Derdelijns verloskundige zorg: doelstellingen van het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg uit 2001 nog niet gehaald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Derdelijns verloskundige zorg: doelstellingen van het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg uit 2001 nog niet gehaald"

Transcriptie

1 oorspronkelijke stukken Derdelijns verloskundige zorg: doelstellingen van het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg uit 2001 nog niet gehaald J.van Eyck, K.W.M.Bloemenkamp, A.C.Bolte, J.J.Duvekot, M.P.Heringa, F.K.Lotgering, S.G.Oei, J.P.M.Offermans, A.H.P.Schaap en K.M.Sollie-Szarynska* Doel. Vergelijken van de actuele ontwikkelingen in de derdelijns perinatale zorg met de doelstellingen in het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg uit 2001 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opzet. Beschrijvend, retrospectief. Methode. Gegevens over derdelijns verloskundige zorg, overplaatsing of weigering van vrouwen met een ernstig bedreigde zwangerschap en de personele formatie van obstetrische high care (OHC)-afdelingen in 2006 werden vergeleken met streefgetallen in het planningsbesluit en in een rapport van de Gezondheidsraad uit Parameters voor de zorgproductie waren het aantal opnamen, het aantal OHCbedden en het aantal operationele bedden op neonatale intensivecare-units (NICU s). Resultaten. In 2006 waren 128 van de beoogde 250 bedden voor OHC gerealiseerd. De bezettingsgraad was 94%, terwijl de norm 80% was. Ook werden 312 zwangeren overgeplaatst wegens tekort aan opnamecapaciteit. De personele omvang lag beduidend lager dan de streefgetallen, zowel voor artsen als verpleegkundigen. Wel zijn opleidingen tot obstetrische perinatoloog en OHC-verpleegkundige tot stand gekomen. Conclusie. Het beoogde aantal bedden voor derdelijns verloskundige zorg en de bijbehorende personele formatie zijn nog niet gerealiseerd. Het aantal overplaatsingen is daardoor nog steeds te groot. De financiering van OHC-afdelingen is niet afgestemd op de complexiteit van de derdelijns verloskundige zorg. Een strakkere regie en een adequate financieringssystematiek zijn nodig om de doelstellingen van het planningsbesluit in de komende 3 jaar alsnog te halen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Derdelijns verloskundige zorg vindt plaats in een perinatologisch centrum waar zowel een afdeling voor obstetrische high care (OHC) als een neonatale intensivecare-unit (NICU) aanwezig is. Op een OHC-afdeling worden ernstig zieke zwangeren opgenomen met bijvoorbeeld (pre)- eclampsie of zwangeren met een ernstig bedreigde zwangerschap, bijvoorbeeld bij dreigende vroeggeboorte vóór de 32e week, een geschat geboortegewicht van minder dan 1200 g of aangeboren afwijkingen. Op 6 juli 2001 verscheen het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg, waarin de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de regelgeving, doelstellingen en uitvoering aangaf van de perinatologische zorg in Nederland. 1 De basis van dit planningsbesluit was het * Namens de sectie Bijzondere Perinatologische Zorg van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Isala klinieken, locatie Sophia, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Dr.Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. Hr.dr.J.van Eyck, gynaecoloog-perinatoloog (tevens: voorzitter van de sectie Bijzondere Perinatologische Zorg). Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Leiden. Mw.dr.K.W.M.Bloemenkamp, gynaecoloog-perinatoloog. VU Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam. Mw.dr.A.C.Bolte, gynaecoloog-perinatoloog. Erasmus MC-Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Rotterdam. Hr.dr.J.J.Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog. Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Utrecht. Hr.dr.M.P.Heringa, gynaecoloog-perinatoloog. Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Nijmegen. Hr.prof.dr.F.K.Lotgering, gynaecoloog-perinatoloog. Máxima Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Veldhoven. Hr.prof.dr.S.G.Oei, gynaecoloog-perinatoloog. Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Maastricht. Hr.dr.J.P.M.Offermans, gynaecoloog-perinatoloog. Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam. Mw.dr.A.H.P.Schaap, gynaecoloog-perinatoloog (tevens: secretaris sectie Bijzondere Perinatologische Zorg). Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Groningen. Mw.drs.K.M.Sollie-Szarynska, gynaecoloog-perinatoloog. Correspondentieadres: hr.dr.j.van Eyck 2121

2 rapport van de Gezondheidsraad Intensive care rond de geboorte van 27 april 2000, met inventarisaties, ramingen, prognoses en aanbevelingen voor de periode tussen 2002 en Een nieuw planningsbesluit was nodig omdat per jaar voor enkele honderden pasgeborenen geen opname op een NICU mogelijk was en voor meer dan 800 pasgeborenen geen NICU-opname mogelijk was in de eigen regio. De zwangeren en de ernstig zieke pasgeborenen moesten om die reden over grote afstand worden overgeplaatst. In tegenstelling tot het eerdere Planningsbesluit neonatale intensive care van 1993 werd in het nieuwe planningsbesluit van 2001 de derdelijns verloskundige zorg specifiek benoemd en als ketenzorg onlosmakelijk aan de NICU-zorg gekoppeld. De belangrijkste verloskundige doelstellingen van het nieuwe planningsbesluit waren: volledig centreren van de derdelijns verloskundige zorg in de 10 bestaande perinatologische centra; creëren van 250 bedden in die 10 centra ten behoeve van 7296 OHC-opnamen met een gemiddelde opnameduur van 10 dagen, inclusief kraamperiode, en een gewenste gemiddelde bezettingsgraad van 80%; uitbreiden van personele formatie, conform tabel 1 van het rapport van de Gezondheidsraad; 2 opleiden van voldoende medisch en verpleegkundig personeel; invoeren van een landelijk registratiesysteem voor opnamen en weigeringen; ontwikkelen van landelijke protocollen en onderzoek; zorgen voor een adequate financieringsstructuur. De minister sprak met de academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars af dat zij de regie zouden voeren om de adviezen uit het planningsbesluit ook daadwerkelijk uit te voeren. Bij deze aanpak moesten de beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NvK) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynae cologie (NVOG), betrokken zijn, wat resulteerde in de oprichting van de sectie Bijzondere Perinatologische Zorg (BPZ) van de NVOG. Regelmatig moest verslag worden gedaan van de vorderingen van deze meerjarenaanpak. Op 15 oktober 2007 bood de sectie BPZ het evaluatierapport van de derdelijns verloskundige zorg aan aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In dit artikel beschrijven wij wat er in 5 jaar bereikt is en wat er in de komende 3 jaar nog moet gebeuren om de doelstellingen van het planningsbesluit te halen. werkwijze De sectie BPZ bestaat uit vertegenwoordigers van de verloskundige staven van de 10 perinatologische centra, het bestuur van de werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten en een vertegenwoordiger van de sectie Neonatologie van de NvK. De sectie BPZ heeft als doel om vanuit de perinatologische centra richting te geven aan de uitvoering van het planningsbesluit. Zij ontwikkelde kwaliteitseisen voor een OHCafdeling en een coderingslijst voor registratie van opnamen op een OHC-afdeling (tabel). Voor de periodieke terugkoppeling aan de NFU en ZN werd een systeem ontworpen waarin de OHC-zorg (productie), de overplaatsingen en de personele formatie werden bijgehouden. Zorg. Als zorgparameters werden per centrum per maand het aantal opnamen voor derdelijns verloskundige zorg geregistreerd, evenals het aantal OHC-bedden en het aantal operationele NICU-bedden. Dit laatste was van belang omdat sluiting van NICU-bedden door personeelsgebrek, contaminatie met meticillineresistente Staphylococcus aureus of om andere redenen, de opnamecapaciteit bepaalt van het perinatologische centrum en als zodanig van de OHC-afdeling. De gemiddelde opnameduur is het totale aantal opnamedagen gedeeld door het aantal opnamen voor derdelijns verloskundige zorg. Bij een bezettingsgraad van 100% is de landelijke OHCopnamecapaciteit het product van het aantal dagen per jaar en het gezamenlijke aantal OHC-bedden in de 10 perinatologische centra. De Gezondheidsraad en het planningsbesluit stellen echter als norm een bezettingsgraad van 80% om te voorkómen dat zwangeren of pasgeborenen geweigerd moeten worden in drukke perioden. Zodoende bedraagt de normatieve OHC-opnamecapaciteit 80% van de eerdergenoemde landelijke OHC-opnamecapaciteit. De bezettingsgraad van een OHC-afdeling is het aantal opnamedagen gedeeld door het product van de opnamecapaciteit en het percentage operationele NICU-bedden. De bezettingsgraad werd berekend op basis van de landelijke en de normatieve opnamecapaciteit. Overplaatsingen. Maandelijks werden weigeringen, uitplaatsingen en overplaatsingen naar het buitenland geregistreerd door de OHC-afdelingen. Er was sprake van een weigering als een verzoek tot derdelijns verloskundige zorg niet kon worden gehonoreerd wegens plaatsgebrek in het eigen centrum. In dergelijke situaties is het eigen perinatologisch centrum verplicht om opvang elders te regelen. Onder uitplaatsingen werden overplaatsingen verstaan van zwangeren die al waren opgenomen in een perinatologisch centrum, maar alsnog naar een ander centrum moesten worden overgeplaatst wegens plaatsgebrek op de eigen NICU vlak voor de bevalling. Om dubbeltelling te voorkomen werden alleen weigeringen afkomstig uit de eigen regio geregistreerd. Personele formatie. Bij de personele ramingen gaat de Gezondheidsraad er terecht van uit dat een perinatoloog voor ongeveer de helft van de tijd inzetbaar is voor OHCpatiëntenzorg. De andere helft wordt besteed aan andere activiteiten zoals tweedelijns verloskundige zorg, prenatale diagnostiek, opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onder- 2122

3 Codelijst voor opname op een obstetrische high care (OHC)-afdeling, ten behoeve van de registratie van tertiaire perinatale zorg code afkorting aandoening of omstandigheid maternaal zwangerschappen met intensieve maternale bewaking en behandeling M1 HELLP HELLP-syndroom, ongeacht zwangerschapsduur M2 PE ernstige pre-eclampsie bij zwangerschapsduur < 32 weken M3 ObComplicatie ernstige obstetrische complicatie (inclusief kraambed) M4 MatAnders andere maternale indicatie voor OHC, nader te specificeren foetaal zwangerschappen met intensieve foetale bewaking en behandeling F1 Groei foetale groeivertraging met gewicht < 1200 g en/of zwangerschapsduur < 32 weken F2 Vroeggeboorte dreigende vroeggeboorte < 32 weken F3 FoetComplex alle zwangerschappen met hoog-complexe zorg voor de foetus F4 CongAfwijking congenitale afwijkingen bij het kind F5 Tachy foetale hartritmestoornis met specifieke bewakingsbehoefte F6 Drieplus meerlingzwangerschap met 3 kinderen F7 TTTS transfuseur-transfusésyndroom ( twin-to-twin transfusion syndrome ) F8 FoetAnders andere foetale indicatie voor OHC, nader te specificeren neonataal kraambed met intensieve bewaking en behandeling van de pasgeborene K1 NICU kraambed wegens opname neonaat op de NICU K2 NeoAnders kraambed wegens opname neonaat voor intensieve zorg, anders dan op de NICU, nader te specificeren (bijvoorbeeld kinderchirurgie) HELLP = syndroom van hemolyse, verhoogde leverenzymwaarden en trombocytopenie; NICU = neonatale intensivecare-unit zoek, management en follow-up. Artsen in opleiding tot specialist (aiossen) zijn wegens werkzaamheden op de poli Verloskunde, de afdeling Verloskunde en de verloskamers eveneens voor 50% inzetbaar voor OHC-patiëntenzorg. Om de gegevens te kunnen vergelijken met de streefgetallen in het rapport van de Gezondheidsraad werd het aantal fulltime-equivalent (fte) perinatologen en aiossen dus gedeeld door 2 en vervolgens door het aantal OHC-bedden. Het aantal fellows werd uitgedrukt in aantal personen. Het totale aantal OHC-verpleegkundigen werd gedeeld door het totale aantal OHC-bedden. De sectie BPZ maakte verder plannen voor het subspecialisme obstetrische perinatologie, de opleiding tot OHC-verpleegkundige en samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. resultaten Zorg. In 2006 werden 6053 vrouwen opgenomen in de 10 perinatologische centra, wat resulteerde in opnamedagen. De gemiddelde opnameduur bedroeg 7 dagen in plaats van de geraamde 10 dagen. In de 10 centra waren 128 OHCbedden gerealiseerd, slechts 51% van de beoogde 250 OHCbedden. Bij 128 bedden is de landelijke opnamecapaciteit opnamedagen en de normatieve opnamecapaciteit opnamedagen. Gemiddeld was 97% van de NICUbedden operationeel, zodat de gemiddelde bezettingsgraad per OHC-bed 118% bedroeg op basis van de normatieve opnamecapaciteit en 94% op basis van de werkelijke opnamecapaciteit. Overplaatsingen. In 2006 werden 312 zwangere vrouwen overgeplaatst naar een centrum buiten de eigen regio. Wegens een tekort aan opnamecapaciteit werden 277 zwangeren afkomstig uit de eigen regio geweigerd. Door plaatsgebrek op de NICU vlak voor de bevalling moesten 28 op de OHC opgenomen zwangeren alsnog worden uitgeplaatst naar een ander centrum in Nederland. Daarnaast werden 7 zwangeren overgeplaatst naar centra in het buitenland. Al deze vrouwen kregen de noodzakelijke perinatologische ketenzorg dus niet in de regio van herkomst, zoals beoogd in het planningsbesluit. Personele formatie. Verdeeld over de 10 perinatologische centra waren 58 fte perinatologen, 50 fte aiossen en 140 fte OHC-verpleegkundigen werkzaam. Om een vergelijking te kunnen maken met de streefgetallen van de Gezondheidsraad werden deze aantallen gedeeld door het aantal OHCbedden. Voor alle functies lag het gemiddelde aantal fte per OHC-bed onder de streefgetallen in het rapport van de Gezondheidsraad, te weten: perinatoloog 0,23 (streefgetal 0,32), aios 0,20 (streefgetal 0,36) en OHC-verpleegkundige 0,55 (streefgetal 1,00). Opleiding en wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met de werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten van de NVOG kwam het subspecialisme obstetrische perina- 2123

4 tologie en het bijbehorende, 2 jaar durende fellowship tot stand. In 2006 waren 8 fellows in opleiding tot obstetrisch perinatoloog. Een 1-jarige opleiding tot OHC-verpleegkundige werd gemaakt in samenwerking met de lokale opleidingsinstituten. De perinatologische centra waren actief betrokken bij de NVOG-werkgroep die de verloskundige richtlijnen voorbereidt. Recent verscheen de NVOG-nota Verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn. 3 Hierin is een protocol opgenomen voor het pre- en postnatale beleid bij extreme vroeggeboorte (23-26 weken) dat in samenwerking met de NvK werd opgesteld. De perinatologische centra waren verder actief betrokken bij multicentrisch wetenschappelijk onderzoek, waarvan een deel wordt gecoördineerd door het Verloskundig Onderzoeks Consortium. beschouwing In de perinatologische centra is een goed registratiesysteem ontwikkeld waardoor de huidige evaluatie plaats kon vinden. Een groot deel van de ramingen in het rapport van de Gezondheidsraad en het planningsbesluit is correct gebleken. Ten tijde van het planningsbesluit, in 2001, lag het aantal bevallingen bijna 10% hoger dan in De daling van het totale aantal bevallingen in die 5 jaar en de bijbehorende behoefte aan zorg worden echter tenietgedaan door de toename tussen 2001 en 2006 van het aantal zwangeren met een dreigende vroeggeboorte bij een zeer vroege zwangerschapsduur (24-26 weken). Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt het rapport van de Gezondheidsraad melding van 83 drielingen in 1997; 35% van hen had NICU-zorg nodig. Dit komt overeen met 29 opnamen op een NICU. Volgens onze gegevens werden in 2006 in totaal 16 vrouwen met een drielingzwangerschap opgenomen op een OHCafdeling, bijna een halvering ten opzichte van Deze daling is te danken aan een terughoudender embryotransferbeleid van de ivf-centra en door embryoreductie. 5 jaar na publicatie van het planningsbesluit is veel bereikt. In de 10 perinatologische centra zijn 128 OHC-bedden gerealiseerd, wat 51% is van de beoogde capaciteit. De Gezondheidsraad raamde de gemiddelde opnameduur op 10 dagen, inclusief kraamperiode. De verkorting van de gemiddelde opnameduur tot 7 dagen is wellicht te verklaren door de oprichting van de Ronald McDonaldhuizen, waar gezonde kraamvrouwen met een baby op de NICU worden gehuisvest. Deze vrouwen hoeven daardoor de kraamperiode niet meer op de OHC-afdeling door te brengen. Daarnaast krijgen steeds meer zwangeren bij dreigende vroeggeboorte gedurende slechts 48 uur weeënremmers toegediend om corticosteroïden te kunnen geven ter bevordering van de foetale longrijping. De opnameduur voor deze indicatie is daardoor vaak korter dan 10 dagen. Het aantal transporten van zwangeren en pasgeborenen is teruggedrongen met 65%. De subspecialisatie obstetrische perinatologie en de opleiding tot OHC-verpleegkundige kwamen tot stand. Landelijke richtlijnen en protocollen zijn opgesteld dan wel herzien. Tevens is er een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van wetenschappelijk onderzoek gekomen, wat bijdraagt tot verder evidencebased handelen in de obstetrische perinatologie. Helaas zijn nog niet alle doelstellingen gehaald. Het streven moet zijn om in de komende 3 jaar alsnog de resterende 49% van de beoogde OHC-bedden in de perinatologische centra te realiseren, met de bijbehorende personele formatie. Dit moet leiden tot verlaging van de bezettingsgraad op de OHC-afdeling tot de norm van 80%, en tot verdere reductie van de aantallen weigeringen en uitplaatsingen van zwangeren uit de eigen regio. In het planningsbesluit eist de minister continue aanwezigheid van ervaren specialistenteams in perinatologische centra. Ook specialisten zelf wezen recent op het belang van continue aanwezigheid van een ervaren verloskundig staflid in de kliniek. 4 In de perinatologische centra geldt dat voor alle specialismen die bij de perinatologische zorgketen betrokken zijn. Het huidige tekort aan OHC-bedden komt voornamelijk door een tekort aan personele formatie. De formatie ligt ver onder de streefgetallen van het rapport van de Gezondheidsraad en de daarmee samenhangende kosten. De OHC-financiering schiet in alle perinatologische centra tekort omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de complexe infrastructuur, die 24 uur per dag paraat moet worden gehouden (beschikbaarheid) bij een relatief geringe zorgvraag ( brandweerfunctie ). 5 Ook houdt men bij het financieringssysteem geen rekening met het medisch wenselijke streven naar verlenging van de zwangerschapsduur. Het aantal opnamen telt namelijk zwaarder mee voor de financiering van de centra dan het aantal ligdagen. Een hogere bezettingsgraad betekent dus niet automatisch dat het centrum meer geld ontvangt. Het is belangrijk dat bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars de noodzakelijke uitbreiding van de OHC-capaciteit, in de vorm van bedden, apparatuur en personele formatie, nadrukkelijk aan de orde komt. In de Europese MOSAIC-studie naar vroeggeboorte werden in de regio s Nijmegen en Utrecht gegevens verzameld over zwangerschap, geboorte en neonatale periode in In deze twee regio s vond 62% van alle bevallingen met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken plaats in een perinatologisch centrum, waarvan twee derde na antenatale verwijzing. 7 Volgens de Landelijke Neonatale Registratie (LNR) werden in 2004 nog 209 pasgeborenen tussen 24 en 32 weken niet in een perinatologisch centrum geboren, maar in een tweedelijns ziekenhuis. 8 Mogelijke redenen hiervoor zijn, naast een gebrek aan capaciteit in de derde lijn, niet tijdige overplaatsing uit de tweede lijn of een al te 2124

5 ver gevorderde baring. Om verloskundige uitkomsten te kunnen evalueren, is een koppeling nodig tussen de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) en de LNR. Door deze koppeling kan men bestuderen waar zwangeren met een indicatie tot derdelijns verloskundige zorg bevallen en wat de maternale en perinatale uitkomsten zijn in een perinatologisch centrum en in een tweedelijns kliniek zonder faciliteiten voor derdelijns verloskundige en neonatale zorg. De koppeling van LVR en LNR, die in 2006 nog niet bestond, zal hopelijk in 2009 tot stand komen in de Perinatale Registratie Nederland (PRN). Door invoering van de PRN, kwaliteitsindicatoren en de landelijke perinatale audit 9 zal in de nabije toekomst informatie beschikbaar komen over factoren die van invloed zijn op verloskundige uitkomsten. Daarmee zal men de kwaliteit van zorg kunnen evalueren, iets wat niet het doel was van het evaluatierapport over de uitvoering van het planningsbesluit. conclusies Er is veel bereikt in de 5 jaar na publicatie van het planningsbesluit. Voor de derdelijns verloskundige zorg is een goed registratiesysteem ontwikkeld, waardoor de huidige evaluatie kon plaatsvinden. Het aantal OHC-bedden in de perinatologische centra is voor 51% gerealiseerd en het aantal zwangeren dat geweigerd of uitgeplaatst moest worden, is met 65% afgenomen. De subspecialisatie obstetrische perinatologie is erkend, fellows worden in dit subspecialisme opgeleid en ook de opleiding tot OHC-verpleegkundige kwam tot stand. Belangrijke doelstellingen van het planningsbesluit zijn echter nog niet behaald, zoals het beoogde aantal bedden voor derdelijns verloskundige zorg en bijbehorende personele formatie, waardoor het aantal overplaatsingen van zwangeren en ernstig zieke pasgeborenen over grote afstand nog steeds te hoog is. Om de doelstellingen van het planningsbesluit in de periode tot 2011 te kunnen realiseren zijn een strakkere regie en een kostendekkende financiering nodig. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 27 juni 2008 Literatuur 1 Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg. Document CSZ/ ZT/ Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Intensive care rond de geboorte. Publicatienr 2000/08. Den Haag: Gezondheidsraad; Nota verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; Visser GHA, Steegers EAP. Beter baren. Med Contact. 2008;63: Oei SG, Eyck J van. Derdelijns verloskunde in gevaar: planningsbesluit neonatale intensive care herzien. Med Contact. 2000;55: Zeitlin J, Papiernik E, Bréart G, Draper E, Kollée LAA. Presentation of the European project models of organising access to intensive care for very preterm births in Europe (MOSAIC) using European diver sity to explore models for the care of very preterm babies. MOSAIC Research Group. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005;118: Gerrits-Kuiper JA, Heus R de, Brouwers HAA, Visser GHA, Ouden AL den, Kollée LAA. Op de grens van levensvatbaarheid: Nederlands verwijsbeleid bij vroeggeboorte te terughoudend. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: LNR-rapportage 2004 van NICU Nederland. Utrecht: Stichting Perinatale Registratie Nederland; Merkus JMWM. Perinatale sterfte in Nederland: audit dringend nodig. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Abstract Tertiary obstetric care: the aims of the planning decree on perinatal care of 2001 have not yet been achieved Objective. To compare the actual situation in tertiary perinatal care in the Netherlands with the objectives laid down in the 2001 decree on perinatal care by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. Design. Descriptive, retrospective. Method. Data on tertiary perinatal care, the transfer or refusal of women with very endangered pregnancies and the personnel of obstetric high care (OHC) units in 2006 were compared with the targets laid down in the planning decree on perinatal care and in a report by the Dutch Health Council from Parameters of tertiary perinatal care output were the number of admissions, and the number of beds in OHC units and neonatal intensive care units (NICU). Results. In 2006, 128 of the 250 beds intended for OHC had been obtained. The degree of capacity utilisation was 94%, while the norm is 80%. 312 women were transferred due to lack of capacity of OHC units and NICU. The number of staff, specialised physicians as well as nurses, was considerably lower than the planned capacity. But training for obstetric perinatologists and OHC nurses was given. Conclusion. The targets for the number of beds for tertiary obstetric care and associated medical personnel have not been achieved as yet. As a consequence, the number of transfers is still too high. The funding of OHC units is not attuned to the complexity of tertiary perinatal care. Closer supervision of the execution of the planning decree and an adequate financing system are needed to achieve the objectives of the planning decree in the next 3 years. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie RICHTLIJN. Verwijzing naar een perinatologich centrum Samenwerking tweede en derde lijn

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie RICHTLIJN. Verwijzing naar een perinatologich centrum Samenwerking tweede en derde lijn NVOG Nederlandse Vereniging voor RICHTLIJN Verwijzing naar een perinatologich centrum Samenwerking tweede en derde lijn No 23 juni 1999 1 OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM Er zijn geen formele landelijke afspraken

Nadere informatie

24 weken zwanger en dan? Kansen, onmogelijkheden, resultaten en toekomst

24 weken zwanger en dan? Kansen, onmogelijkheden, resultaten en toekomst 24 weken zwanger en dan? Kansen, onmogelijkheden, resultaten en toekomst Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog/perinatoloog Moeder en Kind Centrum subafdeling verloskunde en prenatale geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Obstetrie. Extreme vroeggeboorte van uw kind

Obstetrie. Extreme vroeggeboorte van uw kind Obstetrie Extreme vroeggeboorte van uw kind Inhoudsopgave 1. Vroege geboorte...4 2. Perinatologisch Centrum...5 Overplaatsing...5 3. Levenskansen en kwaliteit van leven...6 Risico s...7 4. Gesprek over

Nadere informatie

Planningsbesluit bijzondere perinatologische

Planningsbesluit bijzondere perinatologische VWS Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg 6 juli 2001/CSZ/ZT/2192014 Welzijn en Sport; Gelet op artikel 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en op artikel 1, onder b, van het Besluit

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/66/9

Nadere informatie

mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN), mw. C. de Vries (PRN) mw.dr. E. de Miranda (KNOV), mw.dr. A.C.J. Ravelli (AMC), dhr. P.

mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN), mw. C. de Vries (PRN) mw.dr. E. de Miranda (KNOV), mw.dr. A.C.J. Ravelli (AMC), dhr. P. Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Stichting Perinatale Registratie Nederland dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J.

Nadere informatie

Op de grens van levensvatbaarheid: Nederlands verwijsbeleid bij vroeggeboorte te terughoudend

Op de grens van levensvatbaarheid: Nederlands verwijsbeleid bij vroeggeboorte te terughoudend oorspronkelijke stukken Op de grens van levensvatbaarheid: Nederlands verwijsbeleid bij vroeggeboorte te terughoudend J.A.Gerrits-Kuiper, R.de Heus, H.A.A.Brouwers, G.H.A.Visser, A.L.den Ouden en L.A.A.Kollée

Nadere informatie

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben een verhoogde kans op vroeggeboorte

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben een verhoogde kans op vroeggeboorte Samenvatting Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben een verhoogde kans op vroeggeboorte in vergelijking met vrouwen die zwanger zijn van een eenling. Ongeveer 5-9% van de eenlingen wordt te vroeg

Nadere informatie

Ingezonden poster Truus Vanlier-prijs 2013

Ingezonden poster Truus Vanlier-prijs 2013 Patiëntveiligheid of Centraal veneuze catheter Petri Mansvelt-van der Werf, mede namens Inge Arnts UMC St. Radboud Neonatologie Q1a Preventie catheter-gerelateerde sepsis bij de perifeer ingebrachte centraal

Nadere informatie

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) noemt het opvallend dat het aantal abortussen vanaf 20 weken is toegenomen en veronderstelt dat dit verband houdt met de

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Perinatale Zorg in Nederland

Perinatale Zorg in Nederland Perinatale Zorg in Nederland 2002 Inhoud Proloog 5 Introductie 6 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 1 Vrouwen bevallen in 2002 9 Tabel 1.1 Bevallen vrouwen naar eenling/meerling en pariteit in 2002 11 Tabel 1.2 Bevallen

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen

Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Inleiding Aanleiding In Nederland werden in 2008 in totaal 13.649 kinderen (7,7% van alle pasgeborenen) te vroeg (zwangerschapsduur

Nadere informatie

NOTA SUBSPECIALISATIE OBSTETRISCHE PERINATOLOGIE. Versie 1.0

NOTA SUBSPECIALISATIE OBSTETRISCHE PERINATOLOGIE. Versie 1.0 NOTA SUBSPECIALISATIE OBSTETRISCHE PERINATOLOGIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 17-11-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Multidisciplinair NVOG Algemeen Achtergrond De obstetrische

Nadere informatie

Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling

Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling Beste collega, Hierbij treft u het registratieformulier aan voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling van uw patiënte.

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2013

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2013 Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Stichting Perinatale Registratie Nederland dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J.

Nadere informatie

nazorg-poli neonatale intensive care unit

nazorg-poli neonatale intensive care unit nazorg-poli neonatale intensive care unit inleiding Door vroeggeboorte en/of problemen voorafgaand aan, of rondom de bevalling, verbleef uw kind op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van ons ziekenhuis.

Nadere informatie

Perinatale sterfte verschillen naar zorgregio s in Nederland

Perinatale sterfte verschillen naar zorgregio s in Nederland Perinatale sterfte verschillen naar zorgregio s in Nederland Anita CJ Ravelli, AMC afdeling Klinische Informatiekunde Mede namens: Martine Eskes, Jan Jaap HM Erwich, Hens AA Brouwers, Erna Kerkhof, Joris

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20SEP, 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

perinatologie Perinatologie is de derde lijns zorg rondom zwangerschap en bevalling naast de neonatale zorg voor de pasgeborene

perinatologie Perinatologie is de derde lijns zorg rondom zwangerschap en bevalling naast de neonatale zorg voor de pasgeborene OHC+ Waarom OHC en OHC+ Uit onderzoek van de gezondheidraad is gebleken dat de zorg aangepast moest worden op de toegenomen complexe zorg Ieder perinatologisch centrum dient een OHC en OHC+ unit te hebben.

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte 1 Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een periode

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2010

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2010 Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Stichting Perinatale Registratie Nederland dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J.

Nadere informatie

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2009

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2009 Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Stichting Perinatale Registratie Nederland Redactie dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN), mw. A.M.

Nadere informatie

Nota. Verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn.

Nota. Verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn. Nota Verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn. Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam, namens de Otterlo Werkgroep en in samenwerking met de sectie Neonatologie

Nadere informatie

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Lillian van Zanten Adviseur/Onderzoeker divisie III 6 oktober 2008 1 Persoonlijke achtergrond september 1995 augustus 2001 Atheneum, Han

Nadere informatie

1 ½ lijns geboortezorg;

1 ½ lijns geboortezorg; 1 ½ lijns geboortezorg; Evidentie in het Geboortecentrum Sophia Health and logistics congres 13 oktober 2011 Hanneke de Graaf Directeur Geboortecentrum Sophia en Onderzoeker Geboortezorg Erasmus MC 1 Wat

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën, een dreigende vroeggeboorte en vroegtijdig gebroken vliezen.

Nadere informatie

VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011

VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011 VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011 1.0 EPIDEMIOLOGIE In Nederland is circa 20% van alle zwangeren draagster van GBS. Naar schatting zal gemiddeld 50% van alle kinderen, van

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Vroegtijdige weeën 1 Vroegtijdig gebroken vliezen 1 Oorzaken voor een vroegtijdige bevalling 2 Behandeling

Nadere informatie

Follow-up polikliniek Neonatologie

Follow-up polikliniek Neonatologie Follow-up polikliniek Neonatologie Uw kind werd behandeld op de afdeling neonatologie, meestal in de neonatale intensive care unit (NICU). Dat was voor u ongetwijfeld een spannende tijd waarin u veel

Nadere informatie

Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie

Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie oorspronkelijke stukken Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie A.D.Mohangoo, S.E.Buitendijk, C.W.P.M.Hukkelhoven, A.C.J.Ravelli, G.C.Rijninks-van

Nadere informatie

Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte

Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte Richtlijnen Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte Monique W.M. de Laat, Melanie M. Wiegerinck, Frans J. Walther, Nicole Boluyt, Ben Willem J. Mol, Joris A.M. van der Post, Jan M.M. van

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

Het Euro-Peristat-project

Het Euro-Peristat-project Hoofdstuk 1 Het Euro-Peristat-project Frank Muller, Nijmegen Ashna Mohangoo, Simone Buitendijk, Anita Ravelli, Chantal Hukkelhoven, Greta Rijninks-van Driel, Pieter Tamminga en Jan Nijhuis Op 11 december

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE WEEËN EN DREIGENDE VROEGGEBOORTE

VROEGTIJDIGE WEEËN EN DREIGENDE VROEGGEBOORTE VROEGTIJDIGE WEEËN EN DREIGENDE VROEGGEBOORTE 335 Inleiding Deze folder geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Klinische verloskunde in het dokter J.H.Jansenziekenhuis te Emmeloord: een verkenning.

Klinische verloskunde in het dokter J.H.Jansenziekenhuis te Emmeloord: een verkenning. Klinische verloskunde in het dokter J.H.Jansenziekenhuis te Emmeloord: een verkenning. C.J. Dekker, huisarts te Urk. Februari 2003. Inleiding De haalbaarheid van een klinische afdeling gynaecologie-verloskunde

Nadere informatie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Intra-uteriene groeivertraging Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding U krijgt deze folder omdat u zwanger bent van een kind dat in verhouding te klein is voor uw zwangerschapsduur. Een groeivertraging

Nadere informatie

Verslag zwangerschapsafbreking na 24 weken. Zwangerschapsduur weken dagen ten tijde van de bevalling

Verslag zwangerschapsafbreking na 24 weken. Zwangerschapsduur weken dagen ten tijde van de bevalling Patiëntnummer: Gegevens eindverantwoordelijke arts:* Achternaam: Voorletter(s): Functie: Gynaecoloog Handtekening Datum / / 200. Geboortedatum: / / eindverantwoordelijke arts * Artsen die betrokken zijn

Nadere informatie

Dreigende vroeggeboorte

Dreigende vroeggeboorte Dreigende vroeggeboorte U bent zwanger en heeft te maken met een dreigende vroeggeboorte. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Een periode van 37 tot 42 weken wordt gezien als een normale duur van

Nadere informatie

Perinatale Zorg in Nederland

Perinatale Zorg in Nederland Perinatale Zorg in Nederland 2001 Inhoud Proloog 3 Introductie 4 Hoofdstuk 1 Vrouwen bevallen in 2001 7 Hoofdstuk 2 Geboren kinderen 21 Hoofdstuk 3 Perinatale sterfte 33 Hoofdstuk 4 Foetale sterfte 37

Nadere informatie

Nederlandse perinatale sterfte daalt

Nederlandse perinatale sterfte daalt Concept persbericht 23052013 EMBARGO TOT MAANDAG 27 MEI 2013 00.01 UUR De internationale positie verbetert: Nederlandse perinatale sterfte daalt MAASTRICHT, 26 mei 2013 De perinatale sterfte (sterfte rond

Nadere informatie

The Lancet Midwifery Series

The Lancet Midwifery Series The Lancet Midwifery Series Een artikelenreeks over de invloed van verloskundigenzorg op vrouwen en hun pasgeborenen, gezinnen, families en gemeenschappen Joke Klinkert, verloskundige, MPH, directeur EVAA

Nadere informatie

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen.

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen. Factsheet Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen Cijfers en feiten Prevalentie Aangeboren hartafwijkingen betreffen aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de grote vaten. De gemiddelde totale

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Intra-uteriene groeivertraging Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding U krijgt deze folder omdat u zwanger bent van een kind dat in verhouding te klein is voor uw zwangerschapsduur. Een groeivertraging

Nadere informatie

Opzet. Methode. Inleiding. Resultaten. Conclusie. Martine Eskes, Adja Waelput, Sicco Scherjon, Klasien Bergman en Anita Ravelli

Opzet. Methode. Inleiding. Resultaten. Conclusie. Martine Eskes, Adja Waelput, Sicco Scherjon, Klasien Bergman en Anita Ravelli Martine Eskes, Adja Waelput, Sicco Scherjon, Klasien Bergman en Anita Ravelli Een kwart van de aterme perinatale sterfte betreft SGA (

Nadere informatie

Protocol Obesitas. 1.0 Definitie obesitas

Protocol Obesitas. 1.0 Definitie obesitas Protocol Obesitas 1.0 Definitie obesitas Obesitas is een abnormale gezondheidstoestand waarbij er een overschot aan vetweefsel is. De meest gebruikte definitie is gebaseerd op de Quetelet-index of Body

Nadere informatie

De aanpak van perinatale sterfte in Nederland

De aanpak van perinatale sterfte in Nederland Perspectief De aanpak van perinatale sterfte in Nederland Uitkomsten van een systematisch expert-onderzoek Jashvant Poeran, Eric A.P. Steegers en Gouke J. Bonsel In 2009 kondigde de toenmalige minister

Nadere informatie

Perinatale Zorg in Nederland. Perinatal Care in the Netherlands. Perinatale Zorg. in Nederland

Perinatale Zorg in Nederland. Perinatal Care in the Netherlands. Perinatale Zorg. in Nederland Informatie Informatie uit de Perinatale Registratie kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Stichting Perinatale Registratie Nederland. Een formulier voor een gegevensaanvraag, met vermelding van de

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde Afdelingsgebonden informatie / afdeling Verloskunde Welkom Welkom op de afdeling Verloskunde (VED2) van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze informatie is specifi ek voor deze verpleegafdeling.

Nadere informatie

ENQUÊTE COLLEGE MOEDER/PASGEBORENE Materniteit & neonatologie Deel voor gynaecologen

ENQUÊTE COLLEGE MOEDER/PASGEBORENE Materniteit & neonatologie Deel voor gynaecologen ENQUÊTE COLLEGE MOEDER/PASGEBORENE Materniteit & neonatologie Deel voor gynaecologen LUIK 1. Algemene vragen (kwantitatief luik) Hoeveel bevallingen hadden plaats in uw dienst in de loop van 2004? Aantal

Nadere informatie

Infoblad. Chromosoomafwijkingen. Chromosoomafwijkingen, wat zijn dat eigenlijk? En waardoor ontstaan ze? Hierover lees je in dit infoblad.

Infoblad. Chromosoomafwijkingen. Chromosoomafwijkingen, wat zijn dat eigenlijk? En waardoor ontstaan ze? Hierover lees je in dit infoblad. Chromosoomafwijkingen Chromosoomafwijkingen, wat zijn dat eigenlijk? En waardoor ontstaan ze? Hierover lees je in dit infoblad. Chromosomen In het lichaam zitten heel veel cellen. De cellen zijn de bouwstenen

Nadere informatie

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2013

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2013 Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Stichting Perinatale Registratie Nederland dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J.

Nadere informatie

NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE. Versie 1.0

NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE. Versie 1.0 NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 16-09-009 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Inleiding De klinische verloskundige zorg geleverd

Nadere informatie

Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009)

Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009) Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009) Consultatievraag1: ja. Wij willen graag het volgende aanvullen: Op bladzijde 12 wordt gesproken over de poortwachterfunctie

Nadere informatie

Perinatale Zorg in in Nederland. 2007 Perinatal Care in in the the Netherlands

Perinatale Zorg in in Nederland. 2007 Perinatal Care in in the the Netherlands Perinatale Zorg in in Nederland Perinatal Care in in the the Netherlands Perinatale Zorg in Nederland 1 Inhoud Proloog 3 Samenvatting 5 Introductie 16 Leeswijzer 18 Hoofdstuk 1 Vrouwen bevallen in 21 Hoofdstuk

Nadere informatie

NOTA KLINISCH VERLOSKUNDIGEN. Versie 1.0

NOTA KLINISCH VERLOSKUNDIGEN. Versie 1.0 NOTA KLINISCH VERLOSKUNDIGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 17-09-2008 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Inleiding De verloskunde in Nederland kenmerkt zich door een

Nadere informatie

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave Voorwoord Aangeboren afwijkingen waarop getest wordt Wat is het Down syndroom? De combinatietest (NT-meting en eerste trimester serumtest)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi.

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Patiënteninformatie Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Psychiatrische aandoeningen en kinderwens of

Nadere informatie

Grootstedelijke perinatale gezondheid Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam

Grootstedelijke perinatale gezondheid Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam Grootstedelijke perinatale gezondheid Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam Eric A.P. Steegers, Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam Rotterdam circa 9000 zwangeren per jaar 5000

Nadere informatie

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) -adviescentrum Kennemer Gasthuis Wat is de POP-poli? POP staat voor Psychiatrie - Obstetrie (verloskunde)

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Poli Gynaecologie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Poli Gynaecologie 00 Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Poli Gynaecologie 1 Inleiding Deze folder geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld

Nadere informatie

Intensive care rond de geboorte

Intensive care rond de geboorte Intensive care rond de geboorte Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies over perinatologische zorg Uw kenmerk : CSZ/ZT/9811456 Ons kenmerk : 2986/LdO/mr/534-A1

Nadere informatie

Haast onverstandig bij aanpak verloskunde

Haast onverstandig bij aanpak verloskunde beeld: Nationale Beeldbank Wetenschappelijke onderbouwing voor roep om snelle concentratie ontbreekt Haast onverstandig bij aanpak verloskunde dr. G.J.J.M. Muijsers, gynaecoloog, Ziekenhuis Rivierenland

Nadere informatie

IN ZWANG PROTOCOL: Preventie recidief spontane vroeggeboorte

IN ZWANG PROTOCOL: Preventie recidief spontane vroeggeboorte IN ZWANG PROTOCOL: Preventie recidief spontane vroeggeboorte DEFINITIE: Vroeggeboorte: bevalling bij amenorroeduur < 37 weken Bij een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken wordt het risico van belangrijke

Nadere informatie

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte Kraamafdeling Vroegtijdige weeën gebroken vliezen en vroeggeboorte In deze folder leest u over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologen Gelderse Vallei Protocol remming weeënactiviteit en foetale longrijping. Protocol weeënremming bij versie stuitligging

Maatschap Gynaecologen Gelderse Vallei Protocol remming weeënactiviteit en foetale longrijping. Protocol weeënremming bij versie stuitligging Maatschap Gynaecologen Gelderse Vallei Protocol remming weeënactiviteit en foetale longrijping. Protocol weeënremming bij versie stuitligging I OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM Weeënremming is in de obstetrische

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt Adja Waelput 8 juni 2015, UMCG Gezond ouder worden gebeurt in de baarmoeder en die verschillen zijn er al vanaf de geboorte Perinatale sterfte 2000-2008

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure BENZODIAZEPINEN BIJ DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure BENZODIAZEPINEN BIJ DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure BENZODIAZEPINEN BIJ DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 BENZODIAZEPINEN BIJ DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. In het kort 2. Wat zijn benzodiazepinen? 3. Als u zwanger wilt

Nadere informatie

Tweede screening bij Rhc-negatieve vrouwen: Wat levert het op?

Tweede screening bij Rhc-negatieve vrouwen: Wat levert het op? Tweede screening bij Rhc-negatieve vrouwen: Wat levert het op? 1 INHOUD PSIE programma Antistoffen Ontstaan en Risico Achtergrond Rhc-screening Doel Rhc-screening Evaluatiestudie Rhc-screening Opzet Inclusies

Nadere informatie

CHAPTER 12. Samenvatting

CHAPTER 12. Samenvatting CHAPTER 12 Samenvatting Samenvatting 177 In hoofdstuk 1 wordt een toegenomen overleving gerapporteerd van zeer vroeggeboren kinderen, gerelateerd aan enkele nieuwe interventies in de perinatologie. Uitkomsten

Nadere informatie

Perinatale audit. Verpleegkundig Obstetrie symposium in Beweging UMCG 13 april 2011 Jan Jaap Erwich, gynaecoloog-perinatoloog

Perinatale audit. Verpleegkundig Obstetrie symposium in Beweging UMCG 13 april 2011 Jan Jaap Erwich, gynaecoloog-perinatoloog Perinatale audit Verpleegkundig Obstetrie symposium in Beweging UMCG 13 april 2011 Jan Jaap Erwich, gynaecoloog-perinatoloog UMCG Stichting Perinatale Audit Nederland filosofie van perinatale audit de

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - KWALITEITSNORM richtlijnen Prenatale screening op foetale afwijkingen 1 INLEIDING Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw en haar partner te informeren over de kans op een aangeboren

Nadere informatie

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren Klinisch redeneren 1. Introductie klinisch redeneren college 2. Psychosociaal en sociaal college maatschappelijk functioneren 3. Introductie werkboek werkcollege 4. Introductie patiëntbespreking college

Nadere informatie

PPROM Vroegtijdig breken van de vliezen

PPROM Vroegtijdig breken van de vliezen PPROM Vroegtijdig breken van de vliezen Afdeling gynaecologie en verloskunde Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Vroegtijdig gebroken vliezen 2 1.1 Wat zijn vroegtijdig gebroken vliezen? 2 1.2 Oorzaken 3 1.3

Nadere informatie

ENQUÊTE COLLEGE MOEDER/PASGEBORENE Materniteit & neonatologie Deel voor pediaters IN TE VULLEN DOOR PEDIATER

ENQUÊTE COLLEGE MOEDER/PASGEBORENE Materniteit & neonatologie Deel voor pediaters IN TE VULLEN DOOR PEDIATER ENQUÊTE COLLEGE MOEDER/PASGEBORENE Materniteit & neonatologie Deel voor pediaters LUIK 1. Algemene vragen (kwantitatief luik) Hoeveel bevallingen hadden plaats in uw dienst in de loop van 2004? Aantal

Nadere informatie

Induction of Labor versus Expectant management in women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks

Induction of Labor versus Expectant management in women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks Induction of Labor versus Expectant management in women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks David van der Ham namens de PPROMEXIL projectgroep ISRCTN 29313500 ZonMW projectnummer:

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE UITDAGINGEN BIJ EEN NIEUW ZORGCONCEPT. Adri Leegwater Susanne In de Braekt

VERPLEEGKUNDIGE UITDAGINGEN BIJ EEN NIEUW ZORGCONCEPT. Adri Leegwater Susanne In de Braekt VERPLEEGKUNDIGE UITDAGINGEN BIJ EEN NIEUW ZORGCONCEPT Adri Leegwater Susanne In de Braekt Oude wereld Afdeling neonatologie 13 couveuseplekken op een zaal 4 wiegen op 1 kamer geen rooming-in mogelijkheid

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2014

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2014 Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Perined mw.dr. J. Dijs-Elsinga (Perined), dhr.dr. F. Groenendaal (NVK), mw. A.M. van Huis (KNOV), mw.dr. E. de Miranda

Nadere informatie

GEANONIMISEERD ADVIES LZA. van de deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen betreffende de melding

GEANONIMISEERD ADVIES LZA. van de deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen betreffende de melding Meldingsnummer: 2012/LZA/01 GEANONIMISEERD ADVIES LZA van de deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen betreffende de melding van: de heer / mevrouw naam, gynaecoloog-perinatoloog

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede 1031 Inleiding Deze folder is ontwikkeld voor vrouwen die zwanger zijn nadat ze, in een eerdere zwangerschap met een keizersnede zijn bevallen. Het litteken

Nadere informatie

Keuzehulp Bevallen na een eerdere keizersnede: vaginale bevalling of een geplande keizersnede? Poli Gynaecologie

Keuzehulp Bevallen na een eerdere keizersnede: vaginale bevalling of een geplande keizersnede? Poli Gynaecologie 00 Keuzehulp Bevallen na een eerdere keizersnede: vaginale bevalling of een geplande keizersnede? Poli Gynaecologie 1 Inleiding Deze keuzehulp is bedoeld voor vrouwen die zwanger zijn en in een eerdere

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over screening op vasa praevia (2013Z01807).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over screening op vasa praevia (2013Z01807). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Pre-eclampsie en HELLP syndroom (zwangerschapsvergiftiging)

Pre-eclampsie en HELLP syndroom (zwangerschapsvergiftiging) Pre-eclampsie en HELLP syndroom (zwangerschapsvergiftiging) Zwangerschapsvergiftiging een serieuze zaak Pre-eclampsie en HELLP syndroom Inleiding 3 Ernstige vormen van zwangerschaps hoge bloeddruk; complicaties

Nadere informatie

Gebruik van SSRI-medicatie voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed

Gebruik van SSRI-medicatie voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Gebruik van SSRI-medicatie voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Auteur: dr. J.J. Duvekot namens de werkgroep SSRI-medicatie voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed. 2012 NVOG Het

Nadere informatie