% per jaar te korten en een correctie voor loon- en prijsbijstellingen toe te passen van 1,25% in 2016 en pm% in 2017.Opnieuw een korting van 2% in 2016 en 2017, bovenop de hierna voorgestelde bezuinigingen van 2,2 mln, zou gevolgen hebben voor het wettelijke takenpakket. Voor 2016 en 2017 gaat VRZ in de ramingen van het tekort uit van een gemeentelijke bijdrage gelijk aan die van 2015 van (inclusief Bevolkingszorg). Benadrukt wordt dat de meerjarenraming is opgesteld in constante prijzen (prijsniveau 2015). Dat wil zeggen, er is voor zowel de lasten als de baten (gemeentelijke bijdrage) in 2016 geen rekening gehouden met een correctie voor loon- en prijsbijstellingen. De inflatie is momenteel weliswaar laag, maar de looptijd van de CAO gemeenten is tot 31 december De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen en daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. Geen compensatie hiervan betekent een verhoging van het tekort en als gevolg daarvan een extra taakstelling. Dat betekent dus een flink financieel risico voor de VRZ. De mogelijke gevolgen van nieuwe cao-afspraken zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf. Voor het beeld, vanaf 2016 kan een nieuwe loonbijstelling als gevolg van cao-afspraken de volgende structurele financiële consequenties hebben: Tabel 1: Financiële consequenties loonbijstellingen Loonbijstelling in % Loonbijstelling in euro s 1% over % over % over Het in de ramingen opgenomen bedrag voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De BDURcirculaires van het Rijk zijn eveneens opgesteld in constante prijzen. Meerjarenperspectief

6 Tabel 2: Verwacht tekort in constante prijzen (peiljaar 2015) Het tekort bedraagt ruim 0,5 mln. in 2015 oplopend naar ruim 2,3 mln. in Begroting 2015, meerjarenraming De bij de primitieve begroting 2015 behorende meerjarenraming was niet sluitend. Vanaf 2017 was er sprake van een tekort van oplopend naar in Dit tekort was het gevolg van hogere personeelslasten (normale periodieke verhogingen), hogere kapitaallasten en teruglopende incidentele baten in de meerjarenraming. Herziening meerjarenraming personeelslasten De personele lasten zijn opnieuw doorgerekend op basis van actuele informatie. Gebleken is dat de doorstroom naar uitloopschalen en afgesproken bevorderingen in het functiegebouw niet waren meegenomen. Tevens waren de werkgeverslasten over toelagen, piketvergoedingen en onregelmatigheidstoeslagen niet meegenomen. Hierdoor verslechtert het meerjarenperspectief met in 2016, in 2017, in 2018, oplopend naar in Niet goedkeuren verhoging gemeentelijke bijdrage met 1,4% In juni 2014 is de begroting 2015 behandeld in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015 niet te verhogen ter compensatie van loonen prijsontwikkelingen. Hierdoor is nu eerder, dan zichtbaar in de begroting 2015, namelijk vanaf 2015, een extra structureel tekort ontstaan van , dat overeenkomt met 1,4% indexatie. Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 2014 In deze CAO is besloten dat voor gemeente ambtenaren per 1 oktober 2014 een salarisstijging van 1% en per 1 april 2015 van 50 structureel zal worden doorgevoerd. Deze CAO was nog niet in de begroting 2015 verwerkt omdat de CAO, ten tijde van het opstellen van de begroting in maart 2014, nog niet definitief was. Dit heeft tot gevolg dat voor heel VRZ nu een nadeel wordt verwacht van in Het structurele nadeel vanaf 2016 is berekend op De CAO loopt tot 31 december Overige mutaties o.a. structurele effecten 1 e en 2 e Bestuursrapportage 2014 Meerjarenperspectief

7 Hier zijn de effecten van de overige mutaties opgenomen o.a. de structurele effecten van de 1 e en 2 e Bestuursrapportage 2014, zoals lagere baten voor brandweeropleidingen en hogere kosten voor de brandweervrijwilligers. Vanaf 2019, een jaarschijf die nog niet was opgenomen in de begroting 2015, is er opnieuw sprake van oplopende kapitaallasten ten opzichte van Haalbaarheid Maatwerk in brandweerzorg Tabel 3: Haalbaarheid in de tijd van de besparingen door Maatwerk in brandweerzorg Voor een toelichting op deze cijfers wordt verwezen naar de Tweede tussenrapportage Maatwerk in brandweerzorg. Ontwikkelingen na deze tussenrapportage zijn niet meegenomen in de cijfers. De implementatie van maatwerk brandweerzorg betekent een hervorming van de repressieve organisatie van de brandweer in Zeeland. De gebiedsindeling en gebiedstypering (risicoprofiel) die Zeeland kent, zorgen ervoor dat het operationeel niet uitvoerbaar is om volledig aan de wettelijke opkomsttijden te voldoen. De wettelijke normen voor Zeeland zijn alleen te hanteren, als er Meerjarenperspectief

8 onevenredig veel geïnvesteerd gaat worden in beroeps- of vrijwilligerskazernes. Voor Zeeland is een brandrisicoprofiel opgesteld waarin duidelijk wordt dat een gebiedsgerichte en objectgerichte benadering moet worden toegepast. Los van het feit of een brandweervoertuig binnen een gestelde norm tijd bij een bepaald object moet zijn, is een basis voorwaarde dat een kazerne nu en in de toekomst voor onbepaalde tijd in stand kan worden gehouden (levensvatbaar is). Vanuit deze benadering van de brandweerzorg zijn eveneens besparingen te realiseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling VRZ. De taakstelling bedraagt In 2014 heeft VRZ de taakstelling die is gerelateerd aan het project Maatwerk in brandweerzorg nog met incidentele meevallers kunnen afdekken. De besparingen als gevolg van het project Maatwerk in brandweerzorg zijn op dit moment berekend op Dat wil zeggen dat voor een bedrag van jaarlijks nog andere besparingen moeten worden gevonden. Indien daarnaast nog maatregelen uit het project Maatwerk in brandweerzorg worden geschrapt zal dat leiden tot hogere noodzakelijke bezuinigingen dan het bedrag van De latere bestuurlijke besluitvorming dan gepland over Maatwerk in Brandweerzorg leidt daarnaast tot incidentele tekorten op de begroting 2015 en in komende jaren, omdat de verwachte besparingen nog niet kunnen worden gerealiseerd (zie tabel 3 volgende pagina). Vervanging tankautospuiten in 2016 In de 2 e Bestuursrapportage 2014 is voorzien dat (onder andere) de vervanging van tankautospuiten niet meer in 2014 zal plaatsvinden. Het aantal tankautospuiten en het type tankautospuit is mede afhankelijk van de uitkomsten van Maatwerk in brandweerzorg. Door het uitstel van de vervanging kunnen de kapitaallasten in de begroting 2015 naar beneden worden bijgesteld. In verband met het nog niet afgeronde besluitvormingstraject rond Maatwerk in brandweerzorg, de doorlooptijd van aanbestedingstrajecten en levertijden is de verwachting dat ook in 2015 nog geen nieuwe tankautospuiten zullen worden geleverd, maar pas op z n vroegst in Pas in 2017 zullen dan voor het eerst de kapitaallasten op de begroting drukken. Benadrukt wordt dat er geen sprake is van een structurele meevaller, aangezien de vervangingen op termijn wel zullen moeten gaan plaatsvinden waardoor in de meerjarenraming de kapitaallasten ten opzichte van de realisatie in 2014 en 2015 zullen gaan oplopen. Werkkostenregeling In de (meerjaren) begroting is een bedrag van opgenomen voor extra kosten in verband met de invoering van de werkkostenregeling. Uit nieuwe ontwikkelingen is naar voor gekomen dat, voorlopig incidenteel, namelijk voor de periode van 1 jaar (2015), vergoedingen voor (brandweer)vrijwilligers geen belast loon zullen vormen en dus niet worden opgeteld bij de loonsom voor het berekenen van de vrije ruimte. Dit blijkt onder andere uit de antwoorden van staatssecretaris Wiebes op de Kamervragen die waren gesteld over de werkkostenregeling. Hierdoor valt de vrijwilligersvergoeding voorlopig alleen in 2015 volledig buiten de werkkostenregeling. VRZ houdt in 2015 rekening met een kostenverhoging van in plaats van Bezuinigingsvoorstellen Om de begroting en meerjarenraming sluitend te krijgen zijn nieuwe voorstellen uitgewerkt. Fors ingrijpen in de eigen organisatie is onvermijdelijk. Bij het opstellen van de bezuinigingsmaatregelen is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid in Zeeland het uitgangspunt geweest. Meerjarenperspectief

9 Tabel 4: Bezuinigingsvoorstellen VRZ zal de kosten reduceren met een bedrag van bijna 2,2 mln. Er wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met vanaf 2016 voorgesteld als compensatie voor in het verleden door VRZ niet beïnvloedbare exogene kostenstijgingen.. Als gevolg van o.a. de extra eenmalige besparing op kapitaallasten van door latere aanschaf van tankautospuiten is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2016 eenmalig door VRZ te dekken. Deze verhoging gaat dus feitelijk pas in met ingang van Met deze maatregelen zijn de begrotingen c.q. meerjarenramingen 2015 t/m 2020 sluitend. De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenaren-salarissen. Daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. De mogelijke gevolgen van nieuwe caoafspraken zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf. De volgende maatregelen worden voorgesteld: 1. Formatie, vacatures en natuurlijk verloop organisatiebreed Meerjarenperspectief

10 Er kan een bezuiniging worden gerealiseerd wanneer vacatures, die ontstaan door natuurlijk verloop door bijvoorbeeld pensionering, niet worden ingevuld. In de periode 2015 t/m 2021 zullen diverse medewerkers de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd. Bij uitstroom van personeel zal overwogen worden werkzaamheden te herverdelen of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. De besparing die kan worden gerealiseerd is gesteld op vanaf Functies, die niet opnieuw worden ingevuld in de toekomst en op dit moment binnen de formatie van 2016 nog niet zijn ingeboekt als besparing, zullen specifiek worden benoemd. Het al dan niet opnieuw invullen van vrijgekomen formatieruimte als gevolg van natuurlijk verloop is afhankelijk van de mogelijkheden om de werkzaamheden anders te beleggen of van de mogelijkheden om efficiency te bewerkstelligen. Er zijn nu al maatregelen ingezet om op onderdelen te komen tot een andere, meer efficiënte manier van werken. Deze zijn in de inleiding genoemd. Verdere besparingen op formatie zullen vrijwel zeker gevolgen gaan hebben voor de uitvoeringen van onze (wettelijke) taken. 2. Versoberen / minder bestuurs-, netwerk- en managementbijeenkomsten Door minder vaak en soberder dergelijke bijeenkomsten te organiseren kan een besparing worden gerealiseerd van Advieskosten Het budget voor advieskosten wordt teruggebracht met vanaf Verlengen afschrijvingstermijnen boven NVBR-normen Voor de afschrijvingstermijnen gelden de NVBR-normen, zoals opgenomen in de financiële verordening. Er is gekeken naar het verlengen van de afschrijvingstermijnen van brandweermaterieel en -materiaal waarbij als uitgangspunt is genomen dat verlenging technisch verantwoord moet zijn. Daarbij gaat het om het volgende materieel en materiaal: Tabel 5: Verlenging afschrijvingstermijnen brandweermaterieel en -materiaal Materiaal/materieel Huidige afschrijvingstermijn Nieuwe afschrijvingstermijn Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Hulpverleningsvoertuigen Hoogwerkers (na midlife update) Alarmontvangers 3 5 Portofoons 5 7 Meetapparatuur 5 7 Ademluchtapparatuur 8 10 Personenauto s 5 7 Meerjarenperspectief

11 Dienstbussen 7 10 Voor het verlengen van de afschrijvingstermijn van hoogwerkers moet na 10 jaar een midlife update worden gedaan om het voertuig langer in dienst te kunnen houden. Bij het verlengen van de afschrijvingstermijnen zullen de kosten voor het onderhoud stijgen. Het risico bestaat dat deze onderhoudskosten hoger zullen zijn dan we nu verwachten. VRZ gaat er nu vanuit dat door de nieuwe opzet van de afdeling de stijging van de onderhoudskosten binnen het huidige onderhoudsbudget kan worden uitgevoerd. De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd is berekend op Realistisch investeringsprogramma (tegengaan planningsoptimisme) In 2014 zal er sprake zijn van onderbesteding op het investeringsplan. Door uitstel van de besluitvorming rond Maatwerk in Brandweerzorg laten de investeringen nu een meer dan normale onderbesteding zien. Tankautospuiten worden immers in afwachting van besluitvorming niet besteld. Een bepaalde mate van onderbesteding zal echter elk jaar terugkeren als gevolg van langer durende aanbestedingstrajecten en levertijden dan verwacht. Het meer realistisch plannen van de investeringen kan leiden tot jaarlijks minder kapitaallasten. Dit bedrag is gebaseerd op het realiseren van ongeveer 70% van het investeringsplan in het planjaar en het realiseren van ongeveer 30% van het investeringsplan in het jaar erna. 6. Brandstofkosten Gelet op de verwachte realisatie ultimo 2014 in combinatie met het effect van de dalende brandstofprijzen wordt het nu realistisch geacht het budget voor brandstofkosten met naar beneden bij te stellen. 7. Taakstelling brandweerzorg vanaf 2018 Op basis van de evaluatie van de maatregelen in Maatwerk en brandweerzorg zal bezien worden hoe extra bezuinigingen op de brandweer kunnen worden gerealiseerd. De evaluatie zal in 2017 worden uitgevoerd. Vanaf 2018 is opgenomen. 8. Communicatiebudget Er is een totaal budget beschikbaar van Een strategisch beleidsplan communicatie zal in 2015 gepresenteerd worden. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld het maximale bedrag te fixeren op Dat levert een structurele besparing op van Specifieke communicatiedoelen worden vaak gefinancierd uit subsidies c.q. projectbudgetten. 9. Goedkopere huisvesting hoofdlocatie i.r.t het nieuwe werken Uit onderzoek is gebleken dat door enerzijds de werklocaties beter te benutten dan nu het geval is en anderzijds door een gunstigere huurprijs in de markt, er besparingen gerealiseerd kunnen worden zodra de huidige huurovereenkomst is beëindigd. Dat houdt in dat zoveel als mogelijk (effectief en efficiënt) teams/medewerkers verplaatst zullen gaan worden en voor de overgebleven medewerkers goedkopere huisvesting als zijnde de hoofdlocatie gezocht zal worden. Ook op de servicekosten is waarschijnlijk winst te behalen. Structureel wordt een besparing geraamd van Energiebesparing Meerjarenperspectief

12 De plaatselijke mogelijkheden en beschikbaar budget voor te investeren maatregelen bepalen de grootte van de besparingen. In de begroting 2014 is al een investeringsbudget beschikbaar van circa De besparingen die hiermee kunnen worden gerealiseerd zijn nog niet opgenomen. Op korte termijn wordt een rapportage opgeleverd welke maatregelen op welke locatie mogelijk zijn. Aan de hand van de uitkomst hiervan en de concrete gebouwgegevens (o.a. soort maatregel, aantallen of m2 vloeroppervlakte) kan worden berekend welke investering nodig is tegen welke mogelijke besparing. Een greep uit de mogelijkheden, inclusief mogelijke terugverdientijd is als volgt: Maatregel actie terugverdientijd Verlichting bewegingssensoren 3 jaar Verlichting energiezuinig (o.a. LED) 3 jaar Verlichting s-nachts uit/in groepen verdelen 2 jaar Isolatie muur/dak/vloer/spouw 7 jaar Isolatie leidingen 1,5 jaar Isolatie enkel glas vervangen 13 jaar Verwarming graadje lager /monitoren op afstand 4 jaar Daarnaast zijn vormen van energieopwekking te bedenken zoals Zonnepanelen elektra opwekken 10 jaar Zonnecollectoren warm water opwekken 12 jaar De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd, is voorlopig berekend op vanaf 2016 (terugverdientijd 10 jaar). 11. Opleidingsplan Het centrale opleidingsbudget is geraamd op 2% van de totale loonsom. Veel brandweermedewerkers volgen ook intern opleidingen bij het opleidingsinstituut brandweer en bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Daardoor is het totale opleidingsbudget eigenlijk meer dan 2%. Het wordt daarom verantwoord geacht om het centraal opleidingsbudget bij te stellen. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van Werving en selectie De achterstand op werving en selectie is grotendeels ingelopen. Momenteel komen enkel nog vacatures voor, die in een normale bedrijfsvoering eveneens zouden voorkomen. Dit betekent dat het budget voor werving en selectie kan worden bijgesteld. Een groot verloop zou tot onvoorziene kosten kunnen leiden. De verwachting is echter dat de arbeidsmarkt in Zeeland minder snel zal herstellen van de recessie. Rekening houdend met 3% verloop per jaar moet een structurele bezuiniging mogelijk zijn. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van Rente Voor het aantrekken van langlopende financiering is in de begroting rekening gehouden met een rente van 2,5%. De rente en de inflatie in de Eurozone is laag. De verwachting is dat de rentetarieven op de kapitaalmarkt voorlopig laag zullen blijven. Daarom kan voor de nieuwe berekening van de rentekosten rekening gehouden worden met 2% i.p.v. 2,5%. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd die oploopt naar Meerjarenperspectief

13 14. Software en licenties Door extra kritisch te kijken naar de huidige licenties en verwervingsmethodiek kan er structureel bespaard worden op licentiekosten zonder verlies aan kwaliteit van de ICT dienstverlening. Het vernieuwde contract voor de communicator is goedkoper. In totaal wordt een besparing gerealiseerd die oploopt naar Telefonie Momenteel loopt er een aanbesteding telefonie. Consolidatie van de diverse contracten bij verschillende providers levert naar verwachting structureel op vanaf ICT Hardware Door extra kritisch te kijken naar het huidige afschrijvings-, vertrekkings- en vervangingsbeleid kan er bespaard worden op de aanschaf van hardware zonder verlies aan kwaliteit van de ICT dienstverlening. 17. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) Op de GHOR wordt een taakstelling van ca. 5% opgenomen ( ). 18. Versoberen Maritieme Veiligheid Deltawateren De werkzaamheden Deltawateren worden deels opgevangen met Europese Subsidies. Om die reden zijn hieronder nog besparingen te noemen. Op dit moment wordt de multidisciplinaire hulpverleningscapaciteit voor Deltawateren met een structureel exploitatiebudget van in stand gehouden. De bijdrage van Veiligheidsregio Zeeland hierin is De bijdrage van Zeeland Seaports is Op de bijdrage VRZ zal een besparing gerealiseerd worden van De inzet van de OTO-medewerker voor het Programma Maritieme veiligheid is ten behoeve van een wettelijke taak en daarom onderdeel van crisisbeheersing. De tijdelijke vervanging bij crisisbeheersing zal daarom geschrapt ( ). Mogelijk kan op termijn extra dekking uit Europese programmasubsidies MIRG-EX of BERISUAS plaatsvinden. De incidentele grootschalige optredens zijn totaal incident afhankelijk en vooraf niet goed te begroten. Om die reden worden deze niet begroot, maar wel opgenomen in de risicoparagraaf ( ). Overige besparingen zijn mogelijk ( ). Op dit moment lopen onderhandelingen met Zeeland Seaports over de continuering van hun bijdrage. 19. Verhogen gemeentelijke bijdrage vanaf 2016 VRZ heeft tot en met 2015 een taakstelling van jaarlijks 2% opgelegd gekregen en er is geen compensatie van loon- en prijsbijstellingen toegepast. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen waar dit wel is gecompenseerd. Over de periode na 2015 zijn nog geen afspraken gemaakt met de gemeenten. Mede gezien de financiële situatie onder meer als gevolg van door VRZ opgevangen niet beïnvloedbare exogene kostenstijgingen zoals, Meerjarenperspectief

14 de cao verplichtingen van de afgelopen jaren; de invoering van de belastingmaatregel werkkostenregeling per 1 januari 2015; afschaffen van de BTW compensatie voor Veiligheidsregio s en het niet geheel compenseren hiervan door het rijk; budgetten die bij reorganisatie niet zijn overgekomen naar VRZ zoals gebruikerslasten huisvesting kazernes; minder besparingen Maatwerk in Brandweerzorg onder andere als gevolg van andere behoeften/ wensen van gemeenten; verdere uitgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren, wordt er een aanvullende bijdrage van gevraagd vanaf 2016 aan de gemeenten (zie verder toelichting hierna onder 20 korting gemeentelijke bijdrage 2016). Door deze aanvullende gemeentelijke bijdrage is de meerjarenbegroting sluitend. 20. Korting gemeentelijke bijdrage 2016 Als gevolg van o.a. de extra eenmalige besparing op kapitaallasten van door latere aanschaf van tankautospuiten is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2016 eenmalig door VRZ te dekken. Deze verhoging gaat dus feitelijk pas in met ingang van De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen. Daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. De mogelijke gevolgen van nieuwe cao-afspraken zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf. Meerjarenperspectief

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Ingekomen stuk D12 (PA 18 januari 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Financieel overzicht Eerste halfjaar 2016

Financieel overzicht Eerste halfjaar 2016 Financieel overzicht Eerste halfjaar 2016 Update financiële stand van zaken: halfjaarcijfers 2016 en meerjarenprognose Inleiding De halfjaarrapportage 2016 (zie bijlage) geeft aanleiding de financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

9a. Memo Reg.nr.: O-BOC/2013/480 / RIS

9a. Memo Reg.nr.: O-BOC/2013/480 / RIS 9a. Memo Reg.nr.: O-BOC/2013/480 / RIS 2013-92 Aan : Commissie Bestuur Van : College van Burgemeesters en Wethouders Kopie : Datum : 19 februari 2013 Onderwerp : Beleidskader Veiligheidsregio Brabant Noord

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Behandeld door. telefoon.

Behandeld door. telefoon. veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kameriingh Onnesweg 148 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Datum: 21 mei 2015 2 Voorwoord Eenvoud en balans Voor u ligt de programmabegroting van 2016 inclusief de meerjarenraming 2016-2019. Het motto voor 2016 is Eenvoud en Balans. Deze

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Begroting Agendapunt 8.d. Samenvatting en gevraagd besluit

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Begroting Agendapunt 8.d. Samenvatting en gevraagd besluit Agendapunt 8.d. Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 7 april 2017 Begroting 2018 Samenvatting en gevraagd besluit Bijgaand ontvangt u de begroting voor 2018 van Veiligheidsregio Groningen. In de

Nadere informatie

Overzicht zienswijzen op ontwerp-begroting 2017

Overzicht zienswijzen op ontwerp-begroting 2017 Overzicht zienswijzen op ontwerp-begroting 2017 Gemeente Ontvangen Reactie/ opmerkingen Reactie VRZ Borsele 24 juni 2016 Allereerst heeft u gekozen voor opname van nieuw beleid in de begroting in plaats

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

*Z01360BF508* documentnr.: INT/M/16/21872 zaaknr.: Z/M/16/27987

*Z01360BF508* documentnr.: INT/M/16/21872 zaaknr.: Z/M/16/27987 *Z01360BF508* documentnr.: INT/M/16/21872 zaaknr.: Z/M/16/27987 Raadsvoorstel Onderwerp : Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum college : 23 februari 2016 Portefeuillehouder : A.A.M.J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer 17.04.151 Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Jaarrekening 2016 Wat wilden we bereiken? Wat zouden we daarvoor doen? Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het voorkomen

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Jaarstukken en AEF rapport Veiligheidsregio Groningen

Jaarstukken en AEF rapport Veiligheidsregio Groningen AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 31 mei 2017 Registratienummer: TB17.6389286 Agendapunt: 11 Onderwerp: Voorstel: Jaarstukken 2016 2018 en AEF rapport Veiligheidsregio Groningen 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 9 Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 26 juni Bijlage : 1 Steller : Erik van Creij / Ernst Hessels Onderwerp : 1 e Begrotingswijziging VR Algemene toelichting Voor Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Elburg Hattem Heerde Oldebroek

Elburg Hattem Heerde Oldebroek Voorstel voor: Bestuurscommissie Agendapunt: 6 Datum: 03-09-13 Onderwerp: Overname gemeentelijk materieel en uitrusting Domein: Auteur: G. van der Heide Bijlagen: - - Vooroverleg: Vz. Bcie : ja / nee Coord

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bezuinigingsvoorstellen brandweer 2015 Datum 26 september 2013 Aan. AB van 31 oktober Opgesteld door Telefoon adres

Agendapunt 5 Onderwerp Bezuinigingsvoorstellen brandweer 2015 Datum 26 september 2013 Aan. AB van 31 oktober Opgesteld door Telefoon  adres Agendapunt 5 Onderwerp Bezuinigingsvoorstellen brandweer 2015 Datum 26 september 2013 Aan AB van 31 oktober Opgesteld door Telefoon E-mailadres Voorstel Beslispunten Vaststellen van onderstaande voorstellen

Nadere informatie

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord VEILIGHE DSREGIO ļ Veiligheidsregio Brabant-Noord BRABANT-NOORD Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 088-0208208 Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK ũ GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie