Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;"

Transcriptie

1 Besluit /ddj-kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV PURISOL MET BETREKKING TOT EEN GRONDREINIGINGSCENTRUM, GELEGEN TE 2450 MEERHOUT, INDUSTRIETERREIN HESEMEER- NIJVERHEIDSWEG 20. De deputatie van de provincie Antwerpen Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 29 juli 2011 ingediend door de, gevestigd te 2450 Meerhout, Industrieterrein Hesemeer z/n - Nijverheidsweg 20, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een grondreinigingscentrum, gelegen te 2450 Meerhout, Industrieterrein Hesemeer- Nijverheidsweg 20, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-1455c, te veranderen door uitbreiding met: de opslag van 30 ton asbestafval in 2 gesloten containers (nieuwe rubriek) (2.1.2.b); de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber met een opslagcapaciteit van 100 ton (nieuwe rubriek) (2.2.1.c.1); de opslag en sortering van diverse andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 100 ton (nieuwe rubriek) (2.2.1.d.1); de opslag en sorteren van wit en bruingoed (AEEA) met een opslagcapaciteit van 20 ton (nieuwe rubriek) (2.2.1.e.2); de opslag en het mechanisch behandelen van niet-teerhoudend asfalt met een opslagcapaciteit van ton (2.2.2.f.2); de opslag van l diesel in een bovengrondse houder ( ); Vlarem-rubricering volgens aanvrager: b c d e f ; Gelet op het feit dat afwijking gevraagd wordt van de bepalingen van artikel van Vlarem II: De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de Koningin Elisabethlei Antwerpen 1 T F

2 2 / 11 milieuvergunning wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten; Gelet op het feit dat de exploitant het volgende alternatief voorstelt: Het terrein wordt ontoegankelijk gemaakt door de aanwezige aarden wal (circa 1,5 m hoog en 2 m breed) met groenscherm. Afvalstoffen zullen worden opgeslagen in een hal, die volledig kan worden afgesloten. Buiten op het terrein worden enkel gereinigde gronden, te breken en gebroken puin opgeslagen. De ingang van het bedrijf, via de weegbrug, wordt ontoegankelijk gemaakt met een hefboom; Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag: besluit met kenmerk MLAV1/ d.d. 3 november 2006 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het exploiteren van een grond- en slibreinigingscentrum voor een termijn verstrijkend op 3 november 2016; besluit met kenmerk MLAV1/10-84 d.d. 1 juli 2010 van de deputatie houdende vergunning tot het uitbreiden van een inrichting voor het reinigen van gronden, breken van bouwpuin en verhakselen van groenafval voor een termijn verstrijkend op 3 november 2016; Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 5 juli 2011 en werd vervolledigd op 29 juli 2011; op het feit dat op datum van 9 augustus 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard; Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem; Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 18 september 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend; Gelet op het gunstige advies d.d. 26 september 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Meerhout; op volgende elementen uit dit advies: 1. Op 3 november 2006 werd in verband met de ontwikkeling van de aanlegkade ter hoogte van het bedrijf een stappenplan gevraagd. Op 29 juli 2009 werd dit stappenplan bezorgd aan de deputatie. Tot op heden is de aanlegkade nog steeds niet operationeel en is bij het gemeentebestuur geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gekend voor de bouw van een aanlegkader ter hoogte van Purisol. 2. Er kan gesteld worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp uitmaakt met de vermelde vergunningsaanvraag, verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften. 3. Het voorliggende project heeft een omvangrijke oppervlakte, maar ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Door de verharde en overdekte oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit kan voldoende gecompenseerd worden door de plaatsing van een hemelwaterput, de infiltratie van hemelwater op het perceel of de buffering van hemelwater, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 29 juni Voor wat betreft de beoordeling van de toepassing van deze verordening wordt verwezen naar de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. 4. Er kan gesteld worden dat de milieuhinder van de inrichting tot een minimum kan beperkt worden mits het naleven van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II; Gelet op het deels gunstige, deels ongunstige advies d.d. 7 oktober 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7606); op volgende elementen uit dit advies:

3 3 / Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van een inrichting actief in het reinigen van gronden, breken van bouwpuin en het verhakselen van groenafval, waarbij het verhakselen van groenafval een nevenactiviteit is. De gemiddelde verwerkte hoeveelheid bouwpuin bedraagt ton/jaar. 2. Naast containers die zullen gevuld zijn met bouwpuin die de exploitant zelf zal (laten) breken op het terrein waarna het kan worden verwerkt in de aangemaakte stabilisatieproducten, wenst de exploitant nu ook containers ter beschikking te stellen van derden om hierin gemengd afval te gooien. Het betreft containers die ter beschikking staan van zowel natuurlijke personen als bedrijven en zullen worden toegepast voor voornamelijk allerlei opruimingsacties bij deze particulieren en bedrijven. De afhaling van deze containers met gemengd afval zal voornamelijk gebeuren door middel van een trekker met aanhangwagen opdat met zo weinig mogelijk transporten de containers kunnen worden aan- en afgevoerd. Het stockeren van het gesorteerde en het te sorteren afval, alsook de activiteiten van het sorteren, zullen enkel en uitsluitend in een afgesloten hal plaatsvinden. De in de containers aanwezige fracties zullen worden uitgesorteerd in een afgesloten hal, waarbij de restfracties vervolgens per soort worden opgeslagen in afwachting van de georganiseerde afvoer naar een erkende verwerker. De afgesloten hal is uitgerust met een betonnen vloer voorzien van afwatering via een KWSafscheider. 3. De opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, met een opslagcapaciteit van 100 ton wordt aangevraagd evenals de opslag en sortering van diverse andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 100 ton. Wat betreft de diverse andere niet-gevaarlijke afvalstoffen wordt er niet gespecificeerd in het dossier over welke afvalstoffen het hier gaat. De gevraagde rubriek d.1 wordt ongunstig geadviseerd. 4. Ook zal er opslag en sortering plaatsvinden van wit- en bruingoed (AEEA) met een opslagcapaciteit van 20 ton. Al deze afvalstoffen zullen binnen in de opslaghal worden opgeslagen. 5. Volgens bijlage E5 in het dossier zal het AEEA zowel los als in een container worden opgeslagen binnen in de opslaghal. Er wordt opgemerkt dat conform artikel van Vlarem II de opslag van gevaarlijke afvalstoffen dient te gebeuren in een gecompartimenteerde opslagplaats. Het AEEA mag bijgevolg enkel in containers binnen in de opslaghal worden opgeslagen en niet los. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde. 6. Tevens zal er maximaal 30 ton asbestafval in 2 gesloten containers worden opgeslagen. Deze containers staan binnen in de opslaghal. 7. Er zal ook niet-teerhoudend asfalt buiten worden gebroken met een mobiele breker en worden opgeslagen met een opslagcapaciteit van ton. Er is reeds een breekinstallatie vergund. Er worden enkel nieuwe machines gebruikt die uitgerust zijn met de meest recente technieken inzake het voorkomen van lawaaihinder. Er wordt verwacht dat de geluidshinder beperkt zal zijn. 8. Volgens de exploitant zal er met de uitbreiding van de milieuvergunning geen toename van het aantal vrachten over de weg plaatsvinden. Er zal wel een grotere diversiteit in de aan- en afgevoerde vrachten zijn. De aanvoer van de containers zal via de openbare weg gebeuren. Teneinde het aantal vrachten zo minimaal mogelijk te houden, zal geopteerd worden om de containers aan te leveren via een trekker met aanhangwagen. Op deze wijze kunnen middels 1 vracht 2 containers worden aangeleverd. 9. Er werd een nieuwe bovengrondse, dubbelwandige houder voor de opslag van liter diesel geplaatst in de opslaghal. Hiervan is nog geen keuringsattest beschikbaar. Er wordt op gewezen dat alleen de houders waarvan de vulleiding is voorzien van een groene klever of plaat mogen worden gevuld, bijgevuld en geëxploiteerd. 10. Afwijking wordt gevraagd van volgende bepaling van artikel van Vlarem II: De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten.

4 4 / 11 De containers met te sorteren afval en de containers/opslagplaatsen met uitgesorteerde fracties worden binnen, in een afsluitbare hal opgeslagen en uitgesorteerd. Buiten op het terrein liggen enkel gereinigde gronden, gebroken en nog te breken puin. Als alternatief wordt het terrein ontoegankelijk gemaakt door de aanwezige aarden wal (circa 1,5 m hoog en 2 m breed) met groenscherm. De ingang van het bedrijf, via de weegbrug, wordt ontoegankelijk gemaakt met een hefboom. De gevraagde afwijking wordt gunstig geadviseerd; Gelet op het aanvullend gunstige advies d.d. 21 oktober 2011 van de AMV (kenmerk AMV/A/11/7606); op volgende elementen uit dit advies: 1. In ons oorspronkelijk advies werd de opslag en sortering van diverse andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 100 ton (rubriek d.1) ongunstig geadviseerd, aangezien er niet in het dossier werd aangegeven welke afvalstoffen het precies betreft. Per e- mail d.d. 17 oktober 2011 werd ons een lijst bezorgd van de zaken die worden aanvaard op de inrichting, o.a. in het kader van rubriek d.1: - glas - papier en karton - groenafval, snoeisel, etc. - houtafval, oude meubels e.d. - textiel - steenachtige fracties - bouw en sloopafval, gasbeton (Ytong, etc.), kalkplaten (Gyproc, etc.) - metaal - plastics en PVC - isolatie (PUR-panelen, piepschuim) 2. Van bovenstaande valt enkel het gasbeton (Ytong etc.) onder de rubriek d.1. De opslag en mechanische behandeling van groenafval is reeds vergund onder rubriek f.2. De andere afvalstoffen van bovenstaande lijst vallen onder rubriek c.1. De omschrijving van de gevraagde rubriek c.1 wordt uitgebreid met bouw- en sloopafval. 3. Ons ongunstige advies wordt omgezet in een gunstig advies voor de opslag en sortering van diverse andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 100 ton (2.2.1.d.1); Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO); Gelet op het gunstige advies d.d. 23 september 2011 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk AMB/KBL-EBO/PVDV/ ); op volgende elementen uit dit advies: 1. De inrichting is gelegen in een industriegebied (gebied voor watergebonden bedrijven). 2. De inrichting verwerkt per jaar ton bouw- en sloopafval en andere gemengde afvalstoffen. De afvalstoffen zijn afkomstig van de containerdiensten voor bouw- en sloopafval en voor gemengde afvalstoffen van particulieren en bedrijven. 3. In de huidige milieuvergunning zijn geen rubrieken opgenomen voor de opslag en sortering van afvalstoffen. De plaatsing van enkele containers en regelmatige afvoer van afvalstoffen gesorteerd uit bouw- en sloopafval was niet ingedeeld. De exploitant wenst ook containers met gemengde afvalstoffen te sorteren en de verschillende afvalfracties naar een vergunde verwerkingsinstallatie af te voeren. Daarom vraagt de onderneming nu een uitbreiding van haar milieuvergunning. a) De opslag en overslag van gevaarlijke afvalstoffen, maximale opslagcapaciteit voor 30 ton bouwmateriaal waarin asbest in gebonden vorm voorkomt. Op de site zal enkel gebonden asbesthoudend bouwmateriaal worden opgeslagen in twee afgedekte containers die in een gesloten hal worden geplaatst. Het gaat om de tijdelijke

5 5 / 11 opslag en opbulking van asbest dat wordt aangetroffen bij de behandeling van het aangevoerde puin. Asbestvervuild puin dat na de sortering overblijft, zal worden vervoerd naar een vergunde stortplaats. Hechtgebonden asbestafval wordt beschouwd als een gevaarlijke afvalstof. Indien de exploitant asbesthoudend bouwafval wenst te aanvaarden, dient hij hiervoor over duidelijke acceptatieprocedures te beschikken. De exploitant heeft een uitgeschreven acceptatiereglement voor afvalstoffen. De exploitant mag enkel hechtgebonden asbestafval aanvaarden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd. Artikel van het Vlarea en artikel van Vlarem vermelden dat asbestcementhoudende afvalstoffen gescheiden dienen te worden aangeboden en afzonderlijk dienen gehouden te worden bij de ophaling of inzameling. Bij de opslag van het puin voor de behandeling en bij het opbulken van het gesorteerde puin of gebroken puin dat asbest bevat, moet het bedrijf alle voorzorgen nemen door bevochtiging om de verspreiding van asbestvezels door de lucht te vermijden. De OVAM gaat akkoord met het vergunnen van deze activiteit onder rubriek b. Het bouw- en sloopafval waarin via visuele keuring vastgesteld wordt dat asbestcement aanwezig is, mag in geen geval worden gebroken (artikel van Vlarem). De opslag en overslag is beperkt tot asbestcementhoudende afvalstoffen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is. Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. b) Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen: De exploitant vraagt deze rubriek voor de aanvoer en sortering van gemengde afvalstoffen ontstaan bij de containerdienst voor particulieren en bedrijven. De maximale opslagcapaciteit is 100 ton voor kunststoffen, papier en karton, hout, textiel, metaal, glas en rubber en tot 100 ton voor andere niet-gevaarlijke afvalstoffen. De aangevoerde gemengde afvalstoffen worden in een afgesloten hal met vloeistofdichte vloer vooral manueel gesorteerd in verschillende afvalfracties. De maximale opslag voor samen 200 ton is voldoende om de uitgesorteerde afvalstromen samen te brengen tot een voldoende hoeveelheid voor afvoer naar een vergunde verwerker. De aanvrager voorziet regelmatige afvoer van kunststoffen, papier en karton, hout, textiel, metaal, glas en rubber en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen. Die zullen tijdelijk worden opgeslagen in containers. Ze worden afgevoerd voor materiaalrecyclage naar een vergunde inrichting. De medewerkers zijn voldoende opgeleid voor het aanvaarden, opslaan en sorteren van de aangeboden afvalstoffen. De afvalstoffen zullen worden opgeslagen en uitgesorteerd op een vloeistofdichte vloer met voldoende afwatering. De OVAM stemt in met het vergunnen van deze activiteit op de site onder rubriek c.1. De exploitant gaf in een telefonisch onderhoud aan dat hij uit de aangevoerde bouw- en sloopafvalstoffen cellenbeton sorteert. Cellenbeton is geen inert puin, maar bevat sulfaten die mogelijk kunnen uitlogen. Dit betekent dat hun gebruik als bouwstof beperkt is tot toepassingen waarbij de kans op uitlogen kan worden beperkt. Het mag daarom niet samen met ander steen- of betonpuin worden gebroken. Het dient uitgesorteerd en apart gebroken of afgevoerd te worden. Het moet worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer om uitloging van sulfaat te vermijden. De opslag en mechanische behandeling van het cellenbeton kan gebeuren onder rubriek f.2. c) Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen: De exploitant wil wit- en bruingoed, afgedankte elektrische en elektronische toestellen, opslaan en sorteren met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton. Tussen de gemengde afvalstoffen van de containerdienst zitten vaak afgedankte elektrische en elektronische toestellen. De exploitant zal die opbulken tot een voldoende hoeveelheid voor afvoer naar een vergunde inrichting. De tijdelijke opslag zal gebeuren in de hal. De OVAM stemt in met het vergunnen van deze activiteit op de site onder rubriek d.1.

6 6 / 11 d) Opslag en mechanische behandeling van afvalstoffen: De exploitant vraagt een uitbreiding van de bestaande vergunning voor de opslag en mechanische behandeling met een maximale opslagcapaciteit van ton nietteerhoudend asfalt, naast het verhakselen van ton tuin- en plantsoenafval en het zeven van tot ton met koolwaterstof verontreinigde gronden. Bij het aanvaarden van het asfaltpuin wordt getest op de aanwezigheid van teer. Om een indicatie te krijgen of een aangevoerde partij asfaltpuin al dan niet-teerhoudend is, controleert de exploitant elke partij asfaltpuin met behulp van de PAK-spraytest. Enkel asfaltpuin dat bij gebruik van de PAK-spraytest geen gele verkleuring vertoont, wordt op de inrichting aanvaard. Niet-teerhoudend asfalt wordt gebroken tot asfaltgranulaat. Teerhoudend asfalt wordt geweigerd of meteen afgevoerd naar een vergunde stortplaats. De aanvoer van asfaltpuin zal na de aanleg van een loskade per schip kunnen gebeuren. Voor de OVAM is deze activiteit op de site te vergunnen onder rubriek f.2 als uitbreiding van de andere reeds vergunde activiteiten. 4. De exploitant vraagt een afwijking van artikel van Vlarem voor de plaatsing van een twee meter hoge afsluiting rond de inrichting. Volgens de exploitant is het terrein omgeven aan alle zijden, behalve langsheen het kanaal door een verhoogde berm. Het is dus niet mogelijk het terrein bij toeval te betreden. De OVAM stelt dat het lokale bestuur beter geplaatst is om deze afbakening te evalueren; Gelet op het gunstige advies d.d. 25 oktober 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies: 1. Omschrijving en rubrieken De OVAM vermeldt in haar schriftelijk advies dat eveneens de opslag en mechanische behandeling van cellenbeton kan gebeuren onder rubriek f.2. In de zitting stelt de OVAM evenwel dat rubriek f.2 toch niet van toepassing is op de opslag en mechanische behandeling van cellenbeton, maar rubriek d.1. De OVAM stelt in haar schriftelijk advies dat de opslag voor maximaal 100 ton kunststoffen, papier en karton, hout, textiel, metaalglas en rubber EN de opslag van maximaal 100 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen vergund kan worden onder de rubriek c.1. De PMVC volgt dit voorstel. De OVAM bevestigt in de zitting dat de opslag en sortering van witgoed en bruingoed (AEEA) onder rubriek e.2 ingedeeld is. Voor de duidelijkheid stelt de PMVC voor het voorstel van omschrijving en rubrieken van de AMV over te nemen. 2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid De PMVC stelt vast dat zij nog geen beschikking heeft over het advies van het ARO. Dit wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied, is principieel in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften en beschikt over een stedenbouwkundige vergunning. De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar. 3. Openbaar onderzoek bezwaren Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend. 4. Milieutechnische evaluatie Het schepencollege geeft een gunstig advies onder volgende voorwaarden: De aanvrager dient voor het verlenen van de eventuele vergunning de stand van zaken mee te delen van de aanleg van een laad- en loskade. Indien hieruit echter blijkt dat de aanleg van de kade niet op korte temrijn kan gerealiseerd worden dient de huidige aanvraag te worden geweigerd. De PMVC is van oordeel dat dit aspect in samenspraak met de waterloopbeheerder dient bekeken te worden. In de overwegingen kan de exploitant er op gewezen worden dat hij de transporten zoveel als mogelijk langs de waterweg dient te organiseren.

7 7 / 11 De toegangswegen en verharde oppervlakten dienen op regelmatige tijdstippen geveegd en besproeid te worden om stofhinder te voorkomen. Deze opmerking kan in de overwegingen van het besluit worden opgenomen. De van toepassing zijnde voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. De exploitant zal bij eventuele vergunningverlening dienen te voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het beschikkende gedeelte van het besluit. De voorwaarden opgenomen in het advies van 1 september 2011 van de brandweer van Geel. De exploitant dient in overleg met de brandweer af te toetsen hoe kan voldaan worden aan de materie brandveiligheid. De AMV adviseerde aanvankelijk gedeeltelijk ongunstig, namelijk ongunstig voor de opslag en sortering van diverse andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 100 ton omdat er in het dossier niet werd gepreciseerd over welke afvalstoffen het hier gaat. Naar aanleiding van bijkomende informatie van de exploitant heeft de AMV intussen een aanvullend gunstig advies uitgebracht. De PMVC volgt de gunstige adviezen van de AMV en de OVAM. De OVAM wenst het volgende ter aandachtspunt mee te geven aan de exploitant: Elke toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof dient te gebeuren overeenkomstig de wetgeving vermeld in het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (Vlarea). De PMVC stelt voor om bovenstaand aandachtspunt mee in de overwegingen van het besluit op te nemen. 5. Watertoets Uit de toepassing van de beoordelingsschema s m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid. 6. Termijn De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 23 augustus 2017 (d.i. de termijn van de vergunning tot het verder exploiteren (MLAV1/06-145) die opgeschoven is omwille van het feit dat de beslissingsdatum van de bouwvergunning later viel dan deze van de exploitatievergunning). 7. Voorwaarden a. Algemene voorwaarden algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning) geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) b. Sectorale voorwaarden inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen algemene bepalingen: afdeling inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling opslag van gevaarlijke producten algemene bepalingen: afdeling opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling c. Bijzondere voorwaarden In afwijking van artikel van Vlarem II dient de inrichting niet omheind te worden met een ongeveer twee meter hoge afsluiting. In de plaats dient het terrein ontoegankelijk gemaakt te worden door een aarden wal (minstens 1,5 m hoog en 2 m breed) met groenscherm. Zoals voorgesteld door de AMV: De opslag van AEEA dient steeds te gebeuren in containers binnen in de opslaghal.

8 8 / 11 Zoals voorgesteld door de OVAM: Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de code van goede praktijk over asbest in Vlaamse sorteercentra volgens de bestaande regelgeving. De asbesthoudende afvalstoffen moeten bij het binnenkomen van de onderneming reeds verpakt zijn en van andere afvalstoffen gescheiden. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten. Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden; Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Herentals-Mol; Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat m.b.t. het aspect mobiliteit (waarin het van uiterst belang is om in de toekomst stoffen te kunnen aan- en afvoeren per schip (zoals tevens blijkt uit de bijzondere voorwaarde geformuleerd in de basisvergunning)) de exploitant erop wordt gewezen dat hij de aanleg van een laad- en loskade degelijk dient op te volgen (in samenspraak met de waterloopbeheerder); dat de exploitant voor de toekomstige aanvraag tot het hernieuwen van zijn vergunning dient te beschikken over concretere realisaties en/of afspraken; Overwegende dat de toegangswegen en verharde oppervlakten op regelmatige tijdstippen geveegd en besproeid dienen te worden om stofhinder te voorkomen; Overwegende dat elke toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof dient te gebeuren overeenkomstig de wetgeving vermeld in het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (Vlarea); Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema s blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003; Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011); Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat de inrichting gelegen is op een relevante afstand van vogel- of habitat richtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied; dat werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat bijgevolg het project niet mer-plichtig is. Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9 9 / 11 Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 23 augustus 2017; B E S L U I T: ARTIKEL 1 - Voorwerp Aan de, gevestigd te 2450 Meerhout, Industrieterrein Hesemeer z/n - Nijverheidsweg 20, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een grondreinigingscentrum, gelegen te 2450 Meerhout, Industrieterrein Hesemeer - Nijverheidsweg 20, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-1455c te veranderen door uitbreiding met: de opslag van 30 ton asbestafval in 2 gesloten containers (nieuwe rubriek) (2.1.2.b); de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 100 ton (nieuwe rubriek) (2.2.1.c.1); de opslag en sortering van gasbeton met een opslagcapaciteit van 100 ton (nieuwe rubriek) (2.2.1.d.1); de opslag en sorteren van wit- en bruingoed (AEEA) met een opslagcapaciteit van 20 ton (nieuwe rubriek) (2.2.1.e.2); de opslag en mechanisch behandelen van niet-teerhoudende asfalt met een opslagcapaciteit van ton (2.2.2.f.2); de opslag van liter diesel in een bovengrondse houder ( ). Vlarem-rubricering: b c d e f ARTIKEL 2 Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning 1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel en artikel van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan. Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, 4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending. 2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden. 3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. 4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden. ARTIKEL 3 Voorwaarden

10 10 / 11 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: 1. Algemene: algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning) geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) 2. Sectorale: inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen algemene bepalingen: afdeling inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling opslag van gevaarlijke producten algemene bepalingen: afdeling opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling Bijzondere: In afwijking van artikel van Vlarem II dient de inrichting niet omheind te worden met een ongeveer twee meter hoge afsluiting. In de plaats dient het terrein ontoegankelijk gemaakt te worden door een aarden wal (minstens 1,5 m hoog en 2 m breed) met groenscherm. De opslag van AEEA dient steeds te gebeuren in containers binnen in de opslaghal. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de code van goede praktijk over asbest in Vlaamse sorteercentra volgens de bestaande regelgeving. De asbesthoudende afvalstoffen moeten bij het binnenkomen van de onderneming reeds verpakt zijn en van andere afvalstoffen gescheiden. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten. Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn: 1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer: a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning

11 11 / 11 definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie; b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan. 2. die eindigt op 23 augustus ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. ARTIKEL 7-1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem. 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem. 3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18 de en de 12 de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning. ARTIKEL 8 - Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem. Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden. Antwerpen, in zitting van 24 november Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier. Verslaggever: Rik Röttger In opdracht: De Provinciegriffier, De Voorzitter, D. Toelen Cathy Berx

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ddj. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV PURISOL MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0042/GVDA/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0014/SAPI-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0012/GVDA-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV HENRAD MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GVDA/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/pn.

MLAV1/ /MV/pn. MLAV1/9900000038/MV/pn. HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (TECHNISCHE EENHEID X - POLYETHEREENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0108/SAPI BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY MET

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DE SCHANSHOEVE MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000170/MV-AK/bd BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV MARPOBEL MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2012-0034/SAPI/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

MLAV1/ /FL/DL

MLAV1/ /FL/DL /FL/DL OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. CAMPI PRESS MET BETREKKING TOT EEN DRUKKERIJ, GELEGEN TE 2480 DESSEL, KASTELSEDIJK 58, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De bestendige

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MILIEUTECHNISCHE EENHEID XIV - KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 -

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /NVD/DDJ Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DU PONT DE NEMOURS MET BETREKKING TOT DE AFDELING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kadc. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VANHOOF JOZEF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEHOUDERIJ,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0029/ELSL/mben BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0400000037/MV/gm BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000032/MV/IG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. AIR LIQUIDE

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000060/MV/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA EXXONMOBIL

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 36006/13/2/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SADEF voor een inrichting gelegen Bruggesteenweg 60 8830

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van KONINGS JUICES & DRINKS bvba, Sint-Truidersteenweg

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /kh. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 16.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 16. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0132/NIVD BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00004172/1011 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV HALTERMANN, EXPLOITANT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017.

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017. OMG referentie: OMV_2017005407 I.I.O.A. nummer: 20170804-0001 Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot akte name van de melding van Herbosch Kiere voor de exploitatie van een werf voor renovatiewerken

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /JDN-ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV MARPOBEL MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 18 oktober 2012 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/8

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/8 p ^ o v in c i e Limburg Directie RUIHlte Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van GRC Zolder nv & DEC nv, Scheldedijk 30, Haven 1025 te

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000236/MV/AG BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

MLAV1/9900000462/MV/AG

MLAV1/9900000462/MV/AG /MV/AG OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN SCHROOTVERWERKINGSBEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, EINDHOUTSEHEIDE 2, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5 p o v in c i e Limburg Directie RUJIHte oienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Herman Balthazar, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Georges De Langhe,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37010/91/2/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. A&S ENERGIE gelegen te Nieuwenhovestraat 5

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990; 2/MLAV1/9200000531/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET EXPLOITEREN/VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-420/mavb. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER NOYENS FRANS MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 26 september 2017 met nummer RvVb/A/1718/0092 in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0521-A Verzoekende partij de nv ASPIRAVI vertegenwoordigd door advocaat Gregory

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV-ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV LANXESS MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B J' Vlaamse Regering : ~............ AMV1000143935/1 004/B Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

p r o v i n De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

p r o v i n De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg p r o v i n 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg Gelet

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-123/hs. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEREN PIET EN DANNY VERMEIREN MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE FCP-A-EENHEID

Nadere informatie