P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet

2 Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007

3 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

4 Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1 Rijkshere e crisisbeheersig Ketes Cetraal e decetraal Afstemmig tusse ketes e oderlige relatie Taak e taakvervullig va ee rijksheer 19 2 Rol per rijksheer AZ BZ BZK Defesie EZ Fiacië Justitie LNV OCW SZW VeW VROM VWS 29 3 Praktische gevolge voor plavormig e crisisteams Bijlage 1 Samevattig aabevelige 2 Wetgevig R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

5 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

6 Voorwoord C risisbeheersig beperkt zich iet tot het optrede va hulpverleigsdieste, het beeld dat past bij rampebestrijdig waar de burgemeester primair het bevoegd gezag is. Zo eemt bij ee dierziekte de miister va LNV maatregele, iet de burgemeester. Burgemeesters kue echter wel gecofroteerd worde met opebare orde probleme door de door LNV opgelegde maatregele (vervoersverbode, ruimige, etc.). Afstemmig is oodzakelijk, maar hoe worde maatregele va ee miister afgestemd met maatregele va ee burgemeester, beide het bevoegde gezag op hu eige terrei? Beter og, voorkome dat ze elkaar i de wiele rijde. Wat voor LNV geldt, geldt i meer of midere mate ook voor crises op beleidsterreie va adere miisteries, zoals VROM, EZ, VWS e V&W. Wie heeft de regie, de miister of de burgemeester, e waarover precies? Complicerede factor is dus dat i veel gevalle de bevoegdheid voor de bestrijdig va ee crisis bij ee miister ligt terwijl het gezag bij opebare orde e veiligheid, de effecte va ee crisis, primair bij de burgemeester ligt. De oorsprokelijke aaleidig voor deze otitie is de vraag va de veiligheidsregio s wat de rol va de rijkshere is e hoe e waeer de rijkshere igeschakeld moete worde. De rijkshere zij va oudsher rijksvertegewoordigers i de provicie die i bepaalde oodsituaties gebruik kode make va de oodbevoegdhede va hu miister. De term rijksheer is gee juridische term, maar ee historische. Als commissaris va de Koigi be ik rijksheer voor de miister va BZK e daarmee coördiered rijksheer. Het overleg va rijkshere wordt da ook op proviciaal iveau belegd, oder voorzitterschap va de commissaris va de Koigi. Met de komst va de veiligheidsregio s zal dit overleg echter op regioaal iveau moete gaa plaatsvide. Praktisch gesproke beteket dit dat de rijkshere aaschuive bij het Regioaal Beleidsteam, het regioaal bestuurlijk team dat i de resposfase aa zet is. Uit ee eerste ivetarisatie werd duidelijk dat de fuctie va rijksheer bij de veiligheidsregio s, de rijkshere zelf e bij de miisteries op veel aspecte iet helder was of verouderd. De rijkshere hebbe aar mij meig ee spilfuctie, amelijk het borge va afstemmig va maatregele vauit ee sectorale kete met die va de algemee kete. Deze fuctie kue de rijkshere allee vervulle waeer ze ee cetrale rol krijge i de crisisbeheersigsorgaisatie va hu eige miisterie. Ik verwacht da ook dat deze otitie voor de verschillede miisteries aaleidig is om hu eige rijkshere beter e cetraler te positioere. Ik zal i mij provicie zorge dat de rijkshere promieter i beeld kome bij de veiligheidsregio s e ze betrekke bij oefeige e plavormig. De rijkshere zelf zulle a het leze va deze otitie ee beter beeld hebbe va wat de fuctie va rijksheer i de praktijk behelst. Deze otitie is i de coceptfase besproke met de rijkshere e de miisteries e teves becommetarieert door provicie Zuid-Hollad. Hiervoor mij dak. Harry Borghouts commissaris va de Koigi provicie Noord-Hollad R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

