Auteurs: Van Schijndel isbn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteurs: Van Schijndel isbn: 978-90-01-76144-8 www.basisboekruimtelijkeordeningenplanologie.noordhoff.nl"

Transcriptie

1 Begrippenlijst Actief grondbeleid Actoren A-locatie AmvB Ruimte Axiaal Beeldkwaliteitplan Beheersverordening Beleid Belevingswaarde Bestemming-inrichting-beheer Bestemmingsplan Grondbeleid waarbij de overheid actief grond aankoopt om tot ontwikkeling te brengen. De tegenhanger is passief grondbeleid: hierbij laat de overheid de ontwikkeling van grond geheel aan marktpartijen over. Individuen en organisaties (waaronder overheden) die invloed uitoefenen op de maatschappij en de ruimtelijke ordening. Locatie in het centrum van de stad nabij een belangrijk spoorwegstation. Juridisch instrument waarin het Rijk de andere overheden bepaalde ruimtelijke maatregelen kan opleggen. Lineaire wegenstructuur dus wegenstructuur die één lijn vormt. Plan waarin de gemeente met tekst en (referentie)beelden aangeeft hoe de ruimtelijke kwaliteit in een te ontwikkelen gebied vorm dient te krijgen. Bestemmingsplan waarin vastgelegd wordt dat binnen het gebied geen (grote) veranderingen plaats kunnen vinden. Het inzetten van bepaalde middelen door een overheid of andere organisatie om tot bepaalde doelstellingen te komen. Omvat alle aspecten van ruimtelijke kwaliteit die te maken hebben met de zintuiglijke ervaring van een gebied. Klassieke opvatting over hoe omgegaan moet worden met de ruimtelijke ordening: eerst de gronden bestemmen voor bepaalde functies; dan inrichten en tot slot beheren. Juridisch bindend plan waarin de gemeente aangeeft hoe de grond in het gebied gebruikt mag worden. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 1

2 Blauwdrukplanning Boomstructuur Compacte stad Contouren Corridor Demografische krimp Distributieplanologisch onderzoek Ecologische Hoofdstructuur Extensiveringsgebieden FSI GSI Planning waarbij men van tevoren alles vastlegt over de ruimtelijke inrichting van een gebied en geen rekening houdt met onverwachtse veranderingen die om aanpassingen vragen. Wegenstructuur waarbij vanuit de hoofdader doodlopende wegen (met eventuele vertakkingen) het gebied inlopen. Ruimtelijke doelstelling van overheden om nieuwe ontwikkelingen (woningen, bedrijven, etc.) voornamelijk in of bij de grote steden te realiseren. Lijnen waarbinnen bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen mogen of juist niet mogen plaatsvinden (rode contouren: stedelijke ontwikkelingen moeten daarbinnen; geluidscontouren: geluidsgevoelige functies mogen niet daarbinnen). Gebied tussen twee grote steden waar belangrijke infrastructuurbundels lopen en waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Krimp van de bevolking die plaatsvindt op basis van demografische factoren (minder geboortes, meer sterfgevallen). Onderzoek dat bepaalt of er in een gebied genoeg mensen wonen en komen om de daar aanwezige en nog te ontwikkelen voorzieningen in stand te houden. Netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen daartussen, dat ervoor zorgt dat het leefgebied van planten en dieren veel groter wordt. Gebieden waarbinnen de grootschalige intensieve veehouderij op termijn moet verdwijnen. Floor Space Index: aantal vierkante meters vloeroppervlak van een gebouw in relatie tot het aantal vierkante meters van de kavel. Ground Space Index: aantal vierkante meters van een kavel dat bebouwd is in relatie tot het totaal aantal vierkante meters van de kavel. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 2

3 OSR Gebiedsgericht beleid Gebruikswaarde Geografische informatiesystemen (GIS) Governance Groeikernen Grondexploitatie Herstructurering Horizontale coördinatie Open Space Ratio: aantal vierkante meters van een kavel dat onbebouwd is in relatie tot het aantal vierkante meters vloeroppervlak van de bebouwing. Beleid waarbij men integraal de vraagstukken van een afgekaderd gebied tracht op te lossen. Alle aspecten van de ruimtelijke kwaliteit die te maken hebben met het effectief en efficiënt gebruiken van een gebied. Computerprogramma s waarmee geografische informatiebestanden met elkaar verknoopt en bewerkt kunnen worden, veelal gericht op het produceren van kaarten. Vaak worden ook de geografische informatiebestanden zelf tot de GIS gerekend. Het ontwikkelen van beleid voor het algemeen belang door overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk. De overheid beperkt zich tot de regierol en legt niet haar eigen inzichten aan de maatschappij op. Satellietkernen rond grote steden, die aangewezen waren om de groei van de stedelijke bevolking op te vangen (ten tijde van de Tweede en Derde Nota Ruimtelijke Ordening). Fase in het vastgoedontwikkelingsproces waarin de grond bouwrijp gemaakt wordt. In de grondexploitatieopzet wordt berekend of en hoe een stuk grond ontwikkeld kan worden vanuit financieel oogpunt. Het op ingrijpende wijze veranderen van de inrichting van gebieden, die nu al intensief gebruikt worden of intensief gebruikt zijn. Wanneer op grote schaal andere functies aan het gebied worden toegevoegd spreekt men van transformatie. Het afstemmen van het beleid van verschillende sectoren (en facetten) op elkaar binnen één overheidslaag (bijvoorbeeld woningbouw en verkeer). Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 3

4 ILG Implementatie Inbreidingslocatie Infrastructuur Inpassingsplan Institutionele beleggers Integrale gebiedsontwikkeling Interactief beleid Kengetallen Investeringsbudget Landelijk Gebied: Geld dat het Rijk gereserveerd heeft voor ruimtelijke projecten die de inrichting van het landelijk gebied verbeteren. Term die gebruikt wordt voor de uitvoering van beleid. Locatie binnen bestaand stedelijk gebied, die braak ligt of vrij gaat komen en die gebruikt wordt voor woningbouw en/of andere nieuwe functies. Alle vaste elementen die de verplaatsing van mensen, goederen, energie, afval en informatie dragen. Het gaat dus om autowegen, spoorwegen, waterwegen en fietspaden, maar ook om buisleidingen, rioleringen en kabels én over belangrijke overstappunten, zoals stations en vliegvelden. Juridisch bindend plan waarin het Rijk of de provincie aangeeft hoe een bepaald gebied gebruikt mag worden (vergelijkbaar met het gemeentelijk bestemmingsplan). Grote geldbeheerders (zoals pensioenfondsen) die hun kapitaal aanwenden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Gebiedsgericht beleid waarbij alle belanghebbenden en marktpartijen betrokken worden en waarin meer nadruk ligt op het creëren van kansen dan op het verbieden van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen. Beleid waarbij belanghebbenden betrokken worden bij het ontwikkelen van beleid in plaats van dat de overheid beleid maakt en achteraf vraagt of het goed is. Hierbij zijn diverse gradaties mogelijk (zie participatieladder). Cijfers die op grond van ervaring weergeven hoe een situatie in het algemeen is en die gebruikt kunnen worden om snel een beeld te krijgen van de haalbaarheid van bepaalde ideeën. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 4

5 Ketenverplaatsingen Lagenbenadering Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG s) Liberalisering Locatiebeleid Mainports en brainport Masterplan Verplaatsingen van deur tot deur, waarbij veelal verschillende vervoerwijzen ingezet worden (kijkt men naar ketenverplaatsingen dan kijkt men ook naar de aansluiting van het voor- en natransport op de hoofdvervoerwijze). Aanpak waarbij de inrichting van een gebied allereerst bepaald wordt door kenmerken van de ondergrond, daarna op kenmerken van netwerken en tot slot pas op kenmerken van de occupatie (woon- en bedrijfsbebouwing en voorzieningen). Gebieden die aangewezen zijn door provincies en belanghebbenden, waarbinnen de intensieve veehouderij zich verder mag ontwikkelen Proces waarbij de vaste prijzen voor landbouwproducten binnen de Europese Unie wordt afgeschaft en agrarische ondernemers dus voortaan op de wereldmarkt moeten concurreren. Beleid waarbij men er naar streeft om het juiste bedrijf zich op de juiste plek te laten vestigen, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van vervoersbehoefte of vanuit de aanwezigheid van soortgelijke of aanvullende bedrijven op een terrein. Planconcept waarin men aangeeft dat de Nederlandse economie in grote mate voortgestuwd wordt door de aanwezigheid van Schiphol en de Rotterdamse haven (de mainports) en door de aanwezigheid van veel hightechbedrijven in de regio Eindhoven (Brainport). Stedenbouwkundige visie waarin het programma van eisen (dat wat in het gebied gerealiseerd moet worden) nader uitgewerkt wordt aan de hand van ruimtelijke concepten en een eerste ruimtelijke uitwerking krijgt. Het Masterplan wordt later gedetailleerd uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 5

6 Medebewind Meervoudig ruimtegebruik Mental map Milieu effect rapportage (m.e.r.) Milieuzonering Modal split Onderdelen van het gemeentelijk beleid waarbij zij de doelstelling niet zelf bepaald hebben (niet op basis van autonomie), maar waar zij het beleid van Rijk en/of Provincies nader uitwerken en uitvoeren. Inrichting waarbij meerdere functies op eenzelfde locatie een plaats krijgen zodat de ruimte efficiënter benut wordt. Dit kan doordat zij boven elkaar geplaatst worden, doordat zij op verschillende tijden van het gebied gebruikmaken of doordat zij gemengd worden. Beeld in het hoofd van mensen hoe een stad of gebied in elkaar zit. Deze verschillen van persoon tot persoon, doordat iedereen eigen ervaringen met en een eigen beleving van het betreffende gebied heeft. Wettelijk verplicht onderzoek naar de milieugevolgen van bepaalde ingrepen in de ruimtelijke inrichting. Naast ingrepen zijn er ook bepaalde ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies, die op hun milieugevolgen onderzocht moeten worden (de planmer). Hulpmiddel bij het scheiden van enerzijds overlastgevende functies en anderzijds kwetsbare functies waar dat noodzakelijk is. Bij uitwaartse zonering bepaalt men het gebied waarbinnen vanuit overlastgevende functies geen kwetsbare functies geplaatst mogen worden. Bij inwaartse zondering bepaalt men het gebied vanuit de kwetsbare functies waarbinnen geen overlastgevende functies geplaatst mogen worden. De verhouding van het gebruik van de verschillende vervoerwijzen (fiets, auto, etc.) ten aanzien van het totale aantal verplaatsingen of het totale aantal afgelegde kilometers in een bepaald gebied en over een bepaalde tijdsperiode. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 6

7 Multi-criteria-analyse (MCA) Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur Natura 2000 Nieuwe Werken Nimby-gedrag Nota Ruimte Omgevingsplanning Methode voor het bepalen van het beste alternatief vanuit verschillende relevante criteria, die onderling kunnen verschillen in het belang dat eraan toegekend wordt (de weging). Deel van het Ruimtelijk beleid van het Rijk dat van nationaal belang wordt geacht en waar het Rijk zich verantwoordelijk voelt voor het behalen van de doelstellingen. Verzamelbegrip voor de vanuit de Europese Unie beschermde natuurgebieden (de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Impliciet is de doelstelling deze natuurgebieden door ecologische verbindingen met elkaar tot een netwerk te smeden (zoals bij de Ecologische Hoofdstructuur). Streven van bedrijven en overheid om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Nimby staat voor Not In My BackYard: mensen erkennen vaak wel het algemeen belang van bepaalde ruimtelijke ingrepen (zoals een nieuwe snelweg), maar als deze te dicht bij hen dreigen te komen zullen ze zich er hard tegen verzetten. Nationale structuurvisie waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het Rijk worden weergegeven. De Nota Ruimte volgde op de VINEX (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra) en wordt waarschijnlijk opgevolgd door de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte. Het integreren van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en water tot één omgevingsplan (in plaats van een aparte structuurvisie, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan, zoals nu nog vaak gebeurt). Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 7

8 Ontwikkelingsplanologie Openbare ruimte Parkmanagement Participatieladder Planconcept Planhorizon Planning Planologie Planschade Tegenhanger van de 'toelatingsplanologie' waarbij meer gekeken wordt naar de kansen die in een gebied benut kunnen worden dan naar de te weren ongewenste ontwikkelingen. De term verwijst naar de grotere invloed van projectontwikkeling op het ruimtelijke beleid. Ruimte tussen de particuliere kavels die in bezit is van de (gemeentelijke) overheid en die voor iedereen vrij toegankelijk is. Gezamenlijk beheer van bedrijventerreinen door bedrijven om veroudering en verloedering tegen te gaan, de veiligheid te vergroten en efficiënt gebruik te maken van gezamenlijke voorzieningen. Hulpmiddel om onderscheid te maken in de hoeveelheid invloed die een overheid andere actoren gunt bij de ontwikkeling van het bepaald beleid. Dit hangt sterk samen met de bestuursstijl die die overheid hanteert ten aanzien van dat beleidsgebied. Instrument dat door actoren gebruikt wordt om eenvoudig weer te geven wat zij van een bepaald gebied vinden en wat zij met dat gebied willen, zodat ook andere actoren dit na gaan streven. Planconcepten zijn een vertaalstap tussen een abstracte visie en een concreet uitvoerbaar plan. Termijn waarvoor een ruimtelijk plan beoogd geldig te zijn, doordat in het plan met te verwachte ontwikkelingen in de periode vooruit gekeken is. De systematische voorbereiding van activiteiten met een bepaald doel. Wetenschap die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening. Vergoeding die men krijgt wanneer men schade ondervindt van een (nieuw) ruimtelijk plan. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 8

9 Planstelsel Planvormingsproces Programma van eisen Projectbesluit Projectontwikkelaar Provinciale verordening Publieke ruimte Radiaal Door een wet ondersteunde plannen op diverse schaalniveaus die met elkaar samenhangen en een bepaald gebied bestrijken. Het ruimtelijk planstelsel wordt ondersteund door de Wet ruimtelijke ordening. Lineair of cyclisch proces van planvorming waarin diverse fases onderscheiden worden (probleemverkenning, formuleren doelstellingen, onderscheiden alternatieven, afwegen alternatieven, besluitvorming, implementatie, evaluatie). Hierin worden de uitgangspunten beschreven voor het beoogde woongebied. Deze uitgangspunten zijn bijvoorbeeld ruimschoots openbaar groen, een waterpartij, hoeveelheden en soorten woningen, speelgelegenheid, en verkeersluwe gebieden. Het programma is een politieke keuze en dient dus altijd goedkeuring te krijgen van het gemeentebestuur. Met dit besluit kan de gemeente duidelijk maken dat er een ontwikkeling zit aan te komen en kan zij de vergunningverlening in het gebied tijdelijk bevriezen. Het besluit moet wel binnen een jaar zijn opgenomen in een bestemmingsplan. Een organisatie die waarde aan grond toevoegt door er objecten, zoals woningen, winkels of vrijetijdsvoorzieningen, op te ontwikkelen of te herontwikkelen. Hij zorgt er dus voor dat er iets gebouwd, verbouwd en/of aangelegd wordt. Juridisch document waarin de provincie op kan nemen wat gemeenten in hun bestemmingsplannen op moeten nemen. Voor iedereen toegankelijke ruimte, zowel in publiek als in particulier bezit. Publieke ruimte in publiek bezit heet openbare ruimte. Wegenstructuur waarbij de wegen rechtstreeks naar een of meer centra lopen en zo een stervorm krijgen. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 9

10 Raster of grid Citymarketing en regionale marketing Residuele grondwaarde Retentiegebieden Robuuste verbindingen Ruilverkaveling Ruimteclaim Ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke ordening Scenario s Wegenstructuur waarbij wegen horizontaal en verticaal parallel aan elkaar lopen. Beleid om het imago van een gebied te verbeteren dan wel meer bekend te maken. Dit met als doel om meer bedrijven, bewoners, bezoekers of bestuurlijke aandacht te trekken. Dit betekent eigenlijk restwaarde (denk aan residu). Dat is ook precies wat het is. Wordt berekend door de bouwkosten af te trekken van de finale opbrengsten van de grond (verkoop/verhuur en subsidies, plus een winstmarge voor de projectontwikkelaar). Dit is dus het geld dat de gemeente ontvangt van de projectontwikkelaar bij de overdracht van de bouwrijpe grond. Gebieden waar water tijdelijk kan worden opgeslagen om stroomafwaarts gelegen gebieden te beschermen. Grootschalige verbindingen tussen grote natuurgebieden, die ervoor zorgen dat de leefgebieden van soorten worden vergroot. Proces waarbij boeren land met elkaar uitwisselen om te komen tot een meer praktische grondverdeling: meer aaneengesloten grond en/of evenwichtigere kavels. De vraag naar ruimte voor divers ruimtegebruik (wonen, werken, recreatie) dan wel andere ruimtevragers (water, reliëf, natuur). Een optelsom van verschillende kenmerken die de hoedanigheid van een gebied of een plek bepalen, vaak uitgedrukt in de driedeling gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde. Praktisch handelen dat zich richt op het veranderen van de leefomgeving. Instrument van toekomstonderzoek waarbij voor onzekere ontwikkelingen verschillende mogelijke toekomstbeelden worden doorgerekend. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 10

11 Schaalniveau Schaalvergroting Sectoren Sector-/facetmodel SER-ladder Sociale huurwoningen Stedelijke netwerken Stedenbouwkundig plan Strategische keuzebenadering Structuurvisie Grootte van het gebied waarvoor men de ruimtelijke ordening beziet (lokaal of gemeentelijk, regionaal, nationaal enzovoort). Tendens waarbij bedrijven steeds groter worden omdat er steeds meer klanten nodig zijn of er steeds efficiënter geproduceerd moet worden. Beleidsvelden die gericht zijn op één specifiek doel, dat vaak ook samenhangt met een gebruiksfunctie, zoals landbouw, of verkeer. Simpele voorstelling van hoe ruimtelijke ordening (als facet) in relatie staat tot beleid vanuit sectoren (landbouw, verkeer enzovoort). Instrument dat voorschrijft dat nieuwe locaties pas mogen worden ontwikkeld als de mogelijkheden op bestaande terreinen zijn uitgeput. Woningen beheerd door woningcorporaties, die bedoeld zijn voor de lagere inkomens. Dubbele betekenis: Enerzijds samenwerkingsverbanden tussen steden. Anderzijds een manier van ruimtelijke ontwikkeling van de stedelijke bebouwing. Uitwerking van een stedenbouwkundige visie of masterplan dat ten behoeve van een bepaald gebied is opgesteld. Beschreven worden de stedenbouwkundige opzet en de lagen waaruit het stedenbouwkundig plan is opgebouwd: het watersysteem, het landschappelijk patroon met bestaande ondergrond, openbare ruimten, hoofdwegen, woongebieden inclusief voorzieningen. Benadering van planning waarbij expliciet rekening gehouden wordt met onzekerheden. Planvorm waarin gemeente, provincie en Rijk neerleggen wat zij op hoofdlijnen nastreven bij de ruimtelijke ordening van hun plangebied. Vaak gericht op de (middel)lange termijn. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 11

12 Subsidiariteitsbeginsel Suburbanisatie Survey before planning SWOT-analyse Tangentiaal (ring) Toekomstwaarde Transferia Transformatie Tuinstadgedachte Uitbreidingsplan Vastgoedwaardeontwikkeling Beginsel dat aangeeft dat alles op een zo laag mogelijk schaalniveau moet worden beslist: als er geen bemoeienis van hogere overheden nodig is, moet deze achterwege blijven. Verschijnsel waarbij mensen massaal van de grote stad naar de suburbs trekken: de stadsranden en later de nabijgelegen dorpen. Erkenning dat voor een goede ruimtelijke planvorming eerst onderzoek gedaan moet worden (jaren 1930). Bij de SWOT-analyse wordt een gebied op vier punten bekeken: de sterkten en zwakten (vanuit het gebied zelf) en de kansen en bedreigen (die van buitenaf op het gebied afkomen). Wegenstructuur die om een gebied heen gaat, zoals een lus of ring. Bij de toekomstwaarde gaat het erom dat elk inrichtingsvoorstel voldoende mogelijkheden open moet laten om ook aan de toekomstige vraag te voldoen. Overstappunten waar mensen de auto kunnen parkeren en verder kunnen reizen met (hoogwaardig) openbaar vervoer. Het opnieuw inrichten van een gebied, waarbij op grote schaal nieuwe functies aan het gebied worden toegevoegd. Het idee achter de tuinsteden was de voordelen van de stad en de voordelen van het platteland met elkaar te combineren. De ligging van de wijk was in de stad; het uiterlijk van de wijk had veel meer van een dorp: veel groen, laagbouw en veel aandacht voor de kwaliteit van de (arbeiders)huisjes. Het uitbreidingsplan is de voorloper van het bestemmingsplan. In dit plan moest de gemeente vanaf 1901 vóór de start van de bouw op een kaart vastleggen waar de straten, pleinen en grachten zouden komen. De waarde van een gebouw gedurende zijn levensloop. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 12

13 Verdichting en verdunning Verevening Verkeer en vervoer/mobiliteit Verticale coördinatie Vogel- en Habitatrichtlijn Waterschappen Watertoets Woningcorporaties Wro Zichtlijnen Het toevoegen van bebouwing aan een gebied (verdichting) dan wel het weghalen van bebouwing uit een gebied (verdunning). Het gebruiken van de opbrengsten uit de winstgevende delen van een plan om de verliesgevende delen, zoals groenvoorzieningen en sociale woningbouw te bekostigen. Verplaatsingen van mensen en goederen van A naar B. Afstemming van het beleid van verschillende schaalniveaus (gemeente provincie Rijk Europese unie) Europese richtlijnen ter bescherming van de vogels (vogelrichtlijn) en andere plant- en diersoorten (habitatrichtlijn) en hun belangrijkste leefgebieden. Democratisch gekozen organisaties gericht op het waterbeheer van het onder hen vallende gebied. Juridisch vastgestelde plicht om bij het maken van ruimtelijke plannen de waterbeheerders in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming te betrekken. Organisaties die zorgen voor betaalbare sociale huurwoningen van goede kwaliteit. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het toewijzen van woningen, maar ook voor het beheer en voor de kwaliteit van de leefomgeving. Wet ruimtelijke ordening. Hierin is vastgelegd welke ruimtelijke plannen de verschillende overheden dienen te maken en hoe zij op elkaar afgestemd moeten worden. Zichtlijnen zijn lijnen dwars door de bebouwing en begroeiing, die de oriëntatie vergroten en/of de blik verruimen. Basisboek Ruimtelijke ordening en planologie Begrippenlijst 13

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Jan Fokkema Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Geschiedenis SER-ladder in advies 1999 Nota Ruimtelijk Economisch bedoeld als denkmodel, niet dwingend! bevatte nog

Nadere informatie

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Literatuur Capturing value increase in urban redevelopment (proefschrift-dissertatie)

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Stand van zaken en vooruitblik DURP nationaal

Stand van zaken en vooruitblik DURP nationaal DURP Stand van zaken en vooruitblik DURP nationaal Gerrie Fenten Programmamanager DURP Ministerie van VROM/DG Ruimte 1 Onderwerpen DURP standaarden 2006: waarom? RO Online Nieuwe wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen Symposium Geo Promotion Workshop Plannen zonder grenzen Arjan Brink Hans van Loon De maatschappelijke vraag bepaalt de ruimtelijke inrichting Vroeger..

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie

Verdichting. binnen het bestaand bebouwd gebied. 19 april 2011 Kersten Nabielek

Verdichting. binnen het bestaand bebouwd gebied. 19 april 2011 Kersten Nabielek Verdichting binnen het bestaand bebouwd gebied 1 PBL studie verdichting Planning: afronding zomer 2011 Personen: Kersten Nabielek Maarten Piek Auke Vlonk Arjan Harbers Marnix Breedijk Sanne Boschman Hans

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2015 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Organisatie & instrumentarium van plannen komen plannen! 3 overheidsniveaus Bestemmingsplan

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 3 oktober 2008 / rapportnummer 2066-76 1. AANVULLEND ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

Geel in omgevingsvisies

Geel in omgevingsvisies Geel in omgevingsvisies De RWS-bijdrage aan de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies Peter Harmsen Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen Waar zijn we van? 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Duurzame

Nadere informatie

De Omgevingswet in zicht

De Omgevingswet in zicht De Omgevingswet in zicht door Prof. dr. 1 Programma 20:00 20:15 uur: ontvangst en uitleg opzet avond 20:15 21:00 uur: presentatie door - achtergronden Omgevingswet - kerninstrumenten / transitie / raadswerk

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

De nieuwe Wro op provinciaal niveau

De nieuwe Wro op provinciaal niveau De nieuwe Wro op provinciaal niveau Inhoud presentatie Hoe vindt de realisatie van het ruimtelijke beleid (streekplanonderdeel van POP) nu plaats? Waarom een nieuwe Wro en wat zijn de kernpunten van deze

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Ladder van Duurzame verstedelijking

Ladder van Duurzame verstedelijking Omgevingsvisie Ladder van Duurzame verstedelijking Doel De stappen die worden gevraagd, bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland

De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland Ruimteconferentie 2011 1 Inhoud 1. Nationale RO in Nederland: ontwikkeling en kenmerken 2. Ontwikkelingen laatste decennia 3.

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking David Evers, Maaike Galle (PBL) 10 maart 2015, Amsterdam Bureau Stedelijke Planning en Stibbe: Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Ook in licht gewijzigde vorm verschenen als artikel in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr.5 pp 34-36 Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Rienk Kuiper Milieu-

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Probleemstelling Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen.

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Bijlage 2: Taken en bevoegdheden voor de Parkstad Raad en de gevolgen voor de gemeenten

Bijlage 2: Taken en bevoegdheden voor de Parkstad Raad en de gevolgen voor de gemeenten In de Wgr-plus staande taken voor de Parkstad Raad en de gevolgen voor de gemeenten Taken ter behartiging van de economische ontwikkeling van de plusregio 1 Opstellen regionaal-economische ontwikkelingsstrategie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING planologisch kader

RUIMTELIJKE ORDENING planologisch kader Wie ben ik? RUIMTELIJKE ORDENING planologisch kader T&L Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Huub Hooiveld Strategisch adviseur gemeenten Apeldoorn en Meppel werkzaamheden: Trends, visievorming en strategie Hoofdlijnen

Nadere informatie

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 1. INLEIDING 1.1 Inleiding en doel 1 1.2 Bestemmingsplan 1 2. BELEIDSKADER 2.1 Rijk 2 2.2 Provincie 3 2.3 Regio 5 2.4 Gemeente 6 3. UITVOERINGSASPECTEN 3.1 Milieuaspecten en fysieke

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Plannen globaal/flexibel bestemmen. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Plannen globaal/flexibel bestemmen. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Plannen globaal/flexibel bestemmen Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen november 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering globaal/flexibel plan 2

Nadere informatie

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking David Evers (PBL) 23 april 2015, Den Bosch Dag van de projectontwikkeling: Verbeter de Ladder voor duurzame verstedelijking Conclusies Ladder en (goede)

Nadere informatie

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Wat zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig perspectief van Landje van Van Riessen, Bispinckpark en Dr. Dirk Bakkerlaan? De ontwikkelingen

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : B e s l u i t B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s

B i j l a g e 1 : B e s l u i t B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s B i j l a g e n B i j l a g e 1 : B e s l u i t B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s B i j l a g e 2 : B e s l u i t G e d e p u t e e r d e S t a t e n Gedeputeerde Staten Datum 1 5 JUN 2009

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Bijlage 1: Inhoudsopgave Achtergronddocument

Bijlage 1: Inhoudsopgave Achtergronddocument Bijlage 1: Inhoudsopgave Achtergronddocument 1 Inleiding 6 1.1 Waarom een achtergronddocument? 6 1.2 Doel integrale structuurvisie 6 1.3 Doel van beleid: Waar doen we het voor? 6 1.3.1 Het doel van sociaal

Nadere informatie

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016 Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder Peter van Geffen 20 oktober 2016 De huidige Ladder Inclusief update jurisprudentie Ladder laatste Rijksbelang RO, motiveringsplicht voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

2b// -Döoo S-Sa. Ruimtelijke onderbouwing

2b// -Döoo S-Sa. Ruimtelijke onderbouwing 2b// -Döoo S-Sa Ruimtelijke onderbouwing 2) beschrijving van feitelijke en toekomstige situatie Aanvrager is eigenaar van het perceel Kloosterstraat 2 zwart, kadastraal gem. Schoten sectie B no. 2429 en

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Omgevingsvisie Delft

Omgevingsvisie Delft Omgevingsvisie Delft De Omgevingsvisie Omgevingswet Aangenomen in 1 e en 2 e kamer In werking: 2020/2021 Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet Nieuwe instrumenten Omgevingsvisie Omgevingsplan

Nadere informatie

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013 Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen Gebiedsontwikkeling in tijden van crisis: nieuwe strategieën en instrumenten als de oplossing? PROF. DR. ERWIN VANDERKRABBEN Nederland: Vinex-wijken Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden 5 Communicatie Bij het ontwikkelen van het plan is bewust gekozen voor een open planproces met intensieve betrokkenheid van verschillende partijen uit het gebied. Zo is een klankbordgroep ingesteld, bestaande

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Aan de slag met de omgevingsvisie. KuiperCompagnons, Gerwin Gabry

Aan de slag met de omgevingsvisie. KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Aan de slag met de omgevingsvisie KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Programma 1. Introductie 2. De Omgevingswet: het hele bouwwerk op orde! 3. Toelichting kerninstrument omgevingsvisie 4. Ervaringen Pilots

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Netwerken

CT2710 Transport & Planning Netwerken CT2710 Transport & Planning Netwerken Rob van Nes, Transport & Planning 5-4-2012 Delft University of Technology Challenge the future Kritiekpunten Tracénota A4 creëert congestie in Beneluxtunnel Problemen

Nadere informatie

Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau Vierde overzichtsnivea u Vijfde overzichtsn iveau

Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau Vierde overzichtsnivea u Vijfde overzichtsn iveau Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede Derde Vierde ivea u Vijfde Zesde Zevende Achtste Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken MOGELIJKE ANTWOORDEN OP DE Tweede PROBLEMATIEK

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie