P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet

2 Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007

3 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

4 Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1 Rijkshere e crisisbeheersig Ketes Cetraal e decetraal Afstemmig tusse ketes e oderlige relatie Taak e taakvervullig va ee rijksheer 19 2 Rol per rijksheer AZ BZ BZK Defesie EZ Fiacië Justitie LNV OCW SZW VeW VROM VWS 29 3 Praktische gevolge voor plavormig e crisisteams Bijlage 1 Samevattig aabevelige 2 Wetgevig R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

5 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

6 Voorwoord C risisbeheersig beperkt zich iet tot het optrede va hulpverleigsdieste, het beeld dat past bij rampebestrijdig waar de burgemeester primair het bevoegd gezag is. Zo eemt bij ee dierziekte de miister va LNV maatregele, iet de burgemeester. Burgemeesters kue echter wel gecofroteerd worde met opebare orde probleme door de door LNV opgelegde maatregele (vervoersverbode, ruimige, etc.). Afstemmig is oodzakelijk, maar hoe worde maatregele va ee miister afgestemd met maatregele va ee burgemeester, beide het bevoegde gezag op hu eige terrei? Beter og, voorkome dat ze elkaar i de wiele rijde. Wat voor LNV geldt, geldt i meer of midere mate ook voor crises op beleidsterreie va adere miisteries, zoals VROM, EZ, VWS e V&W. Wie heeft de regie, de miister of de burgemeester, e waarover precies? Complicerede factor is dus dat i veel gevalle de bevoegdheid voor de bestrijdig va ee crisis bij ee miister ligt terwijl het gezag bij opebare orde e veiligheid, de effecte va ee crisis, primair bij de burgemeester ligt. De oorsprokelijke aaleidig voor deze otitie is de vraag va de veiligheidsregio s wat de rol va de rijkshere is e hoe e waeer de rijkshere igeschakeld moete worde. De rijkshere zij va oudsher rijksvertegewoordigers i de provicie die i bepaalde oodsituaties gebruik kode make va de oodbevoegdhede va hu miister. De term rijksheer is gee juridische term, maar ee historische. Als commissaris va de Koigi be ik rijksheer voor de miister va BZK e daarmee coördiered rijksheer. Het overleg va rijkshere wordt da ook op proviciaal iveau belegd, oder voorzitterschap va de commissaris va de Koigi. Met de komst va de veiligheidsregio s zal dit overleg echter op regioaal iveau moete gaa plaatsvide. Praktisch gesproke beteket dit dat de rijkshere aaschuive bij het Regioaal Beleidsteam, het regioaal bestuurlijk team dat i de resposfase aa zet is. Uit ee eerste ivetarisatie werd duidelijk dat de fuctie va rijksheer bij de veiligheidsregio s, de rijkshere zelf e bij de miisteries op veel aspecte iet helder was of verouderd. De rijkshere hebbe aar mij meig ee spilfuctie, amelijk het borge va afstemmig va maatregele vauit ee sectorale kete met die va de algemee kete. Deze fuctie kue de rijkshere allee vervulle waeer ze ee cetrale rol krijge i de crisisbeheersigsorgaisatie va hu eige miisterie. Ik verwacht da ook dat deze otitie voor de verschillede miisteries aaleidig is om hu eige rijkshere beter e cetraler te positioere. Ik zal i mij provicie zorge dat de rijkshere promieter i beeld kome bij de veiligheidsregio s e ze betrekke bij oefeige e plavormig. De rijkshere zelf zulle a het leze va deze otitie ee beter beeld hebbe va wat de fuctie va rijksheer i de praktijk behelst. Deze otitie is i de coceptfase besproke met de rijkshere e de miisteries e teves becommetarieert door provicie Zuid-Hollad. Hiervoor mij dak. Harry Borghouts commissaris va de Koigi provicie Noord-Hollad R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

7 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

8 Ileidig Praktijk e beleid va crisisbeheersig zij sterk i bewegig. Verschillede otwikkelige vide tegelijkertijd plaats. Het begit met ee verschuivig va risico s: va traditioeel, aar dreigige die tot kort gelede gee of i beperkte mate beleidsmatige aadacht krege. Daarmee hagt same de verbredig va rampebestrijdig aar crisisbeheersig. Verder werkt het miisterie va BZK aa wijzigig va de bestuurlijke structuur die aa zet is bij crises. Belagrijke radvoorwaarde daarbij is de steeds verdergaade iteratioaliserig va crisisbeheersig: zowel wat betreft de risico s als te aazie va de betrokkeheid va overhede. De complexheid va dit alles staat op gespae voet met de oodzaak tot eevoud e trasparatie bij crises. Op alle iveaus diet bij de betrokkee op selle wijze ee totaalbeeld va de feite op tafel te ligge. E vervolges diet duidelijk te zij wie wat doet e wie wat vooral iet doet. De oodzaak va eevoud e trasparatie is essetieel i het kader va de regioaliserig va oderdele va crisisbeheersig. De komede Wet op de veiligheidsregio s legt ee brede veratwoordelijkheid bij het lokale e regioale iveau. De vraag is tot hoever die veratwoordelijkheid reikt, met ame i relatie tot de rol va de cetrale overheid bij verschillede crisistype. Wat valt oder het opperbevel va de burgemeester? Het koppele va beleidsterreie of i jargo: va ketes tezame met duidelijkheid over de vraag wie waarover gaat is cruciaal voor goede crisisbeheersig. E daarbij spele rijkshere va oudsher ee belagrijke rol. Ee rol die ee aatal jare oderbelicht is geweest vawege de focus op traditioele rampebestrijdig, maar die met de verbredig aar crisisbeheersig weer ee rol va betekeis wordt. De afstemmig tusse rijkshere is tot og toe belegd op proviciaal iveau. Met de vormig va veiligheidsregio s zal hier ee verschuivig gaa plaatsvide. Va de zijde va de provicie wordt er zeer aa gehecht dat er bij de regio s i Noord-Hollad ee duidelijk e gezamelijk beeld bestaat va de rol va rijkshere. Ladelijk is het beleid og i otwikkelig, maar de praktijk gaat verder. Verschillede gemeete e regio s kee reeds crisisbeheersigsplae i plaats va rampeplae; hoe u die adere ketes met hu vertegewoordigers te plaatse? Deze hadleidig begit met ee algemee paragraaf over de fuctie va rijkshere i het modere crisismaagemet. Daarop volgt ee bijzodere paragraaf waari de rol va elke rijksheer afzoderlijk wordt behadeld. I de derde paragraaf staa de praktische gevolge voor preparatie e respos opgesomd. Tot slot, omdat beleid e wetgevig over rijkshere og iet is uitgekristalliseerd, zij er verschillede ope eide; die staa als zodaig vermeld. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

9 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

10 1 Rijkshere e crisisbeheersig Ketes Er bestaat ee groot aatal crisistype, va otploffige i idustriële istallaties tot ifectieziekte, grootschalige stroomuitval e relle i biestede. Elk crisistype valt oder ee bepaald beleidsterrei e het overheidsgezag dat op dat terrei bevoegd is. Stroomuitval oder de miister va EZ, opebare orde oder de burgemeester, de commissaris va de Koigi e de miister va BZK, ifectieziekte oder de burgemeester e de miister va VWS. De rol va overheid verschilt per beleidsterrei, meer op afstad of zeer auw betrokke. Verzelfstadigig, marktwerkig e privatiserig betekee dat de overheid meer op afstad is gaa staa. Waterleidigbedrijve zij geprivatiseerd, dus valle iet meer hiërarchisch oder ee burgemeester. Luchtverkeersleidig Nederlad is og wel overheid, maar is verzelfstadigd. De miister va VeW ka ormaal gesproke gee cocrete opdrachte meer geve. Bovedie verschille de betrokke iveaus per beleidsterrei, decetraal, cetraal of Europees/ iteratioaal. De betrokke orgaisaties i ee beleidsterrei zo odig a opschalig aar ee hoger iveau vorme ee kete: zij iformere elkaar, zo odig is er sprake va hiërarchie. Staatkudig heet dat fuctioeel bestuur: ee overheidsorgaisatie i zo kete bemoeit zich allee met het beleidsterrei, iet met wat daarbuite speelt. Ee waterbeheerder ka gee bevel tot evacuatie geve bij dreigede overstromig; dat gaat zij fuctioeel bestuur te buite. Hij gaat over oppervlaktewater e waterkerige, iet over de bevolkig. Niet elke kete is ee fuctioele kete. Er is éé algemee kete. Daaroder valle eigelijk twee ketes, amelijk de algemee rampebestrijdig e de hadhavig va de opebare orde. Algemee, wat deze kete omvat de algemee bevolkigszorg; e als da i het gedig is gaat dat i pricipe voor alles. De burgemeester is primair bevoegd. Idie ee probleem de opebare veiligheid of opebare orde iet raakt, is de algemee kete iet aa zet. Ee burgemeester bemoeit zich iet met de afhadelig va ee gijzelig; dat valt oder de officier va justitie. Idie ee icidet of crisis ka worde afgedaa bie ee fuctioele kete, hoeve de partije i de algemee kete gee maatregele te treffe (afgezie va mogelijk media-aadacht), ook idie de opebare veiligheid i het gedig is (dat is het verschil met geerieke opebare veiligheid ). Maatregele te aazie va de voedselveiligheid zij tot og toe uitsluited door de miister va LNV (e de EU) getroffe. De opebare veiligheid is wel i het gedig, maar het probleem ka worde afgehadeld i deze fuctioele kete. Met de beleidsota Crisisbeheersig zet het kabiet i op de verbredig va rampebestrijdig aar crisisbeheersig. Dit houdt i dat de focus op algemee rampebestrijdig wordt verlate e dat alle mogelijke crisistype i beeld kome. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

11 Dat beteket dus betrokkeheid va alle relevate fuctioele ketes. Historisch is dit iet ieuw. Ee dergelijke brede aapak bestod ook te tijde va de Koude Oorlog oder de oemer civiele verdedigig; elk oderdeel va de samelevig ko immers bij ee evetueel grootschalig coflict geraakt worde. Het probleem va de civiele verdedigig was echter dat gee rekeig werd gehoude met crises op kleischaliger (decetraal) iveau, de zogeoemde vredescalamiteite. De aapak va deze vredescalamiteite heeft zich de afgelope 20 jaar otwikkeld tot wat u heet de algemee rampebestrijdig. 1) De breedte va vroeger is daarbij uit beeld geraakt e wordt u dus weer opgepakt, echter iet beperkt tot worst case-crises. Om ee etwerk te make (letterijk: te tekee) moete echter og twee adere vrage worde beatwoord, aast ee overzicht va betrokke ketes: op welk iveau is de overheid betrokke, decetraal, cetraal e/of Europees/iteratioaal? wat is de relatie tusse de ketes e hoe is de afstemmig gewaarborgd? Beide vrage kome hiera aa bod. E dat leidt vazelf tot positioerig va de rijkshere. Maar eerst het totaaloverzicht va ketes. Op de volgede pagia s staat ee totaaloverzicht va alle voor crisisbeheersig relevate ketes met de belagrijkste kemerke. Daarbij is al wat vooruitgelope op kemerke die hiera i de tekst og terugkome (cetralisatie-decetralisatie). Wil te tijde va ee crisis het totaal aa betrokke partije overzichtelijk blijve, da is het essetieel dat duidelijk is wie waarvoor staat e wie wat doet. Dat is iets aders da ee overzicht va de betrokke ketes, met de partije i die ketes, burgemeester, hoofdigeieur-directeur Rijkswaterstaat, regioaal ispecteur va de VROM-ispectie, regioaal militair commadat etc., om maar ekele te oeme. Zo overzicht biedt izicht i het etwerk. Het is ee selectie va de voor deze crisis relevate ketes. Goed crisismaagemet begit dus met: 1 ee aalyse va de feite (wat is e ka worde geraakt); e vervolges met 2 ee aalyse va het etwerk (wie zij betrokke, hoe zij deze betrokke). 1) De hadhavig va de opebare orde heeft daarbij mider aadacht gekrege. Zo valt de voorbereidig op relle buite het bereik va de Wet rampe e zware ogevalle. 10 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

12 Overzicht fuctioele ketes e de algemee kete. Veratwoordelijk miisterie Kete Decetraal/cetraal/Eur.-iter. Basisstructuur kete AZ Media e opebaarheid Cetraal Miister-presidet - bedrijfstak/burgers BZ Evacuatie ederladers i het buitelad Cetraal Miister BZK Opebare orde Decetraal met voorzieig opschalig Burgemeester (algemee kete) Geerieke rampebestrijdig op het lad Decetraal met voorzieig opschalig Opperbevel burgemeester (Algemee kete) Def Krijgsmacht Cetraal Miister EZ Olie Cetraal/iteratioaal Miister/iea - bedrijfstak/verbruikers Gas Cetraal Miister - bedrijfstak Elektriciteit Cetraal Miister - bedrijfstak Mijbouw Cetraal Miister - bedrijfstak Schaarste geeriek Cetraal e decetraal Miister - bedrijfsleve of Burgemeester - bedrijfsleve Prijze geeriek Cetraal Miister - bedrijfsleve Telecommuicatie (Icl. Iteret) Cetraal Miister - bedrijfstak Post Cetraal Miister - bedrijfstak Fi Fiacieel verkeer Cetraal/europees Miister/ecb/db - bedrijfstak Jus Rechtsplegig e uitvoerig strafvoisse Cetraal Miister - rechterlijke macht (orgaisatorisch) e miister - irichtige Vreemdelige Cetraal/europees Miister - burger Terrorismebestrijdig Cetraal Miister - collega s e Miister - orgaisaties/bedrijfsleve LNV Voedselvoorzieig Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfsleve Voedselveiligheid Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfstak (aast vws) Dierziekte Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfstak Plateziekte Cetraal Miister - bedrijfstak OCW Oderwijs (i.h.b. Sociale veiligheid) Cetraal Miister - bedrijfstak Beschermig cultureel erfgoed Cetraal Miister - bedrijfstak SZW Arbeidsveiligheid Cetraal Miister/ispectie - bedrijfsleve e orgaisaties Arbeidsvoorzieig Cetraal Miister/ispectie - bedrijfsleve e orgaisaties Loe Cetraal Miister - bedrijfsleve Sociale zekerheid Cetraal e decetraal Afhakelijk va verzekerig e voorzieig: Miister - uitvoerigsorgaisaties e b&w/gsd VeW Icidete- e rampebestrijdig op zee Cetraal Miister, teves als beheerder Oppervlaktewatere e waterkerige (icl. Cetraal e decetraal Afhakelijk va de beheerder, Kwaliteit) (i.h.b. Waterschappe) Voor rijkswatere de miister Bievaart Cetraal Miister/ispectie - bedrijfstak Luchtvaart Cetraal Miister/ispectie - bedrijfstak Spoorvervoer Cetraal Miister - bedrijfstak R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 11

13 Vervolg overzicht fuctioele ketes e de algemee kete. Veratwoordelijk miisterie Kete Decetraal/cetraal/Eur.-iter. Basisstructuur kete Wegverkeer Cetraal e decetraal Afhakelijk va de beheerder, Voor rijkswege de miister; E afhakelijk va oderwerp: vervoersoodmaatregele zij gecetraliseerd Zeescheepvaart e haves Decetraal e cetraal Haves: i begisel bij haveautoriteit met mogelijk maatregele miister - haveautoriteit/bedrijfstak; Zeescheepvaart afhakelijk va oderwerp: vervoersoodmaatregele zij gecetraliseerd Iformatie over weer, klimaat e seismologie Cetraal Kmi, agetschap va vew VROM Drikwater e oodwater Cetraal - decetraal Miister (ispectie) - waterleidigbedrijf - burgemeester Milieugevaarlijke stoffe Cetraal Miister - veroorzaker (e geetisch gemodificeerde orgaisme) Lucht Decetraal (provicie) GS/CvdK - veroorzaker Bodem Decetraal (provicie) GS/CvdK - veroorzaker Afval Decetraal - cetraal B&w/gs (bevoegd gezag wm) e miister - bedrijf/ irichtig Kerogevalle (e adere stralig) Cetraal e decetraal Afhakelijk va type ogeval: miister e collega s i samewerkig met burgemeester of allee burgemeester Volkshuisvestig e wederopbouw Cetraal Relatie miister - bedrijfstak Milieu-aspecte va defesie-irichtige Cetraal Miister - irichtig VROM/EZ Buisleidige Cetraal Per oderwerp verschilled (extere veiligheid = gee crisisbeheersig maar proactie/prevetie, vervoer algemee, eergie, rampebestrijdig); i.h.a. relatie miister - bedrijfstak VWS Gezodheidszorg geeriek Cetraal e decetraal Opperbevel burgemeester/operatioele leidig regioaal geeeskudig fuctioaris e miister/ispectie - bedrijfstak Ifectieziektebestrijdig Decetraal e cetraal Afhakelijk va ziekte: burgemeester of miister Voedselveiligheid Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfstak (aast Lv) Toelichtig Dit schema geeft ee beeld va de breedte va crisisbeheersig. Het schema laat zie dat de meeste fuctioele ketes zij gecetraliseerd. De structuur is veelal de relatie tusse de betreffede miister e de (ladelijke) bedrijfstak. De algemee kete wijkt hier va af. Die is i begisel decetraal opgezet waarbij de partije deel uitmake va de bestuurlijke hoofdstructuur: gemeete/regio - provicie/rijk. Daarbij is opschalig mogelijk (itervetie va hogerhad), waarbij er og ee aparte opschaligsmogelijkheid is voor evacuatie. Sommige fuctioele ketes zij ook belegd i de bestuurlijke hoofdstructuur, zoals ifectieziekte e kerogevalle. Kemerked daarvoor is dat oderdele daarva zij gecetraliseerd bij de betreffede miister ( grote kerogevalle, ogevalle met de zg. categorie A-objecte e zeer erstige ifectieziekte, de zg. groep A). 12 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

14 Cetraal e decetraal Vaak bestaat het beeld dat crisisbeheersig i begisel decetraal is georgaiseerd (de burgemeester als spil) e dat zo odig ka worde opgeschaald aar ee hoger iveau. Dat beeld is iet juist, zoals het voorgaade schema al laat zie. I de meeste fuctioele ketes is ee miister degee die i ee sector va overheidswege igrijpt. De miister va EZ ka maatregele treffe te aazie va de leverig va gas. I ee aatal gevalle gaat cetralisatie zo ver dat ee Europees of iteratioaal orgaa bevoegd is. De Europese commissie beslist over oodvacciaties bij ee dierziekte. Daarbij moet ee oderscheid worde gemaakt tusse het fuctioere va de kete ( de cotiuïteit va het fuctioere va de bedrijfstak, va de voorzieig of leverig ) e icidete die betrekkig hebbe op opebare orde e opebare veiligheid. Ee burgemeester geeft gee opdrachte aa de beheerder va het ladelijke hoogspaigset over de leverig va elektriciteit. Doet zich ee brad voor i ee elektriciteitscetrale, da is dat iet aders da ee brad i het algemee: de bradweer heeft ee taak aast ee evetuele bedrijfsbradweer e de burgemeester heeft het opperbevel. Is dus het fuctioere va ee sector i het gedig, da ka vaak allee de betreffede vakmiister zo odig i grijpe. Maar het is mogelijk dat het dysfuctioere va ee sector gevolge heeft voor de opebare veiligheid e/of de opebare orde buite de sector. Om bij elektriciteit te blijve, idie er sprake is va stroomuitval, ka ee burgemeester bijvoorbeeld ee avodklok istelle, ter voorkomig va pluderige s achts i de biestad. Het betreft de aapak va effecte, iet va de oorzaak. Samegevat: crisisbeheersig is dus iet i begisel decetraal belegd, maar is voor de meeste crisistype gecetraliseerd. De rol va decetrale overhede beperkt zich da tot de effecte voor de opebare orde e/of de opebare veiligheid. Daaraast is sprake va ee tedes tot cetralisatie va overheidsbemoeieis bij ibreuke op de opebare veiligheid die traditioeel viele oder decetraal gezag. Bij kerogevalle is ee oderscheid igevoerd tusse twee type: ogevalle waarvoor de cetrale overheid aa zet is (grotere icidete, bijvoorbeeld bij kercetrales) e ogevalle die valle oder de ormale decetrale rampebestrijdig. (zoals ee ogeval met ee vrachtwage die radioactief afval va ziekehuize vervoert). Ook bij ifectieziekte is dit oderscheid igevoerd. Voor de bestrijdig va ekele ziekte is de miister va VWS veratwoordelijk (pokke, polio e sars); adere ziekte valle oder het traditioele decetrale regime bij ifectieziekte. Naar aaleidig va de orkaa Katria wordt agedacht over de mogelijkheid, tot ad hoc cetralisatie va het besluit tot evacuatie. Dat is reeds formeel geregeld (uit de tijd va de Koude Oorlog), maar heeft geruime tijd ee sluimered bestaa geleid. Voor het make va ee etwerkschema is het dus essetieel dat iet allee de betrokke ketes met de partije daari beked zij, maar ook op welk iveau besluite worde geome. Dat ka per kete verschille. E zoals hiervoor al aagegeve dat ka per veiligheidsaspect bie ee kete verschille (bij de trasportmodaliteite: verkeer, vervoer, opebare veiligheid d.w.z. ogevalle- e rampebestrijdig, beveiligig). I bodig Egels zij deze aspecte: safety (opebare veiligheid), security (opebare orde, beveiligig) e cotiuity (cotiuïteit va het fuctioere va de bedrijfstak). E het ka ook per situatie i ee kete verschille, zoals de ad hoc cetralisatie va ee besluit tot evacuatie. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 13

15 Omdat de aasturig per kete verschilt decetraal of cetraal ka het voorkome dat bij éé crisis over verschillede oderwerpe besluite op verschillede iveaus worde geome. Het is daarom voor het make va ee etwerkschema cruciaal dat aast duidelijkheid over het iveau waarop bie ee kete besluite worde geome beked is hoe de oderlige relatie is tusse de ketes e hoe oderlig wordt afgestemd. Hierover meer hiera. Ter afsluitig eerst ee opmerkig over de rol va rijkshere. Ee officier va justitie beschikt over ee scala va bevoegdhede op het terrei va strafrecht. Die past hij ook toe i het kader va crisisbeheersig, zoals bij ee terroristische aaslag of bij oluste i ee gevageis. I de meeste ketes zulle die eige maatregele va rijkshere toch valle oder de miisteriële veratwoordelijkheid, omdat rijkshere i hu dagelijkse fuctie deel uitmake va (de ladelijke orgaisatie va) ee departemet. Dek aa ispecties, douae, het opebaar miisterie e Rijkswaterstaat. Wat beteket ee cetralistische aapak va verschillede crisistype voor de rol va ee rijksheer? Kort gezegd, idie ee miister de regie heeft (of op zich eemt bij ee i begisel decetrale aapak), ka hij gebruik make va zij vooruitgeschove post. Ee rijksheer gee wettelijke, maar ee historische term is ee rijksorgaa i het veld die hadelt i aam va ee miister. Bij de grootschalige evacuatie va de Betuwe i 1995 heeft de miister va EZ zij rijksheer i Gelderlad de secretaris va de kamer va koophadel i Arhem gemachtigd om de Vorderigswet toe te passe. Dat met het oog op ee mogelijke schaarste aa trasportmiddele voor de evacuatie va bedrijfsvoorrade e ivetaris. Nog belagrijker da deze formele positie was de iformatiefuctie die deze rijksheer vervulde, te eerste bie zij sector dus richtig bedrijfsleve e verder aar de decetrale crisisteams e aar EZ. Deze iformatiepositie ka ook ihoude: het aabiede va expertise, bijvoorbeeld bij milieu-icidete. Overiges zal ee rijksheer idie hij maatregele treft meestal iet ee machtigig va ee miister hoeve af te wachte. Het zij va rijksheer is immers ee fuctie boveop de fuctie die deze persoe dagelijks vervulle, zoals regioaal ispecteur of directeur va ee regioale diest va Rijkswaterstaat. Op grod va die dagelijkse fuctie ka ee rijksheer veelal reeds eige maatregele i zij sector treffe. Machtigig door ee miister voor het treffe va maatregele is da iet odig. Afstemmig tusse ketes e oderlige relatie Zoals gezegd, begit goed crisismaagemet met ee aalyse va de feite (wat is e ka worde geraakt). Daaruit volgt de tweede stap, amelijk zicht op de ketes die betrokke zij bij de afhadelig (het etwerk). Idie meerdere ketes ee rol vervulle, is afstemmig odig. Wie treft welke maatregele, wat zij effecte va maatregele voor adere ketes? Het ruime va besmet vee ka gevolge hebbe voor de opebare orde. Het begit dus met dele va iformatie e het krijge va ee gemeeschappelijk beeld va de situatie. E zo odig met aapasse va maatregele of va het tijdstip va uitvoerig va die maatregele om grotere probleme i adere ketes te voorkome of te beperke. Bij evacuatie va ee bepaald gebied ka het odig zij dat persoeel op bepaalde objecte i de vitale ifrastructuur op hu post blijve (of pas later weggaa). Dek aa elektriciteitscetrales, telecomistallaties, militaire objecte, waterstaatswerke e dergelijke. De afstemmig tusse alle betrokke ketes cetraal of decetraal aagestuurd vidt zowel i De Haag plaats als op locatie. Uiteraard is decetrale afstemmig allee mogelijk, idie de betreffede vertegewoordigers va de verschillede ketes goed op de hoogte zij va de feite e va de door het 14 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

16 bevoegd gezag, vaak ee miister, getroffe of voorgeome maatregele. Ee rijksheer ka dus allee zij rol vervulle idie hij ee itegraal oderdeel uitmaakt va de crisisbeheersigsorgaisatie i de betreffede kete. Dat laatste is meestal og iet het geval. De aawijzig va rijkshere is verouderd. De wetgevig va verschillede miisteries is og iet gemoderiseerd. Hierover meer i paragraaf 2 e i bijlage 2. E de meeste miisteries hebbe og gee beeld va de wijze waarop ee rijksheer ka worde beut. Het is éé va de og losse eidjes i het systeem va crisisbeheersig. Traditioeel vidt de decetrale afstemmig plaats op proviciaal iveau, amelijk het overleg va rijkshere oder leidig va de rijksheer va BZK, de commissaris va de Koigi. Volges de toekomstige Wet op de veiligheidsregio s zal de afstemmig tusse de ketes verschuive va het proviciale aar het regioale iveau. Het overleg va rijkshere wordt da geïtegreerd met het RBT, het regioaal beleidsteam. Uitzoderig daarop vormt uiteraard de rijksheer va BZK zelf. 2) maar het zwaarteput va de afhadelig ka elders ligge, cetraal of zelfs Europees/iteratioaal. De respos op ee terroristische aaslag is gecetraliseerd (miister va Justitie). Ook hier: bij effecte voor de opebare veiligheid e/of opebare orde treft de burgemeester maatregele, maar de overkoepelede regie ligt bij de cetrale overheid. Idie het zwaarteput bij ee fuctioele kete ligt, ka het voorkome dat de betreffede rijksheer op locatie de leidig heeft, i plaats va ee burgemeester. Bij ee besmettig va drikwater bij ee waterleidigbedrijf waarbij og gee besmet water i het distributieet is terechtgekome is va overheidswege aast uiteraard het waterleidigbedrijf zelf de regioale VROM-ispecteur aa zet. Bij ee dierziekte hebbe de verschillede vertegewoordigers va LNV (uitvoerigsorgaisatie, ispectie) op locatie de leidig. Desaliettemi heeft afstemmig da ee meerwaarde. Ook idie het zwaarteput bij ee bepaalde kete ligt, zulle adere partije (tijdig) geïformeerd wille zij met het oog op eveeffecte. Daarbij is wel va belag zicht te houde op de ker va het etwerkdeke: va wie is de crisis eigelijk? Zoals i de vorige paragraaf is uiteegezet, is bij veel crisistype iet ee burgemeester de spil, maar ee vakmiister. Ee burgemeester e dus ook het RBT is allee aa zet bij effecte voor de opebare orde e/of opebare veiligheid e uiteraard bij crisistype die zich primair op deze beleidsterreie voordoe, zoals relle met voetbalsupporters, ee explosie i ee idustriële istallatie of ee grootschalig trasportogeval. Er ka dus wel afstemmig plaatsvide i RBT-verbad zodat decetraal ee itegraal beeld bestaat 2) Behalve idie de cvdk voorzitter is va het RBT hetgee voor ka kome i provicies met éé regio. Volges de komede Wet op de veiligheidsregio s is dat overiges iet meer mogelijk; de voorzitter va de veiligheidsregio is teves voorzitter va het RBT. Hoe is de relatie tusse de fuctioele ketes e de algemee kete oderlig? Wat afstemmig is mooi, maar wie hakt de kope door? I het gezelschap va rijkshere is de commissaris va de Koigi de primus iter pares. Dat wil zegge, hij ka aa rijkshere opdrachte geve over de wijze va samewerkig met elkaar e met adere overhede. Dat blijft zo bij verschuivig va de afstemmig aar het regioale iveau. Dat de opdrachte va de commissaris va de Koigi aa adere rijkshere allee betrekkig kue hebbe op de wijze va samewerkig e iet op de te treffe maatregele, hagt same met de positie va rijkshere: zij hadele formeel i aam va hu miister of bij uitoefeig va eige bevoegdhede meestal oder miisteriële veratwoordelijkheid. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 15

17 Maar hoe past het opperbevel (of oodbevelsbevoegdheid i het algemee) va de burgemeester hieri? Formeel ka ee burgemeester de bevele geve die odig zij idie de opebare orde e/of de opebare veiligheid i het gedig is. Dat ka ibreuk make op de cetrale regie bij bepaalde crisistype. De bestrijdig va dierziekte is voorbehoude aa de miister va LNV same met Brussel. Er zij gevalle beked waari ee burgemeester zelf maatregele trof vooruitloped op maatregele va de miister. Idie partije i ee fuctioele kete daar moeite mee hebbe, staat er maar éé weg ope: verzoeke aa de commissaris va de Koigi of aa de miister va BZK i te grijpe i de algemee kete, dus jeges de betreffede burgemeester. 3) Uiteraard zulle commissaris e miister hu eige afwegig make, aagezie ook zij staa voor de hadhavig va de opebare orde e de opebare veiligheid. Misschie zij zij wel va meig dat de burgemeester i de gegeve omstadighede terecht ee ibreuk heeft gemaakt op ee i begisel cetrale aapak va ee crisis. Taak e taakvervullig va ee rijksheer Hiervoor is reeds igegaa op de rol die ee rijksheer vervult. Daarbij past og éé algemee kattekeig. Het zij va rijksheer voor ee bepaald miisterie beteket iet dat alle beleidsterreie die oder dat miisterie valle deel uitmake va het werkveld va de rijksheer. De regie va overheidswege bij sommige beleidsterreie ligt uitsluited i De Haag. Dat heeft te make met de structuur va de betreffede bedrijfstak. 3) Er bestaa ekele uitzoderige hierop, zoals op het terrei va havebeveiligig e de bestrijdig va terrorisme. Hier ka de vakmiister zich rechtstreeks wede tot de burgemeester. De rijksheer voor VeW speelt gee rol te aazie va luchtvaart. De rijksheer voor EZ speelt gee rol te aazie va telecommuicatie. Deze beperkig ka veradere, maar vooralsog moet per rijksheer worde bezie hoe breed zij werkterrei is. Dat ka voor ee decetraal crisisteam lastig zij. Dekbaar is dat ee rijksheer op bepaalde terreie va ee miisterie weliswaar gee maatregele treft, maar wel ee iformatiepositie ieemt. I de paragraaf 2 staat aagegeve waar dat aa de orde ka zij. Gegeve ee bepaalde taak va ee rijksheer met de hiervoor geoemde beperkig wat houdt dat praktisch i voor de taakvervullig? Het zij va rijksheer is ee fuctie op bestuurlijk iveau, iet op operatioeel iveau. I ee veiligheidsregio ka ee rijksheer deel uitmake va ee RBT, iet va ee ROT. Daaraast ka teves vertegewoordigig op operatioeel iveau zivol zij, zij het iet door de rijksheer zelf. Als oge e ore va ee miister i het veld zal hij zicht moete hebbe op politiek/bestuurlijke gevoelighede. Het gaat om kervrage e kertake als: welke iformatie wil ee miister hebbe, welke maatregele zal ee miister moete treffe, waar is overheidsitervetie überhaupt odig - itervetie of het alate daarva waarvoor ee miister veratwoordelijk is, het bewake va uitvoerig e afstemmig, welke iformatie hebbe adere rijkshere of ee burgemeester odig zodat zij hu veratwoordelijkheid kue waarmake, welke expertise die i mij kete beschikbaar is ka ik ee burgemeester aabiede. De algemee valkuil is dat fuctioarisse op bestuurlijk iveau i het operatioele worde gezoge. Dat feomee doet zich overiges op alle iveaus voor: va gemeetelijke e regioale beleidsteams tot het miisterieel beleidsteam. Operatioeel bezig 16 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

18 zij i ee bestuurlijk team geeft de illusie met de crisis bezig zij, maar de bestuurlijke compoet wordt da gewooweg vergete e operatioeel worde zake dubbel gedaa. Deke i sceario s. Waar staa we over 4 uur, over twee dage. Niet overdoe wat het operatioele al doet of zou moete doe: aasture va dat iveau i plaats va voor de voete lope of zelf doe. Deke over de volle breedte va crisisbeheersig, zij we iets vergete, wat hebbe mij maatregele voor gevolge elders, wat wil ee burgemeester wete zodat hij tijdig daarop ka aticipere, wat wil de bedrijfstak wete zodat zij hu maatregele kue treffe; zij er bestuurlijke dilemma s, de izet va schaarse middele. Het op deze wijze operere is iets aders da ormaal goed maagemet. De ervarig leert dat het uttig is specifiek te traie op toepassig hierva i ee crisisteam. Zoals gezegd, is e blijft dat ee aadachtsput, ook voor de crisisteams i de algemee kete. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 17

19 18 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

20 2 Rol per rijksheer Dit deel bevat gee totaaloverzicht va overheidsmaatregele per deelterrei, maar ee algemee beeld per miisterie. Daarbij staat vermeld wat de rol va de rijksheer is of zou kue zij. Het beschrijve va de rol va ee rijksheer begit met het aageve wat op ee miisterie op het gebied va crisisbeheersig speelt: ee rijksheer opereert i het verlegde daarva. I de vorige paragraaf is uiteegezet dat ee rijksheer i veel gevalle gee rol vervult i alle ketes die oder zij miisterie valle. Dat komt da door de structuur va ee kete waardoor allee op cetraal iveau maatregele worde getroffe, zoals te aazie va het fiacieel verkeer. Desaliettemi ka dat ee hiaat vorme i de decetrale crisisbeheersig: iet op de hoogte zij va feite e/of maatregele, zodat daar iet op ka worde gereageerd of geaticipeerd met het oog op de hadhavig va de opebare orde e opebare veiligheid. Dekbaar is dat ee rijksheer op bepaalde terreie va ee miisterie weliswaar gee maatregele treft, maar wel ee iformatiepositie ieemt. I deze paragraaf staat vermeld waar dat aa de orde ka zij. AZ Afgezie va de cetrale rol die de miister-presidet tijdes crises ka ieme, heeft crisisbeheersig-az betrekkig op de media: het beschikke over zedtijd e studio s. Wettelijk is dit cetralistisch geregeld, maar de praktijk voorziet i coveate met regioale omroepe zodat de Mediawet op dit put iet hoeft te worde toegepast, althas idie dit adequaat is geregeld e voorbereid. Ee rijksheer va AZ is da ook iet aa de orde; zo odig ka de miister-presidet de cvdk s e burgemeesters machtige. Formele aawijzig e bevoegdhede De miister-presidet ka adere miisters, commissarisse va de Koig e burgemeesters aawijze op grod va de Mediawet e het betreffede uitvoerigsbesluit. De aawijzig heeft betrekkig op het beschikbaarstelle va zedtijd e het gebruik va studio s. BZ Buiteladse zake is betrokke bij iteratioale crisisbeheersig va verschillede aard. I het oog spriged is de humaitaire hulpverleig. Verder heeft BZ het voortouw bij ee evetuele evacuatie va Nederladers i het buitelad. Ee aparte aawijzig va bijvoorbeeld ambassadeurs als rijksheer heeft daarbij gee meerwaarde. Formele aawijzig e bevoegdhede I het Aawijzigsbesluit ecoomische oodwetgevig zij voor BZ de commissarisse va de Koig aageweze. Dit had betrekkig op de relatie met buiteladse vertegewoordigige i Nederlad. De huidige praktische betekeis hierva is obeked. De aawijzig op grod va het Aawijzigsbesluit ecoomische oodwetgevig heeft betrekkig op het eme va geerieke schaarste- e prijsmaatregele voorzover de miister va BZ daartoe bevoegdhede toekome (zoals vordere). Ook hierva is de betekeis voor de praktijk obeked. BZK Het werkterrei va BZK is voor crisisbeheersig i zoverre bijzoder dat het de zogeoemde algemee kete betreft, dat wil zegge de algemee bevolkigszorg. I laatste istatie heeft die voorrag bove adere fuctioele ketes. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 19

chapeau Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

chapeau Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing chapeau Bestuurlijke Netwerkkaarte Crisisbeheersig chapeau Bestuurlijke Netwerkkaarte Crisisbeheersig De stuurgroep Opdrachtgever: de heer H.C.J.L Borghouts, provicie Noord-Hollad mevrouw I. va de Haute-Hie,

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Committee / Commission AFET. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Maria MUÑIZ DE URQUIZA

Committee / Commission AFET. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Maria MUÑIZ DE URQUIZA Committee / Commissio AFET Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Maria MUÑIZ DE URQUIZA NL NL Otwerpamedemet 5088 === AFET/5088 === igedied door Adrew

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Skimmen Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Skimmen Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Skimme Verslag va ee oderzoek voor het Natioaal dreigigsbeeld 2012 Skimme Verslag va ee oderzoek voor het Natioaal dreigigsbeeld 2012 Marti Grapedaal waakzaam e diestbaar Uitgave Diest IPOL Postbus 3016

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011 p r o v i c i e o o r d h o l l a d Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 VVD PvdA CDA GroeLiks 5 april 2007 Ihoud 3 Preambule 4 Ruimtelijke irichtig 14

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemee Ispectie va de federale politie e va de lokale politie Jaarverslag voor de werkigsjare 2 e 22 Adres Triomflaa 74, 6 Brussel (Metro DELTA). Tel: 32 2

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

3 Voorwoord. 4 Inleiding. 6 Ketens. 8 Centraal en decentraal Rol per rijksheer 14 AZ 14 BZ. 14 Defensie 15 EL& I. 16 Financiën 16 I& M 18 OCW

3 Voorwoord. 4 Inleiding. 6 Ketens. 8 Centraal en decentraal Rol per rijksheer 14 AZ 14 BZ. 14 Defensie 15 EL& I. 16 Financiën 16 I& M 18 OCW 2 3 Voorwoord INHOUD 5 4 Inleiding 1 Crisisbeheersing en afstemming tussen ketens 6 Ketens 8 Centraal en de 10 Afstemming tussen ketens en onderlinge relatie 11 Taak en taakvervulling van een rijksheer

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

De bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretaris en griffier van Provincies, Gemeenten en Watersciiappen. De SG's van de departementen.

De bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretaris en griffier van Provincies, Gemeenten en Watersciiappen. De SG's van de departementen. AÜ^ eocer.^ p U^OJÜ^ 2L0 oppci^'*'''^ acor. BINNENEKOIVf!EH ESCAK^ OP 12 mf mi ' > Reto'uradres Postbus 20011 2500 EA e Haag Vl Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties ^^ e bestuurders, volksvertegewoordigers,

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie