Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Commissie Mans over de kwaliteit van de uitvoering van de handhaving moeten er in Nederland Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht worden. In Gelderland is in 2009 bestuurlijk de intentie uitgesproken dit op basis van de huidige 7 WGR-regio s te doen. Conform afspraak is de Staatssecretaris van I&M in juni 2011 door de provincie gerapporteerd over voortgang van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Gedeputeerde Verdaas heeft in verband hiermee, gemeenten gevraagd een (principe)besluit te nemen over het gewenste kwaliteitsniveau (criteria KPMG) en welke taken er binnen de Regionale Uitvoeringsdienst belegd gaan worden. In ieder geval dient het zogenaamde basistakenpakket te worden ingebracht aangevuld met de overige taken uit de Wet milieubeheer. Een optie is om de intentie uit te spreken om ook de overige Wabo-taken in te brengen. Ter besluitvorming door het college 1 Instemmen met het gebruik van de KPMG-kwaliteitscriteria voor het inrichten van de Regionale Uitvoeringsdienst op schaal van de MARN. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. G660, Emile Pilage, 9471 Datum ambtelijk voorstel 4 juli 2011 Registratienummer Paraaf akkoord Datum 2 In te stemmen dat in principe: a. alle robuust te beleggen Wet milieubeheer-taken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst op de schaal van de MARN ondergebracht worden. b niet robuust te beleggen Wet milieubeheer-taken over de 7 RUD's te verdelen met als terugval de schaal van de Veiligheidsregio. 3 De intentie uit te spreken dat naast de milieutaken ook de overige Wabo-taken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst ondergebracht worden. Leidinggevende ir. J.M. Verburg, G660 Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur B. Drummen Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 12 september 2011 nummer: 1.1 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 1 Probleemstelling Gemeenten voeren diverse taken uit met het doel te zorgen voor een goede en veilige woonen leefomgeving. Sinds enkele jaren wordt landelijk en regionaal gesproken over de wijze van uitvoering van deze taken. Naar aanleiding van de resultaten uit het rapport van de Commissie Mans over de kwaliteit van de uitvoering van de handhaving moeten er in Nederland Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s), congruent met de 25 Veiligheidsregio s, opgericht worden. In Gelderland is in 2009 bestuurlijk de intentie uitgesproken van dit advies af te wijken en dit op basis van de huidige 7 WGR-regio s te doen. Iedere RUD moet volgens het Rijk minimaal het zogenaamde basistakenpakket uitvoeren. Over dit onderwerp hebben het Rijk, de VNG en het IPO in 2009 de zogeheten package deal gesloten. Hierin wordt het basistakenpakket als minimum aanvaard. Het pakket omvat vrijwel alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven en instellingen waarvoor een milieu-omgevingsverguning nodig is of waarvoor een melding moet worden gedaan. Bovengenoemde partijen hebben ook de (KPMG)- kwaliteitscriteria vastgesteld waaraan de uitvoering van de RUD (en uiteindelijk ook de gemeenten en provincies) moet voldoen. Indien deze criteria niet gevolgd worden, overweegt het Rijk om deze criteria vast te leggen in een wettelijk kader. Nijmegen kan, net als alle andere Gelderse gemeenten, zelfstandig niet aan deze kwaliteitscriteria voldoen. Doel van de vorming van de RUD is het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, een betere uitwisseling van informatie en een betere afstemming met Openbaar Ministerie en politie. In het licht van de bezuinigingstaakstelling die op ons af komt is gaandeweg de discussie over de vormgeving van de RUD het omlaag brengen van de kosten een belangrijk nevendoel geworden. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er de afgelopen tijd gesproken over de vorming van een RUD in de regio MARN (Nijmegen, Groesbeek, Millingen, Ubbergen, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten). Voor een voorspoedig vervolg is het gewenst dat de gemeenten in de MARN zich uitspreken over de verwachtingen die er bestaan ten aanzien van de vormgeving van de RUD. De Staatssecretaris van I&M is in juni 2011 gerapporteerd door de provinciaal regisseur (gedeputeerde Verdaas) over voortgang van de RUD-vorming. Gedeputeerde Verdaas heeft de gemeenten verzocht een (principe)besluit te nemen over het gewenste kwaliteitsniveau (criteria KPMG) en welke taken er binnen de RUD belegd gaan worden. In ieder geval het verplichte basistakenpakket met daarnaast aangevuld de overige Wm-taken. In de antwoordbrief van Staatssecretaris Atsma verzoekt hij de provinciaal regisseur om een opgave van gemeenten die zich voor 31 juli nog niet bestuurlijk hebben uitgesproken voor deelname in hun RUD of voor inbreng van minimaal het basistakenpakket. Deze gemeenten worden dan benaderd door de Staatsecretaris met de mededeling dat de bovenbedoelde bevoegdheden tijdelijk worden verschoven naar de provincie om alsnog te organiseren in de RUD. De betreffende maatregel van bestuur zal op 1 oktober in procedure worden gebracht. Naast de Wet milieubeheertaken kunnen ook andere taken bij de RUD worden ingebracht. Dit doet het meest recht aan de integraliteitsgedachte die de Wabo beoogt. Uitvoering van een compleet Wabo-pakket (milieu, bouw en RO) kan grotere schaalvoordelen opleveren en de beste garantie bieden op een robuuste uitvoeringsorganisatie. Hierom wordt in dit voorstel dan ook gevraagd de intentie uit te spreken, dat Nijmegen de Wabo-taak zal inbrengen in de RUD. Op termijn sluiten wij hierbij niet uit dat ook de overige milieutaken (zoals bijvoorbeeld advisering geluid en bodembeschermingsbeleid) in de RUD worden ondergebracht.

3 2 Inmiddels is bekend dat gemeenten Arnhem en Ede de intentie hebben uitgesproken om de volledige Wabo-taak onder te brengen in hun RUD. Binnen de MARN-gemeenten hebben Beuningen en Druten hetzelfde gedaan. Alleen Wijchen en Ubbergen gaan deze intentie niet in hun voorstel opnemen. 2 Juridische aspecten Over de juridische vormgeving van de RUD wordt later beslist (de huidige WGR MARN of een nieuwe op te richten gemeenschappelijk regeling (GR)). Overleg hierover vindt plaats in provinciale projectwerkgroep en binnen de MARN. Het onderliggende besluit is een principebesluit. Indien bekend is welke gemeenten welke taken gaan inbrengen kunnen definitieve onderliggende financiële berekeningen gemaakt worden om zo met een hogere nauwkeurigheid de robuustheid van de RUD te bepalen. Hiervoor wordt dan een businesscase opgesteld. In de businesscase wordt expliciet aandacht besteed aan de juridische vorm van de RUD. De mogelijkheid dat dan de gewenste robuustheid toch niet haalbaar is blijft aanwezig. Dan zal besloten moeten worden op welke andere wijze er wel invulling gegeven kan worden aan voldoende robuustheid. Een voorbeeld hiervan is samenwerking en/of uitbreiding met een andere WGR-regio. 3 Doelstelling Het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak binnen de MARN over het gebruik van de door KPMG ontwikkelde kwaliteitscriteria en duidelijkheid over de taken die door de gemeenten worden ingebracht als basis voor de verdere ontwikkeling van de RUD op MARN schaal. 4 Argumenten 1 Toepassen KPMG-kwaliteitscriteria voor inrichten RUD Alle taken die de gemeente samen met andere partijen onderbrengt in de RUD moeten op basis van de afspraken tussen Rijk, VNG en IPO - voldoen aan de KPMG-kwaliteitscriteria. Voor het uitvoeren van alle Wabo-taken zijn door het Rijk, de VNG en het IPO kwaliteitscriteria vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Wabo-taken met de juiste inhoudelijke kwaliteit en continuïteit te kunnen uitvoeren. Concreet zijn eisen gesteld aan het opleidingsniveau van het personeel maar ook aan de omvang van de formatie voor bepaalde taken. In de toekomst worden deze criteria door de interbestuurlijk toezichthouder, de provincie, gebruikt om na te gaan of de gemeente haar taken op een goede wijze uitvoert. 2a en b Robuuste Wm-taken binnen MARN, niet robuuste Wm-taken op hoger schaalniveau onderbrengen Voor de disciplines milieu-, bouw- en woningtoezichtstaken zijn een groot aantal onderwerpen (IPPC, BRZO, agrarisch, (asbest)sloop, constructieve berekeningen, etc.) in de kwaliteitscriteria beschreven. Hierbij is aangegeven hoeveel medewerkers met een bepaalde opleiding de organisatie minimaal moet hebben om het betreffende takenpakket robuust uit te kunnen voeren zodat de minimale kwaliteit geborgd is. Hierbij is ook beschreven hoe vaak of in welk percentage van de tijd die medewerker hier minimaal aan moet besteden.

4 3 Met betrekking tot het onderwerp robuustheid is het gesprek gaande over de vormgeving van de taken die niet robuust op regionaal niveau uitgevoerd kunnen worden. Partijen zijn het met elkaar eens over het feit dat de niet-robuuste taken op een grotere schaal dan de regio uitgevoerd moeten worden. Discussie bestaat er over de organisatorische vormgeving. Inmiddels is (ambtelijk) overeenstemming dat deze taken over de 7 RUD s robuust worden verdeeld. RUD s maken vervolgens onderling inkoopafspraken over de levering. 3 Inbreng Wabo-taken naast Wm Inbreng van het basistakenpakket 1 (de uitvoering van de wettelijke milieutaken voor alle bedrijven en instellingen die daaronder vallen) is op grond van de eerder genoemde package-deal verplicht. Het ambtelijk Regionaal Ontwerpteam (ROT) heeft geconcludeerd dat, uitgaande van een te vormen RUD op de schaal van regio MARN inbreng van alleen het basistakenpakket geen reële optie is. Enerzijds omdat dit een wel erg smalle basis biedt voor een robuuste uitvoeringsdienst en anderzijds omdat de in dat geval voor de bij de gemeenten achterblijvende taken ook niet voldaan kan worden aan de (wellicht in de toekomst verplichte) KPMG-kwaliteitscriteria. Op grond van het basistakenpakket zal een team van deskundigen in de RUD moeten worden ondergebracht. Qua workload (gevraagde inzet in uren) beslaat het basistakenpakket ca. 75 % van het totale Wet milieubeheerpakket. Het ligt daarom voor de hand om ook de uitvoering van de overige Wet milieubeheertaken bij de RUD onder te brengen. Voordeel is dat alle Wet milieubeheertaken bij elkaar blijven en er per definitie geen onlogische knip ontstaat tussen de taken van de RUD en de in de gemeente achterblijvende taken. Toetsing aan de KPMG-kwaliteitscriteria leert bovendien dat deze achterblijvende taken door gemeenten niet robuust te organiseren zijn. Het ROT adviseert u dan ook minimaal alle Wet milieubeheertaken in te brengen. Binnen de context van deze notitie spreken we dan over het milieupakket. In het verlengde hiervan wordt niet uitgesloten dat ook de overige milieutaken (advisering geluid, maar ook de bevoegd gezag taak bodem) op termijn in de RUD worden ondergebracht. Naast de Wet milieubeheertaken kunnen ook andere taken bij de RUD worden ingebracht. Dit doet het meest recht aan de integraliteitsgedachte die het nieuwe omgevingsrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), beoogt. Uitvoering van een compleet Wabo-pakket (milieu, bouw en RO) kan meer schaalvoordelen opleveren en een betere garantie bieden op een robuuste uitvoeringsorganisatie. Het Wabo-pakket omvat nu niet de volgende onderdelen: De inbreng van (milieu)deskundigheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen en andere plannen waarbij milieu een rol speelt (waaronder geluidadvisering); De uitvoering van de taken van de Wet bodembescherming; De uitvoering van gezamenlijke programma's zoals bijvoorbeeld het Regionaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid en het Nationaal samenwerkingsprogramma Lucht; De implementatie van nieuwe wet- en regelgeving; Specifieke bouwkundige expertise; 1 Basistakenpakket voor Regionale Uitvoeringsdiensten (versie 2.3 van 25 mei 2011)

5 4 De advisering over het bouwgedeelte van omgevingsvergunningen. Denkbaar is echter wel dat de gemeente besluit om op termijn deze taken wel bij de RUD in te brengen. Door bundeling in de RUD wordt versnippering van schaarse deskundigheid voorkomen en kan deze deskundigheid robuust belegd worden. Algemene overwegingen bij de vorming van een RUD Bij de vormgeving van de RUD is het van belang om richting te geven aan de uitwerking van een implementatieplan. Vanuit het Regionaal Ontwerp Team (ROT) worden volgende punten van belang gevonden: Programma uitvoering met ambitie Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen om de vergunningverlening, toezicht op en handhaving van de VROM-regels op orde te brengen. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn hierbij betrokken. Om dit te bereiken hebben zij een specifiek programma ontwikkeld waarin afspraken gemaakt zijn die van belang zijn voor de verdere vormgeving van de RUD. Niveau uitvoering Het niveau van uitvoering van de taken moet kunnen variëren. De ondergrens is dat de RUD een minimum kwaliteit waarborgt. Daarboven is er voor iedere partner ruimte om een eigen kwaliteitsniveau voor dienstverlening aan te geven. Voor Nijmegen geldt expliciet dat er geen teruggang in het huidige kwaliteitsniveau mag plaatsvinden. Karakter RUD De RUD is een ingestelde publiekrechtelijke uitvoeringsdienst. Instelling gebeurt bij een gemeenschappelijke regeling. Daaraan nemen in ieder geval de gemeenten in regio MARN met uitzondering van de gemeente West Maas en Waal (zoekt aansluiting bij Rivierenland) en Mook en Middelaar (valt onder provincie Limburg) en de provincie als partner deel. Meerwaarde RUD De meerwaarde van de RUD moet liggen in een verhoogde deskundigheid en productkwaliteit ten opzichte van huidige situatie. Ook in een verlaging van administratieve en toezichtlasten. Ontwikkeling RUD De RUD start met het door de individuele partners aangegeven (basis)takenpakket. De intentie is om de RUD als groeimodel te laten fungeren. Besturing De gemeenschappelijke regeling zal aangeven hoe het bestuur van de RUD er uit zal zien. In ieder geval is nodig dat de RUD een strategisch/businessplan heeft. Dienstverlening Dienstverleningsovereenkomsten zijn leidend. Vanuit het groeimodel voor de RUD ligt een uniform pakket voor alle deelnemers niet voor de hand. Dienstverlening à la carte past daar beter bij. Een basispakket wordt gelet op de continuïteit - door alle partijen afgenomen. Decentraal waar het kan, centraal waar het nodig is Een van de pijlers bij de keuze voor de Gelderse Maat is de dienstverlening zo dicht mogelijk bij het lokaal bestuur. Dat is ook aantrekkelijk voor burgers en bedrijven. Een groot deel van de taken die door de RUD uitgevoerd worden, kan plaatsvinden in de gemeentehuizen. De bestaande verbindingen met taken op het gebied van ontwikkeling, beheer en uitvoering dicht

6 5 bij burgers, bedrijven en bestuur kunnen zo veel mogelijk in stand blijven. Specialistische taken, afstemming, kennisuitwisseling en aansturing vinden centraal georganiseerd plaats. Middelenfuncties De RUD zal zelfstandig onvoldoende groot zijn om alle middelenfuncties onder meer personeel, financiën en ICT zelf op een goed niveau te verzorgen. Dat is ook niet nodig. Deze diensten kan de RUD afnemen binnen Regio MARN of van één of meer partners. Personeel Het IPO, de VNG en de UvW werken op landelijk niveau aan een sociaal beleidskader (SBK). 5 Klimaat De regionalisering van de diverse gemeentelijke uitvoeringstaken zal weinig of geen invloed hebben op het klimaat. In het gunstigste geval zal een verbeterde milieu-vergunningverlening en -handhaving leiden tot verbeterde duurzame bedrijfsvoering binnen de in de regio aanwezige inrichtingen. 6 Financiën In de intentieverklaring van 2009 is gesteld dat de vorming en werking van de RUD s kostenneutraal moeten zijn. Op basis van de informatie die eind 2010 aanwezig was (workload en financiële gegevens individuele gemeenten) is in opdracht van de provinciale regie en in afstemming met de financiële werkgroep een eerste doorrekening gemaakt. Uit die doorrekening blijkt dat de terugverdientijd voor de vorming van een RUD 5-10 jaar bedraagt. Een en ander is sterk afhankelijk van welke taken ingebracht worden en hoe groot de uiteindelijk transactiekosten zullen zijn. Deze zullen in een op te stellen bedrijfsplan (businesscase) duidelijk moeten zijn. Aangenomen is dat de korting van 100 miljoen op uitkering van het gemeentefonds niet doorgaat (wat recentelijk is bevestigd). Voor het (laten) opstellen van een bedrijfsplan is vanuit het landelijk Programma uitvoering met ambitie (Puma) ,- per RUD beschikbaar. Dit bedrag is voldoende voor het opstellen van een bedrijfsplan. De overige aanloopkosten zullen worden meegenomen in het totaal aan terug te verdienen kosten. Een belangrijke kanttekening die vanuit de MARN bij deze doorrekening is geplaatst, is dat voor het doorrekenen van de niet milieutaken (overige Wabo-taken) niet gefundeerde kentallen (schattingen op basis van expert guesses) zijn gebruikt. Voor de Wm-taken zijn hiervoor wel bekende kentallen gebruikt (regionale maatlat). Met een RUD vorming zijn extra bezuinigingen haalbaar naast de winst op de VTHreorganisatie. Bij niet doorgaan van deze RUD vorming zal een deel van het invullen van de bezuinigingstaak moeilijk worden. Indien blijkt dat de RUD vorming niet minimaal kostenneutraal zal zijn, dan behouden wij het recht om ons terug te trekken uit dit proces. 7 Communicatie De Gelderse vorderingen zijn afgelopen 4 mei gepresenteerd aan Sybilla Dekker.

7 6 Begin juni is de Staatssecretaris geïnformeerd over de stand van zaken in Gelderland. De uitkomst van dit collegevoorstel, samen met die van alle andere Gelderse gemeenten, zijn van belang voor de verdere voortgang van het proces. Op 4 juli is voor een verdere bestuurlijke afstemming een overleg met de gedeputeerde gepland. Na de zomervakantie, zodra er meer helderheid is over het verdere proces, zal de gemeenteraad worden geïnformeerd met een raadsbrief. 8 Uitvoering en evaluatie De gehele uitvoering en evaluatie van de RUD wordt door de provincie als regisseur uitgevoerd. Ambtelijke ondersteuning vanuit de regio s is er in de vorm van de projectgroep en de verschillende expertgroepen voor bijvoorbeeld de workload, financiën en personeelszaken. Binnen de regio s vindt terugkoppeling en overleg plaats in de Regionale Ontwerp Teams (ROT). Nijmegen levert de voorzitter van het ROT in de MARN-regio en is vertegenwoordigd in de projectgroep en verschillende expertgroepen. Volgens de package deal moet de regionale uitvoeringsdienst per 1 januari 2012 operationeel zijn. Inmiddels is deze datum naar 1 januari 2013 bijgesteld. 9 Risico Er is nog steeds geen wettelijke verplichting tot het vormen van RUD s. In de antwoordbrief van Staatsecretaris I&M aan de provinciaal regisseur (begin juli) is sprake dat de bevoegdheden voor het basistakenpakket tijdelijk worden verschoven naar de provincie om alsnog te organiseren in de RUD. De betreffende maatregel van bestuur zal op 1 oktober in procedure worden gebracht. Binnen Gelderland is gekozen voor de Gelderse maat : 7 RUD s op basis van de huidige WGR s. Dit is nog steeds het doel. Wat wel nieuw is, is dat de meeste gemeenten binnen de MARN naast de alle Wm-taken ook een groot deel van de overige Wabo-taken zal inbrengen. Hiermee wordt beoogd dat de RUD als organisatie robuuster kan worden opgeschaald. Alle ondersteunende taken kunnen dan met meer body opgezet worden. De robuustheid van de Wet milieubeheertaken binnen het huidige grondgebied van de MARN is voldoende, maar minimaal. Verdere bezuinigingen en dan met name op het hoogopgeleide personeel zullen een breekpunt zijn in deze minimale robuustheid van de Wm-taken. Dit zou dan betekenen dat we alsnog voor deze taken zouden moeten opschalen / samenwerken met een andere regio (eventueel bij wet afgedwongen).

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I De leden van de raad van de gemeente Cuijk uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: I/RB/AvH bijlagen:1 behandeld door: Fons van

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr.: 12/027

ons kenmerk FLO/U Lbr.: 12/027 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200306 Lbr.: 12/027 bijlage(n)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket.

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. In deze notitie wordt berekend hoe groot de inbreng (in fte s) in de RUD van de DEAL gemeenten zou moeten zijn op basis van het

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep 19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Dhr Hoeksema heet alle aanwezigen welkom namens alle gemeenten en namens gedeputeerde Van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : H.G. Vlug Voorstel aan de raad Onderwerp : Het oprichten

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Factsheet Verbonden partij Naam Vestigingsplaats Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Postbus 2095 Hoorn 1620 EB TAKEN Doelstelling Keuzemogelijkheden Het doel van het samenwerkingsverband:

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met het collegevoorstel 12.0000.323 is de lokale

Nadere informatie

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen.

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. Openbaar Onderwerp Aanwijzen hondenuitlaatplaatsen Tunnelweg en Leliestraat Programma Programmanummer Openbare Ruimte 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het kader van het hondenpoepbeleid,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk Mirtfóiswjjk zaaknummer: 123090 blad: 1/7 datum nota: 6 oktober 2016 programma: 2. Vergunningveriening en handhaving werkdoel: 1526 - Advisering & Beleid Wabo onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening,

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder W. Dijkstra Samenvatting Sofinummers

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Aanvraag experimenten Participatiewet

Aanvraag experimenten Participatiewet Openbaar Onderwerp Aanvraag experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In november 2015 heeft onze raad twee moties aangenomen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen?

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Samen bouwen aan constructieve veiligheid in Nederland. RUD s Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Inhoud prestentatie Inleiding Korte geschiedenis RUD Kwaliteitscriteria Kwaliteitsprobleem? Onze opdracht

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aandeelhoudersvergadering Nazorg Bodem

Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aandeelhoudersvergadering Nazorg Bodem Openbaar Onderwerp Aandeelhoudersvergadering Nazorg Bodem Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer / B. Jeene Samenvatting Nijmegen is voor 28,7% aandeelhouder

Nadere informatie

Onderwerp Organisatiewijziging van de hoofdstructuur a.g.v. de inrichting van een ondersteunende organisatie-eenheid tbv. het college en de DR

Onderwerp Organisatiewijziging van de hoofdstructuur a.g.v. de inrichting van een ondersteunende organisatie-eenheid tbv. het college en de DR Openbaar Onderwerp Organisatiewijziging van de hoofdstructuur a.g.v. de inrichting van een ondersteunende organisatie-eenheid tbv. het college en de DR Programma / Programmanummer Bestuur en Middelen/1042

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Het verhaal van de FUMO

Het verhaal van de FUMO Het verhaal van de FUMO Waarom zijn er omgevingsdiensten? Diverse rampen en incidenten in Nederland Rapport commissie Mans Verbetering uitvoering VTH-taken Snelle uniforme procedures Kostenbesparing Packagedeal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie