Klanten in het middelpunt van de business?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanten in het middelpunt van de business?"

Transcriptie

1 Klanten in het middelpunt van de business? Verzekeraars laten grote kansen liggen op het gebied van automatisering Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 1

2 2 CRM Resultants

3 Voorwoord Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen uit de benchmark over de status en ontwikkelingen op het gebied van klantmanagement in de verzekeringswereld. Vanzelfsprekend willen we alle mensen die hebben deelgenomen aan de benchmark hartelijk bedanken voor hun medewerking. De benchmark is uitgevoerd onder directieleden en marketingmanagers van verzekeraars. Het merendeel van de deelnemende bedrijven biedt een combinatie van twee of meer typen verzekeringen (schade, leven, zorg en uitvaart). Uit het responspercentage is af te leiden dat CRM een actueel onderwerp is in de sector. Met dit verslag kunt u zich nader oriënteren op vijf kernthema s rond CRM. Het eerste thema is de huidige en verwachte klantsituatie. Daarna komt de strategie & beleid ter sprake. Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingen op het gebied van CRM. Dan komt de beschikbare marketinginformatie aan bod en tot slot de integratie van communicatiekanalen. De benchmark is op initiatief van CRM Resultants uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV. CRM Resultants is specialist in CRM oplossingen voor financiële dienstverleners. Met de resultaten van de benchmark kunt u de situatie en visie van uw bedrijf vergelijken met die van andere verzekeraars. Dat stelt u in staat om beter onderbouwd te beslissen over de meest kansrijke mogelijkheden om klanten te vinden en binden. We wensen u veel inspiratie bij het vertalen van de benchmarkresultaten naar de praktijk van uw onderneming. Hilversum, juni 2012 Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 3

4 Een greep uit de resultaten De businessmodellen van verzekeraars staan onder druk. Dat komt onder meer door de veranderende wetgeving rond de betaling van intermediairs en de bescherming van consumenten. Verder verlegt de concurrentiestrijd zich steeds meer naar de online arena. De resultaten van deze benchmark maken duidelijk hoe de sector met deze en andere ontwikkelingen omgaat. In het oog springt allereerst het voornemen van veel verzekeraars om klanten werkelijk in het middelpunt van het businessmodel te plaatsen. Daarbij vinden de meeste verzekeringsmaatschappijen eindklanten belangrijker dan intermediairs. Verder verwachten ze dat het aantal intermediairs eerder afneemt dan toeneemt. Om klanten te vinden en te binden is het creëren van onderscheid met de concurrentie een strategisch speerpunt. Men wil vooral het verschil maken door klantgerichter te werken. Ook het feit dat intermediairs niet meer door verzekeraars mogen worden betaald, maar de eindklant geld gaan vragen voor hun diensten, heeft grote invloed op het businessmodel. Customer Relationship Management (CRM) wordt bij het merendeel van de verzekeraars ingezet voor sales support en, in mindere mate, voor ondersteuning van de service. De sector stelt dat het verhogen van de klanttevredenheid het hoofddoel van CRM is. Betere profilering en segmentering van klanten staan bovenaan de agenda. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben geen actuele informatie over de klanttevredenheid. Men onderzoekt dit hooguit jaarlijks en handelt reactief door ook klantbehoud als graadmeter te nemen. Momenteel richt men zich vooral op de eigen website en zijn de mogelijkheden tot interactie beperkt. Het CRM-systeem is bij het merendeel van de verzekeraars gekoppeld aan de backoffice. Integratie van online kanalen is nog erg beperkt. De focus ligt doorgaans op de eigen website. Intermediairs worden voornamelijk via traditionele kanalen ondersteund. Een kleine minderheid heeft hiervoor een portal opgezet. Tot slot worden social media beperkt ingezet, maar veel verzekeraars gaan hiermee aan de slag in CRM Resultants

5 1. Klant en markt Meer focus op klanten dan op intermediairs, toch blijven tussenpersonen belangrijk De consument wordt gezien als de belangrijkste klant De respondenten richten zich grotendeels op de consumentenmarkt (29%) en in mindere mate op de zakelijke markt (17%). Een minderheid van bedient beide segmenten. Binnen de totale onderzoeksgroep is een evenredige vertegenwoordiging van direct writers en verzekeraars die werken met tussenpersonen. In dat kader is het opvallend dat intermediairs door slechts van de respondenten worden beschouwd als de belangrijkste klanten (zie grafiek 4). 29% 17% Consument Zakelijke markt Intermediair Zowel consument als zakelijke markt Zowel intermediair als consument Zowel intermediair als consument als zakelijke markt Zowel intermediair als zakelijke markt Grafiek 1: Wie beschouwt u als uw belangrijkste klant? De rol van intermediairs is nog niet uitgespeeld Grafiek 2 laat zien dat de rol van de intermediair bepaald nog niet is uitgespeeld. Dit geldt in de eerste plaats voor verzekeraars die niet aan direct selling doen. Ook verzekeraars die vrijwel alleen rechtstreeks verkopen zijn van mening dat intermediairs belangrijk zijn. De sector is hier duidelijk nog aan het zoeken naar een goed model. 7% 58% Heel belangrijk Belangrijk Redelijk belangrijk Niet belangrijk Grafiek 2: Hoe belangrik is de intermediar voor u? Gaat het aantal intermediairs verder afnemen? Gemiddeld werken de respondenten nu met zo n 130 intermediairs, variërend van 20 tot 300 per bedrijf. De meningen over het werken met intermediairs zijn verdeeld. Circa eenderde verwacht geen veranderingen op dit punt. Maar een vergelijkbaar percentage denkt dat het aantal intermediairs zal afnemen, terwijl meent dat het aantal juist zal stijgen. Doorvragen leert dat met name direct writers een daling voorzien. Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 5

6 36% 32% Neemt toe Neemt af Ongeveer gelijk Geen idee N.v.t. Grafiek 3: Verwacht u dat dit aantal intermediars in 2012 gaat toenemen of afnemen? 6 CRM Resultants

7 2. Strategie & beleid Onderscheidend vermogen staat centraal bij het vinden en binden van klanten 46% verzekeraars worstelt met haar onderscheidend vermogen. Onderscheid met concurrenten strategisch speerpunt Het creëren van een onderscheidende positie heeft verreweg de meeste invloed op de bedrijfsstrategie van verzekeraars. Klantenbinding vinden we op de eerste plaats. Op de tweede plaats blijkt dat verzekeraars vooral het onderscheid willen maken door klantgericht te werken. Op de derde plaats op de strategielijst vinden we de aanpassing van het verdienmodel. Dat zal met name gelden voor verzekeraars die nu voornamelijk via intermediairs verkopen, omdat ze geen commissie meer mogen ontvangen voor hun bemiddeling. 0% 7% 7% 46% Hoe ga ik mij onderscheiden? Hoe ga ik klanten aan me binden? Ga ik een ander verdienmodel hanteren? Hoe ga ik de markt bewerken? Ga ik direct met eindklant werken of via intermediairs? Ga ik met meer of minder intermediairs werken? Hoe ga ik om met de sociale media? Grafiek 4: Welk van de bovenstaande vraagstukken heeft de meeste invloed op uw bedrijfsstrategie? Expert aan het woord De basis van onze propositie was ons inzicht dat veel verzekeringen onderling uitwisselbaar zijn en daarmee ook het onderscheidend vermogen van verzekeraars. Wij hebben een heel nieuw model ontwikkeld en gerealiseerd dat uitgaat van de behoeftes van de consument: zelfservice, transparantie, eenvoud en kleinschaligheid. Maak het voor de klant zo eenvoudig mogelijk. Met die uitgangspunten hebben wij in vrij korte tijd een onderscheidende propositie in de markt kunnen zetten, die door veel klanten gewaardeerd wordt. Directeur online verzekeraar Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 7

8 Met klantgerichtheid het verschil maken Consumenten en zakelijke klanten zijn kritisch en kunnen zich online steeds beter oriënteren op de dienstverlening en tarieven van een maatschappij. Vandaar dat verzekeraars zich in woord en daad willen onderscheiden als klantgerichte onderneming. Klantgerichtheid staat bovenaan de lijst van onderscheidende factoren. Op de tweede en derde plaats vinden we deskundigheid en betrouwbaarheid. Ook op die punten kan men klantgerichtheid etaleren. Opvallend is dat de prijsstelling pas op de zevende plaats staat. Klantgerichtheid Deskundigheid Betrouwbaarheid Service Persoonlijke benadering van de klant Innovatief Maatschappelijk betrokken Prijs Zekerheid Efficiency Eenvoudig af te sluiten via internet Productinnovatie Duidelijke informatievoorziening Aftersales 50% 46% 43% 36% 32% 25% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafiek 5: Onderscheidend vermogen is van groot belang voor verzekeraars, hoe onderscheidt u zich? Nieuwe regelgeving sterk bepalend voor de bedrijfsmodel Met name de aangescherpte regelgeving ter bescherming van de consument vraagt herbezinning op het bedrijfsmodel van verzekeraars. De economische situatie en het beloningsmodel van intermediairs staan op een gedeelde tweede plaats op de trendlijst. In de huidige laagconjunctuur is het afwachten hoe klanten reageren wanneer intermediairs geld gaan vragen voor hun diensten. Op de gedeelde derde plaats staan de zorgplicht en het slechte imago van verzekeraars. Door beter te voldoen aan de zorgplicht kan het imago verbeteren. Ook samenwerking binnen de branche kan hieraan bijdragen (zie kadertekst). Niemand maakt zich zorgen over nieuwe toetreders tot de branche. 8 CRM Resultants

9 Regelgeving ter bescherming van consumentenbelangen 46% Economische situatie Beloningsmodel intermediairs Zorgplicht voor de klant Slecht imago verzekeraars Ander verdienmodel hanteren Digitalisering Concurrentie door banksparen Groeiende individualisering Vergrijzing en langere levensverwachting Privatisering van zorg en pensioenvoorzieningen Nieuwe toetreders 0% 7% 36% 36% 29% 29% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafiek 6: Welke trends hebben de meeste invloed op uw bedrijfvoering? Respondenten aan het woord Kan bredere samenwerking de reputatie verbeteren? In de benchmark is de volgende stelling opgenomen: In 2012 moeten we intensief samenwerken met andere marktpartijen voor een betere reputatie van de sector. De respondenten die hierop hebben gereageerd zijn het merendeels eens met deze stelling. Zo zegt de heer Jansen van Erasmusleven: Eens, vooral met het intermediair in hun vernieuwde rol. De heer Flipsen van Rialto Verzekeringen stelt: Eens. Reputatieverbetering (en daadwerkelijk klantgericht handelen) zou prioriteit nummer 1 moeten zijn (maar niet door het opzetten van een KKV wat niet voldoet). Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 9

10 Uitdagingen weerspiegelen de strategische agenda De belangrijkste strategische speerpunten (zie grafiek 4) zijn tegelijkertijd de grootste uitdagingen in 2012 (zie grafiek 7). Men worstelt vooral met het creëren van een onderscheidende positie en het verhogen van de klantloyaliteit. Doorvragen leert dat verzekeraars die voornamelijk met intermediairs werken weinig zicht hebben op de situatie van de (eind)klant en diens totale verzekeringsportefeuille. Toch wordt het verkrijgen van een optimaal klantbeeld hier nauwelijks als uitdaging genoemd. Het communiceren in een multichannel omgeving blijkt wel een aandachtspunt te zijn. Onderscheiden Verhogen klantroyaliteit Inzet multichannel communicatie Samenwerking in de keten Meer vastleggen van klant Optimaliseren verdienmodel Verbeteren imago Juiste beloningsstructuur vinden voor intermediair Klant achter de intermediair leren kennen Terugwinnen consumentenvertrouwen Transparantie Optimaal klantbeeld (360 graden view) Betere afhandeling klachten 29% 25% 39% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafiek 7: Wat is de grootste uitdaging voor uw organisatie in 2012? 10 CRM Resultants

11 3. Customer Relationship Management Tijd voor de transitie van CRM voor sales support naar benutting van de customer lifetime value CRM nu vooral gericht op verkoopondersteuning Verzekeraars hebben een traditionele visie op CRM. Relatiebeheer richt zich voornamelijk op de ondersteuning van verkoop en marketing. Kennis over klanten wordt gebruikt om nieuwe klanten binnen te halen en meer polissen te verkopen aan bestaande klanten. In hoofdstuk 5 wordt toegelicht dat CRM veel meer kan betekenen voor het verzekeringsbedrijf. Integratie van klantkennis is bijvoorbeeld ook inzetbaar bij het identificeren van nieuwe markten, imagoverbetering en het verhogen van de klanttevredenheid. % 1. Ter ondersteuning van verkoopafdeling 68% 2. Ter ondersteuning van marketingcampagnes 5 3. Ter ondersteuning van databasemarketing 46% 4. Ter ondersteuning van service 46% 5. Ter ondersteuning van backoffice 36% 6. Anders, namelijk Tabel 1: Voor welke toepassing wordt CRM in uw organisatie ingezet? Werken aan completer klantbeeld en betere segmentatie Kijkend naar de manier waarop CRM gebruikt wordt, is het niet verrassend dat het opbouwen van klantprofielen en segmentatie bovenaan de agenda van de verzekeraars staan. Verkoop en marketing zijn de belangrijkste CRM-onderwerpen. Multichannel CRM is bij slechts bij een kwart van de respondenten leidend, terwijl daar juist kansen liggen (zie hoofdstuk 4). Klantprofielen en segmentatie Campagnes en campagnemanagement Sales management Marketing intelligence Centralisatie van data en ICT systemen Customer (selfservice) portals Multichannel Klantmanagement Mobiele toepassingen Privacy vraagstukken Balans en persoonlijk contact Anders, namelijk 0% 32% 32% 25% 46% 43% 50% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Grafiek 8: Welke van de onderstaande CRM gerelateerde onderwerpen staan het hoogst op de agenda van uw organisatie? Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 11

12 Verhogen van klanttevredenheid strategisch doel van CRM Kijkend naar CRM-doelstellingen zien we dat verzekeraars klantgericht werken als onderscheidende factor zien. Het beleid is vooral gericht op klantbehoud (zie hoofdstuk 2). Dus is het niet verrassend dat het verhogen van de klanttevredenheid het hoofddoel is van CRM en klantgerichtheid op de gedeelde tweede plaats staat. Er is nog een duidelijke kloof tussen de huidige vooral verkoopgerichte inzet van CRM en de meer strategische doelen op het gebied van klantgerichtheid en loyaliteit. Effectievere marketing staat ook op twee en heeft dezelfde plaats in de lijst op de bovengenoemde beleidsagenda. In hoofdstuk 5 wordt besproken welke mogelijkheden CRM biedt om wat deze punten betreft in te spelen op de nieuwe werkelijkheid. Verhogen klanttevredenheid Effectieve marketing Verbeteren klantgerichtheid Vasthouden van klanten Verbeteren klantgegevens en kennis Verhogen omzet Stroomlijnen van klantprocessen Verbeteren klantsupport Segmentatie naar rendement klanten Verlagen kosten Up- en cross selling Verlagen klant support kosten Anders, namelijk Integratie met klantenmanagement Verbeteren winstmarge 0% 0% 0% 43% 43% 36% 32% 32% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Grafiek 9: Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw organisatie ten aanzien van de inzet van CRM? Expert aan het woord De klant komt centraal te staan Juist in deze economisch onzekere tijd behoort het behouden en benutten van klantrelaties tot de kernfactoren voor zakelijk succes. Op dit moment richt CRM zich vooral op het identificeren en waarderen van (potentiële) klantrelaties. De volgende stap is de behoeften van de klant als uitgangspunt nemen. Verzekeraars die processen rond de klant inrichten, creëren waarde voor de klant bij iedere directe en indirecte interactie. Rode draad bij het managen van de customer lifecycle is differentiatie en integratie van klantinformatie. Dat leidt tot consistente klantervaringen in elk contact via ieder kanaal. 12 CRM Resultants

13 4. Marketinginformatie Bouwen aan completer klantbeeld, interactie voor verbetering vatbaar Goed kan beter wat klantkennis betreft In het vorige hoofdstuk zagen we dat het opbouwen van rijke klantprofielen en segmentatie bovenaan de agenda voor de komende periode staat. Toch is het klantbeeld volgens de respondenten nu al redelijk. Ruim 30% kwalificeert het als goed en bijna 60% als voldoende. De die op dit punt matig scoort, is met name actief met white label producten. 0% 57% 32% Goed Voldoende Matig Slecht Grafiek 10: Hoe beoordeelt u uw klantkennis? Weinig actuele informatie over klanttevredenheid Hoewel klanttevredenheid het hoofddoel is van CRM (zie hoofdstuk 3) heeft bijna 80% van de respondenten geen actuele informatie over. Als men de tevredenheid van klanten meet, doet men dat meestal jaarlijks. Uiteraard wordt ook klantbehoud gezien als belangrijke graadmeter. Op plaats 3 vinden we de Net Promotor Score ofwel de mate waarin klanten bereid zijn als ambassadeur voor de verzekeraar op te treden. 17% Nee Ja Weet niet Jaarlijks onderzoek Klantbehoud Net Promotor Score Contacthistorie 25% 5 71% 68% 79% Mate van aanbrengen nieuwe klanten Niet, geen actueel inzicht 0% 20% 40% 60% 80% Grafiek 11: Heeft u van elke klant in uw database een actuele indicatie van zijn/haar tevredenheid en/of commitment? Grafiek 12: Op welke manieren meet u de tevredenheid van uw klanten? Online marketing en social media gaan terrein winnen Om klanten te werven en te behouden gaan verzekeraars met name gebruik maken van online marketing en in toenemende mate social media inzetten. Traditionele kanalen, zoals intermediairs en eigen verkoop blijven belangrijk. Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 13

14 Online marketing Intermediairs Vertegenwoordigers / persoonlijke verkoop Social media Via klanten Telemarketing Beurzen / events Networking Direct mailing Adverteren (met name offline) PR in magazines / krant / radio en tv Anders, namelijk Sponsoring Geen 0% 7% 7% 43% 36% 61% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafiek 13: Welke kanalen gaat u met name inzetten om klanten (consument of zakelijk) te werven en behouden? Eigen website en SEO hoogste prioriteit Inzoomend op online marketing, blijkt dat de eigen website bovenaan de lijst van kanalen staat. Daarom staat ook de vindbaarheid (SEO) daarvan hoog de lijst. Uit deskresearch en navraag bij respondenten blijkt dat de communicatie op sites voornamelijk eenrichtingsverkeer is. Interactie ontbreekt vaak. Ook social media worden matig geïntegreerd in de digitale communicatiemix. Daarvan maakt slechts ongeveer een derde van de verzekeringsmaatschappijen gebruik, terwijl het imago van een verzekeraar valt of staat met de reputatie. Inhaken op trending topics over de branche en zeker de eigen organisatie is tegenwoordig een must. Eigen website Zoekmachine optimalisatie Social media PPC / Adwords Portals Online advertising Webcare Anders, namelijk Online events 36% 29% 25% 57% 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14 CRM Resultants Grafiek 14: Welke online kanalen gaat u voornamelijk inzetten om klanten te werven en behouden?

15 Klanten betrekken bij productverbetering Een andere manier om klanten te binden is door samen met klanten en andere betrokkenen te kijken naar mogelijke productverbetering. Daar is bijna elke respondent voor te vinden. Zo stelt Van Rossum van Pro Life Zorgverzekeraar: Productverbetering op zich is geen doel maar een middel om klanten te binden en te werven. Daarbij ziet men ook mogelijkheden voor online communicatie. Hendriks van Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. meldt hierover: We moeten weten wat er bij het intermediair en de klant leeft. De inzet van multichannel en social CRM maakt dat mogelijk. Meer samenwerken met KKV: wat is wijsheid? In de benchmark spraken respondenten zich uit over de volgende stelling: In 2012 moeten we meer gaan samenwerken met KKV (Keurmerk Klantgericht Verzekeren), Consumentenbond en AFM met als doel de financiële bewustwording van de klant te vergroten. Het merendeel onderschrijft deze stelling. Van Leeuwen van Agis Zorgverzekeringen stelt: De branche staat enorm in de spotlights waardoor optimale transparantie noodzakelijk is. Iedere uitgave, ieder besluit moet minimaal in simpele bewoordingen uitlegbaar zijn, met ook de mogelijkheid tot interactie. Maar er is ook een enkele kritische noot. Bijvoorbeeld van mevrouw Wolsink van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering: Elk van deze instanties heeft haar eigen belang in het vergroten van de financiële bewustwording. Een verzekeraar heeft daar een andere rol in dan de Consumentenbond of de AFM. Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 15

16 5. Integratie en online connectie Tijd om de digitale band met de klant en intermediair verder te versterken Online connectie CRM vaak beperkt tot eigen site Bij de meeste verzekeraars is de eigen website verbonden met het CRM-systeem. Daarmee kan bijvoorbeeld worden geregistreerd dat klanten of propects informatie of een offerte aanvragen. Een kleine 30% heeft ook een portal geïntegreerd die de klant bijvoorbeeld toegang geeft tot persoonlijke pagina s. Social media worden bij geïntegreerd met het CRM-systeem, terwijl juist die media een belangrijke informatiebron kunnen vormen voor de klanttevredenheid. Bij ruim een derde is geen enkele koppeling gerealiseerd. Ook Webcare, dat door grote bedrijven als UPC, Ziggo en KPN wordt ingezet, zien we nog nauwelijks bij verzekeraars (zie kadertekst). Eigen website 6 Geen Portals Social media Zoekmachine optimalisatie Webcare Online advertising PPC / adwords Online events Anders, namelijk 0% 29% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Grafiek 15: Welke online kanalen heeft u al geïntegreerd met uw CRM? Webcare: meer dan online klantenservice Met name grote bedrijven werken met webcare teams die online klantenservice verlenen. Voornaamste doelen van deze teams zijn: Individuele klanten snel helpen met problemen en klachten Het bedrijfsimago versterken en reputatieschade voorkomen door snel te reageren Voorlichten van klanten over producten en diensten Optimaliseren van de zoekresultaten ( SEO 2.0 ) van browsers op product, dienst en merk. Vooral integratie CRM met back-office systemen Bij de meeste verzekeraars is het CRM-systeem geïntegreerd met de backoffice. Daardoor zijn gegevens over het opvragen en versturen van informatie te registreren. Over de follow-up lijkt minder informatie beschikbaar. Circa een derde van de respondenten beschikt over een koppeling met de server en of een call center. Ook de integratie met software voor kantoorautomatisering is nog maar beperkt gerealiseerd. 16 CRM Resultants

17 Backoffice systemen Call centre applicatie Kantoorautomatisering Documentbeheersysteem Datawarehouse Geen integraties HRM systeem 39% 32% 32% 29% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafiek 16: Met welke applicatie(s) is uw CRM systeem geïntegreerd? Nog weinig online ondersteuning van intermediairs Het werk van de intermediair wordt steeds complexer, onder meer door veranderende en aanscherpende wet- en regelgeving. Het kost de intermediair steeds meer tijd om zich daarin te verdiepen. Terwijl de klant vaak zelf al informatie heeft ingewonnen via internet en dus beslagen ten ijs komt. Verzekeraars kunnen hierop inspelen door het opzetten van een informatieportal voor intermediairs. Die kunnen zich via zo n portal snel en gericht voorbereiden op adviesgesprekken. Dat ontlast ook de eigen organisatie van verzekeraars. Toch heeft slechts een portal voor intermediairs opgezet. De meeste communicatie verloopt via contactcenters of de buitendienst, al dan niet via telefoon of . 0% 35% 43% Via contactcenter en buitendienst Telefonisch en Via eigen intermediairportaal Via website Via klantspecifieke elektronische berichtenuitwisseling Via publieke ketenintergratie als meetingpoint Grafiek 17: Op welke manier communiceert u vooral met partners binnen de keten? Verdeelde meningen over interactieve inzet van social media We zagen eerder al dat social media nu bij slechts zo n 20% van de verzekeraars is geïntegreerd met het CRM-systeem. Daarmee is niet alleen informatie vast te leggen, maar kunnen medewerkers ook de dialoog aangaan met klanten, prospects en andere partijen. Bijvoorbeeld via Facebook, LinkedIn en Twitter. Ruim 20% ziet de waarde hiervan niet, maar een even groot percentage is van plan om dit jaar social media te gaan inzetten. Verder heeft 36% zich hierover nog geen mening gevormd. Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 17

18 37% Doen we al Gaan we doen in 2012 Doen we niet Weten we nog niet 28% Grafiek 18: Door social media te koppelen aan uw CRM strategie, oftewel Social CRM, verkrijgt u - simpel gesteld - een tweerichtingsdialoog van uw onderneming, medewerkers met uw klanten en andere stakeholders: partners, leveranciers maar ook met uw concurrenten. 18 CRM Resultants

19 Meer informatie Vragen en opmerkingen Heeft u vragen of opmerkingen over dit rapport, dan kunt u die doorspreken met: Roel Hilberink, partner CRM Resultants. of bel CRM Resultants Seinstraat DA Hilversum T E I Over CRM Resultants CRM Resultants is één van de eerste bedrijven die CRM op basis van Microsoft technologie op de Europese markt bracht. Het succes van Microsoft CRM is ook het succes van CRM Resultants, dat al vrij vroeg koos voor een sectorbenadering op basis van een gestandaardiseerde aanpak met software templates. Veel voorkomende processen en business logic zijn in deze templates vastgelegd. Eén van de kernsectoren is de financiële dienstverlening. De business kennis en ervaring die hier werd opgebouwd zorgen voor snelle en beheersbare implementaties, zowel in kosten als in tijd. CRM Resultants biedt bedrijven de keuze tussen hosted of in-house CRM. We hebben vele jaren ervaring met Software-as-a-Service. SaaS is een veilige, schaalbare en hoog beschikbare vorm van automatisering die geen verborgen kosten kent en eenvoudig uitbreidbaar is. Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV in opdracht van CRM Resultants en werd mede mogelijk gemaakt door Microsoft Nederland Goals Marktbewerking BV, alle rechten voorbehouden. Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars 19

20 20 CRM Resultants CRM Resultants Seinstraat DA Hilversum T

Vermogensbeheerders en private bankers balanceren tussen persoonlijk en digitaal klantcontact

Vermogensbeheerders en private bankers balanceren tussen persoonlijk en digitaal klantcontact Vermogensbeheerders en private bankers balanceren tussen persoonlijk en digitaal klantcontact Trendonderzoek CRM in private banking en vermogensbeheer 2010/2011 Trendonderzoek CRM in private banking en

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Ondernemen met IT. Security Integratie CRM Efficiency. Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties

Ondernemen met IT. Security Integratie CRM Efficiency. Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties Ondernemen met IT Security Integratie CRM Efficiency Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties ONDERNEMEN MET IT CRM Een onderzoek naar klantstrategie en de

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Wakker worden! Triggers voor IT managers. Trendonderzoek Waar ligt de IT manager wakker van?

Wakker worden! Triggers voor IT managers. Trendonderzoek Waar ligt de IT manager wakker van? Wakker worden! Triggers voor IT managers Trendonderzoek Waar ligt de IT manager wakker van? Inhoud 3. 4. Voorwoord Inleiding 5. 6. Uitdagingen en trends 12. 16. 19. Een greep uit de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Kansen door de Zorgplicht

Kansen door de Zorgplicht Kansen door de Zorgplicht Hoe financiële dienstverleners de zorgplicht voor zich kunnen laten werken Kansen door de zorgplicht. Op 15 mei 2013 kondigde de Minister van Financiën aan dat er een algemene

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Social CRM wordt volwassen

Social CRM wordt volwassen Social CRM wordt volwassen Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie