Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Commissie Mans over de kwaliteit van de uitvoering van de handhaving moeten er in Nederland Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht worden. In Gelderland is in 2009 bestuurlijk de intentie uitgesproken dit op basis van de huidige 7 WGR-regio s te doen. Conform afspraak is de Staatssecretaris van I&M in juni 2011 door de provincie gerapporteerd over voortgang van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Gedeputeerde Verdaas heeft in verband hiermee, gemeenten gevraagd een (principe)besluit te nemen over het gewenste kwaliteitsniveau (criteria KPMG) en welke taken er binnen de Regionale Uitvoeringsdienst belegd gaan worden. In ieder geval dient het zogenaamde basistakenpakket te worden ingebracht aangevuld met de overige taken uit de Wet milieubeheer. Een optie is om de intentie uit te spreken om ook de overige Wabo-taken in te brengen. Ter besluitvorming door het college 1 Instemmen met het gebruik van de KPMG-kwaliteitscriteria voor het inrichten van de Regionale Uitvoeringsdienst op schaal van de MARN. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. G660, Emile Pilage, 9471 Datum ambtelijk voorstel 4 juli 2011 Registratienummer Paraaf akkoord Datum 2 In te stemmen dat in principe: a. alle robuust te beleggen Wet milieubeheer-taken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst op de schaal van de MARN ondergebracht worden. b niet robuust te beleggen Wet milieubeheer-taken over de 7 RUD's te verdelen met als terugval de schaal van de Veiligheidsregio. 3 De intentie uit te spreken dat naast de milieutaken ook de overige Wabo-taken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst ondergebracht worden. Leidinggevende ir. J.M. Verburg, G660 Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur B. Drummen Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 12 september 2011 nummer: 1.1 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 1 Probleemstelling Gemeenten voeren diverse taken uit met het doel te zorgen voor een goede en veilige woonen leefomgeving. Sinds enkele jaren wordt landelijk en regionaal gesproken over de wijze van uitvoering van deze taken. Naar aanleiding van de resultaten uit het rapport van de Commissie Mans over de kwaliteit van de uitvoering van de handhaving moeten er in Nederland Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s), congruent met de 25 Veiligheidsregio s, opgericht worden. In Gelderland is in 2009 bestuurlijk de intentie uitgesproken van dit advies af te wijken en dit op basis van de huidige 7 WGR-regio s te doen. Iedere RUD moet volgens het Rijk minimaal het zogenaamde basistakenpakket uitvoeren. Over dit onderwerp hebben het Rijk, de VNG en het IPO in 2009 de zogeheten package deal gesloten. Hierin wordt het basistakenpakket als minimum aanvaard. Het pakket omvat vrijwel alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven en instellingen waarvoor een milieu-omgevingsverguning nodig is of waarvoor een melding moet worden gedaan. Bovengenoemde partijen hebben ook de (KPMG)- kwaliteitscriteria vastgesteld waaraan de uitvoering van de RUD (en uiteindelijk ook de gemeenten en provincies) moet voldoen. Indien deze criteria niet gevolgd worden, overweegt het Rijk om deze criteria vast te leggen in een wettelijk kader. Nijmegen kan, net als alle andere Gelderse gemeenten, zelfstandig niet aan deze kwaliteitscriteria voldoen. Doel van de vorming van de RUD is het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, een betere uitwisseling van informatie en een betere afstemming met Openbaar Ministerie en politie. In het licht van de bezuinigingstaakstelling die op ons af komt is gaandeweg de discussie over de vormgeving van de RUD het omlaag brengen van de kosten een belangrijk nevendoel geworden. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er de afgelopen tijd gesproken over de vorming van een RUD in de regio MARN (Nijmegen, Groesbeek, Millingen, Ubbergen, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten). Voor een voorspoedig vervolg is het gewenst dat de gemeenten in de MARN zich uitspreken over de verwachtingen die er bestaan ten aanzien van de vormgeving van de RUD. De Staatssecretaris van I&M is in juni 2011 gerapporteerd door de provinciaal regisseur (gedeputeerde Verdaas) over voortgang van de RUD-vorming. Gedeputeerde Verdaas heeft de gemeenten verzocht een (principe)besluit te nemen over het gewenste kwaliteitsniveau (criteria KPMG) en welke taken er binnen de RUD belegd gaan worden. In ieder geval het verplichte basistakenpakket met daarnaast aangevuld de overige Wm-taken. In de antwoordbrief van Staatssecretaris Atsma verzoekt hij de provinciaal regisseur om een opgave van gemeenten die zich voor 31 juli nog niet bestuurlijk hebben uitgesproken voor deelname in hun RUD of voor inbreng van minimaal het basistakenpakket. Deze gemeenten worden dan benaderd door de Staatsecretaris met de mededeling dat de bovenbedoelde bevoegdheden tijdelijk worden verschoven naar de provincie om alsnog te organiseren in de RUD. De betreffende maatregel van bestuur zal op 1 oktober in procedure worden gebracht. Naast de Wet milieubeheertaken kunnen ook andere taken bij de RUD worden ingebracht. Dit doet het meest recht aan de integraliteitsgedachte die de Wabo beoogt. Uitvoering van een compleet Wabo-pakket (milieu, bouw en RO) kan grotere schaalvoordelen opleveren en de beste garantie bieden op een robuuste uitvoeringsorganisatie. Hierom wordt in dit voorstel dan ook gevraagd de intentie uit te spreken, dat Nijmegen de Wabo-taak zal inbrengen in de RUD. Op termijn sluiten wij hierbij niet uit dat ook de overige milieutaken (zoals bijvoorbeeld advisering geluid en bodembeschermingsbeleid) in de RUD worden ondergebracht.

3 2 Inmiddels is bekend dat gemeenten Arnhem en Ede de intentie hebben uitgesproken om de volledige Wabo-taak onder te brengen in hun RUD. Binnen de MARN-gemeenten hebben Beuningen en Druten hetzelfde gedaan. Alleen Wijchen en Ubbergen gaan deze intentie niet in hun voorstel opnemen. 2 Juridische aspecten Over de juridische vormgeving van de RUD wordt later beslist (de huidige WGR MARN of een nieuwe op te richten gemeenschappelijk regeling (GR)). Overleg hierover vindt plaats in provinciale projectwerkgroep en binnen de MARN. Het onderliggende besluit is een principebesluit. Indien bekend is welke gemeenten welke taken gaan inbrengen kunnen definitieve onderliggende financiële berekeningen gemaakt worden om zo met een hogere nauwkeurigheid de robuustheid van de RUD te bepalen. Hiervoor wordt dan een businesscase opgesteld. In de businesscase wordt expliciet aandacht besteed aan de juridische vorm van de RUD. De mogelijkheid dat dan de gewenste robuustheid toch niet haalbaar is blijft aanwezig. Dan zal besloten moeten worden op welke andere wijze er wel invulling gegeven kan worden aan voldoende robuustheid. Een voorbeeld hiervan is samenwerking en/of uitbreiding met een andere WGR-regio. 3 Doelstelling Het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak binnen de MARN over het gebruik van de door KPMG ontwikkelde kwaliteitscriteria en duidelijkheid over de taken die door de gemeenten worden ingebracht als basis voor de verdere ontwikkeling van de RUD op MARN schaal. 4 Argumenten 1 Toepassen KPMG-kwaliteitscriteria voor inrichten RUD Alle taken die de gemeente samen met andere partijen onderbrengt in de RUD moeten op basis van de afspraken tussen Rijk, VNG en IPO - voldoen aan de KPMG-kwaliteitscriteria. Voor het uitvoeren van alle Wabo-taken zijn door het Rijk, de VNG en het IPO kwaliteitscriteria vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Wabo-taken met de juiste inhoudelijke kwaliteit en continuïteit te kunnen uitvoeren. Concreet zijn eisen gesteld aan het opleidingsniveau van het personeel maar ook aan de omvang van de formatie voor bepaalde taken. In de toekomst worden deze criteria door de interbestuurlijk toezichthouder, de provincie, gebruikt om na te gaan of de gemeente haar taken op een goede wijze uitvoert. 2a en b Robuuste Wm-taken binnen MARN, niet robuuste Wm-taken op hoger schaalniveau onderbrengen Voor de disciplines milieu-, bouw- en woningtoezichtstaken zijn een groot aantal onderwerpen (IPPC, BRZO, agrarisch, (asbest)sloop, constructieve berekeningen, etc.) in de kwaliteitscriteria beschreven. Hierbij is aangegeven hoeveel medewerkers met een bepaalde opleiding de organisatie minimaal moet hebben om het betreffende takenpakket robuust uit te kunnen voeren zodat de minimale kwaliteit geborgd is. Hierbij is ook beschreven hoe vaak of in welk percentage van de tijd die medewerker hier minimaal aan moet besteden.

4 3 Met betrekking tot het onderwerp robuustheid is het gesprek gaande over de vormgeving van de taken die niet robuust op regionaal niveau uitgevoerd kunnen worden. Partijen zijn het met elkaar eens over het feit dat de niet-robuuste taken op een grotere schaal dan de regio uitgevoerd moeten worden. Discussie bestaat er over de organisatorische vormgeving. Inmiddels is (ambtelijk) overeenstemming dat deze taken over de 7 RUD s robuust worden verdeeld. RUD s maken vervolgens onderling inkoopafspraken over de levering. 3 Inbreng Wabo-taken naast Wm Inbreng van het basistakenpakket 1 (de uitvoering van de wettelijke milieutaken voor alle bedrijven en instellingen die daaronder vallen) is op grond van de eerder genoemde package-deal verplicht. Het ambtelijk Regionaal Ontwerpteam (ROT) heeft geconcludeerd dat, uitgaande van een te vormen RUD op de schaal van regio MARN inbreng van alleen het basistakenpakket geen reële optie is. Enerzijds omdat dit een wel erg smalle basis biedt voor een robuuste uitvoeringsdienst en anderzijds omdat de in dat geval voor de bij de gemeenten achterblijvende taken ook niet voldaan kan worden aan de (wellicht in de toekomst verplichte) KPMG-kwaliteitscriteria. Op grond van het basistakenpakket zal een team van deskundigen in de RUD moeten worden ondergebracht. Qua workload (gevraagde inzet in uren) beslaat het basistakenpakket ca. 75 % van het totale Wet milieubeheerpakket. Het ligt daarom voor de hand om ook de uitvoering van de overige Wet milieubeheertaken bij de RUD onder te brengen. Voordeel is dat alle Wet milieubeheertaken bij elkaar blijven en er per definitie geen onlogische knip ontstaat tussen de taken van de RUD en de in de gemeente achterblijvende taken. Toetsing aan de KPMG-kwaliteitscriteria leert bovendien dat deze achterblijvende taken door gemeenten niet robuust te organiseren zijn. Het ROT adviseert u dan ook minimaal alle Wet milieubeheertaken in te brengen. Binnen de context van deze notitie spreken we dan over het milieupakket. In het verlengde hiervan wordt niet uitgesloten dat ook de overige milieutaken (advisering geluid, maar ook de bevoegd gezag taak bodem) op termijn in de RUD worden ondergebracht. Naast de Wet milieubeheertaken kunnen ook andere taken bij de RUD worden ingebracht. Dit doet het meest recht aan de integraliteitsgedachte die het nieuwe omgevingsrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), beoogt. Uitvoering van een compleet Wabo-pakket (milieu, bouw en RO) kan meer schaalvoordelen opleveren en een betere garantie bieden op een robuuste uitvoeringsorganisatie. Het Wabo-pakket omvat nu niet de volgende onderdelen: De inbreng van (milieu)deskundigheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen en andere plannen waarbij milieu een rol speelt (waaronder geluidadvisering); De uitvoering van de taken van de Wet bodembescherming; De uitvoering van gezamenlijke programma's zoals bijvoorbeeld het Regionaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid en het Nationaal samenwerkingsprogramma Lucht; De implementatie van nieuwe wet- en regelgeving; Specifieke bouwkundige expertise; 1 Basistakenpakket voor Regionale Uitvoeringsdiensten (versie 2.3 van 25 mei 2011)

5 4 De advisering over het bouwgedeelte van omgevingsvergunningen. Denkbaar is echter wel dat de gemeente besluit om op termijn deze taken wel bij de RUD in te brengen. Door bundeling in de RUD wordt versnippering van schaarse deskundigheid voorkomen en kan deze deskundigheid robuust belegd worden. Algemene overwegingen bij de vorming van een RUD Bij de vormgeving van de RUD is het van belang om richting te geven aan de uitwerking van een implementatieplan. Vanuit het Regionaal Ontwerp Team (ROT) worden volgende punten van belang gevonden: Programma uitvoering met ambitie Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen om de vergunningverlening, toezicht op en handhaving van de VROM-regels op orde te brengen. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn hierbij betrokken. Om dit te bereiken hebben zij een specifiek programma ontwikkeld waarin afspraken gemaakt zijn die van belang zijn voor de verdere vormgeving van de RUD. Niveau uitvoering Het niveau van uitvoering van de taken moet kunnen variëren. De ondergrens is dat de RUD een minimum kwaliteit waarborgt. Daarboven is er voor iedere partner ruimte om een eigen kwaliteitsniveau voor dienstverlening aan te geven. Voor Nijmegen geldt expliciet dat er geen teruggang in het huidige kwaliteitsniveau mag plaatsvinden. Karakter RUD De RUD is een ingestelde publiekrechtelijke uitvoeringsdienst. Instelling gebeurt bij een gemeenschappelijke regeling. Daaraan nemen in ieder geval de gemeenten in regio MARN met uitzondering van de gemeente West Maas en Waal (zoekt aansluiting bij Rivierenland) en Mook en Middelaar (valt onder provincie Limburg) en de provincie als partner deel. Meerwaarde RUD De meerwaarde van de RUD moet liggen in een verhoogde deskundigheid en productkwaliteit ten opzichte van huidige situatie. Ook in een verlaging van administratieve en toezichtlasten. Ontwikkeling RUD De RUD start met het door de individuele partners aangegeven (basis)takenpakket. De intentie is om de RUD als groeimodel te laten fungeren. Besturing De gemeenschappelijke regeling zal aangeven hoe het bestuur van de RUD er uit zal zien. In ieder geval is nodig dat de RUD een strategisch/businessplan heeft. Dienstverlening Dienstverleningsovereenkomsten zijn leidend. Vanuit het groeimodel voor de RUD ligt een uniform pakket voor alle deelnemers niet voor de hand. Dienstverlening à la carte past daar beter bij. Een basispakket wordt gelet op de continuïteit - door alle partijen afgenomen. Decentraal waar het kan, centraal waar het nodig is Een van de pijlers bij de keuze voor de Gelderse Maat is de dienstverlening zo dicht mogelijk bij het lokaal bestuur. Dat is ook aantrekkelijk voor burgers en bedrijven. Een groot deel van de taken die door de RUD uitgevoerd worden, kan plaatsvinden in de gemeentehuizen. De bestaande verbindingen met taken op het gebied van ontwikkeling, beheer en uitvoering dicht

6 5 bij burgers, bedrijven en bestuur kunnen zo veel mogelijk in stand blijven. Specialistische taken, afstemming, kennisuitwisseling en aansturing vinden centraal georganiseerd plaats. Middelenfuncties De RUD zal zelfstandig onvoldoende groot zijn om alle middelenfuncties onder meer personeel, financiën en ICT zelf op een goed niveau te verzorgen. Dat is ook niet nodig. Deze diensten kan de RUD afnemen binnen Regio MARN of van één of meer partners. Personeel Het IPO, de VNG en de UvW werken op landelijk niveau aan een sociaal beleidskader (SBK). 5 Klimaat De regionalisering van de diverse gemeentelijke uitvoeringstaken zal weinig of geen invloed hebben op het klimaat. In het gunstigste geval zal een verbeterde milieu-vergunningverlening en -handhaving leiden tot verbeterde duurzame bedrijfsvoering binnen de in de regio aanwezige inrichtingen. 6 Financiën In de intentieverklaring van 2009 is gesteld dat de vorming en werking van de RUD s kostenneutraal moeten zijn. Op basis van de informatie die eind 2010 aanwezig was (workload en financiële gegevens individuele gemeenten) is in opdracht van de provinciale regie en in afstemming met de financiële werkgroep een eerste doorrekening gemaakt. Uit die doorrekening blijkt dat de terugverdientijd voor de vorming van een RUD 5-10 jaar bedraagt. Een en ander is sterk afhankelijk van welke taken ingebracht worden en hoe groot de uiteindelijk transactiekosten zullen zijn. Deze zullen in een op te stellen bedrijfsplan (businesscase) duidelijk moeten zijn. Aangenomen is dat de korting van 100 miljoen op uitkering van het gemeentefonds niet doorgaat (wat recentelijk is bevestigd). Voor het (laten) opstellen van een bedrijfsplan is vanuit het landelijk Programma uitvoering met ambitie (Puma) ,- per RUD beschikbaar. Dit bedrag is voldoende voor het opstellen van een bedrijfsplan. De overige aanloopkosten zullen worden meegenomen in het totaal aan terug te verdienen kosten. Een belangrijke kanttekening die vanuit de MARN bij deze doorrekening is geplaatst, is dat voor het doorrekenen van de niet milieutaken (overige Wabo-taken) niet gefundeerde kentallen (schattingen op basis van expert guesses) zijn gebruikt. Voor de Wm-taken zijn hiervoor wel bekende kentallen gebruikt (regionale maatlat). Met een RUD vorming zijn extra bezuinigingen haalbaar naast de winst op de VTHreorganisatie. Bij niet doorgaan van deze RUD vorming zal een deel van het invullen van de bezuinigingstaak moeilijk worden. Indien blijkt dat de RUD vorming niet minimaal kostenneutraal zal zijn, dan behouden wij het recht om ons terug te trekken uit dit proces. 7 Communicatie De Gelderse vorderingen zijn afgelopen 4 mei gepresenteerd aan Sybilla Dekker.

7 6 Begin juni is de Staatssecretaris geïnformeerd over de stand van zaken in Gelderland. De uitkomst van dit collegevoorstel, samen met die van alle andere Gelderse gemeenten, zijn van belang voor de verdere voortgang van het proces. Op 4 juli is voor een verdere bestuurlijke afstemming een overleg met de gedeputeerde gepland. Na de zomervakantie, zodra er meer helderheid is over het verdere proces, zal de gemeenteraad worden geïnformeerd met een raadsbrief. 8 Uitvoering en evaluatie De gehele uitvoering en evaluatie van de RUD wordt door de provincie als regisseur uitgevoerd. Ambtelijke ondersteuning vanuit de regio s is er in de vorm van de projectgroep en de verschillende expertgroepen voor bijvoorbeeld de workload, financiën en personeelszaken. Binnen de regio s vindt terugkoppeling en overleg plaats in de Regionale Ontwerp Teams (ROT). Nijmegen levert de voorzitter van het ROT in de MARN-regio en is vertegenwoordigd in de projectgroep en verschillende expertgroepen. Volgens de package deal moet de regionale uitvoeringsdienst per 1 januari 2012 operationeel zijn. Inmiddels is deze datum naar 1 januari 2013 bijgesteld. 9 Risico Er is nog steeds geen wettelijke verplichting tot het vormen van RUD s. In de antwoordbrief van Staatsecretaris I&M aan de provinciaal regisseur (begin juli) is sprake dat de bevoegdheden voor het basistakenpakket tijdelijk worden verschoven naar de provincie om alsnog te organiseren in de RUD. De betreffende maatregel van bestuur zal op 1 oktober in procedure worden gebracht. Binnen Gelderland is gekozen voor de Gelderse maat : 7 RUD s op basis van de huidige WGR s. Dit is nog steeds het doel. Wat wel nieuw is, is dat de meeste gemeenten binnen de MARN naast de alle Wm-taken ook een groot deel van de overige Wabo-taken zal inbrengen. Hiermee wordt beoogd dat de RUD als organisatie robuuster kan worden opgeschaald. Alle ondersteunende taken kunnen dan met meer body opgezet worden. De robuustheid van de Wet milieubeheertaken binnen het huidige grondgebied van de MARN is voldoende, maar minimaal. Verdere bezuinigingen en dan met name op het hoogopgeleide personeel zullen een breekpunt zijn in deze minimale robuustheid van de Wm-taken. Dit zou dan betekenen dat we alsnog voor deze taken zouden moeten opschalen / samenwerken met een andere regio (eventueel bij wet afgedwongen).

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Openbaar Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De stichting Stevenskerk heeft een verzoek

Nadere informatie

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen?

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Samen bouwen aan constructieve veiligheid in Nederland. RUD s Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Inhoud prestentatie Inleiding Korte geschiedenis RUD Kwaliteitscriteria Kwaliteitsprobleem? Onze opdracht

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen antwoordbrief raadsvragen ex art 39 betreffende ontwikkelingen WMO uit regeerakkoord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Openbaar Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Programma / Programmanummer Milieu / 9720, Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene Samenvatting Stichting KIEMT vraagt in een

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk 1 Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing AGN, verhoging minimum vakantietoelage en indexering BWW uitkering hfd.10a

Onderwerp Aanpassing AGN, verhoging minimum vakantietoelage en indexering BWW uitkering hfd.10a Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN, verhoging minimum vakantietoelage en indexering BWW uitkering hfd.10a Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Burgernet. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Burgernet. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Burgernet Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Begin 2012 is de mogelijkheid ontstaan voor gemeenten in

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De gemeente Beuningen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012.

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012. Toelichting bij Samenwerkingsovereenkomst VTH-taken West-Friesland Inleiding Voor u ligt de samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van de samenwerking op het gebied van VTH-taken in de regio West-Friesland.

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BARW/U200901200 Lbr. 09/080

BARW/U200901200 Lbr. 09/080 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging uitvoering Wabo en handhaving VROMtaken uw kenmerk ons kenmerk BARW/U200901200 Lbr. 09/080

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Algemene toelichting Aanleiding Het Rijk, het IPO en de VNG hebben in 2009 afspraken gemaakt om de kwaliteit van milieuvergunningverlening

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie. BW-nummer -

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie. BW-nummer - Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer - Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Een aantal veranderingen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Openbaar Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Subsidieverlening armoedebestrijding 2016 Programma Inkomen en armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2015 hebben we rond het product armoedebestrijding een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Datum B&W-vergadering: 3 juli 2012 Datum raadsvergadering: 11 oktober 2012 Datum politieke avond: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de raad over toezegging onderzoek naar benchmark Representatie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen inzake belastingsamenwerking Rijk van Nijmegen

Beantwoording artikel 39 vragen inzake belastingsamenwerking Rijk van Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen inzake belastingsamenwerking Rijk van Nijmegen Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 18 mei j.l.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Omgevingsdienst Regio Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Omgevingsdienst Regio Nijmegen Hierbij te betrekken: Brief van het college van B&W d.d. 3 juli 2012 inzake Omgevingsdienst Regio Nijmegen Brief van het

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp BBI-kalender 2005 Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting De BBI-kalender 2005 vermeldt de agenda

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Vervolgvragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vervolgvragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vervolgvragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen, 1042 BW-nummer Portefeuillehouder J. van

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie