Inhoud. Blz. Corsa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Blz. Corsa: 2009031978 10-2009."

Transcriptie

1 Corsa: H A R M O N I S A T I E R I O O L H E F F I N G Inhoud Blz. Inleiding... 2 Waarom harmonisatie... 2 Collegeprogramma Keuze heffingsmaatstaf... 2 WAAROM DEZE NOTITIE?... 3 A. Besluitvorming... 4 B. Gevolgen beleidskeuze... 4 C. Algemeen... 4 D. Landelijk beeld belastingplichtigen en heffingsmaatstaven... 5 E. Diverse overige uitgangspunten voor rioolheffing... 5 F. Mogelijke methodes voor de heffing... 6 F.1 Mogelijkheid 1: Alleen gebruikersheffing riool afhankelijk van geloosd afvalwater (waterverbruik). 6 F.2 Mogelijkheid 2: Eigenarenheffing op basis van de WOZ waarde en Gebruikersheffing o.b.v. het waterverbruik... 6 F.3 Mogelijkheid 3: Eigenarenheffing op basis van vast bedrag en Gebruikersheffing obv waterverbruik... 7 F.4 Mogelijkheid 4: Alleen Eigenarenheffing op basis van WOZ waarde... 8 F.5 Mogelijkheid 5: Eigenarenheffing en Gebruikersheffing op basis van een vast bedrag per perceel.8 F.6 Mogelijkheid 6: Alleen Gebruikersheffing op basis van een vast bedrag tot.. m3 waterverbruik en daarboven een vast tarief per extra afgenomen kubieke meter water:... 9 G. Keuze heffingsgrondslag en belastingplichtige H. Tariefstelling I. Gevolgen keuze heffingsmaatstaf en tariefstelling J. Harmonisatie lasten riolering K. Samenvatting... 13

2 Inleiding. Waarom harmonisatie 1. Wettelijke grondslag Naar aanleiding van het in werking treden van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is heffing van het huidige rioolrecht vanaf 2010 niet meer mogelijk. In plaats van rioolrecht kan de gemeente vanaf 2010 overgaan tot invoering van de verbrede rioolheffing. 2. Fusie Mede in het kader van de fusie moet e.e.a. nog worden geharmoniseerd. In Bennebroek wordt het rioolrecht per perceel geheven van de eigenaar (vast bedrag) en de gebruiker (waterverbruik). In Bloemendaal wordt het recht alleen van de eigenaar geheven op grond van de WOZ-waarde. Collegeprogramma In het collegeprogramma staat dat het huidige rioolrecht wordt vervangen door een brede rioolheffing, waar ook grond- en regenwater onder vallen. Vanwege de twee verschillende heffingsgronden moet onderzocht worden hoe we komen tot een eerlijke verdeling van de lasten op een wijze die ook praktisch goed uitvoerbaar is. Hiervoor worden diverse alternatieven onderzocht, waaronder de variant de gebruiker betaalt. Keuze heffingsmaatstaf In deze notitie wordt gekozen voor de volgende maatstaf: Eigenarenheffing op basis van de WOZ waarde (percentage van de WOZ-waarde voor woningen en niet-woningen); Gebruikersheffing op basis van het waterverbruik van jaar t-1( tarief per eenheden m3 waterverbruik). Hierbij ligt het accent op het principe de gebruiker betaalt, waarbij 40% van de rioolheffing wordt doorbelast aan de eigenaren en 60% aan de gebruikers. 2

3 WAAROM DEZE NOTITIE? De volgende omstandigheden maken het noodzakelijk, dat de heffing van het rioolrecht onder de loep moet worden genomen: 1. Wettelijke grondslag Naar aanleiding van het in werking treden van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is heffing van het huidige rioolrecht vanaf 2010 niet meer mogelijk. In plaats van rioolrecht kan de gemeente vanaf 2010 overgaan tot invoering van de verbrede rioolheffing. De verbrede zorgplicht is gericht op collectieve maatregelen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van afval-, hemel- en grondwater. Alle daaraan verbonden kosten kunnen worden verhaald op de burgers en bedrijven. Gemeenten krijgen een sterkere regierol in het omgaan met regenwater in bebouwd gebied en het aanpakken van stedelijke grondwaterproblemen. Invoering rioolheffing per 1 januari Einde heffing rioolrecht. De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken introduceert in artikel 228a van de Gemeentewet een nieuwe rioolheffing: Onder de naam rioolheffing kan een belasting worden geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 2. Fusie Mede in het kader van de fusie moet e.e.a. nog worden geharmoniseerd. In Bernnebroek en Bloemendaal wordt het rioolrecht geheven op grond van verschillende heffingsmaatstaven. Bennebroek: Onder de naam 'rioolrechten' worden geheven: a. een recht van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering; b. een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Maatstaf van heffing Ad.a Het recht wordt geheven per perceel. Ad.b. Het recht wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd (tarief voor 1 e 250m3 + tarief voor elke eenheid van 250m3, boven de eerste 250m3. Bloemendaal Onder de naam 'rioolrechten' wordt geheven: a. een recht van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Maatstaf van heffing De rioolrechten worden geheven naar de waarde in het economische verkeer 3

4 3. Collegeprogramma In het collegeprogramma staat dat het huidige rioolrecht wordt vervangen door een brede rioolheffing, waar ook grond- en regenwater onder vallen. Vanwege de twee verschillende heffingsgronden moet onderzocht worden hoe we komen tot een eerlijke verdeling van de lasten op een wijze die ook praktisch goed uitvoerbaar is. Hiervoor worden diverse alternatieven onderzocht, waaronder de variant de gebruiker betaalt. A. Besluitvorming Er moet een beleidskeuze worden gemaakt inzake: de heffingsmaatsta(f)(ven) voor de nieuwe rioolheffing; de aan te wijzen belastingplichtige(n) voor de nieuwe rioolheffing (eigenaar, gebruiker of beide). B. Gevolgen beleidskeuze De keuze van de maatstaf en tariefstelling heeft gevolgen voor de individuele belastingbetaler. Er gaan belastingverschuivingen optreden. Eventuele meerkosten (bijv. hoge uitvoeringskosten) welke zijn verbonden aan een bepaalde heffingsmaatstaf zullen direct of indirect doorberekend worden aan de belastingplichtige. Ongeacht welke keuze er wordt gemaakt geldt: de heffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. C. Algemeen Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. a. Karakter 1. Het rioolrecht had een retributiekarakter voor de bekostiging van door de gemeente te verlenen diensten of het gebruik van gemeentelijke voorzieningen (individueel profijt). 2. De rioolheffing heeft het karakter van een algemene bestemmingsheffing waarmee ook kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Dit betekent dat gemeenten het individuele profijt van de nieuwe rioolheffing niet meer hoeven aan te tonen, zoals dat wel het geval was bij het rioolrecht (zie 1). Dit impliceert dat het beginsel de vervuiler betaalt niet meer maatgevend hoeft te zijn en dat bijvoorbeeld ook de nadruk kan worden gelegd op het beginsel de breedste schouders dragen de hoogste lasten b. Belastingplicht Artikel 228a Gemeentewet zegt niets over de belastingplicht bij de rioolheffing. De gemeente dient dus zelf een keuze te maken. Er kan voor gekozen worden om ten opzichte van het oude rioolrecht zo weinig mogelijk te wijzigen. Daarbij betrekken we die percelen in de heffing die daadwerkelijk gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen. De gemeente kan alle percelen in de heffing betrekken (als de zorgplicht wordt nagekomen). 4

5 c. Belastingplichtigen Artikel 228a Gemeentewet laat het aan de gemeenten over om te bepalen wie de belastingplichtige is voor de rioolheffing. De gemeente heeft de vrijheid om alleen de gebruikers van een perceel in de heffing te betrekken. Ook alleen de eigenaren van een perceel mogen in de heffing betrokken worden. Als ervoor wordt gekozen om zowel eigenaren als gebruikers in de heffing te betrekken dan moet vastgelegd worden welke kosten bij welke groep in rekening worden gebracht. De rioolheffing kan tevens in 2 heffingen gesplitst worden: rioolheffing afvalwater en rioolheffing hemel- en grondwater. d. Heffingsmaatstaven Artikel 219 van de Gemeentewet stelt als eis dat de heffing niet afhankelijk mag worden gesteld van inkomen, winst of vermogen. De meest gebruikte heffingsmaatstaven zijn gebaseerd op het veronderstelde profijt bij de gemeentelijke voorzieningen en de mate waarin de kosten worden veroorzaakt. D. Landelijk beeld belastingplichtigen en heffingsmaatstaven De rioolheffing kan zowel van de eigenaar als van de gebruiker worden geheven. Uit de Atlas voor de lokale lasten van het COELO 2008 blijkt dat: - circa 44% van de bevolking alleen een gebruikersrioolrecht betaalt en dat valt dan uiteen in een vast bedrag (40% van deze groep); een bedrag afhankelijk van het waterverbruik (12% van deze groep); een bedrag afhankelijk van de omvang van het huishouden (9% van deze groep); een bedrag afhankelijk van de waarde in het economische verkeer (4% van deze groep); de overige gemeenten kenden geen gebruikersheffing (35% van deze groep). - circa 35% van de bevolking alleen een eigenarenrioolrecht betaalt; een vast bedrag (51% van deze groep); een bedrag afhankelijk van de waarde in het economische verkeer (4% van deze groep); de overige gemeenten kenden geen eigenarenheffing (44% van deze groep). - circa 21% van de bevolking een gebruikers- en eigenarenrioolrecht betaalt; - 1 gemeente geen rioolrecht heft (gemeente Terneuzen). Omdat de meeste gemeenten de nieuwe rioolheffing nog moeten invoeren, zijn hierover nog geen gegevens bekend. Bij Stichting Rioned is de verwachting dat het landelijke beeld niet drastisch zal wijzigen. E. Diverse overige uitgangspunten voor rioolheffing Naast het uitgangspunt van de gebruiker betaalt (zie collegeprogramma), kan ook nog rekening gehouden worden met: eenvoudige heffing; tegen zo laag mogelijke kosten; dat rioolheffing een bestemmingsheffing is geworden (collectief belang); stabiliteit inkomsten. 5

6 F. Mogelijke methodes voor de heffing. F.1 Mogelijkheid 1: Alleen gebruikersheffing riool afhankelijk van geloosd afvalwater (waterverbruik). De hoeveelheid afgevoerd waterverbruik (m3) wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid afgenomen water van het waterleidingbedrijf (jaar t-1). Voordeel: Toepassing van het principe de gebruiker betaalt (alleen t.a.v. afvalwater). Mensen bewust maken van de kosten van watergebruik en dus streven naar vermindering waterverbruik. Dit streven wordt versterkt door gestaffelde tarieven te hanteren. Nadeel: De gegevens over het waterverbruik moeten bij het waterleidingbedrijf opgevraagd worden (op grond van gemeentewet verplicht te verstrekken) Hogere uitvoeringskosten. Opbrengst kan jaarlijks wijzigen op grond van veranderd waterverbruik. Er wordt geen rekening gehouden met afgevoerd hemelwater. Hoge mutatiegraad t.a.v.: - waterverbruik; - verhuizingen enz. F.2 Mogelijkheid 2: Eigenarenheffing op basis van de WOZ waarde en Gebruikersheffing o.b.v. het waterverbruik. De hoeveelheid afgevoerd waterverbruik (m3) wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid afgenomen water van het waterleidingbedrijf (jaar t-1). Voordeel: Toepassing van het principe de gebruiker betaalt, zowel wat betreft afvoer hemel/grondwater via eigenarenheffing (WOZ-waarde) en gebruikersheffing (afvalwater via waterverbruik). Beide categorieën betalen mee aan de totale kosten van de riolering. Eigenarenheffing: Gelet op het belang van een eigenaar bij de aanwezigheid van een goed rioleringssysteem, vormt de WOZ-waarde een goed en praktisch uitgangspunt voor nieuwe rioolheffing. Er kan een relatie worden gelegd tussen enerzijds de heffing welke nodig is voor bekostiging van afvoer van afval-, hemel- en grondwater en anderzijds het belang dat een eigenaar van onroerende zaken heeft bij een goede afvoer van dat water. Daarbij is het bijvoorbeeld aannemelijk, dat vanuit en vanaf een onroerende zaak met een groter gebouwd en ongebouwd oppervlak (en daardoor een relatief hogere WOZ-waarde): - een grotere hoeveelheid afval-, regen- en grondwater wordt afgevoerd dan van een onroerende zaak met een kleiner oppervlak (en daardoor een relatief lagere WOZwaarde); en - dat de gemeente t.b.v. deze grote(re) percelen verhoudingsgewijs ook meer kosten maakt (lengte van de riolering in de openbare gemeentegrond). Het maakt hierbij geen verschil of het object een woning of een bedrijf is. Eenvoudige heffing (WOZ waarde). 6

7 Gebruikersheffing: Mensen bewust maken van de kosten van watergebruik en dus streven naar vermindering waterverbruik. Dit streven wordt versterkt door gestaffelde tarieven te hanteren. Nadeel: Hogere perceptiekosten doordat je 2 heffingen hebt; een van de eigenaren en een van de gebruikers. Gebruikersheffing: De gegevens over het waterverbruik moeten bij het waterleidingbedrijf opgevraagd worden (op grond van gemeentewet verplicht te verstrekken) Opbrengst kan jaarlijks wijzigen op grond van veranderd waterverbruik. Hoge mutatiegraad t.a.v.: - waterverbruik; - verhuizingen enz. Eigenarenheffing: Geen toepassing van het principe de vervuiler betaalt op grond van afvalwater. Eigenaren moeten eventueel voor doorberekening extra kosten maken waardoor de (huur)rekening voor de gebruiker onnodig hoger wordt. jaarlijks tarieven aanpassen aan de waardeontwikkelingen. F.3 Mogelijkheid 3: Eigenarenheffing op basis van vast bedrag en Gebruikersheffing obv waterverbruik. (beide heffingen worden nu in Bennebroek toegepast) De hoeveelheid afgevoerd waterverbruik (m3) wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid afgenomen water van het waterleidingbedrijf (jaar t-1). Voordeel: Beide categorieën betalen mee aan de totale kosten van de riolering. Eigenarenheffing: Eenvoudig op te leggen. Gebruikersheffing: Mensen bewust maken van de kosten van watergebruik en dus streven naar vermindering waterverbruik. Dit streven wordt versterkt door gestaffelde tarieven te hanteren. Gedeeltelijke toepassing van het principe de gebruiker betaalt Nadeel: Hogere uitvoeringskosten doordat je 2 heffingen hebt; een van de eigenaren en een van de gebruikers. Eigenarenheffing: Geen toepassing van het principe de gebruiker betaalt. Gebruikersheffing: De gegevens over het waterverbruik moeten bij het waterleidingbedrijf opgevraagd worden (op grond van gemeentewet verplicht te verstrekken) Opbrengst kan jaarlijks wijzigen op grond van veranderd waterverbruik. o Hoge mutatiegraad t.a.v.: - waterverbruik; - verhuizingen enz. 7

8 F.4 Mogelijkheid 4: Alleen Eigenarenheffing op basis van WOZ waarde (wordt nu in Bloemendaal toegepast). Eventueel kunnen verschillende tarieven worden toegepast voor woningen en niet-woningen (nu in Bloemendaal). Voordeel: Eenvoudige heffing ; Lagere kosten t.o.v. heffingssysteem met gebruikers. Gelet op het belang van een eigenaar bij de aanwezigheid van een goed rioleringssysteem, vormt de WOZ-waarde een goed en praktisch uitgangspunt voor nieuwe rioolheffing. Er kan een relatie worden gelegd tussen enerzijds de heffing welke nodig is voor bekostiging van afvoer van afval-, hemel- en grondwater en anderzijds het belang dat een eigenaar van onroerende zaken heeft bij een goede afvoer van dat water. Daarbij is het bijvoorbeeld aannemelijk, dat vanuit en vanaf een onroerende zaak met een groter gebouwd en ongebouwd oppervlak (en daardoor een relatief hogere WOZ-waarde): - een grotere hoeveelheid afval-, regen- en grondwater wordt afgevoerd dan van een onroerende zaak met een kleiner oppervlak (en daardoor een relatief lagere WOZwaarde); en - dat de gemeente t.b.v. deze grote(re) percelen verhoudingsgewijs ook meer kosten maakt (lengte van de riolering in de openbare gemeentegrond). Het maakt hierbij geen verschil of het object een woning of een bedrijf is. Gedeeltelijke toepassing van het principe de gebruiker betaalt (t.a.v. afvoer hemel/grondwater). Nadeel: Geen toepassing van het principe de gebruiker betaalt op grond van afvalwater. Jaarlijks tarieven aanpassen aan de waardeontwikkelingen. F.5 Mogelijkheid 5: Eigenarenheffing en Gebruikersheffing op basis van een vast bedrag per perceel. Voordeel: Duidelijke heffingen en lage kosten. Nadeel: Geen toepassing van het principe de gebruiker betaalt. Hogere uitvoeringskosten doordat je 2 heffingen hebt; een van de eigenaren en een van de gebruikers. Gebruikersheffing: Hoge mutatiegraad t.a.v.: - verhuizingen enz. Het aantal mutaties door verhuizingen kan voorkomen worden door een peildatum van 1 januari in de verordening op te nemen. Hierdoor betaal je zoals bij de OZB voor het gehele jaar. 8

9 F.6 Mogelijkheid 6: Alleen Gebruikersheffing op basis van een vast bedrag tot.. m3 waterverbruik en daarboven een vast tarief per extra afgenomen kubieke meter water: De hoeveelheid afgevoerd waterverbruik (m3) wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid afgenomen water van het waterleidingbedrijf (jaar t-1). Voordeel: Mensen bewust maken van de kosten van watergebruik en dus streven naar vermindering waterverbruik. Dit streven wordt versterkt door gestaffelde tarieven te hanteren. Gedeeltelijke toepassing van het principe de gebruiker betaalt (t.a.v. afvalwater). Lagere kosten t.o.v. heffingssysteem met eigenaren. Nadeel: Als er maar één heffing is voor de gebruikers dan betalen de eigenaren niets. Ook zij zijn gebaat met een goed rioolstelsel dat steeds wordt onderhouden en vervangen om de kwaliteit hoog te houden. Eigenaren zijn wel volledig verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de riolering op het eigen terrein. De gegevens over het waterverbruik moeten bij het waterleidingbedrijf opgevraagd worden (op grond van gemeentewet verplicht te verstrekken) Opbrengst kan jaarlijks wijzigen op grond van veranderd waterverbruik. Hoge mutatiegraad t.a.v.: - waterverbruik; - verhuizingen enz. G. Keuze heffingsgrondslag en belastingplichtige. Er is een keuze noodzakelijk voor heffing van de eigenaren, de gebruikers of van beide. De eigenaar is vanuit de wetgeving volledig verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het onderhoud en het beheer van de riolering op eigen terrein. De eenvoudigste methode is dan ook om alles bij de eigenaar te leggen. Het is dan niet billijk om in de heffing het waterverbruik op te nemen. Een eigenaar wordt dan namelijk onredelijk belast door overmatig waterverbruik van een huurder. Hierbij wordt dan ook volledig voorbij gegaan aan het principe van de gebruiker betaalt en de wens om zuinig om te gaan met drinkwater. De eigenaar is uiteraard vrij om, binnen de daarvoor geldende regelgeving, de kosten door te berekenen in een huur of pacht. De huurder/gebruiker heeft vooral belang bij het feitelijk gebruik en een goede werking van de riolering. Rekening houdende met het uitgangspunt in het collegeprogramma van de gebruiker betaalt en de uitgangspunten onder E genoemd, verdient heffingsmaatstaf F2 de voorkeur: een eigenarenheffing op basis van de WOZ waarde en een gebruikersheffing o.b.v. het waterverbruik. Voorgesteld wordt om 40% van de rioolheffing ad door de eigenaren te laten betalen en 60% door de gebruikers van percelen. Bij deze verdeling komt het uitgangspunt van de gebruiker betaalt het meest tot zijn recht. In feite is dit: a. een uitbreiding van de huidige eigenarenheffing in Bloemendaal met een gebruikersheffing op basis van waterverbruik; b. een aanpassing van de eigenarenheffing in Bennebroek; in plaats van een vast bedrag per perceel komt hiervoor in de plaats een percentage van de WOZ-waarde zoals deze nu al in Bloemendaal geldt. De gebruikers worden al belast o.b.v. waterverbruik. 9

10 Omdat in Bloemendaal de meeste eigenaren ook gebruiker zijn van een perceel, verandert er voor die groep niet veel. H. Tariefstelling Eigenarenheffing op basis van WOZ-waarde In de huidige verordening wordt nu een onderscheid gemaakt: - tarief voor woningen; - tarief voor niet-woningen; Vanwege de invoering van de gebruikersheffing, moeten de tarieven worden aangepast. Het tarief voor woningen is lager dan voor niet-woningen. Achterliggende gedachte hierbij is dat de WOZwaarde van woningen gemiddeld sneller stijgt dan de WOZ-waarde van niet-woningen. Als er geen differentiatie zou zijn toegepast in het tarief zouden de eigenaren van woningen een steeds groter deel van de rioolheffing voor hun rekening gaan nemen. Deze differentiatie is overigens niet verplicht. Voorgesteld wordt dit onderscheid te handhaven. a. Gebruikersheffing op basis van waterverbruik De tarieven van de gebruikersheffing worden bij veel gemeenten afgestemd op verschillende tariefstaffels met vaste bedragen plus eventueel een variabel tarief per m3 waterverbruik. De tarieven zijn hierbij vaak degressief. Naarmate men meer water verbruikt betaalt men per eenheid minder. Een degressief laat zich rechtvaardigen als een zogenaamde kwantumkorting. De belastingplichtige geniet derhalve een reductie omdat hij veel water afvoert. In Bennebroek is nu het tarief gebaseerd op het waterverbruik: - de eerste 250m3: 74, tarief voor elke eenheid van 250m3 of een gedeelte daarvan, boven de eerste 250m3. 55,70 Om het principe van de gebruiker betaalt meer gestalte te geven, de mensen (meer) bewust maken van de kosten van watergebruik en het realiseren van een praktische heffing, wordt voorgesteld de gebruikersheffing te baseren op een tariefstaffel per m3 waterverbruik. Dit strookt met het principe gebruiker betaalt. Bij veel gemeenten heeft het heffen op basis van tariefstaffels het nadeel, dat het waterverbruik van jaar tot jaar kan wisselen en daarmee ook de opbrengst. Bij een tarief per m3 waterverbruik is dat niet het geval. Het tarief wordt jaarlijks op basis van het werkelijk waterverbruik aangepast. Onderzocht is of dit een praktisch uitvoerbare oplossing is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de opgave van het waterverbruik van het waterleiding bedrijf niet zondermeer gevolgd kan worden. Op grond van een eerste bestudering van de aangeleverde bestanden is de conclusie getrokken dat het bestand onvolledig en in sommige gevallen onjuist is. Daarbij heeft te gelden dat een heffing per m3 een dusdanige impact heeft op de inrichting van de diverse belastingapplicaties dat de heffing op basis van m3 of een heffing op basis van kleine staffels van bijv. 50 m3 een arbeidsintensief traject is. De gevolgen van de wijziging van de applicaties en de inrichting van de bestanden is nog niet getest en is niet onderzocht welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn. Daarnaast wordt door het loslaten van een staffel ook de belastingopbrengsten onzeker. De opbrengst is namelijk volledig afhankelijk van waterverbruik en geeft onvoldoende stabiliteit van de geraamde inkomsten. Om de geraamde inkomsten te genereren heeft een staffel juist een zekere corrigerende werking doordat de gemiddelde gebruiker veelal in dezelfde bandbreedte valt. 10

11 Afdeling Belastingen/GBKZ voert de heffing uit en is bekend met de heffing op basis van waterverbruik. Gemeente Haarlemmerliede / Spaarnwoude en Zandvoort hanteren ook het waterverbruik als heffingsmaatstaf. De voorkeur van GBKZ gaat dan ook uit naar een eerste (grofmazige) staffeling naar m3-waterverbruik. In 2010 kan dan onderzocht worden of een fijnmazige staffel vanaf 2011 kan worden toegepast. Voorgesteld wordt het tarief van de gebruikersheffing te baseren op m3 waterverbruik, met enige differentiatie. I. Gevolgen keuze heffingsmaatstaf en tariefstelling. Heffingsmaatstaf De voorgestelde maatstaf is: Eigenarenheffing op basis van de WOZ waarde en Gebruikersheffing o.b.v. het waterverbruik. Zoals bij B aangegeven leidt de keuze voor een heffingsmaatstaf tot belastingverschuivingen. Bij punt G wordt voorgesteld 40% van de totale opbrengst toe te rekenen aan de eigenaren en 60% aan de gebruikers. In Bennebroek betalen eigenaren dit jaar per perceel 149,40 en gebruikers 74,60 (tot 250m3 waterverbruik). Eigenaren betalen circa 65% en gebruikers circa 35%. In Bloemendaal wordt het rioolrecht alleen door de eigenaren betaald. De heffing bedraagt dit jaar 0,0252% van de WOZ-waarde voor woningen en 0,0438% voor niet-woningen. Eigenarenheffing: In Bennebroek gaat een verschuiving optreden. Eigenaren gaan i.p.v. een vast bedrag nu een percentage van de WOZ-waarde van hun perceel betalen. In Bloemendaal gaan alle eigenaren van woningen en niet-woningen minder betalen, omdat de gebruikersheffing wordt ingevoerd. Omdat de meeste eigenaren ook gebruikers zijn van de woningen, zal de belastingverschuiving niet groot zijn als rekening wordt gehouden met de nieuwe gebruikersheffing. Wellicht dat eigenaren/gebruikers van grote percelen meer gaan betalen door relatief hoog waterverbruik. Gebruikersheffing In Bennebroek gaat er een verschuiving optreden. Kleinverbruikers (alleenstaanden en (kleine) gezinnen, die veelal ook in kleine(re) woningen wonen en relatief weinig water lozen) zullen naar verwachting min of meer gelijk blijven. De overige gebruikers zullen naar verwachting meer gaan betalen. In Bloemendaal gaat er ook een verschuiving optreden. Huurders van percelen gaan betalen. Dit betekent een verlichting voor de verhuurder. Als de verhuurder de heffing heeft doorberekend in de huur, verdient het aanbeveling dat de verhuurder dit corrigeert. Hoewel dit een verantwoordelijkheid is van de verhuurder, zullen wij in ons overleg met de woningbouwcorporaties compensatie voor de huurders bepleiten. Voor de meeste gebruikers die ook eigenaar zijn van een perceel, zal naar verwachting niet veel veranderen. Misschien wel voor gebruikers die relatief veel waterverbruik hebben (woningen met grote tuinen). 11

12 J. Harmonisatie lasten riolering Als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal is het nodig om, naast het harmoniseren van de wijze van de rioolheffing ook de lastenkant (dus de wijze waarop de lasten van de riolering in de begrotingen worden verwerkt) te harmoniseren. Investeringen in riolering worden in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies) aangemerkt als investeringen met een economisch nut. Om die reden moeten deze investeringen worden geactiveerd en vervolgens worden afgeschreven gedurende de levensduur van de riolering. In Bloemendaal is de levensduur vastgesteld op 70 jaar. Er zijn twee mogelijkheden om de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen in riolering (en regenwater en grondwater) in de begroting te verwerken. 1. De kapitaallasten worden ten laste van het product riolering gebracht en jaarlijks (achteraf) gedekt via het rioolrecht. Dit is de meest gebruikte methodiek en is ook het meest in overeenstemming met het BBV. 2. De kapitaallasten worden ten laste gebracht van een daartoe gevormde reserve. Deze reserve wordt gevormd door jaarlijks (vooraf) gelden te reserveren ten laste van de van de burgers te ontvangen rioolrechten. Voorwaarde is dan wel dat de reserve even hoog is als het bedrag van de investering. Dit betekent dus dat de investering pas kan worden gepleegd op het moment dat het geld daarvoor via het rioolrecht bij elkaar is gespaard (dit is de zgn. brutomethode). Gelet op de omvang van de in de komende jaren noodzakelijke vervanging van riolering is deze methode niet houdbaar, omdat de benodigde gelden nog niet bij elkaar zijn gespaard. Om te komen tot één systematiek zal vanaf 2010 de onder 1 genoemde methode worden toegepast. Voor de hoogte van het rioolrecht heeft dit geen invloed. Afboeken bestaande investeringen Op de balans van de gemeente Bloemendaal staat aan de ene kant een boekwaarde van in het verleden gepleegde investeringen en aan de andere kant een reserve om daarmee de jaarlijkse kapitaallasten mee te bekostigen. Deze systematiek heeft geleid tot het opblazen van balanstotalen en leidt jaarlijks tot een aanzienlijke hoeveelheid administratieve handelingen. De commissie BBV (dit is een door de regering ingestelde adviescommissie met betrekking tot de boekhoudvoorschriften voor gemeenten het BBV- ) heeft in juli 2007 de notitie riolering uitgebracht en daarin de hierboven geschetste systematiek onderkend. De commissie biedt gemeenten dan ook de mogelijkheid om de in de dekkingsreserves opgespaarde bedragen in één keer in mindering te brengen op de geactiveerde kosten. Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om de investeringen in riolering die worden gedekt uit de daarvoor gevormde dekkingsreserves in de jaarrekening 2009 in één keer af te boeken ten laste van de bestaande dekkingsreserves riolering buitengebied, uitbreiding bergingscapaciteit en rioolvernieuwing. Dit heeft geen budgettaire gevolgen, omdat de wegvallende kapitaallasten gelijk zijn aan de bijdragen uit die dekkingsreserves, die eveneens wegvallen. Voorgesteld wordt dus: -De kapitaallasten van investeringen in riolering (en regenwater en grondwater) worden ten laste van het product riolering gebracht en jaarlijks (achteraf) gedekt via het rioolrecht. -De investeringen in riolering die worden gedekt uit de daarvoor gevormde dekkingsreserves, in de jaarrekening 2009, in één keer af te boeken ten laste van de bestaande dekkingsreserves riolering buitengebied, uitbreiding bergingscapaciteit en rioolvernieuwing. 12

13 K. Samenvatting Voorgesteld wordt de volgende heffingsmaatstaf in te voeren: een eigenarenheffing op basis van de WOZ waarde en een gebruikersheffing o.b.v. het waterverbruik ( jaar t-1. Hierbij ligt het accent op het principe de gebruiker betaalt, waarbij 40% van de rioolheffing wordt doorbelast aan de eigenaren en 60% aan de gebruikers. Rioolheffing Eigenarenheffing op basis van WOZ-waarde: Gelet op het belang van een eigenaar bij de aanwezigheid van een goed rioleringssysteem, vormt de WOZ-waarde een goed en praktisch uitgangspunt voor de nieuwe rioolheffing. Er kan een relatie worden gelegd tussen enerzijds de heffing welke nodig is voor bekostiging van afvoer van afval-, hemel- en grondwater en anderzijds het belang dat een eigenaar van onroerende zaken heeft bij een goede afvoer van dat water. Daarbij is het bijvoorbeeld aannemelijk, dat vanuit en vanaf een onroerende zaak met een groter gebouwd en ongebouwd oppervlak (en daardoor een relatief hogere WOZ-waarde): - een grotere hoeveelheid afval-, regen- en grondwater wordt afgevoerd dan van een onroerende zaak met een kleiner oppervlak (en daardoor een relatief lagere WOZ-waarde); en - dat de gemeente t.b.v. deze grote(re) percelen verhoudingsgewijs ook meer kosten maakt (lengte van de riolering in de openbare gemeentegrond). Het maakt hierbij geen verschil of het object een woning of een bedrijf is. Gebruikersheffing op basis van waterverbruik In het licht van: het principe de gebruiker betaalt; de mensen (meer) bewust maken van de kosten van watergebruik en dus streven naar vermindering waterverbruik; een praktische heffing; is dit een rechtvaardige en billijke heffingsmaatstaf. Het tarief wordt gebaseerd op de verbruikgegevens van het waterverbruik van het waterleidingbedrijf. Rioolexploitatie -De kapitaallasten van investeringen in riolering (en regenwater en grondwater) worden ten laste van het product riolering gebracht en jaarlijks (achteraf) gedekt via het rioolrecht. -De investeringen in riolering die in worden gedekt uit de daarvoor gevormde dekkingsreserves, in de jaarrekening 2009, in één keer af te boeken ten laste van de bestaande dekkingsreserves riolering buitengebied, uitbreiding bergingscapaciteit en rioolvernieuwing. 13

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad.

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2009 Nummer : 16 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : IV- Financiën en Facilitaire zaken / Belastingen

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Notitie invoering (verbrede) rioolheffing

Notitie invoering (verbrede) rioolheffing Notitie invoering (verbrede) rioolheffing (t.b.v. SaBeWa gemeenten) Kapelle / Tholen, december 2008. Adviescommissie SaBeWa Rein Hogendorf Bert van Vossen 1 2 Inhoudsopgave Inleiding Inventarisatie bij

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Mogelijkheden rioolheffing Stein

Mogelijkheden rioolheffing Stein Van den Bosch & partners Mogelijkheden rioolheffing Stein 9 maart 2015 de heer mr. R.M.M. (Robert) Duits Mogelijkheden rioolheffing Stein Overzicht onderwerpen: 1. Zorgplichten (brede) rioolheffing 2.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 5 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Wijziging heffingssystematiek rioolheffing

Wijziging heffingssystematiek rioolheffing Raadsvergadering: 16 november 2010 Agendapunt: 8 Kenmerk: Datum voorstel: 29 juni 2010 Portefeuillehouder: Wethouder K. Brand en wethouder S. de Jong Informant: De heer J. Herms Onderwerp: Wijziging heffingssystematiek

Nadere informatie

Bijlage 12: Notitie verbrede rioolheffing, 7 september 2009

Bijlage 12: Notitie verbrede rioolheffing, 7 september 2009 1 Bijlage 12: Notitie verbrede rioolheffing, 7 september 2009 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid tot het heffen van rioolrechten en kan de gemeente enkel de rioolheffing in rekening

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 MID13/007 WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 Geachte raad, Inleiding In de verordening rioolrechten (gebruikersdeel) is enkele jaren geleden een waterstaffel toegevoegd om invulling te geven

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Rioolheffing. gemeente Nuth

Onderzoeksopzet Rioolheffing. gemeente Nuth Onderzoeksopzet Rioolheffing gemeente Nuth Januari 2015 1. Achtergrond: veranderingen in de wet vanaf 2010 Naar aanleiding van het in werking treden van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014. Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2013-77 verordening Rioolheffing Oss 2014 Dienst/afdeling GIDSTAF De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

Nadere informatie

Voorstel De heffingssystematiek voor de rioolheffing met ingang van 1 januari 2011 te wijzigen.

Voorstel De heffingssystematiek voor de rioolheffing met ingang van 1 januari 2011 te wijzigen. Raadsvergadering: 28 september 2010 Agendapunt: 26 Kenmerk: Datum voorstel: 29 juni 2010 Portefeuillehouder: Wethouder K. Brand / Wethouder S. de Jong Informant: mevrouw J. Bloemert Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Notitie gedifferentieerde rioolheffing

Notitie gedifferentieerde rioolheffing Notitie gedifferentieerde rioolheffing 12 september 2014 Inleiding Aanleiding tot het opstellen van deze notitie is het raadsbesluit tot vaststelling van het vgrp in november 2013 waarbij de raad heeft

Nadere informatie

Rioolheffing gemeente Stein: mogelijkheden in belastingplicht en heffingsmaatstaven

Rioolheffing gemeente Stein: mogelijkheden in belastingplicht en heffingsmaatstaven Rioolheffing gemeente Stein: mogelijkheden in belastingplicht en heffingsmaatstaven 1. Inleiding De gemeente Stein heft thans rioolheffing van de eigenaren, waarbij voor iedereen, ongeacht of sprake is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010; Ontwerp Nr. XIX / 10c De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010; gelet op de artikelen 216 en 228a van de Gemeentewet; Besluit: vast te

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 27 november 2012 Nummer voorstel: 2012/103

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 27 november 2012 Nummer voorstel: 2012/103 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 november 2012 Nummer voorstel: 2012/103 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2012 Agendapunt:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: J.B.M. Schulte Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535275 Portefeuillehouder:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: J.B.M. Schulte Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535275 Portefeuillehouder: *15.06706* Behandelend ambtenaar: J.B.M. Schulte Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535275 Portefeuillehouder: VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 15.06706 Oriënterende raadsbijeenkomst

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 AB/011902 Z/022388 1 Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 gelet op: Artikel 228a van de Gemeentewet BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 24-08-2010 Onderwerp: Methodiek rioolheffingen Conceptbesluit: - Kennis te nemen van de discussienotitie methodiek rioolheffingen.

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Vaststelling heffingsmaatstaf voor het rioolrecht vanaf 1 januari 2013

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Vaststelling heffingsmaatstaf voor het rioolrecht vanaf 1 januari 2013 GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 4 september 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Vaststelling heffingsmaatstaf voor het rioolrecht vanaf 1 januari 2013 Samenvatting

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Vragenhalfuur Weekmarkt/Gladheidsbestrijding/rioolheffing Status: Deelnemers: vragenhalfuur ter voorbereiding op besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 september 2010 Nummer voorstel: 2010/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 september 2010 Nummer voorstel: 2010/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 21 september 2010 Nummer voorstel: 2010/93 Voor raadsvergadering d.d.: 05-10-2010 Agendapunt:

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 10 april 2012 314119-03. Betreft Gedifferentieerde rioolheffing

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 10 april 2012 314119-03. Betreft Gedifferentieerde rioolheffing Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 10 april 2012 314119-03 Betreft Gedifferentieerde rioolheffing 1 Inleiding Op 8 december 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Winsum (VGRP) vastgesteld.

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 30 november 2010. Begrotingsprogramma divers en -thema divers Betreft vaststellen van deverordeningen 2011voor

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011

De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011 De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011 gelet op artikel 228 a, van de Gemeentewet; B E S L U I T: vast te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 22 november 2011 ;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 22 november 2011 ; G E M E E N T E NOORDENVELD No: /21122011 Onderwerp: Verordening rioolheffing De Raad van de gemeente Noordenveld; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 22 november 2011

Nadere informatie

Agendapunt: 19 Sliedrecht, 10 november 2009

Agendapunt: 19 Sliedrecht, 10 november 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 10 november 2009 Onderwerp: Belastingverordeningen 2010. Voorgesteld besluit: Wij stellen de raad voor de volgende verordeningen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inleiding 34 542 Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker Nr.

Nadere informatie

Memo Klankbordgroep. Harmonisatie Rioolheffing. Harmonisatie Rioolheffing ABR

Memo Klankbordgroep. Harmonisatie Rioolheffing. Harmonisatie Rioolheffing ABR Memo Klankbordgroep KBG-vergadering 17 oktober 2013 Agendapunt Aanbieder Stuurgroep Akkoord voor verspreiding Ja binnen de nieuwe gemeente (gabr) Onderwerp Voorstel 1- Kennis te nemen van de verschillende

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Rioolheffing Inhoud 1 Inleiding 2 Fiscaal-juridisch kader 3 Heffingsmaatstaven D1200

Rioolheffing Inhoud 1 Inleiding 2 Fiscaal-juridisch kader 3 Heffingsmaatstaven D1200 Module D1200 Rioolheffing Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Fiscaal-juridisch kader 4 2.1 Rioolheffing 4 2.2

Nadere informatie

Onderwerp: onderzoek alternatieven voor de rioolheffing op basis van het principe de vervuiler betaalt.

Onderwerp: onderzoek alternatieven voor de rioolheffing op basis van het principe de vervuiler betaalt. *15.02994* Behandeld door: J.B.M. Schulte d.d. 03-02-2015 Afdeling/Cluster: FBC Telefoonnr.: 0591-535275 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Openbaar Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 156169 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening rioolheffing 2016 Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 18 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december 2011. Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB. ---------------------------------------------- Samenvatting A. Op basis van de door u vastgestelde begroting

Nadere informatie

Technische berekening van het tarief en de rioolheffing

Technische berekening van het tarief en de rioolheffing Technische berekening van het en de rioolheffing Inleiding De lasten voor het beheer en onderhoud van riolering en water worden via rioolheffing betaald door burgers en bedrijven. De termen die hier in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad A-voorstel. Onderwerp: RIOOLHEFFING: BELASTINGPLICHTIGE EN MAATSTAF Volgnr.: 7

Aan de gemeenteraad A-voorstel. Onderwerp: RIOOLHEFFING: BELASTINGPLICHTIGE EN MAATSTAF Volgnr.: 7 Belastingen en Financiële administratie Aan de gemeenteraad A-voorstel Onderwerp: RIOOLHEFFING: BELASTINGPLICHTIGE EN MAATSTAF Volgnr.: 7 Beh. ambt: W. de Haan/J. Alma Tel/kamer: 415 / 456 Datum raad:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling belasting- en retributieverordeningen 2009

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling belasting- en retributieverordeningen 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 16 december 2008 Naam opsteller : Hans van Kralingen / Dick Minkman Informatie op te vragen bij : opstellers Portefeuillehouders : Wethouder Jan Stam Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

emeente Bladel Economisch hart van de Kempen ilil l IIIIľllİİIE11il lit!illll El

emeente Bladel Economisch hart van de Kempen ilil l IIIIľllİİIE11il lit!illll El emeente Bladel Economisch hart van de Kempen ilil l IIIIľllİİIE11il lit!illll El Nummer : R2016.013 Onderwerp : Nieuwe heffingsmethodiek rioolheffing vanaf 2017 Aan de raad Samenvatting De heffingsmethodiek

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

Hondenbelasting Verleden, heden en toekomst. Rosalie van Heijst 20 april 2016

Hondenbelasting Verleden, heden en toekomst. Rosalie van Heijst 20 april 2016 Hondenbelasting Verleden, heden en toekomst Rosalie van Heijst 20 april 2016 Waarom hondenbelasting? Oorspronkelijk Sociale doeleinden: bekostiging armenzorg Regulerend: beperken aantal honden in het

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0507, d.d. 19 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Rioolheffing naar waterverbruik BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad Rioolheffing

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Hart voor Bussum en 50Plus Datum indiening : Maandag 29 maart 2016 Betreft : Begroting Beantwoording wordt standaard op

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING STEIN 2016

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING STEIN 2016 2015, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake rioolheffing Stein 2016 van 27 oktober 2015 (Gem. blad Afd. A 2015, no. ); gelet op artikel

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Gemeente Boxmeer Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

3. Wordt verbruik gemeten via de leverancier van water of dienen ondernemers nieuwe meetapparatuur te installeren?

3. Wordt verbruik gemeten via de leverancier van water of dienen ondernemers nieuwe meetapparatuur te installeren? Raadsvergadering d.d. 18 oktober 2011 Raadsnota nummer 0110075 Onderwerp: Lokale heffingen: heffingsmaatstaf rioolheffing Vragen van fractie: Naam raadslid: J. Ketting Olivier 1. Hoe wordt gecommuniceerd

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

Vraag (art. 39 Reglement van Orde) Kenmerk: Afdeling: Portefeuillehouder: Vraag (art. 39 Reglement van Orde) de voorzitter van de Raad VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: M. Barbé / CDA ONDERWERP: heffingsgrondslag voor de Rioolheffing TOELICHTING:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Gespreksnotitie harmonisatie van de rioolheffing Gooise Meren

Gespreksnotitie harmonisatie van de rioolheffing Gooise Meren Gespreksnotitie harmonisatie van de rioolheffing Gooise Meren. Inleiding De opgave die voorligt is de harmonisatie van de verordening rioolheffing van de gemeente Gooise Meren. Een nieuwe gemeente die

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE IIEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2016

VERORDENING OP DE IIEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2016 Nr. 18D-1 De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 decernber 2015, nr. 15.10.18.; gelet op artikel 228avande Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 l U I l ' û ëg l 2? 2û I n L N..M GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Postbus AD STEENWIJK

Postbus AD STEENWIJK Postbus 162-8330 AD STEENWIJK Raadsvoorstel nr. : 2001/14 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 februari 2001 Agendapunt : 8 Steenwijk, 13 februari 2001 Onderwerp: Vaststelling verordening rioolrechten

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

1. Waarom deze nota? 2. Leeswijzer

1. Waarom deze nota? 2. Leeswijzer Nota rioolheffing 1. Waarom deze nota? In Oosterhout stroomt jaarlijks 3,5 miljard liter afvalwater door de riolering. Dat water is afkomstig van de inwoners van de stad en kerkdorpen en van de lokale

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (2014)

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (2014) Registratienummer: 2014/10601 Bijlage 1 bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 25 september 2014, raadsbesluitnr 2014/19216 (besluitformulier regnr 2014/6240). Verordening op de heffing

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Nummer: 6h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie