Reglement KBC-Mobile Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Mobile Banking"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking tot KBC-Mobile Banking tussen de contractant en de bank en legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van mobiel bankieren. Dit reglement vult de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV aan. Samen met de mededeling van de tarieven volgens art. I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV en de precontractuele informatiefiche KBC-Mobile Banking vormt het de raamovereenkomst. De contractant heeft tijdens de contractuele looptijd het recht om de voorwaarden van deze raamovereenkomst op papier of een andere duurzame drager te vragen. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van alle documenten die deel uitmaken van de raamovereenkomst en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard bij het inschrijven op KBC-Mobile Banking. Definities De bank: KBC Bank NV Betalingstransactie: Een door de contractant geïnitieerde handeling om geldmiddelen over te maken, in het bijzonder overschrijvingen, in euro of in een munt van een EER-lidstaat waarbij de bank van de betaler en de bank van de begunstigde of de enige bij de betalingstransactie betrokken bank in de EER gevestigd zijn. Onverminderd de toepassing van dit reglement worden de bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van betalingstransacties (vormvereisten, wijze van toestaan, uitvoeringstermijnen, valuteringsregels, enz.) bepaald in de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. Opdracht: Een door de contractant geïnitieerde betalingstransactie en/of andere opdracht en elke instructie tot aanvaarding van een overeenkomst met de bank. KBC- toepassing voor online bankieren: Een geheel van procedures overeengekomen tussen de contractant en respectievelijk KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV die toegang bieden tot verschillende elektronische diensten via het internet (maar niet KBC- Mobile Banking). De contractant: Elke Belgische ingezetene, natuurlijke persoon, die een KBC-Mobile Banking-overeenkomst sluit. KBC-Mobile Banking is enkel beschikbaar voor cliënten van de bank. De Overeenkomst: KBC-Mobile Banking overeenkomst. KBC-Mobile Banking(applicatie) of KBC-Banking: Het geheel van procedures, overeengekomen tussen de contractant en de bank, die toegang bieden tot de diensten van KBC-Mobile Banking via een eigen toestel en die het de contractant mogelijk maken om mobiel te bankieren. Bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert. De Kaart: De KBC-Bankkaart die de contractant samen met de kaartlezer en zijn geheime code gebruikt om bepaalde opdrachten te ondertekenen. De kaartlezer: Een apparaat dat in combinatie met de kaart en de geheime code een nieuwe code genereert waarmee de contractant opdrachten kan ondertekenen. Toegangs- en ondertekeningmiddelen: De pincode, de kaartlezer, de kaart en de geheime code zoals verder omschreven in het reglement van de KBCtoepassing voor online bankieren. Een contractant krijgt toegang tot KBC-Mobile Banking aan de hand van zijn pincode. Hij kan sommige opdrachten ondertekenen met zijn pincode en andere opdrachten met de kaartlezer, de kaart en de geheime code. Meer informatie over de toegangs- en ondertekeningmiddelen en de beveiliging van KBC-Mobile Banking vindt de contractant op m.kbc.be/mobile. Toestel: Het mobiele instrument van de contractant waarmee hij toegang heeft tot KBC-Mobile Banking. De vereisten waaraan dat toestel moet voldoen, staan op m.kbc.be/mobile. Diensten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige diensten die via KBC-Mobile Banking beschikbaar worden gesteld aan de contractant. Ze worden verder beschreven op m.kbc.be/mobile. Pincode Een persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode waarmee de contractant zich kan identificeren om toegang te krijgen tot KBC-Mobile Banking. Met de pincode kan de contractant ook bepaalde opdrachten ondertekenen. De contractant kiest zijn pincode bij de eerste aanmelding in KBC-Mobile Banking. Bekende begunstigde Een begunstigde die is opgenomen in het begunstigdenbestand van de KBC-toepassing voor online bankieren en/of KBC-Mobile Banking. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA0972 V /- P.1/6

2 Informatie van derden De contractant kan in KBC-Mobile Banking informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant onder meer een overzicht opvragen van de kredietkaarten die hem door KBC Consumer Finance NV ter beschikking worden gesteld. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit die externe informatie enige verplichting voor de bank voortvloeien. Gebruiksvoorwaarden 1 Toegang tot KBC-Mobile Banking Beschikbaarheid 1.1 Toegang tot KBC-Mobile Banking De toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Banking is enkel toegestaan voor contractanten die een abonnement hebben voor de KBC-toepassing voor online bankieren. De toepassing KBC-Mobile Banking wordt geactiveerd bij het eerste gebruik. De bank kan de toegang tot KBC- Mobile Banking onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen als de contractant zich gedurende een onafgebroken periode van zes maanden niet meer heeft aangemeld in KBC-Mobile Banking en/of als de contractant twee of meer opeenvolgende updates niet heeft geïnstalleerd. 1.2 Beschikbaarheid van KBC-Mobile Banking De bank garandeert naar best vermogen de continuïteit van KBC-Mobile Banking en de daaraan verbonden diensten. Ze doet het nodige om de veiligheid van haar systemen te vrijwaren. De bank mag de diensten onderbreken voor het onderhoud van de bestaande apparatuur en software of voor de installatie van nieuwe versies van software, voor zover die onderbrekingen een redelijke duur niet overschrijden. Zulke onderbrekingen geven de contractant geen recht op schadevergoeding. 1.3 Nieuwe versies KBC-Mobile Banking De contractant verklaart te weten dat KBC regelmatig nieuwe versies van KBC-Mobile Banking zal uitbrengen (hierna updates ). De contractant zal in de applicatiewinkel op zijn toestel een melding krijgen van die updates en zal ook een samenvatting te zien krijgen van de voornaamste wijzigingen. De contractant verbindt zich ertoe om die wijzigingen door te nemen alvorens de update te installeren. De contractant verbindt zich er ook toe om de update niet te installeren als hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. De contractant verklaart te weten dat, zodra hij de update geïnstalleerd heeft, hij de vorige versie van KBC-Mobile Banking niet meer kan gebruiken en dat hij de update niet mag installeren als hij de vorige versie van KBC-Mobile Banking wil blijven gebruiken. Na installatie van de nieuwe versie krijgt de contractant bij zijn eerstvolgende gebruik van KBC-Mobile Banking nogmaals een overzicht met uitleg over de wijzigingen. Daarmee moet de contractant zich akkoord verklaren. 2 Identificatie van de contractant in het kader van de toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Banking De identificatie van de contractant op het ogenblik dat hij zich aanmeldt in KBC-Mobile Banking en de ondertekening van opdrachten gebeuren aan de hand van de toegekende toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Wanneer de contractant zich voor het eerst aanmeldt in KBC-Mobile Banking, moet hij zich inschrijven op KBC- Mobile Banking. De contractant erkent op dat moment dat hij akkoord gaat met: (i) de bepalingen van de raamovereenkomst; (ii) de gekozen limieten; (iii) de gekozen pincode. Hij doet dat door te ondertekenen met zijn KBC-Bankkaart en kaartlezer. Als de contractant dat wenst, kan hij een nieuwe pincode kiezen in KBC-Mobile Banking. Gebruikt de contractant drie keer na elkaar een foutieve pincode, dan wordt de toegang tot KBC-Mobile Banking geblokkeerd. In dat geval moet de contractant een nieuwe pincode aanvragen via KBC-Mobile Banking. 3 Diensten verbonden aan KBC-Mobile Banking De contractant kan een overzicht van de diensten die worden aangeboden in KBC-Mobile Banking vinden op m.kbc.be/mobile. Met KBC-Mobile Banking kan de contractant onder meer zijn rekeningen en kaarten raadplegen en opdrachten uitvoeren. De contractant erkent (i) dat hij vóór het sluiten van de overeenkomst alle documenten die de raamovereenkomst vormen, en alle informatie over de kenmerken en functies van de diensten die worden aangeboden in KBC-Mobile Banking, heeft ontvangen zodat hij kon nagaan of deze aan zijn behoeften voldoen, en (ii) dat hij de diensten enkel kan gebruiken onder de in de raamovereenkomst bepaalde voorwaarden. 4 Uitvoeren van betalingstransacties 4.1 Algemeen Alle opdrachten die worden gegeven aan de bank worden beheerst door art. I.16 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. De contractant machtigt de bank onherroepelijk om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van de betalingstransacties die via KBC-Mobile Banking worden uitgevoerd. Het onregelmatige debetsaldo dat op een rekening kan ontstaan ingevolge die debitering kan niet worden beschouwd als een kredietverlening en moet onmiddellijk door de rekeninghouder worden aangezuiverd. De betalingstransacties die in het kader van KBC-Mobile Banking worden doorgestuurd, worden door de bank uitgevoerd op voorwaarde dat de status van die rekening en de overeenkomsten en reglementen die ze regelen het mogelijk maken. Het gebruik van KBC-Mobile Banking om opdrachten naar de bank te verzenden, wijzigt de aard van die opdrachten niet. 4.2 Ondertekenen van opdrachten Opdrachten moeten in principe worden ondertekend hetzij door gebruik te maken van de pincode, hetzij door gebruik te maken van de kaartlezer, de kaart en de geheime code. AA0972 V /- P.2/6 Reglement KBC-Mobile Banking

3 Betalingstransacties worden altijd ondertekend. Meer informatie daarover vindt de contractant op m.kbc.be/mobile. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de via KBC-Mobile Banking geïnitieerde en door de bank uitgevoerde opdrachten die hij heeft ondertekend met zijn pincode of met de kaartlezer, de kaart en de geheime code. Deze vormen een geldig en voldoende bewijs van zijn akkoord met het bestaan en de inhoud van de opdracht. De contractant doet uitdrukkelijk afstand van het recht om de geldigheid of het bewijs aan te vechten van verbintenissen die voortvloeien uit de opdrachten of betalingstransacties die werden ondertekend met een pincode of met de kaartlezer, de kaart en de geheime code. 4.3 Herroepen van betalingstransacties Zodra de contractant zijn ondertekende betalingstransactie heeft verzonden, wordt ze geacht te zijn ontvangen door de bank. De contractant-betaler kan een betalingstransactie niet meer herroepen via KBC-Mobile Banking zodra de bank die heeft ontvangen. Om een betalingstransactie te herroepen, moet de contractant zich wenden tot zijn bankkantoor. Een betalingstransactie met uitvoeringsdatum kan de contractant via de KBC-toepassing voor online bankieren of via KBC-Mobile Banking herroepen tot uiterlijk het einde van de kalenderdag die aan de ingevulde uitvoeringsdatum voorafgaat. 4.4 Weigering om een opdracht uit te voeren De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van betalingstransacties waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. Wanneer de bank weigert een betalingstransactie uit te voeren, wordt de contractant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor. Deze kennisgeving zal gebeuren op papier, met een e- mail naar het door de contractant opgegeven adres, door een melding in KBC-Mobile Banking zelf of met een andere elektronische drager die ter beschikking en toegankelijk is voor de contractant. 5 Uitgavenlimieten Voor het uitvoeren van overschrijvingen naar derden via KBC-Mobile Banking gelden er standaardlimieten. Voor minderjarigen gelden er afzonderlijke limieten. Alle limieten worden vermeld op m.kbc.be/mobile. De limiet is verschillend naargelang het een overschrijving is naar een bekende begunstigde of naar een andere begunstigde. De contractant kan een begunstigde toevoegen in de KBCtoepassing voor online bankieren of in KBC-Mobile Banking. Een bestaande begunstigde kan hij wijzigen of verwijderen in de KBC-toepassing voor online bankieren of in KBC Mobile Banking. Om een begunstigde toe te voegen of te wijzigen in KBC-Mobile Banking tekent de contractant in principe met de kaartlezer, zijn kaart en de geheime code. Om een begunstigde te verwijderen, moet de contractant niet tekenen. De limieten kunnen op verzoek van de contractant of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden aangepast binnen de minimum- en maximumbedragen die de bank vaststelt. Limieten zijn altijd ondergeschikt aan en begrensd door de achterliggende volmachten van de contractant. Om de limieten aan te passen in KBC-Mobile Banking moet de contractant tekenen met de kaartlezer, zijn kaart en de geheime code. Wanneer een opdracht niet kan worden uitgevoerd omdat de limiet van KBC-Mobile Banking is bereikt, kan de opdracht alsnog worden uitgevoerd met de kaartlezer, kaart en geheime code of worden doorgestuurd naar de verzendmap, die zichtbaar is in zowel de KBC-toepassing voor online bankieren als in KBC-Mobile Banking, onder de volgende voorwaarden: De daglimiet in de KBC-toepassing voor online bankieren wordt door de opname van de opdracht niet bereikt Het maximum aantal opdrachten in de verzendmap wordt door de opname van de opdracht niet bereikt. De contractant heeft na de opname in de verzendmap 24 uur om de opdracht uit te voeren hetzij via de KBCtoepassing voor online bankieren, hetzij via KBC-Mobile Banking. Hij bevestigt de uitvoering met de kaartlezer, zijn kaart en de geheime code. 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de contractant De contractant moet zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingstransactie door te geven. De contractant is ertoe gehouden zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement. De contractant heeft de plicht om de bank onverwijld in kennis te stellen van: de vervalsing of elk ander risico op misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen en/of het verlies of diefstal van zijn toestel; de boeking op zijn rekening van elke opdracht waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant moet om die reden geregeld de stand controleren van de rekeningen waarop de in KBC-Mobile Banking uitgevoerde verrichtingen betrekking hebben, evenals de bewegingen die op de rekening geboekt zijn. De contractant kan die kennisgeving op elk moment telefonisch doen op het nummer De contractant moet de telefonische kennisgeving binnen de drie kalenderdagen schriftelijk bevestigen aan het adres van de bank. De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie een klacht indienen betreffende elk effectief vastgesteld misbruik. De contractant verbindt zich ertoe om zijn KBC-Mobile Banking-applicatie te upgraden telkens er een upgrade wordt aangeboden en altijd te werken met de meest recente versie van de applicatie. De bank behoudt zich het recht voor om de toegang tot KBC-Mobile Banking te blokkeren wanneer de contractant dat niet tijdig doet. De correctheid van de verstrekte informatie kan maar gegarandeerd worden als de contractant beschikt over de meest recente upgrade van zijn KBC-Mobile Bankingapplicatie. 7 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de bank De bank verbindt zich ertoe: het risico te dragen van de verzending van de toegangs- en ondertekeningmiddelen aan de contractant; de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 6 op elk ogenblik te AA0972 V /- P.3/6 Reglement KBC-Mobile Banking

4 doen of om deblokkering te verzoeken, en de contractant de middelen te geven waarmee hij kan bewijzen, tot achttien maanden na de kennisgeving, dat hij dergelijke kennisgeving heeft gedaan; elk nieuw gebruik van KBC-Mobile Banking voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, in geval van een niet-toegestane betalingstransactie en na marginale toetsing met betrekking tot bedrog in hoofde van de contractant, de contractant onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug te betalen en in voorkomend geval de betaalrekening die met het bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die zou geweest zijn mocht de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden (dus met de juiste valuta), desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. De bank zal tevens instaan voor de eventuele verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de contractant gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Mobile Banking te verhinderen; in geval van betwisting van een niet-toegestane of een niet correct uitgevoerde betalingstransactie het bewijs te leveren dat de betalingstransactie geauthenticeerd is, juist geregistreerd en geboekt is en niet door een technische storing of een ander falen is beïnvloed, op voorwaarde dat de contractant de bank onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering in kennis heeft gesteld van de bewuste betalingstransactie. 8 Beveiliging De toegangs- en ondertekeningmiddelen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De contractant dient alle redelijke maatregelen te nemen om zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen zo veilig mogelijk te bewaren. Hij moet de veiligheidstips die de bank hem in dat kader verstrekt naleven: De contractant mag zijn toestel en zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dat afgesloten is of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen nooit eigenhandig aan derden (met inbegrip van partner, familie en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. Hij mag de toegangs- en ondertekeningmiddelen niet telefonisch of via bekendmaken. De toegangs- en ondertekeningmiddelen mogen niet op een duurzame drager worden genoteerd. De toegangs- en ondertekeningmiddelen moeten discreet worden ingevoerd. De contractant moet ervoor zorgen dat niemand ze kan zien en moet de bank op de hoogte brengen als hij ongewoon gedrag opmerkt. Wanneer de contractant een nieuwe pincode kiest, moet hij voor de hand liggende combinaties vermijden. Als de contractant weet dat het vertrouwelijke karakter van zijn pincode niet meer gegarandeerd is, moet hij via KBC-Mobile Banking een nieuwe pincode aanvragen. De contractant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn toestel voldoet aan de systeem- en beveiligingsvereisten zoals opgenomen op de KBC-website. De contractant zal daartoe de op zijn toestel ingebouwde systeembeveiligingen respecteren, zodat hij KBC-Mobile Banking op een veilige manier kan gebruiken. Als de contractant die systeembeveiligingen bewust uitschakelt, kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit. De contractant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de risico s verbonden aan zijn eigen apparatuur en meer bepaald voor de risico s van onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verlies van het bericht en dat tijdens de transmissie. De schade die daaruit voortvloeit, is uitsluitend voor rekening van de contractant. 9 Blokkering KBC-Mobile Banking De bank kan de toegang tot KBC-Mobile Banking blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van KBC-Mobile Banking, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van KBC-Mobile Banking of de toegangs- en ondertekeningmiddelen. In die gevallen informeert de bank de contractant indien mogelijk vóór de blokkering of onmiddellijk daarna via een duurzame drager (op papier of elektronisch) ter beschikking van en toegankelijk voor de contractant. Die informatieverstrekking is niet vereist wanneer dat objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke wetgeving. De bank deblokkeert KBC-Mobile Banking zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. De contractant kan zelf de toegang tot KBC-Mobile Banking blokkeren via de KBC-toepassing voor online 10 Aansprakelijkheid en risicoregeling De bank draagt de risico s van elke verzending van de toegangs- en ondertekeningmiddelen naar de contractant. De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangs- en ondertekeningmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van zijn toestel en/of de toegangs- en ondertekeningmiddelen draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 6 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van hetzelfde verloren of gestolen toestel of van de toegangsen ondertekeningmiddelen. Voormelde risicobeperking geldt niet en de contractant draagt alle verliezen als die zich hebben voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid geweest is. De contractant moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken, zoals na- AA0972 V /- P.4/6 Reglement KBC-Mobile Banking

5 der omschreven in artikel 8. Bij gebrek daaraan kunnen zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen worden misbruikt. De bank waarschuwt de contractant dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: het geven van zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen aan derden, met inbegrip van partner, familie of vrienden; het doorgeven van zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen per telefoon of ; het laten gebruiken van KBC-Mobile Banking door derden; het onbeheerd achterlaten van zijn toestel en/of de toegangs- en ondertekeningmiddelen, bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; het niet onmiddellijk verwittigen in geval van verlies of diefstal van zijn toestel en/of zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen; het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Mobile Banking wanneer hij verlies, diefstal of misbruik van zijn toestel en/of van zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen vaststelt; het nalaten de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekening van elke opdracht waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van zijn toestel en/of van de toegangs- en ondertekeningmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van bedrieglijk handelen. In afwijking van wat voorafgaat en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de opdracht werd verricht zonder elektronische identificatie. In afwijking van wat voorafgaat en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de toegangs- en ondertekeningmiddelen werden nagemaakt door een derde of onrechtmatig werden gebruikt, voor zover de contractant op het moment van de betwiste opdracht in het bezit was van zijn toegangs- en ondertekeningmiddelen. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden of overmacht. De bank is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de via KBC-Mobile Banking geïnitieerde opdrachten, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De bank dient alle vereiste inspanningen te leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. In het kader van KBC-Mobile Banking kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die te wijten is aan de werking van het toestel van de contractant of van de telecommunicatiediensten van een derde, of aan een onderbreking van de diensten als gevolg van gebeurtenissen buiten haar wil. 11 Duur en opzegging van de overeenkomst De KBC-Mobile Banking-overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De contractant kan zijn overeenkomst op elk moment kosteloos beëindigen. Hij moet zich daarvoor wenden tot de KBC-Helpdesk. De bank kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging door de bank moet gebeuren op papier of een andere duurzame drager. De bank heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: als het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; als de contractant de beveiligingsprocedures niet naleeft; als er sprake is van ernstige wanprestatie. De beëindiging van de KBC-toepassing voor online bankieren leidt van rechtswege en op hetzelfde tijdstip tot de beëindiging van KBC-Mobile Banking in hoofde van de contractant. 12 Wijzigingen van het reglement en toevoeging van nieuwe diensten De bank behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement, inclusief artikel 13 betreffende de vergoeding, zonder het expliciete akkoord van de contractant te wijzigen. In de mate dat dit wettelijk verplicht is, wordt iedere wijziging zonder expliciet akkoord van de contractant ten minste twee maanden voor de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de contractant meegedeeld op papier of op een andere duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen de termijn van twee maanden de overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. Wijzigingen worden bindend voor de contractant als hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. Wanneer er nieuwe KBC-Mobile Banking-diensten worden toegevoegd, kan de contractant, nadat hij overeenkomstig de wettelijke verplichtingen in kennis is gesteld van de voornaamste kenmerken, de voorwaarden, en prijs van die nieuwe diensten, onmiddellijk zijn toestemming geven op de voor die dienst overeengekomen wijze. 13 Vergoeding De bank vraagt geen vergoeding voor de dienst KBC- Mobile Banking. Als de bank toch een vergoeding zou vragen, dan zal die opgenomen worden in de mededeling van de tarieven volgens art. I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. De contractant draagt zelf de kosten voor de aankoop, installatie en werking van zijn toestel en de KBC-Mobile Banking-applicatie. Hij draagt eveneens de kosten voor toegang tot het internet. 14 Verwerking van persoonsgegevens De bank gebruikt de persoonsgegevens van de contractant in overeenstemming met de privacywet en haar eigen privacyverklaring. Meer informatie over de verwerking en uitwisseling van die gegevens en over zijn rechten (verzet, AA0972 V /- P.5/6 Reglement KBC-Mobile Banking

6 inzage, verbetering) vindt de contractant in de artikelen I.13 en I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden (op of in elk bankkantoor) en in de algemene privacyverklaring (op of in elk bankkantoor). 15 Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten (of minstens de rechten om aan de contractant gebruiksrechten toe te staan) op KBC-Mobile Banking en de aangeboden documentatie, informatie, publicaties en gegevens berusten bij de bank. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op die rechten. De contractant krijgt een persoonlijk, niet-exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van deze overeenkomst. Het is de contractant niet toegestaan merken, logo's, softwareprogramma's, documentatie, publicaties, gegevens of andere elementen van KBC-Mobile Banking waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, op enigerlei wijze, direct of indirect, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden en te verspreiden, ze te reproduceren, kopiëren, vertalen, bewerken, compileren of anderszins te veranderen tenzij dat gebeurt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank. 16 Helpdesk Voor alle vragen over KBC-Mobile Banking kan de contractant terecht bij: KBC-Helpdesk: o o KBC-Telecenter: o o Buiten de kantooruren Geschillen 17.1 Klachtenbehandeling Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met KBC-Mobile Banking of de uitvoering van opdrachten moet hij de procedure volgen zoals omschreven in artikel I.25.2 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van de bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. AA0972 V /- P.6/6 Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart

REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart Deze bijlage bij het reglement AXA bankkaart regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de registratie

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile

Reglement Crelan Mobile Reglement Crelan Mobile Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET

REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid 1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid Waarom deze overeenkomst? Via OTIB-online kunt u in het kader van

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Algemene Gebruiksvoorwaarden Online Operational applicatie lease Inhoudsopgave Definities 1. Algemeen 2. Online applicatie 3. Gebruikersnaam en Wachtwoord 4. Zorgplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Mobiel Betalen

Voorwaarden SNS Mobiel Betalen Voorwaarden SNS Mobiel Betalen 8.4457.00 (03-05-2017) Voorwaarden SNS Mobiel Betalen INHOUD PAGINA 1 WAT IS SNS MOBIEL BETALEN? 3 2 WIE KAN SNS MOBIEL BETALEN GEBRUIKEN? 3 3 WAT HEB JE NODIG VOOR SNS MOBIEL

Nadere informatie

Deutsche Bank. Specifiek Reglement. BC/MC Mobile App APRIL 2014

Deutsche Bank. Specifiek Reglement. BC/MC Mobile App APRIL 2014 Deutsche Bank Specifiek Reglement BC/MC Mobile App APRIL 2014 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Reglement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Artikel 1. Definities 1.1 Bank: het Belgische bijkantoor van Triodos Bank, naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Misbruik van de betaalpas tijdens langdurige

Nadere informatie