REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST"

Transcriptie

1 REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde infrastructuur? 5. Hoe beperken wij de frictiekosten? 6. Bestuurlijke instemming 2

3 1. Inleiding Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken dat er op 31 oktober 2013 transitiearrangementen betreffende de transitie van de jeugdzorg moeten zijn opgesteld. Negen gemeenten vormen de regio West Brabant Oost (WBO). Met het opstellen van dit regionaal transitiearrangement (RTA) voldoet de regio aan deze verplichting. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft vanuit het rijk opdracht gekregen om de arrangementen te beoordelen op basis van drie criteria 1 : a. Realisatie continuïteit van zorg Gemeenten moeten regelen dat voor zittende cliënten per 31 december 2014 dezelfde zorg en zorgaanbieder beschikbaar zijn in 2015, voor maximaal één jaar (met uitzondering van pleegzorg 2 ). Voor wachtende cliënten geldt dat de gemeente moet aangeven hoe zij toegeleid worden naar de zorg waar zij aanspraak op maken. In het arrangement moet daarom worden opgenomen hoe de gemeenten de huidige toeleidingsfuncties van BJZ vanaf 2015 vormgeven aangezien BJZ als organisatie per 2015 niet meer bestaat. b. Realisatie benodigde infrastructuur Om de zorgcontinuïteit te borgen moeten gemeenten in 2015 een zorginfrastructuur in stand houden, oftewel regelen dat de huidige aanbieders hun werkzaamheden zodanig kunnen voortzetten, dat zij in staat zijn om aan cliënten die zij op 31 december 2014 in zorg hebben, in 2015 dezelfde zorg te bieden. Het betreft de bestaande zorgaanbieders, aanbieders van jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de activiteiten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). c. Beperken van de frictiekosten als gevolg van de transitie Gemeenten moeten meedenken over het beperken van de frictiekosten die aanbieders verwachten op basis van de transformatie en de plannen van de gemeenten voor zorginkoop. Het arrangement is een afspraak van en tussen de negen gemeenten van regio West Brabant Oost. Het RTA op zich heeft geen juridische status, maar het continueren van zorg in 2015 (recht op zorg van bestaande cliënten voor maximaal 1 jaar) is wel vastgelegd in het wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer. 1 Zie bijlage: opdrachtbrief van rijk aan TSJ 2 Voor pleegzorg geldt geen maximale duur voor de continuïteit van zorg. 3

4 De afspraken die de gemeenten maken, zijn onder een aantal voorbehouden: Voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de toekomstige inhoudelijke en financiële kaders voor de jeugdhulp. Voorbehoud van volumes. In 2013 en 2014 kunnen de cijfers (gebruik zorgaanbod) veranderen. Voorbehoud van macrobudget. In de meicirculaire van 2014 kunnen er wijzigingen in het budget optreden ten opzichte van wat er via de meicirculaire 2013 bekend is gemaakt. Voorbehoud inwerkingtreding en/of wijziging in de reikwijdte van de Jeugdwet. Mocht de Jeugdwet op relevante onderdelen gewijzigd worden, dan heeft dat consequenties voor de inhoud van dit arrangement. Voorbehoud kwaliteitseisen. Wij maken deze afspraken met aanbieders van jeugdhulp onder voorbehoud dat deze aanbieders voldoen aan die kwaliteitseisen in de Jeugdwet die op voorhand toetsbaar zijn (zoals een effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling, medezeggenschap en systematische kwaliteitsbewaking en een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling). Voorbehoud certificering. Eventuele afspraken met betrekking tot uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering met het huidige BJZ en Landelijk Werkende maken wij onder voorbehoud van certificering van deze instellingen. 4

5 2. Doel, uitgangspunten en proces Dit transitiearrangement is opgesteld voor en door de negen gemeenten in de regio West Brabant Oost, te weten Aalburg; Alphen- Chaam; Baarle- Nassau; Breda; Drimmelen; Geertruidenberg; Oosterhout; Werkendam en Woudrichem. Zoals aangegeven in de opdrachtbrief aan de TSJ wordt dit arrangement getoetst op basis van de 3 bovengenoemde inhoudelijke criteria. Daarnaast wordt er een aantal proceseisen aan dit arrangement gesteld: *het arrangement bevat afspraken over hoe de continuïteit van jeugdhulp (alle zorgvormen) voor onze regio op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau wordt georganiseerd. Eventuele bovenregionale en landelijke arrangementen 3 worden toegevoegd. * het arrangement dient opgesteld te zijn in overleg met de relevante aanbieders en huidige financiers. * het arrangement dient bestuurlijk door de betreffende gemeenten te zijn vastgesteld en de cliënten * het arrangement dient uiterlijk 31 oktober 2013 ter beoordeling te zijn ontvangen door de TSJ. Voor dit arrangement is het door de 9 gemeenten vastgestelde Plan van Aanpak Samenwerken voor de Jeugd in West Brabant Oost leidend (Plan van Aanpak WBO). Daarin hebben wij gezamenlijk geformuleerd, welke visie wij hebben, welke waarden wij delen en welke leefregels daaruit voortvloeien. We zoeken daarbij naar een goede balans tussen eenheid in benadering (voorspelbaarheid en consistentie van beleid) en flexibiliteit in de inbedding in de lokale gemeenschappen. Dit mondt uit in een aanpak die focust op de inzet van generalisten (competente professionals) die in overleg met jeugd en ouders het overgrote deel van de ondersteuning en hulp zelf leveren. De 9 gemeenten organiseren ieder (of in combinaties waar dat gewenst is) het voorliggende veld en de inzet van generalisten. Leidraad hierbij zijn de gezamenlijk opgestelde leefregels en de gezamenlijke focus op kwaliteit voor jeugd en ouders. Deze zorg vindt plaats dichtbij huis (inclusieve zorg). Daarnaast organiseren wij de inkoop van en toeleiding tot specialistische zorg op regionaal WBO niveau. Specialisten sluiten op de vraag van jeugd, ouders en generalisten aan en bieden de hulp die nodig is. 3 De VNG sluit een landelijk transitiearrangement voor de functies met een landelijk specialisme met de betrokken aanbieders; dit arrangement is op 31 oktober 2013 gereed. 5

6 Daar waar een generalist niet een juiste diagnose kan stellen en/of zelf kan beoordelen waar een jeugdige het meest baat bij heeft, schakelt hij of zij een multidisciplinair adviesteam in. Dit adviesteam biedt intercollegiale consultatie aan generalisten en voert waar nodig onderzoek uit, stelt diagnoses en adviseert vervolgens jeugd, ouders en generalist bij welke specialistische hulp de jeugdige het meest gebaat is. Er zal een kleine groep kinderen en jongeren blijven die niet in het eigen gezin en/of op de eigen school geholpen kan worden. Zij zullen (tijdelijk) meer gebaat kunnen zijn bij exclusieve jeugdzorg. Exclusieve zorg kan (half)open en gesloten zorg zijn en plaatsvinden op vrijwillige of gedwongen basis. Onder deze exclusieve zorg scharen wij ook pleegzorg. Ook de organisatie en inkoop van deze exclusieve zorg doen wij als regio gezamenlijk. Naast de vrijwillige jeugdzorg organiseren wij binnen WBO ook de gedwongen jeugdzorg voor die kinderen waarvoor de rechter een maatregel voor kinderbescherming of jeugdreclassering heeft afgegeven. De uitvoering van deze maatregelen kopen wij in bij gecertificeerde instellingen. Met deze instellingen maken wij afspraken over hoe de inzet van jeugdbeschermers (gezinsvoogden) en jeugdreclasseerders aansluit op het werk van de generalisten. Dit zal leiden tot een beperktere invulling van de taak van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders dan in het huidige stelsel. Het Plan van Aanpak WBO vormt de basis voor de transformatie die wij willen bewerkstelligen binnen de jeugdzorg. Deze geldt voor alle zorgvormen. Het tempo en de reikwijdte van de transformatie zal echter sterk afhankelijk zijn van de aard en het karakter van de zorgvorm. Wij hebben de ambitie om zoveel mogelijk al per 2014 en 2015 te gaan werken volgens inrichting. Dit is ook de rode draad in de gesprekken die wij als regio ter voorbereiding op het transitiearrangement gevoerd hebben. Wij hebben dit arrangement dus ook benut om - naast afspraken ter borging van de zorgcontinuiteit - bindende afspraken te maken over het vroegtijdig starten met de transformatie van het stelsel naar de aanpak die wij als West Brabant Oost voorstaan. In dit arrangement geven wij aan voor welke zorgvormen wij al in 2015 (en eerder als mogelijk) transformatiemogelijkheden zien en wat daarvan de consequenties zijn voor de zorgaanbieders. Voor de overige zorgvormen geldt dat wij wel sturing zullen geven aan de inhoudelijke transformatie, maar dat wij daar binnen het budget voor kosten voor zorg voor 2015 geen aanvullende financiële consequenties voor instellingen aan verbinden. De zorg voor zittende cliënten in deze zorgvormen is daarmee geborgd. 6

7 Let wel: Alle instellingen worden geconfronteerd met de gevolgen van de door het Rijk opgelegde bezuiniging en de reservering die wij moeten maken voor algemene kosten en toeleiding Uitgangspunten voor het arrangement WBO hanteert de volgende uitgangspunten voor (de totstandkoming van) dit RTA. Algemene uitgangspunten voor dit RTA: Vertrekpunt is het totale regionale budget uit de meicirculaire 2013 DU Jeugdzorg. Geen toevoeging autonome middelen gemeenten. Daar waar mogelijk transformeren. Wij staan open voor nieuwe zorgaanbieders. Dit arrangement beperkt zich tot het borgen van zorgcontinuïteit voor bestaande cliënten bij aanbieders bij wie zij al in zorg zijn (inclusief aanbieders die zich buiten onze regio bevinden). Landelijke functies worden meegenomen in het landelijke arrangement dat als bijlage wordt toegevoegd aan ons RTA. Vrijgevestigden benaderen wij als één groep. Dit arrangement en de afspraken die hieruit voortvloeien betreffen nadrukkelijk de continuïteit van zorg in 2015, dus voor maximaal 1 jaar na de transitie (m.u.v. pleegzorg). De door het ministerie aangekondigde outcome indicatoren worden beoordeeld en daar waar gewenst gebruikt en aangevuld voor het maken van prestatie afspraken. Inhoudelijke uitgangspunten voor dit RTA (op basis van Plan van Aanpak WBO): Focus op versterken van generalistische zorg en reduceren specialistische en exclusieve zorg. Inzet van generalisten georganiseerd door 9 gemeenten voor zich, met gezamenlijke sturing op kwaliteit. Generalistische zorg wordt onttrokken aan instellingen voor gespecialiseerde zorg. Toegang tot de zorg wordt voor zowel vrijwillig als gedwongen kader onafhankelijk georganiseerd van het aanbod van gespecialiseerde zorg. Jeugd en ouders hebben keuzevrijheid (er is dus voor álle vormen van zorg meer dan 1 aanbieder). Aan de hand van de bovengenoemde uitgangspunten is de afgelopen weken per zorgvorm bekeken welke zorgonderdelen in aanmerking komen voor transformatie. 7

8 2.2. Breed draagvlak voor RTA West Brabant Oost Op 23 augustus en 5 september zijn er bijeenkomsten geweest met de huidige financiers, indicatiestellers (toegang) en de voor ons relevante aanbieders van zorg (zie bijlage voor een overzicht). Op 23 augustus lag de focus op de provinciaal gefinancierde zorg, op 5 september waren jeugd GGZ en zorg voor verstandelijk beperkte jeugd onderwerp van gesprek. Wij hebben op deze dagen met aanbieders verkend wat de mogelijkheden zijn om vanuit de kaders van het Plan van Aanpak WBO in 2015 continuïteit van zorg te combineren met de gewenste transformatie; ondersteuning en zorg ingericht conform het nieuwe stelsel zoals WBO dat voorziet. Deze gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Er is bij aanbieders een breed draagvlak voor de uitgangspunten en leefregels van het Plan van Aanpak WBO en er is consensus over de inrichting van het nieuwe stelsel. In de gesprekken is vooral gesproken over de mogelijkheden om al in 2014 en 2015 het stelsel in te richten conform Plan van Aanpak WBO. Dat wil zeggen dat we zo spoedig mogelijk gaan werken met teams van generalisten die onafhankelijk (van de specialistische zorg) georganiseerd zijn en dus geen organisatorische of financiële link hebben met aanbieders van specialistische zorg. Deze generalisten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van jeugd en ouders in en om huis. Jeugd, ouders en generalisten kunnen vervolgens - als nodig - specialisten inroepen als een kind of jeugdige naast de ondersteuning van een generalist specifieke, specialistische zorg nodig heeft. Die zorg kan inclusief zijn (dichtbij thuis en school, bijvoorbeeld therapieën, trainingen) of exclusief (wanneer de jeugdige erbij gebaat is om tijdelijk te verblijven in een residentiële setting (exclusieve zorg). Naast het onafhankelijk (van de aanbieders van specialistische zorg) positioneren van generalisten is er ook gesproken over het organiseren van een onafhankelijke toegang tot de zorg. Met de generalisten, vormen ook het te consulteren adviesteam en het geïntegreerde Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) de toegang tot specialistische zorg. Dit uiteraard naast de huisartsen (en jeugd- en kinderartsen). Met deze laatste groep gaan wij op korte termijn gesprekken voeren. Met de zorgaanbieders alsmede indicatiestellers en financiers zijn de inhoudelijke lijnen besproken. De uitkomsten hiervan zijn doorvertaald in dit RTA. De uiteindelijke financiële consequenties zijn afhankelijk van het huidige aanbod van de zorgaanbieders en kunnen dus per aanbieder verschillen. 8

9 Eind september hebben we een concept versie van dit RTA voorgelegd aan de zorgaanbieders met wie wij in gesprek zijn geweest, alsmede aan de huidige indicatiestellers BJZ en CIZ en de huidige financiers CZ en provincie Noord Brabant. Wij hebben aanbieders 4 gevraagd of ze zich kunnen vinden in de lijn van het RTA en onder welke voorwaarden/met welke aandachtspunten zij continuïteit van zorg garanderen. Doel hiervan: a. formele bevestiging van het draagvlak voor de WBO lijn inclusief gemeenschappelijke inspanning om transformatie handen en voeten te gaan geven in 2014 en 2015; b. garantie van zorgcontinuïteit in 2015 aan cliënten die op 31 december 2014 in zorg zijn bij huidige aanbieders; c. gedeeld beeld bij en gezamenlijke inzet op beperking van de frictiekosten. Daarnaast hebben wij CZ en de provincie Noord Brabant als huidige financiers gevraagd of zij dit RTA onderschrijven en actief mee willen werken om aanbieders en waar mogelijk indicatiestellers al in 2014 ruimte te bieden om de transformatie te starten. Op 1 oktober hebben wij de reacties op het concept RTA ontvangen. Op 8 oktober heeft op directieniveau een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de WBO gemeenten en JUZT, GGZ Breburg en Idris (Amarantgroep). Deze drie organisaties leveren tezamen een groot deel van de zorg. Zij hebben aangegeven in te stemmen met en mee te werken aan de transformatie in West Brabant Oost. Zij zien kansen om door slim samen te werken efficiënter specialistische zorg te kunnen verlenen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Daarmee hebben alle aanbieders alsmede CZ en provincie aangegeven dit RTA te onderschrijven. De aanbieders hebben aangegeven dat zij op basis van inhoud en procesafspraken in dit RTA continuïteit van zorg kunnen bieden. We hebben afgesproken dat we voor 31 december 2013 vaststellen met daarin een overzicht van onderdelen die uitwerking en nadere afspraken behoeven met daaraan gekoppeld fasering en planning. 4 In de bijlage is een lijst opgenomen van aanbieders die wij gesproken hebben. Samen verzorgen zij meer dan 75% van de zorg aan WBO jeugd (provinciale jeugdzorg, LVB zorg en Jeugd GGZ). Daarnaast wordt een groot deel van de zorg verleend via PGB en via tientallen kleinere organisaties en vrijgevestigde gedragswetenschappers en - therapeuten. Ook vanuit de 2delijns vrijgevestigden is deelgenomen aan de gesprekken. Aangezien dit geen formele vertegenwoordiging was, kunnen wij ook niet spreken van een formele onderschrijving van dit RTA door deze groep. De gesprekspartners konden zich evenwel vinden in de hoofdlijn van dit RTA. 9

10 De provincie Noord Brabant onderschrijft dit RTA en bevestigt de lijn zoals hierin verwoord. De provincie zal de ruimte bieden aan aanbieders en BJZ om in 2014 al te kunnen starten met de transformatie van het stelsel. De concretisering van afspraken over de invulling van Samen Sturen 2014 volgt in de komende weken. Uiterlijk 31 december 2013 hebben wij hierover bindende afspraken vastgelegd. CZ (als preferente zorgverzekeraar en zorgkantoor) onderschrijft dit RTA en wil in 2014 meedenken en meedoen in het realiseren van de door ons beoogde transformatie. De concretisering van afspraken volgt in de komende weken. Uiterlijk 31 december 2013 hebben wij hierover in een convenant de afspraken vastgelegd. BJZ en CIZ kunnen zich vinden in dit RTA en hebben actieve medewerking toegezegd om in lijn hiermee in 2014 stappen te zetten in de transformatie. In de volgende hoofdstukken werken wij ieder van de drie inhoudelijke eisen uit de opdrachtbrief van de TSJ uit. 10

11 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? Wij voldoen met de afspraken in dit RTA aan de eis dat cliënten die op 31 december 2014 in zorg zijn, die zorg in 2015 kunnen voortzetten bij de jeugdhulpaanbieder die deze zorg op 31 december 2014 biedt. Gezamenlijk streven wij ernaar om al in 2014 toe te werken naar de werkwijze met generalisten, die waar mogelijk dus al een deel van de ondersteuning aan cliënten bieden die nu nog onder het regime van de huidige Wet op de Jeugdzorg, de Zorgverzekeringswet en AWBZ valt. En wij streven ernaar om de omvang van de groep cliënten die op 31 december 2014 in zorg is, zo klein mogelijk te laten zijn, door bijvoorbeeld het beperken van de indicatieduur door BJZ. Hiermee creëren we ruimte om de ondersteuning en zorg zoveel mogelijk volgens de nieuwe werkwijze aan te bieden, terwijl de cliënt tegelijkertijd adequate zorg en ondersteuning blijft krijgen. Continuering van zorg bij dezelfde zorgaanbieder vindt plaats onder de voorwaarde dat cliënten dit ook willen (keuzevrijheid). Wij zijn dus voornemens om de zorginfrastructuur zodanig in te richten dat wij de gevraagde continuïteit van zorg voor zittende cliënten (31 december 2014) en van wachtlijstcliënten in 2015 kunnen borgen. Hieronder beschrijven wij op hoofdlijnen hoe wij voornemens zijn de (wettelijke) toeleidingsfuncties vanaf 2015 te beleggen, zodat wachtlijstcliënten kunnen worden toegeleid naar de zorg waar zij aanspraak op hebben. De zorg waar zij aanspraak op maken zal worden geleverd volgens de nieuwe inrichting van het jeugdzorgstelsel in onze regio Toeleiding Generalisten, adviesteam en huisartsen Voor wat betreft de toeleiding naar zorg hanteren wij het uitgangspunt dat deze onafhankelijk moet worden georganiseerd van het specialistisch zorgaanbod. Generalisten fungeren als eerste aanspreekpunt en coach voor jeugdigen en het gezin. Zij bieden het gezin ondersteuning in het dagelijks leven, het leren omgaan met bijvoorbeeld beperkingen of een psychische aandoening; maar ook met zaken als de gevolgen van echtscheiding en het goed aansluiten van de ondersteuning thuis en bijvoorbeeld zorg op school (passend onderwijs). 11

12 De generalist is daarmee regisseur en kan samen met jeugd en ouders ook specialistische zorg inroepen indien dat noodzakelijk is als aanvulling op de ondersteuning door diezelfde generalist. Jeugd, ouders en generalist kunnen de hulp van een (multidisciplinair samengesteld) adviesteam inroepen. Dat adviesteam kan consultatie bieden en krijgt de ruimte en bevoegdheden om diagnostiek en onderzoek uit te (laten) voeren. Het team levert zwaarwegend - al dan niet bindend - advies voor het inzetten van de zwaardere/specialistische vormen van zorg. Met de huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten zijn wij voornemens om afspraken te maken over afstemming met generalisten voor doorverwijzing naar specialistische zorg. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verplicht om op bovenlokaal niveau een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) te realiseren, waarin het huidige SHG en AMK samengaan. Bestuurders van de 18 West Brabantse gemeenten hebben besloten om te komen tot 1 advies- en meldpunt op de schaal van 18 gemeenten. In de uitwerking hiervan wordt rekening gehouden met de twee visies en uitwerkingen die de regio's West Brabant Oost en West Brabant West hebben voor wat betreft de transformatie van de jeugdzorg. Voor de toeleiding naar het gedwongen kader van jeugdhulp betekent dit het volgende: De functie van het huidige AMK bij BJZ vervalt per 2015 en wordt belegd bij het nieuwe AMHK. Het meldpunt moet onafhankelijk opereren en wordt wat de regio WBO betreft niet ondergebracht bij een gecertificeerde instelling die vanaf 2015 de uitvoering van JB en JR maatregelen voor rekening neemt. Met het AMHK maakt de regio WBO afspraken over werkwijzen. Deze afspraken gaan onder meer over de toeleiding naar het gedwongen kader, de afstemming met het interventieteam van het AMHK, en het omgaan met zorgmeldingen. Het AMHK zet per 1 januari lopende onderzoeken voort. In WBO zien wij dat vanaf 1 januari 2015 zorgmeldingen op twee plekken kunnen binnenkomen: bij het CJG (c.q. daar waar de generalisten zijn gepositioneerd) of bij het AMHK. Het zorgmeldingenteam van BJZ komt te vervallen. Met de politie worden nieuwe afspraken gemaakt zodat al hun meldingen bij het AMHK binnenkomen. Zorgmeldingen worden vervolgens opgepakt door CJG - Raad voor de kinderbescherming (RvdK) - AMHK en er wordt direct actie genomen. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgmelding wat betreft complexiteit en geschatte (on)veiligheid besluiten het AMHK, CJG en 12

13 RvdK gezamenlijk wat de vervolgaanpak van een melding is en stemmen, indien nodig, ook af met het Veiligheidshuis. De voorbereidingen op de integratie AMK / SHG lopen. In het najaar 2013 start een pilot voor het effectief en snel oppakken van zorgmeldingen door CJG, RvdK en AM(H)K. JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) JeugdzorgPlus (JZ+) is hulp met dwang en drang voor jeugdigen voor wie een 'machtiging gesloten jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter. In het huidige stelsel financiert het Rijk de 14 JZ+ instellingen en de plaatsingscoördinatie; Bureau Jeugdzorg indiceert voor JZ+. De 14 instellingen van JZ+ zijn ingedeeld in 5 landelijke zorggebieden. WBO valt onder zorggebied Zuid dat de provincies Brabant, Limburg en Zeeland bestrijkt. Het zorggebied Zuid heeft 5 instellingen voor JZ+ met elk een eigen specialisme. WBO heeft vooral te maken met de JZ+ instellingen van Juzt (Oosterhout) en Almata (Ossendrecht), maar WBO jeugd wordt ook in de andere 3 instellingen van gebied Zuid geplaatst. Ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van JZ+ gaat over van het Rijk naar de afgegeven. Gemeenten kunnen dan JZ+ inkopen bij geregistreerde instellingen. Voor 2015 zorgt WBO voor zorgcontinuïteit voor jeugdigen die op 1 januari 2015 zijn opgenomen in een instelling voor JZ+. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we het huidige schaalniveau handhaven van regio Zuid (Zeeland, Noord Brabant, Limburg) en inkoopafspraken en ook plaatsingscoördinatie regelen op het niveau van de drie provincies. Indicering voor gesloten jeugdzorg zullen we op het niveau van WBO uitwerken. Inhoudelijk voorzien wij geen majeure wijzigingen voor Wij willen wel samen met partners inzetten op het voorkomen van het aantal machtigingen voor JZ+ door middel van preventie en inzet van andere zorg. Dit najaar starten de gesprekken met de JZ+ aanbieders om, in lijn met bovenstaande, afspraken te maken over de organisatie van JeugdzorgPlus. 13

14 Crisiszorg Crisiszorg (of spoedeisende zorg) is bedoeld om snel in te kunnen grijpen bij een crisissituatie, waarbij een kind (of de ouders) gevaar loopt. In het huidige stelsel ligt de organisatie van de crisisdienst bij BJZ. Deze afdeling is 24-7 bereikbaar voor ouders en kinderen maar ook voor beroepskrachten die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie. Als de veiligheid van een kind gevaar loopt, gaat een medewerker van BJZ binnen twee uur naar het gezin toe en regelt de hulp die acuut nodig is. Binnen vier weken moet duidelijk zijn hoe de vervolghulp eruit gaat zien. Gemeenten zijn verplicht na 1 januari 2015 de toeleiding naar crisiszorg zoals die nu door BJZ geboden wordt, en per 2015 komt te vervallen, te organiseren. In WBO streven we naar een geïntegreerde crisisdienst voor alle jeugd. Uitgangspunten zijn een 24-7 bereikbaarheid van crisiszorg die ambulant en residentieel kan worden ingezet en ontschotting van de huidige crisisdiensten. Enkele aanbieders van jeugdzorg (Juzt, Idris en GGZ Breburg) hebben gezamenlijk al voorstellen ontwikkeld om te komen tot een dergelijke geïntegreerde crisisdienst. Deze worden de komende periode uitgewerkt waarbij gekeken wordt of het mogelijk is dit op WBO niveau te organiseren of dat een groter schaalniveau nodig is Uitvoering Generalisten jeugdzorg valt, wordt overgenomen door generalisten. Op dit moment brengen de zorgaanbieders in kaart welke onderdelen (soorten zorg) geschaard kunnen worden onder generalistische hulp. Die onderdelen worden per 2015, of waar mogelijk eerder onttrokken uit hun aanbod. Wij werken aan het opstellen van basis competenties voor alle generalisten en een heldere afbakening tussen de generalisten en de specialisten. Het basis competentieprofiel voor generalisten en de afbakening tussen generalisten en specialisten moet voor alle gemeenten in WBO hetzelfde zijn. Binnen de teams van generalisten willen wij op lokaal niveau diverse expertises borgen (expertise op bijvoorbeeld zorg voor LVB, expertise op GGZ etc.). Binnen de teams kan onderscheid zijn in de rollen (bijvoorbeeld schoolcjg- ers die fungeren als eerste aanspreekpunt voor jeugd, ouders en professionals en cjg- coaches die 1- op- 1 gezinnen ondersteuning bieden). 14

15 Zo kan bepaalde (ondersteunings)vraag en een generalist. Hoe de teams werken en welk onderscheid er binnen teams gemaakt wordt in rollen en profiel) is aan individuele gemeenten. De teams van generalisten dienen op wijk- en gemeenteniveau met huisartsen/ Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)- GGZ en eerstelijns/generalistische GGZ (vrijgevestigden) samenwerkingsafspraken te maken. Wij zijn voornemens om als WBO de mogelijkheden daarvoor gezamenlijk met zorgverzekeraars, huisartsen en (vertegenwoordiging) van eerstelijns GGZ- aanbieders te verkennen. De uiteindelijke uitwerking en samenwerking in de praktijk is een lokale aangelegenheid. NB: op dit moment heeft zich vanuit de vrijgevestigde GGZ aanbieders alleen een afvaardiging vanuit de tweedelijns psychotherapeuten/psychiaters gemeld, wij hebben dus geen gesprekspartner vanuit eerstelijns vrijgevestigden. Specialistische zorg Wij zijn voornemens om de specialistische zorg (die onderdelen die niet uitgevoerd gaan worden door generalisten dan wel geen onderdeel gaan uitmaken van de onafhankelijke toegang/toeleiding) voor bestaande cliënten per 31 december 2014 in 2015 te continueren bij de huidige aanbieders. Wij zijn wel voornemens om afspraken te maken over gezamenlijke inzet om specialistische zorg waar mogelijk af te bouwen. Dit willen wij onder andere formaliseren via de Samen Sturen afspraken die wij met de provincie, BJZ en provinciale gefinancierde zorgaanbieders gaan maken voor het jaar Tegelijkertijd maken wij hierover afspraken met CZ als zorgkantoor, CZ als zorgverzekeraar en met andere zorgverzekeraars. Daarnaast zijn wij voornemens om met relevante aanbieders afspraken te maken over (sectoroverstijgende) integratie van hun zorgaanbod. Juzt, GGZ Breburg en Idris/Amarant hebben daartoe al enkele voorstellen neergelegd die wij de komende periode met elkaar verkennen. Uitvoering van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming kan een rechter een maatregel in het 15

16 gedwongen kader opleggen: een maatregel voor kinderbescherming of een maatregel jeugdreclassering. Deze maatregelen worden nu uitgevoerd door BJZ en een aantal landelijk werkende instellingen. Gemeenten zijn verplicht om deze maatregelen na 1 januari 2015 uit te laten voeren door gecertificeerde instellingen. Om zorgcontinuïteit te garanderen voor jeugdigen met een maatregel zal WBO JB- en JR- maatregelen per 1 januari 2015 afnemen van (nieuw te vormen) gecertificeerde instellingen die op dat moment lopende maatregelen uitvoeren. WBO maakt met gecertificeerde instellingen afspraken over de aansluiting van de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders met de generalisten. Dit wordt verder uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met de landelijk vastgestelde normenkaders voor JB en JR en de volgende uitgangspunten die voor WBO van belang zijn: - De jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder is leidend op het terrein waar de rechtelijke opdracht betrekking op heeft. Hij/zij werkt niettemin nauw samen met de generalist die - ook in het gedwongen kader- bij het gezin betrokken blijft en ondersteuning verleent. De jeugdbeschermer/ reclasseerder houdt toezicht op het, samen met de generalist, opgestelde plan. - In het geval van een dubbele maatregel zal er vanuit de gecertificeerde instellingen ingezet moeten worden op de uitvoer van deze maatregelen door 1 persoon. - De gecertificeerde instellingen leveren gezinsvoogden en jeugdreclasseerders maar voeren geen drang uit; dit zal worden belegd bij de generalisten. - Keuzevrijheid; meerdere gecertificeerde instellingen leveren vanuit hun specifieke expertise of levensbeschouwelijke aard de juiste jeugdbeschermer/ jeugdreclasseerder die bij het gezin past. De regio WBO wil g van JR en JB maatregelen vormgeven op het niveau van de veiligheidsregio West en Midden Brabant. Het leveren van maatwerk op regioniveau en een goede aansluiting met het generalistisch veld staan hierbij voorop. 16

17 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde infrastructuur? 4.1. Beschikbaar budget als uitgangspunt Vertrekpunt is het budget voor regio WBO uit de meicirculaire 2013, namelijk 65,6 miljoen. Aandachtspunten hierbij zijn: - in dit budget is de opgelegde korting vanuit het Rijk van 4% in het jaar 2015 al verwerkt; - dit budget is gebaseerd op de gerealiseerde kosten in Eventuele kostenstijgingen, loonkostenontwikkeling in de jaren 2013 en 2014 zijn hierin niet meegenomen. De totale bezuiniging die het Rijk doorvoert is daarmee dus groter dan 4%; wij reserveren daarom vanuit het beschikbare budget een bepaald percentage voor deze eventuele kostenstijgingen; - het budget is zowel voor het organiseren van de zorg, de uitvoeringskosten behorend bij de ambtelijke organisatie, de toegang als voor de zorgkosten zelf; - de bezuiniging van 4% is overall, maar dit kan niet op alle onderdelen worden doorgevoerd (op de persoonsgebonden budgetten mag bijvoorbeeld geen korting worden doorgevoerd) Wat reserveren wij waarvoor? Algemene kosten Wij reserveren tenminste 2% van het macrobudget (o.b.v. berekening Berenschot) voor beheerskosten van het jeugdzorgstelsel. Kosten zorg en toeleiding Huidige inschatting is dat circa 5% - 10% van de kosten benodigd is voor de toeleidingsfuncties. Wij reserveren daarom vooralsnog 10% van het resterende macrobudget voor toeleiding. Binnen de kosten zorg is verder sprake van een verstrekking van PGB (vanaf 2014 alleen voor bestaa.b.v. doorgevoerd (tarieven staan vast). Het betreft wettelijke aanspraken. Als we de aanname doen dat de bestaande toekenningen c.q. omvang van de PGB's onverminderd zouden worden voortgezet, dan geldt dat de opgelegde generieke besparing van 4% door een kleinere groep dient te worden opgevangen. In de berekening betekent het voorlopig dat er wordt uitgegaan 17

18 van een hoger percentage (5% ipv 4%) om de noodzakelijke besparing te realiseren en binnen het budget te blijven. Globaal reserveren wij dus ongeveer 15% (afgerond met marge) van het totaal beschikbare budget voor het opvangen van eventuele tussentijdse kostenstijgingen inclusief verdiscontering PGB (+1% extra, de bezuinigingstaakstelling rijk minus 4% voor 2015 is reeds voorzien in budget meicirculaire); voor het organiseren van de jeugdhulp (beheerskosten 2%) en de toeleiding naar zorg (10%, o.a. huidige taken BJZ en CIZ en verwijsroute/afspraken huisartsen). Het budget dat beschikbaar is voor uitvoering van jeugdhulp (kosten zorg) is dus ± 85% van het totaal beschikbare budget. NB: Inmiddels is landelijk bekend geworden dat voor het RTA af te sluiten via VNG voorlopig een percentage van 2,2% gereserveerd dient te worden voor uitvoering van deze specialistische functies 5 binnen het zorgaanbod Verdeling kosten zorg over de drie zorgsoorten soorten (in navolging van de opdrachtbrief). Dit zijn Jeugdzorg, Jeugd- GGZ, Jeugd- VB (zorg voor verstandelijk beperkte jeugd). Binnen deze zorgsoorten bestaat een overlap van de huidige financieringsstromen: Jeugdzorg: Provinciaal vrijwillige jeugdzorg, BJZ (toeleiding, indicatieorgaan)) en JB/JR Rijk gesloten jeugdzorg Jeugd- GGZ: Zvw Awbz (klein deel) Jeugd- VB: Awbz 5 In het landelijk transitiearrangement in de bijlage (volgt wanneer beschikbaar) staat beschreven om welke functies het gaat. 18

19 Figuur : macrobudget over te hevelen jeugdzorgmiddelen (mln. euro) uit Verdeling historische middelen mei Op basis van de landelijke cijfers kan worden gesteld dat het: Aandeel Provincie/Rijk in de jeugdzorgkosten: 51% Aandeel Zvw in de jeugdzorgkosten: 21% Aandeel Awbz in de jeugdzorgkosten: 28% Nb Helaas is het nog niet mogelijk om in plaats van een indeling op basis van financieringsbron naar de omzet per (zorgsoort) te komen. Wij maken in de zorg. Vanaf 2015 (en zoveel eerder als mogelijk) willen wij de generalistische zorg naar de voorkant halen en buiten het aanbod van specialistische zorgaanbieders vormgeven. Met de zorgaanbieders is hierover gesproken en aan hen is gevraagd om mee te denken voor welke zorg dit geldt. In dit transitiearrangement wordt een globale indeling gemaakt, de verfijning zal in samenspraak met het veld en professionals nog plaatsvinden. dat de betrokken gemeenten vervolgens lokaal aanwenden voor de inzet van generalisten. 19

20 Daarnaast reserveren wij een deel van de zorg voor onafhankelijke diagnose en onderzoek (te leveren resp. in te schakelen door het adviesteam om te kunnen komen tot een onafhankelijk advies. Op dit moment wordt vrijwel alle diagnostiek uitgevoerd door zorgaanbieders zelf. Met zorgaanbieders werken wij uit welke onderdelen overgaan naar het adviesteam. Die worden dan eveneens onttrokken uit het budget voor zorg van de instellingen. Vervolgens verdelen wij het resterende budget over de drie zorgsoorten. Dit doen wij vooralsnog aan de hand van bovengenoemde aandelen in het gerealiseerde zorgverbruik. Dit onder voorbehoud van de verschuivingen in de komende jaren, de regiospecifieke situatie voor WBO en met een marge van plus of min 5% omdat het aandeel per regio of jaar fluctueert afhankelijk van wetgeving en beleidskeuzes die de zorgconsumptie over en weer beïnvloeden. De instellingen moeten vervolgens op basis van hun huidige zorgaanbod en omvang cliënten een inschatting maken welk budget zij kunnen verwachten in

Transitie Jeugdzorg Regio West Brabant Oost (WBO)

Transitie Jeugdzorg Regio West Brabant Oost (WBO) Transitie Jeugdzorg Regio West Brabant Oost (WBO) Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionaal Transitie Arrangement West Brabant Oost Datum: 30 oktober 2013 Tijdstip: aanvang programma 19.30 uur,

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

gemeente werkendam 23OKT2013 werkendam.n aan de raadsleden Geachte heer/mevrouw,

gemeente werkendam 23OKT2013 werkendam.n aan de raadsleden Geachte heer/mevrouw, gemeente werkendam aan de raadsleden Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

SCW/WZ/KvW. postadres Postbus 10150, 490Ũ GB Oosterhout telefoon U0162

SCW/WZ/KvW. postadres Postbus 10150, 490Ũ GB Oosterhout telefoon U0162 gemeente WW w Oosterhout ii nu i ii hi iii ii i ini ii I0.1302849 28/10/2013 Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij SCW/WZ/KvW k.van.waesberghe@oosterhout.nl (0162) 48 9252

Nadere informatie

CONCEPT SPOORBOEKJE. A) Generalisten

CONCEPT SPOORBOEKJE. A) Generalisten Spoorboekje transformatie jeugdzorg West Brabant Oost (WBO) In 2015 worden wij gemeenten in de regio West Brabant Oost - verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In ons Regionaal Transitie Arrangement (RTA)

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM Wmo-adviesraad gemeente Woudrichem secretariaat: mevrouw A. Hogenhorst Postbus 6 4285 ZG Woudrichem tel.: 0183 308158 e-mail: ahogenhorst@woudrichem.nl College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus Welkom Jeugdzorg@breda.nl Programma - dagvoorzitter Simone Mante 17:00 uur Opening door wethouder van Lunteren 17:15 uur Toegang tot

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 4 4 7 6 'f fä Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons

Nadere informatie

Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg

Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 43.979 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio Noordoost-Brabant Samenvatting: Door de decentralisatie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE97BEC7220* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-25430/DV.13-288, afdeling Samenleving. Sellingen, 5 december 2013 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd Voorbereidende raadsvergadering: 26 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 17 december 2013 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost. 1. Samen voor de jeugd

Plan van Aanpak Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost. 1. Samen voor de jeugd Plan van Aanpak Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost 1. Samen voor de jeugd Als gemeenten zijn we druk aan de slag met het realiseren van een kwalitatief goede infrastructuur van ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant

Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant Datum: 14-10-13 Onderwerp Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant Status Besluitvormend Voorstel 1. Het regionaal transitiearrangement Jeugdzorg, een gezamenlijk voorstel

Nadere informatie

0 Heerhugowaar Stad van kansen

0 Heerhugowaar Stad van kansen 0 Heerhugowaar Stad van kansen Besluit: imrtav\*ew^ jjįooretelnummer: 3o 'ĩ.^ o a 5 Raadsvergadering : g 2Q13 Agendanr.: 9 Voorstelnr.: RB2013202 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Programma:

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitiearrangement West Friesland en Regio Alkmaar. Inleiding, beleid, afspraken & planning

Transitiearrangement West Friesland en Regio Alkmaar. Inleiding, beleid, afspraken & planning Transitiearrangement West Friesland en Regio Alkmaar Inleiding, beleid, afspraken & planning Agenda Inleiding Uitvraag & Procedure RTA Doelstellingen en intenties Overige Planning Agenda Inleiding Uitvraag

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr.

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen van bestuurlijke kaders uit de notitie 21 voor de jeugd 2.0 Soort: Kaderstellend Opsteller: E.J.M. Toonen-van den Berg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

COMMISSIESTUK. Informatief

COMMISSIESTUK. Informatief COMMISSIESTUK Informatief COMMISSIE BURGERS Agendanummer 7 d.d. 10 juni 2014 De leden van COMMISSIE BURGERS van de gemeente Asten Onderwerp : 21 voor de jeugd 2.0 Portefeuillehouder : WIII Samenvatting

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Programma 19.00-19.30 Inloop 19.30-19.35 Opening Regionaal transitiearrangement jeugd

Nadere informatie

Transitiearrangement West Friesland en Regio Alkmaar. Inleiding, beleid, afspraken & planning

Transitiearrangement West Friesland en Regio Alkmaar. Inleiding, beleid, afspraken & planning Transitiearrangement West Friesland en Regio Alkmaar Inleiding, beleid, afspraken & planning Agenda Inleiding Uitvraag & Procedure RTA Keuzes en knoppen Overige Planning Agenda Inleiding Uitvraag & Procedure

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Zeeuws transitiearrangement Jeugd. CZW 11 oktober 2013

Zeeuws transitiearrangement Jeugd. CZW 11 oktober 2013 Zeeuws transitiearrangement Jeugd CZW 11 oktober 2013 Agenda 1. Reacties zorgaanbieders en huidige financiers 2. Nadere toelichting percentages 3. Aanpassingen 4. Vervolgproces 5. Betrekken gemeenteraden

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.13.03143 G.13.03143 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP 272 Datum collegebehandeling: 12 november 2013 Steller: Ineke van der Laan Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inrichtingskader. Zorg voor Jeugd in West-Brabant West T0ELEIPIN6 N/W NIET VRIJ TOESANKELI3KE 20R6. S/WENWERKIN6 ÍYlET VlNPPW/WEN

Inrichtingskader. Zorg voor Jeugd in West-Brabant West T0ELEIPIN6 N/W NIET VRIJ TOESANKELI3KE 20R6. S/WENWERKIN6 ÍYlET VlNPPW/WEN Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West VÏj IMRICHTIM6 RECHTEN MN HET S/WENWERKIN6 ÍYlET VlNPPW/WEN VR/W6VERHËLPERIN6 LICHTE OPVOËPONPER5TEUNIN6 BEPALEN V/W BEN0PI6PE 0NPĒRSTĒÜNIN6 ÉN ľors

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak "Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost"

Plan van Aanpak Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost Onderwerp Volgnr. 2013-023 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Afdeling Datum voorstel Plan van Aanpak "Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost" Corine Gaikhorst Samenleving Opiniërende

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Mandatering DB-Holland Rijnland vaststellen transitiearrangement jeugdhulp

Mandatering DB-Holland Rijnland vaststellen transitiearrangement jeugdhulp B en W. nr. 13.0675 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Mandatering DB-Holland Rijnland vaststellen transitiearrangement jeugdhulp Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

brief aan staatssecretaris F. Teeven over functies Bureau Jeugdzorg Gelderland

brief aan staatssecretaris F. Teeven over functies Bureau Jeugdzorg Gelderland Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan staatssecretaris F. Teeven over de functies van Bureau Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 11 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/401 afdeiing: Welzijn Onderwerp: Regionaal Transitiearrangement

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

*Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293

*Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293 *Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken inkoop jeugdhulp 2015 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Datum

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

In te stemmen met het visiedocument doorontwikkeling Centrum voor jeugd en gezin Werkendam en Woudrichem

In te stemmen met het visiedocument doorontwikkeling Centrum voor jeugd en gezin Werkendam en Woudrichem voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Visiedocument doorontwikkeling CJG samenvatting Het huidige Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Werkendam en Woudrichem is er om de ouders en jeugdigen

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement jeugd. West- Brabant west Oktober 2013

Regionaal Transitiearrangement jeugd. West- Brabant west Oktober 2013 Regionaal Transitiearrangement jeugd West- Brabant west Oktober 2013 1 Bestuurlijke afspraken 4 2 Inleiding 5 2.1 Inhoud van het transitiearrangement 5 2.2 Proces 6 2.3 Voorbehouden 6 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: 27 raadsleden ( 3 uit Boekel, 5 uit Landerd, 3 Sint-Oedenrode, 8 uit Uden, 8 uit Veghel 5 wethouders jeugdbeleid

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie