Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2"

Transcriptie

1

2 Inleiding Het internet verandert! Waar we het enkele jaren geleden alleen moesten doen met het bezoeken van statische webpagina s en gebruik van e mail, zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om met het internet bezig te zijn. Toepassingen als YouTube, Flickr, Weblogs en Hyves zijn nog maar het begin. Met de verandering in het gebruik en het aanbod van internet, veranderen ook de zoekmachines.uitalleaanwezigecontentmoetenzijhetjuisteresultatenlijstjetonenalsuergensop zoekt. Dit lijstje van content kan dus bestaan uit webpagina s, foto s, maar tegenwoordig ook uit video senplattegronden.ditfenomeenwordtuniversalsearchgenoemd. Het inzetten van al deze soorten content vergt een geheel andere aanpak voor bedrijven om op internet actief te zijn en dit geldt niet alleen voor betere resultaten in zoekmachines. Dit praktisch rapport heeft als doel de mogelijkheden van Universal Search in kaart te brengen en duidelijk te krijgenhoeuniversalsearchteintegrerenisinhethuidiginternetmarketingbeleidvantribalinternet MarketingBV. PraktischrapportUniversalSearch 2

3 Voorwoord Ditonderzoeksrapportishetresultaatvanviermaandenonderzoek,indeeersteweekvanaprilben ikbegonnenaanmijnonderzoekenadviesrapportoveruniversalsearch.ditpraktischrapportiseen afgeleidevandebevindingenuithetonderzoeksrapport. DeintroductievanUniversalSearchisdeaanleidinggeweestvoorTribalInternetMarketingomeen onderzoektestartennaaruniversalsearch.hoeoptimaliseertuvooruniversalsearchenwaarliggen de commerciële mogelijkheden? Hiervoor is kennis nodig vanuit de markt. Een bron die niet te ontkennen is, is Tribal Internet Marketing zelf. Vooral de vele tips en links in mijn mailbox en bezoekjes aan mijn bureau met de daarop volgende wisselingen van gedachten zijn van onmisbare waardegeweest.omdatiedereenzeerbehulpzaamwashadikhiereenhalfa4kunnenbestedenaan namenvancollega s.omhetmakkelijktehoudenzegiktegenalletribalcollega s:bedankt! Naast de kennis aanwezig binnen Tribal Internet Marketing is er ook kennis van specialisten opgenomenomeencompleetbeeldtescheppenvandenederlandsemarkt.bijhettotstandkomen vanditonderzoekwiliknogeenaantalvanonzeconcullegaebedankenvoordeinputdiezijhebben gegeven. Middels interviews hebben enkele vooraanstaande mensen in de Nederlandse internetmarketing industrie hun medewerking verleend. Dankzij hun medewerking heb ik de juiste inputgekregenomuniversalsearchtevertalennaardenederlandsemarkt.ikwilallereerstjoostde ValkvanOnetomarket,EduardBlacquièrevanOutrideren lastbutnotleast PetervanderGraafvan SearchSpecialistbedanken.Hartelijkdankvoorhetdelenvanjullieinzichten.NaastalleNederlandse specialistenwilikooknogdannysullivanbedankenvoorhetdelenvanzijninternationaleinzichtenin eentelefonischinterview. Dit rapport is een uitgave van Tribal Internet Marketing BV gevestigd te s Hertogenbosch. Tribal InternetMarketingB.V.iseenFullserviceinternetmarketingbureau. KevinVerleg TribalInternetMarketing PraktischrapportUniversalSearch 3

4 Samenvatting Sindsmei2007isdeintroductievanUniversalSearcheenfeit.Naastdereguliere10tekstresultaten worden ook resultaten uit de verticale zoekmachines in de zoekresultaten van Google opgenomen. Doordewijzigingvanpresentatiekanhetzijndatwebpagina sdievoordeintroductievanuniversal Searchindetop3positiesstondennueenaantalpositieshebbenverlorendoordeaanwezigheidvan video,nieuws,imagesenlokaleresultatenindezoekresultatenvangoogle(serp). In de VS zijn rijke Universal Search resultaten zichtbaar, in Europa begint Universal Search mondjesmaat zichtbaar te worden. Dat de functionaliteiten zich net als in de VS ook in Nederland gaanuitbreidenisonvermijdelijk.ineuropazitten InternetMarketeersineenbevoorrechtepositie, de kennisoverdracht vanuit de VS geeft collegae in Europa en specifiek Nederland een voorsprong. DooraandehandvandebevindingenindeVSalvastteoptimaliserenvoorGoogle.nl.Hetadviesis om op tijd te beginnen voordat de early majority Universal Search opmerkt en de concurrentie toeneemt. De meningen over Universal Search zijn verdeeld. Het feit blijft dat Universal Search een nieuwe aanpak vereist op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Waar voorheen voornamelijk geschreven content belangrijk was, onderstreept Universal Search het belang van de diversiteit van contentopdewebsite.ermoetslimmerwordennagedachtoverhetpersbeleidenhetplaatsenvan Images,Audio,Videoopdewebsite.Decontentdientzogeplaatstengeoptimaliseerdtewordendat zegoedmogelijkwordengevondenindezoekmachines. Voordaterwordtbegonnenmethetoptimaliserenvancontentishetbelangrijkomteverplaatsenin de doelgroep. Google registreert per zoekwoord het klikgedrag van de gebruiker en past de presentatievanresultatendaaropaan.opbasisvandeinformatiebehoeftevandegebruikerweegt Google af welke verticale zoekmachines op een zoekwoord worden toegevoegd aan de SERP in de vormvaneenuniversalsearchresultaat. Universal Search moet worden gezien als een extensie van de huidige online en offline marketing activiteitenenvereisteenbrederekijkopseo.degrootstevalkuilishetéénopéénconverterenvan Offline mediamateriaal voor Universal Search: Op het internet gelden andere regels dan voor de massamedia en dient er zorgvuldig te worden omgegaan met de conversie van massamedia naar online. Eengroterediversiteitaanonlinemediaspecifiekbedoeldvoorhetinternetisdeoplossing.Stimuleer hetdelenvancontentdoorvideoenafbeeldingenteplaatsenopbijvoorbeeldflickrenyoutube.dit document voorziet in de richtlijnen om media geschikt te maken voor Universal search. Zorg voor meervariatievanmediaopdewebsiteenoptimaliseerdezewaarmogelijk.zorgvoorrelevantieinde context van een video of image, de onderneming moet in het achterhoofd houden dat content bedoeldvooruniversalsearchresultateneenaanvullinghorentezijnopdeinformatiebehoeftevan degebruiker. HetisaanteradenomnaastdewebsiteeenSEOgeoptimaliseerdeweblogtebeginnen,voorzienvan nieuwsoverdeondernemingendemarktwaarindeondernemingzichbevindt.eenweblogkanhet podiumwordenomgeschrevenartikelentevoorzienvananderecontentnaastgeschreventekstzoals YouTube filmpjes en Illustraties: met relevante contextinformatie. Garanties op het behalen van UniversalSearchresultatenkunnennietgegevenworden,hetiseenprocesvoordelangetermijnen vereisteencontinuemonitoring.dooreengroterediversiteitaanmediateoptimaliserenkunnenop denduurgoedeuniversalsearchresultatenbehaaldworden. PraktischrapportUniversalSearch 4

5 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...7 Experimenteelkarakter 7 1 WatisUniversalSearch? WaaromUniversalSearch? UniversalSearchofblendedsearch? Verticalezoekmachineswordenpopulairder Watbetekentditvoorinternetmarketeers? 12 2 AfbeeldingoptimalisatievoorGoogle OptimaliserenvoorGoogle Originaliteit Kwaliteit Extensie Bestandsnaam Tags Intentie Depagina Updaten Persberichten 17 3 OptimalisatievoorGoogleMaps AanmeldenvoorGoogleMaps Panoramio Hetvermeldenvandecontactgegevens UpdatedeWHOISinformatie Vermeldingvantelefoonnummer Contactus Variatiesvanplaatsnamen Locatieindetitelverwerken Aanmeldenbijdirectories Linkbuildingvoorlokaleondernemingen 22 4 Optimaliserenvanvideo EenaantalfeitenuitdeVSoverdeconsumptievanYouTube: OptimalisatieOn pagevooryoutube/googlevideo Viraalverspreidenvanvideo Videooptimalisatiebuitenvideosites 27 5 Optimaliserenvancontentvoornieuws WatisGoogleNieuws? VerschijneninGoogleNieuws AanmeldenvoorGooglenieuws GeeneigenGoogleNieuwspaginamaartochinGoogleNieuwsverschijnen Overtuigen Hetoptimaliserenvaneenpersbericht 34 6 Productsearch...36 PraktischrapportUniversalSearch 5

6 6.1 AutomatischevermedlinginGoogleProductsdankzijeenXMLdatafeed Productinformatie Productnaam Omschrijving Categorie Afbeeldingen Indienhulpnodig GoogleProducts,succesinNederland? 38 7 GoogleBooksearch GoogleOnebox Aandeslag Eenanalysevandebeschikbareonlinecontentopdewebsite Maakeenanalysevandebeschikbareofflinecontent Weblog Waarkandeondernemingvoorzieninextracontent UniversalsearchenAdWords Wijzijnugraagvandienst! Aanbevelingen Afbeeldingen LocalSearch GoogleNieuws Video ProductsenBookSearch Actieondernemen Conclusie Bijlagen Begrippenlijst Bronnenlijst Eindnoten...55 PraktischrapportUniversalSearch 6

7 Onderzoeksopzet Dit praktisch rapport is een afgeleide van het onderzoeksrapport. Ter impressie zal ik een korte omschrijvinggevenvanmijnonderzoeksopzet. BijhetinwinnenvaninformatieoverUniversalSearchisgekozenvooreenliteratuuronderzoek,online bronnenonderzoek en expertinterviews. Literatuuronderzoek en bronnenonderzoek leverde voornamelijk artikelen op basis van bevindingen van de Verenigde Staten. De Amerikaanse variant van Google, Google.com is al verder met de implementatie van Universal Search. Het gevolg is dat onderzoeken en bevindingen ook voornamelijk gebaseerd zijn op bronnen afkomstig van de Amerikaansemarkt. Door het hoge aantal bronnen gebaseerd op de Amerikaanse markt, ontstond een tekort aan informatie. De bevindingen en conclusies van de Amerikaanse markt zijn niet een op een te interpreteren voor de Nederlandse markt. Dat heb ik opgelost door middel van expertinterviews. Door interviews te houden met vier specialisten buiten Tribal Internet Marketing. De interviews in combinatie met verschillende specialisten intern heb ik meer inzicht gekregen in de prognoses en gevolgenvoordenederlandsemarkt. Experimenteel karakter Universal Search heeft een hoog experimenteel karakter, iets dat ook de intentie is van Google: De zoekmachine is een gesloten machine. Het optimaliseren voor Google gebeurt dan ook voornamelijkopbasisvanbevindingendoormensenbuitengoogle.vooruniversalsearchgeldtdat Googleweldenieuwefunctionaliteitaankondigtineenofficieelpersberichtviahunperscentrumen een lancering middels een persbericht 2 en een presentatie. In deze berichten wordt functioneel uitgelegd wat Universal Search kan en waar de commerciële mogelijkheden liggen voor ondernemingen.googlesteltdewereldopdehoogtevandeaanwezigheidvandetechniekenhoeu kuntoptimaliserenvoordediverseverticalezoekmachines.maargoedepositieshalenindevormvan UniversalSearchresultatenwordtnietvermeld. Doorhethogeexperimentelekarakterindezoekmachinemarketingindustrieenhethogetempoaan veranderingeneninnovatiesisheteenbranchediezeeraanveranderingonderhevigis.dezefactoren zorgen ervoor dat gedrukte media niet zo geschikt zijn voor het publiceren over Universal Search, aangezien het een statisch medium betreft. Dit is de verklaring voor het relatief hoge aantal online bronnen over het onderwerp Universal Search en zeer weinig of zeer snel achterhaalde gedrukte bronnen. Om die informatie recent te houden heb ik een mix gebruikt van online bronnen en literatuurvoormijnliteratuuronderzoek. PraktischrapportUniversalSearch 7

8 1 Wat is Universal Search? In mei 2007 introduceerde Google Universal Search, met grote gevolgen voor de zoekresultaten. Naast de reguliere tekstresultaten in de zoekmachine onder andere ook afbeeldingen, video s, nieuwsartikelen,productsearch 1 engooglemapsgeïntegreerdinhaarpagina smetzoekresultaten. UniversalSearchgaatomhetintegrerenvanverticalezoekopdrachtenindehorizontalezoekmachine. Een horizontale zoekopdracht is een opdracht die u in de normale zoekmachine van Google (www.google.nl)invoert.horizontaalzoekenzorgtervoordatdegebruikereen brede hoeveelheid aan informatie doorzoekt. Alle verschillende typen media worden doorzocht en in een resultaatpagina getoond met tekstlinkjes. Is de gebruiker meer op zoek naar een specifiek type informatie dan biedt Google de diverse gespecialiseerde zoekmachines die de gebruiker de mogelijkheid bieden om een specifieke interesse of type informatie te doorzoeken. Deze zoekmachines worden Vertical Search Engines genoemd. Voor een compleet overzicht van de verticalezoekmachinesvangoogleendetoepassingverwijsikunaardebijlage. Hetgerichtdoorzoekenvaninformatiezorgtvoormeergerichteantwoordenvoordegebruiker.Een goedvoorbeeldishettabblad afbeeldingenzoeken linksboveningoogle.nl.viadezefunctiekrijgt degebruikerdemogelijkheidzijnzoekresultatentebeperkentotmaareentypecontentbijvoorbeeld het alleen zoeken op afbeeldingen. Andere verticale zoekmachines zijn bijvoorbeeld YouTube met alleen de mogelijkheid om video s te doorzoeken en Google Nieuws dat alleen zoekt in nieuwsresultaten. Voor de specifieke zoekopdrachten doen daarom de verticale zoekmachines hun intrede.hetvoordeelvandittypezoekmachineisdathetsnelzeergerichteinformatieoplevertvoor eenspecifiekonderwerp. Figuur 1. De situatie voor de invoering van Google Universal Search Doordat gebruikers steeds meer gericht op zoek zijn naar informatie ontstond de situatie dat de gebruikerzelfmoestuitmakenwelkezoekmachinehetbesteantwoordzougevenopdevraagvande gebruiker,zoalsgeïllustreerdinfiguuréén.iedereverticalezoekmachineheefteeneigenzoekpagina engeeftopdiepaginaantwoordophetspecifiekegebiedwaardeverticalezoekmachineopereert. Heel veel gebruikers waren niet op de hoogte van het bestaan van deze verticale zoekmachines waardoor deze nauwelijks gebruikt werden. Dit komt de functionaliteit van Google niet ten goede. ZoalsdevoorgaandeillustratieweergeeftwasvoorUniversalSearchiederezoekmachinegescheiden enmoestdegebruikerzelfeengeschiktezoekmachineselecterenvooreencorrectantwoord. PraktischrapportUniversalSearch 8

9 1.1 Waarom Universal Search? De internetgebruiker raakt steeds meer bekend met het zoeken van informatie en gebruikt de zoekmachinevoorsteedsspecifiekerezoekopdrachten.hierbijmakendeverticalezoekmachineshun intredeenwinnengestaagmarktaandeel.zoalseerderaangegevenheeftgooglevooreenheleboel interessegebieden en typen content verticale zoekmachines ontworpen waardoor het voor de gebruikersteedslastigerwordtomdejuiste vertical tevindendiehemkanvoorzienvandejuiste informatie. De vele verticale zoekmachines bij Google zorgen voor verwarring bij de gebruiker, hierover heeft Googlezelfeenstatement: "Youalmostneedasearchengineforalloursearchengines," MarissaMyer,Vice presidentgoogle 2 UniversalSearchmaakthetdegebruikergemakkelijkdoorbijhetopgevenvaneenzoekopdrachtvoor de gebruiker te bepalen welke verticale zoekmachines de gebruiker van meer informatie kunnen voorzienenplaatstdattussendestandaardzoekresultatenvangoogle. Figuur 2. Situatie na de invoering van Universal Search Googlewildegebruikermetdeverticalsmeergerichteinformatiebieden,maardegebruikerisnog nietbekendmetdefunctionaliteitenvaneenverticalezoekmachine.deoplossing:hetintegrerenvan de verticale zoekresultaten in de zoekresultaten van de bekende zoekresultaten pagina van de horizontale Google.nl. PraktischrapportUniversalSearch 9

10 Figuur 3 SERP met Universal Search resultaten EenvoorbeeldvandeintegratievanverticalezoekresultatenindenormaleGoogle.nlstaathierboven afgebeeldinfiguurdrie.dezeresultatenverschijnenbijhetinvoerenvan DarthVader opgoogle.nl. In kader één staan resultaten afkomstig vanuit Google Afbeelding Search, in kader twee staan YouTuberesultatenafkomstigvandevideozoekmachinesvanGoogle:YouTubeenGoogleVideo. Anderevoorbeeldenvanvideo sdiegoedeuniversalsearchresultatenhalenzijndevideoseriesvan willitblend.comenapplegerelateerdeproducten. PraktischrapportUniversalSearch 10

11 1.2 Universal Search of blended search? Universal Search is niet uniek in zijn soort. Ask.com, MSN en recent Yahoo hebben ieder hun eigen variantvanuniversalsearchineenandereinterfacemaarmetdezelfdeintentie:hetpresenterenvan verticalezoekresultatenindehorizontalezoekmachine. De verzamelnaam voor het multimediaal presenteren van zoekresultaten wordt Blended search genoemd. Concurrenten van Google zoals Yahoo en ASK.com bieden de gebruiker ieder hun eigen variant. Universal Search moet dan ook worden gezien als de naam die Google heeft gegeven aan dezepresentatietechniek.dealgemenetermdiedoorgaanswordtgebruiktblijftblendedsearch. In figuur vijf en zes zijn twee resultaten uit het onderzoek van Jupiter research weergegeven. Het onderzoekvanjupiterresearchnaardezeblendedsearchtechniek 3 geeftaandatsindsdeinvoering van Universal Search er meer wordt doorgeklikt op verticale zoekresultaten. Voorheen was het zoeken naar afbeeldingen het meest populair, nu is Google Nieuws de meest bezochte verticale zoekmachine. HetmarktaandeelvanGoogleinNederlandis92,5% 4.VandaardatalleenGoogleinditadvieswordt behandeld.welatendanookask.comenyahoo.comachterwegeinditpraktischrapport. 1.3 Verticale zoekmachines worden populairder Figuur 3 Gebruik verticale zoekmachines voor Universal Search Figuur 36 Gebruik na de introductie van Universal Search Het samenstellen van zoekresultaten uit verschillende verticale zoekmachines op de zoekpagina s zorgtervoordatnieuwsdankzijdeblendedsearchdemeestbezochteverticalezoekmachineisenhet zoekenvanafbeeldingennaardetweedeplaatszakt.detendensisdathetbezoekoveralleverticale zoekmachinesstijgt,gemiddeld7procent.tijdenshetuitvoerenvanditonderzoekwasnogmaar17 procentvandetotalepagina svoorzienvaneenblendedsearchresultaat 5.Eriseenduidelijketrend te zien: het bezoek op de verticale zoekmachines stijgt dankzij Blended search. Het wordt echt interessantnaarmatehettotaalaantalpagina sdatblendedsearchresultatenweergeeftstijgt. PraktischrapportUniversalSearch 11

12 1.4 Wat betekent dit voor internetmarketeers? Universal Search vergt aanpassingsvermogen. Waar eerst de SERP bestond uit de reguliere blauwe linksmetrechtsdeadwordscampagnesisnudeserpvoorzienvanuniversalsearchresultaten.de geschreven tekstresultaten raken hun posities in de resultatenpagina. Deze posities worden vervangen door resultaten van Universal Search uit bijvoorbeeld Google Maps, YouTube/Google video,googleimagesearch,blogsearchofgooglenieuws. UniversalSearchkangezienwordenalseenbedreiging,maarhetbiedtookheelveelmogelijkheden. Doordenieuwelay outvanderesultatenpaginavangoogle szoekmachinewordthetbelangrijkom naast geschreven content ook content te produceren die geschikt is voor Universal Search. Dat betekenteengrotereoutputvanverschillendemediaenhetoptijdondernemenvanactievoordatde concurrentiehetdoet. Als onderneming onderstreept Universal Search het belang van de diversiteit van content op de website.ermoetslimmerwordennagedachtoverhetplaatsenvanafbeeldingen,audioenvideoop de website. De content dient zo geplaatst te worden dat het goed wordt gevonden in de zoekmachines Kijkgedrag van de gebruiker vóór en na de introductie van Universal Search Mensen zijn van nature visueel ingesteld 6. Visuele elementen op de pagina trekken eerder de aandachtdantekst.enquiroresearchheefteeneyetrackingstudyuitgevoerdwaarvaninfiguurzeven tweeresultatenzijningevoegd.hetonderzoekvergelijkthetkijkgedragvangebruikerstenopzichte vandesituatievóórdeintroductievanuniversalsearchendesituatienadeintroductievanuniversal Search. Links zijn de resultaten van voor de introductie, met de zogenaamde Golden Triangle duidelijk zichtbaar. Ieder bedrijf dat organische zoekmachine optimalisatie actief uitvoert wil in die gouden driehoek komen met hun website. Dit was dan ook de enige manier om te bewerkstelligen wantdetekstresultatenkregendemeesteaandachtvandegebruiker. Bij het invoeren van een zoekterm in de horizontale zoekmachine geeft de SERP dankzij Universal Search ook resultaten weer van verticale zoekmachines. Hierdoor wordt het gebruik van verticale zoekmachinesgestimuleerdenbiedtuniversalsearchveelmogelijkhedenvoorinternetmarketeers omnaastderegulieretekstresultatenookteoptimaliserenvoordediverseverticalezoekmachines. Figuur 3 Heatmap SERP zonder Universal Search resultaten Figuur 3 Heatmap SERP met Universal Search resultaten PraktischrapportUniversalSearch 12

13 InfiguurzevenvindturechtsdeheatmapvaneenSERPnadeintroductievanUniversalSearchmet op positie één en vijf een nieuws en een video resultaat. Het kijkgedrag van de gebruiker is meer verspreidoverdepagina,bijillustratieswordthetoogvandegebruikergestimuleerdombuitende golden triangle te kijken en meer verspreid over de pagina te scannen. Voornamelijk opvallend is dat nieuws op positie 5 een langere focus geniet dan een normaal tekstresultaat op positie 5 in de situatie voor de introductie van Universal Search. Het behalen van hoge tekstresultaten is hierdoor geen garantie dat gebruikers ook daadwerkelijk klikken op de link door de komst van Universal Search De gevolgen HetgebruikvanverticalezoekmachineswasvoordeintroductievanUniversalSearchlaag.Hetzijnde gevorderde gebruikers die gericht zoeken in verticale zoekmachines omdat ze weten wanneer een zoekopdrachteenbeterresultaatgeeftineenvandeverticalezoekmachines.doordatdehorizontale zoekmachinevangooglehetmeestgebruiktwerddoorhetgrotepubliekomantwoordtekrijgenop vragen. Logischerwijs heeft de markt voor zoekmachine optimalisatie zich gecentraliseerd op de horizontalezoekmachineenbestaatoptimalisatievoornamelijkuithetoptimaliserenvangeschreven content. DoorUniversalSearchwordthetkijkgedragvandegebruikermeerdiffuus,afhankelijkvandeposities vandeuniversalsearchresultaten.universalsearchkanwordengebruiktomconversieteverhogen opeenwebsite,denkhierbijaaneenvideo impressieopeenproductpaginavaneenonlineshop.de mogelijkhedenvooruniversalsearchligtvoormarketeersduidelijkbijbrandingenhetgenererenvan extratrafficnaardewebsite Andere benadering Universal Search vereist een andere benadering van SEO. Waar voorheen content regeerde bij het bepalenvangoedezoekmachineresultatenkunnenhetnuookvideo svanyoutube,afbeeldingenop dewebsiteoffysiekevermeldingenbinnengooglemapszijn.googlebeoordeeltaandehandvande ingevoerdezoektermenwelkeverticalezoekmachineseventueeleenbeterantwoordkunnenbieden en geeft deze weer in de zoekresultaten van de Google zoekpagina. De gebruiker krijgt dankzij UniversalSearcheenmeergerichtantwoordenditbiedtvolopkansenvoorondernemingen. Door het lezen van dit rapport en de tips bent u zelf in de gelegenheid te inventariseren welke werkzaamhedeneventueelzelfuitgevoerdkunnenwordenbinnendeonderneming Verwijzingen en verklarende woordenlijst Inhetrapportzijnverwijzingenopgenomennaarexternebronnen.Deeindnotenzijnterugtevinden op pagina 55. In het rapport zijn vakgerelateerde termen opgenomen. Voor deze termen is een begrippenlijstopgestelddieuterugkuntvindenoppagina48vanditdocument. PraktischrapportUniversalSearch 13

14 2 Afbeelding optimalisatie voor Google Figuur 4 Afbeeldingen weergegeven in de SERP van Google.nl Situatie: U hebt na het schrijven van een artikel over Google nog een illustratie nodig voor uw persbericht.hetligthetmeestvoordehanddatditeenlogovangooglezelfwordtenutiktingoogle dezoektermen: Googlelogo in.ditgeefteenresultaatzoalsweergegeveninfiguuracht. Wezienindetopresultateneenafbeeldingresultaatnaarvorenkomenmetdaarindrievariatiesop hetgooglelogo(1).nukanhetweergevenvanafbeeldingennietalleeneeninformatiefdoeldienen zoals in het voorbeeld maar ook zakelijke doeleinden. Afbeeldingresultaten zijn een ideale mogelijkheidomeenproductofdienstvisueeltepresenterenindeserpvangoogle.indienuniversal Searchresultatengetoondwordenmetafbeeldingresultaten,klikt36procentvandegebruikersinde VSopafbeeldingen 7.Hetkanduszeerinteressantzijnomalsondernemingindezeresultatenvoorte komeninuniversalsearch. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vereisten van de afbeelding zelf en de mogelijkheden om afbeeldingentepublicerenopsitesvanpopulairesocialcommunitiesmeteenfocusopfoto szoals Flickr en Picasa Web Albums. Daarna wordt de context rondom een afbeelding behandeld: welke factorenzijnvaninvloedopdepopulariteitvaneenimage? 2.1 Optimaliseren voor Google Het plaatsen van een afbeelding kan via meerdere kanalen. Als basis kan een afbeelding geplaatst wordenopdeeigenwebsite.daarnaastishet,afhankelijkvanwaterafgebeeldstaatenderelevantie vanhetonderwerp,mogelijkomtekiezenvoorhetplaatsenopfotocommunitieswaarvanflickreen vandegrootsteisopditmoment. De kern bij het optimaliseren is relevantie: zorg dat alle uitingen die aan een afbeelding gekoppeld kunnen worden zo relevant mogelijk zijn. Er zijn twee factoren belangrijk voor het goed scoren op afbeeldingen:bedenkwatdegebruikerpreciesvoorzoekwoordenzalinvoerenbijhetzoekennaarde afbeelding. En kijk daarbij naar de concurrentie: op welke zoekwoorden optimaliseren zij PraktischrapportUniversalSearch 14

15 afbeeldingen? De kunst is om een strategie te verzinnen die én aansluit op het zoekgedrag van de gebruikeréngoedepositiesbehaalttenopzichtevandeconcurrentie. Tip: Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van informatie afbeeldingen niet alleen de populaire zoekwoordenvoorkomen:erbestaateengrotekansdatdeconcurrentienamelijkhaarafbeeldingen optimaliseert op deze woorden en dat daardoor de concurrentie hoog is. Dit is per branche verschillend.zorgnaastdezepopulairetagsvooronderscheidendeinformatie,zokuntudegebruiker op specifiekere zoekopdrachten van dienst zijn door niche woorden te vermelden bij uw image. Probeer naast populaire zoektermen ook te optimaliseren voor alternatieve woorden. Door alternatieve zoektermen te gebruiken zorgt u ervoor dat topresultaten kunnen worden gehaald op zoekwoorden waarvan het hoogstwaarschijnlijk is dat de gebruiker hier ook op zoekt en de concurrentieomzeilt. 2.2 Originaliteit Bijproductenofdienstenwordenvaakstockfoto s gebruikt voor het visueel presenteren van productenendiensten.stockfoto szijnstandaard foto s die worden aangeleverd vanuit de producent van het product om te gebruiken bij marketing activiteiten van de reseller. Voornamelijk bij de presentatie van producten gebruiken retailers vaak de foto s van de producent. Door te beginnen met het branden vandefoto szorgtuervoordatbijhetverschijnen van afbeeldingen in de zoekresultaten opvalt vanwegedeafwijkendeillustratietenopzichtevan anderen. De beste oplossing is om zelf foto s te maken van het product en deze te voorzien van uw logo, URL of trademark zoals in figuur negen (3). Dat geeft de mogelijkheid een afbeelding te onderscheidenvandeconcurrentieenmeertraffictegenereren. 2.3 Kwaliteit Zorg dat de afbeeldingen van goede kwaliteit zijn. Neem een resolutie waarbij de gebruiker het product voldoende herkent in de thumbnails van zoekmachine resultaten. Een hoger contrast zal daarbijookinhetvoordeelwerken.contrastisnodigvoordegebruikeromdefototeherkennenin derelatiefkleinethumbnailsindezoekmachineresultaten. 2.4 Extensie De afbeeldingen worden het best geïndexeerd als ze in.jpg formaat staan. Google ziet.jpg ook daadwerkelijkalsafbeeldingen,formatenals.gifwordensnelgezienalsgrafischebestandenmet256 kleuren en worden daardoor uitgesloten van zoekmachines. Bijkomend effect is dat.gif doorgaans vanminderekwaliteitisdan.jpg. 2.5 Bestandsnaam Zorg dat de bestandsnamen zo goed mogelijk overeenkomen met wat er afgebeeld wordt op de illustratie.dezebestandsnaamwordtweergegevenonderdezoekresultatenbijafbeeldingsearch.zo kandegebruikerdirectzienwatdeillustratiepreciesinhoudt. 2.6 Tags Figuur 65 Branding een afbeelding door letsgodigital.com Indien de mogelijkheid er is om zoektermen in te voeren bij de afbeeldingen, Is wederom de relevantie zeer belangrijk. Samen met de omschrijving van wat precies getoond wordt op de afbeelding. Indien de foto wordt gepubliceerd via social sites zoals Flickr.com, maak dan handig gebruik van de tag functie. Hierbij geldt weer: Zorg voor de juiste Tags die de lading van uw PraktischrapportUniversalSearch 15

16 afbeelding dekken. Daarbij kunnen foto s aangemeld worden bij interessegroepen, geografische informatie toevoegen en thema s gekoppeld worden aan de image. Dit alles zorgt voor een groter gewichtindegooglezoekmachine.eenvoorbeeldhiervanstaatweergegeveninfiguurtien. Een relevante Alt tag is zeer belangrijk voor de vindbaarheid van de image. De ALT tag is een korte vermelding van de inhoud, deze ALT tags worden normaliter gebruikt als alternatieve tekst als de afbeelding niet wordt geladen of wordt opgelezen bij de speech functie voor doven en slechthorenden (2). Deze ALT tekst wordt door Google meegenomen in de beoordeling van de image. Houd hierbij wel in degatendatdealttekst tothepoint is.het heeft geen zin om lange teksten in deze ALT teksten te plaatsen, dit wordt door de zoekmachine gezien als spam en zorgt ervoor dat Google de afbeelding een lagere positie geeft. Figuur 87 ALT tekst 2.7 Intentie Niet iedereen is op zoek naar het product of de dienst zelf. Vaak zijn gebruikers op zoek naar een afbeelding die in de context ligt van het hoofddoel van de optimalisatie. Een voorbeeld in de hotelbranche: naast afbeeldingen van het hotel optimaliseren kan dan ook worden gedacht aan illustratiesdieindecontextvanhethotelliggen.denkaanafbeeldingenvandeomgeving,liggingen lokale trekpleisters. Bij producten kan het gaan om foto s van het productieproces of belangrijke onderdelen.eenlaatstefactorisintentie:hetisbelangrijkomerachtertekomenmetwelkeintenties een gebruiker zoekt naar een image, het zogenaamde user intent. Natuurlijk moeten deze foto s eveneensgeoptimaliseerdwordenvolgensdezestappenomgoedresultaatteboeken. 2.8 De pagina Deoptimalisatievandepaginawaardeimageopstaatisnetzobelangrijkalshetoptimaliserenvan deafbeeldingenzelf.hetoptimaliserenkanvolgensdegebruikelijkeseotechniekenvoorgeschreven content. Natuurlijk dient de tekst relevante informatie te bevatten met betrekking tot de afbeeldingen Caption Eencaptioniskorteomschrijvingvanwateropde afbeeldingafgebeeldis,ziefiguur11(1)vooreen voorbeeld. In een caption kunt u meer informatie kwijt dan in de ALT tags. Een caption aanmaken is voor ieder content management systeemverschillend.zorgerechtervoordatdeze eveneensindecontextblijftvanderestzodatde boodschap richting internetgebruikers en Google hetzelfdeblijftengeenverwarringveroorzaakt Locatie Figuur 8 Voorbeeld van een caption Afbeeldingen horen op een locatie te staan waar de Googlebot de afbeeldingen ook daadwerkelijk kan indexeren. Dit bestand geeft de mogelijkheid om zoekmachines instructies te geven mappen niet te indexeren. De meeste websites zijn voorzien van een Robots.txt bestand. Controleer dit bestand en de structuur van de website dat er geen nofollowtagsoplocatiesvermeldzijnwaardeafbeeldingengehostzijn. PraktischrapportUniversalSearch 16

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten

De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten Auteur: Marieke Botman Amsterdam www.mariekebotman.nl Laatst geüpdate: 5 februari 2015 Voorwoord Dit rapport is geschreven door Marieke Botman. Ik

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden Zoekmachinemarketing: een overzicht 1 Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden eieren. In dit hoofdstuk bieden we u een inleiding in de wondere wereld van zoekmachinemarketing en maken we

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Google AdWords & online adverteren. Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken. Alex van Ginneken

Google AdWords & online adverteren. Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken. Alex van Ginneken Google AdWords & online adverteren Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 SEO - Ruudhanou.com 2013 p.1 INHOUDSOPGAVE Waarom zoekmachineoptimalisatie?

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

HANDLEIDING SEARCH ENGINE OPTIMIZATION HANDLEIDING SEARCH ENGINE OPTIMIZATION HOE KUN JE HET BEST JE DAWANDA SHOP OPTIMALISEREN - SEO, SOCIAL MEDIA EN LINK BUILDING Martina Carucci Handleiding Search Engine Optimization DEEL I DAWANDA SEO GUIDE

Nadere informatie

EBOOK. 59 veelgestelde vragen over SEO en Online Marketing beantwoord. + 3 bonusvragen

EBOOK. 59 veelgestelde vragen over SEO en Online Marketing beantwoord. + 3 bonusvragen EBOOK 59 veelgestelde vragen over SEO en Online Marketing beantwoord + 3 bonusvragen Regelmatig krijg ik vragen of kom ik vragen tegen over zoekmachine optimalisatie en online marketing. Met de tijd door

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Dit ebook is een uitgave van Supair Marketing

Dit ebook is een uitgave van Supair Marketing INHOUD Voorwoord Pagina 3 Introductie Pagina 4 SEO Mythes Pagina 5 Conclusie Pagina 22 Het Team Pagina 23 VOORWOORD In het afgelopen decennium van SEO hebben we een opmerkelijke verandering waargenomen

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie

www.omnipotential.nl 1

www.omnipotential.nl 1 www.omnipotential.nl 1 Beste lezer, Bedankt voor het downloaden van dit rapport. In dit rapport staan ruim 25 tips om meer resultaat uit je bedrijfswebsite te halen. Sommige tips lijken voor de een logisch,

Nadere informatie

Zoekmachines hoe laat je ze voor je werken?

Zoekmachines hoe laat je ze voor je werken? WHITEPAPER Zoekmachines hoe laat je ze voor je werken? Auteur: Elsie Hijstek Coördinator Kwaliteit & Informatiebeveiliging Copyright 2013, Zig Websoftware B.V. Samenvatting Het is juli, 30 C het zwembad

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Web Marketing Checklist. 300+ Online Marketing Tips

Web Marketing Checklist. 300+ Online Marketing Tips Web Marketing Checklist 300+ Online Marketing Tips Web Marketing Checklist Deze checklist bevat ruim 300 tips, die je kunnen helpen bij het maken, aanpassen, finetunen of optimaliseren van uw website.

Nadere informatie