7 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

8 Ileidig Praktijk e beleid va crisisbeheersig zij sterk i bewegig. Verschillede otwikkelige vide tegelijkertijd plaats. Het begit met ee verschuivig va risico s: va traditioeel, aar dreigige die tot kort gelede gee of i beperkte mate beleidsmatige aadacht krege. Daarmee hagt same de verbredig va rampebestrijdig aar crisisbeheersig. Verder werkt het miisterie va BZK aa wijzigig va de bestuurlijke structuur die aa zet is bij crises. Belagrijke radvoorwaarde daarbij is de steeds verdergaade iteratioaliserig va crisisbeheersig: zowel wat betreft de risico s als te aazie va de betrokkeheid va overhede. De complexheid va dit alles staat op gespae voet met de oodzaak tot eevoud e trasparatie bij crises. Op alle iveaus diet bij de betrokkee op selle wijze ee totaalbeeld va de feite op tafel te ligge. E vervolges diet duidelijk te zij wie wat doet e wie wat vooral iet doet. De oodzaak va eevoud e trasparatie is essetieel i het kader va de regioaliserig va oderdele va crisisbeheersig. De komede Wet op de veiligheidsregio s legt ee brede veratwoordelijkheid bij het lokale e regioale iveau. De vraag is tot hoever die veratwoordelijkheid reikt, met ame i relatie tot de rol va de cetrale overheid bij verschillede crisistype. Wat valt oder het opperbevel va de burgemeester? Het koppele va beleidsterreie of i jargo: va ketes tezame met duidelijkheid over de vraag wie waarover gaat is cruciaal voor goede crisisbeheersig. E daarbij spele rijkshere va oudsher ee belagrijke rol. Ee rol die ee aatal jare oderbelicht is geweest vawege de focus op traditioele rampebestrijdig, maar die met de verbredig aar crisisbeheersig weer ee rol va betekeis wordt. De afstemmig tusse rijkshere is tot og toe belegd op proviciaal iveau. Met de vormig va veiligheidsregio s zal hier ee verschuivig gaa plaatsvide. Va de zijde va de provicie wordt er zeer aa gehecht dat er bij de regio s i Noord-Hollad ee duidelijk e gezamelijk beeld bestaat va de rol va rijkshere. Ladelijk is het beleid og i otwikkelig, maar de praktijk gaat verder. Verschillede gemeete e regio s kee reeds crisisbeheersigsplae i plaats va rampeplae; hoe u die adere ketes met hu vertegewoordigers te plaatse? Deze hadleidig begit met ee algemee paragraaf over de fuctie va rijkshere i het modere crisismaagemet. Daarop volgt ee bijzodere paragraaf waari de rol va elke rijksheer afzoderlijk wordt behadeld. I de derde paragraaf staa de praktische gevolge voor preparatie e respos opgesomd. Tot slot, omdat beleid e wetgevig over rijkshere og iet is uitgekristalliseerd, zij er verschillede ope eide; die staa als zodaig vermeld. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

9 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

10 1 Rijkshere e crisisbeheersig Ketes Er bestaat ee groot aatal crisistype, va otploffige i idustriële istallaties tot ifectieziekte, grootschalige stroomuitval e relle i biestede. Elk crisistype valt oder ee bepaald beleidsterrei e het overheidsgezag dat op dat terrei bevoegd is. Stroomuitval oder de miister va EZ, opebare orde oder de burgemeester, de commissaris va de Koigi e de miister va BZK, ifectieziekte oder de burgemeester e de miister va VWS. De rol va overheid verschilt per beleidsterrei, meer op afstad of zeer auw betrokke. Verzelfstadigig, marktwerkig e privatiserig betekee dat de overheid meer op afstad is gaa staa. Waterleidigbedrijve zij geprivatiseerd, dus valle iet meer hiërarchisch oder ee burgemeester. Luchtverkeersleidig Nederlad is og wel overheid, maar is verzelfstadigd. De miister va VeW ka ormaal gesproke gee cocrete opdrachte meer geve. Bovedie verschille de betrokke iveaus per beleidsterrei, decetraal, cetraal of Europees/ iteratioaal. De betrokke orgaisaties i ee beleidsterrei zo odig a opschalig aar ee hoger iveau vorme ee kete: zij iformere elkaar, zo odig is er sprake va hiërarchie. Staatkudig heet dat fuctioeel bestuur: ee overheidsorgaisatie i zo kete bemoeit zich allee met het beleidsterrei, iet met wat daarbuite speelt. Ee waterbeheerder ka gee bevel tot evacuatie geve bij dreigede overstromig; dat gaat zij fuctioeel bestuur te buite. Hij gaat over oppervlaktewater e waterkerige, iet over de bevolkig. Niet elke kete is ee fuctioele kete. Er is éé algemee kete. Daaroder valle eigelijk twee ketes, amelijk de algemee rampebestrijdig e de hadhavig va de opebare orde. Algemee, wat deze kete omvat de algemee bevolkigszorg; e als da i het gedig is gaat dat i pricipe voor alles. De burgemeester is primair bevoegd. Idie ee probleem de opebare veiligheid of opebare orde iet raakt, is de algemee kete iet aa zet. Ee burgemeester bemoeit zich iet met de afhadelig va ee gijzelig; dat valt oder de officier va justitie. Idie ee icidet of crisis ka worde afgedaa bie ee fuctioele kete, hoeve de partije i de algemee kete gee maatregele te treffe (afgezie va mogelijk media-aadacht), ook idie de opebare veiligheid i het gedig is (dat is het verschil met geerieke opebare veiligheid ). Maatregele te aazie va de voedselveiligheid zij tot og toe uitsluited door de miister va LNV (e de EU) getroffe. De opebare veiligheid is wel i het gedig, maar het probleem ka worde afgehadeld i deze fuctioele kete. Met de beleidsota Crisisbeheersig zet het kabiet i op de verbredig va rampebestrijdig aar crisisbeheersig. Dit houdt i dat de focus op algemee rampebestrijdig wordt verlate e dat alle mogelijke crisistype i beeld kome. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t

11 Dat beteket dus betrokkeheid va alle relevate fuctioele ketes. Historisch is dit iet ieuw. Ee dergelijke brede aapak bestod ook te tijde va de Koude Oorlog oder de oemer civiele verdedigig; elk oderdeel va de samelevig ko immers bij ee evetueel grootschalig coflict geraakt worde. Het probleem va de civiele verdedigig was echter dat gee rekeig werd gehoude met crises op kleischaliger (decetraal) iveau, de zogeoemde vredescalamiteite. De aapak va deze vredescalamiteite heeft zich de afgelope 20 jaar otwikkeld tot wat u heet de algemee rampebestrijdig. 1) De breedte va vroeger is daarbij uit beeld geraakt e wordt u dus weer opgepakt, echter iet beperkt tot worst case-crises. Om ee etwerk te make (letterijk: te tekee) moete echter og twee adere vrage worde beatwoord, aast ee overzicht va betrokke ketes: op welk iveau is de overheid betrokke, decetraal, cetraal e/of Europees/iteratioaal? wat is de relatie tusse de ketes e hoe is de afstemmig gewaarborgd? Beide vrage kome hiera aa bod. E dat leidt vazelf tot positioerig va de rijkshere. Maar eerst het totaaloverzicht va ketes. Op de volgede pagia s staat ee totaaloverzicht va alle voor crisisbeheersig relevate ketes met de belagrijkste kemerke. Daarbij is al wat vooruitgelope op kemerke die hiera i de tekst og terugkome (cetralisatie-decetralisatie). Wil te tijde va ee crisis het totaal aa betrokke partije overzichtelijk blijve, da is het essetieel dat duidelijk is wie waarvoor staat e wie wat doet. Dat is iets aders da ee overzicht va de betrokke ketes, met de partije i die ketes, burgemeester, hoofdigeieur-directeur Rijkswaterstaat, regioaal ispecteur va de VROM-ispectie, regioaal militair commadat etc., om maar ekele te oeme. Zo overzicht biedt izicht i het etwerk. Het is ee selectie va de voor deze crisis relevate ketes. Goed crisismaagemet begit dus met: 1 ee aalyse va de feite (wat is e ka worde geraakt); e vervolges met 2 ee aalyse va het etwerk (wie zij betrokke, hoe zij deze betrokke). 1) De hadhavig va de opebare orde heeft daarbij mider aadacht gekrege. Zo valt de voorbereidig op relle buite het bereik va de Wet rampe e zware ogevalle. 10 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

12 Overzicht fuctioele ketes e de algemee kete. Veratwoordelijk miisterie Kete Decetraal/cetraal/Eur.-iter. Basisstructuur kete AZ Media e opebaarheid Cetraal Miister-presidet - bedrijfstak/burgers BZ Evacuatie ederladers i het buitelad Cetraal Miister BZK Opebare orde Decetraal met voorzieig opschalig Burgemeester (algemee kete) Geerieke rampebestrijdig op het lad Decetraal met voorzieig opschalig Opperbevel burgemeester (Algemee kete) Def Krijgsmacht Cetraal Miister EZ Olie Cetraal/iteratioaal Miister/iea - bedrijfstak/verbruikers Gas Cetraal Miister - bedrijfstak Elektriciteit Cetraal Miister - bedrijfstak Mijbouw Cetraal Miister - bedrijfstak Schaarste geeriek Cetraal e decetraal Miister - bedrijfsleve of Burgemeester - bedrijfsleve Prijze geeriek Cetraal Miister - bedrijfsleve Telecommuicatie (Icl. Iteret) Cetraal Miister - bedrijfstak Post Cetraal Miister - bedrijfstak Fi Fiacieel verkeer Cetraal/europees Miister/ecb/db - bedrijfstak Jus Rechtsplegig e uitvoerig strafvoisse Cetraal Miister - rechterlijke macht (orgaisatorisch) e miister - irichtige Vreemdelige Cetraal/europees Miister - burger Terrorismebestrijdig Cetraal Miister - collega s e Miister - orgaisaties/bedrijfsleve LNV Voedselvoorzieig Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfsleve Voedselveiligheid Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfstak (aast vws) Dierziekte Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfstak Plateziekte Cetraal Miister - bedrijfstak OCW Oderwijs (i.h.b. Sociale veiligheid) Cetraal Miister - bedrijfstak Beschermig cultureel erfgoed Cetraal Miister - bedrijfstak SZW Arbeidsveiligheid Cetraal Miister/ispectie - bedrijfsleve e orgaisaties Arbeidsvoorzieig Cetraal Miister/ispectie - bedrijfsleve e orgaisaties Loe Cetraal Miister - bedrijfsleve Sociale zekerheid Cetraal e decetraal Afhakelijk va verzekerig e voorzieig: Miister - uitvoerigsorgaisaties e b&w/gsd VeW Icidete- e rampebestrijdig op zee Cetraal Miister, teves als beheerder Oppervlaktewatere e waterkerige (icl. Cetraal e decetraal Afhakelijk va de beheerder, Kwaliteit) (i.h.b. Waterschappe) Voor rijkswatere de miister Bievaart Cetraal Miister/ispectie - bedrijfstak Luchtvaart Cetraal Miister/ispectie - bedrijfstak Spoorvervoer Cetraal Miister - bedrijfstak R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 11

13 Vervolg overzicht fuctioele ketes e de algemee kete. Veratwoordelijk miisterie Kete Decetraal/cetraal/Eur.-iter. Basisstructuur kete Wegverkeer Cetraal e decetraal Afhakelijk va de beheerder, Voor rijkswege de miister; E afhakelijk va oderwerp: vervoersoodmaatregele zij gecetraliseerd Zeescheepvaart e haves Decetraal e cetraal Haves: i begisel bij haveautoriteit met mogelijk maatregele miister - haveautoriteit/bedrijfstak; Zeescheepvaart afhakelijk va oderwerp: vervoersoodmaatregele zij gecetraliseerd Iformatie over weer, klimaat e seismologie Cetraal Kmi, agetschap va vew VROM Drikwater e oodwater Cetraal - decetraal Miister (ispectie) - waterleidigbedrijf - burgemeester Milieugevaarlijke stoffe Cetraal Miister - veroorzaker (e geetisch gemodificeerde orgaisme) Lucht Decetraal (provicie) GS/CvdK - veroorzaker Bodem Decetraal (provicie) GS/CvdK - veroorzaker Afval Decetraal - cetraal B&w/gs (bevoegd gezag wm) e miister - bedrijf/ irichtig Kerogevalle (e adere stralig) Cetraal e decetraal Afhakelijk va type ogeval: miister e collega s i samewerkig met burgemeester of allee burgemeester Volkshuisvestig e wederopbouw Cetraal Relatie miister - bedrijfstak Milieu-aspecte va defesie-irichtige Cetraal Miister - irichtig VROM/EZ Buisleidige Cetraal Per oderwerp verschilled (extere veiligheid = gee crisisbeheersig maar proactie/prevetie, vervoer algemee, eergie, rampebestrijdig); i.h.a. relatie miister - bedrijfstak VWS Gezodheidszorg geeriek Cetraal e decetraal Opperbevel burgemeester/operatioele leidig regioaal geeeskudig fuctioaris e miister/ispectie - bedrijfstak Ifectieziektebestrijdig Decetraal e cetraal Afhakelijk va ziekte: burgemeester of miister Voedselveiligheid Cetraal/europees Miister/ec - bedrijfstak (aast Lv) Toelichtig Dit schema geeft ee beeld va de breedte va crisisbeheersig. Het schema laat zie dat de meeste fuctioele ketes zij gecetraliseerd. De structuur is veelal de relatie tusse de betreffede miister e de (ladelijke) bedrijfstak. De algemee kete wijkt hier va af. Die is i begisel decetraal opgezet waarbij de partije deel uitmake va de bestuurlijke hoofdstructuur: gemeete/regio - provicie/rijk. Daarbij is opschalig mogelijk (itervetie va hogerhad), waarbij er og ee aparte opschaligsmogelijkheid is voor evacuatie. Sommige fuctioele ketes zij ook belegd i de bestuurlijke hoofdstructuur, zoals ifectieziekte e kerogevalle. Kemerked daarvoor is dat oderdele daarva zij gecetraliseerd bij de betreffede miister ( grote kerogevalle, ogevalle met de zg. categorie A-objecte e zeer erstige ifectieziekte, de zg. groep A). 12 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

14 Cetraal e decetraal Vaak bestaat het beeld dat crisisbeheersig i begisel decetraal is georgaiseerd (de burgemeester als spil) e dat zo odig ka worde opgeschaald aar ee hoger iveau. Dat beeld is iet juist, zoals het voorgaade schema al laat zie. I de meeste fuctioele ketes is ee miister degee die i ee sector va overheidswege igrijpt. De miister va EZ ka maatregele treffe te aazie va de leverig va gas. I ee aatal gevalle gaat cetralisatie zo ver dat ee Europees of iteratioaal orgaa bevoegd is. De Europese commissie beslist over oodvacciaties bij ee dierziekte. Daarbij moet ee oderscheid worde gemaakt tusse het fuctioere va de kete ( de cotiuïteit va het fuctioere va de bedrijfstak, va de voorzieig of leverig ) e icidete die betrekkig hebbe op opebare orde e opebare veiligheid. Ee burgemeester geeft gee opdrachte aa de beheerder va het ladelijke hoogspaigset over de leverig va elektriciteit. Doet zich ee brad voor i ee elektriciteitscetrale, da is dat iet aders da ee brad i het algemee: de bradweer heeft ee taak aast ee evetuele bedrijfsbradweer e de burgemeester heeft het opperbevel. Is dus het fuctioere va ee sector i het gedig, da ka vaak allee de betreffede vakmiister zo odig i grijpe. Maar het is mogelijk dat het dysfuctioere va ee sector gevolge heeft voor de opebare veiligheid e/of de opebare orde buite de sector. Om bij elektriciteit te blijve, idie er sprake is va stroomuitval, ka ee burgemeester bijvoorbeeld ee avodklok istelle, ter voorkomig va pluderige s achts i de biestad. Het betreft de aapak va effecte, iet va de oorzaak. Samegevat: crisisbeheersig is dus iet i begisel decetraal belegd, maar is voor de meeste crisistype gecetraliseerd. De rol va decetrale overhede beperkt zich da tot de effecte voor de opebare orde e/of de opebare veiligheid. Daaraast is sprake va ee tedes tot cetralisatie va overheidsbemoeieis bij ibreuke op de opebare veiligheid die traditioeel viele oder decetraal gezag. Bij kerogevalle is ee oderscheid igevoerd tusse twee type: ogevalle waarvoor de cetrale overheid aa zet is (grotere icidete, bijvoorbeeld bij kercetrales) e ogevalle die valle oder de ormale decetrale rampebestrijdig. (zoals ee ogeval met ee vrachtwage die radioactief afval va ziekehuize vervoert). Ook bij ifectieziekte is dit oderscheid igevoerd. Voor de bestrijdig va ekele ziekte is de miister va VWS veratwoordelijk (pokke, polio e sars); adere ziekte valle oder het traditioele decetrale regime bij ifectieziekte. Naar aaleidig va de orkaa Katria wordt agedacht over de mogelijkheid, tot ad hoc cetralisatie va het besluit tot evacuatie. Dat is reeds formeel geregeld (uit de tijd va de Koude Oorlog), maar heeft geruime tijd ee sluimered bestaa geleid. Voor het make va ee etwerkschema is het dus essetieel dat iet allee de betrokke ketes met de partije daari beked zij, maar ook op welk iveau besluite worde geome. Dat ka per kete verschille. E zoals hiervoor al aagegeve dat ka per veiligheidsaspect bie ee kete verschille (bij de trasportmodaliteite: verkeer, vervoer, opebare veiligheid d.w.z. ogevalle- e rampebestrijdig, beveiligig). I bodig Egels zij deze aspecte: safety (opebare veiligheid), security (opebare orde, beveiligig) e cotiuity (cotiuïteit va het fuctioere va de bedrijfstak). E het ka ook per situatie i ee kete verschille, zoals de ad hoc cetralisatie va ee besluit tot evacuatie. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 13

15 Omdat de aasturig per kete verschilt decetraal of cetraal ka het voorkome dat bij éé crisis over verschillede oderwerpe besluite op verschillede iveaus worde geome. Het is daarom voor het make va ee etwerkschema cruciaal dat aast duidelijkheid over het iveau waarop bie ee kete besluite worde geome beked is hoe de oderlige relatie is tusse de ketes e hoe oderlig wordt afgestemd. Hierover meer hiera. Ter afsluitig eerst ee opmerkig over de rol va rijkshere. Ee officier va justitie beschikt over ee scala va bevoegdhede op het terrei va strafrecht. Die past hij ook toe i het kader va crisisbeheersig, zoals bij ee terroristische aaslag of bij oluste i ee gevageis. I de meeste ketes zulle die eige maatregele va rijkshere toch valle oder de miisteriële veratwoordelijkheid, omdat rijkshere i hu dagelijkse fuctie deel uitmake va (de ladelijke orgaisatie va) ee departemet. Dek aa ispecties, douae, het opebaar miisterie e Rijkswaterstaat. Wat beteket ee cetralistische aapak va verschillede crisistype voor de rol va ee rijksheer? Kort gezegd, idie ee miister de regie heeft (of op zich eemt bij ee i begisel decetrale aapak), ka hij gebruik make va zij vooruitgeschove post. Ee rijksheer gee wettelijke, maar ee historische term is ee rijksorgaa i het veld die hadelt i aam va ee miister. Bij de grootschalige evacuatie va de Betuwe i 1995 heeft de miister va EZ zij rijksheer i Gelderlad de secretaris va de kamer va koophadel i Arhem gemachtigd om de Vorderigswet toe te passe. Dat met het oog op ee mogelijke schaarste aa trasportmiddele voor de evacuatie va bedrijfsvoorrade e ivetaris. Nog belagrijker da deze formele positie was de iformatiefuctie die deze rijksheer vervulde, te eerste bie zij sector dus richtig bedrijfsleve e verder aar de decetrale crisisteams e aar EZ. Deze iformatiepositie ka ook ihoude: het aabiede va expertise, bijvoorbeeld bij milieu-icidete. Overiges zal ee rijksheer idie hij maatregele treft meestal iet ee machtigig va ee miister hoeve af te wachte. Het zij va rijksheer is immers ee fuctie boveop de fuctie die deze persoe dagelijks vervulle, zoals regioaal ispecteur of directeur va ee regioale diest va Rijkswaterstaat. Op grod va die dagelijkse fuctie ka ee rijksheer veelal reeds eige maatregele i zij sector treffe. Machtigig door ee miister voor het treffe va maatregele is da iet odig. Afstemmig tusse ketes e oderlige relatie Zoals gezegd, begit goed crisismaagemet met ee aalyse va de feite (wat is e ka worde geraakt). Daaruit volgt de tweede stap, amelijk zicht op de ketes die betrokke zij bij de afhadelig (het etwerk). Idie meerdere ketes ee rol vervulle, is afstemmig odig. Wie treft welke maatregele, wat zij effecte va maatregele voor adere ketes? Het ruime va besmet vee ka gevolge hebbe voor de opebare orde. Het begit dus met dele va iformatie e het krijge va ee gemeeschappelijk beeld va de situatie. E zo odig met aapasse va maatregele of va het tijdstip va uitvoerig va die maatregele om grotere probleme i adere ketes te voorkome of te beperke. Bij evacuatie va ee bepaald gebied ka het odig zij dat persoeel op bepaalde objecte i de vitale ifrastructuur op hu post blijve (of pas later weggaa). Dek aa elektriciteitscetrales, telecomistallaties, militaire objecte, waterstaatswerke e dergelijke. De afstemmig tusse alle betrokke ketes cetraal of decetraal aagestuurd vidt zowel i De Haag plaats als op locatie. Uiteraard is decetrale afstemmig allee mogelijk, idie de betreffede vertegewoordigers va de verschillede ketes goed op de hoogte zij va de feite e va de door het 14 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

16 bevoegd gezag, vaak ee miister, getroffe of voorgeome maatregele. Ee rijksheer ka dus allee zij rol vervulle idie hij ee itegraal oderdeel uitmaakt va de crisisbeheersigsorgaisatie i de betreffede kete. Dat laatste is meestal og iet het geval. De aawijzig va rijkshere is verouderd. De wetgevig va verschillede miisteries is og iet gemoderiseerd. Hierover meer i paragraaf 2 e i bijlage 2. E de meeste miisteries hebbe og gee beeld va de wijze waarop ee rijksheer ka worde beut. Het is éé va de og losse eidjes i het systeem va crisisbeheersig. Traditioeel vidt de decetrale afstemmig plaats op proviciaal iveau, amelijk het overleg va rijkshere oder leidig va de rijksheer va BZK, de commissaris va de Koigi. Volges de toekomstige Wet op de veiligheidsregio s zal de afstemmig tusse de ketes verschuive va het proviciale aar het regioale iveau. Het overleg va rijkshere wordt da geïtegreerd met het RBT, het regioaal beleidsteam. Uitzoderig daarop vormt uiteraard de rijksheer va BZK zelf. 2) maar het zwaarteput va de afhadelig ka elders ligge, cetraal of zelfs Europees/iteratioaal. De respos op ee terroristische aaslag is gecetraliseerd (miister va Justitie). Ook hier: bij effecte voor de opebare veiligheid e/of opebare orde treft de burgemeester maatregele, maar de overkoepelede regie ligt bij de cetrale overheid. Idie het zwaarteput bij ee fuctioele kete ligt, ka het voorkome dat de betreffede rijksheer op locatie de leidig heeft, i plaats va ee burgemeester. Bij ee besmettig va drikwater bij ee waterleidigbedrijf waarbij og gee besmet water i het distributieet is terechtgekome is va overheidswege aast uiteraard het waterleidigbedrijf zelf de regioale VROM-ispecteur aa zet. Bij ee dierziekte hebbe de verschillede vertegewoordigers va LNV (uitvoerigsorgaisatie, ispectie) op locatie de leidig. Desaliettemi heeft afstemmig da ee meerwaarde. Ook idie het zwaarteput bij ee bepaalde kete ligt, zulle adere partije (tijdig) geïformeerd wille zij met het oog op eveeffecte. Daarbij is wel va belag zicht te houde op de ker va het etwerkdeke: va wie is de crisis eigelijk? Zoals i de vorige paragraaf is uiteegezet, is bij veel crisistype iet ee burgemeester de spil, maar ee vakmiister. Ee burgemeester e dus ook het RBT is allee aa zet bij effecte voor de opebare orde e/of opebare veiligheid e uiteraard bij crisistype die zich primair op deze beleidsterreie voordoe, zoals relle met voetbalsupporters, ee explosie i ee idustriële istallatie of ee grootschalig trasportogeval. Er ka dus wel afstemmig plaatsvide i RBT-verbad zodat decetraal ee itegraal beeld bestaat 2) Behalve idie de cvdk voorzitter is va het RBT hetgee voor ka kome i provicies met éé regio. Volges de komede Wet op de veiligheidsregio s is dat overiges iet meer mogelijk; de voorzitter va de veiligheidsregio is teves voorzitter va het RBT. Hoe is de relatie tusse de fuctioele ketes e de algemee kete oderlig? Wat afstemmig is mooi, maar wie hakt de kope door? I het gezelschap va rijkshere is de commissaris va de Koigi de primus iter pares. Dat wil zegge, hij ka aa rijkshere opdrachte geve over de wijze va samewerkig met elkaar e met adere overhede. Dat blijft zo bij verschuivig va de afstemmig aar het regioale iveau. Dat de opdrachte va de commissaris va de Koigi aa adere rijkshere allee betrekkig kue hebbe op de wijze va samewerkig e iet op de te treffe maatregele, hagt same met de positie va rijkshere: zij hadele formeel i aam va hu miister of bij uitoefeig va eige bevoegdhede meestal oder miisteriële veratwoordelijkheid. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 15

17 Maar hoe past het opperbevel (of oodbevelsbevoegdheid i het algemee) va de burgemeester hieri? Formeel ka ee burgemeester de bevele geve die odig zij idie de opebare orde e/of de opebare veiligheid i het gedig is. Dat ka ibreuk make op de cetrale regie bij bepaalde crisistype. De bestrijdig va dierziekte is voorbehoude aa de miister va LNV same met Brussel. Er zij gevalle beked waari ee burgemeester zelf maatregele trof vooruitloped op maatregele va de miister. Idie partije i ee fuctioele kete daar moeite mee hebbe, staat er maar éé weg ope: verzoeke aa de commissaris va de Koigi of aa de miister va BZK i te grijpe i de algemee kete, dus jeges de betreffede burgemeester. 3) Uiteraard zulle commissaris e miister hu eige afwegig make, aagezie ook zij staa voor de hadhavig va de opebare orde e de opebare veiligheid. Misschie zij zij wel va meig dat de burgemeester i de gegeve omstadighede terecht ee ibreuk heeft gemaakt op ee i begisel cetrale aapak va ee crisis. Taak e taakvervullig va ee rijksheer Hiervoor is reeds igegaa op de rol die ee rijksheer vervult. Daarbij past og éé algemee kattekeig. Het zij va rijksheer voor ee bepaald miisterie beteket iet dat alle beleidsterreie die oder dat miisterie valle deel uitmake va het werkveld va de rijksheer. De regie va overheidswege bij sommige beleidsterreie ligt uitsluited i De Haag. Dat heeft te make met de structuur va de betreffede bedrijfstak. 3) Er bestaa ekele uitzoderige hierop, zoals op het terrei va havebeveiligig e de bestrijdig va terrorisme. Hier ka de vakmiister zich rechtstreeks wede tot de burgemeester. De rijksheer voor VeW speelt gee rol te aazie va luchtvaart. De rijksheer voor EZ speelt gee rol te aazie va telecommuicatie. Deze beperkig ka veradere, maar vooralsog moet per rijksheer worde bezie hoe breed zij werkterrei is. Dat ka voor ee decetraal crisisteam lastig zij. Dekbaar is dat ee rijksheer op bepaalde terreie va ee miisterie weliswaar gee maatregele treft, maar wel ee iformatiepositie ieemt. I de paragraaf 2 staat aagegeve waar dat aa de orde ka zij. Gegeve ee bepaalde taak va ee rijksheer met de hiervoor geoemde beperkig wat houdt dat praktisch i voor de taakvervullig? Het zij va rijksheer is ee fuctie op bestuurlijk iveau, iet op operatioeel iveau. I ee veiligheidsregio ka ee rijksheer deel uitmake va ee RBT, iet va ee ROT. Daaraast ka teves vertegewoordigig op operatioeel iveau zivol zij, zij het iet door de rijksheer zelf. Als oge e ore va ee miister i het veld zal hij zicht moete hebbe op politiek/bestuurlijke gevoelighede. Het gaat om kervrage e kertake als: welke iformatie wil ee miister hebbe, welke maatregele zal ee miister moete treffe, waar is overheidsitervetie überhaupt odig - itervetie of het alate daarva waarvoor ee miister veratwoordelijk is, het bewake va uitvoerig e afstemmig, welke iformatie hebbe adere rijkshere of ee burgemeester odig zodat zij hu veratwoordelijkheid kue waarmake, welke expertise die i mij kete beschikbaar is ka ik ee burgemeester aabiede. De algemee valkuil is dat fuctioarisse op bestuurlijk iveau i het operatioele worde gezoge. Dat feomee doet zich overiges op alle iveaus voor: va gemeetelijke e regioale beleidsteams tot het miisterieel beleidsteam. Operatioeel bezig 16 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

18 zij i ee bestuurlijk team geeft de illusie met de crisis bezig zij, maar de bestuurlijke compoet wordt da gewooweg vergete e operatioeel worde zake dubbel gedaa. Deke i sceario s. Waar staa we over 4 uur, over twee dage. Niet overdoe wat het operatioele al doet of zou moete doe: aasture va dat iveau i plaats va voor de voete lope of zelf doe. Deke over de volle breedte va crisisbeheersig, zij we iets vergete, wat hebbe mij maatregele voor gevolge elders, wat wil ee burgemeester wete zodat hij tijdig daarop ka aticipere, wat wil de bedrijfstak wete zodat zij hu maatregele kue treffe; zij er bestuurlijke dilemma s, de izet va schaarse middele. Het op deze wijze operere is iets aders da ormaal goed maagemet. De ervarig leert dat het uttig is specifiek te traie op toepassig hierva i ee crisisteam. Zoals gezegd, is e blijft dat ee aadachtsput, ook voor de crisisteams i de algemee kete. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 17

19 18 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

20 2 Rol per rijksheer Dit deel bevat gee totaaloverzicht va overheidsmaatregele per deelterrei, maar ee algemee beeld per miisterie. Daarbij staat vermeld wat de rol va de rijksheer is of zou kue zij. Het beschrijve va de rol va ee rijksheer begit met het aageve wat op ee miisterie op het gebied va crisisbeheersig speelt: ee rijksheer opereert i het verlegde daarva. I de vorige paragraaf is uiteegezet dat ee rijksheer i veel gevalle gee rol vervult i alle ketes die oder zij miisterie valle. Dat komt da door de structuur va ee kete waardoor allee op cetraal iveau maatregele worde getroffe, zoals te aazie va het fiacieel verkeer. Desaliettemi ka dat ee hiaat vorme i de decetrale crisisbeheersig: iet op de hoogte zij va feite e/of maatregele, zodat daar iet op ka worde gereageerd of geaticipeerd met het oog op de hadhavig va de opebare orde e opebare veiligheid. Dekbaar is dat ee rijksheer op bepaalde terreie va ee miisterie weliswaar gee maatregele treft, maar wel ee iformatiepositie ieemt. I deze paragraaf staat vermeld waar dat aa de orde ka zij. AZ Afgezie va de cetrale rol die de miister-presidet tijdes crises ka ieme, heeft crisisbeheersig-az betrekkig op de media: het beschikke over zedtijd e studio s. Wettelijk is dit cetralistisch geregeld, maar de praktijk voorziet i coveate met regioale omroepe zodat de Mediawet op dit put iet hoeft te worde toegepast, althas idie dit adequaat is geregeld e voorbereid. Ee rijksheer va AZ is da ook iet aa de orde; zo odig ka de miister-presidet de cvdk s e burgemeesters machtige. Formele aawijzig e bevoegdhede De miister-presidet ka adere miisters, commissarisse va de Koig e burgemeesters aawijze op grod va de Mediawet e het betreffede uitvoerigsbesluit. De aawijzig heeft betrekkig op het beschikbaarstelle va zedtijd e het gebruik va studio s. BZ Buiteladse zake is betrokke bij iteratioale crisisbeheersig va verschillede aard. I het oog spriged is de humaitaire hulpverleig. Verder heeft BZ het voortouw bij ee evetuele evacuatie va Nederladers i het buitelad. Ee aparte aawijzig va bijvoorbeeld ambassadeurs als rijksheer heeft daarbij gee meerwaarde. Formele aawijzig e bevoegdhede I het Aawijzigsbesluit ecoomische oodwetgevig zij voor BZ de commissarisse va de Koig aageweze. Dit had betrekkig op de relatie met buiteladse vertegewoordigige i Nederlad. De huidige praktische betekeis hierva is obeked. De aawijzig op grod va het Aawijzigsbesluit ecoomische oodwetgevig heeft betrekkig op het eme va geerieke schaarste- e prijsmaatregele voorzover de miister va BZ daartoe bevoegdhede toekome (zoals vordere). Ook hierva is de betekeis voor de praktijk obeked. BZK Het werkterrei va BZK is voor crisisbeheersig i zoverre bijzoder dat het de zogeoemde algemee kete betreft, dat wil zegge de algemee bevolkigszorg. I laatste istatie heeft die voorrag bove adere fuctioele ketes. R i j k s h e r e i h e t m o d e r e c r i s i s m a a g e m e t 19

Van rampenbestrijding naar crisis beheersing

Van rampenbestrijding naar crisis beheersing rijkshere crisismanagement Van rampenbestrijding naar crisis beheersing De betekenis van de rijksheren voor de veiligheidsregio CRISISMANAGEMENT Van rampenbestrijding naar crisis beheersing - de betekenis

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN

STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN .. < '. b.. A, d ~ 1 3 1 BJDRAGEN 'TO'll DE STATSTEK VAN NEDERLAND. NEUWE VOLGREEKS j;: li, Uitgegeveli Poor liet Cjeiitiual. Bilretra voo~ (e Sttistiek. No, XXX. NLEDNG *,d 'llot D15 Uitkomste der achtste

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie