Jaarrekening Foto: Wim de Knegt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt"

Transcriptie

1 Jrrekening 2012 Foto: Wim de Knegt 1

2

3 Jrrekening 2012 Nederlnds Openluchtmuseum

4 Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december Ctegorile exploittierekening Ctegorile en Functionele exploittierekening Toelichting behorende tot de jrrekening Toelichting op de verdeelsleutels zols gehnteerd in de functionele exploittierekening 53 Overige gegevens 55 CBF 56 Bijlge 61 4

5 Bestuursverslg Bestuursverslg Bijzonder, bewogen en goed 2012 In 2012 vierde het Nederlnds Openluchtmuseum zijn eeuwfeest. Het hoogtepunt vn de viering ws de opening vn de nieuwe presenttie Westerstrt Amsterdm door Hre Mjesteit de Koningin. Mede dnkzij de progrmmering bleef het museum het gehele jr in het nieuws. Dt heeft zeker bijgedrgen n het grote ntl bezoekers in 2012, De winteropenstellingen leidden eveneens tot nieuwe records in bezoekersntllen: (2011/2012) en (2012/2013). De subsidienvrg voor de komende beleidsperiode, wrin op verzoek vn de sttssecretris OCW voorstellen wren opgenomen voor een drietl nieuwe tken, werd bij de begrotingsvoorstellen voor 2013 geheel gehonoreerd. Die nieuwe tken behelzen het reliseren vn een fysieke én digitle presenttie vn de Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis, en het smengn in een topinstituut met de Stichting Nederlnds Centrum voor Volkscultuur en Immterieel Erfgoed (hiern VIE). Ook de nvullende brief vn 31 oktober 2012, wrin op verzoek vn de sttssecretris een ntl specten nder is toegelicht, werd goed ontvngen - niet lleen door de sttssecretris, mr ook in de dviezen vn de Rd vn Cultuur. Wel ws het een verrssing dt de sttssecretris ls een nieuwe tk het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis toevoegde, overigens zonder extr budget. De komende jren zl het museum in smenwerking met het Rijksmuseum en vele ndere prtners de Mnd vn de Geschiedenis orgniseren. In 2012 heeft het museum die Mnd, dnkzij een extr projectsubsidie, ook l gereliseerd. De wrdering voor het museum bleek in 2012 ook uit het toekennen door de Gemeente Arnhem vn de Cultuurprijs en uit de ontvngst vn de Zoover Awrd ls door het publiek best gewrdeerde museum. Ingrijpend ws de wijziging in de directiesmenstelling wrtoe de Rd vn Toezicht besloot. De Rd benoemde met ingng vn 1 juni 2012 zijn voormlig lid drs. J.P. de Jong tot voorzitter vn de directie, zijnde de eindverntwoordelijke bestuurder, wrn de beide ndere directeuren dienden te rpporteren. De lgemeen directeur drs. P.M.J.M. Gijsbers werd ls directeur in het bijzonder belst met de nieuwe tken en externe relties. Met de directeur bedrijfsvoering, ing. A.M.J.C. Ponsioen, is in goed gezmenlijk overleg overeengekomen hr functie te beëindigen per 1 oktober Op 24 oktober heeft zij tijdens een druk bezochte receptie fscheid genomen vn het museum en zijn relties. Zols lle rijksmuse werd ook ons museum met ingng vn 2013 geconfronteerd met een subsidiekorting, nmelijk vn (in ons gevl) ruim zeven procent. In de begroting voor 2013 is dt opgevngen door een ntl ctiviteiten te verminderen en een lgemene korting toe te pssen op de beïnvloedbre mteriële uitgven. In reltie met een ntl ndere finnciële ontwikkelingen dreigt vnf 2014 een nzienlijk gt in de exploittie te ontstn. Om de exploittie weer sluitend te mken, is bewust op zoek gegn nr extr bronnen vn inkomsten in combintie met kostenbespringen, in plts vn zonder meer over te gn tot personeelsreducties. Het museum stt voor grote uitdgingen wrn wij met lle colleg s, gesteund door onze Rd vn Toezicht, onze ctieve Vereniging Vrienden en in smenwerking met onze externe prtners met veel energie werken. Verntwoording De jrstukken vn de Stichting Het Nederlnds Openluchtmuseum, gevestigd te Arnhem bevtten het Bestuursverslg, de Jrrekening, de verntwoording over de presttiefsprken over de beleidsperiode , het Bericht vn de Rd vn Toezicht en het Bericht vn de ondernemingsrd. Wij volgen in dit jrverslg het hndboek vn OCW over de periode Met het Centrl Bureu Fondsenwerving (CBF) zijn fsprken gemkt over een wijze vn verslglegging die voldoet n het reglement vn het CBF. Drtoe is in een bijlge een fzonderlijk verslg ten behoeve vn het CBF opgenomen. Het resultt vn de Stichting De Oude Bijenkorf (hiern SDOB), wrin de horec-ctiviteiten in het museum zijn ondergebrcht, is niet opgenomen in de jrrekening vn het museum. 5

6 Bestuursverslg Omdt op dit punt strijdigheid bestt tussen het Hndboek vn OCW en het reglement vn het CBF, is in het verleden met het CBF fgesproken in het voor het CBF bedoelde verslg wel een gecombineerde blns en resulttenrekening (zonder ndere toelichting) vn museum en SDOB op te nemen. De SDOB stelt een eigen jrrekening smen. Vnf 1 jnuri 2013 vormt het bestuur vn het museum ook het bestuur vn de Stichting Nederlnds Centrum voor Volkscultuur en Immterieel Erfgoed (verder VIE). Dt betekent dt de fzonderlijke jrrekening vn deze stichting formeel ook wordt vstgesteld door het nieuwe bestuur. Op bsis vn de smenwerkingsovereenkomst is deze jrrekening nog voorbereid door het voormlige bestuur vn VIE. Dit jrverslg over 2012 is het ltste verslg vn de beleidsperiode Gedurende deze periode heeft het museum gewerkt op bsis vn het beleidspln De ctuliteit vn het Verleden. In dit beleidspln ws de volgende missie leidend: Ervring delen. Voor een groot en breed publiek vn oude en nieuwe Nederlnders n de hnd vn uthentieke objecten wre verhlen vertellen over het dgelijks leven in Nederlnd en bezoekers prikkelen ook hun ervring met ons en met elkr te delen. Het beleid vn het museum is gebseerd op de volgende doelstelling: Het stimuleren vn: interesse in eigen en ndermns culturele identiteit; respect voor ons cultureel erfgoed; kennis vn de geschiedenis vn het dgelijks leven. Sinds 2008 werkt het museum bovendien ook op bsis vn het progrmmpln Bewogen door ruimte en tijd. In dit pln is de beoogde publieksverbreding nr het domein vn de culturele diversiteit uitgewerkt, door niet lleen mensen n te spreken die zich betrokken voelen bij het trditionele Nederlnd, mr ook vn betekenis te zijn voor groepen die zich meer recent in Nederlnd hebben gevestigd. Exploittieresultt Het exploittieresultt over 2012 komt uit op voor onttrekking en dottie n bestemmingsfondsen en reserves. N onttrekking n bestemmingsfondsen en reserves komt het exploittieresultt uit op Conform het hndboek vn het ministerie OCW wordt dit resultt ten lste gebrcht vn de lgemene reserve en het bestemmingsfonds OCW (zie pgin 28 en 40). Dit exploittietekort kent twee oorzken. Ndt de sttssecretris de subsidie voor de komende beleidsperiode hd toegekend, is besloten om uit het of dt moment bestnde positieve exploittieresultt kosten vooruit te nemen voor de verbetering vn de ICT-fciliteiten en ndere eenmlige noodzkelijke uitgven en voor de renovtie vn musele gebouwen. Hierdoor konden noodzkelijke eenmlige verbeteringen gereliseerd worden zonder de exploittie vn 2013 te belsten. De kosten voor deze verbeteringen vielen iets hoger uit dn in eerste instntie begroot. Drnst wren er kosten verbonden n de vertrekregelingen vn ex-werknemers. Eigen inkomstennorm De totle eigeninkomsten vn het museum zijn en de subsidie verkregen vn het ministerie vn OCW De eigen inkomstennorm (eigen inkomsten gedeeld op de subsidie) komt in 2012 uit op 74%. Toerekening en onttrekking Bestemmingsfonds OCW Zols in het jrverslg 2011 l ngegeven is het deel vn het bestemmingsfonds uit de periode in 2012 geheel uitgeput. Het resterende deel is in 2012 volledig besteed n het eeuwfeest en de positionering vn het museum in de beleidsperiode Het deel vn het bestemmingsfonds uit de periode bedrgt ultimo In het verslg jr is hiern, conform het hndboek, een deel vn het negtieve exploittieresultt onttrokken. Het restnt zl in de lopende beleidsperiode besteed worden n de ontwikkeling vn de fysieke en digitle presentties vn de Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis en n de technische vervngingsprojecten huisvesting. Voor het ltste is in 2010 een bedrg vn ontvngen, dt is opgenomen in het OCW fonds. 6

7 Bestuursverslg Finnciële positie en continuïteit Met de huidige omvng vn de Algemene Reserve en het Bestemmingsfonds OCW en de opnieuw gegroeide bezoekersntllen, mede gezien de nog steeds sterke liquiditeitspositie, is de continuïteit vn het museum de komende jren onder de nu bekende omstndigheden gewrborgd. De extr subsidie voor de nieuwe tken en het drdoor reliseren vn die nieuwe tken verstevigt de finnciële positie en continuïteit vn het museum verder; zeker omdt druit een groei vn het ntl bezoekers verwcht wordt. Wel wordt het museum in de periode geconfronteerd met het optreden vn een mogelijk tekort op de exploittie. Dit mogelijke tekort vindt zijn oorsprong in de toegepste korting op de subsidie voor de komende beleidsperiode vn 7,05 % en door de beëindiging vn de tienjrige exploittieperiodes voor twee presentties. Dit ltste betreft de Boerderij Hoogmde, wrvoor de bestemmingsreserve eind 2013 uitgeput is, en voor Dingenliefde, wrvoor de bijdrge vn het VSBfonds in 2015 zl verlopen. Een derde oorzk ligt in lgere renteopbrengsten door de combintie vn de fnme vn liquiditeiten door onttrekkingen n bestemmingsreserves en de lgere rentestnden. Verder wil het museum rekening houden met mogelijke gevolgen voor de subsidie vn de voorgenomen wijzigingen in het Rijkshuisvestingsstelsel. Om de exploittie in die jren sluitend te houden is in 2012 gestrt met het zogenmde bckboneproces. Ondertussen is dit proces Bruggenbouwen gn heten, omdt die nm de inhoud vn het proces beter dekt. Hierin wordt, met grote prticiptie vnuit de orgnistie, gezocht nr mogelijkheden om n de ene knt meer inkomsten te genereren en n de ndere knt kosten te drukken door efficiënter gebruik vn de ter beschikking stnde middelen. Drmee heeft het museum, ls een vn de weinige rijksmuse, er niet voor gekozen om de subsidiekorting op te vngen door onmiddellijk over te gn tot personeelsreductie. Het museum legt zichzelf op deze mnier een grote uitdging op; toch is de leidende gedchte dt deze npk het functioneren vn de orgnistie zl verbeteren. In 2013 werkt een tientl interne projectgroepen n het doen vn voorstellen die moeten leiden tot sluitende begrotingen voor de komende jren. Als nvullend instrument kent het museum een stringent vcturebeleid wrbij vctures lleen op goed gemotiveerde gronden weer worden ingevuld. Zo wordt ls resultt vn de efficiencyverbeteringen op termijn bereikt dt de formtie voor de bestnde tken wordt gereduceerd. Om de korting op de rijkssubsidie ook in 2013 l op te vngen is besloten te bespren op specifieke ctiviteiten en heeft er een bezuiniging vn zeven procent pltsgevonden op de beïnvloedbre mteriële uitgven. Het museum stt de komende periode voor nog meer belngrijke finncieringsvrgstukken. Het reliseren vn de fysieke presentties vn de Cnon vn de Nederlndse geschiedenis vrgt om een grote investering wrvoor vreemd geld zl moeten worden ngetrokken. De flossingen en rente kunnen worden gedekt uit de toegekende jrlijkse extr subsidie vn twee miljoen. Om rekening te houden met nog moeilijk te voorspellen toekomstige ontwikkelen wil het museum de benodigde leningen in een periode vn tien jr flossen. Drnst wil het museum een bestnde horecvoorziening in de Ksteelboerderij niet lleen renoveren mr ook dusdnig uitbreiden dt de ontvngst vn grotere groepen mogelijk wordt. Voor het renovtiedeel heeft OCW een jrlijkse bijdrge vn toegekend. Ook hier zl nvullend vreemd vermogen moeten worden ngetrokken. Verder zijn er oude wensen te reliseren. Om te beginnen het reliseren vn een nieuw depot dt n de moderne eisen vn duurzmheid voldoet. Niet uit te sluiten is dt ook dit mogelijke investeringen vn het museum zelf zl vrgen. Het is tot slot vn groot belng om de prkeervoorzieningen nzienlijk uit te breiden. Ook hiervoor zullen investeringen nodig zijn. Om het museum minder fhnkelijk te mken vn overheidssubsidies is in 2012 gestrt met een progrmm om sponsorgelden n te trekken. Te verkrijgen sponsorgelden zijn in eerste instntie bedoeld om de vernieuwing en verbreding vn het museum mogelijk te mken en om de mtschppelijke vernkering vn het museum te versterken. In dit verbnd zijn er in 2012 grote stppen gezet in de smenwerking met de Vereniging Vrienden. 7

8 Bestuursverslg Activiteitenverslg 2012 Met het jr 2012 is de beleidsperiode fgesloten. De doelen voor deze periode wren vstgelegd in het beleidspln De ctuliteit vn het verleden. Hierin zijn een vijftl mbities geformuleerd; zij werden uitgewerkt in jrplnnen. Beplend voor de werkzmheden zijn voorts de presttiefsprken met het ministerie vn OCW. De inhoudelijk-themtische focus voor de plnperiode is vstgelegd in de meerjrige kdernot Migrtie, Bewogen door tijd en ruimte. Bezoektotlen Het Nederlnds Openluchtmuseum ontving in 2012 in totl bezoekers, bezoekers meer dn in Een prchtig resultt dt sinds de jren tchtig vn de vorige eeuw niet meer is voorgekomen. In de totle geschiedenis zijn er mr in vier jren meer bezoekers geweest (1977, 1978, 1979 en 1987). Alleen in de mnden juni, oktober en november ws het ntl bezoekers minder dn in Augustus ws de topmnd met bezoekers. Het weekend vn 22 en 23 september ws met meer dn bezoekers een topweekend, dnkzij de in smenwerking met Reed Business georgniseerde Lndleven dgen. Het recordntl bezoekers tijdens de winteropenstelling vn ( bezoekers) werd in de winter vn opnieuw verslgen ( bezoekers). Het groeiend ntl bezoekers met een museumkrt is de belngrijkste fctor in de hogere bezoekersntllen. In 2012 wren dt er met bezoeken bijn meer dn in Museumkrtbezoekers zijn in zoverre nders dn regulier betlende bezoekers dt zij binnen het museum minder verbruiken. Toch zijn zij zeer welkom omdt zij een bewijs zijn vn de vernkering vn het museum in de regio. In het bezoek door scholen zet de dlende tendens zich in bsolute en reltieve zin voort. In 2012 bezochten kinderen en begeleiders het museum tegen in Met nme is het primir onderwijs ws dit l lnger gnde; in 2012 zkte, n jren vn stijging, ook het ntl bezoekers uit het secundir onderwijs. Dt ltste ntl ws nog wel ruim boven de mbities. Deze dlingen zijn voor een belngrijk deel te verklren uit niet door het museum te beïnvloeden fctoren. Scholen beschikken over minder budget en kiezen vker voor ndere vormen vn cultuur- en erfgoedeductie. In 2012 kwmen de definitieve resultten vn een publieksonderzoek uit 2011 beschikbr. Drin is ook het bezoekersprofiel, gebseerd op de segmentering vn vrijetijdssmk vn Motivction, onderzocht. Druit blijkt dt de grootste groep bezoekers wordt gevormd door de scherpzinnige verdiepingsbezoekers (35%). Drbij gt het om mensen die vker muse en ttrctieprken bezoeken, gebruik mken vn elektronische medi, ouder en percentueel vker gepensioneerd zijn, en hoger opgeleid zijn dn de gemiddelde bezoeker. Opvllend is drnst dt terwijl 44% vn de Nederlndse bevolking binnen het segment impulsieve museerder vlt, deze groep voor 23% vertegenwoordigd is binnen het museum. Het gemiddelde rpportcijfer vn bezoekers is 8,21. De scherpzinnige verdiepingszoekers geven het museum een 8,32, de impulsieve museerders scoren met 8,12 het lgst. Jubileumjr In 2012 heeft het Openluchtmuseum zijn 100-jrig bestn gevierd door hulde te brengen n het dgelijkse leven. In het feestelijk versierde prk ws een jubileumroute, een open podium, mkten kinderen mbchtelijke trtjes, kregen bezoekers een verrssend kijkje chter de schermen en hebben we lten zien hoe het museum l 100 jr het leven vn gewone mensen koestert en bewrt ls een wrdevolle scht. Alle festiviteiten rondom het 100-jrig bestn gingen vn strt met de opening vn de Amsterdmse Westerstrt en het Turkenpensioen op 3 pril 2012 door H.M. Koningin Betrix. Als jubileumboek verscheen het door Jn Vessen (oud-directeur, 1991 tot 2009) geschreven Ervring delen. Geen geschiedenisboek mr een boek over het Openluchtmuseum nu. In vijf hoofdstukken worden de dilemm s wrmee het Openluchtmuseum door de jren heen werd geconfronteerd op meeslepende wijze belicht: pretprk of museum, voorwerpen of verhlen, echt of onecht, eigen of vreemd en pssie of professie. De hoofdstukken worden fgewisseld door visuele intermezzo s; beeldverhlen wrin het museum zelf spreekt. 8

9 Bestuursverslg Middels het co-cretieproject De Tien vn 2012 werd bezoekers gevrgd mee te helpen n de collectie vn morgen. Er werd gevrgd welk hedendgs voorwerp het verdient om in de toekomst een pltsje te krijgen in het museum. Er werden uiteindelijk 10 voorwerpen gekozen: huissleutels, een wvebord, een gourmetstel, een sprlmp, een wsknijper, een spellinggids, een foto, een koffiezetpprt, een CD (Adèle 21) en een wegenkrt. Vooruitlopend op een vn de nieuwe tken heeft het museum in 2012 de Mnd en de Ncht vn de Geschiedenis georgniseerd in smenwerking met het Rijksmuseum en ndere prtners. Het them ws Arm en Rijk en 600 instellingen over het hele lnd hebben deelgenomen. In de winteropenstelling is het museum gestrt met een kleine pilot, in smenwerking met de Hogeschool Kunsten Utrecht en de VPRO om ervring op te doen met gmifiction - een mnier om gmeprincipes toe te pssen in een ndere setting. Door het spelen vn een serieus gme wordt de beleving vn bezoekers geïntensiveerd en worden zij op een eigentijdse mnier verbonden met het museum. Onder de noemer vn Gilde V, het nieuwe vertellersgilde vn het museum, moesten zowel bezoekers ls medewerkers missies binnen dt Gilde V volbrengen. De llintie met Ntuurmonumenten kreeg in 2012 verder inhoud in het Oogstweekend, een wolvendg en tijdens de winteropenstelling een presenttie over de terugkeer vn de wolf in Nederlnd. Het museum is in 2012 veelvuldig in de publiciteit geweest, mede dnkzij een goede plnning vn ctiviteiten. Het 100-jrig bestn en lle ctiviteiten dromheen, nst de opening en het jubileumboek ook de serie postzegels 100 jr Openluchtmuseum en de tv-serie Viert llen mede vn omroep Gelderlnd, kregen veel ndcht. Ook de subsidietoekenning voor de nieuwe tken kreeg persndcht. In de beleidsperiode zijn jrlijks deelprojecten gereliseerd binnen het overkoepelende migrtiethem. De vijftien in dit kder geproduceerde filmportretten worden nu in de eductieve ruimte in de Westerstrt vertoond. In 2012 vertellen l die projecten smen de migrtieroute op een unieke, veelzijdige mnier de migrtiegeschiedenis vn oudere en nieuwere groepen Nederlnders. De presentties in de Bierbrouwerij, de boerderij uit Beert en de Grutterij zijn vernieuwd en verbeterd. Binnen de verzmelpresenttie Dingenliefde werden nieuwe verzmelingen opgenomen, wronder de treintjesverzmeling vn oud-minister Ed Nijpels. Reguliere progrmm en Eductie In de progrmmering is, nst l genoemde evenementen, een ntl vste jrlijkse terugkerende wrden opgenomen, zols het hrdloopevenement Rondje Nederlnd, de ntionle Driorgeldg, het Oogstfeest en de Slchtdg. Het museum biedt een uitgebreid eductief progrmm voor leerlingen vn primir en voortgezet onderwijs. Dit nbod wordt regelmtig verder ontwikkeld. In 2012 is gestrt met de voorbereidingen vn een groot nieuw eductief migrtieproject Wie ben ik, wie zijn wij?. In 2012 werden 1106 rondleidingen verzorgd voor ongeveer bezoekers (gemiddeld 20 deelnemers). Hieronder wren 73 rondleidingen in het kder vn de Museumplusbus (senioren uit verzorgingshuizen), wrn circ 1200 bezoekers deelnmen. In het kder vn het jubileumjr zijn er in het seizoen 153 grtis rondleidingen verzorgd. In de kruidentuin worden regelmtig zowel betlde ls grtis rondleidingen verzorgd. En er werden weer 25 inburgeringscursussen verzorgd. Collectiebeheer Het grote progrmm inzke chterstllig onderhoud n de musele gebouwen is conform plnning fgerond. Vn elk object is drbij voor zover nodig eerst uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedn, een wrdestelling en een resturtiepln opgesteld en n resturtie een rpportge smengesteld. Op het gebied vn de roerende collectie werden vorderingen gereliseerd in het digitl ontsluiten vn 300 objecten, het verhogen vn de registrtiegrd vn de roerende objecten en het verbeteren vn de registrtiekwliteit. Uit de Rpportge Monitor Erfgoedinspectie bleek dt er mogelijke risico s zitten in de beschikking over voldoende personeel en voldoende finnciële en fcilitire middelen. 9

10 Bestuursverslg Commercie Zols nder wordt toegelicht in de fzonderlijke jrrekening vn de Stichting de Oude Bijenkorf heeft de horec in 2012 goede zken gedn. Nst het toegenomen ntl individuele bezoekers ws dt voorl te dnken n de groepenmrkt, ondnks de scherpe mrktverhoudingen in die mrkt. Een ntl vn de grotere prtijen is het vermelden wrd: - De Socilistische Prtij hield zijn lndelijke cmpgnedg tijdens de tweede Kmerverkiezingen. Dt leverde veel extr publiciteit op. - De Stichting Techniekpromotie orgniseert jrlijks het techniektoernooi om ntuurkunde in het bsisonderwijs te promoten. Het toernooi werd bezocht door 1200 bsisschoolleerlingen. - Rocks n Rivers evenementenburo orgniseerde voor een bedrijf een fmiliedg wrn 1500 medewerkers en gezinsleden deelnmen. - De Kiwnis club Arnhem orgniseert jrlijks AMZAF (Arnhems midzomervond festivl) wrvoor 700 gsten werden ontvngen. - In smenwerking met Reed Business orgniseerde het museum het Lndleven evenement. In het betreffende weekend kwmen er bezoekers extr. - De Rijksdienst Cultureel Erfgoed orgniseerde een uitje voor de orgnistie met 300 deelnemers. Terugblik Beleidsperiode Algemene terugblik In het beleidspln zijn vijf centrle mbities geformuleerd. Voor elke mbitie zijn in de opvolgende jrplnnen uit te voeren ctiviteiten vstgelegd en vertld in de begroting. 1. Wegwerken beheerschterstnden Collectievorming onroerend en roerend Alleen in het kder vn migrtie zijn er nieuwe gebouwen n de presenttie toegevoegd. Belngrijkste drvn is het in 2012 gereliseerde Westerstrt-complex, wrin ndcht gegeven wordt n verstedelijking en buitenlndse immigrtie. Door de combintie met presenttieelementen kn dit complex niet vnzelfsprekend worden toegevoegd n de onroerende collectie. Dt roept nieuwe vrgen op nr de te hnteren criteri bij het toevoegen vn gebouwen n de collectie; vrgen die in 2013 zullen worden bentwoord. Voor het domein wonen en werken is de belngrijkste verwerving die vn één vn de oudste (1928) Itlinse ijsslons in Nederlnd, Venezi uit Utrecht. Achterstllig onderhoud musele gebouwen Voor het nr de nullijn brengen vn het chterstllig onderhoud n de musele gebouwen heeft het ministerie vn OCW een extr bijdrge vn 2,4 miljoen ter beschikking gesteld. Meer dn veertig onroerende objecten zijn onder hnden geweest. De resturties zijn op bsis vn een goede werkvoorbereiding ngepkt. Onder meer zijn de rieten kppen vervngen en is heel veel resturtief timmerwerk en groot onderhoud n het schilderwerk uitgevoerd. Bovendien zijn er preventieve mtregelen genomen om de condities in de gebouwen te verbeteren, zols het nleggen vn vloerverwrmingen en dringe. Tot slot is het plnmtig onderhoud ook voor de toekomst dministrtief geborgd. De doelstellingen zijn binnen de plnning en het budget gereliseerd. De resturties zijn voor een nzienlijk deel in eigen beheer uitgevoerd, wrbij onder meer is smengewerkt met het Monumenten Adviesbureu Nijmegen en de Monumentenwcht Gelderlnd. 10

11 Bestuursverslg De doorlooptijd vn de resturtie vn de Delftse molen, het ltste onroerend object in dit progrmm, verloopt precies volgens plnning en wordt voor de opening vn het nieuwe zomerseizoen 2013 fgerond. Omdt deze molen beeldbeplend is, werd deze resturtie in de winterperiode uitgevoerd. De kosten voor de resturtie zijn verwerkt in de jrrekening vn Drnst is ook nder onderhoud uitgevoerd, wrvn genoemd kunnen worden kleinschlig onderhoud n de presenttie HollndRm, de trms en bovenleidingen, ecologisch groenbeheer en de renovtie vn het in 1987 opgeleverde deel vn het dministrtiegebouw. Ook in het textieldepot is groot onderhoud uitgevoerd. Hiervoor diende de gehele collectie te worden verhuisd en teruggepltst. In 2012 is ook een in eigen beheer gebouwde nieuwe prdenstl in gebruik genomen. Nieuwe depotvoorzieningen Het reliseren vn de nieuwe depotvoorzieningen, een vn de presttiefsprken met het ministerie vn OCW, is in deze beleidsperiode niet gelukt. Er hebben zich diverse knsen voorgedn, wronder een smenwerking met het Gelders Archief, mr deze bleken lle om externe redenen niet uitvoerbr. In de zomer vn 2012 heeft het museum zich ngesloten bij het inititief vn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum om gezmenlijk een Ntionl Duurzm Depot te ontwikkelen. De verwchting is dt in 2013 duidelijk zl worden of dit hlbr is. Collectiepln Onder de titel Kiezen en delen is dit beleidspln in mrt 2011 gereed gekomen. Dit pln kent een beleidshorizon tot De roerende collectie is drbij ingedeeld in te onderscheiden domeinen. De verdere ontsluiting gebeurt themtisch. Verder zijn in dit beleidspln ook de criteri voor selectie en fstoting vstgelegd. Het reliseren vn het collectiebeleidspln is een presttiefsprk met OCW. Collecties en Beheer is in de fgelopen jren nuw betrokken geweest bij het ontwikkelen vn een generieke methodiek voor collectiewrdering voor roerend erfgoed door de RCE. Deze methodiek zl ls stndrd in 2013 lndelijk worden gepresenteerd. Digitle ontsluiting collecties In de verslgjren zijn een kleine 1000 objecten op de museumwebsite ontsloten. De digitliseringsprojecten Het geheugen vn Nederlnd en Metmorfoze zijn fgerond. Er is deelgenomen n het, inmiddels beëindigde, consortium Nederlnds Erfgoed digitl. Tot slot zijn lle bouwtekeningen vn de musele gebouwen gedigitliseerd. 2. Verbreden publieksbereik Migrtieprogrmm Bewogen door ruimte en tijd In de jrlijkse them s zijn specifieke specten vn migrtie uitgewerkt: emigrtie in 2009 ( Vrwel Vderlnd ), immigrtie in 2010 ( Verhlen vn nieuwkomers ) en de wisselingwerking tussen vertrouwd en nieuw in 2011 ( Hollndse Nieuwe ). De verhlen vn mensen die komen en gn worden ls een volstrekt vnzelfsprekend onderdeel vn de geschiedenis vn ons lnd verteld. Bij het tonen vn de impct op het dgelijks leven vn iedereen, komen de positieve en negtieve specten n de orde. Iedere bezoeker die een oordeel heeft over migrtie krijgt een spiegel ngeboden. Tegenover de overlst vn immigrtie komt zo het beeld dt immigrtie heeft bijgedrgen n het economisch succes vn Nederlnd; tegenover het ideliseren vn immigrtie komt de spnningen die het smenkomen vn vertrouwd en nieuw door de eeuwen heeft opgeroepen. In verschillende bestnde presentties zijn specten vn migrtie toegevoegd: een migrtiembtenr in Midlum, het Chinese resturnt in de Znse buurt en een nieuwe presenttie in de wsserij. De bestnde presenttie vn de Molukse brk is gectuliseerd door de toevoeging vn de filmportretten vn drie personen die te mken hdden met de treinkpingen: een gijzelnemer, een gijzelr en een betrokken opbouwwerker. In de nieuwe presenttie Westerstrt wordt, nst het postkntoor en het Jordns cfé, migrtie getoond in het Turkenpension en de krotwoningen. Een nieuwe presenttie Kleur bekennen in streekdrcht en kotomisi geeft met de Surinmse kleding nu nst de trditionele Nederlndse klederdrcht ook een beeld vn het kolonile verleden met Surinme. 11

12 Bestuursverslg Nst de Dg Hollnddg is er een ntl them evenementen georgniseerd in reltie tot Migrtie. Verder zijn rondleidingen geweest in het kder vn inburgeringsprogrmm s en heeft het museum netwerken opgebouwd voor het verzmelen vn migrntenerfgoed. Het bezoek vn nieuwe groepen is zeker toegenomen, hoewel minder dn gehoopt. 3. Expertise ontwikkelen met betrekking tot jongerencultuur De expertise is verder ontwikkeld, deels gezmenlijk met onderwijsinstellingen, in de uitvoering vn op jongeren gerichte ctiviteiten. Met het ROC Rijn IJssel is een smenwerkingsovereenkomst gesloten, studenten hebben meegewerkt n de uitvoering vn de Dg Hollnd Dg, voor het voortgezet onderwijs is een nieuw scholierenproject ontwikkeld en scholieren krijgen voorfgnd n het museumbezoek een op deze doelgroep fgestemde ontvngst. 4. Professionlisering In een breed en permnent proces is op veel terreinen ndcht besteed n professionlisering fgestemd op de verschillende sectoren en stffdelingen. Zo werden op P&O-gebied kernwrden geformuleerd en competentiemngement ingevoerd, in smenhng wrmee het proces vn functionerings- en beoordelingsgesprekken werden verbeterd. Een privcy- en integriteitsbeleid werden vstgesteld. Binnen de finnciële dministrtie werden grote slgen gemkt in de voortgngsrpportges, het jrrekeningproces en de opzet vn risicomngement. Het effect werd zichtbr in het teruglopen vn het ntl en de zwrte vn opmerkingen vn de ccountnt in zijn rpporten. Binnen de fcilitire sector kwmen een integrl beveiligingspln, een mileubeleidspln, een bedrijfsenergiepln en een msterpln voor trmonderhoud tot stnd. Tl vn fcilitire processen werden verbeterd. De Green Key Gold (milieukeurmerk) werd toegekend. Binnen de stffdelingen en de sector fcilitire zken werd het personeelsbestnd versterkt met meer beleidsondersteunende functies. Binnen de sector commercie kreeg de professionlisering verder vorm in het invoeren vn een roosterpkket voor het personeel in het entreegebouw. De horec slgde er in zich te kwlificeren voor het EKO-keurmerk. Dt keurmerk werd in jnuri 2013 toegekend. 5. Versterking commerciële functie De interne smenwerking tussen mrketing en sles is versterkt. Slesinspnningen worden meer ctief uitgevoerd. De kring vn bedrijfsvrienden is uitgebreid. Voor de groepenmrkt zijn diverse extr eductieve producten ontwikkeld en in de mrkt gezet. Met Reed Business werd een prtnerschp gesloten wrin de gezmenlijke verntwoordelijkheid voor het Lndleven-evenement vorm werd gegeven. Verbeteringen zijn ngebrcht in de brouwerij, wrdoor er bier op fles kn worden verkocht, de horec optiml bevoorrd wordt en het museumbier ook buiten het museum verkocht wordt. An het eigen huismerk t Goeye Goet zijn nieuwe producten toegevoegd. Voor de museumwinkel is een nieuw concept uitgewerkt. De online verkoop vn krten is gestimuleerd. Er is een eerste businesscse ontwikkeld voor de uitbreiding en renovtie vn de Ksteelboerderij, wrmee deze beter is toegerust voor de groepenmrkt. Gezien het rijksbeleid kon dit in de beleidsperiode niet gereliseerd worden. In de subsidiebeschikking voor de komende beleidsperiode is een bedrg opgenomen om een huurverhoging ten gevolge vn de renovtie te kunnen drgen. Op bsis vn de ruimte die door hiermee is gegeven, wordt er gewerkt n een ctulisering vn deze businesscse. Met het ministerie vn OCW wordt hierover regelmtig overlegd. 12

13 Bestuursverslg Vooruitblik In de subsidienvrg voor de beleidsperiode en in de nvullende toelichting hierop schetst het museum een vergezicht hoe het museum de komende jren de nieuwe tken zl oppkken om zo door te groeien tot een nieuw museum met een vernderd krkter en een ngescherpte positionering. Ook zonder die nieuwe tken wil het museum vernderen om zo te nticiperen op gewijzigde mtschppelijke omstndigheden. Het cultureel ondernemerschp krijgt een nieuwe dimensie. En de wensen vn bezoekers vernderen. In de hele smenleving tekent zich een ontwikkeling f wrin bezoekers niet lnger genoegen nemen met een nbod wrbij ze ls pssieve consumenten worden ngesproken. Dt geldt niet voor lle bezoekers, mr het betekent wel dt het museum boven de l nwezige lgen vn recretief genieten en de combintie vn ervringen en verhlen delen een nieuwe lg moet ontwikkelen: een lg wrin bezoekers zelf mede vorm kunnen geven n hun eigen beleving. In de modieuze terminologie, mr drom niet minder wr, wordt dt co-cretie genoemd. Drnst wil het museum ook de uitwisseling vn belevingen en verhlen tussen generties uitbreiden. De krcht vn het museum ligt erin dt volwssenen, n de hnd vn de gebouwen en objecten, herinneringen uit het eigen leven kunnen delen met kinderen of, heel vk, kleinkinderen. Met behulp vn moderne interctieve middelen wil het museum ook de mogelijkheid bieden n jongeren om hun belevingswereld te delen met ouderen. De nieuwe tken geven een heel ndere dimensie n het museum. Het museum gt het verhl vn de Nederlndse geschiedenis, met de cnon vn die geschiedenis ls vehikel, vertellen en voorl vertlen nr de betekenis vn die grote geschiedenis voor het dgelijks leven vn gewone mensen. Misschien nog wel uitdgender is om ook te lten zien hoe keuzen vn gewone mensen op hun beurt die grote geschiedenis weer hebben beïnvloed. De presenttie vn die cnon in het museum door toevoeging vn een nieuwe experience, een plein vn de Nederlndse cnon en door verweving vn een ntl vensters in bestnde en mogelijk nieuwe gebouwen op het prk zelf, verndert het krkter vn het museum vn een openluchtmuseum nr een museum dt het gehele jr open stt voor bezoekers vn deze historische presentties in het entreegebouw. Ingrijpender is de verndering in de mtschppelijke functie vn het museum. Vn een plek wr mensen nr toe kunnen gn krijgt het museum een, in het gehele lnd zichtbre, beplende nwezigheid. Omdt het museum niet zelf lle cnonvensters kn presenteren, gt het museum bezoekers interesseren om de eigen geschiedenis en identiteit te onderzoeken. Dit doet het niet lleen, mr in smenwerking met ndere prtijen, zowel binnen de sector, met colleg-muse en erfgoedinstellingen, ls ook drbuiten met plekken wr de geschiedenis heel zichtbr is, met onderwijsinstellingen, culturele instellingen mr net zo goed met bedrijven en NGO s. Vnuit het gegeven dt de geschiedenis overl hr sporen chter lt, worden mensen wegwijs gemkt in de mogelijkheid tot onderzoek, fysiek in het prk mr zeker ook met digitle middelen. De nieuwe tken gericht op het creëren vn een digitl pltform vn de Nederlndse Geschiedenis, de verntwoordelijkheid voor het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis en, niet in de ltste plts, de smenwerking met VIE bieden dr uitgelezen knsen voor. Dt vrgt vn het museum om toe te groeien nr een nieuw type orgnistie. Vn een gesloten, nr binnen gerichte orgnistie nr een orgnistie die in een breed en soms fluïde netwerk vn smenwerking optrekt met veel nderen. Steeds weer op zoek binnen de prktische mogelijkheden - nr smenwerking met meerwrde voor lle prticipnten. Met die nieuwe smenwerkingen worden de grenzen vn een klssiek museum verlegd nr een orgnistie die zich bewust is vn hr mtschppelijke tken. Dt betekent dt individuele bezoekers de mogelijkheid krijgen om hun identiteit en de historische chtergronden drvn te onderzoeken. Mr ook dt er wordt bijgedrgen n de emnciptie vn groepen, door duidelijk te mken dt ook hún verhl ertoe doet in de interprettie vn de geschiedenis vn Nederlnd en vn Nederlnders. Dt spect komt heel 13

14 Bestuursverslg ndrukkelijk n de orde bij een vn de tken vn VIE, nmelijk het opstellen vn een ntionle inventris vn trdities die deel uitmken vn het immteriële erfgoed in Nederlnd. Drbij gt het nmelijk niet lleen om de oer-nederlndse trdities, rituelen, gewoonten en mbchten, mr ook om het immterieel erfgoed vn jongeren en vn nieuwe groepen in de smenleving. Het museum hnteert bij dit lles een neutrle opvtting vn die geschiedenis. Geschiedenis is voortdurend in ontwikkeling, wordt steeds opnieuw verteld en er is ltijd sprke vn verschillende, gelijktijdige perspectieven op die geschiedenis. Kortom, er is niet één geschiedenis, mr de geschiedenis is het resultt vn voortdurend vernderende intersubjectieve interpretties. Het museum is zich er terdege vn bewust dt er door velen kritisch gekeken zl worden nr zijn nieuwe presentties. In de subsidienvrgen worden de instrumenten voor de cnonpresenttie met een eerste houtskoolschets geschilderd. Kort smengevt: op de plek vn het huidige HollndRm komt een multimedile experience voor een eerste kennismking met de cnonvensters, wrbij die geschiedenis wordt getoond met behulp vn een of meer historische personges. Het museum wil ervoor wken in deze experience niet uit te gn vn de fscintie voor wt technisch tegenwoordig mogelijk is, mr wil zich blijven richten op zijn krcht: het vertellen en losmken vn verhlen. In een cnonplein worden met behulp vn historische objecten de vijftig vensters verder uitgewerkt. In het prk wordt een ntl vensters, met nme uit de Nieuwste Geschiedenis, verder gecombineerd met bestnde of nieuwe gebouwen en objecten. In het collectiebeleid voor de onroerende objecten wordt dt een nieuw speerpunt nst de l bestnde: meer stedelijke omgevingen, tonen vn de pluriformiteit vn de Nederlndse smenleving en het complex vn mbchten, industrilistie en bedrijfsgeschiedenissen. Drbij wordt, zowel voor individuele bezoekers en groepen ls in het eductieve nbod, meer gebruik gemkt vn principes uit gming en vn moderne communictiemiddelen. Ntuurlijk is hierbij wel ndcht voor de juiste mtvoering om ook het gewone beleven vn wt men ziet en ontmoet te kunnen blijven bieden. Bij het digitl pltform is ndrukkelijk niet gekozen voor het mken vn een nieuw portl nr ndere op het internet nwezige informtiebronnen. In smenwerking met ndere orgnisties wil het museum voorl een bestendige structuur bied en voor relevnte informtie. Door een dergelijke keuze wordt de informtie minder fhnkelijk vn lle snelle vernderingen in de ICT. Een goede verzmeling vn inhoud heeft een lngere levensduur. Voor de smenvoeging met het VIE is gekozen het werk n de ntionle inventris niet te belsten met een snelle orgnistorische integrtie. Wel ontlst de infrstructuur vn het museum de kleinere VIE-orgnistie vn llerlei orgnistorische processen. Op de inhoud wordt synergie gezocht en in een hoog tempo ook gevonden. Voor de Mnd vn de Geschiedenis is de kring vn prtners l uitgebreid met onder meer lle regionle omroepen en het CPNB. Hier wil het museum, met de beperkte finnciële middelen, een stevige infrstructuur bieden wrop ndere orgnisties kunnen voortbouwen in eigen progrmmering en ctiviteiten. Al met l stt het museum voor een complexe mr voorl inspirerende uitdging. Die durven wij n vnuit een sterke positie. Tenslotte is het museum, gekeken nr bezoekersntllen, het grootste museum buiten Amsterdm - en ls lleen de Nederlndse bezoekers geteld worden, zelfs het grootste vn Nederlnd. De nm heeft een grote positieve bekendheid in het gehele lnd. Er zijn niet veel Nederlnders die nooit in het museum zijn geweest. En komt men n jren weer (nu met kinderen of kleinkinderen), dn is men steeds weer verrst over de verlevendiging die in de ltste decenni werd gereliseerd. Vkgenoten in het buitenlnd, zelfs op grote fstnd, volgen het museum nuwgezet, steeds benieuwd nr onze denkbeelden, werkwijzen en innovties. De echte krcht vn het museum ligt in de sterke vernkering in de smenleving, zols lleen l blijkt uit de grootste museumvriendenkring. Onmisbr is drbij de grote betrokkenheid vn medewerkers en vrijwilligers. Die enorme inzet mkt het tot een genoegen voor dit museum werkzm te zijn. 14

15 Bestuursverslg Governnce De directie vormt het bestuur vn de stichting. Op bsis vn sttutire beplingen vormt de directie tevens het bestuur vn de Stichting De Oude Bijenkorf. Ultimo 2012 bestond de directie uit een eindverntwoordelijke bestuursvoorzitter en een directeur in het bijzonder belst met de nieuwe tken en externe relties. In de periode 1 juni tot 1 oktober bestond de directie uit drie leden, wrbij het derde lid verntwoordelijk ws voor de bedrijfsvoering. Tot 1 juni bestond de directie uit een lgemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De Rd vn Toezicht houdt toezicht op het bestuur op bsis vn de sttutire beplingen. De Rd vn Toezicht vormt tevens de Rd vn Toezicht vn de Stichting De Oude Bijenkorf. Smenstelling directie (nevenfuncties) Nm Functie Tot Vnf Relevnte Nevenfuncties De heer J.P. de Jong Voorzitter directie 1 juni 2012 Zelfstndige dviesprktijk Achter de Duinen Vice-voorzitter Rd vn Toezicht HIVOS te Den Hg Vice-voorzitter Rd vn Toezicht Kunstgebouw te Rijswijk Lid Rd vn Toezicht Stichting Koninklijke Rotterdmse Diergrde Blijdorp te Rotterdm De heer P-M.J.M. Gijsbers Mevrouw ing. A.M.C.J. Ponsioen Algemeen directeur Directeur in het bijzonder belst met de nieuwe tken en externe relties. Directeur Bedrijfsvoering 1 juni 2012 Lid Adviesrd Erfgoedblns vn de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort Lid Rd vn Toezicht Digitl Erfgoed Nederlnd te Den Hg 1 juni 2012 Lid Rd vn Advies Centrum voor Architectuur en Stedebouw Arnhem Lid Adviesrd RBT KAN (regionl bureu voor toerisme knooppunt Arnhem Nijmegen) Lid Alumnird Rdboud Universiteit Nijmegen 1 oktober 2012 Bordmember Assocition of Europen Open Air Museums Lid Rd vn Toezicht Boekmn Stichting te Amsterdm Lid Rd vn Toezicht Gelders Resturtiecentrum Bestuurslid Stedelijk Netwerk te Arnhem Bestuurslid Kröller-Müller Fonds te Otterlo Lid bestuur VNO/NCW Arnhem-Nijmegen Ntionl correspondent voor EMF 15

16 Bestuursverslg Smenstelling Rd vn Toezicht Nm Functie Antreden Aftreden Relevnte (neven)functies De heer drs. ir. J. vn der Veer Voorzitter Lid Commissie Benoeming, Beoordeling en Beloning 1 pril pril 2014 (herbenoembr) Non-executive director Shell Voorzitter Rd vn Commissrissen ING Voorzitter Rd vn Commissrissen Philips Voorzitter Pltform Bèttechniek Lid Rd vn Commissrissen Concertgebouw te Amsterdm Bestuurslid Ntionle Toneel te Den Hg Mevrouw N.Y. Albyrk- Temur Lid Commissie Benoeming, Beoordeling en Beloning 1 pril pril 2015 Bestuurslid Atlntic & Exchnge Progrm Lid Rd vn Toezicht Medisch Centrum Hglnden Lid Geletterdheidsforum A tot Z De heer drs. H.A. Doek Vice-voorzitter Voorzitter Finnciële commissie 1 november juni 2013 Voorzitter Tresurycommissie provincie Frieslnd Leeuwrden Lid Bestuur NJO: Nederlndse Orkest- en Ensemble- Acdemie Apeldoorn Lid Bestuur Introdns Arnhem Lid Bestuur Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed Hoevelken Lid Rd vn Toezicht Hnnem de Stuers Fundtie Heino/Zwolle Lid Bestuur Nederlnds Kmer Oper Festivl Zwolle Lid Vereniging Aegon N.V. Den Hg Commissris OOST N.V. Arnhem/Enschede Commissris Robbers & Vn den Hoogen B.V. te Arnhem Voorzitter Rd vn Commissrissen Rbobnk Arnhem en Omstreken, Arnhem, vnf 15 juni 2012 Voorzitter Rden vn Toezicht Geldersch Lndschp/ Geldersche Ksteelen te Arnhem (tot 15 december 2012) Lid Rd vn Advies Ntionl Prk de Hoge Veluwe te Hoenderloo (tot 15 december 2012) Mevr. M.H.H. vn Hren Koopmn 1 pril pril 2016 (herbenoembr) Voorzitter Stichting Zero Emissie busvervoer Voorzitter Tskforce FET Voorzitter Fietsersbond Voorzitter Nederlndse Vereniging vn Binnenhvens Lid Commissie vn Advies Burgers Zoo De heer drs. J.P. de Jong Als ctief lid teruggetreden. Ws benoemd op voordrcht vn de ondernemingsrd. 1 pril mei 2012 Zelfstndige dviesprktijk Achter de Duinen Vice-voorzitter Rd vn Toezicht HIVOS Den Hg Lid Rd vn Toezicht Kunstgebouw Rijswijk Lid Rd vn Toezicht Stichting Koninklijke Rotterdmse Diergrde Blijdorp Rotterdm 16

17 Bestuursverslg Nm Functie Antreden Aftreden Relevnte (neven)functies De heer prof. dr. P. Schnbel 1 mrt mrt 2015 (herbenoembr) Directeur Socil en Cultureel Plnbureu Hooglerr Universiteit Utrecht Lid Bestuur Stichting Premium Ersminum te Amsterdm Lid bestuur Stichting de Ombudsmn te Hilversum Voorzitter bestuur Duitslnd Instituut Universiteit vn Amsterdm Lid Rd vn Adviseurs Vereniging Rembrndt te Den Hg Voorzitter museum Bredius te Den Hg Lid bestuur Museum Cthrijneconvent te Utrecht Lid Rd vn Toezicht Museum Boymns vn Beuningen te Rotterdm Penningmeester Koninklijk Concertgebouworkest te Amsterdm Lid bestuur Stichting Ons Erfdeel Voorzitter Adviesrd Erfgoedblns vn de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort Lid Gezondsheidsrd Vice voorzitter Stichting Jr vn de Historische Buitenpltsen (2012) Lid Rd vn Commissrissen Shell Nederlnd BV te Den Hg Lid Curtorium Mngement Centrum VNO-NCW De Bk te Noordwijk/Driebergen De heer drs. R.J.X. Wnders Lid Finnciële Commissie 1 november november 2009 (herbenoembr) CFO en lid hoofddirectie ANWB B.V. President Commissris KNAC Services B.V. Lid Rd vn Commissrissen Reis- en Rechtshulp N.V. Lid Rd vn Commissrissen Unigrnt/ UVM Verzekeringsmtschppij N.V. Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds ANWB Bestuurder Stichting Administrtiekntoor SynVest Beleggingsfondsen 17

18 Bestuursverslg Code Culturl Governnce Bestuur en Rd vn Toezicht onderschrijven de principes en Best Prctice-beplingen vn de Code Culturl Governnce en de governncebeplingen vn het Reglement CBF-keur. In dit reglement is opgenomen de Code Goed Bestuur voor Goede doelen. Op de hieronder ngegeven punten wordt nog niet geheel n de Code Culturl Governnce voldn. Hierop wordt in 2013 verdere ctie ondernomen. Op het punt vn de mximle zittingstermijn vn leden vn de Rd vn Toezicht is, met instemming vn de sttssecretris OCW in pril 2011 een uitzonderingsbepling opgenomen die het mogelijk mkt, ls de continuïteit vn het toezicht drom vrgt, een lid voor een derde termijn te benoemen. In de loop vn 2013 is een lgehele herziening vn de sttuten voorzien om ook in de sttuten de Code geheel toe te pssen. Drop vooruitlopend is het de bedoeling in het voorjr l een prtiële wijziging vn de sttuten te reliseren. Dit is nodig om op verzoek vn de sttssecretris de rol vn de bewindspersoon bij het benoemen vn de leden vn de Rd vn Toezicht te verwijderen. Bij die gelegenheid wordt tevens het rtikel wrin bepld is over welke besluiten het bestuur de Rd vn Toezicht goedkeuring dient te vrgen n de Code Culturl Governnce ngepst. In 2012 is een Code Integriteit vstgesteld. Drin worden, op bsis vn CAO-beplingen en de kernwrden vn het museum medewerkers richtlijnen en ndchtspunten geboden met betrekking tot integer gedrg. In vervolg hierop wordt in 2013 tevens een Regeling melden vn vermoeden vn misstnden vstgesteld. Het overleg met de ondernemingsrd over deze regeling vindt plts. Als bijlge is de lgemene profielschets voor de Rd vn Toezicht toegevoegd. Dit profiel wordt in ieder gevl voor het zoeken vn kndidten voor vctures in de Rd gectuliseerd en uitgewerkt nr een specifiek zoekprofiel. Door de recente wijzigingen in smenstelling vn de directie ontbreekt een ctueel profiel voor de directie. In reltie tot het streven nr een ndere directiestructuur wordt dit profiel lter vstgesteld. In goed overleg met het bestuur vn de Vereniging Vrienden vn het museum wordt gewerkt n een wijziging vn de onderlinge smenwerking. In dt kder wordt met de Vrienden ook gesproken over de wijze wrop de Code vn toepssing dient te zijn op de vrienden. Voor de toepssing vn de Wet op de ondernemingsrden zijn de beide ondernemingen (museum en SDOB) smengevoegd. In de ondernemingsrd is een kwliteitszetel gereserveerd voor een vertegenwoordiger vn het SDOB-personeel. Vn de ondernemingsrd is een fzonderlijk bericht opgenomen in dit verslg. Het museum kent een grote groep betrokken vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is vstgelegd in een het hndboek Een professionele zk. Vrijwilligersbeleid vn het Nederlnds Openluchtmuseum. Regelmtig wordt overlegd met een door vrijwilligers gevormd pltform over de ngelegenheden betreffende het vrijwilligersbeleid. Arnhem, 10 pril 2013 drs. J.P. de Jong directievoorzitter drs. P.-M.J.M. Gijsbers directeur 18

19 Bestuursverslg Bericht vn de Rd vn Toezicht Smenstelling Sttutir kn de Rd uit mximl negen leden bestn. Om prktische redenen wordt het ntl vn zeven leden ngehouden. Tijdelijk zl de Rd in de eerste mnd vn 2013 uit cht leden bestn. De Rd is verheugd per 1 pril 2012 mevrouw M.H.H. vn Hren-Koopmn, in verschillende functies ctief op het gebied vn duurzme mobiliteit en oud-gedeputeerde vn de provincie Gelderlnd, ls nieuw lid te hebben kunnen verwelkomen. Zij vult in het profiel vn de Rd vn Toezicht de vereiste deskundigheid op het gebied vn ndcht voor milieu en duurzmheid in. Vnwege de nieuwe tken wronder de smenvoeging vn museum en VIE heeft de Rd zijn profiel drop gectuliseerd. Dit profiel is ls bijlge in dit jrverslg opgenomen. Een vn de fsprken in de smenwerkingsovereenkomst met VIE is dt er binnen de Rd een plts zl worden vrijgemkt voor een lid met bijzondere kennis vn de Cultuur vn het dgelijks leven (volkscultuur) en immterieel erfgoed. Het bestuur vn VIE heeft drvoor zijn voorzitter de heer mr. drs. C.O. Bijster voorgedrgen. De Rd heeft de heer Bijster per jnuri 2013 ls lid vn de Rd vn Toezicht benoemd. Zijn komst wordt door de Rd verwelkomd ls een welkome verbreding vn de deskundigheden binnen de Rd. Op verzoek vn de Rd heeft de heer drs. H.A. Doek, vicevoorzitter en voorzitter vn de Finnciële Commissie, zich bereid verklrd zijn zittingsperiode te verlengen tot de fronding vn de jrstukken over De Rd is hem er erkentelijk voor op deze wijze te kunnen zorgdrgen voor continuïteit. De heer drs. J.P. de Jong, lid op voordrcht vn de ondernemingsrd, is in 2012 niet ctief geweest ls lid vn de Rd. Op verzoek vn de Rd en de directie functioneerde hij de eerste mnden ls procesbegeleider vn directie en mngementtem. Op 15 mei 2012 heeft de heer De Jong zijn lidmtschp vn de Rd neergelegd. Om te kunnen voorzien in zijn vcture heeft de Rd op bsis vn zijn vernieuwde profiel een op deze functie gericht zoekprofiel vstgesteld. Met de ondernemingsrd zijn goede fsprken ge mkt over de procedure om te voorzien in de zo ontstne vcture. De ondernemingsrd heeft een nieuwe kndidt voorgedrgen, die, nr verwchting, in pril 2013 zl worden benoemd. Wijze vn functioneren De Rd heeft in het verslgjr regelmtig formeel en informeel overleg gevoerd met de Directie en directieleden. De Rd heeft vier ml met en vier ml zonder de Directie vergderd. De Rd kent een vste Finnciële Commissie, bestnde uit de heren Doek en Wnders. Deze commissie is twee ml bijeen geweest, in nwezigheid vn directieleden. De commissie heeft de Directie met rd en dd ondersteund, zowel inhoudelijk ls ter voorbereiding vn te genderen finnciële onderwerpen. Ook de werkgeverscommissie, bestnde uit de voorzitter en mevrouw Albyrk, is enkele keren bij elkr geweest. Beide commissie functioneren op bsis vn een eerder vstgesteld reglement. De Rd onderschrijft de Principes en Best Prctice- beplingen vn de Code Culturl Governnce en de governncebeplingen vn het Reglement CBF-keur. Deze beplingen zijn voor een belngrijk deel overgenomen in de sttuten vn de stichting, het Reglement Rd vn Toezicht, het Reglement Finnciële Commissie, het Reglement Benoeming, beoordeling en beloning, het Directiereglement en de jrverslggeving. Werkgeversfunctie De Rd, in het bijzonder zijn voorzitter, heeft in het verslg veel ndcht gegeven n het functioneren en de smenstelling vn de directie. De Rd heeft drbij ingrijpende besluiten genomen, die hebben geleid tot wijzigingen in de smenstelling vn de Directie. Mede op voorstel vn de lgemeen directeur, de heer P-M.J.M. Gijsbers heeft de rd besloten om per 1 juni zijn voormlig lid, de heer J.P. de Jong te benoemen tot eindverntwoordelijke bestuurder. De Rd heeft hem drbij bekleed met de bijbehorende bevoegdheden. De heer Gijsbers is vnf 1 juni ls directeur in het bijzonder belst met de relisering vn de nieuwe tken en het onderhouden vn de externe relties, wronder het verwerven vn meer externe finnciële bijdrgen. De Rd vond 19

20 Bestuursverslg uitbreiding vn de directie vn belng gezien de complexe opgven wrvoor het museum stt en de drvoor noodzkelijke vernderingen in de museumorgnistie. Snel n dt besluit werd duidelijk dt de directeur bedrijfsvoering, mevrouw Ponsioen, het moeilijk vond binnen die nieuwe structuur te functioneren. Drop is in goed overleg overeenstemming bereikt over hr vertrek bij het museum. Als directeur bedrijfsvoering is zij tot 1 oktober 2012 ctief gebleven. Tot 1 jnuri 2013 ws zij ls dviseur verbonden n de orgnistie om zo een goede overdrcht te verzorgen en bij te drgen n de continuïteit in de directievoering. De Rd vn Toezicht heeft drop besloten in hr vcture niet opnieuw te voorzien. De directievoorzitter heeft drom n hr vertrek hr tken overgenomen. De Rd vn Toezicht vindt het jmmer dt voor deze oplossing gekozen moest worden. Mevrouw Ponsioen ws vnf 9 september 2003 n het museum verbonden. Zij heeft een grote bijdrge geleverd n verbeteringen in het finncieel beheer en de dministrtieve orgnistie en n het oplossen vn ernstige finnciële problemen, zodt er nu sprke is vn een finnciële gezonde en vitle orgnistie. Hiervoor, en voor de wijze wrop zij tot het ltste moment loyl en met tomeloze inzet hr functie heeft vervuld, is het museum hr veel dnk verschuldigd. Ook de kwrtlrpportges vn de directie werden besproken. Andere besproken en vermeldenswrdige onderwerpen zijn de voortgng vn het project om de exploittie voor 2014 sluitend te mken en wenselijke wijzigingen vn de sttuten. De directie nleiding voor het ltste is het besluit vn de sttssecretris OCW niet lnger verntwoordelijk te willen zijn voor de benoemingen vn leden vn de Rd vn Toezicht. Als vervolg hierop zullen de sttuten in 2013 op een ntl punten gewijzigd worden. De Rd vn Toezicht heeft goedkeuring gegeven n een nieuw directiereglement. De Rd heeft drbij strkkere regels met betrekking tot het door directieleden nvrden vn nevenfuncties lten opnemen. Tevens is besloten dt de Voorzitter vn de Rd de onkostendeclrties vn directieleden dient goed te keuren. Toezicht In 2012 kregen de subsidienvrg voor de volgende beleidsperiode en de druit volgende nieuwe tken veel ndcht vn de Rd vn Toezicht. Een belngrijke uitwerking drvn ws de totstndkoming vn de smenvoeging met VIE. De ndcht die nodig ws voor de subsidienvrg vroeg zoveel ndcht vn de directie, dt de Rd vn Toezicht kkoord is gegn met een ltere totstndkoming vn een meerjrenbeleidspln. De jrstukken en jrrekening vn het museum en het SDOB zijn door de finnciële commissie in nwezigheid vn de ccountnt besproken en goedgekeurd. Ook is het lgemene jrverslg 2011 vn het museum besproken en goedgekeurd. De begrotingen vn beide stichtingen voor 2013 zijn eveneens besproken en goedgekeurd. 20

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4.1 Inleiding Het huidige vrijetijdsptroon kenmerkt zich door een grote mte vn fwisseling. Mensen houden er diverse liefhebberijen op n. Culturele ctiviteiten worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Medewerker vstgoedbeheer Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Mrco Visser

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Stichting. Bestuursverslag 201 I

Stichting. Bestuursverslag 201 I Stichting Fonds voor C u ltu u rprtici ptie Bestuursverslg 201 I Vsfgesúe ld door de bestuurder op: 11 pflt 2012 Goedgekeurd door de Rd v '\r '\!, lnhoudsopgve Blz. 1. 2. 3. 4. 5. rr. lnleiding Presttiefsprken

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning T 0592-264025 Bn[ 15.64.37.392 KUK 50358936 BITU N1,8226.92.s45.801 Prijsvrg De Voorsprong. n scoreohnielr :É nederlnd Zols door u gevrgd volgt onderstnd de beschrijving vn het concept n de hnd vn de bentwoording

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie