RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN VERJARING IN HET TRANSPORT: INCASSEER UW VORDERING TIJDIG! Op 30 januari j.l. organiseerden wij een arbeidsrechtseminar in het Maasgebouw van Stadion Feijenoord. De bijeenkomst stond geheel in het teken van Het Nieuwe Ontslagrecht, aangezien er naar verwachting met ingang van respectievelijk 1 juli 2014 en 1 juli 2015 veel zal gaan veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. Meer hierover leest u op pagina 4. Om u steeds weer op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw gebied, organiseren wij regelmatig ook andere seminars en workshops. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg 10/03/14: Juridisch seminar voor de Haven- en transportsector binnenkort bekend: Workshop Wonen en Zorg binnenkort bekend: Seminar voor GWW Ontbijtsessies Arbeidsrecht: regelmatig organiseren we kleinschalige ontbijtsessies over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals het nieuwe ontslagrecht, de zieke werknemer etc. Houd u daarvoor onze website in de gaten. HET NIEUWE ONTSLAGRECHT BOUWEN OF HUREN IN DE ZORG FRAUDE OP DE WERKVLOER ADWORDS OOK AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK HIJ BETAALT NIET, WAT IS ER ALLEMAAL AAN DE HAND? Wij brengen u daarom graag op de hoogte van een aantal workshops en bijeenkomsten die de komende periode zullen plaatsvinden en waarvoor wij u graag uitnodigen. Aanmelden? Aanmelden voor een seminar of workshop kan via de workshoppagina van onze website of via COLOFON Contact - Suzan van Gurp Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend Kantoor Dordrecht Telefoon: + 31 (0) Kantoor Rotterdam Telefoon: + 31 (0) Ten Holter Noordam advocaten is een samenwerkingsverband van Ten Holter advocaten en Noordam advocaten met vestigingen in Dordrecht en Rotterdam. 1

2 INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN EEN WAARSCHUWING In de praktijk worden distributie- en agentuurovereenkomsten regelmatig door elkaar gehaald. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat er in beide gevallen sprake is van een leverancier, ook wel principaal genoemd, die door middel van tussenpersonen in een meestal omschreven regio producten laat verkopen. Het voornaamste verschil is dat de distributeur voor eigen rekening en risico handelt en de agent niet. Bovendien, en dat is in de praktijk nog belangrijker, is de distributieovereenkomst in beginsel vormvrij en niet aan wettelijke voorschriften gebonden, terwijl een agentuurovereenkomst wel aan allerlei dwingende regels is gebonden. Een agent heeft bijvoorbeeld bij het einde van de overeenkomst in beginsel recht op een goodwillvergoeding. Dit in tegenstelling tot de distributeur die dat in beginsel niet heeft. Die goodwillvergoeding kan bij de agent niet contractueel worden uitgesloten. natuurlijk, volstrekte duidelijkheid bestaat over de inhoud van de relatie tussen partijen. Voor wat die duidelijkheid betreft nog het volgende. Gebruikelijk is dat in internationale overeenkomsten een rechtskeuze wordt overeengekomen en dat wordt afgesproken welke rechter bevoegd is. Dit om te voorkomen dat er een rare spagaat ontstaat, bijvoorbeeld een Italiaanse rechter die Nederlands recht moet toepassen. Het zal duidelijk zijn dat dat de snelheid en de juistheid van rechterlijke oordelen niet ten goede komt. De laatste tijd bereiken mij echter signalen dat rechters, met name in Zuid-Europa, zich weinig gelegen laten aan die rechts- of forumkeuze wanneer die niet in de landstaal is gedaan. De rechter wordt dan weliswaar geconfronteerd met een rechtskeuze in bijvoorbeeld de Engelse taal, maar maakt zich ervan af door te zeggen dat hij die taal niet machtig is of de clausule niet begrijpt. Vervolgens behandelt hij toch de zaak die ten onrechte bij hem is aangebracht, al dan niet op basis van het nationale recht. Ook de opzeggingsregimes zijn verschillend. Bij een distributieovereenkomst is men vrij om de opzeggingstermijn overeen te komen, bij agentuur is er een minimumregeling. Een en ander neemt overigens niet weg dat, wanneer bij een distributieovereenkomst geen opzeggingstermijn is overeengekomen, het op een naar omstandigheden te korte termijn opzeggen, toch weer kan leiden tot een schadevergoeding voor de distributeur. Of een opzeggingstermijn te kort is hangt weer af van de omstandigheden van het geval. Dit ligt bijvoorbeeld aan de duur van de relatie en de door de distributeur gedane investeringen. Hoe dan ook, het is van belang dat afspraken goed worden vastgelegd zodat er voor beide partijen, voor zover mogelijk En dan zijn we, zeker in de zuidelijke landen, al gauw enkele jaren verder en dan moet de hoofdzaak nog beginnen! Dit is een tamelijk recente ontwikkeling die ik, maar overigens ook andere collega s, thans tracht te ondervangen door de rechts- en forumkeuze niet alleen in de taal van de overeenkomst, maar ook in de taal van de wederpartij op te nemen. Dit lijkt wellicht nodeloos gecompliceerd, maar mocht het ooit tot problemen komen, dan kan dat ene zinnetje veel juridische ellende besparen. Michiel van Aardenne Handels- en Contractenrecht 2

3 VERJARING IN HET TRANSPORT: INCASSEER UW VORDERING TIJDIG! Speciaal voor de jonge ondernemer in het transport wijzen wij erop dat in het transport kortere verjaringstermijnen gelden dan over het algemeen gebruikelijk is. Terwijl voor vorderingen meestal een verjaringstermijn geldt van 5 jaar nadat de vordering is ontstaan, is dat binnen de transportwereld anders. Vervoer van goederen Zodra er sprake is van een vervoerovereenkomst gelden de verjaringstermijnen zoals bepaald in Boek 8 BW, aangevuld met eventuele verdragen en regelingen. Bij een rechtsvordering gegrond op een (bijzondere) vervoerovereenkomst geldt een verjaringstermijn door verloop van één jaar. Daarnaast geldt er een afwijkende termijn voor overeenkomsten tot het doen vervoeren (expeditieovereenkomst) van goederen, waarvoor een verjaringstermijn geldt van negen maanden. Als de expediteur het vervoer zelf uitvoert, wordt hij aangemerkt als vervoerder en geldt de verjaringstermijn van één jaar. Stuiting van de verjaring is mogelijk door een beroep te doen op artikel 3:317 BW. U kunt daarvoor in een brief met het verzoek tot nakoming of een aanmaning de volgende formulering gebruiken: Dit verzoek tot nakoming / betaling dient te worden aangemerkt als een mededeling die de eventuele verjaring stuit als bedoeld in artikel 3:317 BW. Door stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen, die gelijk is aan de oorspronkelijke wettelijke termijn. Voor stuiting is de medewerking van de andere partij niet nodig. Cognossement Als er sprake is van een vervoerovereenkomst onder cognossement geldt er een vervaltermijn van een jaar, in plaats van een verjaringstermijn van een jaar. Een vervaltermijn kan niet worden gestuit maar slechts worden verlengd bij overeenkomst tussen partijen, gesloten nadat de gebeurtenis die de rechtsvordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgevonden. Wil de andere partij daar niet aan meewerken, dan is het alternatief om binnen de jaartermijn een procedure te beginnen voor de bevoegde rechter of het arbitraal college. Ten slotte: redelijkheid en billijkheid Een beroep op verjaring kan onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Bijvoorbeeld in het geval dat een schuldenaar zich erop beroept dat op enig tijdstip gedurende de onderhandelingen (die op zichzelf de verjaring niet kunnen stuiten) de verjaringstermijn is verlopen. Bent u dus in overleg over een schade, maar doet de wederpartij niet nadrukkelijk een beroep op stuiting van de verjaring, dan kan de verjaring op grond van redelijkheid en billijkheid wellicht toch zijn gestuit. Het verdient uiteraard de voorkeur om hier duidelijkheid over te verschaffen en standaard, gedurende eventueel overleg, zekerheidshalve een beroep op stuiting van de verjaring te doen als dat in uw belang is. Eventuele vragen naar aanleiding van het bovenstaande worden uiteraard graag beantwoord door onze sectie Transport en Logistiek. U kunt ook kiezen voor verlenging van de stuitingstermijn. Hiervoor heeft u overigens wel de medewerking van de andere partij nodig. Bij een dergelijke overeenkomst doelt men op afspraken die onderling gemaakt zijn nádat de vordering is ontstaan. Als de verlengde overeenkomst vervolgens door een van de partijen wordt gestuit, geldt een nieuwe verjaringstermijn die gelijk is aan de eerdere verlenging. Een vooraf overeengekomen verkorting van de termijn is niet rechtsgeldig. Thilly Broere Transport en Logistiek 3

4 WETSONTWERP NIEUW ONTSLAGRECHT NAAR TWEEDE KAMER Op vrijdag 29 november 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het langverwachte wetsontwerp voor een nieuw ontslagrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is het wetsontwerp van de Wet Werk en Zekerheid openbaar geworden. Hoewel de plannen nog in de Eerste en Tweede Kamer worden besproken en er naar aanleiding hiervan wellicht nog aanpassingen zullen komen, is de verwachting dat de hoofdlijnen van het wetsontwerp overeind zullen blijven. Naast wijzigingen in het ontslagrecht worden in het wetsontwerp ook wijzigingen ten aanzien van het aanbieden van flexibele arbeidscontracten en de werkloosheidswet voorgesteld. In deze bijdrage worden de hoofdlijnen van het wetsontwerp besproken. Ontslagrecht Uitgangspunt van het nieuwe ontslagrecht is dat het duale ontslagstelsel UWV en kantonrechter behouden blijft, evenals de preventieve ontslagtoets. Dit betekent dat de werkgever ook in het nieuwe ontslagstelsel nog steeds voor iedere eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst zich vooraf tot het UWV dan wel de kantonrechter dient te wenden. Echter waar nu nog de mogelijkheid bestaat om te kiezen tussen het UWV en de kantonrechter wordt in het nieuwe ontslagrecht deze keuze dwingend door de wetgever voorgeschreven. Voor bedrijfseconomische ontslagen en het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers (langer dan twee jaar ziek) is het UWV de aangewezen instantie. Voor alle ontslagen gelegen in de persoonlijke sfeer van de werknemer (disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie) zal de werkgever zich tot de kantonrechter moeten wenden. Naast de wettelijke verankering van de verschillende ontslagroutes en bijbehorende ontslaggronden, vindt een belangrijke wijziging plaats ten aanzien van de ontslagvergoeding. Zowel de ontbindingsvergoeding als de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding zoals wij die nu kennen, komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de verplichte transitievergoeding. Deze transitievergoeding is verschuldigd bij iedere beëindiging van de arbeidsovereenkomst die langer dan 2 jaar heeft geduurd. Hieronder valt ook het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien de (opvolgende) arbeidsovereenkomst(en) minimaal 2 jaar hebben geduurd. De hoogte van de transitievergoeding wordt eveneens wettelijk vastgelegd en bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren. Vanaf het 11 e dienstjaar geldt een factor van 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. Het betreft hier enkel de feitelijke dienstjaren, waarbij ook dienstjaren die onder het opvolgend werkgeverschap vallen, moeten worden meegeteld. Het betreft bijvoorbeeld dienstjaren via een uitzendbureau of bij een rechtsvoorganger. De weging van de dienstjaren zoals in de huidige kantonrechtersformule het geval is verdwijnt volledig. Wanneer de werknemer van mening is dat de toegekende transitievergoeding te laag is, kan hij de kantonrechter verzoeken om toekenning van een additionele vergoeding naar billijkheid. Deze vergoeding kan enkel worden toegekend indien de kantonrechter van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hiervan zal niet snel sprake zijn. Het uitgangspunt is aldus dat bij 99 van de 100 ontslagen de transitievergoeding de enige vergoeding is waarop de werknemer recht heeft. Een belangrijke wijziging in het ontslagrecht is voorts de mogelijkheid om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen alle uitspraken van de kantonrechter c.q. besluiten van het UWV over het verlenen van de ontslagvergunning. Het gevolg hiervan is dat in de ontbindingsprocedure in drie instanties kan worden geprocedeerd (kantonrechter - Hof - Hoge Raad) en in de UWV-procedure zelfs in vier instanties (UWV-kantonrechter-Hof-Hoge Raad). Hiermee worden de procedurele mogelijkheden voor de werknemer weliswaar versterkt, maar kan gedurende enkele jaren onduidelijkheid blijven bestaan over het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst. Hoger beroep en cassatie zijn namelijk niet beperkt tot enkel de hoogte van de additionele billijkheidsvergoeding, maar kunnen ook strekken tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Beëindiging met wederzijds goedvinden Een belangrijke wijziging in het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden de vaststellingsovereenkomst is dat werknemers wettelijk gezien de mogelijkheid krijgen om gedurende veertien dagen terug te komen op een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Zelfs indien werkgever en werknemer overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd en de werknemer zich door een juridisch specialist heeft laten bijstaan, kan de werknemer hierop, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft te geven, binnen twee weken na ondertekening terugkomen met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. >>> 4

5 >>> Zowel de wijzigingen in het ontslagrecht als ten aanzien van de beëindiging met wederzijds goedvinden zullen ingaan per 1 juli Een concurrentiebeding mag niet worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. Flexibele arbeidsrelaties Veel werkgevers maken gebruik van de inzet van werknemers met een flexibel contract. Het kan daarbij gaan om oproepkrachten, uitzendkrachten, nul-urencontracten, min/max-contracten, maar ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigen. Ten aanzien van het gebruik van deze flexibele contracten heeft de wetgever nieuwe regels opgesteld om het gebruik onaantrekkelijker te maken. De wetgever wil werkgevers stimuleren om werknemers zoveel als mogelijk in dienst te nemen op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de inzet van werknemers met een flexibel contract zijn de volgende: Het maximaal aantal aan te bieden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt aangepast. Thans mag een werkgever nog drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden die de periode van drie jaar niet overschrijden, waarbij na een tussenpoos van drie maanden in beginsel opnieuw kan worden begonnen met een keten van contracten voor bepaalde tijd. In het nieuwe ontslagrecht geldt dat slechts maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden gedurende een periode van twee jaar en dat eerst bij een tussenpoos van zes maanden de keten wordt doorbroken en opnieuw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur langer dan zes maanden eindigen weliswaar van rechtswege, maar de werkgever dient dit einde van rechtswege minimaal een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt wel aan te zeggen. Indien de werkgever deze aanzegging nalaat, is de sanctie hierop dat één maand extra loon dient te worden betaald. In de Zorgsector mogen geen nul-urencontracten meer worden afgesloten. Kleine zelfstandigen (zzp ers die economisch afhankelijk zijn van één opdrachtgever) dienen zich langs de weg van het arbeidsrecht te beroepen op het feit dat zij feitelijk werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Bovenstaande wijzigingen ten aanzien van met name - het aanbieden van contracten voor bepaalde tijd treden alle al in werking op 1 juli 2014, zodat bij het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nu al rekening dient te worden gehouden met deze nieuwe regelgeving. WW Ten aanzien van de Werkloosheidswet (WW) wordt met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid eveneens een aantal aanpassingen doorgevoerd. De ketenregeling voor het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt niet voor werknemers tot de leeftijd van 18 jaar, indien deze werknemers een arbeidsomvang hebben van ten hoogste twaalf uur per week. Het gevolg hiervan is dat tot de leeftijd van 18 jaar onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangeboden, mits de arbeidsomvang maximaal twaalf uur per week is. De ketenregeling vangt dan pas aan bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur tot maximaal zes maanden mag geen proeftijd worden overeengekomen. Ten eerste wordt de maximale WW-duur verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 wordt ieder kwartaal de WW-duur met een maand verkort, zodat in het tweede kwartaal van 2019 de maximale WW-duur nog slechts 24 maanden bedraagt. Ten tweede worden werknemers met een WW-uitkering verplicht om al na zes maanden iedere vorm van algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Thans is het zo dat werknemers gedurende zes maanden op hun eigen opleidingsniveau naar passende arbeid kunnen solliciteren en na zes maanden op een opleidingsniveau lager. Pas na een jaar in de WW te hebben doorgebracht, zal iedere vorm van betaalde arbeid moeten worden geaccepteerd. >>> 5

6 >>> Met ingang van 1 juli 2015 dient een werknemer al na zes maanden iedere vorm van betaald werk te accepteren en worden de inkomsten hiervan in mindering gebracht op de WW-uitkering. dit moment al vragen hebben over de impact van deze wijzigingen in het ontslagrecht, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Conclusie Zoals u heeft kunnen lezen, zal er naar verwachting met ingang van respectievelijk 1 juli 2014 en 1 juli 2015 veel gaan veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. Mocht u op Pascal Kruit Arbeidsrecht BOUWEN OF HUREN IN DE ZORG DEEL DE RISICO S! Met de invoering van Scheiden van Wonen en Zorg is het leven voor de zorgbestuurder weer wat ingewikkelder geworden. Bij het bouwen of renoveren van zorgcomplexen moet immers veel meer dan vroeger rekening gehouden worden met commerciële aspecten en risico s. UAV 2012 Een traditionele overeenkomst met de aannemer die het zorgcomplex bouwt of renoveert, is meestal gebaseerd op de UAV Dat zijn algemene voorwaarden voor de bouw, die met alle betrokken partijen in het veld zijn samengesteld en onlangs (het waren de UAV 1989) zijn opgefrist. Volgens de UAV 2012 zorgt de opdrachtgever samen met zijn architect, constructeur en andere adviseurs voor het bestek. De aannemer zorgt alleen maar voor de uitvoering. Fouten in het bestek komen voor rekening van de opdrachtgever. In deze traditionele manier kan vanzelfsprekend al rekening gehouden worden met eisen van flexibiliteit, verhuurbaarheid en dergelijke. Immers, er zijn in de zorg gespecialiseerde architecten en adviseurs die daar het nodige vanaf weten. UAV GC 2005 Hoewel de UAV-GC 2005 al sinds 2000 (met de UAV-GC 2000) voorhanden zijn, groeit het gebruik ervan sinds het laatste jaar. Op grond van algemene voorwaarden is de aannemer naast de uitvoering ook verantwoordelijk voor het ontwerp. De opdrachtgever levert slechts een vraagspecificatie aan. De aannemer moet deze vervolgens vertalen in een ontwerp. opdrachtgever ook eisen te stellen ter zake duurzaamheid, energieverbruik, hergebruik van oude materialen enzovoorts. De UAV-GC 2005 en het daarbij horende standaardcontract bieden zelfs de mogelijkheid om de aannemer ook verantwoordelijk te maken voor het onderhoud. Als de aannemer ook verantwoordelijk is voor het rendement van de installaties zal hij nog beter nadenken over de kwaliteit ervan. Huren Vanzelfsprekend kan de zorginstelling de gedachtelijn van de UAV-GC 2005 ook doortrekken als deze een zorgcomplex bouwt of renoveert. De zorginstelling kan het zorgcomplex vervolgens van (bijvoorbeeld) een woningcorporatie gaan huren, al dan niet via een sale en leaseback. Samen met de woningcorporatie kan de zorginstelling ook een goede vraagspecificatie formuleren. Denk dan aan de mogelijkheden van onderverhuur en de inrichting van het gehuurde daarvoor. Voor de corporatie zijn de juiste uitgangspunten in de zin van flexibiliteit overigens evenzeer van groot belang. Zodra het gebouwde wordt verlaten, moet de woningcorporatie immers een nieuwe huurder zoeken. Vragen? Graag helpen wij u met uw gedachtevorming. Besef dat een tijdig gesprek heel veel negatieve energie en kosten op een later moment kan voorkomen. De aannemer wordt dus verantwoordelijk voor het ontwerp. Hij moet de flexibiliteits- en verhuurbaarheidseisen van de opdrachtgever vertalen. Vergeet daarbij bovendien niet als Hugo Meijer Bouw, Vastgoed en Aanbesteding 6

7 FRAUDE OP DE WERKVLOER Werkgevers worden regelmatig met wangedrag van werknemers geconfronteerd. Dat gaat verder dan disfunctioneren waarbij de werknemer zijn taken niet op de juiste wijze uitvoert, met andere woorden: niet aan de functie-eisen voldoet. Wangedrag is verwijtbaar handelen van de werknemer, denk daarbij aan de feitelijke gedraging die valt onder een strafrechtelijke delictsomschrijving zoals fraude, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Fraude Zodra een werkgever vermoedt dat sprake is van fraude binnen zijn bedrijf, zal hij de betrokken werknemer(s) een sanctie opleggen, vaak een ontslag op staande voet. Regels opsporing Het recht op privacy speelt een belangrijke rol. Er is steeds meer sprake van automatisering binnen bedrijven, waardoor het makkelijker is geworden om werknemers te controleren. Internet- en gebruik zijn eenvoudig te controleren zonder dat een werknemer het merkt, al mag dat niet zomaar. Ook het gebruik van camera s is privacygevoelig. Of het gebruik geoorloofd is, hangt af van het doel waarvoor het cameratoezicht is. Kan een werkgever het bewijs van de diefstal niet anders leveren dan met heimelijk geplaatste camera s, dan zal dit door de kantonrechter al gauw wel toelaatbaar worden gevonden. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde fraudeur een man is van middelbare leeftijd die negen jaar bij het bedrijf en al zeven jaar in dezelfde functie werkzaam is. Drijfveren zijn hebzucht, het niet kunnen weerstaan van financiële verleidingen of het leiden van een te luxe leventje. Gelukkig plegen niet alle werknemers met dit profiel fraude. Maar als u het vermoedt, kan opsporing zekerheid bieden. Opsporing Opsporing bestaat uit een eigen intern onderzoek of een extern onderzoek door een recherchebureau of een forensisch accountant. Afhankelijk van de zwaarte van de vermoedelijke fraude kan de politie worden ingeschakeld. Als werkgever kunt u er ook voor kiezen de zaak zelf te onderzoeken en op die manier de vuile was binnen te houden. Nadeel van een intern onderzoek is dat het geen onafhankelijk onderzoek is. Een forensisch accountant onderscheidt zich van de gewone accountant door zijn kennis van het bewijsrecht, interviewtechnieken, onderzoeksstatieken en zijn specialistische ervaring met onderzoek naar fraude en financieel-economische criminaliteit. Dit levert, meer dan een eigen intern onderzoek, een waarborg van betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek. Bedrijfsrechercheurs, veelal ex-politiemensen, hebben een accountantsopleiding en hanteren andere opsporingsmethoden. Een forensisch accountant zal bijvoorbeeld niet snel gebruik maken van al dan niet met verborgen camera s gemaakte opnamen, of de werknemer in kwestie heimelijk gaan volgen. De kantonrechter in Haarlem kreeg een ontbindingsverzoek voorgelegd met bewijs verkregen met een verborgen camera in een kleedkamer. Het was de werkneemster bekend dat in het tehuis waar zij werkte, met camera s toezicht werd gehouden op haar en andermans eigendommen. De kantonrechter overwoog dan ook dat het uiteraard een verrassing voor haar was dat er ook een camera in de kleedkamer hing, maar dat dit het bewijs nog niet onrechtmatig maakte. Dat lag anders in een uitspraak van de kantonrechter in Middelburg. In die zaak werden door familie van een patiënte in een verzorgingstehuis heimelijk, en dus onrechtmatig camerabeelden verkregen. Het gebruik van de beelden door de werkgever werd onrechtmatig geacht en het gedrag van de werkgever werd afgestraft met een hoge ontslagvergoeding. Ook het inschakelen van een recherchebureau of een forensisch accountant zal door de rechter worden getoetst. Het is slechts dan aanvaardbaar wanneer er tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen en een onderzoek buiten de werknemer om, noodzakelijk is. Er moet dus een concreet vermoeden van fraude bestaan. Bovendien mag het doel van het onderzoek niet op een minder ingrijpende wijze gerealiseerd kunnen worden. Dus: niet te lichtvaardig overgaan tot een extern onderzoek! Voorbeeld Een wel heel bijzonder geval van fraude speelde zich af bij Holland Casino. De werknemer is werkzaam als croupier bij het tafelspel Amerikaans roulette. Een toezichthouder van Holland Casino verdenkt hem en een bezoeker van fraude. >>> 7

8 >>> Zij vermoedt dat er sprake is geweest van het doorgeven door een zogenaamde luftannonce. Bij luftannonces lijkt het erop dat de bezoeker een opdracht heeft gegeven aan de croupier om op bepaalde nummers fiches te plaatsen, terwijl in werkelijkheid geen specifieke opdracht is gegeven. Wel zijn de fiches afgegeven aan de croupier die net zolang wacht met het plaatsen van de fiches totdat het winnende nummer is gevallen en plaatst dan de fiches op het winnende nummer. Na video- en persoonsobservaties wordt de werknemer met zijn fraudeleuze handelingen geconfronteerd door Holland Casino. De werknemer bekent dat hij de gestelde feiten heeft gepleegd. Er wordt aangifte gedaan. De politierechter heeft de werknemer en de bezoeker veroordeeld. In een procedure vordert Holland Casino betaling van euro, het bedrag dat de werknemer en de bezoeker zich hebben toegeëigend. De rechtbank achtte de fraude bewezen en achtte het verweer van de werknemer dat hij zijn verklaringen onder druk zou hebben afgelegd, niet aannemelijk. De vraag is of een werknemer aan een door de werkgever vereist onderzoek moet meewerken. In het algemeen wél. Het niet meewerken aan een onderzoek kan voor de werknemer vervelende gevolgen hebben. Zo ontbond de Kantonrechter Delft de arbeidsovereenkomst met een werknemer en kende daarbij een lage vergoeding toe, omdat de werknemer geen medewerking had verleend aan het onderzoek. Daarmee had hij de schijn gewekt dat hij iets te verbergen had en was het begrijpelijk dat dit voor de werkgever had geleid tot een definitieve vertrouwensbreuk. Medewerking moet wel in alle vrijheid worden verleend en zonder dwang of manipulatie. Daarvan was in de volgende zaak zeker geen sprake. De eigenaar van een nachtclub wilde de portier ontslaan. Deze werd op een ochtend door twee onbekende mannen naar de zolder van de nachtclub gebracht en op een stoel neergezet. Na geweld is volgens de portier ook een pistool tegen zijn hoofd gezet. Toen werd hij gedwongen een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen, dat werd hem althans gezegd. Er was overigens geen licht op zolder, zodat de portier niet kon zien wat hij ondertekende. Voor de nachtclubeigenaar resulteerde deze aanpak in een gevangenisstraf van negen maanden. Samenvattend Fraude op de werkvloer is een serieus probleem dat door werkgevers moet kunnen worden aangepakt. Daarbij moet de werkgever wel rekening houden met de individuele belangen van de werknemer. Die belangen gaan echter niet zover dat ook als de werkgever bij de opsporing niet alle toepasselijke regels heeft gevolgd, het bewijs als onrechtmatig verkregen, niet zou mogen worden gebruikt. In de praktijk blijkt de waarheidsvinding voor de rechter vaak van doorslaggevende betekenis. Henriëtte Meerman Arbeidsrecht ADWORDS Het gebruik van AdWords is nog steeds niet uitgekristalliseerd. Het gebruik van het merk van een ander is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het Europese Hof van Justitie heeft enige tijd geleden geoordeeld dat het is toegestaan wanneer de gebruiker van de AdWord een alternatief biedt dat geen nepproduct is, terwijl het bovendien voor de gemiddelde internetgebruiker duidelijk moet zijn van wie de advertentie afkomstig is. Een vrij ruime uitleg voor het gebruik van AdWords derhalve. de adverteerder en de merkgerechtigde, zodat er op die manier sprake is van misleiding. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. De Engelse rechter heeft onlangs het net weer wat strakker getrokken door het standpunt in te nemen dat de gemiddelde internetgebruiker helemaal niet zo goed op de hoogte is van het verschil tussen natuurlijke zoekresultaten en betaalde zoekresultaten, waarmee de gemiddelde internetgebruiker dus ook al gauw zal denken dat er een relatie bestaat tussen Michiel van Aardenne Handels- en Contractenrecht 8

9 OOK AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK! Aansprakelijkheid jegens de vennootschap Zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrief, is de Flex-bv per 1 oktober 2012 in werking getreden. De Flex-bv heeft vele veranderingen met zich gebracht. Zo zijn er strengere eisen voor de bestuurders met als gevolg dat er eerder sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast zijn er ook wijzigingen met betrekking tot dividenduitkeringen en de aansprakelijkheid van aandeelhouders. Volgens het nieuwe artikel dient er een (beperkte) balanstest plaats te vinden en is het bestuur verplicht om uitdrukkelijk goedkeuring te verlenen aan de uitkering voordat rechtsgeldig kan worden uitgekeerd. De aandeelhouder die een uitkering heeft ontvangen in strijd met de balanstest of zonder dat het bestuur haar goedkeuring heeft verleend, kan gehouden worden het ontvangen bedrag terug te betalen. De aandeelhouder die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Deze nieuwe regeling biedt alleen de vennootschap de mogelijkheid om zich op de aandeelhouder te verhalen voor het tekort dat is ontstaan door de uitkering. Een schuldeiser kan geen beroep doen op deze nieuwe regeling. Aansprakelijkheid jegens de schuldeisers In beginsel is een aandeelhouder niet aansprakelijk jegens de crediteuren van de vennootschap, tenzij er sprake is van een onrechtmatige daad van de aandeelhouder. Het komt voor dat een aandeelhouder in privé aansprakelijk wordt gesteld door een schuldeiser voor schulden van de vennootschap. Zo heeft de Rechtbank Oost-Brabant onlangs geoordeeld over de rol die de enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder in de vennootschap heeft gespeeld bij de verkoop van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan een malafide derde partij. In deze uitspraak handelde de dga slechts als aandeelhouder, hij verkocht immers zijn aandelen en voerde geen bestuurstaken uit. De aandelen werden direct door de derde partij doorverkocht aan een opvolgend koper waardoor een aantal handelscrediteuren structureel onbetaald bleven. Een van de handelscrediteuren vorderde vergoeding van de aandeelhouder voor de door hem geleden schade. De rechtbank oordeelde dat de enig aandeelhouder aansprakelijk is jegens de eisende handelscrediteur. Volgens de rechtbank is er sprake van een voldoende ernstig verwijt van de aandeelhouder. Dit omdat de aandeelhouder zich niet voldoende heeft ingespannen om zich ervan te gewissen dat de vennootschap niet in handen zou komen van een koper die niet van zins was zich iets gelegen te laten liggen aan de bestaande vorderingen op de vennootschap. Volgens de rechtbank heeft de aandeelhouder dat risico voor de crediteuren van de vennootschap op de koop toegenomen. De rechtbank kwam mede tot dit oordeel omdat de koper vaker bij malafide vennootschapstransacties en faillissementen betrokken is geweest. In deze zaak is de aandeelhouder aansprakelijk gehouden jegens de crediteur omdat hij een onrechtmatige daad heeft gepleegd en moet hij de door de crediteur geleden schade vergoeden aan de crediteur. Op de aandeelhouder rust kortom een onderzoeksplicht. De aandeelhouder dient de achtergrond van de koper te onderzoeken. De verkopende aandeelhouder werd bijgestaan door adviseurs die geen opmerkingen hadden. Dit was volgens de rechtbank echter niet genoegzaam, zeker niet nu met een eenvoudig onderzoek te achterhalen zou zijn dat de potentiële koper van de aandelen kort voor de periode van de overdracht betrokken was bij diverse faillissementen. Het is vaste jurisprudentie dat een bestuurder aansprakelijk kan zijn indien hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De Rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat ook een aandeelhouder aansprakelijk kan zijn indien hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het lijkt er dus op dat de strengere eisen van de Flex-bv nu ook in de jurisprudentie gaan doorklinken. Anita van Rozendaal Vennootschapsrecht 9

10 HIJ BETAALT NIET WAT IS ER ALLEMAAL AAN DE HAND? Veel bedrijven hebben het op dit moment moeilijk omdat zij voor hun product niet tijdig worden betaald. Indien een opdrachtgever failleert hebben veel crediteuren hier ernstig last van. Uiteraard kunt u een vordering bij de curator indienen, maar een reële kans op uitkering is in veel gevallen niet aanwezig. Dit is gevaarlijk voor uw onderneming, zeker als de openstaande vordering groot is. De bestuurder van uw wederpartij kan aansprakelijk worden gesteld, maar kan zijn onrechtmatig handelen worden bewezen? Een mogelijkheid om aan bewijs te komen is een schriftelijk verzoek aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het zou immers zo kunnen zijn dat bij de debiteur handelingen plaatsvinden die onrechtmatig zijn, als gevolg waarvan u uw betaling niet ontvangt. Als het met uw opdrachtgever niet goed gaat, hebt u er belang bij dat er, waar nodig, ingegrepen wordt. Hierbij moet gesteld worden dat er gegronde redenen bestaan om te twijfelen aan een juist beleid van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming. De feiten op grond waarvan die twijfel bestaat, moeten zo uitvoerig mogelijk over het voetlicht worden gebracht. natuurlijk wel van belang dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze worden overeengekomen en liefst dat de debiteur weet dat hij die toekenning verleent. Met het overeenkomen van de verlening van de bevoegdheid om ex artikel 2:345 BW een verzoek in te dienen, krijgt u op zijn minst een kans om op uw nalatige debiteur invloed uit te oefenen. Uiteraard moet uw belang wel enige omvang hebben. Niet geschoten is altijd mis. Mocht u over het vorenstaande nader contact willen opnemen, dan ben ik daartoe graag bereid. Vincent Groot Faillissementen en Herstructurering Bij de Ondernemingskamer kan niet zomaar iedereen terecht. Een beperkte kring van belanghebbenden kan zich tot de Ondernemingskamer wenden. In artikel 2:346 BW onder c staat vermeld dat tot het indienen van het verzoek bevoegd zijn degenen aan wie daartoe bij statuten of bij overeenkomst met de rechtspersoon de bevoegdheid is toegekend. In de regel staat in de statuten niet opgenomen dat een crediteur de bevoegdheid heeft om een verzoek in te dienen. De vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder kan die bevoegdheid echter wel verlenen. RECHTSGEBIEDEN Arbeidsrecht Vennootschapsrecht Transport en Logistiek Bouw, Vastgoed en Aanbesteding Handelsrecht en Contracten Faillissementen en Herstructurering (Economisch) Strafrecht Familierecht en Mediation Oplossing: Als u in de overeenkomst duidelijk opneemt dat u de bevoegdheid heeft om een verzoek bij de Ondernemingskamer in te dienen, kunt u in elk geval laten onderzoeken wat er aan de hand is. Neem deze bevoegdheid daarom in de algemene voorwaarden op. Daarbij is het Snel en persoonlijk van probleem tot oplossing! MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech /thnadvocaten /tenholternoordamadvocaten 10

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 1 Mr. E.A.A.M (Liesbeth) Mijnsbergen» Arbeidsjuriste Schipper Personeel & Organisatie 2 Agenda» Flexibele arbeid» Ontslagrecht» Werkloosheidswet»

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Motto Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent. Warren Buffet Wet Werk en Zekerheid. Lisette Niemeijer-Denisse Specialist

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com Nieuwsbrief Januari 2014 Op 29 november jl. is het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest belangrijke voorgestelde

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet!

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! Vanaf 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een groot aantal onderdelen wijzigen. Vooral voor werkgevers is het van cruciaal belang om exact te weten

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015

Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Kennisdocument Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Door de invoering van de Wet werk en zekerheid vinden er belangrijke wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden gefaseerd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie