nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet"

Transcriptie

1 ovpn rs uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp april 2015 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 4 Monica over de WWZ 6 OVPN: Marcel Toet 8 OVPN: Timo van Dorp 10 Alex over Google Foto: Victor van Leeuwen Voorwoord We bevinden ons in een digitaal tijdperk. Ook de OVPN gaat daarin mee. U ontvangt de OVPN-uitnodigingen digitaal, uw aanmelding en registratie geschiedt digitaal, en veel OVPN-leden staan via social media met elkaar in contact. Toch ben ik blij dat wij elkaar tijdens bijeenkomsten ook live ontmoeten en wij u deze gedrukte OVPN-Nieuws kunnen sturen. Het voelt toch anders. In deze editie geeft de inkoopcoördinator van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een kijkje in het inkoopbeleid. Hij verstrekt tips die u wellicht verder helpen. Ook maakt u kennis met twee nieuwe OVPN-bestuursleden en leest u over door OVPN-leden georganiseerde informatieve bijeenkomsten en over de betekenis van KredietUnie Oostland. Zeker niet onbelangrijk is dat we nogmaals de komst van Bram Moszkowicz onder uw aandacht brengen. Zorg dat u er bij bent, want het is één van de eerste keren dat Bram zich via het sprekerscircuit presenteert. Tot slot de eerste informatie over Oostland Culinair en de Oostlanddag. U ziet, genoeg informatie om u ter aanvulling op digitaal in gedrukte vorm aan te bieden. Arthur Venselaar voorzitter Over het inkoopbeleid van onze gemeente Wilt u een opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan is het belangrijk dat u uw bedrijf inschrijft in het Ondernemersregister van de gemeente! luidt het advies van Henk Zwennes, inkoopcoördinator bij deze gemeente. Ondernemersregister en kennismaken Op de dag van dit interview (25 maart 2015) staat de teller op 167 inschrijvingen. Wanneer u twijfelt of u de aanmeldprocedure ooit doorlopen heeft, dan kun u dit Hoe u als ondernemer bij de gemeente binnenkomt checken op de website van de gemeente. Daar treft u een pdf met alle geregistreerde bedrijven. U ziet alleen uw bedrijfsnaam, maar, zo zegt Zwennes, de gemeente registreert en gebruikt wel alle gegevens die u invult. Wij willen dat bedrijven straks 1

2 zelf hun gegevens kunnen uploaden en beheren maar dat vergt nog softwarematige aanpassingen. Het advies aan ondernemers om hun bedrijf te registreren is plausibel want het maakt het lokale bedrijfsleven zichtbaar. Zwennes adviseert ook om kennis te maken met het accountteam van de gemeente en de budgethoudende ambtenaren. Zwennes: Bij een kop koffie leren we elkaar kennen. Maar bedenk dat inschrijven en kennismaken niet automatisch betekent dat je een offerteaanvraag krijgt. Dat hangt onder andere af van de inkoopbehoefte van de gemeente en van de inkoopspelregels die wij hanteren. Ook die spelregels staan op de website. Europees openbaar aanbesteden Ons inkoopbeleid is gebaseerd op de aanbestedingswet en op regels die we zelf mogen vaststellen. Boven een bedrag van euro voor levering en diensten moet de gemeente Europees openbaar aanbesteden. Bij aanbesteding van werken, zoals het maken van een weg of een gebouw, is het aanbestedingsbedrag 5 miljoen euro. Die grote aanbestedingen staan op Tendernet. Het gaat niet alleen om een product, dienst of prijs, maar ook om service- en dienstverleningsaspecten en een op onze vraag afgestemde bedrijfsvoering. Enkel- en meervoudig aanbesteden Voor inkoop onder de euro gelden geen Europese regels, wel de landelijke uit de Aanbestedingswet. Zwennes: Daar geldt ons eigen beleid: tot een geraamd bedrag van euro aan leveringen en diensten moeten wij één offerte aanvragen en tussen de en euro moeten wij minimaal twee offertes aanvragen. Wij doen dat bij bedrijven uit het ondernemersregister of vragen een partij waarmee wij al goede ervaringen hebben. Indien nodig informeren wij bij een buurgemeente of zij ons een bedrijf kunnen aanbevelen. Wij geven niet als automatisme een bedrijf jarenlang opdrachten zonder om ons heen te kijken. Zwennes geeft aan dat de gemeente op het correct uitvoeren van dit beleid gecontroleerd wordt door een accountant. Van iedere uitgave moet de inkoper kunnen verantwoorden dat er een offerte is aangevraagd en dat de opdracht overeenkomstig is uitgevoerd. Uitzondering daarop zijn zaken die door het personeel zelf worden aangeschaft en later door de gemeente vergoed. Die uitgaven gaan allemaal lokaal. Ook sommige opdrachten voor levering, zoals bloemen voor bruidsparen en andere presentjes, gaan zonder volledig inkoopproces. Alles wordt natuurlijk wel controleerbaar geregistreerd, maar er is geen inkoopprocedure die start met een offerte en eindigt met een opdracht. Administratieve rompslomp Zwennes pikt signalen op dat kleinere bedrijven veelal niet de moeite nemen op Europese aanbestedingen in te schrijven vanwege de administratieve rompslomp. Een onterechte gedachte vindt hij want dat administratieve gedoe is aanzienlijk Henk Zwennes, inkoopcoördinator van gemeente Pijnacker-Nootdorp, was op 5 maart 2015 ook gastspreker tijdens de OVPN-ledenbijeenkomst. (Foto: Cok van den Berg) 2

3 verminderd en is zeker geen reden meer om niet mee te doen. Veel gaat elektronisch en er worden veel minder vragen gesteld. Economisch platform Pijnacker-Nootdorp heeft een economisch overlegplatform. Onder voorzitterschap van Arthur Venselaar (voorzitter OVPN) en vice-voorzitter wethouder Peter van Haagen (vice-voorzitter) hebben hierin zitting de KvK Den Haag, LTO Noord Glaskracht afd. Oostland en VNO-NCW Oostland. In dat overleg heeft de OVPN bij monde van Venselaar het gevoel uitgesproken dat het aandeel lokaal gegund werk afneemt. Hierop heeft Zwennes de inkoopcijfers geanalyseerd en als eerste voorzichtige conclusie getrokken: In 2010 en 2011 ging het percentage lokaal gegund werk fors omhoog. Eerste beïnvloedende factor was dat door het ondernemersregister onze inkopers beter kennismaakten met de lokale ondernemers. Bovendien betrof het een periode waarin wij meer uitgaven dan de navolgende jaren. We hadden een ruimer budget en meer projecten waardoor we meer en andere locale ondernemers konden benaderen. Budget is afgenomen In de periode is het gemeentelijke besteedbaar inkoop-inkomen ongeveer met 23 procent gedaald waardoor er minder ruimte was voor nieuw beleid met nieuwe opdrachten. Het totale budget van de gemeente is afgenomen en wij hebben vooral gebruik gemaakt van lang lopende contacten. Wij willen niet eenmalig kleine opdrachtjes vertrekken en voor een euro voordeel naar een andere leverancier lopen. Zijn er daarentegen nieuwe projecten, dan zoeken we naar nieuwe leveranciers. Lokaal gegund werk is met 18-19% afgenomen. Algemeen gezegd is de neergang van de economie merkbaar bij de gemeente en daardoor ook bij de lokale ondernemer. Beïnvloedende factoren Lokaal gegund wordt nu ongeveer 3 miljoen euro ofwel ongeveer 10%. Dit is exclusief de uitgaven aan catering, materialen en gereedschappen, presentjes, representatiecadeautjes etc. ter waarde van circa 1 miljoen euro waarvoor geen gehele inkoopprocedure van offerte tot opdracht, is toegepast. Die cijfers op zich zeggen Zwennes niet zoveel omdat ze teveel door beïnvloedende factoren worden bepaald. Als je het totale bedrag uitgeeft aan één ondernemer dan is het effect feitelijk slechter dan dat we het zouden uitgeven aan verschillende ondernemers. Liever 8% aan verschillende dan 10% aan één. Maar als ik nu naar de betaalde facturen kijk, dan gaat het in ieder geval om zeer verschillende ondernemingen. Gemeentelijk samenwerkingsverband Per 1 januari 2015 is de netwerkorganisatie InkoopkrachtZHW opgericht. Daarin werken acht buurgemeenten samen op het gebied van inkoop. Zwennes: We hebben een contract voor drie jaar afgesloten om gezamenlijk Europese aanbestedingen te doen met telkens minimaal twee gemeenten voor ieder meer dan euro. Gemeenten die niet Europees hoeven aan te besteden omdat hun inkoopbedrag te klein is wordt gevraagd of zij willen aanhaken. Zwennes erkent dat hierdoor de mogelijkheid bestaat dat kleine lokale leveranciers niet meer rechtstreeks benaderd worden. Maar geeft hij aan, de huidige wet wil juist dat het midden- en kleinbedrijf meer kansen krijgt. Zo is het zo maar samenvoegen van opdrachten door gemeenten niet meer toegestaan. Hoewel er dan wel vaak een openbare aanbesteding plaatsvindt van verschillende gemeenten, kunnen MKBbedrijven toch inschrijven op een deel van de opdracht. Deze samenwerking tussen gemeenten wil dus niet perse zeggen dat er minder leveranciers betrokken worden. Social Return On Investment SROI Over het criterium maatschappelijke betrokkenheid zegt Zwennes: De nieuwe aanbestedingswet bepaalt dat een aanbesteding maatwerk is en dat gemeenten per aanbesteding moeten bekijken wat aan SROI mogelijk is. Het SROI-beleid dat wij in Pijnacker-Nootdorp hanteren betreft drie stappen. Als eerste kijken wij of het aan te besteden werk zich leent voor het vragen van SROI. Zo ja, dan wordt dit in de aanbesteding geëist. Daarnaast kunnen we SROI als wens opnemen. De ondernemer die dan het beste SROI deel aanbiedt, scoort daarop beter dan een ander. De derde mogelijkheid is dat wij na de aanbesteding en opdrachtverstrekking met een bedrijf bekijken op welke wijze het bedrijf op SROIgebied iets voor Pijnacker-Nootdorp kan betekenen. Samenvattend geldt de constatering dat ondernemers die opdrachten van de gemeente wensen er goed aan doen zich in te schrijven in het ondernemersregister, kennismaken met de inkopende ambtenaren, regelmatig van zich laten horen en zichtbaar zijn, rekening houden met SROI en dagelijks op Tendernet kijken. 3

4 WWZ heeft impact voor Ondernemers laten zich goed informeren bij Bloemendaal Ruigrok. werknemers en werkgevers Bij de informatiebijeenkomst Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van Bloemendaal Ruigrok was een gemêleerd gezelschap OVPN-leden aangeschoven. Ondernemers uit de sectoren metaal, tuinbouw, constructie, administratie, makelaardij, notariaat etc. met drie tot 25 medewerkers. Kennis delen Veranderende arbeidsverhoudingen Initiatiefnemer Jacques Vonk van Bloemendaal Ruigrok, tevens penningmeester van zorgde Monica van der Salm werkzaam op Op een duidelijke en interactieve wijze ver- de OVPN, vindt het delen van al binnen het de salarisadministratie van kantoor Pijnacker kantoor aanwezige kennis een goede zaak. de presentatie. Te beginnen bij het doel van Jacques: Indertijd hebben wij voor onze de WWZ. Monica: Dit wetsvoorstel heeft medewerkers en klanten deze presentatie tot doel het arbeidsrecht aan te passen samengesteld. Het is een kleine moeite en aan veranderende arbeidsverhoudingen zelfs voor de hand liggend om die kennis in de samenleving. Het Kabinet Rutte II ook aan OVPN-leden te verstrekken. streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Daarbij dient de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers te worden verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden. De 3x2x6 regeling De WWZ heeft consequenties voor zowel werknemers als werkgevers. Monica belichte voornamelijk het werkgeversbelang en leidde de OVPN ers door WWZ-aspecten zoals de Aanzegplicht, Proeftijden, Concurentiebeding en de Ketenbepalingen die 4

5 van de oude 3x3x3 regeling is overgegaan in de 3x2x6 regeling. Ontslag per Met een reële voorbeeldcase over ontslagmogelijkheden en -onmogelijkheden zette Monica de werkgevers aan het denken. De wijziging betreft vooral dat de voormalige keuze met verschillende uitkomsten (duaal stelsel) nu is vervangen door een verplichte route. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte loopt de route via het UWV. Betreft het ontslagredenen in de persoonlijke sfeer, zoals verstoorde arbeidsverhoudingen of disfunctioneren, dan loopt de route via de kantonrechter. Het begrip disfunctioneren blijkt nogal wat criteria te betreffen. Zorg in ieder geval voor een goed dossier! drukte Monica de werkgevers op het hart. Transitievergoeding Ander belangrijk aspect van de WWZ is de transitievergoeding die per 1 juli 2015 geldt en de kantonrechtersformule vervangt. Een transitievergoeding is verschuldigd: Bij een arbeidsovereenkomst van ten minste 24 maanden en onvrijwillig ontslag; Voor elke periode van 6 maanden dienstverband gedurende de eerste10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris en daarna 1/4 maand salaris per periode van 6 maanden; Maximaal of een jaarsalaris indien dit meer bedraagt dan ; Monica van der Salm geeft uitleg over de Wet Werk en Zekerheid. Is een werknemer bij ontslag 50 jaar of worden bij het berekenen van de transitievergoeding; ouder en tenminste 10 jaar in dienst? Dan geldt 1/2 maandsalaris per periode De voorwaarden hiervoor moeten nog van 6 maanden dat de werknemer na bekendgemaakt worden (ministeriële het bereiken van de leeftijd van 50 jaar in regeling). dienst is geweest. Een transitievergoeding is niet verschuldigd: Tot gelden er uitzonderingen Als het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig ver- voor werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Deze zijn: wijtbaar handelen of nalaten van de Een hogere transitievergoeding voor werknemer; werknemers ouder dan 50 jaar, die langer Het een minderjarige werknemer met een dan 10 jaar in dienst zijn, is niet van gemiddelde arbeidsomvang van minder toepassing; dan 12 uur per week betreft. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische Bij ontslag wegens het bereiken van de omstandigheden door een slechte financiële situatie mogen de dienstjaren voor eengekomen pensioenleeftijd; AOW gerechtigde leeftijd of andere over buiten beschouwing gelaten Bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Zorg voor goed dossier Tot slot adviseerde Monica goed op te letten bij zowel het aangaan als beëindigen van een arbeidscontract. En om gedurende een dienstverband, hoe groot of hoe klein het bedrijf ook is, te zorgen voor een goed bijgehouden dossier. Miste u de presentatie en wilt u persoonlijk worden bijgepraat? Neem dan contact op met 5

6 Kennismaken met twee nieuw lid van de OVPN. Marcel zegt de ledenbijeenkomsten en vergaderingen zoveel als mogelijk te bezoeken. Ik vind dat de OVPN goede dingen doet. Zoals laatst de gemeente om uitleg werd gevraagd over hun inkoop bij lokale ondernemers. Maar ook de stimulans en betrokkenheid van de OVPN bij het Ondernemersfonds is een goede zaak. Ik wil graag in het OVPN-bestuur participeren om samen dingen voor elkaar te krijgen. Twaalf jaar geleden legden Marcel Toet en zijn compagnon in Den Haag de basis voor het huidige in Nootdorp gevestigde bedrijf Car Dynamics. Wij zijn een groothandel, een grossier in automotive. zegt Marcel. Marcel Toet Techniek in de auto regionale dealers die producten afhalen. Alle elektronica, hardware en software Maar ook particuliere klanten bezoeken ons voor auto-entertainment, navigatie en graag. Dat is belangrijk omdat dealerbedrijven steeds vaker de klanten naar ons door- veiligheid leveren wij, desgewenst inclusief het installeren of monteren. Onze klanten sturen. Het wordt allemaal veel te technisch zijn merkdealers, autobedrijven, universele voor de dealer. garagebedrijven, mobiele inbouwers en soms ook particulieren. Ons team bestaat Trekhaakcentrum.nl uit twee inbouwspecialisten die alles van de Sinds Car Dynamics vier jaar geleden techniek in de auto weten en drie commerciële mensen. nl komen steeds meer particulieren naar de franchisenemer werd van Trekhaakcentrum. vestiging. Het concept Trekhaakcentrum.nl Gildeweg 30 is gebaseerd op een oriëntatie en bestelling Marcel is erg tevreden over de verhuizing, via de website. Tevens bepaalt men zo bij zes jaar geleden, van de Oude Middenweg in Den Haag naar de Gildeweg 30 in ren. Marcel zit ook in de franchiseraad van welke dealer men de trekhaak laat monte- Nootdorp. De automotive-markt verandert Trekhaakcentrum.nl. enorm snel. Dit pand is representatief en praktisch ingedeeld, de locatie is uitstekend Lid van de OVPN bereikbaar voor toeleveranciers en voor de Zo n 4-5 jaar geleden werd Card Dynamics Aandacht voor retail Als nieuw OVPN-bestuurslid heeft Marcel nog geen specifieke ambities, maar hij wil zich graag inzetten om leegstand in winkelcentra tegen te gaan. Dat aandachtsgebied komt voort uit de situatie dat zijn vrouw anderhalf jaar geleden in winkelcentrum Ackershof een winkel in kinderkleding opende: Crazie Kidz. Ik ben slechts op de achtergrond bij de winkel betrokken maar ik volg wel de ontwikkelingen betreffende het winkelcentrum en de retail in Pijnacker- Nootdorp. Dat sluit mooi aan bij de ambitie van de OVPN om zich ook wat meer met detailhandel te willen bezighouden. Er hebben al wat oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen de OVPN en de winkeliersverenigingen van deze gemeente en Oostland. Het is belangrijk om te bekijken welke samenwerking mogelijk is omdat de leegstand van winkelpanden een groot probleem is. Privé Marcel is geboren in Scheveningen en woont met zijn vrouw en kinderen van 21, 15 en 10 acht jaar in Nootdorp. De evenementen die in het dorp plaatsvinden bevallen hem prima. Evenementen zoals Oostland Culinair en Koninginnedag/Kroningsdag vindt hij goed en gezellig. Een leuke hobby heeft hij ook, want hij is dj voor vrienden en bekenden. 6

7 we OVPN-bestuursleden De basis voor Schouten Techniekgroep werd in 1945 gelegd door Schouten sr. Het bedrijf heette Schouten Electrotechniek. In 1989 kwam Timo van Dorp er als monteur en in 2000 nam hij het bedrijf over van Schouten jr. Men ziet mij als de derde generatie van een familiebedrijf. zegt Timo. Timo van Dorp Koperslager 17 & onderhoud en exploitatie. Wij richten ons In 2010 verhuisden wij van Rijswijk naar vooral op de zakelijke en particuliere markt, Koperslager 17 op bedrijvenpark Oost Ambacht te Nootdorp. Dit pand en deze loca- onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen. tie passen bij onze ideeën en ambities. De Naar Nootdorp centrale ligging en goede bereikbaarheid Relaties waren verbaasd over onze verhuizing naar Nootdorp. Men zei: Bij die afslag zijn belangrijk omdat het aantal regionale klanten groeit. De sfeer is prima omdat er bij Van der Valk. Maar door Heron met veel bedrijven zijn waar je rechtstreeks met bedrijven als Fugro en Riverdale krijgt Nootdorp steeds meer aanzicht. Met zijn vrouw de eigenaar zaken doet. Dat geldt overigens voor heel Pijnacker-Nootdorp en ook die de personeelszaken verzorgt en zonen voor de OVPN. Bij de OVPN tref je ondernemers die om zich heen kijken om te zien zou ook prima in Nootdorp kunnen wonen van 20 en 17 woont Timo in Den Haag. Ik of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. en voel mij betrokken bij Nootdorp. Schouten Techniekgroep sponsort hier een aantal Kennis en expertise verenigingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanwege de lokale contac- In 2012 ging Timo een samenwerking aan met twee compagnons. Timo: Daardoor ten. Het is belangrijk dat mensen weten wie konden wij ons dienstenpakket verbreden je bent en waar je voor gaat en staat! met beveiliging en service en onderhoud. We wijzigden de naam in Schouten Techniekgroep en groeiden van 25 naar nu ruim Laten weten wie je bent en wat je kunt is De gemeente 40 medewerkers. Wij hebben een brede ook wat de gemeente Pijnacker-Nootdorp kennis en expertise op het gebied van installatietechniek, ontwerp & advies, beheer hun opdrachten in aanmerking te het locale bedrijfsleven adviseert om voor komen. Volgens Timo blijkt dat niet voldoende te zijn: Ondanks alle goede bedoelingen en adviezen koopt de gemeente te weinig lokaal in. Ik wil mij ervoor inzetten om meer gemeentelijke opdrachten bij de locale bedrijven terecht te laten komen. Ik denk dat de gemeente meer met de locale ondernemers kan en moet willen doen. Dan vloeit het geld van locale bedrijven en burgers weer naar locaal terug. Ik weet dat ik niet het eerste OVPN-bestuurslid ben die dat roept. OVPN-netwerk Contacten leggen en eerlijk zakendoen vindt Timo waardevol. Zo ziet hij ook de functie van de OVPN. Er vestigen zich in Pijnacker-Nootdorp veel bedrijven van buiten de gemeentegrenzen. Het zou goed zijn wanneer ook die locaal onbekende bedrijven in het OVPN-netwerk integreren. Een ambitieus en druk bezet man, die Timo. Toch weet hij tijd vrij te maken voor zijn hobby s: mountainbiken met een groepje ondernemers en golfen. Hij is enthousiast over de OVPN-golfdag en roemt in één adem de OVPN-ledendag. 7

8 Krediet voor en van Oostlandse ondernemers Voor het aanvragen en krijgen van een krediet gaat een ondernemer naar de bank. Zo was het tot een aantal jaren geleden. Inmiddels is de aantrekkelijkheid van dat traject dermate beperkt dat andere routes ontstaan. Eén daarvan is die naar een kredietunie. Tegenwoordig kunnen in Oostland gevestigde bedrijven terecht bij Kredietunie Oostland u.a. Functie van de coöperatie king tussen ondernemers. Een kredietunie is Kredietunie Oostland kan in onze regio een coöperatie die de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers een belangrijke functie hebben. Immers, kleinschalig ondernemen is vanwege bevordert. Hij heeft geen winstoogmerk en omvang en groeipotentie essentieel voor is op democratische leest geschoeid. Zowel de regio. Daarbij heeft 40 tot 50% van hen kredietgevers als kredietnemers zijn als lid een innovatief karakter en versterken deze mede-eigenaar van de coöperatie. De leden de economische structuur van de regio. bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen Bovendien heeft het een verbindende wer- het bestuur. Bovendien zijn kredietnemers verplicht zich door ervaren MKB-ondernemers te laten coachen. De kick-off Tijdens de op 26 maart j.l. in het gemeentehuis Lansingerland gehouden kick-off toonde de ontvangende wethouder mevrouw Van Tatenhove zich verheugd met de oprichting van Kredietunie Oostland. De strekking van haar welkomstwoordje was dat het goed is dat ondernemers voor elkaar zorgen. En dat het voor ondernemers vertrouwd voelt dat zij bij andere ondernemers kunnen aankloppen voor krediet en coaching. De heer Roland Lampe, vertegenwoordiger van de Vereniging van Kredietunies in Nederland VKN en adviseur van Kredietunie Circa 45 geïnteresseerden bezochten op 26 maart de kick-off van Kredietunie Oostland in het gemeentehuis van Lansingerland. 8

9 Oostland, voegde daar aan toe dat Kredietunie Oostland zich van andere kredietunies onderscheidt door de bijzonder voortvarende aanpak om dit regionale initiatief van de grond te krijgen. Bestuursvoorzitter Cor van der Wel presenteerde namens de (eveneens aanwezige) bestuursleden Jan van der Meide, Ad Ruigrok en Ard Ammerlaan de betekenis en werkwijze van Kredietunie Oostland. Samengevat: Wij zijn een coöperatie van, voor en door Oostlandse ondernemers en bieden leden toegang tot bedrijfskrediet. Kredietunie Oostland biedt nieuwe mogelijkheden tot financiering voor MKB ondernemers in Oostland. Het product Cor van der Wel gaf de circa 45 aanwezigen een duidelijke uiteenzetting van de betekenis van Kredietunie Oostland. Het betreft financieringen tot maximaal ,-- van productiemiddelen en/ of werkkapitaal en/of innovatie. De duur is maximaal 5 jaar maar indien de kredietunie Oostland lang geld kan aantrekken dan zijn langere looptijden mogelijk. De wijze van advisering, ondersteuning of coaching wordt per krediet vastgesteld. Kredietverstrekkende leden worden per kwartaal geïnformeerd over de financiële voortgang van Kredietunie Oostland en de kwaliteit van de kredietportefeuille. Kredietnemer, -gever en coach Operationeel gezien heeft Kredietunie Oostland te maken met drie partijen: kredietnemers, kredietgevers en coaches. Allen moeten gevestigd zijn in de regio Oostland en lid zijn of worden van de Kredietunie Oostland. Bij ontvangst van een krediet is het afnemen van coaching een voorwaarde. De kredietgevers zijn nauw betrokken bij wat er met hun geldmiddelen gebeurt. Zij kunnen, indirect door middel van de ledenvergadering, meebepalen aan wie hun ingebrachte geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. De kredietbeoordelingscommissie bepaalt welke coach welke kredietnemer begeleidt. Weliswaar adviseert de coach de kredietnemer maar deze is niet verplicht om de adviezen op te volgen. De coach heeft dus geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet. Meer weten of meedoen? Uitgebreide informatie over de financiering, voorwaarden, kosten het proces etc. vindt u op de website van Kredietunie Oostland. Enkele feiten zijn dat kredietgevers obligaties kopen met een nominale waarde van 5.000,-- per obligatie met een looptijd van 3-7 jaar en dat het geld voor de bepaalde periode wordt vastgezet. Via kunt u zich melden als kredietnemer, kredietgever of coach. Bram Moszkowicz verwacht u U ontving de uitnodiging voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst van 22 april aanstaande. De OVPN en voormalig advocaat en spraakmakende mediapersoonlijkheid Abraham Moszkowicz ontvangen u graag. Heeft u het genoteerd? En heeft u uw vraag voor Moszkowicz al bij de OVPN gemeld? Programma Datum: Woensdag 22 april Welkom: Broodjes met soep vanaf uur. Aanvang: uur. Locatie: Daallin BV, Ambachtsweg 46 (t.o. nr. 31) De Boezem, Pijnacker. Graag zien wij uw komst tegemoet! 9

10 OVPN-Kennistafel Google vindbaarheid Geen enkel bedrijf kan Google negeren. Het is een ideaal communicatie- en sturingsinstrument vanwege de hoeveelheid data die het verzamelt, registreert en de ondernemer aanbiedt. Belangrijk dus om veel over Google te weten en de door Onsweb georganiseerde OVPN-Kennistafel te bezoeken. Alex van Holland, Onsweb Alex van Holland, Google-specialist van internetbureau Onsweb, was de initiatiefnemer van deze Kennistafel. In drie groepen kwamen circa 25 OVPN-leden hun kennis bijspijkeren. Aan de hand van een duidelijke presentatie voerde Alex de ondernemers door de materie. Interesse genoeg, want alle ondernemers gebruiken zoekmachines zoals Google. De redenen van het gebruik en de manieren van gebruik verschillen per persoon en bedrijfstype. Bovenal is Google een zoekinstrument om informatie te vinden over producten en diensten. Ondernemers beseffen dat klanten en prospects op dezelfde wijze naar hun bedrijven en producten zoeken. Google is dus ideaal om te werken aan naamsbekendheid, directe verkoop en leadgeneratie. Ondernemers die via zoekmachines beter gevonden willen worden. Een goede website Essentie van deze Kennistafel was wat een ondernemer kan doen om sneller en beter via Google gevonden te worden en hoger te ranken in de zoekresultaten. Het hebben van een goede website is allereerst cruciaal. Maar wat is goed, en hoe houdt u hem goed? De sleutel ligt in het beoefenen van zoekmachine marketing via SEO- (zoekmachine optimalisatie) en SEA- (zoekmachine adverteren) technieken. Alles is er op gericht om zoekers naar de website te trekken, hen daar te laten vinden wat zij zoeken en aan te zetten tot actie. Google Analytics helpt u, als eigenaar van de website, hierbij. De crux is: meten = weten! BETAALD ORGANISCH Resultatenpagina van Google met betaalde en onbetaalde zoekresultaten. Google Analytics Via verschillende schermen van Google Analytics toonde Alex de informatie die Google over een website en de bezoekers daarvan registreert. Bijvoorbeeld of zij er via de computer, tablet of smartphone komen, op welk tijdstip en via welke zoekwoorden, op welke pagina zij een website binnenko- 10

11 men en hoe lang zij daar blijven en of zij doorklikken. Als u deze informatie weet, dan kunt u hierop uw website afstemmen en inrichten. Een vak apart en dus niet zo vreemd dat Alex zich binnen Onsweb hierop volledig heeft toegelegd. Daarbij maakt hij onderscheid tussen SEO en SEA. Simpel gezegd de lange en korte termijn om site-bezoek te genereren. Waarbij SEO naar de gratis organische zoekresultaten leidt en SEA naar de betaalde zoekresultaten via Google AdWords kan leiden. Interactieve kennistafel Het leuke van de OVPN-Kennistafel is dat de meeste deelnemers elkaar of elkaars bedrijf op een of andere wijze kennen. Daardoor is de mate van interactie bijzonder hoog. Zo ontstaan er levendige discussies over hoe de één zijn zaakjes wel en de ander juist niet op orde heeft. Bij de Kennistafel Google vindbaarheid is het terrein van SEO en SEA zeer breed. Het hoger komen in de organische of betaalde zoekresultaten is een samenspel van techniek, content, links en eventueel advertentiebudget. Alex informeerde de deelnemers hierover, over het gebruik van de juiste zoekwoorden en menustructuur, over content-optimalisatie en -creatie. Zoekmachine marketing Een wereld aan informatie gaat schuil achter Google Analytics. Een wereld die naast het vorenstaande ook gaat om linkbuilding, retargeting, Youtube-marketing als onderdeel van AdWords. Een wereld van zoekmachine marketing die leidend of minstens net zo belangrijk is als andere elementen in de Alex van Holland. marketingmix. Dus, OVPN-leden, neem of houd een voorsprong op uw concurrenten en investeer in zoekmachine marketing. Kijk voor meer informatie op Google Vindbaarheid of neem contact op met Alex. Waar was u? Als lid van de OVPN kun u zich aanmelden voor ledenbijeenkomsten, kennistafels, informatiesessies en specifieke evenementen. Fijn dat u zich als deelnemer registreert! Maar zorg ook dat u daadwerkelijk komt! Vooral bij kennistafels en informatiebijeenkomsten is het aantal deelnemers gelimiteerd en wordt dus een stoel voor u gereserveerd. 11

12 Oostland laat zich horen, zien en proeven Oostland Culinair en de Oostlanddag: twee evenementen met een bijna identieke naam maar volstrekt andere invulling. Graag brengen wij beide evenementen nu al onder uw aandacht. Immers, de afgelopen jaren is gebleken dat beide de moeite waard zijn om te bezoeken. Dus: noteer de data meteen in uw agenda. Oostland Culinair Allereerst wordt u op zaterdag 20 en óók op zondag 21 juni verwacht op Oostland Culinair. Het is de derde keer dat dit smaakparadijs wordt georganiseerd. Dit jaar valt de eer te beurt aan Pijnacker. Het Raadhuisplein wordt dan aangekleed met tenten en Colofon Dit is een uitgave van de Ondernemers vereniging Pijnacker-Nootdorp april 2015 Oplage: 500 Coördinatie: Stephan Slee Redactie: Arthur Venselaar, Stephan Slee Fotografie: Cok van den Berg, Stephan Slee Ontwerp: Vandeez Reclame Opmaak: Robert Kalkman Druk: Impressed Druk en Print Voor vragen en opmerkingen: Het dagelijks bestuur t.a.v. Arthur Venselaar Volg ons op twitter een gastvrij terras. De streekmarkt zal alléén op zaterdag plaatsvinden. Is Oostland Culinair in 2013 en 2014 aan u voorbij gegaan? Weet dan dat het een feest van smaak betreft. Het is een smaakparadijs waar chefkoks van de Oostlandse horeca u laten proeven hoe lekker gerechten kunnen zijn die met Oostlandse producten zijn bereid. Die gerechten worden door culinaire specialisten ter plaatse voor u klaargemaakt waarna u deze op het gezellige terras kunt nuttigen. Op de streekmarkt kunt u een breed scala aan streekproducten kopen. Kortom: een leuk evenement dat het zeker waard is om met uw familie, vrienden, Agenda Noteer in uw agenda: bekenden en ja, ook met uw zakenrelaties, te bezoeken. OostlandDag Op donderdag 15 oktober wordt voor de zevende keer de Oostlanddag georganiseerd. Net als de voorgaande jaren betreft het een middag en avondprogramma. Kenmerkend verschil met voorgaande jaren is dat het middagprogramma niet uit workshops maar uit bedrijfsbezoeken zal bestaan. Na afloop van de bedrijfsbezoeken zijn alle deelnemers welkom in het Van der Valk Hotel te Nootdorp. Na een gezamenlijk te gebruiken diner en koffie start het avondprogramma. De organiserende werkgroep is nog druk doende ook om ook van de Oostlanddag 2015 een interessant informatief netwerkspektakel te maken. Zeker verstandig om deze datum alvast in uw agenda te blokkeren. OOSTLAND dag De volgende gezellige, nuttige, informatieve bijeenkomsten staan gepland: 22 april OVPN-ledenbijeenkomst 24 juni OVPN-haringparty juni Oostland Culinair 10 september OVPN-ledendag 15 oktober Oostlanddag 12

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

het ONDERNEMERS voor ontwikkeling Houten houdt (financiële) ruimte WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 UTRECHT Resultaatgericht netwerken met BNI

het ONDERNEMERS voor ontwikkeling Houten houdt (financiële) ruimte WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 UTRECHT Resultaatgericht netwerken met BNI NR. 4 2010 het ONDERNEMERS UTRECHT B E L A N G Houten houdt (financiële) ruimte voor ontwikkeling Houtense schoonmakers treden uit de anonimiteit Resultaatgericht netwerken met BNI OKK geeft landelijke

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

NLWERKT LANGS HET WAJONG- LOKET BIJ DSM 50-PLUS: TALENT KENT GEEN LEEFTIJD DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS ZOMER 2014 MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS

NLWERKT LANGS HET WAJONG- LOKET BIJ DSM 50-PLUS: TALENT KENT GEEN LEEFTIJD DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS ZOMER 2014 MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS NLWERKT ZOMER 2014 MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS 50-PLUS: TALENT KENT GEEN LEEFTIJD DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS PREMIEKORTING JONGEREN Heeft u op of na 1 januari 2014 een werknemer van minimaal

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer WINTER 2014 Zakenmagazine voor: Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie