Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

2 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen waar kennis- en informatie overdracht plaatsvindt, ervaringen worden gedeeld en transacties tot stand komen. S T R A T E G I E Onze basis ligt in een marktleidend portfolio van landelijke vak- en consumentenbeurzen in Utrecht en Azië. Daarnaast ontwikkelen we voor en met onze stakeholders ook andere vormen van events zoals zeer exclusieve besloten bijeenkomsten voor topmanagement en beurzen op andere locaties. Voor klanten die op zoek zijn naar de beste partner en locatie voor hun event accommoderen en faciliteren wij beurzen, congressen, vergaderingen en leisure activiteiten in Utrecht. Onze cateringbedrijven doen dit voor haar klanten op diverse inspirerende locaties door heel Nederland. Wij onderscheiden ons door het verhogen van klantwaarde waarbij service, relevante contacten en content in een gastvrije uitdagende omgeving centraal staan. Live communicatie is voor onze klanten een belangrijk onderdeel van hun totale marketing communicatie aanpak en oriëntatiegedrag. Het Internet en de inzet van Sociale Media spelen voor hen een groeiende rol. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen bouwen we, complementair aan onze events, aan expertise en producten op dit vlak. We werken aan de transformatie van het Jaarbeurscomplex en omgeving in Utrecht en bouwen zo aan de ontmoetingen van de toekomst.

3 3 i n h o u d Kerngegevens 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 9 Nieuwe Activiteiten 15 VNU Exhibitions Europe 17 Jaarbeurs Utrecht 29 Jaarbeurs Catering Services 37 Overzicht activiteiten Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans 54 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 55 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 56 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 57 Grondslagen 57 Toelichting op de geconsolideerde balans 64 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 70 Vennootschappelijke jaarrekening 72 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 73 Overige gegevens 75 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 75 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 76 Voorgestelde resultaatbestemming 76 Concernsamenstelling 77 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 78 Personalia 80

4 5 k e r n g e g e v e n s in mln, tenzij anders aangegeven Netto-omzet 152,9 155,5 Bedrijfsresultaat 18,3 15,8 Idem t.o.v. de netto-omzet 12,0 % 10,1 % Nettoresultaat 12,6 10,6 Idem t.o.v. de netto-omzet 8,2 % 6,8 % Kasstroom uit operationele activiteiten 15,9 36,9 Netto-investeringen in vaste activa 7,0 8,9 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 16,2 15,1 Eigen vermogen 124,2 111,8 Balanstotaal 203,7 200,4 Solvabiliteit 61,0 % 55,8 % Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

5 6 7 B e r i c h t v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n De Raad van Commissarissen heeft de door de directie geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2011, evenals de vooruitzichten voor 2012 met inbegrip van de resultaatbestemming besproken en in haar rol als bestuur van de Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, zijnde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, goedgekeurd en vastgesteld. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Als afzonderlijk agendapunt stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2011, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. In 2011 is de Raad van Commissarissen door de directie geïnformeerd over de neergelegde visie, missie en herijkte strategie van de onderneming. De Raad kan zich vinden in de gekozen strategie en de daarbij gekozen kernactiviteiten en onderstreept het belang van het hanteren van de strategie bij de planning van de bedrijfsactiviteiten. Daar komt bij dat het zichtbaar is dat de drie strategische business units zich steeds meer realiseren dat hun performance van elkaar afhankelijk is; daaruit zijn de nodige samenwerkingsacties voortgekomen, waarbij de klanten, en de klanten van de klant, centraal staan. kleinschalige beurs te initiëren in 2011 al succesvol lijkt te zijn. De congres- en evenementensector is stabiel en groeit nog licht mede door de zeer attractieve locaties van Media Plaza en de Polar Room, maar de steeds kortere planning van opdrachtgevers zal de nodige aandacht van deze business unit vergen. Het naar tevredenheid bereikte resultaat bij Jaarbeurs Utrecht is uiteindelijk vooral een gevolg van het beheersen van de kosten. De Raad heeft kunnen constateren dat de tegenvallende resultaatontwikkeling bij de evenementenorganisator en -cateraar Arjan van Dijk, tijdig is opgepakt en dat aanpassing van de organisatie aan het huidige volume doortastend is uitgevoerd. Bij de overige cateringonderdelen en labels: niets dan tevredenheid in dit toch zeer lastige cateringklimaat. De Raad kan zich zeer goed vinden in het streven van de directie van de cateringorganisatie om de organisatie te stabiliseren door het optimaliseren van de huidige bestaande activiteiten. Wat betreft de complexontwikkeling kijkt de Raad uit naar de start van de bouw van de nieuwe Entree-Oost en de geplande congres-, vergader- en partycapaciteit voor personen. Inmiddels is er duidelijkheid over de planning en zijn de voorbereidende activiteiten en vergunningenronde in gang gezet. Tevens is het goed te constateren dat de geplande ontwikkeling van het Jaarbeursterrein, nl. het deel Kop Jaarbeurs in het kader van het Project Ontwikkeling Stationsgebied, nu met de geplande bouw van de megabioscoop zal aanvangen. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat de economische crisis ook in 2011 niet ongemerkt aan de onderneming is voorbijgegaan, getuige de lagere gerealiseerde omzet, zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van de voorgaande jaren. Daartegenover staat dat de resultaten als gevolg van het beheersen van de uitgaven als zeer bevredigend kunnen worden betiteld. De Raad kan zich uiteraard zeer goed vinden in het feit dat de onderneming zich op alle fronten inspant voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, getuige de attitude ten aanzien ervan en de vele ondernomen initiatieven bij alle drie de business units. Bij VNU Exhibitions Europe blijft de beurzenportfolio onder druk staan vooral omdat haar klanten het moeilijk hebben in het huidige economische klimaat. De Raad volgt met volle interesse de bewegingen die deze strategische business unit maakt om met nieuwe afrekenmodellen klanten tegemoet te blijven komen en daarmee hun tevredenheid te verhogen. Hiertoe initieert het bedrijf online vakbeurzen en investeert het in de ontwikkeling van mobiele en sociale media om integratie van fysieke beurzen met online platforms te bewerkstelligen. De ontwikkeling in het buitenland kan alleen maar tot tevredenheid stemmen. Zowel volume als rendement en naamsbekendheid nemen toe waarbij het succes van de internationale in diverse landen gehouden vakbeurs voor de veehouderij (VIV) en enkele succesvolle beurzen in China leidend zijn. De Raad kijkt nieuwsgierig uit naar de ontwikkeling van de nieuwe vestiging VNU Exhibitions Asia Pacific in Bangkok. De omzet bij Jaarbeurs Utrecht staat onder druk, met name bij het accommoderen van beurzen en vergaderingen. Mooi is om te constateren dat het in 2010 nieuw gestarte laagdrempelig concept voor ondernemers om een In 2011 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad. De heer P.C. Klaver is per 1 januari 2012 uitgetreden en het voorzitterschap is overgedragen aan de heer H.W. Broeders. De Raad is in het verslagjaar vijfmaal bij elkaar geweest, viermaal regulier en eenmaal om visie, missie en herijkte strategie te bespreken. In de reguliere vergaderingen is stilgestaan bij de beleidskeuzes van de onderneming, de ontwikkeling van de bedrijven, de governance-aspecten, de jaarrekening, de tussentijdse resultaten en de vooruitzichten voor 2012, alsmede bij het functioneren en de honorering van de directie. De Raad is alle medewerkers van de onderneming veel dank verschuldigd voor de geleverde prestaties en voor het bereikte en hogere nettoresultaat tijdens dit wederom economisch moeilijke jaar. Utrecht, 22 maart 2012 Raad van Commissarissen Drs. P.C. Klaver, Voorzitter (tot 1 januari 2012) H.W. Broeders, Voorzitter (vanaf 1 januari 2012) Mevrouw Drs. P.G. Boumeester Mevrouw I.G.C. Faber Mevrouw Mr. C.T.L. Hamaker R.G. van Ingen Mr.Drs. J.G. Wijn

6 8 9 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services hebben in een lastige markt hun financiële doelstellingen gehaald. Terwijl de eurocrisis de markt in haar greep heeft, hebben we besloten onze activiteiten in Zuidoost-Azië uit te breiden. Er zijn vorderingen gemaakt op het gebied van complexontwikkeling. In het boekjaar hebben we een omzet behaald van 152,9 miljoen euro, met een nettoresultaat van 12,6 miljoen euro. 95 jaar geleden werd van 26 februari tot 10 maart 1917 de Eerste Nederlandsche Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd, op het Janskerkhof en het Vredenburg. In het verslagjaar hebben wij onze doelstellingen tegen het licht gehouden. Net als 95 jaar geleden zien wij het als onze missie om inspirerende en waardevolle ontmoetingen te creëren. We kunnen hiervoor citeren uit het voorwoord in de eerste catalogus: Het welslagen der Eerste Nederlandsche Jaarbeurs hangt voor een voornaam deel af van het bezoek en de zaken ter beurze afgedaan tusschen de deelnemers en bezoekers. Zaken doen is het doel der Jaarbeurs; zaken vermeerderen gaat er mede gepaard; zaken-uitbreiding moet er het gevolg van wezen. De woorden zijn oud, de omstandigheden destijds anders, de doelstellingen zijn ongewijzigd. Inspirerende en waardevolle ontmoetingen creëren, met veel aandacht voor informatie- en kennisoverdracht, waar ervaringen worden gedeeld. Utrecht is daarbij de uitgangsbasis. Gegeven onze missie zien we drie product-marktcombinaties: vak- en consumentenbeurzen organiseren en accommoderen in Utrecht; congressen en vergaderingen accommoderen en de verhuur van hallen voor beurzen van derden en evenementen. Daaromheen ontplooien we een waaier aan activiteiten om de kern te versterken, variërend van catering tot het organiseren van evenementen en beurzen buiten Utrecht. Elk van deze activiteiten levert een bijdrage aan de continuïteit van ons bedrijf. Internationaal Een interessante bijdrage aan het rendement wordt geleverd door onze internationale activiteiten. Hoewel we met ons bedrijf VNU Exhibitions Asia nog geen grote speler in Shanghai zijn, hebben we hooggespannen verwachtingen. Shanghai zal zich met de bouw van een expositiecentrum met een oppervlakte van 500 duizend vierkante meter ontwikkelen tot de Capital of Exhibitions van het land. De komende 5 jaar zal VNU Exhibitions Asia nieuwe kantoren openen in China. We rekenen op een autonome groei van jaarlijks 10 procent. In het verslagjaar hebben we besloten een nieuw bedrijf op te richten in Bangkok van waaruit we ons richten op Thailand en omringende landen als Vietnam, Indonesië en India. De oprichtingsaktes zijn begin januari 2012

7 10 11 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e getekend. We werken in een joint venture met het TCC-conglomeraat, dit is een van de grootste bedrijven in Thailand. De naam van ons nieuwe bedrijf is: VNU Exhibitions Asia Pacific. Geworteld in een sterke traditie van de veehouderij organiseren we sinds jaar en dag de vakbeurs VIV. Ooit begonnen in Utrecht, toonde deze in het verslagjaar in Rusland en Bangkok alleen maar groeicijfers. Gelijke tred houdend met de economische groei verwachten we dat VIV Asia Nederlandse topbeurzen qua rendement weldra zal overstijgen. VNU Exhibitions Europe De klanten van VNU Exhibitions Europe hebben het moeilijk. Dat neemt niet weg dat we in staat zijn geweest alle geplande beurzen doorgang te laten vinden, met een representatief expositieaanbod. Beurzen weerspiegelen de economische ontwikkelingen. Daarenboven zien we opvallende trends die van structurele invloed zijn op het medium beurs: de roep om return on investment & dynamisering van de informatiebeleving. De tijd dat bedrijven exposeren omdat de concurrent er ook staat, ligt achter ons. Bedrijven zien beursdeelname als een investering die moet renderen. ICT speelt daarbij een belangrijke rol. In het verslagjaar hebben we Expo Match over onze beursportfolio uitgerold. Expo Match is een doorontwikkeld catalogussysteem dat op basis van profielen bezoekers suggesties doet exposanten te bezoeken die binnen hun interessesfeer vallen. Het traditionele afrekenmodel voor beurzen is gebaseerd op vierkante meters. We verwachten niet dat dit op korte termijn zal veranderen. Wel experimenteren we met nieuwe afrekenmodellen, gebaseerd op het aantal leads dat wij onze klanten bieden. Het verst gevorderd hiermee zijn onze online vakbeurzen, waar de fee in directe relatie staat tot het aantal leads dat wordt geleverd. De niet te stuiten opmars van smart phones en tablets zorgt voor een nieuwe dynamiek in informatiebeleving. We verwachten integratie van fysieke beurzen en online platforms. Ook zal het begrip standbezoek een andere lading krijgen. Na afloop van een beurs leveren we onze exposanten niet alleen de naw-gegevens van standbezoekers, maar ook de gegevens van passanten die op de stand producten hebben gescand, en daarmee een intrinsieke interesse hebben uitgesproken. Jaarbeurs Utrecht Jaarbeurs Utrecht, exploitant van het Jaarbeurscomplex, heeft een goed jaar achter de rug ondanks de volgende trends: druk op de beurzenmarkt, de sector bedrijfsfeesten heeft het moeilijk, de eventmarkt groeit licht en Nederland vergadert minder extern. Binnen ons bedrijf staat het segment beurzen onder druk. Over de hele linie nemen bedrijven minder vierkante meter expositieruimte af. De beurzen krimpen daardoor. Deze trend is enerzijds een gevolg van de economische situatie, anderzijds heeft deze te maken met het besef van return on investment bij de klant. Tegelijkertijd zien we dat er op piekmomenten in het jaar sprake is van een gebrek aan halcapaciteit. Het beurzenseizoen speelt zich af in twee sterk afgebakende periodes. Het is lastig deze periodes op te rekken met als gevolg dat we in het hoogseizoen een tekort aan halcapaciteit hebben. In het verslagjaar heeft de markt voor bedrijfsfeesten een knauw gekregen. Bedrijven besparen daarop. De evenementenmarkt is daarentegen gegroeid. Dit zelfde geldt voor het segment congresseren, terwijl Nederland bespaart op extern vergaderen. Jaarbeurs Utrecht ziet zich geconfronteerd met een nieuwe trend. Om de eigen risico s te minimaliseren wachten organisatoren zo lang mogelijk met het definitief vastleggen van hun locaties en het daarbij behorende diensten- en cateringpakket. Werd er vroeger in maanden gerekend, tegenwoordig is dit teruggebracht tot weken en soms zelfs dagen. Jaarbeurs Utrecht heeft hierop haar organisatie aangepast, zodat dit fenomeen inmiddels tot een succesfactor is geworden, waarmee zij zich in de markt profileert. Met name in het segment congressen wordt de kwaliteit van de locatie steeds belangrijker. De uitbreiding van Media Plaza met de Polar Room blijkt een gouden greep. De bezettingsgraad van dit centrum is ongekend hoog. We verwachten een integratie van op-afstand en fysiek congresseren. Samen met KPN en Cisco zijn we een proef gestart om de internetcapaciteit met een factor 10 te vergroten.

8 12 13 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e Jaarbeurs Catering Services De komende jaren zet Jaarbeurs Catering Services in op stabilisatie van de organisatie en consolidatie van de activiteiten. In het verslagjaar heeft Jaarbeurs Catering Services in het complex de hoogste omzet ooit gedraaid. Een opvallende prestatie, want het totaal aantal bezoekers is teruggelopen. Het bedrijf is erin geslaagd de gemiddelde besteding per bezoeker te verhogen. Restaurant Zeyn in het Beatrixgebouw en de Foodgate bij Entree-West hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Jaarbeurs Catering Services is eigenaar van een aantal externe partycateraars die lokaal specifieke markten bedienen. Onze bedrijven in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Nieuwegein hebben hun doelstellingen gehaald. Dit komt doordat zij cateraar zijn van een groeiend aantal toplocaties. We hebben ingegrepen bij evenementenbureau Arjan van Dijk, dat een moeilijk jaar achter de rug heeft. Het aantal medewerkers in dit bedrijf is teruggebracht. De komende jaren zal de concurrentie in de partycatering alleen maar toenemen. Uitsluitend die cateraars die in staat zijn waarde toe te voegen aan hun dienstenpakket zullen de klanten aan zich weten te binden. Complexontwikkeling In het voorjaar van 2011 hebben de gemeente Utrecht en Jaarbeurs aangegeven haast te willen maken met de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Jaarbeurs Utrecht profileert zich als Dorpsplein van Nederland. Wil je die belofte waarmaken, dan hoort daar een complex bij met een hoogstaande functiediversiteit. Er staan vier grote bouwprojecten op stapel die binnen vier jaar moeten zijn afgerond. De nieuwe Entree- Oost zal naar verwachting in september 2014 in gebruik worden genomen. Onderdeel van deze bouwplannen is de daarboven gelegen banquetroom Galaxy, waarmee Jaarbeurs de beschikking krijgt over een futuristisch ogende congresaccommodatie.

9 14 15 V e r s l a g v a n d e d i r e c t i e De nieuwe entree zal het complex verbinden met de te bouwen megabioscoop. Oplevering hiervan staat in september 2014 gepland, zodat deze vanaf dat moment kan dienen als vaste locatie voor het Nederlands Film Festival. Overdag zal het complex door Jaarbeurs Utrecht gebruikt worden als congresaccommodatie. Het derde project is de bouw van Holland Casino. De nieuwe vestiging die de tijdelijke aan de Overste den Oudenlaan moet vervangen zal zijn deuren in 2016 openen. Ten slotte zal een hotel met woningen het Jaarbeursterrein completeren. Bioscoop, casino en hotel worden gebouwd tussen het Beatrixgebouw en Entree-Oost. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarbeurs Utrecht voelt van oudsher een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Deze brengen we op verschillende manieren tot uitdrukking. Geworteld in Utrecht, voelen we ons verwant met de stad en zijn bewoners. Met trots zijn we hoofdsponsor van de Jaarbeurs Utrecht Marathon. Een op-en-top Utrechts evenement met internationale allure getuige het deelnemersveld. Maatschappelijke betrokkenheid heeft ook alles te maken met onze bedrijfsvoering, waar het milieu in de breedste zin van het woord hoog in het vaandel staat. Als een van de eerste complexen beschikken wij over oplaadpunten voor elektrische auto s. Uiteraard kiezen we ervoor onze bedrijfsprocessen MVO-vriendelijk uit te voeren en stellen dergelijke eisen ook aan onze toeleveranciers. In het verslagjaar ontvingen we hiervoor het Golden Green Key Certificaat. Verwachting Voor 2012 spreken we geen omzet- en winstverwachting uit. Het is onduidelijk hoe de eurocrisis zich zal ontwikkelen. Zeker is dat de huidige situatie zal leiden tot onzekerheid bij ons en onze klanten. Utrecht, 22 maart 2012 Drs. A. Brienen RA

10 16 17 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e Nederland heeft het economisch zwaar, de Aziatische economieën blijven onverminderd groei tonen. In dit speelveld kijkt VNU Exhibitions Europe terug op een bevredigend jaar. In Nederland zijn wij erin geslaagd alle geplande beurzen op een hoogwaardig niveau met een breed expositieprogramma te organiseren. In Zuidoost -Azië waren onze beurzen zeer succesvol. Naast VNU Exhibitions Asia hebben we in Bangkok een nieuw bedrijf opgericht: VNU Exhibitions Asia Pacific. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe 43 beurzen georganiseerd. Ons bedrijf participeert in de joint ventures 2XPO dat nieuwe beurzen lanceert en BeFAIR Media dat in België actief is. In het verslagjaar waren zij goed voor respectievelijk 3 en 1 beurzen. Een forse bijdrage aan het resultaat is geleverd door ons bedrijf VNU Exhibitions Asia in Shanghai dat in 2011 twaalf beurzen heeft georganiseerd. Om onze relaties ook op andere effectieve manieren - anders dan beurzen - in contact te brengen met nieuwe klanten en doelgroepen organiseerden we in 2011 acht Strategie Summits, exploiteren we 7 online vakbeurzen en participeren we in diverse digitale activiteiten.

11 18 19 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e Drie dominante trends De beurzen veren mee op de golven van de economie, zo ook de portfolio van VNU Exhibitions die geografisch en sectoraal breed gespreid is. Daarnaast zien we drie trends die het medium beurzen en tentoonstellingen wereldwijd structureel beïnvloeden. Trend 1: ROI Exposanten eisen meetbaar return on investment, juist in tijden van relatief lage economische groei. Niet het bezoekersaantal van de vorige editie, maar het aantal leads en de transacties die daaruit zijn voortgevloeid bepalen de keuze voor beursdeelname. Daarom zijn we in 2011 gestart met de introductie van op leads gebaseerde afrekenmodellen. Het aantal geleverde leads bepaalt de fee. Dit model is vooralsnog manifester bij de online vakbeurzen, waar wij klanten een afgesproken aantal leads garanderen. Wij bieden onze relaties een resultaatsverplichting, in dit model helpen we hen nadrukkelijk bij het formuleren van verkoopproposities en bij hun marketingcommunicatie. We verwachten dat deze trend de komende jaren onder invloed van de technologische ontwikkelingen zal doorzetten. VNU Exhibitions Europe zet zich overigens al jarenlang in voor het meetbaar maken van beursdeelname. In 2011 hebben we op dit vlak fors geïnvesteerd in ICT-ontwikkelingen. Met het klantenportaal bieden we exposanten zicht op het effect van hun marketingcommunicatiedoelstellingen. Voor, tijdens en na afloop van de beurs bieden we beursdeelnemers profielen van hun potentiële klanten, tot op gedetailleerd investeringsniveau. Met het klantenportaal kunnen ze de resultaten van hun marketinginspanningen vergelijken met die van collega-exposanten. In het verslagjaar hebben we Expo Match uitgerold, het betreft hier een doorontwikkeld catalogussysteem met een sterk matchmaking component. Expo Match is gekoppeld aan registratiesystemen, waardoor we in staat zijn de beursbezoeker dié exposanten te presenteren die op basis van zijn profiel wellicht extra interessant voor hem zijn. We zijn hierdoor steeds beter in staat de juiste bezoeker bij de juiste exposant af te leveren, en dit sluit weer aan bij de behoefte van exposantenzijde naar meetbaar return on investment. Trend 2: Dynamiek in informatiebeleving Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe dynamiek in de informatiebeleving. Het informatieaanbod is inmiddels onmetelijk groot. Ter illustratie: in 2011 werd elke minuut 48 uur video geüpload op YouTube. De toegang tot informatie wordt steeds laagdrempeliger, met de komende jaren een niets ontziende opmars voor de smartphones en tablets. Dit vraagt van beursorganisatoren een nieuwe visie op het begrip beurs, die in de kern neerkomt op integratie van fysieke beurzen en online platforms. Voorbeeld daarvan zijn de beurzen Beauty Trade special en Beauty Salon dimensions en de internetbeurs BeautyVakbeurs.nl. De komende jaren zullen we versneld nieuwe 365-beurzen in de markt zetten. Op de fysieke beurs zelf zal technologie een steeds belangrijker bestanddeel worden. Zo zullen bezoekers met hun smartphone producten scannen, waardoor ze in een split second beschikken over alle productinformatie van het betreffende artikel. Exposanten op hun beurt willen weten welke bezoekers welke producten op hun stand hebben gescand. Ze verwachten terecht dat een beursorganisator die vraag en aanbod bij elkaar brengt, deze gegevens kan leveren. Dit is immers cruciaal voor de follow-up door onze klanten. In het verslagjaar hebben we stappen gezet om deze ontwikkeling te faciliteren. De eerste App presenteren we tijdens de vakbeurzen ESEF en Techni-Show, maart Technologie en beurzen gaan hand in hand. In onze visie zorgt internet voor bereik en een overload aan informatie, een beurs rubriceert deze en brengt het echte contact tot stand. De kracht van een beurs is dat inkopers uit een assortiment van soms duizenden artikelen, net als de bijouterie op de Trade Mart Utrecht in één oogopslag herkennen wat zij zoeken. Dat wordt als efficiënt ervaren. Trend 3: Tegen lage productiekosten merkwaarde creëren Internet stelt bedrijven in staat tegen relatief lage productiekosten een eigen merkwaarde te creëren op internet. Apple, Google, BlackBerry en Nokia presenteren op leidende elektronicabeurzen als CES in Las Vegas en Mobile World Congress in Barcelona jaar op jaar innovaties. Rode draad: integratie van data, beeld en geluid met steeds nieuwe en snellere internettoepassingen. Goed nieuws voor het MKB. Deze categorie bedrijven is nu in staat om met minimale middelen een hoogwaardige, eigen merkwaardebeleving te creëren, iets wat normaliter alleen voor grote, kapitaalkrachtige bedrijven was weggelegd. Al geruime tijd zien we een verschuiving van bestedingen in traditionele naar online media. De beurzen hebben nauwelijks last van deze ontwikkeling, de printmedia des te meer. Deze trend krijgt een vertaling op de fysieke beurs. Beursorganisatoren moeten zich inspannen om de kloof tussen de op internet gecreëerde en de fysieke wereld te minimaliseren. Dit biedt geweldige kansen. Exposanten willen zich fysiek profileren met hoogwaardige, interactieve standpresentaties tegen relatief lage kosten. Want dat hebben ze op internet ervaren: een professionele merkbeleving neerzetten tegen minimale kosten. We zullen de komende jaren zien dat we onze klanten modellen gaan aanbieden, gebaseerd op integratie van merkbeleving op internet, de inzet van sociale media, profilering via mediapartners en tot de verbeelding sprekende presentatievormen op de beursvloer.

12 20 21 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e Strategie De kosten voor het realiseren van bereik zijn door internet fors gedaald. De kosten per contact, relatie of lead blijven onverminderd hoog, en zullen mede als gevolg van privacyregelgeving de komende jaren verder stijgen. De beursorganisator van de toekomst onderscheidt zich door bedrijven instrumenten aan te reiken waarmee ze (digitaal) bereik kunnen genereren om vervolgens dit bereik om te zetten in contacten en leads. Webcast & Seminars, Apps & Hospitality en Research & sprankelende presentaties zijn naar onze mening duo s waarvan het ene lid niet zonder het andere kan. VNU Exhibitions Europe heeft een leidende marktpositie als organisator van consumenten- en business-tobusinessbeurzen. Deze positie zullen we de komende jaren verder uitbouwen. We doen dit langs de lijnen van een aantal generieke waarden: Return on investment voor onze klanten, Relevantie voor bezoekers, Interactie, Netwerken, Beleving en Service. Daarnaast zullen we de komende jaren nieuwe evenementen lanceren in (niche)markten. Het kan hierbij gaan om lowcostconcepten zoals de onlangs voor 2013 aangekondigde MetaalExpo; een niche evenement over elektrische fietsen (E-BikeXperience 2011) of de acquisitie van een internet-leadgeneratiemodel vergelijkbaar met onze deelname in Quel.nl. De komende jaren zullen we het aantal online vakbeurzen verder uitbreiden. We zullen dat doen in markten waarin we met onze fysieke beurzen al naamsbekendheid hebben en beschikken over uitgebreide databases. Onze exposanten bieden we hiermee een platform waarmee zij 24/7 kunnen communiceren met hun doelgroepen. In het verslagjaar hebben we in Nederland 41 beurzen en evenementen georganiseerd. Hieruit een selectie: Vlaggenschip de Internationale BouwBeurs toonde zich met ruim 100 duizend bezoekers als een rots in de branding in een onzekere markt. Voor exposanten een succes, getuige de 7.4 die zij als rapportcijfer gaven. Tien procent van de bezoekers heeft deelgenomen aan een seminar of congres. Met Material Xperience hebben we een nieuw content component aan de beurs toegevoegd. Het Gala van de Nederlandse Bouw was opnieuw het ontmoetingspunt voor beleid makend Nederland. De Internationale BouwBeurs kan worden gezien als de ziel van het Rijnlandmodel. Bedrijven, kennisinstituten, overheden, financiers en media kiezen de BouwBeurs als het platform om elkaar te ontmoeten, met elkaar te netwerken tegen de achtergrond van een sprankelend en innovatief aanbod waar duurzaamheid in alles doorklonk. Media hebben we een online platform gelanceerd waarmee we 140 duizend beslissers en beïnvloeders in energie bereiken. De vakbeurs Elektrotechniek kenmerkte zich in 2011 door een breed expositieveld in combinatie met hoogwaardige keynotes, activiteiten en congressen. Bedrijven met specifieke inhoud werden geclusterd in paviljoens om een zo hoog mogelijke relevantiewaarde voor bezoekers te creëren. Het kan lastig zijn in de bouw, voor bezoekers en exposanten was de beurs een succes, getuige het hoge beslisniveau van het bezoek dat de beurs waardeerde met een 7.3. Onderwijzers en docenten geven tijdens de lessen uitgebreid aandacht aan de niveauverschillen tussen leerlingen. Hieraan besteden zij de meeste tijd. Dit blijkt uit onderzoek onder bezoekers van de onderwijstentoonstelling NOT Hiermee werd een actueel thema benoemd. Zeer volledig aanbod, meent het overgrote deel van de bezoekers. Gewend cijfers te geven, gaven zij de NOT een 7.7. Met de NOT Academy werd voorzien in de behoefte aan talentmaximalisatie bij docenten en directie. De niche beurs Zorg & ICT acteert in een omgeving waarvoor de investeringen de komende jaren alleen maar zullen stijgen. Iets meer dan een kwart van het bezoek kwam met concrete investeringsplannen naar de beurs. Zij ontmoetten een kleine tweehonderd exposanten die hen bijpraatten over de laatste trends en ontwikkelingen. Een rijk seminarprogramma maakt deel uit van het concept. Waarderingscijfer van zowel bezoekers als exposanten: 7.1. Drie kwart van de bezoekers van de in oktober gehouden E-BikeXperience is van plan om binnen een jaar een nieuw rijwiel aan te schaffen. Dit evenement is nieuw toegevoegd aan de beurs Bike MOTION Benelux. Beide evenementen passeerden de magische grens van 30 duizend bezoekers. E-BikeXperience wordt gezien als een niche markt voor elektrisch aangedreven rijwielen. Beide evenementen kenmerken zich door een groot aantal extra activiteiten. De vakbeurs Energie is een beurs die het begrip Relevantie meer dan waarmaakt en inspeelt op de trend van stijgende energieprijzen en bedrijven die kiezen voor duurzame oplossingen om energie te besparen. Als nieuw onderdeel werd samen met de Stichting Passief Bouwen het Passief Bouwen Event aan het programma toegevoegd. Als opening spraken 120 energie-experts met elkaar over geld verdienen met energie besparen. Samen met Energie Ruim drie kwart van de bezoekers van de vakbeurzen Infosecurity.nl, Storage Expo en Tooling Event heeft een lezing bezocht, meegedaan aan één van de werksessies of een bezoek gebracht aan de rondetafeldiscussies. De beurzen laten zien hoe zij de kernwaarden Netwerken, Interactie en Relevantie handen en voeten hebben gegeven. Het aanbod was zo interessant dat negen van de tien bezoekers zeggen ook in 2012 het evenement te zullen bezoeken.

13 22 23 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e Internationaal VNU Exhibitions Europe heeft in internationaal opzicht een zeer succesvol jaar achter de rug. In de laatste maand van het verslagjaar is hard gewerkt aan een eigen bedrijf in Bangkok: VNU Exhibitions Asia Pacific. Onder het motto Business as usual werden in het verslagjaar in Bangkok en Moskou respectievelijk VIV Asia en VIV Russia georganiseerd. De vakbeurs Beauty Trade special is in 2011 voor het eerst uitgebreid met een reeks activiteiten en workshops. Een schot in de roos. Bijna de helft van het bezoek heeft in een of meerdere activiteiten geparticipeerd. Tel daarbij op dat het deelnemersveld in vergelijking met de voorgaande editie 12 procent groter was, en het is een logische verklaring voor de sterk gestegen bezoekerswaardering van de beurs. Deze steeg naar 7.3. Op de beurs werd door 95 procent van het bezoek gekocht. Samen met de branchevereniging FEDA is in het verslagjaar Industrial Automation & Drives gelanceerd. De beurs is een samensmelting van de beurzen Industry & Automation en Aandrijftechniek. De branchespecifieke kennis van de FEDA en onze marketingexpertise brengen vraag en aanbod bij elkaar in een evenement door en voor de branche. De beurs, die op uitgebreide instemming vanuit de markt mag rekenen, wordt de eerste week van oktober 2012 gehouden. Bijzonder is de samenwerking met de Federatie Productie Technologie en de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen om in het hart van de maakindustrie (Brabant) een lowcostbeurs en hoogwaardig netwerkevent voor de metaalindustrie te lanceren: de nationale vakbeurs MetaalExpo. Een lowcostbeurs waar netwerken met vakgenoten in de metaalsector en kennisoverdracht centraal staan. In lijn met ontwikkelingen binnen de bouw hebben wij in 2011 de vakbeurs Renovatie gelanceerd, met veel aandacht voor het thema Kringloop denken. De beurs gaat nadrukkelijk in op het optimaal benutten van de bestaande woningvoorraad. Bouwend Nederland presenteert haar visie over de omslag van nieuwbouw naar renovatie. De beurs staat begin 2012 op de agenda. Trade Mart Utrecht was in Europa de eerste beursformule die invulling gaf aan het 365-principe. Het gehele jaar door wordt één mix aan gebruiksgoederen verhandeld op het gebied van Jewels & Watches, Fashion Accessories, Kitchen & Dining, Toys & Trends. Trade Mart Utrecht, met als belangrijkste inkoopmomenten de Voor- en Najaarsbeurs, heeft nog immer een vitaal en sprankelend gezicht waar de ongebonden winkelier graag komt voor de laatste trends. De VIV brand is wereldwijd een ijzersterk merk. De VIV portfolio bestaat uit zeven beurstitels, met als ondertitel: connecting markets worldwide for innovative animal production and processing from feed to meat. De VIV vindt zijn oorsprong in Nederland, maar is jaren geleden gestart met een internationale opmars. Inmiddels wordt de VIV georganiseerd in Turkije (onder licentie), China, Rusland, India, Thailand, India, Mexico en uiteraard Nederland. Terwijl Europa kraakt onder een crisis tonen VIV Asia en VIV Russia alleen maar groeicijfers. De expositieoppervlakte van laatstgenoemde beurs groeide met veertien procent. Aan de beurs namen 292 exposanten deel. VIV Asia (642 exposanten en 29 duizend bezoekers) heeft inmiddels alle potentie om binnen enkele jaren uit te groeien tot de grootste beurs van de VIV beurzen en zal daarmee ook de moederbeurs in Utrecht qua omvang achter zich laten. Uitgedrukt in rendement zal deze Nederlandse topbeurzen overstijgen en is VIV Asia een van de grootste succesbeurzen uit de historie van VNU Exhibitions. Stijging aantal bezoekers: 40% ten opzichte van de laatste editie; stijging vierkante meters 25%, waardering bezoekers 8.4, waardering exposanten 8.0. VNU Exhibitions Asia Pacific Met VNU Exhibitions Asia hebben wij sterke voet aan de grond in Shanghai. In het verslagjaar is besloten ook een eigen kantoor te vestigen in Bangkok, Thailand. Mede-aandeelhouder van VNU Exhibitions Asia Pacific is het conglomeraat TCC, één van de twee grootste bedrijven in Thailand. Begin januari 2012 zijn de contracten hiervoor getekend. Hiermee zet VNU Exhibitions in op verdere internationalisatie, opnieuw met een sterke partner. Groeimogelijkheden zien we vooral in landen met een sterk stijgend bruto nationaal product, een groeiende middenklasse en een relatief hoog besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking, in combinatie met marktintransparantie. We kiezen voor beurzen die zich richten op primaire levensbehoeften als Food, Security & Environment, Health & Personal Care, Comfort en Leisure and Technology. VNU Exhibitions Asia Pacific start in 2012 met een portfolio van zeven beurstitels.

14 24 25 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e De strategie is helder. Bangkok is de thuisbasis van de grotere beurzen. De randvoorwaarden zijn hiervoor ruimschoots aanwezig. Bangkok beschikt over een uitstekende infrastructuur met goed geoutilleerde venues en is uitstekend bereikbaar vanuit de gehele Zuidoost-Aziatische regio, India en China. De Thaise hoofstad vormt een prima thuisbasis om nieuwe beurzen te organiseren in de groeigebieden Vietnam, Indonesië en India. Naar verwachting zal Thailand een sleutelrol gaan spelen in de ontwikkeling van het medium beurs in Zuidoost-Azië. De beurzen in Bangkok richten zich primair op de Thai en op decision makers uit Zuidoost-Azië. In aanpalende landen als Vietnam, Indonesië en India zal VNU Exhibitions Asia Pacific zich profileren met kleinschalige congressen en beurzen. Hierdoor vormt zich een schil rond Bangkok terwijl de vinger aan de pols wordt gehouden in groeigebieden. Daarnaast is het uit marketingoverwegingen een uitstekende manier om het merk VNU Exhibitions te vestigen. Voor activiteiten in deze landen wordt samengewerkt met strategische partners, die op deze manier ervaren dat VNU Exhibitions een waardevolle partner is. Hierdoor ontwikkelen we sterke banden met de lokale industrie. Deze partners worden vervolgens ingezet om beslissers te enthousiasmeren de beurzen in Bangkok te bezoeken. De Nederlandse titelportfolio kent een aantal interessante titelconcepten voor de Zuidoost-Aziatische markt. Daarnaast kan het Thaise bedrijf nauwer gaan samenwerken met VNU Exhibitions Asia in Shanghai. Er zijn tal van mogelijkheden op het gebied van portfolio-uitwisseling en export van Nederlandse marketingcommunicatie-instrumenten. Door geavanceerde marketingcommunicatie- en salestechnieken naar China en Thailand te exporteren en een gedeelte van de portfolio te synchroniseren, kunnen de drie VNU Exhibitions bedrijven optimaal van elkaar gebruik gaan maken en een gouden driehoek Nederland-China-Zuidoost -Azië gaan vormen. VNU Exhibitions Asia Sinds 1998 heeft VNU Exhibitions Europe vaste voet aan de grond in Shanghai met VNU Exhibitions Asia waarin wij een meerderheidsbelang hebben. Met een portfolio van 12 beurstitels zijn wij vooralsnog geen grote speler in de gefragmenteerde beurzenmarkt in Shanghai. Dat neemt niet weg dat VNU Exhibitions Asia een essentiële bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat van VNU Exhibitions Europe.

15 26 27 V N U e x h i b i t i o n s e u r o p e Shanghai zal zich ontwikkelen tot de Capital of Exhibitions, getuige de bouw van het enorme expositiecentrum met 500 duizend vierkante meter, het wordt hiermee het grootste tentoonstellingscomplex van de wereld. Dit past bij de Chinese economische ambities. Het nieuwe complex wordt in 2014 in gebruik genomen. Het is de verwachting dat tegen het einde van dit decennium het beurzenlandschap zal worden gedomineerd door bedrijven en associaties van Chinese oorsprong of met een duidelijke Chinese signatuur. VNU Exhibitions Asia heeft al jaren gekozen voor een Chinese signatuur. De komende jaren verwachten we voor de beurzen een jaarlijkse groei van tien procent. Net iets meer dan de economische ontwikkeling van Azië. Beurzen zullen zich van platte beurspresentaties ontwikkelen naar meer kwaliteit en inhoud. VNU Exhibions Asia dankt haar succes mede aan de inzet van extra marketingprogramma s gericht op specifieke bezoekersgroepen via Online Matchmaking programma s, Hosted Buyer Programs, DM & EDM, Invitation Calls, Online en Print specials etc. In het verslagjaar zijn in Shenzhen twee nieuwe industrieel getinte beurzen gelanceerd die in maart 2012 worden gehouden: CWIEME, gericht op coilwinding, en Industrial Control & Automation Equipment. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitons Asia de strategie aangescherpt. De komende drie tot vijf jaar zal VNU Exhibitions drie nieuwe kantoren openen in China: in Hongkong, Beijing en Chengdu, in het midden van China. De bedrijfsstructuur is onlangs aangepast aan de expansieplannen. In het verslagjaar organiseerde VNU Exhibitions Asia 12 beurzen. Met meer dan exposanten is de in maart gehouden DOMOTEX Asia/CHINAFLOOR het grootste evenement. Alle soorten harde en zachte vloerbedekking worden hier jaarlijks bij elkaar gebracht. In vergelijking met de vorige editie is het aantal vierkante meters expositieruimte met 15 procent gegroeid naar bruto m². De beurs trok bijna 40 duizend bezoekers uit 120 landen. Deze beurs wordt samen met Deutsche Messe georganiseerd. De jaarlijkse R + T Asia is de vakbeurs voor rolluiken, zonneschermen en garagedeuren. De beurs wordt georganiseerd sinds 2005 en is inmiddels uitgegroeid tot de leidende Aziatische beurs met 364 exposanten en bezoekers uit 26 landen. Deze beurs wordt samen met Messe Stuttgart georganiseerd. Pet Fair Asia is de laatste jaren sterk gegroeid. De vakbeurs wordt bezocht door vakbezoekers uit 32 landen. Steeds meer internationale bedrijven kiezen deze beurs voor de lancering van innovaties voor de Chinees- Aziatische markt. Door ook het veterinaire deel sterker te profileren krijgt de beurs steeds meer aanzien en wint daardoor aan belang. Naast DOMOTEX Asia/CHINAFLOOR en R + T zullen in 2012 Green building China, ECO City Summit, Build & Light en andere bouwgerelateerde activiteiten worden gerealiseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie om in de bouwsector een stevige positie te gaan innemen. Inmiddels is met Messe München Shanghai een overeenkomst gesloten die de opmaat is naar een samenwerking met Messe München om Bau China te lanceren.

16 28 29 J A A R b e u r s u t r e c h t Jaarbeurs Utrecht heeft een goed jaar achter de rug, waarbij de targets ruimschoots zijn gehaald. Opvallend is de sterke inbreng van het High Five concept, dat beginnende beursorganisatoren in staat stelt tegen relatief lage kosten een beurs in de markt te zetten. In het congres- en vergadersegment heeft Media Plaza voor een sterke impuls gezorgd. De vergadermarkt staat onder druk, de congresmarkt daarentegen groeit. In het verslagjaar zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van complex ontwikkeling.

17 30 31 J a a r b e u r s u t r e c h t Beurzen In 2011 zijn er in het Jaarbeurscomplex 71 beurzen geaccommodeerd. Beursorganisatoren die bij Jaarbeurs Utrecht halcapaciteit huren hebben zich goed staande gehouden ondanks de ontwikkelingen in de markt. Daarbij is Jaarbeurs Utrecht niet geconfronteerd met annuleringen. Hierin heeft het High Five concept een interessante rol gespeeld. Het concept, dat in 2010 is geïntroduceerd, leunt op de pijlers gemak en standaard standbouw, waardoor organisatoren en hun klanten bijvoorbeeld niet te maken krijgen met op- en afbouwdagen. Hierdoor blijven de risico s voor startende ondernemers beperkt. High Five is in de markt gezet om ondernemers in staat te stellen laagdrempelig nieuwe beurzen te lanceren. Maar ook voor organisatoren met beurzen die in wat zwaarder weer zitten, is het uitwijken naar deze hal een interessante optie. Door de relatief lage investering maar met wel de sfeervolle en functionele inrichting die volledig is toegespitst op de ontmoeting, is het mogelijk bepaalde beursconcepten weer rendabel te maken. In het verslagjaar telde High Five 14 evenementen. High Five is inmiddels zo populair dat begin januari 2012, 24 evenementen zijn geboekt. De beurzenmarkt in Nederland staat onder druk. Enerzijds is er in Nederland sprake van een tekort aan halcapaciteit in de periodes half september tot half november en van half januari tot half april. Dit zijn de piekmomenten in het beursseizoen. De bezettingsgraad is dan dermate hoog, dat het moeilijk is om tijdens deze periodes een nieuwe beurs toe te voegen. Anderzijds zien we dat exposanten minder vierkante meters afnemen. Bovendien willen exposanten logischerwijs return on investment van hun beursdeelname, dit betekent dat alle euro s weloverwogen worden besteed. Dit biedt Jaarbeurs Utrecht nieuwe kansen. Met Jaarbeurs Insperience creëren wij steeds meer toegevoegde waarde. Jaarbeurs Insperience helpt organisatoren en exposanten hun bedrijfsdoelstellingen waar te maken. Zo vertalen we deze doelstellingen naar presentaties op de beursvloer in stands en toebehoren, in combinatie met adviezen over de opzet van hun logistieke proces en marketingcommunicatie. Uiteraard staat ook de bezoeker hierin centraal. Deze benadering leidt tot hogere tevredenheidscijfers van beursorganisatoren en hun exposanten, bovendien hebben we hiermee een nieuwe bron van inkomsten aangeboord. Het verlies aan vierkante meters beursvloer compenseren we met het vermarkten van deze nieuwe diensten. ExpoPoint is hierin een belangrijke speler. Zo bedient het de exposanten 24/7, online, fysiek en op de beursvloer met persoonlijk advies en tal van mogelijkheden en faciliteiten. Evenementen Jaarbeurs Utrecht heeft zich ook in 2011 weer een gewilde locatie getoond voor evenementen. De centrale ligging, de logistiek en de kwaliteit van het complex zijn doorslaggevende factoren. Grote evenementen in het verslagjaar waren: dance event Thrillogy 2011, de viering van het 100-jarig bestaan van Achmea, een grote bijeenkomst van Rabobank Disney/Pixar en de concertreeks van Live38XXL. We zien de evenementen als een groeimarkt. Organisatoren vragen evenwel een onderscheidende locatie. Hiermee wordt rekening gehouden in de bouwplannen, waarbij we ons realiseren dat stenen en een uitstekende IT-infrastructuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Congressen & Vergaderingen De vergadermarkt staat onder druk. Als gevolg van bezuinigingsoperaties bij de overheid daalt het volume in dit segment, ook bedrijven kiezen er vaker voor in eigen huis te vergaderen. Daarnaast is de markt enorm concurrerend, het aantal vergaderlocaties blijft stijgen. Het segment congressen blijft daarentegen stevig overeind staan en is zelfs in het verslagjaar licht gegroeid. De jacht naar relevante content en kennisoverdracht is in Nederland groter dan ooit. Organisatoren zijn bereid steeds meer geld uit te geven aan hoogwaardige congressen. Dit blijkt uit de bezettingsgraad van Media Plaza en de Polar Room, waarmee Jaarbeurs Utrecht onderscheidende locaties aanbiedt aan congresorganisatoren. Een opvallend congres was Learn with Google voor Google AdWords specialisten. De kwaliteit en uitstraling van de locatie worden steeds meer een kritische succesfactor, daarnaast is er behoefte aan intieme ruimtes, waarin eenieder zijn eigen identiteit kan vermarkten. Het Auditorium van Media Plaza is in 2011 genomineerd voor de toonaangevende architectuurprijs The Great Indoors Award. Wel ziet Jaarbeurs Utrecht zich geconfronteerd met een nieuw fenomeen. Werden congreslocaties vroeger zes tot zeven maanden van tevoren vastgelegd, de leadtime is inmiddels teruggebracht tot enkele weken. Deadlines van een week voor een congres van 500 personen zijn geen uitzondering meer. Dit vraagt van Jaarbeurs Utrecht een andere aanpak. De planorgansatie is omgezet tot een bedrijf dat superflexibel en à la minute inspeelt op de behoefte van klanten om tot het laatste moment te kunnen beslissen over het al dan niet doorgaan van een congres, bijvoorbeeld omdat de aanmeldingen van congresdeelnemers achterblijven bij de verwachtingen. Hiermee minimaliseren organisatoren hun eigen financiële risico. Een deel van het risico wordt hiermee verlegd naar Jaarbeurs Utrecht. Het op het allerlaatste moment kunnen acteren, zien wij als een kritische succesfactor die voor ons omzetverhogend werkt.

18 32 33 J a a r b e u r s u t r e c h t Het congres- en vergadercentrum van Jaarbeurs Utrecht, dat met het belevingsconcept meetingmoods werkt, heeft de tool mymoods.nl geïntroduceerd. Een bijzondere online toepassing waarmee organisatoren van bijeenkomsten zelf hun ruimtes en de daarbij behorende faciliteiten en services kunnen configureren zodat het pakket geheel in lijn is met de doelstellingen van de bijeenkomst. mymoods.nl is een logische verdiepende stap op het concept meetingmoods, dat als uitgangspunt hanteert dat de return on investment van een vergadering of congres nauw samenhangt met de juiste sfeer. Met mymoods.nl kan de organisator het belang van bepaalde effecten op de sfeer van een bijeenkomst zelf ondervinden. De inzet van mymoods.nl heeft geleid tot een hoger rendement per congresdeelnemer en hogere tevredenheidscijfers. De komende jaren zal de positie van het congres- en vergadercentrum verder worden uitgebouwd. Het concept meetingmoods zal worden doorontwikkeld. Daarnaast wordt het complex gereed gemaakt om fysiek vergaderen enerzijds en vergaderingen-op-afstand anderzijds te combineren. Dit vraagt om een nieuwe IT-backbone voor het gehele Jaarbeurscomplex. Naar verwachting wordt een proef, waarvoor Jaarbeurs Utrecht nauw samenwerkt met KPN, in 2012 afgerond. Uiteindelijk zal de internetcapaciteit door het hele complex met een factor 10 toenemen. Zoals Jaarbeurs Utrecht de eerste venue was met gratis WiFi voor alle gebruikers, zo zal het nu de eerste venue worden die vergaderen-op-afstand als nieuwe dienst introduceert. Jaarbeurs Utrecht maakt samen met KPN het complex geschikt voor location-based-services (LBS), waardoor Tom Tom-achtige toepassingen op het complex en de beursvloer worden ondersteund. Gebiedsontwikkeling In mei 2011 hebben de gemeente Utrecht en Jaarbeurs Holding een gezamenlijke verklaring ondertekend om vaart te zetten achter de ontwikkeling van de Kop van de Jaarbeurs, waar een megabioscoop, een casino, een hotel en een nieuwe entreehal zijn gepland. Beide partijen onderstrepen het belang van de totstandkoming van een aantal culturele voorzieningen op het Jaarbeursterrein. De verklaring brengt de ontwikkeling van de Kop van de Jaarbeurs in een stroomversnelling. De verklaring is een logisch vervolg op een in 2006 gesloten overeenkomst over de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Op korte termijn staan vier ambitieuze bouwplannen op stapel: de bouw van een nieuwe entree & banquetroom, van een megabioscoop, een hotel met woningen en van een nieuw casino. Voor de nieuwe entree, met daarboven de Galaxy Room een enorme multifunctionele grand ballroom, voorzien van de allernieuwste technologie is inmiddels het publiekrechtelijke traject gestart. Naar verwachting zal de bouwvergunning medio december 2012 worden verstrekt, zodat op zijn laatst vanaf het tweede kwartaal van 2013 gebouwd kan worden. De bouw van de nieuwe voordeur van het Jaarbeurscomplex zal naar verwachting 12 tot 14 maanden in beslag nemen. De Galaxy Room zal een van de bouwkundige paradepaardjes van de Jaarbeurs worden. De nieuwe entree vormt de verbinding tussen het hallencomplex en de megabioscoop. In de eerder genoemde gezamenlijke verklaring onderstrepen Jaarbeurs en gemeente dat beurzen en congressen voor de stad Utrecht een groeimarkt zijn. Zo zeer zelfs dat extra zaalcapaciteit nodig is. Deze wordt gevonden in enkele van de 16 zalen tellende bioscoop die overdag ingezet kunnen worden als vergader- en congrescapaciteit. Gemeente en bioscoopexploitant hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken dat de bioscoop in september 2014 wordt opgeleverd zodat deze vanaf dat moment de thuisbasis wordt van het prestigieuze Nederlands Film Festival. De opening van het nieuwe casino staat gepland op 1 januari Het nieuwe casino past uitstekend binnen de visie van de gemeente om juist op de nieuwe locatie leisure functies aan het terrein toe te voegen. Holland Casino komt met een nieuw concept, waarin entertainment en catering net zo belangrijk worden als het spelelement. Jaarbeurs Utrecht profileert zich als het Dorpsplein van Nederland, dit is de metafoor voor de combinatie van veelheid van functies, die alle één gemeenschappelijk element hebben: mensen bij elkaar brengen. Deze combinatie is terug te vinden in de plannen. Enerzijds en van oudsher vinden in het Jaarbeurscomplex beurzen plaats, ontmoeten mensen elkaar tijdens congressen en vergaderingen en biedt het complex ruime mogelijkheden voor (dance)events. Anderzijds worden nieuwe functies toegevoegd op het gebied van kunst, cultuur, leisure en entertainment. Deze functies zullen de komende jaren worden uitgewerkt samen met de gemeente. Hoe dan ook, het zal leiden tot (her)bouw van een deel van het hallencomplex. De laatste jaren werken gemeente en Jaarbeurs Utrecht uitstekend samen om bereikbaarheid van het complex telkens weer te verbeteren. Een derde van het bezoek komt met eigen auto naar de Jaarbeurs. Met de maatregelen die de gemeente neemt is de ontsluiting van het complex de komende 20 tot 30 jaar veiliggesteld. De fly-over over het 24 Oktoberplein, die volgens planning in het najaar van 2012 wordt opgeleverd, zorgt voor directe aansluiting op de A2 en A12 en de Van Zijstweg en Overste den Oudenlaan worden vierbaanswegen. De combinatie van infrastructurele aanpassingen en scherp geformuleerde logistieke plannen zorgen voor alle betrokkenen (bewoners, bezoekers, organisatoren, exposanten, leveranciers) voor goede bereikbaarheid en snelle doorstroming.

19 34 35 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen In 2010 heeft Jaarbeurs Utrecht haar beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) herijkt. Jaarbeurs ziet het als haar taak en verplichting hierin een voortrekkersrol te vervullen en vindt dat heel vanzelfsprekend. Na een uitgebreide audit door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit ontving Jaarbeurs Utrecht in 2011 het Golden Green Key certificaat. Jaarbeurs kiest ervoor haar primaire bedrijfsprocessen MVO-vriendelijk uit te voeren. Keuzes bij verbouw, nieuwbouw en herbouw worden gemaakt aan de hand van de duurzaamheidsoverwegingen. Binnen de organisatie is duurzaam inkopen geïntroduceerd waarbij ook eisen worden gesteld aan de toeleveranciers. Het verslagjaar kenmerkt zich door een veelheid aan MVO-initiatieven binnen de organisatie. Zo heeft Jaarbeurs contacten met de Nicaraguaanse stad León (zusterstad van de gemeente Utrecht), waar zij adviseert bij de bouw van een beurscomplex aldaar. Daarnaast beschikt Jaarbeurs als eerste eventlocatie over vrij toegankelijke oplaadpunten voor elektrische auto s (NRGSPOTS), waarmee we samen met Eneco het gebruik van duurzame vervoermiddelen stimuleren. In 2010 zijn op de daken van het complex drie types dakbedekking aangebracht. Een warmte reducerende coating vermindert hiermee de CO2-uitstoot en reduceert de stook- en koelingskosten. TNO monitort overigens de effecten van deze drie types daken. Om het energieverbruik van het complex verder omlaag te brengen doen deskundigen van de Universiteit van Milaan onderzoek naar de energetische aspecten van het Jaarbeurscomplex. Dit onderzoek vindt plaats op initiatief van EMECA, de internationale Europese organisatie van complexexploitanten. EMECA zal de resultaten delen met de venues in Europa. Jaarbeurs heeft uiteraard gekozen voor groene energie. Mensen Tot slot blijft het onverminderd investeren in onze mensen een van de prioriteiten. Met alle ambities stomen we ons klaar voor de toekomst. Zo staat opleiding en training zeer prominent op de agenda. Ook wordt er op alle niveaus veel aandacht besteed aan hospitality. Dit blijft randvoorwaardelijk om te kunnen anticiperen op de snelle veranderingen om ons heen.

20 36 37 J A A R b e u r s c a t e r i n g s e r v i c e s Binnen het Jaarbeurscomplex heeft Jaarbeurs Catering Services de hoogste omzet ooit gerealiseerd. Dit komt doordat men erin is geslaagd de gemiddelde besteding per bezoeker substantieel te verhogen. Er is sprake van groei in het segment congrescatering, echter het segment feestelijke activiteiten heeft het moeilijk. De partycateraars Taat & De Regt, Verhaaf Party Catering, On Board on Shore en Grand Catering hebben het over de hele linie goed gedaan. De komende jaren is het beleid van Jaarbeurs Catering Services gericht op stabilisatie van de organisatie en optimalisatie van de activiteiten binnen de bestaande groep.

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie