Een uitnodiging tot dialoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitnodiging tot dialoog"

Transcriptie

1 Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik ondergetekende,... (voornaam en naam patiënt), herroep hierbij de aanwijzing op / / van de onderstaande persoon als vertegenwoordiger Persoonlijke gegevens van de vertegenwoordiger wiens aanwijzing herroepen werd: - voornaam en naam:... - adres:... - telefoonnummer:... - geboortedatum:... Opgemaakt te..., op datum... Handtekening patiënt: Aanbeveling: Alle personen die de aanwijzing als vertegenwoordiger ontvangen hebben, worden best van deze herroeping op de hoogte gesteld. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor bijbestellingen, gelieve u te richten tot: DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen, Dienst Legal Management Per brief: Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel Per Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel. Wettelijk depot: D/2007/2196/6 Wet Rechten van de patiënt

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 I. Voor wie is de wet bestemd? In welke situatie? 5 1. De patiënt 5 2. De beroepsbeoefenaar 5 3. Het domein van de gezondheidszorg 5 Deze brochure is bestemd voor beroepsbeoefenaars en patiënten. Ze verstrekt informatie over de huidige inhoud van de wet en bevordert zo een duurzaam partnerschap tussen beide actoren van de gezondheidszorg. Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken. II. Wat zijn de rechten van de patiënt? 6 1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking 6 2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar 6 3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand 6 4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie 7 5. Over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier beschikken, met mogelijkheid tot inzage en afschrift 9 6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst 11 III. Hoe werken de ombudsdiensten? Wat is de rol van de ombudsdiensten Rechten van de patiënt? Hoe verloopt de bemiddeling? Tot wie kan de patiënt zich richten om klacht neer te leggen? 13 IV. Wat gebeurt er als de patiënt niet in staat is zijn rechten uit te oefenen? Wie is niet in staat om zijn rechten uit te oefenen? Wie kan de rechten uitoefenen van de patiënt die hiertoe niet in staat is? Wat zijn de grenzen aan de bevoegdheid van de vertegenwoordiger? 17 V. Bijlagen 18

3 Woord vooraf I. Voor wie is de wet bestemd? In welke situatie? Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze Ze bepaalt tevens de mogelijke persoon (personen) die de patiënten kan (kunnen) 1. De patiënt Elke persoon aan wie gezondheidszorg 3. Het domein van de gezondheidszorg wet preciseert de kenmerken van de relatie vertegenwoordigen, die niet in staat zijn om wordt verstrekt, al dan niet op eigen De wet betreffende de rechten van de tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar zelf hun rechten uit te oefenen (omwille van verzoek (bijv. op aanvraag van de patiënt heeft betrekking op alle diensten en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen een statuut van juridische onbekwaamheid of werkgever ter controle van een arbeids- verstrekt door een beroepsbeoefenaar verbeteren. omwille van een feitelijke onbekwaamheid). ongeschiktheid). met het oog op het bevorderen, vaststellen (bijv. verzekeringsgeneeskunde), behouden, Deze wet leunt sterk aan bij bepaalde De persoon die meent dat een beroeps- 2. De beroepsbeoefenaar herstellen (bijv. revalidatie) of verbeteren rechtsprincipes en deontologische regels beoefenaar één van zijn patiëntenrechten De volgende beroepsbeoefenaars dienen van de gezondheidstoestand van een die reeds bestonden. De wettekst somt niet gerespecteerd heeft en daarover zijn de patiëntenrechten te respecteren binnen patiënt, of om hem bij het levenseinde te de basisrechten van de patiënten op en ontevredenheid of frustratie te kennen geeft, de grenzen van hun wettelijke bevoegd- begeleiden (bijv. palliatieve zorgen). verduidelijkt de modaliteiten voor het kan zich tot de ombudsdienst van het heden: geneesheren, tandartsen, apothe- bijhouden van het patiëntendossier en betrokken ziekenhuis wenden, of tot de kers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, de toegang ertoe. federale ombudsdienst Rechten van de beoefenaars van de verpleegkunde patiënt indien het gaat om een beroeps- en paramedici (bandagist, orthesist beoefenaar buiten een ziekenhuis. en prothesist, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch technisch-assistent, De Federale commissie Rechten van de technoloog medische beeldvorming, patiënt, opgericht binnen de Federale medisch laboratorium technoloog, Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert logopedist, orthoptist, podoloog, audio- de toepassing van de wet en adviseert loog en audicien). de overheid over patiëntenrechten (cf.

4 II. Wat zijn de rechten van de patiënt? 1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, moet hij evenwel De vertrouwenspersoon Indien de informatie ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt kan Elke patiënt ontvangt volgens zijn de continuïteit van de zorgen waarborgen. Een familielid, een vriend, een andere meebrengen behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie. 3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de Uitzonderlijk kan de beroepsbeoefenaar bepaalde informatie aan de patiënt onthouden, indien hij oordeelt dat ze De diensten worden verstrekt met respect De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de informatie omtrent zijn gezondheids op dat ogenblik een ernstig nadeel voor de menselijke waardigheid en voor de patiënt alle informatie die nodig is om toestand, bij de inzage van zijn voor de gezondheid van de patiënt zou autonomie van de patiënt, zonder enig inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoe- patiëntendossier of bij het bekomen meebrengen. Voor die ongebruikelijke en onderscheid (bijv. sociale klasse, seksuele stand (het betreft de diagnose, ook al is van een afschrift ervan, alsook bij het tijdelijke handelwijze dient de beroeps- geaardheid, filosofische overtuiging). die negatief) en de vermoedelijke evolutie neerleggen van een klacht. beoefenaar het advies van een collega in ervan. De beroepsbeoefenaar geeft ook aan De Federale commissie Rechten van te winnen en de motivering van deze De zorgen met het oog op het voorkomen, welk gedrag er bijgevolg wenselijk is (bijv. in de Patiënt heeft een formulier voor de onthouding aan het patiëntendossier toe behandelen en verzachten van lichamelijke geval van risico s bij een zwangerschap). aanwijzing van de vertrouwenspersoon te voegen. Bovendien wordt de gevoelige en psychische pijn maken integraal deel uit opgesteld (zie V. Bijlage 2) informatie aan de eventuele vertrouwens- van de behandeling van de patiënt. Hoe wordt de patiënt geïnformeerd? persoon meegedeeld. De beroepsbeoefenaar deelt de informatie 2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar mondeling mee in een duidelijke taal die aangepast is aan de patiënt. Hij houdt Indien de patiënt de informatie niet wenst te vernemen De beroepsbeoefenaar dient de nodige fijngevoeligheid aan de dag te leggen bij De patiënt kiest de beroepsbeoefenaar en onder meer rekening met de leeftijd, de De beroepsbeoefenaar respecteert zijn de mededeling aan de patiënt van zijn kan zich op elk ogenblik richten tot een opleiding en het begripsvermogen van de wens (bijv. weigering om te weten of men onthouding om informatie over te brengen. andere beroepsbeoefenaar. Die vrije keuze kan evenwel in sommige gevallen beperkt worden door de wet of patiënt. De patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Hij kan ook vragen al dan niet drager is van een ongeneeslijke ziekte zoals de ziekte van Huntington) en noteert het in het patiëntendossier. 4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie door de omstandigheden die eigen zijn dat de informatie aan die vertrouwens- De beroepsbeoefenaar kan dit verzoek Vooraleer een behandeling wordt opge- aan de organisatie van de gezondheids- persoon meegedeeld wordt. In voorkomend van de patiënt om niet te weten evenwel start, dient de beroepsbeoefenaar daartoe zorgen (bijv. bij gedwongen opname van geval noteert de beroepsbeoefenaar in niet opvolgen, indien het niet meedelen de vrije en geïnformeerde toestemming van een persoon met een geestesziekte, bij het patiëntendossier dat de informatie van de informatie ernstig nadeel voor de patiënt te verkrijgen. aanwezigheid van slechts één specialist meegedeeld werd aan of in aanwezigheid de gezondheid van de patiënt of derden in een ziekenhuis). van die vertrouwenspersoon, evenals de (bijv. besmettelijke ziekte) oplevert. In Dit houdt in dat de beroepsbeoefenaar identiteit van de laatstgenoemde. dat geval dient de beroepsbeoefenaar de patiënt duidelijk heeft geïnformeerd Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar vooraf een andere beroepsbeoefenaar te over de karakteristieken van de beoogde een patiënt om persoonlijke of beroeps- raadplegen en de eventueel aangewezen tussenkomst. De informatie die op gepaste redenen weigeren een dienstverstrekking vertrouwenspersoon te horen. tijd verstrekt wordt (bijv. alvorens de te verlenen, uitgezonderd in geval van patiënt zich op de operatietafel bevindt)

5 heeft betrekking op de volgende oefenen. In deze voorafgaande verklaring diagnosestellingen). De patiënt kan aan de aspecten van de tussenkomst: kan de patiënt te kennen hebben gegeven beroepsbeoefenaar vragen om aan het het doel (bijv. een diagnosestel- dat hij weigert zijn toestemming te dossier bepaalde documenten toe te ling, om te opereren), de aard (bijv. verlenen in een bepaalde tussenkomst. Bij voegen (bijv. een wetenschappelijk artikel is de tussenkomst pijnlijk?), de voorkeur stelt de patiënt deze voorafgaande over zijn ziekte, een document waarin een graad van urgentie, de duur, de wilsverklaring op in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon of een vertegenwoor- frequentie, de contra-indicaties, derde persoon (bijv. een beroepsbeoefe- diger aangewezen wordt). de nevenwerkingen, de relevante naar) om afwijkende interpretaties te risico s, de noodzaak aan nazorg, vermijden. De verklaring is niet beperkt in Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar de financiële gevolgen (bijv. honoraria, de tijd, tenzij ze door de patiënt herroepen verandert, kan hij vragen dat zijn patiënten- het al dan niet geconventioneerd wordt op een ogenblik dat hij in staat is dossier wordt overgedragen om de zijn van de beroepsbeoefenaar), de patiëntendossier toevoegen (bijv. bij een zijn rechten uit te oefenen. continuïteit van de zorgen te waarborgen. eventuele gevolgen van een weigering van toestemming alsook de mogelijke alternatieven. belangrijk onderzoek of behandeling). Indien de patiënt weigert of zijn toestemming intrekt 5. Over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier beschikken, met mogelijkheid tot inzage en afschrift Hoe kan de patiënt zijn dossier inzien? De patiënt kan (mondeling of schriftelijk) aan de beroepsbeoefenaar vragen dat hij In een spoedgeval, wanneer het onmoge- De beroepsbeoefenaar respecteert deze De beroepsbeoefenaar heeft voor elke rechtstreeks zijn patiëntendossier kan lijk is de wil van de patiënt of van zijn weigering zolang de patiënt die niet patiënt een zorgvuldig bijgehouden inzien. Vanaf de ontvangst van dit verzoek, vertegenwoordiger te achterhalen (bijv. een herroepen heeft. De beroepsbeoefenaar dossier, dat hij op een veilige plaats heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen tijd bewusteloze persoon in een spoeddienst), blijft echter wel een kwaliteitsvolle dienst- bewaart. Dit dossier bevat de identiteits- om het dossier aan de patiënt voor te voert de beroepsbeoefenaar alle nood- verstrekking verlenen (bijv. voortzetting van gegevens van de patiënt en medische leggen, met uitzondering van de persoon- zakelijke tussenkomsten uit en vermeldt de lichamelijke basisverzorging van een informatie (bijv. onderzoeksresultaten, lijke notities van de beroepsbeoefenaar dit in het patiëntendossier. patiënt die weigert te drinken en te eten). (aantekeningen die voor derden verborgen De patiënt of de beroepsbeoefenaar zijn, die bestemd zijn voor persoonlijk Hoe geeft de patiënt zijn toestemming? kunnen verzoeken dat de weigering of gebruik van de beroepsbeoefenaar De toestemming wordt mondeling door de de intrekking van de toestemming in het en die voor de kwaliteit van de patiënt gegeven of wordt door de beroeps- patiëntendossier vermeld wordt. zorgen van geen belang beoefenaar uit zijn gedragingen afgeleid zijn) en de gegevens die (bijv. de patiënt steekt de arm uit voor een Indien de patiënt zich in een gezondheids- betrekking hebben op injectie). De patiënt kan zijn toestemming toestand bevindt die hem verhindert zijn derden (bijv. identiteits- geven onder bepaalde voorwaarden wil uit te drukken (bijv. in coma, bij een gegevens van naasten (bijv. stopzetting van chemotherapie bij degeneratieve mentale aandoening), dient die informatie hebben afwezigheid van resultaat). In gemeen- de beroepsbeoefenaar de voorafgaande toevertrouwd zonder schappelijk akkoord kunnen de patiënt en wilsverklaring te respecteren die door de medeweten van de beroepsbeoefenaar de toestemming patiënt werd opgesteld op het ogenblik de patiënt). schriftelijk vastleggen en die aan het dat hij nog in staat was zijn rechten uit te

6 De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen om hem bij te van een patiëntendossier mogen niet hoger zijn dan 25 euro. 6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer 7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst staan of om zijn patiëntendossier in zijn Behoudens akkoord van de patiënt, zijn Indien iemand oordeelt dat een van zijn plaats in te zien - met inbegrip van de Elk afschrift krijgt de vermelding strikt bij de verstrekking alleen die personen patiëntenrechten niet gerespecteerd is, persoonlijke notities indien de vertrou- persoonlijk en vertrouwelijk. Het betreft aanwezig die op professioneel vlak nodig kan hij bij een bevoegde ombudsdienst wenspersoon een beroepsbeoefenaar een eenvoudige aanwijzing, een signaal zijn. De informatie in verband met de een klacht neerleggen. is. Het verzoek van de patiënt en de dat de patiënt opvat zoals hij wil. gezondheid van de patiënt mag niet aan identiteit van de vertrouwenspersoon derden worden meegedeeld (bijv. voor het Op de volgende pagina s (cf. III.) vindt u worden aan het patiëntendossier toege- De beroepsbeoefenaar levert geen sluiten van een levensverzekering), behalve meer informatie over dit onderwerp. voegd. afschrift af indien hij over elementen in geval van wettelijke afwijking en indien beschikt die erop wijzen dat de patiënt dit nodig is voor de bescherming van de Indien de beroepsbeoefenaar besloten onder druk staat om de betrokken volksgezondheid of voor de bescherming heeft om de patiënt niet over zijn gezond- informatie aan derden mee te delen (bijv. van de rechten en vrijheden van anderen heidstoestand in te lichten uit vrees dat werkgever, verzekeringsmaatschappij). (bijv. besmettingsrisico). dit zijn gezondheid ernstig zou kunnen schaden (cf. II.3), dan beschikt de patiënt Hoe kunnen de naasten van de slechts over een onrechtstreekse toegang overleden patiënt toegang tot het tot zijn patiëntendossier. Alleen een dossier krijgen? beroepsbeoefenaar die door de patiënt Indien de patiënt er zich tijdens zijn aangewezen is, kan het dossier met de leven niet tegen verzet heeft, kunnen de persoonlijke notities dan inzien. echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de Hoe kan de patiënt een afschrift van grootouders en de kleinkinderen die zijn dossier verkrijgen? geldige redenen inroepen (bijv. vermoe- Onder dezelfde voorwaarden als voor den van een medische fout, opsporen de inzage, kan de patiënt vragen om van familiale antecedenten) een beroeps- een afschrift van zijn patiëntendossier te beoefenaar aanwijzen (bijv. de huisarts verkrijgen, tegen de prijs van maximum van het gezin) die het patiëntendossier 0,10 euro per tekstpagina op papier. van de overledene met de persoonlijke Een maximaal bedrag van 5 euro per notities inziet. gekopieerd beeld kan gevraagd worden Teneinde de persoonlijke levenssfeer van aan de patiënt. Indien het afschrift op de patiënt te beschermen, is de inzage een digitale drager geleverd wordt, kan onrechtstreeks en wordt ze beperkt tot maximum een bedrag van 10 euro de gegevens die rechtstreeks verband gevraagd worden voor alle gekopieerde houden met de redenen die de naasten pagina s. De kosten van een afschrift inroepen. 11

7 III. Hoe werken de ombudsdiensten? 1. Wat is de rol van de ombudsdiensten Rechten van de patiënt? contact op afspraak) bij de bevoegde ombudspersoon geformuleerd worden. In kan de ombudspersoon voorstellen aan de partijen die ermee instemmen, om met het ziekenhuis, de ziekenfondsen, de Provinciale geneeskundige commissies, De ombudspersoon heeft in de eerste voorkomend geval kan de patiënt door een elkaar opnieuw contact te nemen of in zijn de inspectiediensten van de Gemeen- plaats als taak door middel van preventieve vertrouwenspersoon bijgestaan worden. aanwezigheid samen te komen. Indien ze schappen en de Gewesten, de Orde van acties de communicatie tussen de patiënt weigeren, neemt de ombudspersoon tijdens geneesheren, de rechtbanken). Alle door en de beroepsbeoefenaar te bevorderen Alvorens een bemiddelingsprocedure op de hele procedure de rol van tussenpersoon de ombudspersoon ondernomen stappen teneinde klachten te voorkomen. te starten, nodigt de ombudspersoon de op zich. Hij houdt respectievelijk elke partij zijn gratis. patiënt uit om zelf contact op te nemen op de hoogte (schriftelijk of mondeling) van Indien een patiënt bij een bevoegde met de beroepsbeoefenaar. de reacties en verwachtingen van de Aangezien de ombudspersoon verplicht is ombudsdienst klacht neerlegt, omdat andere partij. het beroepsgeheim te respecteren, mag hij hij oordeelt dat een van zijn rechten niet De ombudspersoon werkt op onafhanke- aan derden geen gegevens meedelen, die gerespecteerd werd (bijv. gebrek aan lijke wijze, ongeacht of hij al dan niet De ombudspersoon moedigt de partijen de patiënt of de beroepsbeoefenaar hem informatie over zijn gezondheidstoestand, werknemer is van een verzorgingsinstelling aan om hun gevoelens en voorstellen uit te toevertrouwd hebben. moeilijke toegang tot het patiëntendossier, of van een overlegplatform. Hij kan dus drukken in het kader van de bemiddeling. ontoereikende kwaliteit van de zorgen), niet gesanctioneerd worden voor daden Hij tracht het conflict te matigen en de Het huishoudelijk reglement dat de speci- poogt de bemiddeling de onenigheid op te die hij in het kader van de correcte onenigheid op te lossen door onderhande- fieke modaliteiten inzake de organisatie, de lossen met de medewerking van de patiënt uitoefening van zijn functie gesteld heeft. ling, informatieuitwisseling en communica- werking en de klachtenprocedure bepaalt, en van de beroepsbeoefenaar. Indien de tie. Om met de partijen tot een oplossing is beschikbaar in het ziekenhuis of op de partijen niet tot een oplossing komen, Bij het neerleggen van de klacht luistert de te komen, oefent de ombudspersoon zijn administratieve zetel van het overlegplat- informeert de ombudspersoon de klager ombudspersoon naar de patiënt en poogt bemiddelingsfunctie nauwgezet en binnen form geestelijke gezondheidszorg. Het over andere bestaande mogelijkheden om hij een overzicht van de situatie te krijgen. een redelijke termijn uit. Het beheer van reglement van de federale ombudsdienst zijn verzoek te behandelen. Wanneer de verwachtingen van de klager het conflict is evenwel grotendeels afhanke- is beschikbaar op het secretariaat van duidelijk zijn, contacteert de ombuds- lijk van de goede wil van de betrokken de Federale commissie Rechten van de Naast het verspreiden van informatie over persoon schriftelijk of mondeling de partijen die het bemiddelingsproces op elk patiënt. haar eigen organisatie, formuleert de betrokken beroepsbeoefenaar die naar zijn ogenblik kunnen stopzetten en die zich ombudsfunctie tevens aanbevelingen in mening gevraagd wordt over de feiten die naar een andere procedure kunnen richten. Elke geïnteresseerde kan het huishoudelijk het kader van haar jaarverslag om de de patiënt aanhaalt. reglement inzien. herhaling te vermijden van bepaalde ontevredenheden die verbonden zijn met de patiëntenrechten. Dit verslag wordt Zonder voor de patiënt of voor de beroepsbeoefenaar partij te kiezen, neemt de Indien de partijen tot een akkoord komen en/of indien de communicatie hersteld is, kan het bemiddelingsdossier afgesloten 3. Tot wie kan de patiënt zich richten om klacht neer te leggen? met name overgemaakt aan de Federale ombudspersoon tijdens de volledige worden. - Indien de klacht betrekking heeft op een commissie Rechten van de Patiënt. procedure een strikte neutraliteit en beroepsbeoefenaar die in een ziekenhuis 2. Hoe verloopt de bemiddeling? onpartijdigheid in acht. Hij mag overigens niet betrokken zijn geweest met de feiten en Indien er geen oplossing bereikt wordt, oriënteert de ombudspersoon de patiënt werkt, neemt de patiënt contact op met de ombudsdienst van dat ziekenhuis. De klachten kunnen schriftelijk (brief, fax, de personen waarop de klacht betrekking naar een andere mogelijkheid van conflict- Indien de betrokken beroepsbeoefenaar in ) of mondeling (telefoon, persoonlijk heeft. Teneinde de dialoog te herstellen, afhandeling (bijv. een andere dienst binnen een psychiatrisch ziekenhuis, een 13

8 IV. Wat gebeurt er als de patiënt niet in staat is zijn rechten uit te oefenen? initiatief van beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis die buiten een ziekenhuis werkzaam is (bijv. een huisarts, een specialist in zijn 1. Wie is niet in staat om zijn rechten uit te oefenen? De vertegenwoordiger werkzaam is, is het mogelijk dat deze privé-praktijk, een zelfstandige verpleeg- - De minderjarige die volgens het oordeel van Indien de patiënt niet in staat is zijn voorzieningen een beroep doen op de ster, een tandarts, een arts in een rusthuis, de beroepsbeoefenaar niet in staat is tot patiëntenrechten zelf uit te oefenen, ombudspersoon bij het overlegplatform een gevangenisarts), dient de patiënt zich een redelijke beoordeling van zijn belangen; is de vertegenwoordiger de persoon geestelijke gezondheidszorg waarbij ze tot de federale ombudsdienst Rechten - de meerderjarige onder statuut van ver- die de rechten van de patiënt uitoefent aangesloten zijn. van de patiënt te richten. lengde minderjarigheid (ernstige mentale in naam van deze laatste. Dit onder handicap met een uitgebleven ontwikke- scheidt de vertegenwoordiger van de De contactgegevens van de ombuds- ling, volgens de definitie voorzien in het vertrouwenspersoon die alleen maar personen zijn beschikbaar bij de federale Contacten Burgerlijk Wetboek); de patiënt bijstaat. ombudsdienst Rechten van de patiënt Ombudsdiensten van de ziekenhuizen - de onbekwaamverklaarde meerderjarige en op de site van de FOD Volksgezond- of bij de overlegplatforms geestelijke (aanhoudende staat van onnozelheid of heid (cf. hieronder). De patiënt kan zich gezondheidszorg krankzinnigheid, volgens de definitie Indien de meerderjarige patiënt eveneens rechtstreeks bij het betrokken De lijst van de ombudspersonen is voorzien in het Burgerlijk Wetboek); feitelijk niet in staat is zijn rechten ziekenhuis informeren. beschikbaar op het volgende adres: - de meerderjarige die volgens de beroeps- uit te oefenen beoefenaar feitelijk niet in staat is om zijn Op voorhand kan de patiënt door middel - Indien de klacht daarentegen een beroeps- wil te uiten (bijv. persoon in coma). van een schriftelijk, gedagtekend en beoefenaar uit de ambulante sector betreft, Federale ombudsdienst FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2. Wie kan de rechten uitoefenen van de patiënt die hiertoe niet in staat is? ondertekend mandaat een persoon aanwijzen in wie hij vertrouwen stelt, die in zijn plaats zal optreden, indien en zolang DG Organisatie Indien de patiënt minderjarig is, het de patiënt niet in staat is zijn rechten zelf Gezondheidszorgvoorzieningen statuut van verlengde minderjarigheid uit te oefenen. De patiënt zorgt ervoor dat Federale ombudsdienst heeft of onbekwaam verklaard is de beroepsbeoefenaar op de hoogte is Rechten van de patiënt De uitoefening van de rechten behoort van het mandaat (bijv. het mandaat aan Victor Hortaplein 40 bus 10 toe aan de ouders (vader, moeder) of aan het patiëntendossier laten toevoegen) Brussel de voogden. Indien de patiënt geen vertegenwoordiger De minderjarige kan evenwel zijn rechten aangewezen heeft, worden de rechten Nederlandstalige federale ombudspersoon geheel of gedeeltelijk op zelfstandige wijze van de patiënt in vervangende volgorde Tel. 02/ , fax 02/ uitoefenen, indien de beroepsbeoefenaar uitgeoefend door de samenwonende oordeelt dat hij in staat is zijn belangen echtgeno(o)t(e) of partner, het meerder- Franstalige federale ombudspersoon op redelijke wijze te beoordelen. jarig kind, een ouder, een meerderjarige Tel. 02/ , fax 02/ zus of broer. Deze mogelijkheid bestaat daarentegen niet voor de personen onder statuut van verlengde minderjarigheid en onbekwaamverklaring. 15

9 In geval van een conflict onder meerdere mogelijke vertegenwoordigers (bijv. meerdere kinderen) of bij ontbreken van een De door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger De persoon die in een schriftelijk 3. Wat zijn de grenzen aan de bevoegdheid van de vertegenwoordiger? De beroepsbeoefenaar vermeldt in het patiëntendossier de motivering waarom hij een beslissing van de vertegenwoordiger vertegenwoordiger, behartigt de beroeps- mandaat door de meerderjarige - De patiënt wordt zoveel als mogelijk en niet gevolgd heeft. beoefenaar de belangen van de patiënt in patiënt als vertegenwoordiger in verhouding tot zijn begripsvermogen - De vertegenwoordiger kan nooit ingaan overleg met het multidisciplinaire team. aangewezen werd, toen de patiënt (bijv. in zijn heldere ogenblikken) betrokken tegen een voorafgaande wilsverklaring die nog in staat was zijn rechten uit te bij de uitoefening van zijn rechten. de patiënt opgesteld heeft op het ogenblik oefenen. De Federale commissie - Om de persoonlijke levenssfeer van de dat hij in staat was om zijn rechten uit te Rechten van de patiënt heeft patiënt te beschermen, kan de beroeps- oefenen (voorafgaande weigering van een een formulier opgesteld voor de beoefenaar aan de vertegenwoordiger de bepaalde tussenkomst). aanwijzing van de vertegenwoordiger toegang tot het patiëntendossier weigeren. - Indien, in geval van nood, de wil van de en de herroeping van de aangewezen Alleen de door de vertegenwoordiger aan- patiënt en die van de vertegenwoordiger vertegenwoordiger. (zie V. Bijlage 2) gewezen beroepsbeoefenaar kan dan het onduidelijk zijn, handelt de beroepsbeoefe- patiëntendossier inzien of er een afschrift naar zo goed mogelijk in het belang van van verkrijgen. De beroepsbeoefenaar ver- de gezondheid van de patiënt. meldt in het patiëntendossier de motivering waarom hij aan de vertegenwoordiger de toegang tot het dossier geweigerd heeft. - In het kader van een multidisciplinair overleg kan de beroepsbeoefenaar eveneens afwijken van de beslissing van de vertegenwoordiger. Dit kan gebeuren in het belang van de patiënt en om een bedreiging van diens leven of een ernstige aantasting van diens gezondheid af te wenden (bijv. de vertegenwoordiger weigert een levensnoodzakelijke behandeling). De beroepsbeoefenaar kan evenwel niet afwijken van de beslissing van de vertegenwoordiger die door een patiënt is aangewezen, indien de vertegenwoordiger het bewijs levert dat zijn beslissing overeenstemt met de uitdrukkelijke wil van de patiënt (bijv. een getuigenis dat die wil bevestigt, een video opname). 17

10 V. Bijlagen Bijlage 1. Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S., 26 september 2002 (officieuze consolidatie1) HOOFSTUK I. - Algemene bepaling Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Definities en toepassingsgebied Art. 2. Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 patiënt: de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek; 2 gezondheidszorg: diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden; 3 beroepsbeoefenaar: de beoefenaar bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen alsmede de beroepsbeoefenaar van een nietconventionele praktijk bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen. Art Deze wet is van toepassing op (contractuele en buitencontractuele) privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsverhoudingen inzake gezondheidszorg verstrekt door een beroepsbeoefenaar aan een patiënt. <ingevoegd bij W , art. 61> 2. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de in artikel 16 bedoelde commissie kan de Koning nadere regels bepalen inzake de toepassing van de wet op door Hem te omschrijven in 1 bedoelde rechtsverhoudingen, teneinde rekening te houden met de nood aan specifieke bescherming. Art. 4. In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent, leeft de beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze wet na binnen de perken van de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden. In het belang van de patiënt pleegt hij desgevallend multidisciplinair overleg. HOOFDSTUK III. - Rechten van de patiënt Art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften. Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet. Art De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. 2. De communicatie met de patiënt geschiedt in een duidelijke taal. De patiënt kan erom verzoeken dat de informatie hem schriftelijk wordt bevestigd. (De patiënt heeft het recht zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of het recht op de in 1 bedoelde informatie uit te oefenen via deze persoon. De beroepsbeoefenaar noteert in voorkomend geval in het patiëntendossier dat de informatie, met akkoord van de patiënt, werd meegedeeld aan de vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon evenals de identiteit van laatstgenoemde. De patiënt kan bovendien uitdrukkelijk verzoeken dat voormelde gegevens in het patiëntendossier worden opgenomen). <ingevoegd bij W , art. 62> 3. De informatie wordt niet aan de patiënt verstrekt indien deze hierom uitdrukkelijk verzoekt tenzij het niet meedelen ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt of derden oplevert en mits de beroepsbeoefenaar hierover voorafgaandelijk een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd en de desgevallend aangewezen vertrouwenspersoon, bedoeld in 2, derde lid, heeft gehoord. Het verzoek van de patiënt wordt opgetekend in of toegevoegd aan het patiëntendossier. 4. De beroepsbeoefenaar mag de in 1 bedoelde informatie uitzonderlijk onthouden aan de patiënt, voorzover het meedelen ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen en mits de beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd. In dergelijk geval voegt de beroepsbeoefenaar een schriftelijke motivering toe aan het patiëntendossier en licht hij de desgevallend aangewezen vertrouwensper- 1 Officieuze consolidatie met de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, B.S., 22 december 2006, art. 48, art. 61 tot 64. soon bedoeld in 2, derde lid, in. Zodra het meedelen van de informatie niet langer het in het eerste lid bedoelde nadeel oplevert, moet de beroepsbeoefenaar de informatie alsnog meedelen. Art De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk gegeven behalve wanneer de beroepsbeoefenaar, na de patiënt voldoende te hebben geïnformeerd, uit de gedragingen van de patiënt redelijkerwijze diens toestemming kan afleiden. Op verzoek van de patiënt of van de beroepsbeoefenaar en met de instemming van de beroepsbeoefenaar of van de patiënt, wordt de toestemming schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier. 2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico s verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of intrekking van de toestemming, en andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen, desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalingen die met betrekking tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd. 3. De in 1 bedoelde informatie wordt voorafgaandelijk en tijdig verstrekt en onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten voorzien in 2 en 3 van artikel De patiënt heeft het recht om de in 1 bedoelde toestemming voor een tussenkomst te weigeren of in te trekken. Op verzoek van de patiënt of de beroepsbeoefenaar wordt de weigering of intrekking van de toestemming schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier. De weigering of intrekking van de toestemming heeft niet tot gevolg dat het in artikel 5 bedoelde recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking jegens de beroepsbeoefenaar ophoudt te bestaan. Indien de patiënt toen hij nog in staat was de rechten zoals vastgelegd in deze wet uit te oefenen, schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn toestemming tot een welomschreven tussenkomst van de beroepsbeoefenaar te weigeren, dient deze weigering te worden geëerbiedigd zolang de patiënt ze niet herroept op een moment dat hij in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen. 5. Wanneer in een spoedgeval geen duidelijkheid aanwezig is omtrent de al dan niet voorafgaande wilsuitdrukking van de patiënt of zijn vertegenwoordiger zoals bedoeld in hoofdstuk IV, gebeurt iedere noodzakelijke tussenkomst van de beroepsbeoefenaar onmiddellijk in het belang van de gezondheid van de patiënt. De beroepsbeoefenaar maakt hiervan melding in het in artikel 9 bedoelde patiëntendossier en handelt van zodra dit mogelijk is overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande paragrafen. Art De patiënt heeft ten opzichte van de beroepsbeoefenaar recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Op verzoek van de patiënt voegt de beroepsbeoefenaar door de patiënt verstrekte documenten toe aan het hem betreffende patiëntendossier. 2. De patiënt heeft recht op inzage in het hem betreffend patiëntendossier. Aan het verzoek van de patiënt tot inzage in het hem betreffend patiëntendossier wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst ervan gevolg gegeven. De persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het recht op inzage uitgesloten. Op zijn verzoek kan de patiënt zich laten bijstaan door of zijn inzagerecht uitoefenen via een door hem aangewezen vertrouwenspersoon. Indien deze laatste een beroepsbeoefenaar is, heeft hij ook inzage in de in het derde lid bedoelde persoonlijke notities. (In dit geval is het verzoek van de patiënt schriftelijk geformuleerd en worden het verzoek en de identiteit van de vertrouwenspersoon opgetekend in of toegevoegd aan het patiëntendossier). <ingevoegd bij W , art. 63, 1 > Indien het patiëntendossier een schriftelijke motivering bevat zoals bedoeld in artikel 7, 4, tweede lid, die nog steeds van toepassing is, oefent de patiënt zijn inzagerecht uit via een door hem aangewezen beroepsbeoefenaar, die ook inzage heeft in de in het derde lid, bedoelde persoonlijke notities. 3. De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier, overeenkomstig de in 2 bepaalde regels. Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. (De Koning kan het maximumbedrag vaststellen dat aan de patiënt mag worden gevraagd per gekopieerde pagina die in toepassing van voornoemd recht op afschrift wordt verstrekt of andere dragers van informatie). <ingevoegd bij W , art. 63, 2 > De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen. 19

Wet betreffende de rechten van de patiënt

Wet betreffende de rechten van de patiënt Wet betreffende de rechten van de patiënt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Wet Rechten van de patiënt

Wet Rechten van de patiënt Wet Rechten van de patiënt IN EEN GOEDE RELATIE WEET JE WAT JE AAN ELKAAR HEBT Ook in een relatie tussen zorgverlener en patiënt is dit belangrijk. Deze brochure is bestemd voor beroepsbeoefenaars en patiënten.

Nadere informatie

Voornaam en naam: Adres: Telefoonnummer: Geboortedatum:

Voornaam en naam: Adres: Telefoonnummer: Geboortedatum: Federale Commissie Rechten van de patiënt Directoraat Generaal Gezondheidszorg FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Wet Rechten van de patiënt www.patientrights.be 070159_FOLDER_PATIENT.indd 3 14-05-2007 10:40:41 Deze brochure is bestemd voor beroepsbeoefenaars en patiënten. Ze verstrekt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Ombudsdienst. Welke zijn uw rechten als patiënt? Suggesties, vragen of klachten? Jessa Ziekenhuis vzw. www.jessazh.be

Ombudsdienst. Welke zijn uw rechten als patiënt? Suggesties, vragen of klachten? Jessa Ziekenhuis vzw. www.jessazh.be Ombudsdienst Ombudsdienst Jessa Ziekenhuis Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt Tel: 011 33 54 90 E-mail: ombudsdienst@jessazh.be Welke zijn uw rechten als patiënt? Suggesties, vragen of klachten? Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt Rechten van de patiënt (KB 22/08/02) In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 wet betreffende de rechten van de patiënt. In de wet op de patiëntenrechten staan

Nadere informatie

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager)

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager) AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER In uitvoering en volgens de modaliteiten van artikel 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 IDENTITEIT

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 : art.9 Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier

Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 : art.9 Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 : art.9 Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier Cathérine Beele Juridisch adviseur 7 februari 2009 1 Inhoud Inleiding Wat is inzage

Nadere informatie

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE Alle wetteksten en/of documenten, beschreven in dit document zijn te downloaden op www.palliatieve.org > professionele gebruiker > wetgeving en documenten

Nadere informatie

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement

Nadere informatie

ADVIES Aanwijzing van de vertrouwenspersoon

ADVIES Aanwijzing van de vertrouwenspersoon FOD VOLKSGEZONDHEID, 23/06/2006 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/6

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN GEZONDHEIDSZORG OP MENSENMAAT DE WET OP DE PATIENTENRECHTEN

SAMEN WERKEN AAN EEN GEZONDHEIDSZORG OP MENSENMAAT DE WET OP DE PATIENTENRECHTEN DE WET OP DE PATIENTENRECHTEN SAMEN WERKEN AAN EEN GEZONDHEIDSZORG OP MENSENMAAT Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 1 2 INHOUD INLEIDING 4 Waarom een

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Factsheet De rechten van de Nederlandse patiënt in België

Factsheet De rechten van de Nederlandse patiënt in België Factsheet De rechten van de Nederlandse patiënt in België Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement van België de wet op de patiëntenrechten goed. De wet is helder en overzichtelijk geformuleerd.

Nadere informatie

Tweede advies inzake artikel 17novies Ziekenhuiswet

Tweede advies inzake artikel 17novies Ziekenhuiswet FOD VOLKSGEZONDHEID, 22/01/2007 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/17novies2/erratum

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

In actie met patiëntenrechten!

In actie met patiëntenrechten! In actie met patiëntenrechten! In 2012 bestaat de Wet op de Patiëntenrechten 10 jaar. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ervaart dat deze wet nog steeds niet gekend is. De meeste patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Coordinatie--Euthanasie--wilsverklaring-registratie--EN--mededeling-aan-de-artsen--KB doc

Coordinatie--Euthanasie--wilsverklaring-registratie--EN--mededeling-aan-de-artsen--KB doc 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Nadere informatie

VERZOEK TOT INZAGE/AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK TOT INZAGE/AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIËNTENDOSSIER AZ Alma T.a.v. de hoofdgeneesheer Moeie 18 9900 Eeklo VERZOEK TOT INZAGE/AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIËNTENDOSSIER IDENTITEIT VAN DE PATIËNT Naam en Voornaam... Adres Geboortedatum AANVRAGER Naam

Nadere informatie

WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN?

WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN? CONCRETE ZORGPLANNING WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN? 1 ZORGZAME ZORG OP MEERDERE DOMEINEN OMTRENT MEDISCHE ZORGEN 3 OMTRENT HET BLIJVEN WONEN ALS JE EEN DAGJE OUDER WORDT DE KINDEREN NIET KORTBIJ WONEN

Nadere informatie

Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament. Juridische aspecten Herman NYS

Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament. Juridische aspecten Herman NYS Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament Juridische aspecten Herman NYS Plan uiteenzetting Het begrippenkader De juridische duiding Het Belgisch recht (Tussentijdse) Besluiten Het begrippenkader Complexe

Nadere informatie

DE PATIENTENRECHTEN VAN EEN PERSOON MET DEMENTIE

DE PATIENTENRECHTEN VAN EEN PERSOON MET DEMENTIE DE PATIENTENRECHTEN VAN EEN PERSOON MET DEMENTIE Als patiënt heb je heel wat rechten. In principe oefen je zelf je patiëntenrechten uit. Maar wanneer je wilsonbekwaam wordt, kan dat niet (meer). De wet

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/11/049 AANBEVELING NR 11/01 VAN 19 APRIL 2011 BETREFFENDE HET TOEGANGSRECHT VAN DE PATIËNT TOT DE BESTEMMELINGEN

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Inhoud 1 Rechten: wat kan u van ons verwachten?...5 1.1 De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg...5 1.2 De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie..5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie Huishoudelijk reglement ombudsfunctie INHOUDSOPGAVE * * * * 1 Voorwerp van huishoudelijk reglement... 2 2 Begrippen en definities... 2 3 Toepassingsgebied... 2 4 Opdracht van de ombudspersoon... 2 5 Odracht

Nadere informatie

Wilsverklaring invullen. Juridische informatie. Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde, KULeuven

Wilsverklaring invullen. Juridische informatie. Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde, KULeuven Wilsverklaring invullen Juridische informatie Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde, KULeuven Meer dan levenseinde Mijn gezondheidszorg Levenseinde Regelingen nadien zoals: afstaan organen,

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol

Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol Definitie Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid of ongenoegen omtrent het zorgproces van een patiënt in het ziekenhuis. Een informele

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2009 2 Veel voorkomende vragen en antwoorden FAQ 2009 Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens

Nadere informatie

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Algemeen Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Voor minderjarigen staat dit recht o.a. beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag zegt

Nadere informatie

Je recht op een patiëntendossier: veel gestelde vragen

Je recht op een patiëntendossier: veel gestelde vragen Je recht op een patiëntendossier: veel gestelde vragen 1. Wat is een patiëntendossier? Elke patiënt heeft recht op een veilig bewaard en nauwkeurig bijgehouden patiëntendossier. Elke zorgverlener (bijvoorbeeld

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2012 De principes hieronder beschreven gelden voor iedereen, of u nu een kandidaat-verzekerde bent die een verzekering wilt sluiten;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ombudsdienst

Huishoudelijk reglement Ombudsdienst Huishoudelijk reglement Ombudsdienst Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 WETTELIJK KADER... 2 1.2 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. ORGANISATIE VAN DE OMBUDSDIENST... 2 2.1 BEREIKBAARHEID... 2 2.2 HET OMBUDSTEAM...

Nadere informatie

OMBUDSDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT

OMBUDSDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUD INHOUD... 2 VOORAF... 3 1. JURIDISCHE ACHTERGROND... 4 2. TOEPASSINGSGEBIED... 5 3. WERKING EN OPDRACHT VAN DE OMBUDSPERSOON... 6 4. PROCEDURE BIJ KLACHTEN...

Nadere informatie

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2010 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Gent, 1 oktober 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Juridische mogelijkheden inzake patiëntenrechten 18 februari 2013. Sylvie Tack Doctor in de Rechten postdoctoraal medewerker UGent Advocaat

Juridische mogelijkheden inzake patiëntenrechten 18 februari 2013. Sylvie Tack Doctor in de Rechten postdoctoraal medewerker UGent Advocaat Juridische mogelijkheden inzake patiëntenrechten 18 februari 2013 Sylvie Tack Doctor in de Rechten postdoctoraal medewerker UGent Advocaat Overzicht Patiëntenrechten vandaag omvangrijk Vandaag beperken

Nadere informatie

Advies betreffende het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg

Advies betreffende het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg FOD VOLKSGEZONDHEID, 12/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/BEM

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Ann Willemans november 2014 1 1. Voorwoord De medewerkers en artsen van het ziekenhuis zetten zich dagelijks in om u een goede en professionele dienstverlening

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2016-07-29 Numac : 2016024159 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2016. - Wet tot wijziging van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven.

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch

Nadere informatie

GOED PATIENTSCHAP VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PATIENT

GOED PATIENTSCHAP VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PATIENT GOED PATIENTSCHAP VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PATIENT Thierry VANSWEEVELT Lid Koninklijke Academie voor Geneeskunde Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen Advocaat Dewallens & partners Wet Patiëntenrechten

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST OMBUDSFUNCTIE O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw Vijfseweg 150 8790 Waregem OMBUDSPERSONEN: - Dhr. Dominique Verheyen - Mevr. Myriam De Meester - Mevr. Delphine Dutoit Tel 056/ 62 30 04 GSM: 0473

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn medisch

Nadere informatie

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Blankenberge 27 maart 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals

Nadere informatie

Juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning anno 2015

Juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning anno 2015 Juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning anno 2015 Tom Goffin Griffier Nationale Raad Orde der geneesheren Projectmanager KB 78 Gastdocent Gezondheidsrecht KULeuven Wilsverklaring 1 Wilsverklaring

Nadere informatie

1. Definitie van de actoren. Inleiding. WPR en verzekeringsgeneeskunde. De Wet patiëntenrechten (W. van 22 augustus 2002) en verzekeringsgeneeskunde

1. Definitie van de actoren. Inleiding. WPR en verzekeringsgeneeskunde. De Wet patiëntenrechten (W. van 22 augustus 2002) en verzekeringsgeneeskunde art. 5) 14/03/2012 De Wet patiëntenrechten (W. van 22 augustus 2002) en verzekeringsgeneeskunde 46 ste vervolmakingscyclus Verzekeringsgeneeskunde WVV Inleiding Studie in opdracht van de FOD Volksgezondheid

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk reglement ombudsdienst 1. Inleidende bepalingen 2. Opdrachten van de ombudspersoon 3. Opdrachten van het ziekenhuis 4. Wijze van de klachtmelding 5. Registratie van de klacht 6. Behandeling

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Dr. Marc Desmet Palliatieve Dienst Virga Jesseziekenhuis Hasselt

Dr. Marc Desmet Palliatieve Dienst Virga Jesseziekenhuis Hasselt Dr. Marc Desmet Palliatieve Dienst Virga Jesseziekenhuis Hasselt Inhoud Codes Beperking Therapie Vroegtijdige zorgplanning (VZP) Wilsverklaringen Vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon = middelen (geen

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw. Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012. Jan Vande Moortel Lector en advocaat

Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw. Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012. Jan Vande Moortel Lector en advocaat Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012 Jan Vande Moortel Lector en advocaat 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten

Nadere informatie

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Coordinatie--Organen--Transplanteren--Belgische transplantatieraad--kb-24-11-1997.doc

Coordinatie--Organen--Transplanteren--Belgische transplantatieraad--kb-24-11-1997.doc 24 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit betreffende de Belgische transplantatieraad Koninklijk besluit betreffende wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong. BS 23/12/1997 in voege 02/01/1998

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit 4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit BS 25/07/2007 Wet (I) 08/06/2008 - BS 16/06/2008 Wet (I) 10/12/2009 - BS 31/12/2009 Wet (I) 19/05/2010

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.

13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. 13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. BS 14/02/1987 in voege 24/02/1987 Gewijzigd door: WET 17/02/1987 BS 14/04/1987 WET 07/12/2001 BS 31/12/2002 WET 22/12/2003 BS

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie