Voorzitter en twee leden Bestuur Ieder(in)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter en twee leden Bestuur Ieder(in)"

Transcriptie

1 Voorzitter en twee leden Bestuur Ieder(in) Als gevolg van een gerealiseerde fusie, vertrek van huidige leden én uitbreiding zijn wij voor het bestuur van Ieder(in) op zoek naar zowel een voorzitter als twee leden. Korte profielschets Gezocht wordt naar kandidaten: die enthousiast zijn over de koers van Ieder(in) en daar een bijdrage aan willen leveren; die affiniteit en ervaring hebben met dit bijzondere type organisatie; die professioneel aanvullend zijn op de kwaliteiten van de zittende bestuurders (waarbij in elk geval één van de nieuwe leden financieel deskundig is). Ervaring met subsidie- en fondsenwerving, en/of NGO besturing is een pré; die de omslag gaan maken van een meer traditioneel besturingsmodel naar een modern toezichthoudend bestuursmodel; die ervaringsdeskundig zijn; dus zelf een chronische ziekte of beperking hebben, of een partner, kind of iemand in nabijheid hebben met een handicap of chronische ziekte; die vanwege de benodigde vernieuwingen, veranderingen en ontwikkelingen circa zes tot acht uur per maand beschikbaar zijn. Ieder(in): Ieder(in) behartigt de collectieve belangen voor mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke- of verstandelijke beperking, namens ruim 250 landelijke en/of lokale patiënten en gehandicapten-organisaties in Nederland. Ieder(in) is per 1 januari 2014 de fusieorganisatie van voorlopers: de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en het Platform VG. Ieder(in) is een volledig gesubsidieerde vereniging. In de aanloop naar de fusie hebben de voorlopers van Ieder(in) een roerige periode doorgemaakt, die zich kenmerkt door grote bezuinigingen, drastische reorganisaties en verschillende (interim) directeuren. Na de fusie op 1 januari 2014 en een verhuizing op 1 april 2014, is per 1 mei een nieuwe directeur aangesteld, om leiding te geven aan de (in)richting en positionering van de nieuwe organisatie (ca. 30 fte). De kerntaak van de organisatie is collectieve belangenbehartiging op alle levensgebieden die voor mensen met een chronische ziekte of beperking van belang zijn. Daarnaast is Ieder(in) penvoerder en deelnemer in een aantal omvangrijke meerjarige programma s, die gericht zijn op het verbeteren van de positie van mensen met een chronische ziekte of beperking en hun belangenbehartigers. De basisomzet van Ieder(in) is ruim 3 mio. 1

2 Context: Een aantal ontwikkelingen in de context zijn bepalend voor de beweging die Ieder(in) de komende jaren gaat doormaken. Het overhevelen van een groot deel van de zorg en ondersteuning naar gemeenten, de invoering van de jeugdwet, participatiewet en passend onderwijs, maken dat in zeer korte tijd verantwoordelijkheden die voorheen bij het rijk waren belegd, bij gemeenten worden belegd. Hierdoor verschuift een wezenlijk deel van het werkterrein qua beïnvloeding en belangen behartiging naar het lokale niveau. De ontwikkeling dat een groot aantal (kleinere) leden van Ieder(in) - patiënten-, cliënten- en ouderorganisaties - moeite hebben het hoofd boven water te houden, maakt dat de vitaliteit van de vereniging, de representativiteit van het beleid, en de verbinding met de achterban om nieuw beleid vragen. Naast de traditionele manieren van maatschappelijke representatie en belangenbehartiging, ontstaan nieuwe en andere soorten maatschappelijke beweging. Ieder(in) wil zichzelf komende tijd ingrijpend vernieuwen en ook een platform bieden aande niet- of andersgeorganiseerde achterban. De inzet van innovatieve ICT- en internettoepassingen staat hierbij centraal. De aanstaande Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (vermoedelijk medio 2015), biedt een juridische basis voor het bevorderen van een inclusieve samenleving de missie van de organisatie - waardoor inhoudelijk en functioneel andersoortige vraagstukken op Ieder(in) af zullen gaan komen. Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit een koers gericht op nieuwe, andere, vormen van verbinden, activeren en belangenbehartiging te komen; zodat Ieder(in) de georganiseerde stem voor mensen met een beperking blijft conform de basis van het VN-verdrag: van, voor, met en door mensen met een chronische ziekte of beperking. Het is van groot belang voor de toekomst van de organisatie, dat nieuwe bestuursleden deze koers kunnen ondersteunen en versterken. 2

3 UITGANGSPUNTEN BESTUUR(DER)SPROFIEL In de kadernotitie Ieder(in) Gekaderd (april 2014) staan over de aard en kwalificaties van bestuur en bestuurders de onderstaande kenmerken beschreven: Bestuursprofiel Om de doelstellingen van de Vereniging ter hand te nemen, is noch een toezichthoudend, noch een executief bestuur adequaat. Een toezichthoudend bestuur zou de eigen, statutair vastgelegde verantwoordelijkheid ten aanzien van de vereniging miskennen. Een executief bestuur daarentegen zou de bedrijfsvoering van het verenigingsbureau voor de voeten lopen en bureaucratisering van de besluitvorming binnen het verenigingsbureau in de hand werken. Het bestuursprofiel kenmerkt zich door een combinatie van beide aspecten. Primaire aspecten van de inhoudelijke bestuurlijke context zijn: Waarden uitdragen zoals integriteit en deskundigheid, zichtbaar gemaakt in governance, bestuurlijke verhoudingen, inzicht in verenigingsleven en financiële huishouding. Inhoudelijke denkkracht activeren om het verenigingsbeleid te toonzetten. Een bijdrage leveren aan vraagstukken rond de positionering van de vereniging. De verbindingen met de leden kunnen versterken; kunnen bijdragen aan het vernieuwen van de verenigingsdemocratie. De impact van het verenigingsbeleid kunnen besturen op de vereniging in het algemeen, zo nodig lidorganisaties in het bijzonder. Het beleidscentrum van de vereniging is gelegen bij het verenigingsbureau. De directeur is het boegbeeld en inhoudelijk leider van de vereniging. Het bestuur is sparringpartner, inspiratiebron en toetssteen voor de directeur en ventileert geen inhoudelijke stellingnames. Het bestuur kent geen portefeuilles en geeft in overleg met en op verzoek support aan de directeur. De bij het bestuursprofiel behorende adjectieven zijn: dienend, faciliterend en agenderend. Bestuurdersprofiel De voorzitter van de vereniging verenigt, maar is zelf niet het boegbeeld, noch de inhoudelijk leider. Functiekenmerken van de bestuursleden, incluis de voorzitter, zijn: affiniteit hebbend met het verenigingsleven in het algemeen Ieder(in) in het bijzonder; onafhankelijk; kennisdrager van en wortels hebbend in het veld; communicator; ervaringsdeskundig; 3

4 gezaghebbend; niet uit op persoonlijke statuur of gewin. Een goed samenspel vanuit de coulisse van de vereniging en degelijke communicatie tussen directie en bestuur zijn essentieel. De basis van voornoemd samenspel is volledige rugdekking naar derden, onderling vertrouwen en wederkerige communicatie. De verhouding tussen bestuur en directeur laat zich niet protocolleren, maar is neergelegd in vijf statements. Bestuur op afstand Het bestuur is een bestuur op afstand. Dat betekent: - vaststellen en beoordelen van het hele beleid op hoofdlijnen door het hele bestuur. - toetsing van resultaten achteraf door het hele bestuur. - vaststelling, beoordelen, toetsen gebeurt met het hele bestuur in nauwe samenspraak met de directeur. Collegiaal bestuur Het bestuur functioneert uitsluitend op basis van collegiaal bestuur. Dat betekent dat: - Geen der bestuursleden solistisch extern of binnen het verenigingsbureau intervenieert. - Het bestuur naar buiten treedt als eenheid. - Meningsverschillen binnen het bestuur tijdig op een transparante, constructieve wijze ingebracht en opgelost worden. - Er vindt maandelijks gestructureerd op een transparante, constructieve en oplossingsgerichte manier overleg plaats tussen de voorzitter van het bestuur en de directeur, waarvan de directeur een helder verslag maakt dat aan alle bestuursleden wordt gestuurd. Woordvoerderschap - In beginsel is de directeur de eerste woordvoerder. - De directeur is in beginsel leidend in de media, in de politieke contacten, lobby en in de contacten met collega organisaties. - De directeur beslist en bepaalt of en waar medewerkers, en geeft in principe aan waar bestuursleden in de externe omgeving ingezet worden, gebruikmakend van hun kennis, vaardigheden en netwerk. Ondernemingsraad - De directeur is gesprekspartner van de Ondernemingsraad en treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. - Het bestuur, de directeur en de Ondernemingsraad komen twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de bedrijfsvoering van het verenigingsbureau en de relatie van de bedrijfsvoering met het verenigingsbeleid op hoofdlijnen in informatieve zin te bespreken. 4

5 Voortgangsgesprek directeur Tweemaal per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats met het hele bestuur en de directeur. Uitgangspunt is dat het bestuur de directeur zodanig moet faciliteren (bijvoorbeeld door middelen en menskracht) dat knelpunten kunnen worden opgelost en de organisatie zijn doelen kan halen. In dit voortgangsgesprek komt ter sprake: - voortgang van het inhoudelijke en financiële beleid; - functioneren van het bureau; - signaleren van ontwikkelingen en innovatie; - signaleren van knelpunten. De onderlegger van bovenstaande notitie is het strategisch kader dat is neergelegd in de conceptnotitie Ieder(in) gekaderd, april

6 De organisatie Missie Wij staan voor een samenleving waarin mensen met een beperking als volwaardig burger bijdragen binnen de gegeven mogelijkheden. Wij willen drie doelen bereiken: 1. Gelijke behandeling met een stevige rechtspositie voor mensen met een beperking met het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking als grondslag. 2. Een samenleving die zó is ingericht, dat iedereen kan deelnemen. Dat vergt integraal, samenhangend beleid op alle leefdomeinen; wonen, onderwijs, werk, mobiliteit en zorg. 3. Adequate, kwalitatief goede en passende zorg, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een beperking. Met kwaliteitscriteria die gebaseerd zijn op het VN-verdrag. Visie Wij staan voor een menselijke samenleving. Dat betekent een samenleving waar mensen samen leven, samen wonen, samen werken en deelnemen binnen de mogelijkheden die er zijn en die zij zelf hebben. Een menselijke samenleving vraagt een inspanning van iedereen. Van mensen met een beperking om mee te doen binnen hun mogelijkheden. Van de omgeving om die ondersteuning te bieden die nodig is. En van de overheid om randvoorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen onbelemmerd kan meedoen, binnen zijn mogelijkheden. Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is ons toetsingskader op basis waarvan wij standpunten verhelderen, onderbouwen en uitdragen. Het VN verdrag is ook ons toetsingskader bij het beoordelen van beleid van de overheid. Wij zullen onze stem laten horen als de overheid beleid ontwikkelt dat in tegenspraak is met het VN verdrag. Ook met dit verdrag richt de (ondersteuning en belangenbehartiging zich op het verbeteren van de vele vormen van ondersteuning en zorg. Kernwaarde: Katalysator De nieuwe organisatie zet als krachtige belangenbehartiger op een vernieuwende wijze en maatschappelijke beweging in gang die leidt tot baanbrekende duurzame resultaten Ankerwaarden: Breed deskundig en Bevlogen Wij zijn bekend met alle aspecten in het beleidsveld als belangenbehartiger voor mensen met een chronische ziekte c.q. een lichamelijke of verstandelijke beperking. We bundelen onze kennis en ervaring en dragen gevraagd en ongevraagd bij aan een integrale samenleving die er voor iedereen is. Wij strijden voor een betere maatschappij, ongeacht wie je bent. We zijn oplettend, signaleren en stellen zaken pro-actief aan de kaak op een wijze dat er ook echt aandacht voor ontstaat. Dat doen we met passie en daar waar mogelijk beleefd brutaal. Aspiratiewaarden: Verbindend en Autoriteit We bundelen onze kracht met netwerkpartners om een stevige positie midden in de samenleving te verkrijgen. We hebben lef in onze manier van doen. We prikkelen en stimuleren. En we zorgen voor een integrale benadering in ons streven naar een inclusieve samenleving Wij zijn een gezaghebbende en toonaangevende organisatie. Op het gebied van gelijkheid voor alle mensen zijn wij agenda zettend. Wij initiëren gespreksthema s en we beïnvloeden de algehele opinie daarover. We worden benaderd door politiek en media om onze mening te geven. Netwerkpartners willen graag met ons samenwerken in het verbeteren van de positie van mensen met een chronische ziekte c.q. een lichamelijk of verstandelijke beperking. 6

7 Organisatie en structuur Na de fusie per 1 januari 2014 zijn beide organisaties één vereniging met één bestuur, een directeur en een algemene vergadering van leden (ALV) die het hoogste besluitorgaan vormen. In de ALV wordt besloten over samenstelling bestuur, opdracht aan bestuur, inhoudelijke koers, werkplannen en financiën. Dit wordt twee maal per jaar in de Algemene Leden Vergadering geëffectueerd. Het bestuur werkt in opdracht van de ALV en functioneert op afstand. Het bestuur stelt de directie aan en is opdrachtgever van de directie en stelt de kaders waarbinnen de directie verantwoordelijk is voor de realisatie en de organisatie van gemaakte afspraken en resultaten. Dit wordt vastgelegd in een verenigingsplan. Het bestuur is toetssteen en sparringpartner voor de directie. Onder de directeur resulteert het bureau. Er werken ca. 35 medewerkers (25 fte), omzet is ruim 2 mio structureel en 1 mio projectgelden. De functies HRM, IT en F&A zijn uitbesteed. Organogram 7

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie