FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten"

Transcriptie

1 FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten Zoetermeer, maart 2013 De Rijksoverheid ziet zich als gevolg van de economische situatie in Nederland en Europa genoodzaakt om fors te snijden op de Rijksuitgaven. Sinds het Gedoogakkoord in 2010 is sprake van een opeenstapeling van bezuinigingen op het gebied van (rijks)infrastructuur. Aanleiding hiervoor zijn volgens het kabinet de verder verslechterende omstandigheden in de (Europese) economie en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie. De aanslag op het infrastructuurbudget is sinds 2010 al opgelopen tot 26 miljard euro. GEVOLGEN BEZUINIGINGSPAKKETTEN VOOR I&M/INFRAFONDS SINDS GEDOOGAKKOORD 2010 (in miljoenen euro) Gedoogakkoord e.v Bezuiniging Gedoogakkoord Intensivering Gedoogakkoord SALDO Gedoogakkoord Lenteakkoord e.v Bezuinigingen Lenteakkoord Intensiveringen Lenteakkoord (spoor) SALDO Lenteakkoord Regeerakkoord e.v Bezuinigingen Regeerakkoord SALDO Regeerakkoord Aanvullend pakket maart e.v Niet uitkeren looncompensatie Niet uitkeren prijscompensatie Eenmalige investering in infrastructuur SALDO Aanvullend pakket e.v Bezuinigingen Intensiveringen SALDO Gevolgen besparingen voor budgetten infrastructuur Onderdeel van de infrastructuuruitgaven vormen de uitgaven aan aanleg en onderhoud van infrastructuur, zoals wegen, spoorlijnen en dijken. Daarnaast betaalt de Rijksoverheid mee aan het laten rijden van bijvoorbeeld bussen in steden en dorpen en subsidies voor bijvoorbeeld het opruimen van vervuilde gronden. Deze investeringen zijn goed voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Dat is de reden waarom landen juist in tijden van crisis extra investeren in infrastructuur. In Nederland lijkt sinds het Gedoogakkoord in 2010 per saldo het tegenovergestelde plaats te vinden. Uit een eerdere vergelijking die Bouwend Nederland heeft gemaakt naar infrastructuurinvesteringen in omringende landen is al gebleken dat Nederland structureel minder investeert. Een zorgelijke ontwikkeling die Nederland op Europees niveau op een achterstand dreigt te zetten, ten koste gaat van de werkgelegenheid in de bouw en een rem zet op economisch herstel. Pagina 1 van 5

2 De afgelopen jaren is sprake van een stapeling van bezuinigingen op de rijksinfrastructuurbudgetten. Een kort overzicht: Gedoogakkoord 2010 De bezuinigingsmaatregelen uit het Gedoogakkoord zijn veelomvattend en slaan neer op veel gebieden binnen de infrastructuurbegroting. Een fors gedeelte wordt gevonden door het beperken van de Rijksbijdrage via de Brede Doel Uitkering (BDU) en exploitatievergoedingen voor het regionaal Openbaar Vervoer. Een andere grote post betreffen de taakstellingen. Dit zijn maatregelen die moeten leiden tot een efficiënter ambtenarenapparaat. Door het versoberen van de inpassing van nieuwe infrastructuur en versobering van het onderhoud van de bestaande infrastructuur wordt ook bespaard op de uitgaven. Daar staat tegenover dat voor wegen en spoor deze bezuinigingen worden verzacht door structureel 500 miljoen te investeren. Per saldo wordt t/m miljard bezuinigd op infrastructuur. Lenteakkoord 2012 In het Lenteakkoord is opgenomen dat het Infrastructuurfonds structureel wordt verlaagd met 200 miljoen euro per jaar. Daarnaast wordt in 2013 extra gekort (230 miljoen euro), maar die korting komt in 2014 en 2015 weer terug (een zgn. kasschuif, dus per saldo geen besparing). Daarnaast worden drie aanvullende rijksbrede (efficiency- )taakstellingen opgelegd: een inkooptaakstelling, een prijsbijstellingstaakstelling en een departementale taakstelling (personeel). Aangezien in het Lenteakkoord is afgesproken dat er niet wordt gekort op spoorprojecten en het Deltafonds, zullen nagenoeg alle bezuinigingen terechtkomen bij de wegenprojecten en vaarwegprojecten die voor 2013 en later gepland stonden. Deze gerichte bezuinigingen zullen ertoe leiden dat wegen en vaarwegenprojecten uitgesteld gaan worden. Per saldo wordt hiermee t/m 2028 bijna 4 miljard bezuinigd. Regeerakkoord 2012 In het concept-regeerakkoord tussen VVD en PvdA zijn geen aanvullende bezuinigingen op het gebied van infrastructuur opgenomen. Sterker nog, de minister van I&M kreeg de ruimte om binnen de bestaande budgetten meer geld toe te kennen aan projecten. Waar voorheen de afspraak was om 38% van het budget al aan projecten toe te kennen, werd in het regeerakkoord deze ruimte opgetrokken tot 80%. Daarmee gaf de coalitie een duidelijk signaal dat het op peil houden van investeringen in infrastructuur van groot belang is. Als gevolg van de discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie en de daarop volgende aanpassingen aan het concept-regeerakkoord, is besloten alsnog jaarlijks 250 miljoen euro op infrastructuur te bezuinigen, ten gunste van de sociale agenda. Daarbovenop worden extra taakstellingen opgelegd voor het personeel. Per saldo weer een bezuiniging van 5,2 miljard euro op infrastructuur. De Kamerleden Elias (VVD) en Kuiken (PvdA) dienen een amendement in om de minister van I&M de ruimte te geven om 100% van het nog beschikbare budget aan projecten toe te wijzen. Dit amendement wordt aangenomen, waarmee het volledige budget in het Infrastructuurfonds tot en met 2028 wordt belegd met projecten. In februari 2013 presenteert de minister van I&M, na overleg met provincies en gemeenten, de manier waarop zij de forse bezuinigingen uit het Lente- en Regeerakkoord gaat invullen: schrappen van regionale projecten en grote vertragingen in de aanleg van bijna 40 nieuwe wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Aangezien het resterende budget voor ca. 100% wordt belegd blijft er tot en met 2028 geen ruimte voor nieuwe initiatieven; de rek is uit het budget. Pagina 2 van 5

3 Aanvullend pakket 2013 In reactie op de CPB-cijfers over de Nederlandse economie besluit het kabinet in maart 2013 tot een aanvullend pakket aan maatregelen om het begrotingstekort te beperken tot -3%. Het aanvullend pakket bestaat naast 5,1 miljard aan structurele besparingen ook uit een (eenmalig) investerings- en een koopkrachtpakket van 800 miljoen euro. Onderdeel van dat investeringspakket is een eenmalige investering van 300 miljoen euro in infrastructuur in Hiermee hoopt het kabinet de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de kwetsbare bouwsector te stimuleren. Echter, in hetzelfde maatregelenpakket is opgenomen dat de loon-/prijscompensatie 2013 niet zal worden uitgekeerd. Juist het infrastructuurfonds is een grote post (circa 160 miljoen euro per jaar) waar loon-/prijscompensatie wordt toegepast. En deze bezuiniging is structureel. Dat zorgt ervoor dat per saldo tot en met 2028 niet extra wordt geïnvesteerd in infrastructuur, maar dat er alsnog extra wordt bezuinigd voor 2,6 miljard. Juist op het moment dat de minister de vorige bezuinigingsronde heeft ingevuld en het budget al voor 100% is belegd. Gevolgen voor de bouwbedrijven Bezuinigingen hebben invloed op het functioneren van de sector, zoals het optreden van faillissementen en het verlies aan omzet en werkgelegenheid. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat een jaarlijkse structurele bezuiniging van 500 miljoen euro zal leiden tot een werkgelegenheidsverlies oplopend naar ruim manjaren structureel vanaf Ongeveer twee derde van de werkgelegenheidsverliezen zal direct bij infrabouwbedrijven neervallen en een derde bij andere bedrijfstakken zoals de installatiebranche en toeleverende industrie. De rijksoverheid is echter maar één van de opdrachtgevers in de infrastructuur. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn dat gezamenlijk ook. Ook deze opdrachtgevers hebben drastische maatregelen genomen om hun begrotingen sluitend te krijgen, terwijl hun takenpakket toeneemt. Over de hele linie zijn de investeringen in infrastructuur teruggeschroefd. Ook daar vallen zware klappen. Over de afgelopen drie jaar is het aantal faillissementen in de infrabouw verdubbeld. Pagina 3 van 5

4 Standpunt Bouwend Nederland De totale bijdrage vanuit het Infrastructuurfonds aan de totale begrotingsproblematiek van de Rijksoverheid is sinds het Gedoogakkoord 2010 nu al opgelopen tot circa 26 miljard euro. De enorme stapeling van uitstel van projecten en teruglopend onderhoud schaadt de werkgelegenheid in de (infra)bouwsector en het herstel van de economie. Voor Bouwend Nederland zijn verdere bezuinigingen op het Infrastructuurfonds zeer onwenselijk en schadelijk. Maatregel leidt tot verdere ontslagen in infrastructuur De bezuinigingsmaatregel die zorgt voor nog grotere ellende is het niet uitkeren van de inflatiecorrectie op het infrastructuurfonds. Hiermee bespaart het kabinet jaarlijks 160 miljoen euro. Dat komt neer op een totale bijdrage aan het begrotingstekort van ca. 0,3% en een totale bijdrage aan het verlichten van de schuld van Nederland van 0,04%. Een maatregel met een minimaal effect op de schuldreductie, maar een enorm effect op de al zwaar getroffen infrasector in Nederland. Een bezuiniging van 160 miljoen euro betekent potentieel per jaar manjaren extra verlies aan werkgelegenheid bij de bouwbedrijven en de daaraan gelieerde installatiebedrijven en toeleveranciers. Op de weg, op het spoor, op de vaarwegen en bij de bescherming tegen water. De verhouding tussen opbrengsten en uitgaven aan infrastructuur was al scheef en wordt nog schever. Jaarlijks haalt de overheid ca. 20 miljard euro op via aan de auto en vrachtwagens gerelateerde belastingen, om dat voor ca. 5 miljard weer te herinvesteren in wegen, spoor, vaarwegen en dijken; ongeveer een kwart van wat er binnenkomt. Door verhoging van de BTW, de motorrijtuigenbelasting en de assurantiebelasting aan de ene kant en het systematisch continue fors verlagen van de uitgaven aan de infrastructuur aan de andere kant wordt het gat steeds groter. De minister van I&M zal haar net gepresenteerde lijst met ruim 40 geschrapte en uitgestelde projecten (als gevolg van het Lenteakkoord en Regeerakkoord) moeten terugnemen en extra moeten gaan schrappen en vertragen. Letterlijk roofbouw op de infrastructuur en kapitaalvernietiging als hierdoor alsnog op onderhoud gekort zal moeten worden. Op zowel de wegen, het spoor en de vaarwegen. En dat terwijl de rek tot en met 2028 al uit de budgetten is. Gevolg: kapotte leidingen, kapotte wissels en gaten in de weg. Ondertussen is het aantal faillissementen onder de infrastructuurbedrijven verdubbeld. Waar de ons omringende landen extra investeren in infrastructuur en het IMF aangeeft dat extra bezuinigingen niet nodig zijn, draait het kabinet de kraan om te investeren in één van de belangrijkste verdiencapaciteiten van Nederland verder dicht. Verbeteringen aan het spoor komen door minder investeringen niet op gang, en de reiziger staat in de kou. De effecten van deze opeenstapeling van bezuinigingen op infrastructuur, t/m 2028 nu al 26 miljard euro, worden zwaar onderschat. De toenemende scheefgroei aan belastinginkomsten en uitgaven aan infrastructuur en de extreem kleine toegevoegde waarde aan het totale begrotingstekort, staan niet in verhouding tot de enorme werkgelegenheidseffecten voor de infrabouwsector en de roofbouw die ermee wordt gepleegd op de Nederlandse infrastructuur. De stapeling aan bezuinigingen in de afgelopen jaren, de oplopende faillissementen, de werkgelegenheidseffecten en de noodzaak om juist nu te investeren in de toekomst, maken dat de maatregel om de loon-/prijscompensatie voor het Infrastructuurstructuurfonds niet uit te keren van tafel moet. Pagina 4 van 5

5 Overzicht vertragingen infraprojecten als gevolg van Lente- en Regeerakkoord Vragen en nadere informatie Met vragen kunt u terecht bij Bouwend Nederland: Richard Mulder Beleidsadviseur Infrastructuur Telefoon +31 (0) Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 5 van 5

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

Artikel 12. Gemeenten die in de financiële. problemen geraken, kunnen een. aanvraag indienen voor extra. steun uit het gemeentefonds.

Artikel 12. Gemeenten die in de financiële. problemen geraken, kunnen een. aanvraag indienen voor extra. steun uit het gemeentefonds. Artikel 12 Gemeenten die in de financiële problemen geraken, kunnen een aanvraag indienen voor extra steun uit het gemeentefonds. Voordat hiertoe wordt overgegaan is het belangrijk dat de gemeente goed

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

2 0 11 18 miljard monitor

2 0 11 18 miljard monitor 18 miljard monitor Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Totaalbeeld 5 Regeerakkoord 5 Ontwikkeling sinds regeerakkoord 7 3 Per begrotingshoofdstuk 12 Staten-Generaal 14 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Dubbel kiezersbedrog dus.

Dubbel kiezersbedrog dus. De regering Rutte van VVD en PvdA berust op kiezersbedrog. De VVD behaalde veel stemmen door belastingverlaging en behoud van de volledige hypotheekrente aftrek te beloven. Beide beloften zijn gebroken.

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0 BUDGETTAIRE EFFECTEN 6 VVD 6.1 Budgettaire effecten Het beleidspakket van de VVD 33 verbetert het EMU-saldo met 20 mld euro in 2015 ten opzichte van het basispad in de Economische Verkenning 2011-2015.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie