Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2"

Transcriptie

1

2 Inleiding Het internet verandert! Waar we het enkele jaren geleden alleen moesten doen met het bezoeken van statische webpagina s en gebruik van e mail, zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om met het internet bezig te zijn. Toepassingen als YouTube, Flickr, Weblogs en Hyves zijn nog maar het begin. Met de verandering in het gebruik en het aanbod van internet, veranderen ook de zoekmachines.uitalleaanwezigecontentmoetenzijhetjuisteresultatenlijstjetonenalsuergensop zoekt. Dit lijstje van content kan dus bestaan uit webpagina s, foto s, maar tegenwoordig ook uit video senplattegronden.ditfenomeenwordtuniversalsearchgenoemd. Het inzetten van al deze soorten content vergt een geheel andere aanpak voor bedrijven om op internet actief te zijn en dit geldt niet alleen voor betere resultaten in zoekmachines. Dit praktisch rapport heeft als doel de mogelijkheden van Universal Search in kaart te brengen en duidelijk te krijgenhoeuniversalsearchteintegrerenisinhethuidiginternetmarketingbeleidvantribalinternet MarketingBV. PraktischrapportUniversalSearch 2

3 Voorwoord Ditonderzoeksrapportishetresultaatvanviermaandenonderzoek,indeeersteweekvanaprilben ikbegonnenaanmijnonderzoekenadviesrapportoveruniversalsearch.ditpraktischrapportiseen afgeleidevandebevindingenuithetonderzoeksrapport. DeintroductievanUniversalSearchisdeaanleidinggeweestvoorTribalInternetMarketingomeen onderzoektestartennaaruniversalsearch.hoeoptimaliseertuvooruniversalsearchenwaarliggen de commerciële mogelijkheden? Hiervoor is kennis nodig vanuit de markt. Een bron die niet te ontkennen is, is Tribal Internet Marketing zelf. Vooral de vele tips en links in mijn mailbox en bezoekjes aan mijn bureau met de daarop volgende wisselingen van gedachten zijn van onmisbare waardegeweest.omdatiedereenzeerbehulpzaamwashadikhiereenhalfa4kunnenbestedenaan namenvancollega s.omhetmakkelijktehoudenzegiktegenalletribalcollega s:bedankt! Naast de kennis aanwezig binnen Tribal Internet Marketing is er ook kennis van specialisten opgenomenomeencompleetbeeldtescheppenvandenederlandsemarkt.bijhettotstandkomen vanditonderzoekwiliknogeenaantalvanonzeconcullegaebedankenvoordeinputdiezijhebben gegeven. Middels interviews hebben enkele vooraanstaande mensen in de Nederlandse internetmarketing industrie hun medewerking verleend. Dankzij hun medewerking heb ik de juiste inputgekregenomuniversalsearchtevertalennaardenederlandsemarkt.ikwilallereerstjoostde ValkvanOnetomarket,EduardBlacquièrevanOutrideren lastbutnotleast PetervanderGraafvan SearchSpecialistbedanken.Hartelijkdankvoorhetdelenvanjullieinzichten.NaastalleNederlandse specialistenwilikooknogdannysullivanbedankenvoorhetdelenvanzijninternationaleinzichtenin eentelefonischinterview. Dit rapport is een uitgave van Tribal Internet Marketing BV gevestigd te s Hertogenbosch. Tribal InternetMarketingB.V.iseenFullserviceinternetmarketingbureau. KevinVerleg TribalInternetMarketing PraktischrapportUniversalSearch 3

4 Samenvatting Sindsmei2007isdeintroductievanUniversalSearcheenfeit.Naastdereguliere10tekstresultaten worden ook resultaten uit de verticale zoekmachines in de zoekresultaten van Google opgenomen. Doordewijzigingvanpresentatiekanhetzijndatwebpagina sdievoordeintroductievanuniversal Searchindetop3positiesstondennueenaantalpositieshebbenverlorendoordeaanwezigheidvan video,nieuws,imagesenlokaleresultatenindezoekresultatenvangoogle(serp). In de VS zijn rijke Universal Search resultaten zichtbaar, in Europa begint Universal Search mondjesmaat zichtbaar te worden. Dat de functionaliteiten zich net als in de VS ook in Nederland gaanuitbreidenisonvermijdelijk.ineuropazitten InternetMarketeersineenbevoorrechtepositie, de kennisoverdracht vanuit de VS geeft collegae in Europa en specifiek Nederland een voorsprong. DooraandehandvandebevindingenindeVSalvastteoptimaliserenvoorGoogle.nl.Hetadviesis om op tijd te beginnen voordat de early majority Universal Search opmerkt en de concurrentie toeneemt. De meningen over Universal Search zijn verdeeld. Het feit blijft dat Universal Search een nieuwe aanpak vereist op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Waar voorheen voornamelijk geschreven content belangrijk was, onderstreept Universal Search het belang van de diversiteit van contentopdewebsite.ermoetslimmerwordennagedachtoverhetpersbeleidenhetplaatsenvan Images,Audio,Videoopdewebsite.Decontentdientzogeplaatstengeoptimaliseerdtewordendat zegoedmogelijkwordengevondenindezoekmachines. Voordaterwordtbegonnenmethetoptimaliserenvancontentishetbelangrijkomteverplaatsenin de doelgroep. Google registreert per zoekwoord het klikgedrag van de gebruiker en past de presentatievanresultatendaaropaan.opbasisvandeinformatiebehoeftevandegebruikerweegt Google af welke verticale zoekmachines op een zoekwoord worden toegevoegd aan de SERP in de vormvaneenuniversalsearchresultaat. Universal Search moet worden gezien als een extensie van de huidige online en offline marketing activiteitenenvereisteenbrederekijkopseo.degrootstevalkuilishetéénopéénconverterenvan Offline mediamateriaal voor Universal Search: Op het internet gelden andere regels dan voor de massamedia en dient er zorgvuldig te worden omgegaan met de conversie van massamedia naar online. Eengroterediversiteitaanonlinemediaspecifiekbedoeldvoorhetinternetisdeoplossing.Stimuleer hetdelenvancontentdoorvideoenafbeeldingenteplaatsenopbijvoorbeeldflickrenyoutube.dit document voorziet in de richtlijnen om media geschikt te maken voor Universal search. Zorg voor meervariatievanmediaopdewebsiteenoptimaliseerdezewaarmogelijk.zorgvoorrelevantieinde context van een video of image, de onderneming moet in het achterhoofd houden dat content bedoeldvooruniversalsearchresultateneenaanvullinghorentezijnopdeinformatiebehoeftevan degebruiker. HetisaanteradenomnaastdewebsiteeenSEOgeoptimaliseerdeweblogtebeginnen,voorzienvan nieuwsoverdeondernemingendemarktwaarindeondernemingzichbevindt.eenweblogkanhet podiumwordenomgeschrevenartikelentevoorzienvananderecontentnaastgeschreventekstzoals YouTube filmpjes en Illustraties: met relevante contextinformatie. Garanties op het behalen van UniversalSearchresultatenkunnennietgegevenworden,hetiseenprocesvoordelangetermijnen vereisteencontinuemonitoring.dooreengroterediversiteitaanmediateoptimaliserenkunnenop denduurgoedeuniversalsearchresultatenbehaaldworden. PraktischrapportUniversalSearch 4

5 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...7 Experimenteelkarakter 7 1 WatisUniversalSearch? WaaromUniversalSearch? UniversalSearchofblendedsearch? Verticalezoekmachineswordenpopulairder Watbetekentditvoorinternetmarketeers? 12 2 AfbeeldingoptimalisatievoorGoogle OptimaliserenvoorGoogle Originaliteit Kwaliteit Extensie Bestandsnaam Tags Intentie Depagina Updaten Persberichten 17 3 OptimalisatievoorGoogleMaps AanmeldenvoorGoogleMaps Panoramio Hetvermeldenvandecontactgegevens UpdatedeWHOISinformatie Vermeldingvantelefoonnummer Contactus Variatiesvanplaatsnamen Locatieindetitelverwerken Aanmeldenbijdirectories Linkbuildingvoorlokaleondernemingen 22 4 Optimaliserenvanvideo EenaantalfeitenuitdeVSoverdeconsumptievanYouTube: OptimalisatieOn pagevooryoutube/googlevideo Viraalverspreidenvanvideo Videooptimalisatiebuitenvideosites 27 5 Optimaliserenvancontentvoornieuws WatisGoogleNieuws? VerschijneninGoogleNieuws AanmeldenvoorGooglenieuws GeeneigenGoogleNieuwspaginamaartochinGoogleNieuwsverschijnen Overtuigen Hetoptimaliserenvaneenpersbericht 34 6 Productsearch...36 PraktischrapportUniversalSearch 5

6 6.1 AutomatischevermedlinginGoogleProductsdankzijeenXMLdatafeed Productinformatie Productnaam Omschrijving Categorie Afbeeldingen Indienhulpnodig GoogleProducts,succesinNederland? 38 7 GoogleBooksearch GoogleOnebox Aandeslag Eenanalysevandebeschikbareonlinecontentopdewebsite Maakeenanalysevandebeschikbareofflinecontent Weblog Waarkandeondernemingvoorzieninextracontent UniversalsearchenAdWords Wijzijnugraagvandienst! Aanbevelingen Afbeeldingen LocalSearch GoogleNieuws Video ProductsenBookSearch Actieondernemen Conclusie Bijlagen Begrippenlijst Bronnenlijst Eindnoten...55 PraktischrapportUniversalSearch 6

7 Onderzoeksopzet Dit praktisch rapport is een afgeleide van het onderzoeksrapport. Ter impressie zal ik een korte omschrijvinggevenvanmijnonderzoeksopzet. BijhetinwinnenvaninformatieoverUniversalSearchisgekozenvooreenliteratuuronderzoek,online bronnenonderzoek en expertinterviews. Literatuuronderzoek en bronnenonderzoek leverde voornamelijk artikelen op basis van bevindingen van de Verenigde Staten. De Amerikaanse variant van Google, Google.com is al verder met de implementatie van Universal Search. Het gevolg is dat onderzoeken en bevindingen ook voornamelijk gebaseerd zijn op bronnen afkomstig van de Amerikaansemarkt. Door het hoge aantal bronnen gebaseerd op de Amerikaanse markt, ontstond een tekort aan informatie. De bevindingen en conclusies van de Amerikaanse markt zijn niet een op een te interpreteren voor de Nederlandse markt. Dat heb ik opgelost door middel van expertinterviews. Door interviews te houden met vier specialisten buiten Tribal Internet Marketing. De interviews in combinatie met verschillende specialisten intern heb ik meer inzicht gekregen in de prognoses en gevolgenvoordenederlandsemarkt. Experimenteel karakter Universal Search heeft een hoog experimenteel karakter, iets dat ook de intentie is van Google: De zoekmachine is een gesloten machine. Het optimaliseren voor Google gebeurt dan ook voornamelijkopbasisvanbevindingendoormensenbuitengoogle.vooruniversalsearchgeldtdat Googleweldenieuwefunctionaliteitaankondigtineenofficieelpersberichtviahunperscentrumen een lancering middels een persbericht 2 en een presentatie. In deze berichten wordt functioneel uitgelegd wat Universal Search kan en waar de commerciële mogelijkheden liggen voor ondernemingen.googlesteltdewereldopdehoogtevandeaanwezigheidvandetechniekenhoeu kuntoptimaliserenvoordediverseverticalezoekmachines.maargoedepositieshalenindevormvan UniversalSearchresultatenwordtnietvermeld. Doorhethogeexperimentelekarakterindezoekmachinemarketingindustrieenhethogetempoaan veranderingeneninnovatiesisheteenbranchediezeeraanveranderingonderhevigis.dezefactoren zorgen ervoor dat gedrukte media niet zo geschikt zijn voor het publiceren over Universal Search, aangezien het een statisch medium betreft. Dit is de verklaring voor het relatief hoge aantal online bronnen over het onderwerp Universal Search en zeer weinig of zeer snel achterhaalde gedrukte bronnen. Om die informatie recent te houden heb ik een mix gebruikt van online bronnen en literatuurvoormijnliteratuuronderzoek. PraktischrapportUniversalSearch 7

8 1 Wat is Universal Search? In mei 2007 introduceerde Google Universal Search, met grote gevolgen voor de zoekresultaten. Naast de reguliere tekstresultaten in de zoekmachine onder andere ook afbeeldingen, video s, nieuwsartikelen,productsearch 1 engooglemapsgeïntegreerdinhaarpagina smetzoekresultaten. UniversalSearchgaatomhetintegrerenvanverticalezoekopdrachtenindehorizontalezoekmachine. Een horizontale zoekopdracht is een opdracht die u in de normale zoekmachine van Google (www.google.nl)invoert.horizontaalzoekenzorgtervoordatdegebruikereen brede hoeveelheid aan informatie doorzoekt. Alle verschillende typen media worden doorzocht en in een resultaatpagina getoond met tekstlinkjes. Is de gebruiker meer op zoek naar een specifiek type informatie dan biedt Google de diverse gespecialiseerde zoekmachines die de gebruiker de mogelijkheid bieden om een specifieke interesse of type informatie te doorzoeken. Deze zoekmachines worden Vertical Search Engines genoemd. Voor een compleet overzicht van de verticalezoekmachinesvangoogleendetoepassingverwijsikunaardebijlage. Hetgerichtdoorzoekenvaninformatiezorgtvoormeergerichteantwoordenvoordegebruiker.Een goedvoorbeeldishettabblad afbeeldingenzoeken linksboveningoogle.nl.viadezefunctiekrijgt degebruikerdemogelijkheidzijnzoekresultatentebeperkentotmaareentypecontentbijvoorbeeld het alleen zoeken op afbeeldingen. Andere verticale zoekmachines zijn bijvoorbeeld YouTube met alleen de mogelijkheid om video s te doorzoeken en Google Nieuws dat alleen zoekt in nieuwsresultaten. Voor de specifieke zoekopdrachten doen daarom de verticale zoekmachines hun intrede.hetvoordeelvandittypezoekmachineisdathetsnelzeergerichteinformatieoplevertvoor eenspecifiekonderwerp. Figuur 1. De situatie voor de invoering van Google Universal Search Doordat gebruikers steeds meer gericht op zoek zijn naar informatie ontstond de situatie dat de gebruikerzelfmoestuitmakenwelkezoekmachinehetbesteantwoordzougevenopdevraagvande gebruiker,zoalsgeïllustreerdinfiguuréén.iedereverticalezoekmachineheefteeneigenzoekpagina engeeftopdiepaginaantwoordophetspecifiekegebiedwaardeverticalezoekmachineopereert. Heel veel gebruikers waren niet op de hoogte van het bestaan van deze verticale zoekmachines waardoor deze nauwelijks gebruikt werden. Dit komt de functionaliteit van Google niet ten goede. ZoalsdevoorgaandeillustratieweergeeftwasvoorUniversalSearchiederezoekmachinegescheiden enmoestdegebruikerzelfeengeschiktezoekmachineselecterenvooreencorrectantwoord. PraktischrapportUniversalSearch 8

9 1.1 Waarom Universal Search? De internetgebruiker raakt steeds meer bekend met het zoeken van informatie en gebruikt de zoekmachinevoorsteedsspecifiekerezoekopdrachten.hierbijmakendeverticalezoekmachineshun intredeenwinnengestaagmarktaandeel.zoalseerderaangegevenheeftgooglevooreenheleboel interessegebieden en typen content verticale zoekmachines ontworpen waardoor het voor de gebruikersteedslastigerwordtomdejuiste vertical tevindendiehemkanvoorzienvandejuiste informatie. De vele verticale zoekmachines bij Google zorgen voor verwarring bij de gebruiker, hierover heeft Googlezelfeenstatement: "Youalmostneedasearchengineforalloursearchengines," MarissaMyer,Vice presidentgoogle 2 UniversalSearchmaakthetdegebruikergemakkelijkdoorbijhetopgevenvaneenzoekopdrachtvoor de gebruiker te bepalen welke verticale zoekmachines de gebruiker van meer informatie kunnen voorzienenplaatstdattussendestandaardzoekresultatenvangoogle. Figuur 2. Situatie na de invoering van Universal Search Googlewildegebruikermetdeverticalsmeergerichteinformatiebieden,maardegebruikerisnog nietbekendmetdefunctionaliteitenvaneenverticalezoekmachine.deoplossing:hetintegrerenvan de verticale zoekresultaten in de zoekresultaten van de bekende zoekresultaten pagina van de horizontale Google.nl. PraktischrapportUniversalSearch 9

10 Figuur 3 SERP met Universal Search resultaten EenvoorbeeldvandeintegratievanverticalezoekresultatenindenormaleGoogle.nlstaathierboven afgebeeldinfiguurdrie.dezeresultatenverschijnenbijhetinvoerenvan DarthVader opgoogle.nl. In kader één staan resultaten afkomstig vanuit Google Afbeelding Search, in kader twee staan YouTuberesultatenafkomstigvandevideozoekmachinesvanGoogle:YouTubeenGoogleVideo. Anderevoorbeeldenvanvideo sdiegoedeuniversalsearchresultatenhalenzijndevideoseriesvan willitblend.comenapplegerelateerdeproducten. PraktischrapportUniversalSearch 10

11 1.2 Universal Search of blended search? Universal Search is niet uniek in zijn soort. Ask.com, MSN en recent Yahoo hebben ieder hun eigen variantvanuniversalsearchineenandereinterfacemaarmetdezelfdeintentie:hetpresenterenvan verticalezoekresultatenindehorizontalezoekmachine. De verzamelnaam voor het multimediaal presenteren van zoekresultaten wordt Blended search genoemd. Concurrenten van Google zoals Yahoo en ASK.com bieden de gebruiker ieder hun eigen variant. Universal Search moet dan ook worden gezien als de naam die Google heeft gegeven aan dezepresentatietechniek.dealgemenetermdiedoorgaanswordtgebruiktblijftblendedsearch. In figuur vijf en zes zijn twee resultaten uit het onderzoek van Jupiter research weergegeven. Het onderzoekvanjupiterresearchnaardezeblendedsearchtechniek 3 geeftaandatsindsdeinvoering van Universal Search er meer wordt doorgeklikt op verticale zoekresultaten. Voorheen was het zoeken naar afbeeldingen het meest populair, nu is Google Nieuws de meest bezochte verticale zoekmachine. HetmarktaandeelvanGoogleinNederlandis92,5% 4.VandaardatalleenGoogleinditadvieswordt behandeld.welatendanookask.comenyahoo.comachterwegeinditpraktischrapport. 1.3 Verticale zoekmachines worden populairder Figuur 3 Gebruik verticale zoekmachines voor Universal Search Figuur 36 Gebruik na de introductie van Universal Search Het samenstellen van zoekresultaten uit verschillende verticale zoekmachines op de zoekpagina s zorgtervoordatnieuwsdankzijdeblendedsearchdemeestbezochteverticalezoekmachineisenhet zoekenvanafbeeldingennaardetweedeplaatszakt.detendensisdathetbezoekoveralleverticale zoekmachinesstijgt,gemiddeld7procent.tijdenshetuitvoerenvanditonderzoekwasnogmaar17 procentvandetotalepagina svoorzienvaneenblendedsearchresultaat 5.Eriseenduidelijketrend te zien: het bezoek op de verticale zoekmachines stijgt dankzij Blended search. Het wordt echt interessantnaarmatehettotaalaantalpagina sdatblendedsearchresultatenweergeeftstijgt. PraktischrapportUniversalSearch 11

12 1.4 Wat betekent dit voor internetmarketeers? Universal Search vergt aanpassingsvermogen. Waar eerst de SERP bestond uit de reguliere blauwe linksmetrechtsdeadwordscampagnesisnudeserpvoorzienvanuniversalsearchresultaten.de geschreven tekstresultaten raken hun posities in de resultatenpagina. Deze posities worden vervangen door resultaten van Universal Search uit bijvoorbeeld Google Maps, YouTube/Google video,googleimagesearch,blogsearchofgooglenieuws. UniversalSearchkangezienwordenalseenbedreiging,maarhetbiedtookheelveelmogelijkheden. Doordenieuwelay outvanderesultatenpaginavangoogle szoekmachinewordthetbelangrijkom naast geschreven content ook content te produceren die geschikt is voor Universal Search. Dat betekenteengrotereoutputvanverschillendemediaenhetoptijdondernemenvanactievoordatde concurrentiehetdoet. Als onderneming onderstreept Universal Search het belang van de diversiteit van content op de website.ermoetslimmerwordennagedachtoverhetplaatsenvanafbeeldingen,audioenvideoop de website. De content dient zo geplaatst te worden dat het goed wordt gevonden in de zoekmachines Kijkgedrag van de gebruiker vóór en na de introductie van Universal Search Mensen zijn van nature visueel ingesteld 6. Visuele elementen op de pagina trekken eerder de aandachtdantekst.enquiroresearchheefteeneyetrackingstudyuitgevoerdwaarvaninfiguurzeven tweeresultatenzijningevoegd.hetonderzoekvergelijkthetkijkgedragvangebruikerstenopzichte vandesituatievóórdeintroductievanuniversalsearchendesituatienadeintroductievanuniversal Search. Links zijn de resultaten van voor de introductie, met de zogenaamde Golden Triangle duidelijk zichtbaar. Ieder bedrijf dat organische zoekmachine optimalisatie actief uitvoert wil in die gouden driehoek komen met hun website. Dit was dan ook de enige manier om te bewerkstelligen wantdetekstresultatenkregendemeesteaandachtvandegebruiker. Bij het invoeren van een zoekterm in de horizontale zoekmachine geeft de SERP dankzij Universal Search ook resultaten weer van verticale zoekmachines. Hierdoor wordt het gebruik van verticale zoekmachinesgestimuleerdenbiedtuniversalsearchveelmogelijkhedenvoorinternetmarketeers omnaastderegulieretekstresultatenookteoptimaliserenvoordediverseverticalezoekmachines. Figuur 3 Heatmap SERP zonder Universal Search resultaten Figuur 3 Heatmap SERP met Universal Search resultaten PraktischrapportUniversalSearch 12

13 InfiguurzevenvindturechtsdeheatmapvaneenSERPnadeintroductievanUniversalSearchmet op positie één en vijf een nieuws en een video resultaat. Het kijkgedrag van de gebruiker is meer verspreidoverdepagina,bijillustratieswordthetoogvandegebruikergestimuleerdombuitende golden triangle te kijken en meer verspreid over de pagina te scannen. Voornamelijk opvallend is dat nieuws op positie 5 een langere focus geniet dan een normaal tekstresultaat op positie 5 in de situatie voor de introductie van Universal Search. Het behalen van hoge tekstresultaten is hierdoor geen garantie dat gebruikers ook daadwerkelijk klikken op de link door de komst van Universal Search De gevolgen HetgebruikvanverticalezoekmachineswasvoordeintroductievanUniversalSearchlaag.Hetzijnde gevorderde gebruikers die gericht zoeken in verticale zoekmachines omdat ze weten wanneer een zoekopdrachteenbeterresultaatgeeftineenvandeverticalezoekmachines.doordatdehorizontale zoekmachinevangooglehetmeestgebruiktwerddoorhetgrotepubliekomantwoordtekrijgenop vragen. Logischerwijs heeft de markt voor zoekmachine optimalisatie zich gecentraliseerd op de horizontalezoekmachineenbestaatoptimalisatievoornamelijkuithetoptimaliserenvangeschreven content. DoorUniversalSearchwordthetkijkgedragvandegebruikermeerdiffuus,afhankelijkvandeposities vandeuniversalsearchresultaten.universalsearchkanwordengebruiktomconversieteverhogen opeenwebsite,denkhierbijaaneenvideo impressieopeenproductpaginavaneenonlineshop.de mogelijkhedenvooruniversalsearchligtvoormarketeersduidelijkbijbrandingenhetgenererenvan extratrafficnaardewebsite Andere benadering Universal Search vereist een andere benadering van SEO. Waar voorheen content regeerde bij het bepalenvangoedezoekmachineresultatenkunnenhetnuookvideo svanyoutube,afbeeldingenop dewebsiteoffysiekevermeldingenbinnengooglemapszijn.googlebeoordeeltaandehandvande ingevoerdezoektermenwelkeverticalezoekmachineseventueeleenbeterantwoordkunnenbieden en geeft deze weer in de zoekresultaten van de Google zoekpagina. De gebruiker krijgt dankzij UniversalSearcheenmeergerichtantwoordenditbiedtvolopkansenvoorondernemingen. Door het lezen van dit rapport en de tips bent u zelf in de gelegenheid te inventariseren welke werkzaamhedeneventueelzelfuitgevoerdkunnenwordenbinnendeonderneming Verwijzingen en verklarende woordenlijst Inhetrapportzijnverwijzingenopgenomennaarexternebronnen.Deeindnotenzijnterugtevinden op pagina 55. In het rapport zijn vakgerelateerde termen opgenomen. Voor deze termen is een begrippenlijstopgestelddieuterugkuntvindenoppagina48vanditdocument. PraktischrapportUniversalSearch 13

14 2 Afbeelding optimalisatie voor Google Figuur 4 Afbeeldingen weergegeven in de SERP van Google.nl Situatie: U hebt na het schrijven van een artikel over Google nog een illustratie nodig voor uw persbericht.hetligthetmeestvoordehanddatditeenlogovangooglezelfwordtenutiktingoogle dezoektermen: Googlelogo in.ditgeefteenresultaatzoalsweergegeveninfiguuracht. Wezienindetopresultateneenafbeeldingresultaatnaarvorenkomenmetdaarindrievariatiesop hetgooglelogo(1).nukanhetweergevenvanafbeeldingennietalleeneeninformatiefdoeldienen zoals in het voorbeeld maar ook zakelijke doeleinden. Afbeeldingresultaten zijn een ideale mogelijkheidomeenproductofdienstvisueeltepresenterenindeserpvangoogle.indienuniversal Searchresultatengetoondwordenmetafbeeldingresultaten,klikt36procentvandegebruikersinde VSopafbeeldingen 7.Hetkanduszeerinteressantzijnomalsondernemingindezeresultatenvoorte komeninuniversalsearch. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vereisten van de afbeelding zelf en de mogelijkheden om afbeeldingentepublicerenopsitesvanpopulairesocialcommunitiesmeteenfocusopfoto szoals Flickr en Picasa Web Albums. Daarna wordt de context rondom een afbeelding behandeld: welke factorenzijnvaninvloedopdepopulariteitvaneenimage? 2.1 Optimaliseren voor Google Het plaatsen van een afbeelding kan via meerdere kanalen. Als basis kan een afbeelding geplaatst wordenopdeeigenwebsite.daarnaastishet,afhankelijkvanwaterafgebeeldstaatenderelevantie vanhetonderwerp,mogelijkomtekiezenvoorhetplaatsenopfotocommunitieswaarvanflickreen vandegrootsteisopditmoment. De kern bij het optimaliseren is relevantie: zorg dat alle uitingen die aan een afbeelding gekoppeld kunnen worden zo relevant mogelijk zijn. Er zijn twee factoren belangrijk voor het goed scoren op afbeeldingen:bedenkwatdegebruikerpreciesvoorzoekwoordenzalinvoerenbijhetzoekennaarde afbeelding. En kijk daarbij naar de concurrentie: op welke zoekwoorden optimaliseren zij PraktischrapportUniversalSearch 14

15 afbeeldingen? De kunst is om een strategie te verzinnen die én aansluit op het zoekgedrag van de gebruikeréngoedepositiesbehaalttenopzichtevandeconcurrentie. Tip: Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van informatie afbeeldingen niet alleen de populaire zoekwoordenvoorkomen:erbestaateengrotekansdatdeconcurrentienamelijkhaarafbeeldingen optimaliseert op deze woorden en dat daardoor de concurrentie hoog is. Dit is per branche verschillend.zorgnaastdezepopulairetagsvooronderscheidendeinformatie,zokuntudegebruiker op specifiekere zoekopdrachten van dienst zijn door niche woorden te vermelden bij uw image. Probeer naast populaire zoektermen ook te optimaliseren voor alternatieve woorden. Door alternatieve zoektermen te gebruiken zorgt u ervoor dat topresultaten kunnen worden gehaald op zoekwoorden waarvan het hoogstwaarschijnlijk is dat de gebruiker hier ook op zoekt en de concurrentieomzeilt. 2.2 Originaliteit Bijproductenofdienstenwordenvaakstockfoto s gebruikt voor het visueel presenteren van productenendiensten.stockfoto szijnstandaard foto s die worden aangeleverd vanuit de producent van het product om te gebruiken bij marketing activiteiten van de reseller. Voornamelijk bij de presentatie van producten gebruiken retailers vaak de foto s van de producent. Door te beginnen met het branden vandefoto szorgtuervoordatbijhetverschijnen van afbeeldingen in de zoekresultaten opvalt vanwegedeafwijkendeillustratietenopzichtevan anderen. De beste oplossing is om zelf foto s te maken van het product en deze te voorzien van uw logo, URL of trademark zoals in figuur negen (3). Dat geeft de mogelijkheid een afbeelding te onderscheidenvandeconcurrentieenmeertraffictegenereren. 2.3 Kwaliteit Zorg dat de afbeeldingen van goede kwaliteit zijn. Neem een resolutie waarbij de gebruiker het product voldoende herkent in de thumbnails van zoekmachine resultaten. Een hoger contrast zal daarbijookinhetvoordeelwerken.contrastisnodigvoordegebruikeromdefototeherkennenin derelatiefkleinethumbnailsindezoekmachineresultaten. 2.4 Extensie De afbeeldingen worden het best geïndexeerd als ze in.jpg formaat staan. Google ziet.jpg ook daadwerkelijkalsafbeeldingen,formatenals.gifwordensnelgezienalsgrafischebestandenmet256 kleuren en worden daardoor uitgesloten van zoekmachines. Bijkomend effect is dat.gif doorgaans vanminderekwaliteitisdan.jpg. 2.5 Bestandsnaam Zorg dat de bestandsnamen zo goed mogelijk overeenkomen met wat er afgebeeld wordt op de illustratie.dezebestandsnaamwordtweergegevenonderdezoekresultatenbijafbeeldingsearch.zo kandegebruikerdirectzienwatdeillustratiepreciesinhoudt. 2.6 Tags Figuur 65 Branding een afbeelding door letsgodigital.com Indien de mogelijkheid er is om zoektermen in te voeren bij de afbeeldingen, Is wederom de relevantie zeer belangrijk. Samen met de omschrijving van wat precies getoond wordt op de afbeelding. Indien de foto wordt gepubliceerd via social sites zoals Flickr.com, maak dan handig gebruik van de tag functie. Hierbij geldt weer: Zorg voor de juiste Tags die de lading van uw PraktischrapportUniversalSearch 15

16 afbeelding dekken. Daarbij kunnen foto s aangemeld worden bij interessegroepen, geografische informatie toevoegen en thema s gekoppeld worden aan de image. Dit alles zorgt voor een groter gewichtindegooglezoekmachine.eenvoorbeeldhiervanstaatweergegeveninfiguurtien. Een relevante Alt tag is zeer belangrijk voor de vindbaarheid van de image. De ALT tag is een korte vermelding van de inhoud, deze ALT tags worden normaliter gebruikt als alternatieve tekst als de afbeelding niet wordt geladen of wordt opgelezen bij de speech functie voor doven en slechthorenden (2). Deze ALT tekst wordt door Google meegenomen in de beoordeling van de image. Houd hierbij wel in degatendatdealttekst tothepoint is.het heeft geen zin om lange teksten in deze ALT teksten te plaatsen, dit wordt door de zoekmachine gezien als spam en zorgt ervoor dat Google de afbeelding een lagere positie geeft. Figuur 87 ALT tekst 2.7 Intentie Niet iedereen is op zoek naar het product of de dienst zelf. Vaak zijn gebruikers op zoek naar een afbeelding die in de context ligt van het hoofddoel van de optimalisatie. Een voorbeeld in de hotelbranche: naast afbeeldingen van het hotel optimaliseren kan dan ook worden gedacht aan illustratiesdieindecontextvanhethotelliggen.denkaanafbeeldingenvandeomgeving,liggingen lokale trekpleisters. Bij producten kan het gaan om foto s van het productieproces of belangrijke onderdelen.eenlaatstefactorisintentie:hetisbelangrijkomerachtertekomenmetwelkeintenties een gebruiker zoekt naar een image, het zogenaamde user intent. Natuurlijk moeten deze foto s eveneensgeoptimaliseerdwordenvolgensdezestappenomgoedresultaatteboeken. 2.8 De pagina Deoptimalisatievandepaginawaardeimageopstaatisnetzobelangrijkalshetoptimaliserenvan deafbeeldingenzelf.hetoptimaliserenkanvolgensdegebruikelijkeseotechniekenvoorgeschreven content. Natuurlijk dient de tekst relevante informatie te bevatten met betrekking tot de afbeeldingen Caption Eencaptioniskorteomschrijvingvanwateropde afbeeldingafgebeeldis,ziefiguur11(1)vooreen voorbeeld. In een caption kunt u meer informatie kwijt dan in de ALT tags. Een caption aanmaken is voor ieder content management systeemverschillend.zorgerechtervoordatdeze eveneensindecontextblijftvanderestzodatde boodschap richting internetgebruikers en Google hetzelfdeblijftengeenverwarringveroorzaakt Locatie Figuur 8 Voorbeeld van een caption Afbeeldingen horen op een locatie te staan waar de Googlebot de afbeeldingen ook daadwerkelijk kan indexeren. Dit bestand geeft de mogelijkheid om zoekmachines instructies te geven mappen niet te indexeren. De meeste websites zijn voorzien van een Robots.txt bestand. Controleer dit bestand en de structuur van de website dat er geen nofollowtagsoplocatiesvermeldzijnwaardeafbeeldingengehostzijn. PraktischrapportUniversalSearch 16

17 2.8.3 Usability De afbeelding kan goede resultaten behalen, maar het optimaliseren van content gebeurt volgens specifiekedoelstellingen.hetisbelangrijkdeafbeeldingenteplaatsenopdejuistepagina( s)zodatde gebruiker bij het klikken op een illustratie van Google Afbeeldingen direct op het juiste moment instaptenzonderbarrièreshetproceskandoorlopen. 2.9 Updaten Zoekmachineoptimalisatieiseencontinuproces.Demarktendeconcurrentieveranderenconstant. Houdtdemarktindegaten,kijknaarde trends indemarktenmaakperiodiekaanpassingeninde bovenstaandepunten Persberichten Mensenzijnvannaturevisueelingesteld.Eenafbeeldingineenpersberichtwerktdaaromaltijdinhet voordeel. Met de juiste optimalisatie en nieuwswaarde kan het overnemen van persberichten door andereredactiesentechniekenzoalsrsseenviraaleffectcreërenenmeerderelinksopleveren,wat weeropzijnbeurtzorgtvooreenbeterepositievandeafbeeldingenindezoekresultaten. PraktischrapportUniversalSearch 17

18 3 Optimalisatie voor Google Maps Figuur 9 Google Maps resultaten in de SERP van Google.nl Situatie:UhebteenzakelijkdinerinDenBoschenuwiltwetenwaardezakenrelatieinDenBoschhet bestegetrakteerdkanwordenopeenetentje.detijddringtensnelantwoordisgeboden.dekeuze valtopgoogle:hetinvoerenvan RestaurantDenBosch ingooglegeeftdirecthetantwoordzoals weergegeveninfiguur12. Google Maps resultaten worden geïntegreerd in de zoekresultaten van Google.nl. Dit gebeurt met een verkleinde kaart met daarop de relevante locaties van de gezochte term. Maps resultaten verschijnen op het moment dat een gebruiker een zoekterm invoert met een geografische locatie. Dezelocatiekanbestaanuiteenprovincieofplaatsnaam,vervolgenskoppeltGoogledegeografische locatieaanhetzoekwoordenpresenteertdezeineenkaart. DeillustratiehierbovengeefteenUniversalSearchresultaatweerindevormvanGoogleMaps.Opde kaartstaangeografischelocatiesvanrestaurantsindenbosch(1)meteenlinknaardewebpagina(2) ofhetbekijkenvanrecensies(3).eenzoekresultaatindehorecabrancheisnietwillekeuriggekozen, dehorecabrancheiswatbetreftlokalezoekopdrachtenaleenstapverderdananderebranches.bij horecagelegenhedenzijnrecensiesvanverschillendepopulairehorecareviewsiteszoalsdinnersite.nl, hotels.nlenbookings.comgekoppeldaandevermeldingenvanhorecagelegenhedeningooglemaps. Dezeintegratievanextrainformatieistotnogtoenietgezieninanderebranches. PraktischrapportUniversalSearch 18

19 Figuur 10 Detailpagina van Google Maps In figuur 14 is te zien dat iedere aanbeveling van Google is voorzien van een grijze link dat doorverwijst naar de recensies. Voor de grijze link staat het aantal recensies over het betreffende restaurant. Natuurlijk wil een gebruiker bij het zoeken naar een restaurant weten of wat andere bezoekers vinden van het restaurant, bij het klikken op recensies wordt de gebruiker naar een tussenpagina van Google Maps gestuurd (hierboven weergegeven). Op deze pagina krijgt de gebruiker meer informatie over de onderneming: bovenaan staat contactinformatie(1), de website eneenkaartjeplusdemogelijkheidomderoutenaarhetrestaurantteberekenen. Direct daaronder zien we tabbladen om meer detailinformatie weer te geven (2). Details over het restaurant en recensies zijn rechtstreeks geïntegreerd vanuit Horeca recensiesites van derden zoals Bookings.com en Dinnersite, foto s en video s van de onderneming en uiteindelijk de webpagina s waar het restaurant vermeld wordt. Recensies die worden opgenomen in Google zijn van grote waarde. Oriënterende gebruikers zullen hun oordeel ook vellen aan de hand van de recensies in Google.Hetisbelangrijkalsondernemingomdezebeoordelingenpositieftehouden.Hetanticiperen opuitingenophetnetenhetbijhoudenvanonlinereputatievaltonderonlinereputatiemanagement. Tribal Internet Marketing heeft een onderzoek uitgevoerd betreffende dit onderwerp en beschikt overeenuitgebreidrapport.mochtuinteressehebbenkuntucontactopnemenmettribalinternet Marketing. InAmerikageeftComscoremiddelshunonderzoeknaarLocalsearcheenduidelijketrendweer:Local Search is met 24% gegroeid in 2007 terwijl gewone zoekresultaten maar met 12% stegen het afgelopenjaar 8.InhetzelfdeartikeldatStuartMcKelvey,President&CEOvanTMPWorldwidestelt dat 61% van de mensen die een lokale zoekopdracht doen in de VS uiteindelijk op basis van deze zoekopdracht ook daadwerkelijk een aankoop doet. Gekoppeld aan de resultaten van Iprospect dat de verticale zoekmachines meer bezocht worden. Universal Search maakt Local search een zeer effectievemarketingtoolvoordelokaleondernemer PraktischrapportUniversalSearch 19

20 3.1 Aanmelden voor Google Maps Debasisbegintbijhetaanmeldenvandeonderneming bij het Google bedrijvencentrum om een vermelding op Google Maps te realiseren. Dit kan online: de aanmeldpagina is eenvoudig te vinden door op Google.nl te zoeken naar Google bedrijvencentrum. Een preview kunt u vinden in figuur 14. Na het aanmelden met uw Google account verschijnt een wizard dat stap voor stap de aanmelding begeleidt. Deze informatie dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden! Hoe meer u de gebruiker van dienst kan zijn metdezeinformatie,hoebeter Afbeeldingen en video toevoegen aan het bedrijfscentrum profiel Google biedt de mogelijkheid om naast geschreven informatie ook illustraties en YouTube video s toe te voegen bij de aanmelding. Indien dat beschikbaar is, is het zeer aan te raden. Mensen zijn visuele dierenenkijkeneerdernaarbeeldendannaartekens:deidealekansomoptevallen!natuurlijkis relevantie zeer belangrijk: wat de gebruiker uiteindelijk doet is de locatie van de onderneming bezoekenopbasisvandeonlineimpressies.speeldaaropin,uploadnaastfoto svanuwproductof dienst ook een foto van de entree van het terrein of pand en een bedrijfslogo en openingstijden. Analyseerwelkeinformatiebehoefteeenconsumentkanhebbenbijhetbezoekenvanhetfiliaal.Een afbeelding van het pand kan bijvoorbeeld de herkenbaarheid en indirect de vindbaarheid van uw filiaalverhogenonderweg Aanmelding voltooid Indien alle stappen doorlopen zijn, krijgt u de melding dat ter verificatie een bevestiging wordt gestuurdnaarhetopgegevenadresvandeaanmelding.deverificatiekanongeveertienwerkdagen duren.debriefkomtbinnenendientondertekendteruggezondenteworden.alsditisvoltooidstaat uwaanmeldingonline. 3.2 Panoramio Het is mogelijk om direct op Google Maps foto s te plaatsen met behulp van panoramio.com. Panoramiomaaktfoto szichtbaaropdekaartvangooglemaps.zoalsomschreveninhethoofdstuk overafbeeldingoptimalisatiekunnenfoto sindecontextvandebedrijfslocatiegeplaatstwordenin Google Maps. Dit medium is uitermate geschikt om de user expertise te verhogen. Wanneer een gebruiker de Google Maps vermelding aanklikt geeft Panoramio de mogelijkheid beelden van de omgeving toe te voegen. Panoramio is bijvoorbeeld toe te passen in de hotelbranche, u kunt de gebruikerservaring verhogen door foto s te plaatsen van de omgeving in Google Maps, zo kan de gebruikerdirectviadefoto svanbezichtigingenenbijzonderelocatiesbekijken.eengoedetoolomte gebruikenvoorhetgevenvanomgevingsinformatiebijeengooglemapsvertoning. 3.3 Het vermelden van de contactgegevens Figuur 10 Google bedrijvencentrum (aanmeldpagina) Het is logisch dat de contactgegevens op de website vermeld staan, maar het verwerken van de contactgegevensopiederepaginamaakthetvoorgooglerelevantomdiegeografischeinformatiete indexeren 9. Note:Hetverwerkenvandezeinformatiekanwordenvermeldineenzogenaamdefooteronderaan iedere pagina. Een footer is een standaard afsluiting onderaan iedere pagina op de website. Hierin staan de NAW gegevens vermeld die overeen komen met de vermelding bij het Google bedrijvencentrum. PraktischrapportUniversalSearch 20

Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2

Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2 Inleiding Het internet verandert! Waar we het enkele jaren geleden alleen moesten doen met het bezoeken van statische webpagina s en gebruik van e-mail, zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om met

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google?

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? 1. HOGER IN GOOGLE? SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel in het gewoon Nederlands: zoekmachineoptimalisatie. Het is een onderdeel van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Schrijven geoptimaliseerde teksten

Schrijven geoptimaliseerde teksten Schrijven geoptimaliseerde teksten Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Title Tag... 4 2. Metatag Description... 4 3. Paginatekst... 5 Woordenlijst... 7 Deze handleiding wordt u aangeboden door, specialist

Nadere informatie

Search Engine Optimization: Optimaliseren van webteksten voor zoekmachines

Search Engine Optimization: Optimaliseren van webteksten voor zoekmachines Search Engine Optimization: Optimaliseren van webteksten voor zoekmachines Aangenaam, David Brinks SEO-copywriter david@hardcopy.nl Voor wie ik werk Referenties uit jullie branche Agenda 1. Introductie

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Google, een korte inleiding Zoektips binnen Google SEO en SEA Verbeter de vindbaarheid van uw site Wat u kunt doen zonder website Tips en trends

Google, een korte inleiding Zoektips binnen Google SEO en SEA Verbeter de vindbaarheid van uw site Wat u kunt doen zonder website Tips en trends Google, een korte inleiding Zoektips binnen Google SEO en SEA Verbeter de vindbaarheid van uw site Wat u kunt doen zonder website Tips en trends Vragenronde Afsluiting Uw zoekopdracht begint lang voordat

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

SEO HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

SEO HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 26 JUNI 2015 1. CONTENT Zoekmachine beoordelen jouw content op of dat deze geschikt is voor een bepaalde zoekopdracht. Het is daarom essentieel om te zorgen voor goede en relevantie content en zoekwoorden.

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

SEO. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

SEO. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl SEO Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Zoekwoorden 5 3. Teksten en landingspagina s 6 4. Metagegevens 8 5.

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

SEO. Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines

SEO. Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines SEO Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines Wist je dat? 98% 75% Van de Belgen start zijn zoektocht via een zoekmachine Van de gebruikers kijkt niet verder dan de eerste zoekpagina 200 75% Meer dan 200

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK VERSIE: 1.0 DATUM: APRIL 2009 AUTEUR: ERWIN SIGTERMAN WEBSITE: WWW.SIGGYVOLGT.NL E-MAIL: ERWIN@SIGTERMAN.COM INHOUDSOPGAVE 1 Search engine optimalization... 3 URL aanmelden

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites Onderwerpen Lang leve de credietcrisis Marketing wordt ANDERS Introductie Online Marketing Verkoop Service Zoekmachine Marketing (SEM) Hoe werkt Google The Magic Word Zoekwoorden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel Toerisme & Recreatie Jan van Amstelstraat 45 5421 ER Gemert www.gemertbakeltoerisme.nl info@gemertbakeltoerisme.nl (INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing zonder grenzen door: Daisy Leenders Even voorstellen.. - E&A BEST Websolutions - Daisy Leenders 2 Onderzoek: Online winkelen (internetgebruikers 16-74 jaar) EU, 2008 3 Internet

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding: Hoog in Google!

Handleiding: Hoog in Google! Handleiding: Hoog in Google! Iedereen wilt graag dat zijn of haar internetsite als één van de eersten getoond wordt wanneer er in Google wordt gezocht. Dit kun je bereiken via: techniek en content. De

Nadere informatie

Zijn advocaten geschikte marketeers?

Zijn advocaten geschikte marketeers? Zijn advocaten geschikte marketeers? Het verkoopproces begint bij het begrijpen van het aankoopproces, ook in de advocatuur De wereld van de advocatuur is ten opzichte van vroeger sterk veranderd. Mensen

Nadere informatie

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers

Handleiding voor ondernemers Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.nl Pagina 1 van 13 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie...3 Details...3 Adresgegevens...4 Contactgegevens...4

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

Bluedesk. 10 tips voor betere vindbaarheid van uw webwinkel. websolutions for your next step

Bluedesk. 10 tips voor betere vindbaarheid van uw webwinkel. websolutions for your next step Bluedesk 10 tips voor betere vindbaarheid van uw webwinkel Over Bluedesk Hét full-service internetbureau uit Noordwest- Holland Gevestigd in Alkmaar Opgericht in 1995 Meer dan 35 medewerkers Specialisaties

Nadere informatie

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal EVEN VOORSTELLEN E: suzanne.jansen@iprospect.com PROGRAMMA» Waarom online video?» Waarom YouTube?» Waarom video search optimalisatie?» Hoe

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Hoger in Google. De 5 beste tips

Hoger in Google. De 5 beste tips Hoger in Google De 5 beste tips Linkruil en over optimalisatie van keywords, twee voorbeelden van achterhaalde SEO technieken die je zelfs een penalty van Google kunnen opleveren. Wat werkt anno 2016 wél

Nadere informatie

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten.

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten. SEO Leerdoel: De student kan SEO planmatig toepassen op een mediacampagne criterium goed voldoende onvoldoende SEO advies plan Het SEO adviesplan van de student gaat verder dan een check met de geijkte

Nadere informatie

SEA: een minicursus Google Adwords

SEA: een minicursus Google Adwords SEA: een minicursus Google Adwords : 1. Wat is Google Adwords? 2. Waarom zou je van Adwords gebruikmaken? 3. Hoe werkt Adwords? 3a. Wat is de kwaliteitsscore? 3b. Kwaliteitsscore in stappen 3c. SEA en

Nadere informatie

Content en marketing

Content en  marketing Content en E-mail marketing Agenda 1. Introductie - veranderingen binnen content 2. De waarheid over e-mail - Reflectie - Database - Contentkalender -Tips voor de perfecte mail 3. Content - Wat is SEO

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer SEO Optimalisatie tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Carlo Konijn uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 29-5-2013 Chi Computers opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Nadere informatie

Bron: SEMPO.org, 2009

Bron: SEMPO.org, 2009 Even vooraf o site niet in Google? Geen zoekresultaat! o google heeft marktaandeel van 95%! o arbeids- en kennis intensief; o dynamisch: 400 veranderingen in 2009! o iedereen is online: 90% van de huishoudens!

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Meer winst uit WordPress. (en online marketing)

Meer winst uit WordPress. (en online marketing) Meer winst uit WordPress (en online marketing) Introductie Martijn Duker 26 jaar Online marketing Pronamic Waarom WordPress? 1. Eenvoudig in beheer 2. Open source community 3. Talloze uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

SEO Webanalyse. www.voorbeeld.nl

SEO Webanalyse. www.voorbeeld.nl SEO Webanalyse www.voorbeeld.nl Web analyse voor www.voorbeeld.nl Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste factoren die de zoekmachine- en gebruiksvriendelijkheid van uw website beïnvloeden.

Nadere informatie

SEO webinar Beginnen met SEO

SEO webinar Beginnen met SEO SEO webinar Beginnen met SEO 20 September 2017 Alon Bromet & Robbert Kleijwegt WAT IS DE NUMMER 1 PRIORITEIT VOOR ONDERNEMERS O.G.V. ONLINE MARKETING? Vindbaarheid op het Internet! 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast OPMAKEN VAN BERICHTEN EN PAGINA S ONE PAGER Berichten en pagina s worden op dezelfde wijze opgemaakt. Voor het opmaken van een bericht ga je in het navigatiemenu (afbeelding rechts) naar BERICHTEN > NIEUW

Nadere informatie

Workshop. SEO & SEA in a nutshell

Workshop. SEO & SEA in a nutshell Workshop SEO & SEA in a nutshell Matthias de Smit Webdesign Interaction design IxD SEO en SEA Doel van deze workshop SEO en SEA begrijpelijker maken Tips en informatie krijgen waar je echt iets aan hebt

Nadere informatie

SEO checklist om hoog in Google te komen

SEO checklist om hoog in Google te komen SEO checklist om hoog in Google te komen Als je website hoog in Google komt dan heeft dat vele voordelen. Je bent beter vindbaar, krijgt meer (gerichte) bezoekers. En als je het goed aanpakt kun je die

Nadere informatie

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization 19 02, 2009 experience relevance Search Engine Optimization Optimalisatierapport 2006 Outrider North America LLC. All Rights Reserved. Ver:.1 Agenda SEM of Search Engine Marketing Optimalisatierapport

Nadere informatie

Eric Sleeuwits en Chantal van der Wijk

Eric Sleeuwits en Chantal van der Wijk Dankwoord Allereerst wil ik alle mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het schrijven van dit boek en de mensen die mij in de tussentijd gesteund hebben. Zoals mijn collega s, ouders en vriendin.

Nadere informatie

Hoe vinden ze uw website in de zoekrobots

Hoe vinden ze uw website in de zoekrobots Hoe vinden ze uw website in de zoekrobots ICT-COACH - 11 oktober - Laakdal 2 1 3 http://tools.summitmedia.co.uk/spider/ 4 2 Sector Trefwoord populariteit Reputatie 30 dagen => 3, 4 maanden 5 Analyse 6

Nadere informatie

Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren

Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren Er zijn verschillende technieken die je kunt of moet inzetten om een betere positie voor zoektermen te krijgen in Google en andere zoekmachines. On Page

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Saft Websites Gebruikershandleiding Wordpress pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inloggen in administratorgedeelte Informatie

Nadere informatie

Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization

Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization Is jouw site SEO-proof? Mensen zijn online constant op zoek naar informatie, diensten en producten. Zorg er daarom voor

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Tijd nodig om te beheren 4/5 Bepaalde onderdelen van het package zoals Google+ vragen een regelmatige update van uw inhoud.

Tijd nodig om te beheren 4/5 Bepaalde onderdelen van het package zoals Google+ vragen een regelmatige update van uw inhoud. GOOGLE MY BUSINESS: GIDS VOOR KAPSALONS Tijd nodig om te creëren 3/5 Het is redelijk eenvoudig om dit op te zetten maar het kan wel wat tijd vragen om alle verschillende functies van de Google My Business

Nadere informatie

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA SEARCH MARKETING TIPS: TIP 1 VAN 8 Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA Inleiding Search marketing is niet meer weg te denken uit het online marketinglandschap. Het biedt talloze voordelen ten

Nadere informatie

De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten

De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten Auteur: Marieke Botman Amsterdam www.mariekebotman.nl Laatst geüpdate: 5 februari 2015 Voorwoord Dit rapport is geschreven door Marieke Botman. Ik

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Stap verder met SEO. Whitepaper Search Engine Optimization (SEO) 2.0

Stap verder met SEO. Whitepaper Search Engine Optimization (SEO) 2.0 Stap verder met SEO Whitepaper Search Engine Optimization (SEO) 2.0 Pagina overzicht Websites vechten om een plekje bij de eerste zoekresultaten van zoekmachines zoals Google. Om een website op zo n felbegeerde

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl 1 Handleiding citynavigator database Friesland.nl 3 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie 3 Details 3 Adresgegevens 4 Contactgegevens 5 Kalendergegevens 6 Media 7 Prijzen 7 Kenmerken 8 SEO 8 Aanmaken

Nadere informatie

Whitepaper: De perfecte landingspagina

Whitepaper: De perfecte landingspagina Whitepaper: De perfecte landingspagina Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 De perfecte landingspagina Het gebruik van aparte landingspagina s op je website kan de verkoop van je dienst

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Handleiding Schrijven voor het web

Handleiding Schrijven voor het web Handleiding Schrijven voor het web Door: Bedrijf: Web: Gerrit Hopster De Digitale regio www.dedigitaleregio.nl Praktische Handleiding: Schrijven voor het web Inleiding Voor u ligt de handleiding praktisch

Nadere informatie

10 handige tips om in de zoekmachines te scoren

10 handige tips om in de zoekmachines te scoren 10 handige tips om in de zoekmachines te scoren Zoekmachines brengen u gratis bezoekers Zoekmachines kunnen heel wat bezoekers naar uw website brengen en dat zonder één euro te investeren. Het belangrijkste

Nadere informatie

YouTube handleiding voor de Groenteman

YouTube handleiding voor de Groenteman YouTube handleiding voor de Groenteman In deze speciale YouTube handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE (SEO)

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE (SEO) Door uw website op de juiste manier te optimaliseren kunt u uw gehele bedrijf een ongelofelijke boost geven. In 11 pagina s inzichtelijk wat SEO is en waarom het zo belangrijk is! Inhoudsopgave Voorblad.

Nadere informatie

Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS. digital4u.nl effectief op internet

Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS. digital4u.nl effectief op internet Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS digital4u.nl effectief op internet Inhoudsopgave Algemene handleiding 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 15 16 17 Introductie Inloggen Dashboard Berichten

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

Wat kan ik als cultuuraanbieder met?

Wat kan ik als cultuuraanbieder met? Wat kan ik als cultuuraanbieder met? AlicesMoves is dé community op het gebied van cultuureductie in het primair- en voortgezetonderwijs. Het is een ontmoetingsplaats voor scholen en aanbieders van cultuureducatie

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Breng de juiste bezoeker naar uw website. Yonego 17 november 2011

Breng de juiste bezoeker naar uw website. Yonego 17 november 2011 Breng de juiste bezoeker naar uw website Yonego 17 november 2011 1 SEO is only not seen as rocket science by those who already know it. - Danny Sullivan 2 Search Engine Optimization Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Zoeken en vinden op internet 89

Hoofdstuk 3 Zoeken en vinden op internet 89 Hoofdstuk 3 Zoeken en vinden op internet 89 Hoe werkt een zoekmachine? Zoekmachines zijn programma s die dag en nacht bezig zijn met het indexeren van webpagina s. Zo wordt een enorme index aangelegd van

Nadere informatie

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design SEO plan Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design Inleiding Mijn adviesplan heb ik geschreven voor mijn persoonlijke leerportfolio. Het leerportfolio staat online op http://www.bartjanssen.eu.

Nadere informatie