KÜBLER WORKWEAR. Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KÜBLER WORKWEAR. Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB"

Transcriptie

1 NL KÜBLER WORKWEAR Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB

2 CONTENT CODE OF CONDUCT FUNDAMENTEEL BEGRIP VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP 02 Wetten en regels respecteren Bijdrage aan de maatschappij Ethische bedrijfsvoering en integriteit 02 EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN ARBEIDSRECHTEN EN -VOORWAARDEN 03 Vrijheid van vakbond en het recht op collectieve onderhandelingen Verbod op dwangarbeid Verbod op kinderarbeid en bescherming van jonge werknemers Verbod op discriminatie in arbeid en beroep Arbeidstijden Lonen Arbeidsverhoudingen Gezondheid en veiligheid op de werkplek Menswaardige omgang 04 MILIEUBESCHERMING CONSUMENTENBELANGEN DIERWELZIJN EN NATUURBEHOUD COMMUNICATIE IMPLEMENTATIE EN HANDHAVING 06

3 CODE OF CONDUCT Wij, de firma Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, staan achter een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de sociale, ecologische en economische vormgeving van de gehele waardeketen in de mode- en textielindustrie en kiezen voor de uitdagingen van een steeds meer verbonden, wereldwijde economie. Onze Code of Conduct richt zich op de internationaal erkende principes ter bescherming van mensen- en arbeidsrechten, zoals die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de ILO-arbeidsnormen, de leidende beginselen van de VN t.a.v. economie en mensenrechten evenals de beginselen van de OESO voor multinationale bedrijven tot uitdrukking komen. Bovendien berust onze Code of Conduct op relevante internationale afspraken met betrekking tot de bescherming van het milieu. Wij ondersteunen dit streven naar handhaving van mensenrechten, evenals de arbeids-, maatschappelijke en ecologische normen in de economische productieprocessen. 1

4 1. FUNDAMENTEEL BEGRIP VAN MAATSCHAPPELIJK VERANT- WOORD ONDERNEMERSCHAP Wetten en regels respecteren Wij, de firma KÜBLER, houden ons aan de wetten en regels van de betreffende landen, waarin wij economisch actief zijn. Wij letten erop in het bijzonder in landen met een zwakke interne staatsstructuur, dat wij de uitgangspunten van de onderhavige Code of Conduct bij het eigen handelen respecteren, en moedigen onze zakenrelaties aan om hetzelfde te doen. Indien bestaande nationale regels in strijd zijn met de inhoud van deze Code of Conduct of de binnenlandse situatie het onmogelijk maakt, de verantwoordelijkheden m.b.t. het respecteren van de mensenrechten onbeperkt na te komen, moeten wij manieren vinden, de uitgangspunten van de internationaal erkende mensenrechten en de inhoud van de onderhavige Code of Conduct desondanks te garanderen. Bijdrage aan de maatschappij Wij, de firma KÜBLER, zien onszelf als onderdeel van de maatschappij, waarin wij zakelijk actief zijn. Wij leveren door onze zakelijke activiteiten een bijdrage aan het welzijn, de bevordering en duurzame ontwikkeling. Wij houden rekening met de directe en indirecte gevolgen van onze zakelijke activiteiten voor de maatschappij en het milieu en stellen alles in het werk, de belangen vanuit economisch, sociaal en ecologisch oogpunt met elkaar in evenwicht te brengen. Wij respecteren en accepteren de verschillende wettelijke, maatschappelijke, culturele en sociale achtergronden van de betreffende landen, waarin wij onze activiteiten uitoefenen, en erkennen de structuren, gebruiken en tradities van deze landen. Indien deze in conflict komen met hier genoemde uitgangspunten, zullenwij het gesprek met onze zakelijke partners aangaan en proberen hun begrip en acceptatie te bewerkstelligen. Ethische bedrijfsvoering en integriteit Wij, de firma KÜBLER, gaan uit van een eerlijke bedrijfsvoering en eerlijke concurrentie, rekening houdend met de industriële eigendomsrechten van derden evenals de regels ten aanzien van kartelvorming en mededinging. Wij wijzen iedere vorm van corruptie en omkoperij af en houden ons op passende wijze aan de principes van een verantwoordelijke bedrijfsvoering, d.w.z. transparantie, verantwoordelijkheid, openheid en integriteit. Onze handelspartners zullen fair worden behandeld. Overeenkomstenmoeten worden nageleefd, ten minste indien de randvoorwaarden niet fundamenteel worden gewijzigd. Algemeen ethische waarden en principes moeten worden gerespecteerd, in het bijzonder ten aanzien van de menselijke waardigheid en internationaal erkende mensenrechten. 2. EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN De bescherming van de mensenrechten is een plicht van ieder land, waarin wij zakelijk actief zijn. Ter ondersteuning van deze plicht van het land ten aanzien van de handhaving van de mensenrechten op zijn territorium moeten wij, als firma KÜBLER, deze mensenrechten eerbiedigen. Wij moeten door onze activiteiten vermijden, dat de mensenrechten op enigerlei wijze worden geschaad en eventuele nadelige gevolgen ten aanzien van de mensenrechten, waarbij wij betrokken zijn, proberen te voorkomen. Om onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de eerbiediging van mensenrechten te nemen, moeten wij het risico op grove schending van de mensenrechten en de wijze en context van onze handelsactiviteiten uitermate zorgvuldig laten controleren (Due Diligence). Deze zorgvuldigheidsplicht moet tevens de noodzakelijke 2

5 procedures ter bepaling, voorkoming, verminderen en een eventueel herstel van potentieel nadelige gevolgen met betrekking tot de mensenrechten bevatten en zich tot deze nadelige gevolgen met betrekking tot de mensenrechten uitstrekken, die wij zelf veroorzaken of waaraan wij bijdragen of die als gevolg van onze zakelijke relaties echtstreeks met onze handelsactiviteiten, onze producten of diensten, verbonden zijn. 3. ARBEIDSRECHTEN EN -VOORWAARDEN Wij, de firma KÜBLER, nemen de arbeidsnormen van de internationale arbeidsorganisatie in acht en creëren een veilige en menswaardige werkomgeving. Vrijheid van vakbond en het recht op collectieve onderhandelingen Wij, de firma KÜBLER, eerbiedigen het recht van de werknemer en werkgever, zonder voorafgaande toestemming en naar eigen keuze organisaties te vormen, die de bevordering en bescherming van de belangen van de werknemers of de werkgevers tot doel hebben, tot deze organisaties toe te treden en hun vertegenwoordigers vrij te kiezen. Wij eerbiedigen het recht van de werknemers en werkgevers, collectieve onderhandelingen over salaris- en arbeidsvoorwaarden te voeren. Werknemers mogen door hun lidmaatschap in een werknemersorganisatie geen nadelige gevolgen ten aanzien van hun functie ondervinden. In landen, waarin de basisprincipes van vrijheid van vereniging en vergadering en het recht tot collectieve onderhandelingen niet gerespecteerd worden c.q. de uitoefening van deze rechten beperkt of verboden is, moeten wij onze werknemers toestaan, eigen vertegenwoordigers te kiezen, waarmee zij een gesprek over werkplekgerelateerde vraagstukken kunnen voeren. Wij moeten het recht van onze werknemers, klachten in te dienen, zonder dat zij daarvan op welke wijze dan ook nadelige gevolgen van ondervinden; deze klachten moeten op passende wijze worden behandeld. Verbod op dwangarbeid Economische activiteiten die onder dwang, verplichte rekrutering, in slavernij of lijfeigenschap moeten worden uitgevoerd, zijn voor ons onacceptabel. Dit omvat iedere vorm van arbeid of dienstverlening, die van een persoon onder dreiging van een straf wordt verlangd en waarvoor deze persoon zich niet vrijwillig beschikbaar heeft gesteld. Verbod op kinderarbeid en bescherming van jonge werknemers Wij, de firma KÜBLER, zetten ons actief in voor de afschaffing van kinderarbeid. Wij houden rekening met de betreffende, wettelijk vastgelegde minimumleeftijd voor het uitvoeren van een functie of arbeid, die overeenkomstig de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie niet lager mag zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht eindigt, en niet onder 15 jaar mag liggen. In het kader van het aanstellingsbeleid moet kinderarbeid, door middel van geschikte maatregelen voor het vaststellen van de leeftijd, worden voorkomen. Indien wij constateren dat sprake is van kinderarbeid, moeten wij de noodzakelijke maatregelen voor hulp en sociale re-integratie opstarten, waarbij het welzijn en de bescherming van het kind te allen tijde centraal staat. Wij nemen jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar alleen in dienst, indien de uit te voeren werkzaamheden en arbeidsomstandigheden het leven, de gezondheid en zedelijkheid van de betreffende jongeren niet in gevaar brengen en zij bovendien passend, op de functie gericht onderwijs of een beroepsopleiding in de betreffende economische branche krijgen. 3

6 Verbod op discriminatie in arbeid en beroep Iedere vorm van discriminatie, uitsluiting of bevoorrechting, die op grond van etnische herkomst, huidskleur, geslacht, religie, politieke mening, nationale afstamming en de sociale herkomst wordt uitgevoerd en ertoe leidt, dat de gelijkheid van gelegenheid of de behandeling in functie of beroep wordt aangetast of hierop een nadelige invloed heeft, is ten strengste verboden. Daarnaast moet het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten bij identieke werkzaamheden worden toegepast. Arbeidstijden Tenzij in de nationale wet of toepasbare tariefregelingen een lager maximaal aantal arbeidsuren is vastgelegd, mag de reguliere arbeidstijd niet meer dan 48 uur per week, exclusief maximaal 12 overuren bedragen. Overuren moeten ten minste conform de betreffende wettelijke of tariefregelingen worden vergoed en het verrichten van werkzaamheden in overuren moet een uitzondering blijven. Wij, de firma KÜBLER, garanderen onze werknemers het recht op rustpauzes op iedere werkdag en houden bovendien te allen tijde de wettelijk vastgelegde feestdagen aan. Na zes opeenvolgende werkdagen moet een vrije dag worden gegarandeerd. Lonen Het wettelijk vastgelegde of volgens de cao toe te passen minimumloon mag niet worden onderschreden. Wij, de firma KÜBLER, houden in de gaten, dat in landen zonder cao-stelsel of wettelijk vastgelegd loonkader de lonen voor regelmatige voltijdarbeid voldoende hoog zijn, om aan de basisbehoeften van de werknemers te voldoen. Tegelijkertijd weten wij, dat de firma KÜBLER niet in haar eentje een menswaardig bestaan kan garanderen, maar dat daarvoor eveneens landelijk aanvullende en andere sociale maatregelen noodzakelijk zijn. Lonen mogen niet worden ingehouden en moeten regelmatig in een voor de werknemer passende vorm worden uitbetaald. Inhoudingen op loon zijn alleen conform de wettelijke of cao-regelingen toegestaan en moeten aantoonbaar zijn vastgelegd. De werknemers worden regelmatig over de opbouw van hun loon of salaris geïnformeerd. Arbeidsverhoudingen De regels van het nationale arbeidsrecht moeten worden nageleefd. Aan de werknemers moet begrijpelijke informatie over de wezenlijke arbeidsomstandigheden, inclusief de werktijden, de vergoeding en de betalings- en afrekeningssystemen ter beschikking worden gesteld. De firma KÜBLER eerbiedigt het recht van werknemers, hun arbeidsverhouding met inachtneming van de daarvoor vastgestelde opzeggingstermijn te beëindigen. Wij zullen ons bovendien inzetten voor de beroepsmatige kwalificaties van de werknemers. Gezondheid en veiligheid op de werkplek Wij, de firma KÜBLER, zullen met inachtneming van de nationale eisen, zo nodig passende maatregelen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op de werkplek treffen, om arbeidsongevallen in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden te voorkomen en de gezondheid van onze werknemers te beschermen. De geldende lokale voorschriften ten aanzien van arbeidsveiligheid, gezondheid en veiligheid op de werkplek, evenals de veiligheid en brandpreventie van en in gebouwen worden nauwgezet opgevolgd, om het risico op ongevallen en beroepsziekten tot een minimum te beperken. Indien nodig en functioneel, wordt een passende beschermende uitrusting aan de werknemers ter beschikking gesteld. In geval van acuut dreigende situaties hebben de werknemers het recht en de plicht, hun werkplek onmiddellijk en zonder toestemming te verlaten. Hulpbehoevende personen zoals jongere medewerkers, jonge moeders en zwangere vrouwen, evenals mensen met een handicap moeten bijzondere bescherming krijgen. 4

7 Menswaardige omgang Wij, de firma KÜBLER, behandelen onze werknemers met waardigheid en respect. Iedere vorm van onwaardige behandeling, misbruik, pesterij en intimidatie, evenals onrechtmatige straffen worden te allen tijde achterwege gelaten. Disciplinaire maatregelen worden schriftelijk en in een voor de werknemer begrijpelijke vorm kenbaar gemaakt. 4. MILIEUBESCHERMING VWij, de firma KÜBLER, voldoen te allen tijde aan de wetten, bepalingen en bestuurlijke praktijken ter bescherming van de mens en het milieu in de landen, waarin wij actief zijn. Wij zullen onze handelsactiviteiten in het algemeen zo uitoefenen, dat wij een bijdrage aan het algemene doel voor een duurzame ontwikkeling leveren. Daarvoor moeten wij een op ons bedrijf afgestemd systeem instellen, waarmee het mogelijk is, onze bedrijfsactiviteiten op schadelijke gevolgen voor het milieu te controleren en alle vereiste en passende maatregelen te nemen, om met inachtneming van de bestaande regionale wetten en regels, iedere belasting van mens en milieu tot een minimum te beperken, schade aan het milieu te voorkomen en al naargelang onze mogelijkheden de noodzakelijke hulp te bieden. Wij streven naar een permanente en duurzame verbetering van de resultaten die onze activiteit op het milieu heeft, door gebruik te maken van geschikte technologieën en productieprocessen die een efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen en energie, evenals een beperking van de emissies bevorderen. Wij maken een welbewuste inschatting van de toegepaste chemicaliën en proberen deze, rekening houdend met de bescherming van het milieu, de arbeidsveiligheid en veiligheid van de gebruikers, zeer zorgvuldig te kiezen en extreem belastende chemicaliën te vervangen. Een correcte afvoer en verwerking van afval, zodat de stoffen in het kader van de kringloopeconomie gerecycled en hergebruikt kunnen worden, is uitermate belangrijk, ervan uitgaande dat dit op grond van de plaatselijke omstandigheden mogelijk is. 5. CONSUMENTENBELANGEN Wij, de firma KÜBLER, treffen geschikte maatregelen om de kwaliteit van de door ons aangeboden producten te garanderen. Wij garanderen, dat onze producten aan alle wetten en regels ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consument voldoen en bij gebruik dus geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid opleveren. De firma KÜBLER houdt ook bij haar informatieverstrekking en verkoop rekening met de belangen van de consument, met name door eerlijke handels-, marketing-, en reclamepraktijken toe te passen en de voorlichting aan de consument te bevorderen. 6. DIERWELZIJN EN NATUURBEHOUD Wij, de firma KÜBLER, houden bij onze handelsactiviteiten rekening met de principes voor het welzijn van de dieren. In de veehouderij en de verwerking van dieren staat het welzijn van de dieren voorop. Wij erkennen de overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) en stemmen onze zakelijke activiteiten hierop af. 7. COMMUNICATIE Wij, de firma KÜBLER, stellen onze werknemers, contractpartners en eventuele derden uitdrukkelijk op de hoogte van de inhoud van deze Code of Conduct. Voor de contractpartners moet aantoonbaar worden vastgelegd, dat het aanhouden van de Code of Conduct in principe gegarandeerd is. Het doorgeven van bedrijfs- en beroepsgeheimen of concurrentiegerelateerde of andere vertrouwelijke informatie is echter op juridische gronden hiervan uitgesloten. 5

8 8. IMPLEMENTATIE EN HANDHAVING Wij, de firma KÜBLER, respecteren de onderhavige Code of Conduct bij al ons handelen. Wij moedigen onze zakelijke partners aan, de Code of Conduct zinvol toe te passen. Wij ondersteunen onze zakelijke partners daarbij, hun eigen leveringsketen zodanig vorm te geven, dat de rechten van de mens en medewerkers gerespecteerd en de arbeidsomstandigheden continu verbeterd worden. In de zin van een goed Corporate Governance (ondernemingsbestuur) verankeren wij de in de Code of Conduct genoemde beginselen ten aanzien van een verantwoordelijke bedrijfsvoering in onze strategische en operationele managementsystemen. 6

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Gedragsregels van GEA AG

Gedragsregels van GEA AG Gedragsregels van GEA AG Bochum 05.06.2003 Overeenkomst over de principes van sociale verantwoording / Gedragsregels van GEA AG Preambule GEA AG verklaart nadrukkelijk als wereldwijd actieve onderneming

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Code of Conduct ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Inhoud ara Code of Conduct...3 Regel 1: Geen kinderarbeid...4 Regel 2: Geen dwangarbeid...4 Regel 3:

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL INLEIDING Als ketenspeler die wereldwijd opereert rusten op Superunie bepaalde verantwoordelijkheden. In dat kader streven wij er naar maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners CODE OF CONDUCT voor leveranciers en Business Partners Versie: 2.0 Geldig vanaf: 01.01.2015 Contactgegevens: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München, Duitsland

Nadere informatie

SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT. April 2014-Dutch translation

SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT. April 2014-Dutch translation SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT April 2014-Dutch translation INHOUD INLEIDING 3 ZAKELIJKE INTEGRITEIT 4 MENSENRECHTEN EN GRONDBEGINSELEN ARBEIDSRECHT 5 Uitsluiting van alle vormen van dwangarbeid 5 Afschaffing

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfsprincipes Ethiek

Bedrijfsprincipes Ethiek Bedrijfsprincipes Ethiek Gedragscode Doel van de gedragscode In deze gedragscode hebben wij onze normen en de verwachtingen ten aanzien van ons dagelijks gedrag schriftelijk bindend vastgelegd, met als

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

VERKLARING VAN RENAULT INZAKE FUNDAMENTELE ARBEIDSRECHTEN

VERKLARING VAN RENAULT INZAKE FUNDAMENTELE ARBEIDSRECHTEN VERKLARING VAN RENAULT INZAKE FUNDAMENTELE ARBEIDSRECHTEN De groei- en concurrentiestrategie van RENAULT is gebaseerd op vakmanschap, kwaliteit en aantrekkelijkheid van producten, tevredenheid van klanten,

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

C&A. Produc ten. N.B.: Dit is een vertaling van een Engelse tekst. Alleen de oorspronkelijke Engelse versie is juridisch bindend.

C&A. Produc ten. N.B.: Dit is een vertaling van een Engelse tekst. Alleen de oorspronkelijke Engelse versie is juridisch bindend. C&A r oo v e d o c s Gedrag n va rs ie c n a r Leve Produc ten N.B.: Dit is een vertaling van een Engelse tekst. Alleen de oorspronkelijke Engelse versie is juridisch bindend. - april 2015 - Inleiding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP Module V 1.3 Geldig vanaf: 01.07.2015 Verpflicht vanaf: 01.10.2015 Nederlandse Versie N Beheerspunt vereisten WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER(S)

Nadere informatie

2012 MVO Jaarverslag

2012 MVO Jaarverslag 2012 MVO Jaarverslag MVO-beleid Tomingroep Als mensontwikkelbedrijf werkt Tomingroep aan duurzaamheid in de volle breedte. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen in samenwerking

Nadere informatie

Internationaal ondernemen: maatschappelijk verantwoord met de OESO-richtlijnen

Internationaal ondernemen: maatschappelijk verantwoord met de OESO-richtlijnen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Internationaal ondernemen: maatschappelijk verantwoord met de OESO-richtlijnen omesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberra

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Verklaring betreffende de Bedrijfsprincipes

Verklaring betreffende de Bedrijfsprincipes Verklaring betreffende de Bedrijfsprincipes Kosmos Energy werd opgericht in 2003 met als doel waarde te creëren voor al onze stakeholders: onze beleggers, werknemers en de overheden en burgers van onze

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 3»Integer gedrag beschouwen wij als essentiële voorwaarde voor een op vertrouwen gebaseerd

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Gedragscode voor Leveranciers

Gedragscode voor Leveranciers Gedragscode voor Leveranciers 2013 1 Inleiding door Duncan Palmer, Financieel hoofddirecteur Reed Elsevier Wij stellen hoge normen aan ons zakelijk en individueel gedrag zoals omschreven wordt in de ethische

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004)

Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004) 19-06-1997 Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004) Bekrachtiging, verbindend verklaring: Goedgekeurd bij art. 2 Decr. Vl. Parl. 17 juli 2000 (B.S.,

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGSCODE

ALGEMENE GEDRAGSCODE 1 ALGEMENE GEDRAGSCODE Ferrero vereist van haar leveranciers, handelspartners, handelaars, onderaannemers, distributeurs, verkopers en hun werknemers: dat ze zich aan de waarden van Ferrero houden en dat

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Bedrijfsprincipes Ethiek

Bedrijfsprincipes Ethiek Bedrijfsprincipes Ethiek Gedragscode 01 Doel van de gedragscode In deze gedragscode hebben wij onze normen en de verwachtingen ten aanzien van ons dagelijks gedrag schriftelijk bindend vastgelegd, met

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

De Bekaert Gedragscode

De Bekaert Gedragscode De Bekaert Gedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het Bekaert Group Executive Eerste uitgave: 1 december 2004 Tweede herziene uitgave: 1 maart 2009 Code of conduct 1 De Bekaert Way Beste Bekaert-collega

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Gedragsregels. voor uitzendondernemingen

Gedragsregels. voor uitzendondernemingen Gedragsregels voor uitzendondernemingen Gedragsregels voor uitzendondernemingen Er bestaat behoefte aan flexibele arbeid, zowel bij werknemers als bij werkgevers. Uitzendondernemingen voorzien in die behoefte

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Deichmann. Gedragscode

Deichmann. Gedragscode Deichmann Gedragscode Deze DEICHMANN-gedragscode omvat de BSCI-gedragscode versie 1/2014. De DEICHMANN-groep heeft de BSCI-gedragscode erkend en aangepast aan een eigen lay-out om beter te kunnen bijdragen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL INLEIDING Wij bestaan..dus wij denken, wij doen, wij handelen, geven en ontvangen, gebruiken, belasten en consumeren. En daarmee voegen wij iets toe:

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

VFI-gedragscode 2 mei 2000

VFI-gedragscode 2 mei 2000 VFI-gedragscode 2 mei 2000 INHOUD I. Ter inleiding II. De belanghebbenden III.Basiswaarden IV.Uitwerking van basiswaarden V. Slotbepalingen I. Ter inleiding De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Voor een beter milieu.

Voor een beter milieu. Voor een beter milieu. Milieubewust ondernemen, in uw voordeel De zorg voor een beter klimaat zit Berendsen in de genen. We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden, en daarom leveren

Nadere informatie

b) de werknemersvertegenwoordigers de informatie te verstrekken die nodig is voor zinvolle onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden;

b) de werknemersvertegenwoordigers de informatie te verstrekken die nodig is voor zinvolle onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden; V. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSVERHOUDINGEN Ondernemingen behoren, binnen het kader van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de heersende gebruiken op het gebied van arbeidsverhoudingen en tewerkstelling

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag

Nadere informatie

2 Coolcat Code Of Conduct V2.0_NL

2 Coolcat Code Of Conduct V2.0_NL Inhoud 1. Introductie... 2 2. Doel... 3 3. Integriteit... 4 4. Arbeidsomstandigheden bij leveranciers... 6 5. Milieu, gezondheid en veiligheid... 8 6. Naleving... 9 COOLCAT FASHION B.V. Versie: 2013_NL

Nadere informatie