Het woord van de Mayeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Editie september 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Net als in 2011 kunnen wij alleen maar de weersomstandigheden van de maand juli betreuren die uiterst regenachtig geweest zijn voor het merendeel van de Belgen die tijdens deze zomerperiode in het land gebleven zijn. Gelukkig was de maand augustus helemaal anders en opbeurend. De vakantieperiode was voor de studenten de uitgelezen kans om even uit te blazen, en voor anderen om de batterijen opnieuw op te laden dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is. En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... Wat de activiteiten van september betreft in onze steeds meer met bloemen versierde gemeente (zoals u hebt kunnen vaststellen), is er de doorgang van de Gordel op zondag 2 september, waarvoor wij elk teken van politieke eis hebben verboden, opdat deze manifestatie als een sport- of familiale manifestatie wordt beschouwd en niet als een politiek verloop. De organisatoren hebben deze aanbeveling trouwens aanvaard en hebben bevestigd dat deze editie de laatste zal zijn. Met het oog hierop vraag ik dan ook dat vanuit de bevolking geen enkele reactie noch initiatief genomen wordt ten aanzien van deze manifestatie. Dit jaar zal de Autoloze zondag in het Brussels gewest plaatshebben op 16 september. Onze gemeente zal ondanks alles toegankelijk blijven, maar vergeet deze activiteit niet indien u zich naar Brussel wilt begeven op zondag 16 september tussen 9 en 18 uur. Op cultureel vlak, en wegens groot succes in oktober vorig jaar, vestig ik de aandacht op een tweede voordracht door Lena Leblon over de Linkebeekse schilder Juliette Wytsman. Deze nieuwe voordracht wordt georganiseerd op donderdag 20 september om 20u in de toneelzaal van de Hoeve t Holleken. Juliette Wytsman leefde 40 jaar in haar huis in Oplinkebeek en de grote tuin te midden van een nog grotendeels ongerept landschap inspireerde haar tot tal van doeken. Het Feest in Linkebeek, tenslotte, heeft plaats op dezelfde dag als de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, namelijk op zondag 14 oktober. Ik hoop op uw talrijke aanwezigheid op dit feest, dat een mengeling van kermis, rommelmarkt, concerten, tentoonstellingen en degustaties wordt. Op een ander vlak, wil ik de leerlingen van het zesde leerjaar, die allemaal met glans geslaagd zijn voor hun examens, feliciteren. De gemiddelde resultaten, behaald op het examen, lagen zowel bij de Franstaligen als bij de Nederlandstaligen ruim boven het gemiddelde van de respectievelijke gemeenschappen. Dit bevestigt de hoge kwaliteit van ons gemeentelijk onderwijs. Zoals elk jaar hebben verschillende studenten vanaf 16 jaar, zich bij ons aangesloten om in de gemeente te werken tijdens de vakantieperiode. Wij zijn ervan overtuigd dat een keurige en verzorgde omgeving bijdraagt tot een goede levenskwaliteit voor alle Linkebeekenaren. Daarom werden een aantal van onze jobstudenten belast met de verfraaiing en het grondig onderhoud van de gemeente. Opdracht volbracht, we moeten erop wijzen dat de groep studenten dit jaar voortreffelijk werk leverde. Onze dank hiervoor. Tenslotte nog een boodschap waar ik veel belang aan hecht: veel geluk aan alle universitairen met een tweede zittijd, en aan alle anderen wens ik een goede start van het nieuwe schooljaar en een goede hervatting van het werk. Bovendien wensen we aan al onze medeburgers een interessante en constructieve gemeentelijke kiescampagne. Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Gemeente- en Provincieraadverkiezingen p. 2 - Openingsuren van het gemeentehuis p. 2 - Huwelijksverjaardagen p. 3 - Gas - elektriciteit: durf vergelijken! p. 3 - Beheerovereenkomsten met landbouwers p. 3 - Mededeling van het plaatsingsbureau VDAB p. 4 - Gezocht: gemachtigde opzichters! p. 4 - Linkebeekse feesten p. 5 - Buzzy Pass p. 5 - OCMW-info p. 6 - Huisartsenwachtpost p. 6 - Milieu-info p. 7 - Sociale informatie p. 7 - Culturele informatie p. 8 - Sportieve informatie p. 9 - Kleine berichten p. 9 - Activiteitenkalender p. 10 Gemeente- en Provincieraadverkiezingen De volgende gemeente- en provincieraadverkiezingen zullen doorgaan op zondag 14 oktober van 8 tot 13 uur. Alle kiezers zullen een uitnodiging ontvangen waarop het stembureau zal aangeduid zijn, hetzij in de gemeenteschool (A. Van Dormaelstraat), hetzij in de Hoeve 't Holleken (Hollebeekstraat). Wij herinneren u eraan dat elke kiezer opgeroepen wordt om leden van de Gemeenteraad, leden van de OCMW-raad, evenals provincieraadsleden voor Vlaams-Brabant waar Linkebeek sedert 1995 deel van uitmaaktte verkiezen. Iedere kiezer zal hiertoe 3 stembiljetten ontvangen. De Europese en niet-europese onderdanen van Linkebeek die zich inschreven om te stemmen tijdens deze gemeenteraadverkiezingen zullen, zoals de Belgische kiezers, een uitnodiging ontvangen, maar zullen enkel stemmen voor de verkiezing van de Gemeenteraad. Indien u geen uitnodiging ontvangt in de dagen die aan de verkiezingen voorafgaan, kan u naar het Gemeentehuis komen om na te kijken of u wel degelijk op de kiezerslijst opgenomen werd. Indien u denkt in de onmogelijkheid te zijn om u naar het stembureau te begeven op 14 oktober (ziekte, reis, enz ), gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het gemeentebestuur teneinde een formulier voor volmacht te bekomen (uiterste datum voor tijdelijk verblijf in het buitenland: 11 oktober). U kan dit formulier eveneens vinden op de website Indien u uw uitnodiging verloren heeft, dient u zich eveneens, voorzien van uw identiteitskaart, te melden in het stembureau, tijdens de voorziene uren. Op de dag van de verkiezingen zal elke kiezer, in het stembureau aangeduid op zijn uitnodiging, drie stembrieven ontvangen: een witte stembrief voor de Gemeenteraad, een blauwe stembrief voor het OCMW en een groene stembrief voor de Provincieraad. De Europese kiezers ontvangen enkel een witte stembrief. Voor elk van deze drie stembrieven zijn er 3 mogelijkheden om geldig te stemmen: 1. ofwel duidt u één enkel vakje vóór een naam aan; 2. ofwel duidt u meerdere vakjes vóór de namen aan op dezelfde lijst (elke op deze manier gekozen kandidaat ontvangt een voorkeurstem); 3. ofwel duidt u het vakje aan boven aan een lijst. Gemeenteraad Datum volgende gemeenteraad: maandag 3 september om 20 uur. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het gemeentehuis De leden van het Schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 11 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Openingsuren van het gemeentehuis Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur en van tot 16 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur.

3 Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast waterlopen Om ongemakken te vermijden als gevolg van de hoge waterstanden, herinneren wij u eraan dat het verboden is groot vuil (gemaaid gras, meubels, hout, ) te storten of op de oever mobiele voorwerpen achter te laten die bij de minste hoge waterstand door het water kunnen worden meegesleurd. De kans is immers groot dat het afval, eens het door het water is meegesleurd, een natuurlijke dam zal vormen ter hoogte van de roosters op het kruispunt van de Alsembergsesteenweg en de Linkebeekstraat waardoor het risico op een overstroming van het lager gelegen gedeelte van uw wijk verhoogt. Deze instructie heeft een wettelijke basis krachtens artikel 32 van het reglement op de onbevaarbare waterlopen van de provincie Brabant, dat bepaalt: het is verboden een of andere beplanting te doen of hout, of andere producten op te slaan op minder dan 2 meter van de top der oevers. Dank voor uw begrip. Huwelijksverjaardagen Gouden bruiloft - hebben hun 50e huwelijksverjaardag gevierd: - het echtpaar Daniel Queeckers en Eliane Hereman op 8 juli - het echtpaar Jacques Dubreucq en Karin Moberg op 24 juli - het echtpaar Jean Pierre De Becker en Gabrielle Goossens op 28 juli. Gas - elektriciteit: durf vergelijken! Uitgaven voor aardgas en elektriciteit maken een groeiend deel uit van het gezinsbudget. Daarom wordt net vóór de winter een grootscheepse informatiecampagne georganiseerd om de consumenten te helpen in de zoektocht naar de meest aangepaste leverancier voor gas/elektriciteit. Een team van de FOD Economie zal ter beschikking staan om samen met u en volgens uw behoeften de verschillende energieleveranciers op de computer te vergelijken. De papieren versie van de simulatie zal u overhandigd worden, zodat u dan kan nadenken over de verschillende mogelijkheden die er voor u bestaan. Wenst u deze vergelijking te maken, begeef u dan naar het Gemeentehuis op donderdag 20 september tussen 15 en 20 uur, vergeet niet uw laatste jaarlijkse factuur van uw huidige energieleverancier mee te nemen. Een team zal er u opwachten om u te helpen bij de simulatie en om te durven vergelijken! Doel is de burger deze oefening regelmatig te laten uitvoeren zodat hij de aanbiedingen op de markt steeds opnieuw evalueert en zo de leverancier kiest die hem het best past en zeker vanaf januari 2013 wanneer de aardgas- en elektriciteitsprijzen weer vrij zullen zijn. Ter herinnering: tot eind december 2012 worden de prijzen bevroren. Bovendien heeft de federale regering zich voor september ertoe verbonden dat de Belgische burger kosteloos naar een andere energieleverancier kan overstappen. De burger zal dus geen opzegvergoeding meer moeten betalen. Beheerovereenkomsten met landbouwers De succesvolle samenwerking met landbouwers wordt voortgezet. Ruim 10 jaar geleden sloten landbouwers in onze gemeente de eerste beheerovereenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook in 2011 werd de werking rond deze milieumaatregelen voortgezet. Jaar na jaar worden aflopende overeenkomsten in een nieuw contract gegoten en worden nieuwe maatregelen op het terrein aangelegd. Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk van de toegepaste maatregel. Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers. Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onderhoud van poelen en houtkanten, het bestrijden van erosie, het beschermen van bosranden en holle wegen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het beschermen van akker- en weidevogels enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van akkervogels - kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast. 3.

4 Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten. De voorbije jaren kenden vooral de erosiebestrijding en het perceelsrandenbeheer succes. In totaal is er in Linkebeek door lokale landbouwers bijna 3 kilometer aan grazige en soms bloemrijke randen aangelegd. Soms vind je die grazige stroken in het midden van de akkers om afspoelende grond op te vangen, of zie je een bloemrijke rand langs een kwetsbare bosrand of holle weg. Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente en natuurlijk onze landbouwers! Meer info: zie Contact: bedrijfsplanner VLM Frederik Hanssens (regio Pajottenland en Zennevallei) Mededeling van het plaatsingsbureau VDAB De jongeren die het schooljaar beëindigen en werkzoekende zijn, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven bij de V.D.A.B. via of telefonisch op het nummer Bijkomende informatie: De werkzoekenden zijn gelukkig niet gebonden aan hun arrondissement of hun gewest om werk te vinden. Een samenwerking tussen gewesten en verschillende bureaus voor arbeidsbemiddeling is mogelijk. Het blijkt dat deze mogelijkheid niet gekend is bij het grote publiek. De werkzoekenden van Linkebeek kunnen zich dan ook, op vrijwillige basis, laten inschrijven bij ACTIRIS (vroeger de BGDA - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling), als "vrije" werkzoekende. Ze zullen door de plaatsingsambtenaren worden geselecteerd, zonder onderscheid te maken wat hun woonplaats betreft, op basis van de formele criteria der werkaanbiedingen waarover zij beschikken. Om zich bij ACTIRIS als werkzoekende in te schrijven, volstaat het om zich ofwel persoonlijk aan te bieden bij ACTIRIS, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, ofwel aan de V.D.A.B., waarvan ze afhangen, een kopie te vragen van hun geïnformatiseerd dossier en het naar ACTIRIS te sturen, met het verzoek hen als werkzoekende in te schrijven. Dit neemt niet weg dat de personen die hun werk verliezen en de pas afgestudeerden zich in de eerste plaats moeten inschrijven bij het bureau voor arbeidsbemiddeling waarvan zij afhangen, t.t.z. te 1500 Halle, Bergensesteenweg 432, Gezocht: gemachtigde opzichters! Met de inzet van gemachtigde opzichters in de schoolomgeving kan de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Kinderen worden geholpen om de straat over te steken. Hun aanwezigheid heeft eveneens een afschrikkend karakter voor de bestuurders die zouden geneigd zijn om snel te rijden in deze wijk. Wij doen een oproep tot elkeen die een deel van zijn tijd wenst in te zetten om s morgens bij de aanvang van de lessen of s avonds na de schooluren als gemachtigd opzichter op te treden. Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden,... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel. Indien u geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met Martine Tahon die u de nodige informatie zal verschaffen. Bewoners van de Esselaar Gezien het succes van het wijkfeestje van de vorige jaren, organiseren de inwoners van de wijk op zondag 9 september hun jaarlijks drankje om uur ter hoogte van het nummer

5 Autoloze zondag In het kader van de Europese Week van Vervoering, zal Brussel op zondag 16 september a.s. autovrij zijn. U kan alle nuttige informatie over de autoloze zondag terugvinden op de website Linkebeekse feesten 2012 Zondag 14 oktober Wij verwachten u talrijk op zondag 14 oktober op de Linkebeekse feesten, mix van rommelmarkt, kermis, muziek, tentoonstellingen en degustaties. Kermis voor groot en klein op het Gemeenteplein Rommelmarkt die zich uitstrekt over het Gemeenteplein en de Dapperensquare van 9 tot 16 uur Tentoonstelling van de schilder Lismonde in het Gemeentehuis van 11 tot 18 uur met de medewerking van de Stichting Lismonde Feestelijke opening om 11 uur Tentoonstelling van Linkebeekse briefkaarten (verzameling Jean Lefebure) in het Gildenhuis van 10 tot 18 uur Tentoonstelling «Bus» met als thema de verkeersveiligheid Degustatie van ambachtelijk bier in de Moelie Rock-concert op openluchtpodium op het Gemeenteplein. Om uw plaats te reserveren op de rommelmarkt, kan u vanaf 3 september terecht bij de technische dienst van het gemeentehuis tijdens de gebruikelijke openingsuren. Met Buzzy Pass in goed gezelschap naar school De Buzzy Pazz is het voordelige jongerenabonnement van De Lijn. Met dit vervoerbewijs kunnen jongeren van 6 tot en met 24 jaar tegen een zacht prijsje onbeperkt gebruik maken van de trams en bussen van De Lijn in Vlaanderen en Brussel. -12-jarigen uit Linkebeek genieten bovendien van een tussenkomst van de gemeente en krijgen 50 % korting op hun Buzzy Pazz. Tarieven Buzzy Pazz Normaal tarief Tarief met gemeentekorting voor -12-jarigen 1 maand 23,00 11,50 3 maand 65,00 32,50 12 maanden 178,00 89,00 Gezinskorting: als u binnen hetzelfde gezin meerdere Buzzy Pazzen koopt met eenzelfde begindatum en geldigheidsduur, voorziet De Lijn een gezinskorting. Op de 2de Buzzy Pazz krijgt u een korting van 20 %, de 3de en elke hierop volgende Buzzy Pazz zijn binnen hetzelfde gezin gratis. U kunt een Buzzy Pazz bestellen via u hebt hier een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer voor nodig; met het aanvraagformulier bij de dienst abonnementen of u kan het aanvraagformulier downloaden op de website; bij de dichtstbijzijnde Lijnwinkel. Voor meer informatie kan u terecht op de website abonnementen of op het algemeen infonummer ( 0,30/min). 5.

6 OCMW-INFO Afschaffing opvang zieke kinderen Sedert een twintigtal jaren stelt het OCMW een opvangdienst voor zieke kinderen ter beschikking van de ouders. In april 2012 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet (wet) gestemd die voortaan verbiedt om opvang voor zieke kinderen aan te bieden op plaatsen waar verschillende zieke kinderen samen zijn in één lokaal. Om gezondheidsredenen besliste het Gewest voor het systeem opvang voor zieke kinderen aan huis. Bijgevolg heeft het OCMW helaas de beslissing moeten nemen om deze dienst te sluiten op 1 september Het OCMW vraagt de ouders zo spoedig mogelijk contact op te nemen met hun ziekenfonds: de ziekenfondsen bieden aan hun leden een opvang ten huize aan, mits een zeer lage financiële vergoeding. Het OCMW zal de mogelijkheid onderzoeken om alternatieve oplossingen aan te bieden om deze dienst te vervangen. Henriette Sand, onze verantwoordelijke kinderverzorgster voor deze dienst, dankt u van ganser harte voor het vertrouwen dat u haar schonk gedurende al deze jaren. Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 10 september vanaf 14 tot 17 uur in de Hoeve t Holleken. U bent allen van harte welkom ongeacht uw leeftijd En zoals gewoonlijk kan u er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen of met de kaarten spelen. Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer Wij kunnen u nu al mededelen dat het volgend Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 5 november. Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort: - u beschikt over een laag inkomen; - u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen; - u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek of Studietoelage Dit school- en academiejaar wordt er in Vlaanderen tevens een studietoelage voor kinderen van het kleuteronderwijs toegekend, naast de reeds toegekende studietoelagen voor het lager, secundair en hoger onderwijs. Het OCMW biedt u graag meer informatie en hulp bij het invullen van uw aanvraag: of Meer informatie: Poetsdienst gezins- en bejaardenhulp U kan een beroep doen op de poetsdienst en de dienst gezins- en bejaardenhulp indien het voor u, omwille van ziekte, ouderdom of invaliditeit, moeilijk is om de huishoudelijke taken zelf te verrichten. Het uurtarief wordt berekend op basis van uw inkomsten. Inlichtingen bij het OCMW, Ann Merckx Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 19u30, na afspraak Een huisarts nodig op weekend of feestdagen? Vanaf 31 augustus kan u voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen, gemakkelijk te bereiken met de wagen en het openbaar vervoer. De wachtpost is geopend van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnr Tijdens weekdagen is de wachtpost gesloten en kan u terecht bij uw eigen huisarts. Voor meer informatie kan u terecht op

7 MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de «Cercles des Naturalistes de Belgique» (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 9 september: Ontdekking van de Zennelandschappen te Beersel Een wandeling van 5 km, vlakbij Linkebeek, laat ons toe het landschap te ontdekken waar de Zenne doorstroomt. Planten, aardkunde en de kleine beestjes zijn van de partij. Gidsen: Claudine Joye en Ghislaine Tinant. Afspraak om 14 uur op de parking van het Frankveldpark, Ukkelsesteenweg te Beersel (na nr 211). Einde omstreeks 17 uur. Algemene informatie: de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af bij ongevallen die zich tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. Voorzie u van goede wandelschoenen en vergeet uw verrekijker en vergrootglas niet. Onze vriend de hond blijft thuis. Inlichtingen: Ghislaine Tinant Volgende activiteit op 21 oktober: Van Ernest Solvay tot Jean-Michel Folon langsheen de bomen en ecosystemen in het domein van Solvay te Terhulpen (volledige dag). Data inzamelingen september Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- en tuinafval Doorzichtig wit Elke vrijdag P.M.D. Plastiek, metalen verpakkingen, Blauw Woensdag drinkkartons 5 en 19 september P.-K. Papier Karton Samengebonden of Donderdag 20 september in karton, max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Zaterdag 15 september Via een gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. Asbest Container van de Vrijdag 7 september tussen 14 en Intercommunale Haviland in 16 uur aanvoerformulier te bekomen Drogenbos, Dorent 5 in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek SOCIALE INFORMATIE Café Combinne Dinsdag 25 september start een nieuw seizoen van Café Combinne. Café Combinne is een vrijblijvende oefenmoment waar anderstaligen, onder begeleiding, hun taalkennis Nederlands via conversatie kunnen oefenen. Iedere dinsdag tussen en 22 uur gratis toegang in café het Labierint, Sint-Sebastiaanstraat 14, waar Nederlandstaligen en anderstaligen praten over koetjes en kalfjes. Je komt toe en vertrekt wanneer het jou past. Koffie en water worden gratis aangeboden, andere dranken kan je tegen normaal tarief aankopen. Op 25 september wordt gestart met een gratis Barbecue-receptie. Meer info:

8 CULTURELE INFORMATIE Vzw Bibliothèque des Jeunes, Beukenstraat 2 De vakantie is voorbij! De bibliotheek zal open zijn op de gebruikelijke uren: - zondag van tot 13 uur - woensdag van tot 17 uur - vrijdag van tot uur. U vindt er steeds een grote keus van boeken. Aarzel niet en kom langs. Voordracht: Juliette Wytsman: peintre pleinairiste linkebeekoise du XIX ème siècle Tengevolge van het succes van vorig jaar in oktober, zal de voordracht over Juliette Wytsman opnieuw gepresenteerd worden op donderdag 20 september om 20 uur in de toneelzaal van de Hoeve t Holleken door Léna Leblon, lid van de vzw. Als jong meisje begon Juliette Wytsman met het schilderen van bloemstukken. Haar hartstochtelijk karakter en ontmoetingen met andere artiesten lieten haar evolueren van het naturalisme naar het impressionisme en ze kende een internationaal succes dat nog steeds voortduurt. Zij leefde 40 jaar in haar huis in Oplinkebeek en de grote tuin te midden van een nog grotendeels ongerept landschap inspireerde haar tot tal van doeken. Haar werk zal worden gesitueerd binnen het luminisme en in relatie tot het werk van enkele vrouwelijke tijdgenoten. Prijs: 5 ter plaatse te betalen (het toegangsticket geeft recht op een gratis drankje na de conferentie). Reservatie aanbevolen bij Léna Leblon of Exploration du monde Programma seizoen Hoeve t Holleken zaal Saint-Lambert du Lattay Vrijdag 28 september Zuid Indië, een barok relaas door Jean-Claude Forestier Van de opmerkelijke landschappen van de Kerala tot de vochtige rijstvelden van Tamul Nadu, van de opslagplaatsen voor de Cochin-kruiden tot de ouderwetse charmes van Goa, gaat men op een vrije en ontoegeeflijke manier op ontdekking van het zuiden van Indië, verweg van de klassieke postkaart. Vrijdag 16 november Vietnam-Laos-Cambodja, te voet op de Rode Piste door Cécile Clocheret en François Picard Vrijdag 8 februari 2013 Toscanïe, een zekere levenswijze door Maximilien Dauber Vrijdag 8 maart 2013 Spanje, op de kruising van wegen door Jean-Luc Marchand Abo voor de 4 voorstellingen: 16 om uur - 20 om uur - Per voorstelling: 8 (-12 jaar: 4) Reservaties en inlichtingen: Christine Grüter-Laterre Tentoonstelling van schilderwerken, beeldhouwen en fotografie Daisy de Cock, Claire Michauld, Nadine Genesse, Véronique Caliventzeff en Mary Raj stellen hun werken tentoon in de Hoeve t Holleken, op 29 september van 13 tot 19 uur en op 30 september van 13 tot 18 uur. Gratis inkom. Variété Tijdens een namiddagvoorstelling op dinsdag 25 september om 14 uur in GC de Moelie trakteert Paul Severs, vergezeld van danseressen, op een spetterende show. Veel liedjes van Paul Severs zoals Zeg eens meisje en Little Darling werden in binnen- en buitenland grote hits. Dat Paul nog steeds een van de grootste Vlaamse zangers is, kan je zelf komen vaststellen in de Moelie. Meezingen, zwaaien, wiegen en lachen: het hoort er allemaal bij. 8. Tickets: kassa: 14 voorverkoop: 12 groepen van 10 personen: 10.

9 Concert Op zaterdag 6 oktober om uur in de Sint-Sebastiaanskerk van Linkebeek door het ensemble A Più Voci ter gelegenheid van hun nieuwe CD. Het vocaal ensemble A Più Voci vertolkt, onder leiding van Sébastien Lemaire, meerstemmige stukken uit het Franciscaans Italië en Corsica mondelinge en schriftelijke overlevering. Er bestaat inderdaad een nauwe betrekking tussen de nog levende mondelinge traditie en de oude partituren uit de Franciscaanse bibliotheken. Deze gezangen waren bestemd voor de broeders en de broederschappen van eenvoudige afkomst Het blokfluitkwartet Quattro Venti met Eliz De Wolf, Rachel Heymans, Laura Pok, Jean-Pascal Hinnekens, speelt Italiaanse werken uit de 17e eeuw in esthetische samenhang met het repertoire van het ensemble A Più Voci. Prijs: studenten: 6 volwassenen: 10. Ateliers Concert Huize Lismonde plastische kunsten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze ateliers, door Ana Popovici, hervatten op woensdag 12 september tussen 14 en 16 uur. op zondag 14 oktober, dag van de verkiezingen, met Luis Godinho (contratenor) en musici die uitgenodigd werden voor een programma waarin klassieke en traditionele zang zich verenigen. Reservatie: of Dwersbos 1 Geleide bezoeken van het Huis Lismonde Op zondag van 14 tot 18 uur. Inlichtingen M.-C. Mouchart. Lokalen gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, Info en reservaties: of SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 16 september Wandeling in autovrij Brussel Een traject van 9 km door de stad met aankomst op de Grote Markt te Brussel. Vertrek om 14 uur vanuit Ukkel, St-Jobplein, tram 92, bus 43 of 60. Traject door de parken Wolvendael, Duden en het park van Vorst, aankomst op de Grote Markt te Brussel in de wijk van de Marollen. Informatie: Philippe Jourion Deelname in de kosten: 2, gratis voor de leden. KLEINE BERICHTEN Do In Zoals bij vele Oosterse praktijken zijn beweging en ademhaling essentieel. Strekkingen gecombineerd met een bewuste ademhaling bevorderen lichaamsenergie, daarnaast ook ontspanning waardoor lichaam en geest eenheid vormen. Do In helpt met het terugvinden van harmonie met zichzelf en met zijn omgeving. Een eerste kennismaking is gratis. Cursussen op dinsdag van 9.30 tot uur, donderdag van 9.30 tot uur of van 19 tot 20 uur in Huize Lismonde, Dwersbos 1. Draag gemakkelijke kleding, breng een matje mee. Info en reservatie bij Catherine De Keyzer of 9.

10 Activiteitenkalender: 2 september Controlepost van de Gordel in GC de Moelie 3 september om 20 uur in GC de Moelie Start Femma turnen 4 september in GC de Moelie Start Femma-turnen voor 55 plussers om 10 uur Start lessenreeks Zumba om 20 uur 6 september in GC de Moelie Quiltatelier om uur Gezinsbond Start conditietraining om uur 8 september vanaf 12 uur festival van de amateur Lambieksteker en proeven van enkele primeurs 9 september Wandeling met de Natuurgidsen van Linkebeek Wijkfeest Esselaar 10 september Babbelkot 13 september om 20 uur in GC de Moelie Cultuurraad Algemene vergadering 15 september in GC de Moelie Sportoverleg Linkebeek sportdegustatie 16 september Wandeling in autovrij Brussel 20 september Informatiesessie Gas - elektriciteit: durf vergelijken Voordracht in de Hoeve t Holleken 25 september Variété in GC de Moelie Nieuw seizoen van Café Combinne van tot 22 uur in café Het Labierint 28 september Exploration du Monde in de Hoeve t Holleken 29 & 30 september Tentoonstelling in de Hoeve t Holleken 30 september Femma Samenkomst om uur op het Gemeenteplein van Linkebeek voor een wandeling van 6 km doorheen Zuun. Theaterworkshops Je bent tussen 6 en 18 jaar en je voelt je geroepen om acteur of actrice te worden? Kom dan deelnemen aan een cursus lichaamstaal, improvisatie en acteren gegeven door de talentvolle Juf Juju, een jonge moeder met theateropleiding. De workshops vinden plaats op woensdag van 14 tot uur (12-18 jaar), van 16 tot uur (6-11 jaar) en op zaterdag van 10 tot uur (6-11 jaar) in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212. Prijs: 15 per workshop van anderhalf uur. Eerste workshop op woensdag 5 september om 14 uur. De stage wordt in het Frans gegeven. Aanvullende cursussen tijdens de schoolvakanties. Voor meer informatie en reservatie: Juf Juju, Juliette Miegnan of Biodanza Gratis ontdekkingsavond op dinsdag 4 september om 20 uur in de Hoeve t Holleken. Biodanza nodigt uit tot ontmoeting met zichzelf, ontmoeting met de ander(en) in oprechtheid en waarheid, en een ontmoeting met de levensvreugde. Via een variëteit van muziek en oefeningen stimuleert Biodanza onze spontaneïteit en zet ons aan tot dansen in verbondenheid met onze gevoeligheid en tot het intens beleven van elke minuut. Toegankelijk voor iedereen, geen specifieke kennis of ervaring nodig. Informatie en inschrijving (noodzakelijk): Prijs: 13 per les of 50 per 5 lessen of prijs per kwartaal. Ontdekkingsles is gratis. Sportdegustatie Op zaterdag 15 september vanaf 14 uur nodigt het Sportoverleg Linkebeek je uit in GC de Moelie om te komen proeven van minder bekende sporten. Dit jaar staan initiaties lachyoga, steltenlopen en torbal op het programma. Wil je weten wat dit allemaal inhoudt? Meer info bij Dirk Craps Cursus Taï Ji Quan en Qi Gong Op maandag van 9.30 tot 11 uur en op woensdag van tot 21 uur in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212. De beoefening ervan versoepelt de gewrichten, ontwikkelt een diepe ademhaling, verzorgt de ontspanning van spieren en zenuwen terwijl zij de levensfuncties stimuleert. Ze ontwikkelt kracht en soepelheid, concentratie en innerlijke rust. De lessen (in het Frans) omvatten een gedeelte op de grond: stretchen, ontspanning, ademhaling, zelf-massage, het leren van technieken voor de detectie van Tantien en technieken van Chi. Het rechtopstaande gedeelte bestaat uit het leren van Qi Gong en Tai Ji Quan bewegingen. Neem contact op met Jean Gabriel Timmermans vóór de eerste les of Gratis proefles. Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans info JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) LEEUW Oudste vrijwilliger Noël Rogghe Lees meer op pag. 4 Pieter Coomans Luc Deconinck burgemeester T 02 371 22 11 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

Er was eens... december 1979

Er was eens... december 1979 Zoeklicht november 2003 Er was eens...december 1979 Vertelavond in de Oude Abdij Seniorenfeest met Marc Dex 11.11.11 Kinderopvang in Suriname Kindergemeenteraad Kortenberg OCMW: Diensten voor oppashulp

Nadere informatie

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 DE WITTE STOK DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer: P207078 Dossier: De toekomst van het braille. Steun het onderzoek! Aflossing

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie