OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden"

Transcriptie

1 ID vraag antwoord 1 Op p.5 stellen jullie dat "De overeenkomst is niet exclusief teneinde, in voorkomend geval, eventuele marktrisico's te kunnen spreiden", betekent dit "niet exclusief" dat de toekomstige bijkomende volumes in een nieuwe tender opgenomen kunnen worden maar dat de huidige volumes na toewijzing behouden blijven bij de toegewezen leverancier? Zoals in het bestek geschreven is de overeenkomst niet exclusief met de bedoeling om, in voorkomend geval, marktrisico's te kunnen spreiden. De bedoeling is de volumes bij de bevoorrader/operator te sourcen voor zover dit geen marktrisico biedt, marktrisico heeft o.a. betrekking op de prijs. Dit betekent op grond van de afgesloten overeenkomst de bevoorrader/operator geen aanspraak kan maken op exclusiviteit wat betreft de volumes. 2 Het VEB wenst de rol te vervullen als energieleverancier naar de eindklant toe maar op p6 wordt geschreven "Naast de leveringsverplichting dient de Bevoorrader/Operator ook de nodige operaties uit te voeren die direct en/of indirect verband houden met de leveringsverplichting." Als VEB de leverancier is en De Aanbieder de shipper dan is het toch aan het VEB om deze leveringsverplichtingen op zich te nemen? Kan u deze zienswijze onderschrijven? 3 Op p. 6 stellen jullie "De Bevoorrader/Operator moet klaar zijn voor de uitwisseling van deze data tegen 29/09/2014." Om latere misverstanden te vermijden hadden wij hieromtrent graag een exhaustieve lijst betreffende de verplichtingen van de inschrijver hieromtrent. Dit is een belangrijke vraag aangezien de hoge boetes die hier tegenover staan bij niet naleving zie p. 7 "Het niet klaar zijn op 29/09/2014 geeft aanleiding tot een boete van EUR per begonnen week. Deze boete is verschuldigd indien het niet tijdig klaar zijn te wijten is aan een tekortkoming in het handelen van de Bevoorrader/Operator, en, met andere woorden, dus niet toe te schrijven is aan de Aanbestedende Dienst." In het kader van een openbare aanbesteding kunnen we immers enkel een leveringsprijs opgeven. We kunnen niet bijkomend beschrijven hoe wij deze verplichting zullen invullen. Het bestek dient hierover volledig uitsluitsel te geven. De leveringsverplichting die hier bedoeld wordt is uitsluitend de leveringsverplichting tussen de Bevoorrader/Operator en het VEB en heeft dus geen betrekking op de leveringsverplichting die het VEB als energieleverancier heeft ten aanzien van haar eindklanten. De vermelde operaties hebben dan ook alleen betrekking op de leveringsverplichting tussen de Bevoorrader/Operator en het VEB. Al wat de Bevoorrader/Operator in zijn systemen/procedure/organisatie klaar moet hebben hangt voornamelijk af van zijn eigen inrichting van de systemen/procedure/organisatie. Het VEB heeft hier geen zicht op en kan dus geen exhaustieve lijst geven. Doch om het onderwerp te verduidelijken is het logisch dat de Bevoorrader/Operator op zijn minst alle nodige data vereist in bijlagen voor de toegangscontracten van het VEB moet meedelen en die bijlagen moet tekenen en het GLN van het VEB in haar systemen moet configureren. Het VEB kan zich voorstellen dat de Bevoorrader/Operator nog andere zaken dient klaar te hebben. Als de Bevoorrader/Operator data van het VEB nodig heeft, dan dient ook het nodige klaar te staan voor die data-uitwisseling. Voor deze zal 'klaar zijn' volledig en met succes uitgetest betekenen. Pagina 1 / 5

2 4 Jullie vragen "een geldig standaard Vervoerscontract met Fluxys". Volstaat het als we hiervoor een verklaring op eer geven? 5 De transportkosten worden inderdaad door een derde (Fluxys) bepaald, maar ze zijn wel van toepassing op de gehele portefeuille van De Aanbieder. Daardoor is het voor ons onmogelijk om transparant aan te tonen welke kosten voor de VEB portefeuille aangerekend werden door Fluxys. Immers, de exit tarieven worden bepaald per SLP type en per GOS, maar dit zonder onderscheid te maken tussen de portefeuille van het VEB en die van De Aanbieder. De entry tarieven worden bepaald per entry point, maar eveneens voor de gehele portefeuille van De Aanbieder. Daardoor zouden wij een ex ante formule willen voorstellen die aangeeft hoe wij de transportkosten voor de VEB portefeuille kunnen bepalen. Bent u het met deze zienswijze eens of ziet u een andere manier om deze transparantie te kunnen garanderen? Een verklaring waarin bevestigd wordt dat de Bevoorrader/Operator over een geldig standaard Vervoerscontract met Fluxys beschikt is vereist. Daarnaast zal het VEB het recht hebben on deze verklaring bij de Bevoorrader/Operator te gaan controleren. Sinds het van kracht zijnde Enhanced Entry Exit model van Fluxys worden de transportkosten op een impliciete basis door Fluxys toegepast. Aangezien enerzijds de allocaties in EDIEL per Shipper per Leverancier per GOS en per type Sxy profiel gedetailleerd zijn en anderzijds de portfolio van elke Leverancier voor zijn verbruiken met hetzelfde detailniveau bij de Shipper bekend is, kan de Shipper perfect 1 op 1 de Fluxys kosten aanrekenen per Leverancier in zijn totale portfolio. Die berekening is ex-post, evenals de facturatie van de Bevoorrader/Operator naar het VEB. Er is dus geen behoefte aan een ex-ante formule. Pagina 2 / 5

3 6 Net voor aanvang van de levering, met name op 10 december 2014, is het belangrijk voor ons om een duidelijk beeld van de portefeuille van het VEB te hebben. De bijgevoegde Excel bevat de elementen die voor ons belangrijk zijn om de operaties te kunnen uitvoeren die verband houden met deze levering. Indien er zich wijzigingen in de portefeuille van het VEB voordoen, dan verwachten wij dat deze nieuwe elementen ons kenbaar gemaakt worden op de 10de kalenderdag van de maand voor de eerste maand waarin deze leveringen van start gaan. 7 Kan de aanbieder beschikken over detail info over de afnamepunten o.a. postcode om vb. de hoog-/laagcalorische opdeling voor de bevoorrading? 8 Lijst van leveringen op hogedruk om een totaal jaarlijks minimumverbruik van 300 GWh te bereiken uitgevoerd tijdens 2012 of 2013 In België, en de coördinaten van een contactpersoon bij elk van de vermelde afnemers Dienen de verschillende referenties samen een totaal van 300 GWh/jaar te vormen, of dient elke individuele referentie een verbruik van 300 GWh/jaar te hebben? Op grond van de UMIG processen (o.a. UMIG PART II C 1. Operationeel evenwicht - GAS) krijgt de Bevoorrader/Operator alle nodige data zonder tussenkomst van de leverancier. Verder zoals beschreven in UMIG PART II A Leverancierswissel, krijgt de nieuwe leverancier de master data in de frozen period, i.a.w. in de loop van de week net voor de start van de levering en kan de leverancier dus nooit de elementen kenbaar maken op de 10de kalenderdag van de maand voor de eerste maand waarin deze leveringen van start gaan. Het VEB engageert zich ten aanzien van de Bevoorrader/Operator om extra informatie (tegenover alle informatie waarover de Bevoorrader/Operator beschikt zonder tussenkomst van het VEB) te bezorgen om hem te helpen met scherpe forecasting voor zover de behoeften redelijk blijven en uiterst tegen 16/06/2014 volledig en duidelijk beschreven en afgesproken worden. Er is ook een testing periode voorzien voor alle data uitwisselingen en samenwerkingsprocedures, maar alles dient klaar te zijn uiterst op 29/09/2014. Zie ID 6. De verschillende referenties samen dienen samen een totaal te vormen dat 300 GWh/jaar bereikt. Pagina 3 / 5

4 9 Indien een bevoegde overheid een belasting, heffing, retributie, toeslag of bijdrage oplegt aan de Bevoorrader/Operator (met betrekking tot de gealloceerde hoeveelheven elektriciteit) die de Bevoorrader/Operator verplicht is door te rekenen aan de klant, rekent de Bevoorrader/Operator deze door aan de Aanbestedende Dienst zonder verhoging. Kan u bevestigen dat de vermelde artikels ook de situatie dekken waarin de eindafnemer of een andere tussenpersoon de belasting verschuldigd is (en bijvoorbeeld enkel de inning gebeurt via de Bevoorrader/Operator of diens onderaannemer) zonder dat er een wettelijke verplichting is om door te rekenen. Om dit te staven, hieronder het voorbeeld met betrekking tot de Federale Bijdrage voor aardgas. Een "federale bijdrage "wordt geheven tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden met de regulering van en de controle op de gasmarkt. De federale bijdrage is verschuldigd door elke eindafnemer gevestigd op het Belgische grondgebied, op de hoeveelheden aardgas, aangevoerd langs een aardgasvervoersnet, een distributienet of door middel van een directe leiding, die hij voor eigen gebruik afneemt. De beheerder van het aardgasvervoersnet wordt belast met de inning van de federale bijdrage. Daarvoor factureert hij de federale bijdrage voor de toegang tot zijn net aan de houders van een vervoerscontract. Indien de houders van een vervoerscontract niet zelf het van het net afgenomen gas verbruiken, factureren ze de federale bijdrage aan hun eigen afnemers, tot op het ogenblik dat de toeslag uiteindelijk aangerekend wordt aan de persoon die het aardgas voor eigen gebruik verbruikte. Er staat niet vermeld dat de bijdrage verplicht moet doorgerekend worden. Wel dat deze verschuldigd is door de eindafnemer. De bewoording in het bestek en overeenkomst blijft bijgevolg ongelukkig en dekt niet de situaties die zich zullen kunnen voordoen: namelijk de uiteindelijke verschuldigde is de eindklant of een andere persoon maar de inning gebeurt via de Bevoorrader/Operator of diens onderaannemer (hier shipper.) Vandaar onze vraag of de vermelde artikels ook de situatie dekken waarin de eindafnemer of een andere tussenpersoon de belasting verschuldigd is (en bijvoorbeeld enkel de inning gebeurt via de Bevoorrader/Operator of diens onderaannemer) zonder dat er een wettelijke verplichting is om door te rekenen. Zoals de CREG het verwoordt op de website: De federale bijdrage wordt door de transmissienetbeheerder (Fluxys) bij zijn eigen klanten en bij de distributienetbeheerders geïnd, die ze op hun beurt doorrekenen aan de leveringsondernemingen van elektriciteit die ze, tenslotte aan de eindafnemers doorrekenen (cascademechanisme). Deze bijdrage houdt een toeslag in op de kwh die van het transmissie- of distributienet afgenomen worden door eindafnemers. Pagina 4 / 5

5 10 Indien tijdens de duurtijd van deze Overeenkomst deze parameter niet meer gepubliceerd wordt, zal de Klant een gelijkaardige parameter voorstellen of de parameter hanteren die de verdwenen parameter op de markt vervangt. Wij nemen aan dat er in overleg met de Bevoorrader/Operator een parameter zal bepaald worden, die de huidige parameter zal vervangen indien deze niet meer kan bepaald worden. Kan u dit bevestigen? 11 De Transportkost die door de TNB aangerekend wordt aan de Bevoorrader/Operator voor de levering aan de Klant wordt transparant en zonder verhoging doorgerekend aan de Klant door de Bevoorrader/Operator, behoudens de elementen die hieronder beschreven worden. Gelet op het entry/exit vervoersmodel dat Fluxys gebruikt, verschilt de transportkost per leverancier en vormt deze bijgevolg geen basis van vergelijk. Daarnaast maakt dit model een transparante doorrekening van de transportkost quasi onmogelijk. Bijgevolg stellen wij voor van de transportkost in de operationele kost mee op te nemen. 12 Als de Bevoorrader/Operator niet op tijd klaar is voor de start van de levering, en indien dit te wijten is aan een bewezen tekortkoming in het handelen van de Bevoorrader/Operator, zal hij een boete verschuldigd zijn van per begonnen week vanaf 29/09/2014. Met klaar zijn wordt bedoeld: alle data uitwisselingen en samenwerkingsprocedures te hebben opgesteld en met succes uitgetest. Mag de leverancier zijn voorstel van de data uitwisseling- en samenwerkingsprocedure in de offerte vermelden, teneinde later het al dan niet klaar zijn van de Bevoorrader/Operator te kunnen aantonen. En dit zonder dat het bovenvermelde voorstel als een voorbehoud wordt beschouwd. 13 Kan u ons een word versie van het offerteformulier aanleveren? Ja, zie bijlage. In dat geval is het VEB uiteraard bereid om met de Bevoorrader/Operator te overleggen, maar het blijft uiteindelijk de keuze van het VEB om een nieuwe parameter te bepalen die transparant is en vrij raadpleegbaar is. De nieuwe parameter zal zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke parameter. Zie ID 5. De transportkost moet apart aangerekend worden zoals beschreven in de overeenkomst. Zoals u het ook meldt is het nodig, om een conforme offerte in te dienen, dat de aanbieder hier geen voorwaarde van of voorbehoud op maakt. In verband met de concrete datauitwisseling, zie ID 6. Alleszins laat het offerte formulier geen ruimte voor dergelijke voorstellen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele bijkomende voorstellen. Pagina 5 / 5

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt 1/8 1. Inleiding doel van deze paper Deze paper heeft tot doel de context te schetsen van de settlement processen in de Belgische, vrijgemaakte energiemarkt.

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET LAGEDRUK OF MIDDENDRUK (

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

STUDIE (F)120927-CDC-1177

STUDIE (F)120927-CDC-1177 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie