RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN VERJARING IN HET TRANSPORT: INCASSEER UW VORDERING TIJDIG! Op 30 januari j.l. organiseerden wij een arbeidsrechtseminar in het Maasgebouw van Stadion Feijenoord. De bijeenkomst stond geheel in het teken van Het Nieuwe Ontslagrecht, aangezien er naar verwachting met ingang van respectievelijk 1 juli 2014 en 1 juli 2015 veel zal gaan veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. Meer hierover leest u op pagina 4. Om u steeds weer op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw gebied, organiseren wij regelmatig ook andere seminars en workshops. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg 10/03/14: Juridisch seminar voor de Haven- en transportsector binnenkort bekend: Workshop Wonen en Zorg binnenkort bekend: Seminar voor GWW Ontbijtsessies Arbeidsrecht: regelmatig organiseren we kleinschalige ontbijtsessies over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals het nieuwe ontslagrecht, de zieke werknemer etc. Houd u daarvoor onze website in de gaten. HET NIEUWE ONTSLAGRECHT BOUWEN OF HUREN IN DE ZORG FRAUDE OP DE WERKVLOER ADWORDS OOK AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK HIJ BETAALT NIET, WAT IS ER ALLEMAAL AAN DE HAND? Wij brengen u daarom graag op de hoogte van een aantal workshops en bijeenkomsten die de komende periode zullen plaatsvinden en waarvoor wij u graag uitnodigen. Aanmelden? Aanmelden voor een seminar of workshop kan via de workshoppagina van onze website of via COLOFON Contact - Suzan van Gurp Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend Kantoor Dordrecht Telefoon: + 31 (0) Kantoor Rotterdam Telefoon: + 31 (0) Ten Holter Noordam advocaten is een samenwerkingsverband van Ten Holter advocaten en Noordam advocaten met vestigingen in Dordrecht en Rotterdam. 1

2 INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN EEN WAARSCHUWING In de praktijk worden distributie- en agentuurovereenkomsten regelmatig door elkaar gehaald. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat er in beide gevallen sprake is van een leverancier, ook wel principaal genoemd, die door middel van tussenpersonen in een meestal omschreven regio producten laat verkopen. Het voornaamste verschil is dat de distributeur voor eigen rekening en risico handelt en de agent niet. Bovendien, en dat is in de praktijk nog belangrijker, is de distributieovereenkomst in beginsel vormvrij en niet aan wettelijke voorschriften gebonden, terwijl een agentuurovereenkomst wel aan allerlei dwingende regels is gebonden. Een agent heeft bijvoorbeeld bij het einde van de overeenkomst in beginsel recht op een goodwillvergoeding. Dit in tegenstelling tot de distributeur die dat in beginsel niet heeft. Die goodwillvergoeding kan bij de agent niet contractueel worden uitgesloten. natuurlijk, volstrekte duidelijkheid bestaat over de inhoud van de relatie tussen partijen. Voor wat die duidelijkheid betreft nog het volgende. Gebruikelijk is dat in internationale overeenkomsten een rechtskeuze wordt overeengekomen en dat wordt afgesproken welke rechter bevoegd is. Dit om te voorkomen dat er een rare spagaat ontstaat, bijvoorbeeld een Italiaanse rechter die Nederlands recht moet toepassen. Het zal duidelijk zijn dat dat de snelheid en de juistheid van rechterlijke oordelen niet ten goede komt. De laatste tijd bereiken mij echter signalen dat rechters, met name in Zuid-Europa, zich weinig gelegen laten aan die rechts- of forumkeuze wanneer die niet in de landstaal is gedaan. De rechter wordt dan weliswaar geconfronteerd met een rechtskeuze in bijvoorbeeld de Engelse taal, maar maakt zich ervan af door te zeggen dat hij die taal niet machtig is of de clausule niet begrijpt. Vervolgens behandelt hij toch de zaak die ten onrechte bij hem is aangebracht, al dan niet op basis van het nationale recht. Ook de opzeggingsregimes zijn verschillend. Bij een distributieovereenkomst is men vrij om de opzeggingstermijn overeen te komen, bij agentuur is er een minimumregeling. Een en ander neemt overigens niet weg dat, wanneer bij een distributieovereenkomst geen opzeggingstermijn is overeengekomen, het op een naar omstandigheden te korte termijn opzeggen, toch weer kan leiden tot een schadevergoeding voor de distributeur. Of een opzeggingstermijn te kort is hangt weer af van de omstandigheden van het geval. Dit ligt bijvoorbeeld aan de duur van de relatie en de door de distributeur gedane investeringen. Hoe dan ook, het is van belang dat afspraken goed worden vastgelegd zodat er voor beide partijen, voor zover mogelijk En dan zijn we, zeker in de zuidelijke landen, al gauw enkele jaren verder en dan moet de hoofdzaak nog beginnen! Dit is een tamelijk recente ontwikkeling die ik, maar overigens ook andere collega s, thans tracht te ondervangen door de rechts- en forumkeuze niet alleen in de taal van de overeenkomst, maar ook in de taal van de wederpartij op te nemen. Dit lijkt wellicht nodeloos gecompliceerd, maar mocht het ooit tot problemen komen, dan kan dat ene zinnetje veel juridische ellende besparen. Michiel van Aardenne Handels- en Contractenrecht 2

3 VERJARING IN HET TRANSPORT: INCASSEER UW VORDERING TIJDIG! Speciaal voor de jonge ondernemer in het transport wijzen wij erop dat in het transport kortere verjaringstermijnen gelden dan over het algemeen gebruikelijk is. Terwijl voor vorderingen meestal een verjaringstermijn geldt van 5 jaar nadat de vordering is ontstaan, is dat binnen de transportwereld anders. Vervoer van goederen Zodra er sprake is van een vervoerovereenkomst gelden de verjaringstermijnen zoals bepaald in Boek 8 BW, aangevuld met eventuele verdragen en regelingen. Bij een rechtsvordering gegrond op een (bijzondere) vervoerovereenkomst geldt een verjaringstermijn door verloop van één jaar. Daarnaast geldt er een afwijkende termijn voor overeenkomsten tot het doen vervoeren (expeditieovereenkomst) van goederen, waarvoor een verjaringstermijn geldt van negen maanden. Als de expediteur het vervoer zelf uitvoert, wordt hij aangemerkt als vervoerder en geldt de verjaringstermijn van één jaar. Stuiting van de verjaring is mogelijk door een beroep te doen op artikel 3:317 BW. U kunt daarvoor in een brief met het verzoek tot nakoming of een aanmaning de volgende formulering gebruiken: Dit verzoek tot nakoming / betaling dient te worden aangemerkt als een mededeling die de eventuele verjaring stuit als bedoeld in artikel 3:317 BW. Door stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen, die gelijk is aan de oorspronkelijke wettelijke termijn. Voor stuiting is de medewerking van de andere partij niet nodig. Cognossement Als er sprake is van een vervoerovereenkomst onder cognossement geldt er een vervaltermijn van een jaar, in plaats van een verjaringstermijn van een jaar. Een vervaltermijn kan niet worden gestuit maar slechts worden verlengd bij overeenkomst tussen partijen, gesloten nadat de gebeurtenis die de rechtsvordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgevonden. Wil de andere partij daar niet aan meewerken, dan is het alternatief om binnen de jaartermijn een procedure te beginnen voor de bevoegde rechter of het arbitraal college. Ten slotte: redelijkheid en billijkheid Een beroep op verjaring kan onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Bijvoorbeeld in het geval dat een schuldenaar zich erop beroept dat op enig tijdstip gedurende de onderhandelingen (die op zichzelf de verjaring niet kunnen stuiten) de verjaringstermijn is verlopen. Bent u dus in overleg over een schade, maar doet de wederpartij niet nadrukkelijk een beroep op stuiting van de verjaring, dan kan de verjaring op grond van redelijkheid en billijkheid wellicht toch zijn gestuit. Het verdient uiteraard de voorkeur om hier duidelijkheid over te verschaffen en standaard, gedurende eventueel overleg, zekerheidshalve een beroep op stuiting van de verjaring te doen als dat in uw belang is. Eventuele vragen naar aanleiding van het bovenstaande worden uiteraard graag beantwoord door onze sectie Transport en Logistiek. U kunt ook kiezen voor verlenging van de stuitingstermijn. Hiervoor heeft u overigens wel de medewerking van de andere partij nodig. Bij een dergelijke overeenkomst doelt men op afspraken die onderling gemaakt zijn nádat de vordering is ontstaan. Als de verlengde overeenkomst vervolgens door een van de partijen wordt gestuit, geldt een nieuwe verjaringstermijn die gelijk is aan de eerdere verlenging. Een vooraf overeengekomen verkorting van de termijn is niet rechtsgeldig. Thilly Broere Transport en Logistiek 3

4 WETSONTWERP NIEUW ONTSLAGRECHT NAAR TWEEDE KAMER Op vrijdag 29 november 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het langverwachte wetsontwerp voor een nieuw ontslagrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is het wetsontwerp van de Wet Werk en Zekerheid openbaar geworden. Hoewel de plannen nog in de Eerste en Tweede Kamer worden besproken en er naar aanleiding hiervan wellicht nog aanpassingen zullen komen, is de verwachting dat de hoofdlijnen van het wetsontwerp overeind zullen blijven. Naast wijzigingen in het ontslagrecht worden in het wetsontwerp ook wijzigingen ten aanzien van het aanbieden van flexibele arbeidscontracten en de werkloosheidswet voorgesteld. In deze bijdrage worden de hoofdlijnen van het wetsontwerp besproken. Ontslagrecht Uitgangspunt van het nieuwe ontslagrecht is dat het duale ontslagstelsel UWV en kantonrechter behouden blijft, evenals de preventieve ontslagtoets. Dit betekent dat de werkgever ook in het nieuwe ontslagstelsel nog steeds voor iedere eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst zich vooraf tot het UWV dan wel de kantonrechter dient te wenden. Echter waar nu nog de mogelijkheid bestaat om te kiezen tussen het UWV en de kantonrechter wordt in het nieuwe ontslagrecht deze keuze dwingend door de wetgever voorgeschreven. Voor bedrijfseconomische ontslagen en het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers (langer dan twee jaar ziek) is het UWV de aangewezen instantie. Voor alle ontslagen gelegen in de persoonlijke sfeer van de werknemer (disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie) zal de werkgever zich tot de kantonrechter moeten wenden. Naast de wettelijke verankering van de verschillende ontslagroutes en bijbehorende ontslaggronden, vindt een belangrijke wijziging plaats ten aanzien van de ontslagvergoeding. Zowel de ontbindingsvergoeding als de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding zoals wij die nu kennen, komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de verplichte transitievergoeding. Deze transitievergoeding is verschuldigd bij iedere beëindiging van de arbeidsovereenkomst die langer dan 2 jaar heeft geduurd. Hieronder valt ook het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien de (opvolgende) arbeidsovereenkomst(en) minimaal 2 jaar hebben geduurd. De hoogte van de transitievergoeding wordt eveneens wettelijk vastgelegd en bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren. Vanaf het 11 e dienstjaar geldt een factor van 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. Het betreft hier enkel de feitelijke dienstjaren, waarbij ook dienstjaren die onder het opvolgend werkgeverschap vallen, moeten worden meegeteld. Het betreft bijvoorbeeld dienstjaren via een uitzendbureau of bij een rechtsvoorganger. De weging van de dienstjaren zoals in de huidige kantonrechtersformule het geval is verdwijnt volledig. Wanneer de werknemer van mening is dat de toegekende transitievergoeding te laag is, kan hij de kantonrechter verzoeken om toekenning van een additionele vergoeding naar billijkheid. Deze vergoeding kan enkel worden toegekend indien de kantonrechter van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hiervan zal niet snel sprake zijn. Het uitgangspunt is aldus dat bij 99 van de 100 ontslagen de transitievergoeding de enige vergoeding is waarop de werknemer recht heeft. Een belangrijke wijziging in het ontslagrecht is voorts de mogelijkheid om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen alle uitspraken van de kantonrechter c.q. besluiten van het UWV over het verlenen van de ontslagvergunning. Het gevolg hiervan is dat in de ontbindingsprocedure in drie instanties kan worden geprocedeerd (kantonrechter - Hof - Hoge Raad) en in de UWV-procedure zelfs in vier instanties (UWV-kantonrechter-Hof-Hoge Raad). Hiermee worden de procedurele mogelijkheden voor de werknemer weliswaar versterkt, maar kan gedurende enkele jaren onduidelijkheid blijven bestaan over het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst. Hoger beroep en cassatie zijn namelijk niet beperkt tot enkel de hoogte van de additionele billijkheidsvergoeding, maar kunnen ook strekken tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Beëindiging met wederzijds goedvinden Een belangrijke wijziging in het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden de vaststellingsovereenkomst is dat werknemers wettelijk gezien de mogelijkheid krijgen om gedurende veertien dagen terug te komen op een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Zelfs indien werkgever en werknemer overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd en de werknemer zich door een juridisch specialist heeft laten bijstaan, kan de werknemer hierop, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft te geven, binnen twee weken na ondertekening terugkomen met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. >>> 4

5 >>> Zowel de wijzigingen in het ontslagrecht als ten aanzien van de beëindiging met wederzijds goedvinden zullen ingaan per 1 juli Een concurrentiebeding mag niet worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. Flexibele arbeidsrelaties Veel werkgevers maken gebruik van de inzet van werknemers met een flexibel contract. Het kan daarbij gaan om oproepkrachten, uitzendkrachten, nul-urencontracten, min/max-contracten, maar ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigen. Ten aanzien van het gebruik van deze flexibele contracten heeft de wetgever nieuwe regels opgesteld om het gebruik onaantrekkelijker te maken. De wetgever wil werkgevers stimuleren om werknemers zoveel als mogelijk in dienst te nemen op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de inzet van werknemers met een flexibel contract zijn de volgende: Het maximaal aantal aan te bieden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt aangepast. Thans mag een werkgever nog drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden die de periode van drie jaar niet overschrijden, waarbij na een tussenpoos van drie maanden in beginsel opnieuw kan worden begonnen met een keten van contracten voor bepaalde tijd. In het nieuwe ontslagrecht geldt dat slechts maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden gedurende een periode van twee jaar en dat eerst bij een tussenpoos van zes maanden de keten wordt doorbroken en opnieuw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur langer dan zes maanden eindigen weliswaar van rechtswege, maar de werkgever dient dit einde van rechtswege minimaal een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt wel aan te zeggen. Indien de werkgever deze aanzegging nalaat, is de sanctie hierop dat één maand extra loon dient te worden betaald. In de Zorgsector mogen geen nul-urencontracten meer worden afgesloten. Kleine zelfstandigen (zzp ers die economisch afhankelijk zijn van één opdrachtgever) dienen zich langs de weg van het arbeidsrecht te beroepen op het feit dat zij feitelijk werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Bovenstaande wijzigingen ten aanzien van met name - het aanbieden van contracten voor bepaalde tijd treden alle al in werking op 1 juli 2014, zodat bij het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nu al rekening dient te worden gehouden met deze nieuwe regelgeving. WW Ten aanzien van de Werkloosheidswet (WW) wordt met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid eveneens een aantal aanpassingen doorgevoerd. De ketenregeling voor het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt niet voor werknemers tot de leeftijd van 18 jaar, indien deze werknemers een arbeidsomvang hebben van ten hoogste twaalf uur per week. Het gevolg hiervan is dat tot de leeftijd van 18 jaar onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangeboden, mits de arbeidsomvang maximaal twaalf uur per week is. De ketenregeling vangt dan pas aan bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur tot maximaal zes maanden mag geen proeftijd worden overeengekomen. Ten eerste wordt de maximale WW-duur verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 wordt ieder kwartaal de WW-duur met een maand verkort, zodat in het tweede kwartaal van 2019 de maximale WW-duur nog slechts 24 maanden bedraagt. Ten tweede worden werknemers met een WW-uitkering verplicht om al na zes maanden iedere vorm van algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Thans is het zo dat werknemers gedurende zes maanden op hun eigen opleidingsniveau naar passende arbeid kunnen solliciteren en na zes maanden op een opleidingsniveau lager. Pas na een jaar in de WW te hebben doorgebracht, zal iedere vorm van betaalde arbeid moeten worden geaccepteerd. >>> 5

6 >>> Met ingang van 1 juli 2015 dient een werknemer al na zes maanden iedere vorm van betaald werk te accepteren en worden de inkomsten hiervan in mindering gebracht op de WW-uitkering. dit moment al vragen hebben over de impact van deze wijzigingen in het ontslagrecht, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Conclusie Zoals u heeft kunnen lezen, zal er naar verwachting met ingang van respectievelijk 1 juli 2014 en 1 juli 2015 veel gaan veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. Mocht u op Pascal Kruit Arbeidsrecht BOUWEN OF HUREN IN DE ZORG DEEL DE RISICO S! Met de invoering van Scheiden van Wonen en Zorg is het leven voor de zorgbestuurder weer wat ingewikkelder geworden. Bij het bouwen of renoveren van zorgcomplexen moet immers veel meer dan vroeger rekening gehouden worden met commerciële aspecten en risico s. UAV 2012 Een traditionele overeenkomst met de aannemer die het zorgcomplex bouwt of renoveert, is meestal gebaseerd op de UAV Dat zijn algemene voorwaarden voor de bouw, die met alle betrokken partijen in het veld zijn samengesteld en onlangs (het waren de UAV 1989) zijn opgefrist. Volgens de UAV 2012 zorgt de opdrachtgever samen met zijn architect, constructeur en andere adviseurs voor het bestek. De aannemer zorgt alleen maar voor de uitvoering. Fouten in het bestek komen voor rekening van de opdrachtgever. In deze traditionele manier kan vanzelfsprekend al rekening gehouden worden met eisen van flexibiliteit, verhuurbaarheid en dergelijke. Immers, er zijn in de zorg gespecialiseerde architecten en adviseurs die daar het nodige vanaf weten. UAV GC 2005 Hoewel de UAV-GC 2005 al sinds 2000 (met de UAV-GC 2000) voorhanden zijn, groeit het gebruik ervan sinds het laatste jaar. Op grond van algemene voorwaarden is de aannemer naast de uitvoering ook verantwoordelijk voor het ontwerp. De opdrachtgever levert slechts een vraagspecificatie aan. De aannemer moet deze vervolgens vertalen in een ontwerp. opdrachtgever ook eisen te stellen ter zake duurzaamheid, energieverbruik, hergebruik van oude materialen enzovoorts. De UAV-GC 2005 en het daarbij horende standaardcontract bieden zelfs de mogelijkheid om de aannemer ook verantwoordelijk te maken voor het onderhoud. Als de aannemer ook verantwoordelijk is voor het rendement van de installaties zal hij nog beter nadenken over de kwaliteit ervan. Huren Vanzelfsprekend kan de zorginstelling de gedachtelijn van de UAV-GC 2005 ook doortrekken als deze een zorgcomplex bouwt of renoveert. De zorginstelling kan het zorgcomplex vervolgens van (bijvoorbeeld) een woningcorporatie gaan huren, al dan niet via een sale en leaseback. Samen met de woningcorporatie kan de zorginstelling ook een goede vraagspecificatie formuleren. Denk dan aan de mogelijkheden van onderverhuur en de inrichting van het gehuurde daarvoor. Voor de corporatie zijn de juiste uitgangspunten in de zin van flexibiliteit overigens evenzeer van groot belang. Zodra het gebouwde wordt verlaten, moet de woningcorporatie immers een nieuwe huurder zoeken. Vragen? Graag helpen wij u met uw gedachtevorming. Besef dat een tijdig gesprek heel veel negatieve energie en kosten op een later moment kan voorkomen. De aannemer wordt dus verantwoordelijk voor het ontwerp. Hij moet de flexibiliteits- en verhuurbaarheidseisen van de opdrachtgever vertalen. Vergeet daarbij bovendien niet als Hugo Meijer Bouw, Vastgoed en Aanbesteding 6

7 FRAUDE OP DE WERKVLOER Werkgevers worden regelmatig met wangedrag van werknemers geconfronteerd. Dat gaat verder dan disfunctioneren waarbij de werknemer zijn taken niet op de juiste wijze uitvoert, met andere woorden: niet aan de functie-eisen voldoet. Wangedrag is verwijtbaar handelen van de werknemer, denk daarbij aan de feitelijke gedraging die valt onder een strafrechtelijke delictsomschrijving zoals fraude, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Fraude Zodra een werkgever vermoedt dat sprake is van fraude binnen zijn bedrijf, zal hij de betrokken werknemer(s) een sanctie opleggen, vaak een ontslag op staande voet. Regels opsporing Het recht op privacy speelt een belangrijke rol. Er is steeds meer sprake van automatisering binnen bedrijven, waardoor het makkelijker is geworden om werknemers te controleren. Internet- en gebruik zijn eenvoudig te controleren zonder dat een werknemer het merkt, al mag dat niet zomaar. Ook het gebruik van camera s is privacygevoelig. Of het gebruik geoorloofd is, hangt af van het doel waarvoor het cameratoezicht is. Kan een werkgever het bewijs van de diefstal niet anders leveren dan met heimelijk geplaatste camera s, dan zal dit door de kantonrechter al gauw wel toelaatbaar worden gevonden. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde fraudeur een man is van middelbare leeftijd die negen jaar bij het bedrijf en al zeven jaar in dezelfde functie werkzaam is. Drijfveren zijn hebzucht, het niet kunnen weerstaan van financiële verleidingen of het leiden van een te luxe leventje. Gelukkig plegen niet alle werknemers met dit profiel fraude. Maar als u het vermoedt, kan opsporing zekerheid bieden. Opsporing Opsporing bestaat uit een eigen intern onderzoek of een extern onderzoek door een recherchebureau of een forensisch accountant. Afhankelijk van de zwaarte van de vermoedelijke fraude kan de politie worden ingeschakeld. Als werkgever kunt u er ook voor kiezen de zaak zelf te onderzoeken en op die manier de vuile was binnen te houden. Nadeel van een intern onderzoek is dat het geen onafhankelijk onderzoek is. Een forensisch accountant onderscheidt zich van de gewone accountant door zijn kennis van het bewijsrecht, interviewtechnieken, onderzoeksstatieken en zijn specialistische ervaring met onderzoek naar fraude en financieel-economische criminaliteit. Dit levert, meer dan een eigen intern onderzoek, een waarborg van betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek. Bedrijfsrechercheurs, veelal ex-politiemensen, hebben een accountantsopleiding en hanteren andere opsporingsmethoden. Een forensisch accountant zal bijvoorbeeld niet snel gebruik maken van al dan niet met verborgen camera s gemaakte opnamen, of de werknemer in kwestie heimelijk gaan volgen. De kantonrechter in Haarlem kreeg een ontbindingsverzoek voorgelegd met bewijs verkregen met een verborgen camera in een kleedkamer. Het was de werkneemster bekend dat in het tehuis waar zij werkte, met camera s toezicht werd gehouden op haar en andermans eigendommen. De kantonrechter overwoog dan ook dat het uiteraard een verrassing voor haar was dat er ook een camera in de kleedkamer hing, maar dat dit het bewijs nog niet onrechtmatig maakte. Dat lag anders in een uitspraak van de kantonrechter in Middelburg. In die zaak werden door familie van een patiënte in een verzorgingstehuis heimelijk, en dus onrechtmatig camerabeelden verkregen. Het gebruik van de beelden door de werkgever werd onrechtmatig geacht en het gedrag van de werkgever werd afgestraft met een hoge ontslagvergoeding. Ook het inschakelen van een recherchebureau of een forensisch accountant zal door de rechter worden getoetst. Het is slechts dan aanvaardbaar wanneer er tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen en een onderzoek buiten de werknemer om, noodzakelijk is. Er moet dus een concreet vermoeden van fraude bestaan. Bovendien mag het doel van het onderzoek niet op een minder ingrijpende wijze gerealiseerd kunnen worden. Dus: niet te lichtvaardig overgaan tot een extern onderzoek! Voorbeeld Een wel heel bijzonder geval van fraude speelde zich af bij Holland Casino. De werknemer is werkzaam als croupier bij het tafelspel Amerikaans roulette. Een toezichthouder van Holland Casino verdenkt hem en een bezoeker van fraude. >>> 7

8 >>> Zij vermoedt dat er sprake is geweest van het doorgeven door een zogenaamde luftannonce. Bij luftannonces lijkt het erop dat de bezoeker een opdracht heeft gegeven aan de croupier om op bepaalde nummers fiches te plaatsen, terwijl in werkelijkheid geen specifieke opdracht is gegeven. Wel zijn de fiches afgegeven aan de croupier die net zolang wacht met het plaatsen van de fiches totdat het winnende nummer is gevallen en plaatst dan de fiches op het winnende nummer. Na video- en persoonsobservaties wordt de werknemer met zijn fraudeleuze handelingen geconfronteerd door Holland Casino. De werknemer bekent dat hij de gestelde feiten heeft gepleegd. Er wordt aangifte gedaan. De politierechter heeft de werknemer en de bezoeker veroordeeld. In een procedure vordert Holland Casino betaling van euro, het bedrag dat de werknemer en de bezoeker zich hebben toegeëigend. De rechtbank achtte de fraude bewezen en achtte het verweer van de werknemer dat hij zijn verklaringen onder druk zou hebben afgelegd, niet aannemelijk. De vraag is of een werknemer aan een door de werkgever vereist onderzoek moet meewerken. In het algemeen wél. Het niet meewerken aan een onderzoek kan voor de werknemer vervelende gevolgen hebben. Zo ontbond de Kantonrechter Delft de arbeidsovereenkomst met een werknemer en kende daarbij een lage vergoeding toe, omdat de werknemer geen medewerking had verleend aan het onderzoek. Daarmee had hij de schijn gewekt dat hij iets te verbergen had en was het begrijpelijk dat dit voor de werkgever had geleid tot een definitieve vertrouwensbreuk. Medewerking moet wel in alle vrijheid worden verleend en zonder dwang of manipulatie. Daarvan was in de volgende zaak zeker geen sprake. De eigenaar van een nachtclub wilde de portier ontslaan. Deze werd op een ochtend door twee onbekende mannen naar de zolder van de nachtclub gebracht en op een stoel neergezet. Na geweld is volgens de portier ook een pistool tegen zijn hoofd gezet. Toen werd hij gedwongen een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen, dat werd hem althans gezegd. Er was overigens geen licht op zolder, zodat de portier niet kon zien wat hij ondertekende. Voor de nachtclubeigenaar resulteerde deze aanpak in een gevangenisstraf van negen maanden. Samenvattend Fraude op de werkvloer is een serieus probleem dat door werkgevers moet kunnen worden aangepakt. Daarbij moet de werkgever wel rekening houden met de individuele belangen van de werknemer. Die belangen gaan echter niet zover dat ook als de werkgever bij de opsporing niet alle toepasselijke regels heeft gevolgd, het bewijs als onrechtmatig verkregen, niet zou mogen worden gebruikt. In de praktijk blijkt de waarheidsvinding voor de rechter vaak van doorslaggevende betekenis. Henriëtte Meerman Arbeidsrecht ADWORDS Het gebruik van AdWords is nog steeds niet uitgekristalliseerd. Het gebruik van het merk van een ander is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het Europese Hof van Justitie heeft enige tijd geleden geoordeeld dat het is toegestaan wanneer de gebruiker van de AdWord een alternatief biedt dat geen nepproduct is, terwijl het bovendien voor de gemiddelde internetgebruiker duidelijk moet zijn van wie de advertentie afkomstig is. Een vrij ruime uitleg voor het gebruik van AdWords derhalve. de adverteerder en de merkgerechtigde, zodat er op die manier sprake is van misleiding. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. De Engelse rechter heeft onlangs het net weer wat strakker getrokken door het standpunt in te nemen dat de gemiddelde internetgebruiker helemaal niet zo goed op de hoogte is van het verschil tussen natuurlijke zoekresultaten en betaalde zoekresultaten, waarmee de gemiddelde internetgebruiker dus ook al gauw zal denken dat er een relatie bestaat tussen Michiel van Aardenne Handels- en Contractenrecht 8

9 OOK AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK! Aansprakelijkheid jegens de vennootschap Zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrief, is de Flex-bv per 1 oktober 2012 in werking getreden. De Flex-bv heeft vele veranderingen met zich gebracht. Zo zijn er strengere eisen voor de bestuurders met als gevolg dat er eerder sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast zijn er ook wijzigingen met betrekking tot dividenduitkeringen en de aansprakelijkheid van aandeelhouders. Volgens het nieuwe artikel dient er een (beperkte) balanstest plaats te vinden en is het bestuur verplicht om uitdrukkelijk goedkeuring te verlenen aan de uitkering voordat rechtsgeldig kan worden uitgekeerd. De aandeelhouder die een uitkering heeft ontvangen in strijd met de balanstest of zonder dat het bestuur haar goedkeuring heeft verleend, kan gehouden worden het ontvangen bedrag terug te betalen. De aandeelhouder die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Deze nieuwe regeling biedt alleen de vennootschap de mogelijkheid om zich op de aandeelhouder te verhalen voor het tekort dat is ontstaan door de uitkering. Een schuldeiser kan geen beroep doen op deze nieuwe regeling. Aansprakelijkheid jegens de schuldeisers In beginsel is een aandeelhouder niet aansprakelijk jegens de crediteuren van de vennootschap, tenzij er sprake is van een onrechtmatige daad van de aandeelhouder. Het komt voor dat een aandeelhouder in privé aansprakelijk wordt gesteld door een schuldeiser voor schulden van de vennootschap. Zo heeft de Rechtbank Oost-Brabant onlangs geoordeeld over de rol die de enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder in de vennootschap heeft gespeeld bij de verkoop van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan een malafide derde partij. In deze uitspraak handelde de dga slechts als aandeelhouder, hij verkocht immers zijn aandelen en voerde geen bestuurstaken uit. De aandelen werden direct door de derde partij doorverkocht aan een opvolgend koper waardoor een aantal handelscrediteuren structureel onbetaald bleven. Een van de handelscrediteuren vorderde vergoeding van de aandeelhouder voor de door hem geleden schade. De rechtbank oordeelde dat de enig aandeelhouder aansprakelijk is jegens de eisende handelscrediteur. Volgens de rechtbank is er sprake van een voldoende ernstig verwijt van de aandeelhouder. Dit omdat de aandeelhouder zich niet voldoende heeft ingespannen om zich ervan te gewissen dat de vennootschap niet in handen zou komen van een koper die niet van zins was zich iets gelegen te laten liggen aan de bestaande vorderingen op de vennootschap. Volgens de rechtbank heeft de aandeelhouder dat risico voor de crediteuren van de vennootschap op de koop toegenomen. De rechtbank kwam mede tot dit oordeel omdat de koper vaker bij malafide vennootschapstransacties en faillissementen betrokken is geweest. In deze zaak is de aandeelhouder aansprakelijk gehouden jegens de crediteur omdat hij een onrechtmatige daad heeft gepleegd en moet hij de door de crediteur geleden schade vergoeden aan de crediteur. Op de aandeelhouder rust kortom een onderzoeksplicht. De aandeelhouder dient de achtergrond van de koper te onderzoeken. De verkopende aandeelhouder werd bijgestaan door adviseurs die geen opmerkingen hadden. Dit was volgens de rechtbank echter niet genoegzaam, zeker niet nu met een eenvoudig onderzoek te achterhalen zou zijn dat de potentiële koper van de aandelen kort voor de periode van de overdracht betrokken was bij diverse faillissementen. Het is vaste jurisprudentie dat een bestuurder aansprakelijk kan zijn indien hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De Rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat ook een aandeelhouder aansprakelijk kan zijn indien hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het lijkt er dus op dat de strengere eisen van de Flex-bv nu ook in de jurisprudentie gaan doorklinken. Anita van Rozendaal Vennootschapsrecht 9

10 HIJ BETAALT NIET WAT IS ER ALLEMAAL AAN DE HAND? Veel bedrijven hebben het op dit moment moeilijk omdat zij voor hun product niet tijdig worden betaald. Indien een opdrachtgever failleert hebben veel crediteuren hier ernstig last van. Uiteraard kunt u een vordering bij de curator indienen, maar een reële kans op uitkering is in veel gevallen niet aanwezig. Dit is gevaarlijk voor uw onderneming, zeker als de openstaande vordering groot is. De bestuurder van uw wederpartij kan aansprakelijk worden gesteld, maar kan zijn onrechtmatig handelen worden bewezen? Een mogelijkheid om aan bewijs te komen is een schriftelijk verzoek aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het zou immers zo kunnen zijn dat bij de debiteur handelingen plaatsvinden die onrechtmatig zijn, als gevolg waarvan u uw betaling niet ontvangt. Als het met uw opdrachtgever niet goed gaat, hebt u er belang bij dat er, waar nodig, ingegrepen wordt. Hierbij moet gesteld worden dat er gegronde redenen bestaan om te twijfelen aan een juist beleid van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming. De feiten op grond waarvan die twijfel bestaat, moeten zo uitvoerig mogelijk over het voetlicht worden gebracht. natuurlijk wel van belang dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze worden overeengekomen en liefst dat de debiteur weet dat hij die toekenning verleent. Met het overeenkomen van de verlening van de bevoegdheid om ex artikel 2:345 BW een verzoek in te dienen, krijgt u op zijn minst een kans om op uw nalatige debiteur invloed uit te oefenen. Uiteraard moet uw belang wel enige omvang hebben. Niet geschoten is altijd mis. Mocht u over het vorenstaande nader contact willen opnemen, dan ben ik daartoe graag bereid. Vincent Groot Faillissementen en Herstructurering Bij de Ondernemingskamer kan niet zomaar iedereen terecht. Een beperkte kring van belanghebbenden kan zich tot de Ondernemingskamer wenden. In artikel 2:346 BW onder c staat vermeld dat tot het indienen van het verzoek bevoegd zijn degenen aan wie daartoe bij statuten of bij overeenkomst met de rechtspersoon de bevoegdheid is toegekend. In de regel staat in de statuten niet opgenomen dat een crediteur de bevoegdheid heeft om een verzoek in te dienen. De vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder kan die bevoegdheid echter wel verlenen. RECHTSGEBIEDEN Arbeidsrecht Vennootschapsrecht Transport en Logistiek Bouw, Vastgoed en Aanbesteding Handelsrecht en Contracten Faillissementen en Herstructurering (Economisch) Strafrecht Familierecht en Mediation Oplossing: Als u in de overeenkomst duidelijk opneemt dat u de bevoegdheid heeft om een verzoek bij de Ondernemingskamer in te dienen, kunt u in elk geval laten onderzoeken wat er aan de hand is. Neem deze bevoegdheid daarom in de algemene voorwaarden op. Daarbij is het Snel en persoonlijk van probleem tot oplossing! MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech /thnadvocaten /tenholternoordamadvocaten 10

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Fraude en de grenzen van zorgvuldig

Fraude en de grenzen van zorgvuldig ontslag Fraude en de grenzen van zorgvuldig onderzoek Mr. F.H.A. ter Huurne en mr. M.J. Keuss Een werkgever die vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, zal dit willen onderzoeken. In

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden 15 oktober 2014 - Editie 24 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie