Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010

2 Uitgave Reumafonds Postbus KB Amsterdam T F Realisatie & productie: Afdeling Fondsenwerving Reumafonds Ontwerp en drukwerk: Rijser Grafische Communicatie, Purmerend 2 Reumafonds Jaarverslag 2010

3 Inhoud 4 Voorwoord 6 Verslag Raad van Toezicht 7 Samenvattend bestuursverslag Resultaten Fondsenwerving Public relations en communicatie Wetenschappelijk onderzoek Voorlichting Ondersteuning patiëntenorganisaties Aangepaste vakanties Organisatie Doel van de organisatie Financiële middelen Verenigings- en organisatiestructuur Algemene Ledenvergadering Algemeen directeur en Raad van Toezicht Uitvoeringsorganisatie Organogram Bezolding directie Vrijwilligers Gedragscode Good governance Interne klachtencommissie Samenwerking met andere fondsen Verantwoordingsverklaring en kwaliteit CBF-Keur voor goede doelen ANBI Drie principes 36 Commissies en (advies)raden per 31 december Jaarrekening Reumafonds Jaarverslag

4 Voorwoord In 2011 bestaat het Reumafonds 85 jaar. Er zijn de laatste decennia enorme sprongen voorwaarts gemaakt als het gaat om het begrijpen en behandelen van de verschillende reumatische aandoeningen. Helaas is het in die 85 jaar nog niet gelukt om reuma de wereld uit te krijgen. Nog niet. Thans leven er in Nederland 2 miljoen mensen met reuma of artrose. 1,6 Miljoen mensen zijn hiervoor, gelet op hun klachten, onder behandeling of controle bij een arts. Het aantal mensen met reuma is niet afgenomen en bepaalde vormen, zoals artrose, zullen de komende jaren zelfs toenemen. Wetenschappelijk gezien zijn de vooruitzichten goed. We weten dat het mogelijk is om reuma te ontmaskeren. Juist daarom is het zo belangrijk dat de reumabestrijding op volle kracht doorgaat. Net zolang tot we chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen voorkomen en genezen. Werving op inhoud Om het tempo vast te houden, is nog steeds veel geld nodig. Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van communicatie zijn er mogelijkheden bijgekomen om fondsen te werven. Met gebruik van internet en sociale media kunnen we specifieke doelgroepen bereiken. Mede daarom heeft het Reumafonds in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe communicatiestrategie. In plaats van met hagel, willen we meer met scherp schieten. Onze communicatieboodschap wordt nauwkeurig afgestemd op mensen met reuma en hun omgeving. In plaats van uitsluitend de ernst van de ziekte onder de aandacht te brengen, geven we meer ziektespecifieke voorlichting. Zo wordt voor degenen die we aanspreken duidelijk wat wij voor hen kunnen betekenen. Dit moet leiden tot een steviger basis om donateurs te werven en te behouden. Intussen blijven we actief om reuma en het Reumafonds bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Bereik achterban Om in deze tijd een goede relatie met donateurs op te bouwen is internet een belangrijk middel. De in het verslagjaar vernieuwde website verschaft bezoekers snel duidelijke informatie, niet alleen over het fonds maar vooral over alle vormen van reuma, behandelingen en leven met reuma. De site is interactief en zeer actueel. Dankzij deze verbeteringen is het aantal bezoekers toegenomen met tot totaal in Een via internet gepromote kennisquiz genereerde ruim bezoekers. Dit bewijst dat onze achterban de waarde van kennis hoog acht, net als het Reumafonds. Dankzij het internetbeleid en free publicity is het gelukt om op inhoudelijk vlak contact te leggen en te onderhouden met veel meer donateurs dan voorheen. Dit blijkt ook uit de toename van het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief van naar ruim Vrijwilligers De collecte blijft een belangrijke inkomstenbron voor het Reumafonds. Het wordt steeds lastiger voldoende collectanten te vinden. Voorheen wierven we veelal telefonisch. Sinds het wettelijk Bel-me-niet Register, waar mensen kunnen aangeven dat ze niet gebeld willen worden door organisaties, bestaat deze mogelijkheid nauwelijks meer. Het Reumafonds staat achter het Bel-me-niet Register, maar zou graag zien dat de politiek een uitzondering maakt voor goede doelen. Deze sector wordt er enorm door getroffen. Tegelijk doen wij er alles aan om onze huidige collectanten steviger aan ons te binden en te informeren over de activiteiten van het Reumafonds. We blijven het fantastisch vinden dat het Reumafonds nog steeds bijna vrijwilligers heeft. Wetenschap vooruit Het Reumafonds is een van de weinige gezondheidsfondsen die meer dan 60% van het budget besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Dankzij het fonds is er op bijna elk academisch medisch centrum in Nederland een hoogleraar reumatologie. Zij sturen wetenschappelijk onderzoek aan, waardoor de Nederlandse reumatologie wereldwijd hoog aangeschreven staat. Het baart ons dan ook zorgen dat de twee vacatures voor leerstoelen in Groningen en Maastricht in Reumafonds Jaarverslag 2010

5 niet zijn vervuld. Het fonds vindt dat de reumatologie op elk academisch centrum een dominante plek verdient. Op wetenschappelijk gebied heeft het Reumafonds in het verslagjaar geïnvesteerd in internationale relaties. Er zijn bijvoorbeeld contacten gelegd met instituten in de Verenigde Staten en Canada. Van vereniging naar stichting Wij hechten grote waarde aan het oordeel van toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving. In 2010 constateerde het CBF een onwenselijke situatie binnen het bestuur van het Reumafonds. De Algemene Ledenvergadering is binnen het Reumafonds het hoogste toezichthoudende orgaan. Hierin nemen de Reumapatiëntenbond, onderzoekers, health professionals, donateurs en vrijwilligers zitting. Dit zijn tevens ontvangende entiteiten van het fonds. Het CBF eist een duidelijke scheiding tussen belanghebbenden en toezichthouders. In 2010 heeft de directie daarom een voorstel tot statutenwijziging ontwikkeld. Na uitvoerig overleg met de betrokkenen is besloten om de Vereniging Reumafonds in 2011 om te zetten in de Stichting Reumafonds. Belanghebbenden gaan deel uitmaken van de diverse in te stellen adviesraden, waardoor het fonds nog beter kan profiteren van hun inhoudelijke kennis en ervaring. Zo ontstaat een heldere en meer constructieve samenwerking met betrekking tot het beleid van het Reumafonds. Drs. H.J. Lodewijk Ridderbos Bestuurder, algemeen directeur Reumafonds Jaarverslag

6 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht onderschrijft de principes van goed bestuur zoals die zijn opgenomen in het toetsingskader van het CBF-Keur. Deze drie principes zijn: scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering. Zij worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, daarna kunnen zij eenmalig worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De Raad van Toezicht is belast met het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit een eenhoofdig bestuur, de algemeen directeur, die tevens de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. In het verslagjaar werd afscheid genomen van prof. dr. G.E.J. Staal. Hij heeft gedurende een periode van vier jaar met veel toewijding en deskundigheid deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn professor Staal zeer erkentelijk met name voor zijn inbreng met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni is prof. dr. M.R. Daha met algemene stemmen benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Minimaal drie keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht. In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vijf keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die aan de orde kwamen, besproken zijn dan wel werden goedgekeurd, waren onder andere: De managementletter, de jaarrekening, het jaarverslag 2009 en de begroting Het beleggingsstatuut waarin is vastgelegd dat conservatief zal worden belegd en conform de uitgangspunten van Verantwoord Vermogensbeheer zoals opgesteld door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. De jaarplannen 2010/2011 en de subsidievoorwaarden 2010 inzake de patiëntenverenigingen. Meerdere malen heeft de Raad van Toezicht gesproken over het traject dat genomen moet worden om de plannen van de regering met betrekking tot de vergoeding van TNF-alfaremmers te keren. Uitvoerig werd stilgestaan bij de conclusie van het CBF dat te veel ontvangende entiteiten deel uitmaken van de Algemene Ledenvergadering van het Reumafonds en dat een betere scheiding aangebracht dient te worden tussen de toezichthoudende organen, Raad van Toezicht en Algemene Ledenvergadering. Middels uitvoerige voortgangsrapportages van de directie liet de Raad van Toezicht zich nader informeren over de vele activiteiten met betrekking tot fondsenwerving, voorlichting, belangenbehartiging, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkelingen binnen de diverse patiëntenorganisaties. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor de medewerkers van de organisatie die ook in het verslagjaar opnieuw met veel inzet en creativiteit hebben gewerkt aan het behalen van de doelstellingen. Juni 2011 Mr. A.H. Brouwer-Korf Voorzitter Raad van Toezicht 6 Reumafonds Jaarverslag 2010

7 Samenvattend bestuursverslag Fondsenwerving Algemene doelstelling was om in 2010 een opbrengst van _ 14,2 miljoen te realiseren. In totaal heeft het Reumafonds bijna _ 14,8 miljoen verworven uit nalatenschappen, de jaarlijkse collecte, donaties, opbrengsten loterijen, giften, baten uit beleggingen en overige baten. Dit is bijna _ 0,6 miljoen meer dan de doelstelling. Dit komt met name door het (ongerealiseerde) resultaat uit beleggingen. Fondsenwerving en imago De collecteopbrengst van 2010 is ruim _ minder dan in Dat is met name te wijten aan het Belme-niet Register waardoor het moeilijker wordt om collectanten te werven. De opbrengsten uit marketingactiviteiten zijn in 2010 wel toegenomen. Door de nieuwe campagnes zijn er meer maandmachtigingshouders. Ook zijn de bedragen die zij per maand doneren hoger dan voorheen. Daarnaast waren er meer bedrijfsgiften in De opbrengsten uit loterijen zijn met bijna _ lager uitgevallen dan in Net als in 2009 voerde het Reumafonds in 2010 een proactief persbeleid. Dit resulteerde in redactionele aandacht van landelijke en regionale media, met name van radio en televisie. Mede hierdoor is het imago van het Reumafonds beter dan ooit. Ook de naamsbekendheid is weer toegenomen. Wetenschappelijk onderzoek Het Reumafonds besteedde in % van de inkomsten aan wetenschappelijk onderzoek. In 2010 was er een totaal onderzoeksbudget van _ 8,6 miljoen. Dat is een toename van _ 1,5 miljoen ten opzichte van In 2010 zijn er 101 financieringsaanvragen ingediend. Dat zijn er dertig meer dan in De voorstellen zijn door ongeveer 400 nationale en internationale referenten en door de Wetenschappelijke Adviesraad Reumafonds (WAR) getoetst. Op grond hiervan en van de beschikbare middelen zijn 29 projectvoorstellen gehonoreerd, acht meer dan vorig jaar. Deze onder zoeken gaan over artrose (8), bechterew (1), jeugdreuma (2), RA (11), systeemziekten (5) en overige (1). Bijna 65% is fundamenteel van karakter. Dit is conform het beleidsbesluit om het evenwicht tussen fundamenteel en niet-fundamenteel onderzoek te flexibiliseren. In 2010 sloot het Reumafonds 13 studies af met een eindevaluatie. Deze onderzoeken richtten zich op jeugdreuma (4), artrose (4), reumatoïde artritis (RA) (3), systemische lupus erythematodes en RA (1) en fibromyalgie (1). Net als voorgaande jaren financierde het Reumafonds in onderzoekslijnen op het gebied van reumatologie, orthopedie, immunologie, gezondheidspsychologie en kinderreumatologie. De academische centra ontvangen hiervoor gemiddeld _ per jaar aan structurele steun, te besteden aan specifiek langlopend onderzoek. Voorlichting Ook het geven van voorlichting is een belangrijke taak van het Reumafonds. Doelstelling voor 2010 was meer maatwerk te bieden bij voorlichting aan patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen. Dit onder meer door de eenduidigheid en de toegankelijkheid van informatie te verbeteren. De verbetering van de website is hiervan een goed voorbeeld. Sinds de lancering van de vernieuwde website in 2010 hebben unieke bezoekers de weg naar de site gevonden. Dit is een toename met ruim 25% vergeleken met In 2010 zijn er ruim brochures over reuma en het Reumafonds aangevraagd, het merendeel door ziekenhuizen en instellingen. Dit is een forse afname ten opzichte van 2009, te danken aan een zuiniger bestelbeleid waarbij de kostprijs bij instellingen in rekening wordt gebracht. In het verslagjaar is ongeveer maal contact opgenomen met de Reumalijn, een digitaal en telefonisch informatiekanaal. Dat is even vaak als in De terugloop van het aantal contacten van voorgaande jaren lijkt hiermee te zijn gestabiliseerd. Wel neemt nog steeds de complexiteit van de vragen en daarmee de gespreksduur toe. Reumafonds Jaarverslag

8 Ondersteuning patiëntenorganisaties Zolang reuma niet te genezen is, zijn er patiënten die in hun dagelijks leven ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 2010 kan elke patiëntenvereniging financiering ontvangen voor projecten ten gunste van mensen met reuma. De activiteiten van de patiëntenorganisaties zijn in 2010 gesubsidieerd met _ 1,1 miljoen. Er was een budget van _ 1,6 miljoen beschikbaar, maar daarvoor zijn er te weinig projectaanvragen ontvangen. Met ingang van 2011 kunnen ook regionale en lokale verenigingen op projectmatige basis rechtstreeks financiering aanvragen bij het Reumafonds. In het laatste kwartaal van 2010 zijn hiervoor al 86 projecten ontvangen waarvan er 80 gehonoreerd konden worden. 8 Reumafonds Jaarverslag 2010

9 Resultaat Fondsenwerving Het Reumafonds is de fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al bijna 85 jaar zet het fonds zijn middelen in voor de bestrijding van reuma en de gevolgen ervan. Het Reumafonds krijgt geen financiële steun van de overheid en is volledig afhankelijk van donateurs. Algemene doelstelling voor 2010 was een opbrengst van _ 14,2 miljoen te realiseren. De specifieke activiteiten en hun doelstellingen voor 2010 waren: Nalatenschappen Nalatenschappen, schenkingen en legaten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor het Reumafonds. Doelstelling voor 2010 was _ 5 miljoen uit nalatenschappen te verwerven. Het Reumafonds richtte zich op: Aandacht genereren voor nalatenschappen, vooral door activiteiten in brancheverband, zoals de Week van het Testament en collectieve publiciteitscampagnes. Continueren van het Servicebureau Schenken en Nalaten, waarmee het fonds een correcte afwikkeling van ontvangen nalatenschappen garandeert en aanvullende diensten verleent aan notarissen en executeurs-testamentair. Collecte In de tweede week van maart 2010 collecteerden vrijwilligers voor het Reumafonds. Doelstelling voor 2010 was een collecteopbrengst van _ 3,8 miljoen. Hiertoe is in 2009 de collecteorganisatie aangepast, zo zijn de regio s opnieuw ingedeeld. Donateurs Voor het werven van fondsen bij (potentiële) donateurs zette het Reumafonds internet, inserts in tijdschriften, mailings en telemarketing in. Door de inwerkingtreding van het Bel-me-niet Register, en mede daardoor het grote verlies van beschikbare records, zijn sommige campagnes niet meer aantrekkelijk. Mede daarom is het fonds dit jaar begonnen met nieuwe wervingscampagnes. Middelen die hierbij ingezet worden zijn onder andere Google adwords, bannering, marketing en social media. Dit is niet alleen een verschuiving van offline naar online, maar ook een verschuiving van communiceren via één kanaal (zoals telemarketing) naar geïntegreerde campagnes via verschillende kanalen. Doelstelling voor 2010 was een opbrengst van _ 3,5 miljoen uit deze activiteiten. Het Reumafonds richtte zich daartoe op: Verhogen van het aantal structurele machtigingshouders. Nieuwe dan wel verlengde aktes met periodieke schenking genereren. Servicegerichter maken van de donateursadministratie. Stabiliseren van de opbrengsten van de vier donateursmailings voor een (extra) bijdrage. Donateurs met een sterke affiniteit met reuma werven door middel van een groot aantal campagnes, via veel verschillende mediakanalen en met een hoog bereik. De propositie is hierbij meer gericht op voorlichting over reuma, wetenschappelijk onderzoek en de activiteiten van het Reumafonds, dan op de primaire vraag om donateur te worden. Op deze manier wil het Reumafonds in nieuwe adressen verzamelen met een hoge responsgevoeligheid om maandmachtigingshouder te worden. Overige Naast het ontvangen van nalatenschappen, de collecte, direct marketing en alternatieve wervingscampagnes ondernam het Reumafonds in het verslagjaar de volgende fondsenwervende activiteiten: Verhogen van het aantal geoormerkte loten van spelers voor de Sponsor Bingo Loterij. De helft van de jaarinleg hiervan kwam ten goede aan het Reumafonds. De werving vond plaats onder donateurs, potentiële donateurs en bestaande deelnemers aan de Sponsor Bingo Loterij die hun lot nog niet geoormerkt hadden. Reumafonds Jaarverslag

10 Daarnaast is tijdens de collecte samen met de Sponsor Bingo Loterij een bel-en-winactie georganiseerd. Bellers konden onder andere een reis naar het WK voetbal in Zuid-Afrika winnen. Er is ruim keer gebeld. Daarnaast zijn er bijna geoormerkte loten geworven. Er is een Reuma Kennis Test ontwikkeld voor WereldReumaDag. Doel was om zoveel mogelijk leads te werven. Resultaten 2010 Uit de staat van baten en lasten blijkt dat in 2010 bijna _ 13,6 miljoen beschikbaar kwam uit nalatenschappen, collecte, donaties, opbrengsten loterijen en giften. Dit was _ 0,3 miljoen meer dan de doelstelling. Nalatenschappen In 2010 ontving het Reumafonds ruim _ 4,4 miljoen uit nalatenschappen. Dat is _ 0,6 miljoen minder dan de doelstelling. De reden hiervoor moet onder andere gezocht worden in het feit dat het aantal fondsen dat opgenomen wordt in nalatenschappen steeds meer wordt, waardoor het aandeel van een fonds per nalatenschap minder wordt. Collecte In de tweede week van maart 2010 collecteerden ruim vrijwilligers voor het Reumafonds. Dankzij de inzet van al deze enthousiaste mensen leverde de collecte bijna _ 3,7 miljoen op. Een ton minder dan in Deze tegenvaller is vooral het gevolg van een lager aantal vrijwilligers. Mede door de komst van het Bel-me-niet Register wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Marketing De opbrengst door marketingactiviteiten gericht op particuliere donateurs was in 2010 _ 3,9 miljoen. Dat is _ 4 ton boven de doelstelling. Dit goede resultaat is onder meer te danken aan de maandmachtigingshouders, die een steeds hoger aandeel in de totale opbrengsten hebben. Hun aantal is gestegen, evenals de gemiddelde waarde per machtiging. Verder zijn er meer periodieke schenkingen. Ook is er een stijging van het aantal bedrijfsgiften. De resultaten van de nieuwe wervingscampagnes, zoals beschreven onder Donateurs, zijn goed te noemen. Van de verzamelde respons wordt een hoger percentage maandmachtigingshouder dan bij bijvoorbeeld koud bellen. Campagnes en activiteiten Een van de voorwaarden voor duurzame fondsenwerving is het bestendigen en vergroten van naamsbekendheid en binding met het algemene publiek. Met dat doel voor ogen ontplooide het Reumafonds diverse campagnes en activiteiten, zoals: Collectecampagne Tijdens de collecteweek in 2010 bracht het Reumafonds bij het grote publiek onder de aandacht wat de missie van het Reumafonds is, namelijk: reuma de wereld uit. Lukt dit, dan zit het werk van het Reumafonds erop en kunnen we de deuren sluiten. Dit laatste is letterlijk zo in beeld gebracht in een tv-commercial, waarin medewerkers van het Reumafonds en een hoogleraar in de reumatologie figureerden. De radiocommercial sloot hierop aan. De campagne was ook bedoeld als ondersteuning van het werk van de vrijwilligers van het Reumafonds. Ter ondersteuning van de activiteiten van de collectanten is via persberichten ook veel aandacht geweest in regionale en lokale bladen. WereldReumaDag Tijdens WereldReumaDag 2010 organiseerde het Reumafonds de Open je blik actie. Een bewustwordingscampagne waarbij op een opvallende manier mensen in contact gebracht zijn met reuma en het werk van het Reumafonds. Op plekken waar veel mensen komen, zijn blikjes uitgedeeld waarin informatie van het Reumafonds zat. Hiermee vroeg het fonds aandacht voor zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis van open je blik : open je blik voor reuma en het Reumafonds en weet dat iets simpels als het openen van een blikje 10 Reumafonds Jaarverslag 2010

11 voor mensen met reuma geen vanzelfsprekende handeling is. Op de informatie in het blikje werden mensen uitgenodigd om op de site van het Reumafonds de ReumaKennisTest te doen. Deze test is ook via online middelen gepromoot. De actie heeft veel publiciteit gegenereerd, onder andere in Metro, De Telegraaf, bij Shownieuws SBS 6, RTL Boulevard en vele regionale bladen en zenders. Dit is mede te danken aan de inzet van Anita Witzier, die in Amsterdam geholpen heeft met het uitdelen van de blikjes. Daarnaast werd ze afgebeeld op de diverse campagnematerialen. Naast een bewustwordingscampagne was de ReumaKennisTest ook bedoeld om nieuwe leads te werven. In totaal hebben ruim mensen de test ingevuld. Support Award De Support Award is een prijs voor collega s en werkgevers die steun bieden aan een medewerker met reuma. Om het maatschappelijke belang van arbeidsparticipatie van mensen met reuma te onderstrepen, was de jury uitgebreid met Hans Wiegel, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. Juryvoorzitter was wederom SER-voorzitter dr. Alexander Rinnooy Kan. De andere juryleden waren drs. Loek Hermans (voorzitter MKB-Nederland), twee oud-winnaars van de Support Award, Ben van den Bergh en Silfke van Dijk, Reumafondsambassadeur Anita Witzier en algemeen directeur van het Reumafonds drs. Lodewijk Ridderbos. De uitreiking vond plaats op 6 februari 2010, tijdens het RondReuma-congres. De winnaars van de award waren collega s en werkgever van Sjaak Deurloo van TechTron Groep in Veenendaal. Rondom de Support Award is publicitair aandacht gevraagd voor het in kaart brengen van de positie van chronisch zieken op de arbeidsmarkt. Evenementen Grote sportieve evenementen zijn voor het Reumafonds een gelegenheid om naamsbekendheid te genereren. Reuma is een ziekte die het bewegen bemoeilijkt. Tegelijkertijd is juist voor reumapatiënten beweging van groot belang. In 2010 was het Reumafonds weer actief aanwezig bij een aantal grote wandel- en fietsevenementen. De Egmond Wandelmarathon in januari. Het Reumafonds verzorgde beide dagen een stempelpost en voorzag de ruim deelnemers van de nodige gezonde energie. Een gedeelte van het inschrijfgeld ging naar het Reumafonds. Samen met een vrijwillige bijdrage leverde dit het Reumafonds ruim _ op. In juni was het Reumafonds samen met VVV Vechtdal en Toeractief van de ANWB partner bij de tweede Vechtdal Wandelvierdaagse. Hier waren ruim deelnemers. Het Reumafonds gaf tijdens deze dagen voorlichting over reuma en bewegen. De Drentse Fiets4daagse in juli, met bezoekers. Bij het dagelijkse eindpunt was het Reumafonds met een stand aanwezig. In september was het Reumafonds betrokken bij de KCK Vechtdal Fietsvierdaagse, ook georganiseerd door de VVV van Vechtdal met als partner KCK (Kampeer en Caravan Kampioen van de ANWB). Hier kwamen bezoekers op af. Het Reumafonds gaf onder andere voorlichting en wierf collectanten. 50PlusBeurs In de derde week van september heeft het Reumafonds deelgenomen aan de 50PlusBeurs. De beurs trok bezoekers, van wie velen behoren tot de achterban van het Reumafonds. Het Reumafonds en het AMC hadden een gezamenlijke stand. Dit maakte het voor de bezoekers direct zichtbaar waar het geld van het Reumafonds naartoe gaat. Tijdens de beurs konden bezoekers informatie van het Reumafonds aanvragen. Dit heeft ruim 600 nieuwe leads opgeleverd. Binding met donateurs Zo n donateurs en relaties ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift RondReuma. RondReuma houdt donateurs op de hoogte van de activiteiten en bestedingen Reumafonds Jaarverslag

12 van het Reumafonds. Doel van RondReuma is de donateurs te betrekken bij het Reumafonds door persoonlijke verhalen van donateurs en patiënten onder de aandacht te brengen, en door artikelen over onderzoekers en hun resultaten. Ook het geven van voorlichting over reuma is een doelstelling van het Reumafonds waaraan het tijdschrift inhoud geeft. Donateurs die in dertien maanden meer dan _ 10 doneren, kregen de RondReuma automatisch toegezonden, tenzij men aangeeft hierop geen prijs te stellen. Loterijen Het Reumafonds ontving in 2010 in totaal bijna _ 1,5 miljoen van de loterijen. _ is afkomstig van de Sponsor Bingo Loterij. In de loop van 2010 is de Sponsor Bingo Loterij aan de slag gegaan met een nieuw concept en nieuwe naam: de Vriendenloterij. Hiermee zet de loterij voor de komende jaren in op groei. De Lotto heeft aangegeven haar contacten met het fonds verder te willen intensiveren, ook met als doel meer inkomsten te genereren. nieuwsbrief De nieuwsbrief is bedoeld om donateurs aan te trekken en te binden, maar is ook gericht op andere geïnteresseerden. Het aantal abonnees is in 2010 gegroeid van begin januari naar aan het eind van het jaar. Dit is onder andere te danken aan promotie via diverse internetkanalen en specifieke ziektebeeldcampagnes. Mensen die aangeven interesse te hebben in de nieuwsbrief, hebben iets met het onderwerp reuma en zijn daardoor meer dan gemiddeld geneigd donateur te worden. 12 Reumafonds Jaarverslag 2010

13 1.2 Public relations en communicatie Het Reumafonds is autoriteit op het gebied van reumatische aandoeningen en de belangrijkste financier van onafhankelijk reumaonderzoek in Nederland. Wie het Reumafonds steunt, draagt bij aan de bestrijding van reuma. Communicatie en public relations zijn zeer belangrijk bij het verspreiden van deze boodschap. Doelstellingen 2010 Proactieve benadering van landelijke en regionale media, door uitbreiding en onderhoud van een relevant netwerk binnen de journalistiek. Zo kan het fonds de media beter monitoren en tegelijk snel contact leggen. Publicitair ondersteunen van marketingactiviteiten en corporate publicaties. Ondersteuning van regiocoördinatoren met betrekking tot omgaan met de pers. Donateurs en vrijwilligers informeren en motiveren zich te blijven inzetten voor de strijd tegen reuma. Resultaten 2010 In 2010 voerde het Reumafonds een proactief persbeleid. Het fonds bracht onderzoeksresultaten, campagnes, activiteiten en standpunten onder de aandacht van media die de doelgroepen van het Reumafonds bedienen. Dit resulteerde in ruime redactionele aandacht van landelijke en regionale media, zowel geschreven als radio en televisie, onder andere Avro, RTL 4, SBS en omroep Max. Met name de media-inzet rond de collecte en WereldReumaDag was hoog. Bekendheid Uit continu onderzoek is gebleken dat het Reumafonds steeds bekender wordt bij het publiek. De geholpen bekendheid was in het laatste semester van %. Dit schommelt al jaren tussen de 93% en 99%. De spontane naamsbekendheid was in het tweede semester van ,3%. De hoogste score was dit jaar in augustus met 8,9%. Normaliter wordt deze score alleen overtroffen in de collectemaand. Spontane bekendheid wil zeggen dat mensen het Reumafonds spontaan noemen bij de vraag welke goede doelen kent u? Imago Het imago van het Reumafonds heeft zich in 2010 verder verbeterd. Het gemiddelde waarderingscijfer komt op 7,7. Bijna twee derde van degenen die het Reumafonds kennen, geeft een 8 of hoger. De voorkeur van het Nederlandse publiek om een goed doel met betrekking tot gezondheid te steunen, varieerde lange tijd tussen de 43% en 53% en is daarmee altijd duidelijk de grootste. Binnen deze sector heeft het Reumafonds in de tweede helft van het jaar de voorkeur van 3% van de Nederlanders, hetgeen iets boven het langjarige gemiddelde ligt. Lange tijd was dit 1-2%. Omdat bekendheid en voorkeur zijn gestegen, verwachten we dat ook de geefbereidheid het komende jaar verbetert. Een greep uit de activiteiten gericht op imagoverbetering: De tv-spot Help het Reumafonds de wereld uit is goed ontvangen. De boodschap lag geheel in het verlengde van de missie van het Reumafonds Help reuma de wereld uit. Als reuma de wereld uit is, houdt het Reumafonds op te bestaan. Op 1 en 2 september heeft de Avro op Nederland 1 het programma BN ers in de zorg uitgezonden. Tijdens deze uitzendingen beleefden vier bekende Nederlanders een intensieve dag met een reumapatiënt. Reden voor het Reumafonds om hieraan mee te doen was aandacht voor reuma vragen en donateurs te werven. De bekende Nederlanders waren Anita Witzier, Catherine Keyl, Jeroen Latijnhouwers en Edith van Dijk. Het programma wordt in 2011 herhaald. Aandacht voor WereldReumaDag in RTL Boulevard, Shownieuws SBS 6, De Telegraaf, Metro, RTV Utrecht. Samen met de Reumapatiëntenbond en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft het Reumafonds gereageerd op de plannen van VWS om TNF-alfaremmers in het ziekenhuisbudget op te nemen. Dit is veelvuldig overgenomen door de landelijke media (onder andere de Volkskrant, Trouw, Radio-1 journaal, RTL-nieuws). Reumafonds Jaarverslag

14 Nieuwe huisstijl In 2010 is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die beter aansluit bij de in 2009 geformuleerde doelstellingen van het Reumafonds. De huisstijl is afgestemd op de diverse doelgroepen en flexibel toepasbaar met het oog op de over te brengen boodschap. 14 Reumafonds Jaarverslag 2010

15 1.3 Wetenschappelijk onderzoek Het Reumafonds stimuleert en financiert breed geschakeerd en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk reumaonderzoek. Minimaal 50 en maximaal 75% betreft fundamenteel onderzoek om de onderliggende processen van reuma te ontrafelen. Tussen de 25 en 50% is toegepast, patiëntgerelateerd onderzoek. Doelstellingen 2010 Een lichte nadruk op fundamenteel onderzoek, zonder dat klinisch onderzoek te weinig aandacht krijgt. Afgewezen onderzoeksprojecten blijven volgen. Implementatie van onderzoeksresultaten stimuleren. Meer publiciteit genereren voor resultaten van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Onderzoekscentra bezoeken om de voortgang van het onderzoek te peilen. Resultaten 2010 In 2010 was het beschikbare budget _ 8,6 miljoen. Dat is een toename van _ 1,5 miljoen ten opzichte van Voor projecten met een onderzoeksduur van een tot vier jaar (gemiddeld 2,5 jaar) was het budget _ 5,6 miljoen - exclusief het serendipity-budget van _ Het maximumbedrag voor een project van drie of vier jaar bedroeg _ In 2010 zijn er 101 financieringsaanvragen ingediend. De voorstellen zijn door ongeveer 400 nationale en internationale referenten en door de Wetenschappelijke Adviesraad Reumafonds (WAR) getoetst. Op grond hiervan en van de beschikbare middelen zijn 29 projectvoorstellen gehonoreerd. Bijna 65% was fundamenteel van karakter. Afgerond onderzoek In 2010 sloot het Reumafonds 13 studies af met een eindevaluatie. De onderzoeken richtten zich op: Jeugdreuma (4) Artrose (4) Reumatoïde artritis (RA) (3) Systemische lupus erythematodes en RA (1) Fibromyalgie (1) De studies zijn verricht aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (4), Leids Universitair Medisch Centrum (3), het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam (2) en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen (4). Jeugdreuma Onderzoek naar jeugdreuma leverde in 2010 de volgende uitkomsten op: Er is meer kennis over de rol van genetische variaties en in hoeverre die kunnen voorspellen hoe jeugdreuma verloopt. Stamcellen uit melktanden van kinderen met jeugdreuma blijken bruikbaar voor immuuntherapie. Er zijn duidelijke verschillen in de werking van regulatoire T-cellen bij muizen en mensen. Hierdoor kunnen de resultaten van proeven bij muizen op het gebied van regulatoire T-cellen niet naar mensen worden vertaald. Men zal daarom naar andere manieren moeten kijken om onderzoek naar regulatoire T-cellen uit te voeren. Er is meer duidelijkheid over de rol van heat shock eiwitten (HSPs) bij het tegengaan van ontstekingen en de mogelijkheid deze HSPs als medicijn te ontwikkelen. Artrose Onderzoek naar artrose leverde in 2010 de volgende uitkomsten op: Er blijkt samenhang te bestaan tussen (lokaal) vet en artrose. In de knie zit een vetkussentje dat ontstekingsfactoren afgeeft. De onderzoekers bevelen aan dit vetkussentje te verwijderen bij het plaatsen van een knieprothese. Dit gebeurt nu niet routinematig. Er treedt daadwerkelijk kraakbeenherstel op tijdens en na gewrichtsdistractie. Er blijken verschillende vormen van handartrose te zijn, elk met een ander toekomstperspectief. Op basis van dit onderzoek kunnen patiënten beter Reumafonds Jaarverslag

16 worden voorgelicht over wat hun te wachten staat. Er is een nieuw mogelijk aanknopingspunt voor de behandeling van artrose gevonden: het eiwit ALK1. Voordat er een ALK1-remmer op de markt zal verschijnen, is er nog veel onderzoek nodig. Reumatoïde artritis (RA) Onderzoek naar RA leverde in 2010 de volgende uitkomsten op: Interleukine-7 speelt een duidelijke rol in het op hol slaan van het afweersysteem. Anti-IL-7 of anti-il-7-receptor zou op termijn een mogelijk nieuw medicijn kunnen worden, vooral voor patiënten die niet goed op anti-tnf reageren. Ook interleukine-32 lijkt een rol te spelen bij de ontregeling van het afweersysteem. Ook dit cytokine kan op termijn mogelijk een nieuw medicijn opleveren. Er is meer bekend over citrullinatie. Gecitrullineerde eiwitten zijn een duidelijk signaal dat er iets mis is, of zal gaan, met het afweersysteem. De anti-ccp-test is hierop gebaseerd en heeft voorspellende waarde voor het ontwikkelen van RA. De volgende stap is te onderzoeken welk eiwit verantwoordelijk is voor die citrullinatie. Als we dit weten, is het proces mogelijk te voorkomen. Er zijn inmiddels een aantal verwante boosdoeners gevonden, PADs genoemd. SLE en RA Activatie van een bepaald type B-cellen blijkt cruciaal bij de ontwikkeling van een autoimmuunziekte. Gekoppeld aan dit onderzoek is een nieuw type muis ontwikkeld die als een goed model voor SLE zal kunnen dienen. Hoewel het Reumafonds kritisch is met betrekking tot het financieren van proefdieronderzoek, en het terugdringen van proefdieronderzoek stimuleert, is het soms onvermijdelijk proefdieren te gebruiken. Het ontwikkelen van muizen die een goede vervanging zijn voor de mens is daarbij noodzakelijk. Fibromyalgie In 2010 is een implementatieonderzoek afgerond naar het in de praktijk brengen van individuele gedragstherapie en multidisciplinaire behandeling bij fibromyalgie. De effectiviteit van deze therapie was al eerder aangetoond. Echter, de implementatie van dergelijke behandelingen hangt vaak sterk af van de vraag of zorgverzekeraars de behandeling in hun vergoedingen willen opnemen. Dit onderzoek laat zien dat de therapie en de multidisciplinaire behandeling in de dagelijkse praktijk effectief, bruikbaar en betaalbaar zijn. Overzicht projecten gehonoreerd Het totale budget voor projectfinanciering, inclusief het Serendipitybudget, was in 2010 _ 5,9 miljoen. Artrose Hand osteoarthritis: the role of inflammation in pain and disease course Projectleider: mw. dr. G. Kloppenburg Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2014 The role of vascular pathology in the development and progression of osteoarthritis Projectleider: mw. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2013 Molecular aspects of OA cartilage biology Projectleider: mw. dr. I. Meulenbelt Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2015 Phenotyping Osteoarthritis: The possible existence of clinical sub-types Projectleider: dr. ir. J.H. Waarsing Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2012 Obesity and osteoarthritis: what are the causal pathways? Projectleider: mw. dr. G. Kloppenburg Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: Reumafonds Jaarverslag 2010

17 Fat-laden macrophages ignite smouldering synovial activation and cartilage destruction during osteoarthritis: the dark site of scavenger receptor A1/11 Projectleider: dr. P.L.E.M. van Lent Universiteit: UMC St Radboud Nijmegen Verwachte afronding in: 2014 Pain in osteoarthritis, is it a joint problem? Projectleider: dr. S.C. Mastbergen Universiteit: UMC Utrecht Verwachte afronding in: 2014 Intramuscular corticosteroid injections in hip OA: a randomized controlled trial Projectleider: mw. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2013 Bechterew Role of myofibroblasts in the structural remodeling in human spondyloarthritis Projectleider: dr. D.L. Baeten Universiteit: AMC Amsterdam Verwachte afronding in: 2013 Jeugdreuma Dynamic Magnetic Resonance Imaging in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA): further refinement of the gold standard Projectleider: prof. dr. T. Kuijpers Universiteit: AMC Amsterdam Verwachte afronding in: 2014 How to stop etanercept after successful treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis Projectleider: mw. dr. L.W.A. van Suijlekom-Smit Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2013 Reumatoïde artritis Increasing the understanding of joint destruction in Rheumatoid Arthritis: a Genome Wide study Projectleider: mw. dr. A.H.M. van der Helm-van Mil Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2014 Repair of joint damage in patients with rheumatoid arthritis; a 6 year follow up analysis in the BeSt cohort Projectleider: mw. dr. C.F. Allaart Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2011 IL-7-related cytokine thymic stromal lymphopoietin: a new therapeutic target for primary Sjögren syndrome and rheumatoid arthritis Projectleider: dr. J.A.G. van Roon Universiteit: UMC Utrecht Verwachte afronding in: 2014 Identifying molecular targets in the 1,25(OH)2D3 mediated regulation of Th17 cytokines and their immunomodulatory potential in patients with early rheumatoid arthritis Projectleider: dr. E. Lubberts Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2014 Identification of T-cell epitopes from citrullinated autoantigens Projectleider: prof. dr. R.E.M. Toes Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2012 Changes in the glycosylation of ACPA and rheumatoid factor in concert with Fc-gammareceptors; a new hypothesis to explain improvement of rheumatoid arthritis during pregnancy Projectleider: dr. R.J.E.M. Dolhain Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2014 Reumafonds Jaarverslag

18 Modulation of autoantibody glycosylation, a way to dampen arthritis? Projectleider: prof. dr. R.E.M. Toes Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2012 Determining the contribution of the complement system to RA; a sequencing effort Projectleider: prof. dr. R.E.M. Toes Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2012 Predict: Prediction of non-adherence in novice DMARD users recently diagnosed with Rheumatoid Arthritis, Arthritis Psoriatica or Poliarthritis Projectleider: mw. dr. J.J. Luime Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2014 Characterization and monitoring of citrullinated protein-specific B lymphocytes in rheumatoid arthritis Projectleider: dr. D.L. Baeten Universiteit: AMC Amsterdam Verwachte afronding in: 2013 CD4+ T cell subset analysis in patients with rheumatoid arthritis during pregnancy Projectleider: dr. E. Lubberts Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2011 Systeemziekten Closing in on the functional genetics of Systemic Sclerosis Projectleider: dr. T.R.D.J. Radstake Universiteit: UMC St Radboud Nijmegen Verwachte afronding in: 2013 The Interferon type I signature in primary Sjögren s Syndrome: prevalance and associations with disease activity, fatigue and depressed mood Projectleider: mw. dr. M.A. Versnel Universiteit: Erasmus MC Rotterdam Verwachte afronding in: 2014 Characterization and localization of microstructural changes in brain tissue in NPSLE: towards a diagnostic toolkit Projectleider: dr. I. Ronen Universiteit: LUMC Leiden Verwachte afronding in: 2014 Lupus anticoagulant: a quest to find the culprit Projectleider: prof. dr. P.G. de Groot Universiteit: UMC Utrecht Verwachte afronding in: 2014 Muscle ultrasonography: a potential new tool to diagnose and evaluate treatment in dermatomyositis and polymyositis Projectleider: mw. dr. M.C. Vonk Universiteit: UMC St Radboud Nijmegen Verwachte afronding in: 2013 Overig The interaction between NOD2-autophagy pathway and inflammasome activation determines the chronicity of Lyme arthritis Projectleider: dr. L. Joosten Universiteit: UMC St Radboud MC Nijmegen Verwachte afronding in: 2013 Serendipity-onderzoek Er zijn in de wetenschap vele ontdekkingen gedaan waarnaar de onderzoeker aanvankelijk niet op zoek was. Het Reumafonds wil serendipiteit een kans geven en heeft daarom sinds 2007 een speciaal budget voor dit hoogrisico-onderzoek. In 2010 kwam hier één onderzoek voor in aanmerking. Het totale Serendipity-budget bedroeg in 2010 _ Reumafonds Jaarverslag 2010

19 Het budget is met dit ene Serendipity-onderzoek niet opgebruikt en aan het algemene budget toegevallen. Immunoglobulin light chain-induced mast cell activation: a novel inflammatory pathway in rheumatoid arthritis? Projectleider: dr. F.A.M. Redegeld Universiteit: Utrecht Verwachte afronding in: 2012 Programmalijnsubsidies De afgelopen twintig jaar hebben hoogleraren reumatologie en kinderreumatologie naast projectsubsidies ook structurele financiële steun ontvangen. Dit heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat er vandaag de dag in alle academische ziekenhuizen een volwaardige reumatologieafdeling is. Sinds 2005 werkt het Reumafonds met programmalijnsubsidies van gemiddeld _ per jaar, te besteden aan een specifieke langlopende onderzoekslijn. In 2010 financierde het fonds 17 onderzoekslijnen op het gebied van reumatologie, orthopedie, immunologie, gezondheidspsychologie en kinderreumatologie. Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (reumatologie) The synovial target: pathogenetic studies and evaluation of innovative treatment Deze programmalijn richt zich op: Gebruik van synoviaal weefsel om klinische resultaten te voorspellen. Ontwikkelen van nieuwe moleculaire technieken. Kwantificeren van infiltraten in synoviaal weefsel door digitale beeldanalyse. Blokkeren van celmigratie. VU medisch centrum, Amsterdam (reumatologie) Patient-related research in inflammatory diseases Deze programmalijn richt zich op: Primaire preventie van RA. Progressieve ongedifferentieerde artritis. Intensieve behandeling van vroege RA en bechterew. De ziekte van Bechterew. Medisch Spectrum Twente, Enschede (reumatologie) Improving Rheumatological Care Deze programmalijn richt zich op: Psychosociale en paramedische interventies. Beeldvorming. Universitair Medisch Centrum, Groningen (immunologie) Autoantibodies and Inflammation in Systemic Autoimmune Disease Deze programmalijn richt zich op: ANCA-associated vasculitis (AAV). Amyloïdosis. Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden (reumatologie) Rheumatoid Arthritis: immunologic and genetic approaches Deze programmalijn richt zich op: Identificatie en ontrafelen van de genen die gevoeligheid voor het ontwikkelen van RA en het verloop bepalen. Identificatie en ontrafelen van de immunologische processen die plaatsvinden bij RA. Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden (orthopedie) Functional analysis and improvement of the joints of the upper extremity Deze programmalijn richt zich op: Onderzoek naar schouderprotheses. Reumafonds Jaarverslag

20 Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden (immunologie) Epidemiologie en genetica van ACPA-positieve RA Deze programmalijn richt zich op: Verder onderzoek naar de rol van antilichamen tegen gecitrullineerde eiwitten. Academisch Ziekenhuis Maastricht (reumatologie) Outcome Assessment in Ankylosing Spondylitis Deze programmalijn richt zich op: Beeldvorming. Voorspellen van resultaat en effect van behandeling. Socio-economische aspecten, kosten, kwaliteit van leven. Academisch Ziekenhuis Maastricht (orthopedie) Tissue engineering of cartilage using the in situ incubator : a novel therapeutic approach Deze programmalijn richt zich op: Eigen kraakbeen kweken onder het botvlies. Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen (reumatologie) Focus on osteoarthritis Deze programmalijn richt zich op: Pathogenese van gewrichtsontsteking en -afbraak. Translationeel onderzoek ( van lab naar zorg ). Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen (orthopedie) Meniscus implants for chondroprotection Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam (reumatologie) Early arthritis and education Deze programmalijn richt zich op: Zwangere vrouwen met reuma (PARA-cohort). Gepersonaliseerde medische voorlichting (InfoDoc ). Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam (orthopedie) Targeting cells in combination with surgical interventions to stimulate cartilage repair in osteoarthritis Deze programmalijn richt zich op: Gebruik van small interfering RNA om genen aan of uit te zetten. Academisch Ziekenhuis Utrecht (reumatologie) Translational research on joint damage in rheumatoid arthritis and osteoarthritis Deze programmalijn richt zich op: Gewrichtsdistractie. Herstel van artrotisch kraakbeen. Academisch Ziekenhuis Utrecht (orthopedie) Blocking degenerative process in cartiliginous tissues by the controlled release of small interfering RNA Deze programmalijn richt zich op: Gentherapie in artrose door middel van small interfering RNA. Deze programmalijn richt zich op: Transplantatie van eigen kraakbeen dat buiten het lichaam kunstmatig wordt vermeerderd. 20 Reumafonds Jaarverslag 2010

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. BARCODE FOR LIFE... 3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 3 UNICITEIT VAN BARCODE FOR LIFE... 4 AMBASSADEURSNETWERK... 4 HISTORIE... 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Alles op alles. Als je nieren niet werken, dan ga je dood. Professor Willem Kolff (1911-2009) wilde zich daar niet bij neerleggen. Hij zette alles op alles

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

het totale bedrijfsproces

het totale bedrijfsproces Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale

Nadere informatie