Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997) Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 1996 Mede namens de Minister van Financiën, doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op vragen inzake het belastingplan 1997, gesteld door de leden van de CDA-fractie. Bij de opstelling van de nota naar aanleiding van het verslag hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Wij betreuren het dan ook dat de leden van de CDA-fractie over de beantwoording van enkele vragen niet volledig tevreden zijn. Zoals uit de bijgevoegde beantwoording blijkt, zijn naar aanleiding van de vragen van de leden van de CDA-fractie bepaalde elementen van de nota naar aanleiding van het verslag nog eens expliciet weergegeven. Voorts is, waar dat nodig en wenselijk is gezien de nadere vraagstelling van de leden van de CDA-fractie, op sommige passages uit de nota naar aanleiding van het verslag een aanvulling of een nadere toelichting gegeven. De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend 6K3743 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 23 1

2 Antwoorden op vragen van de leden van de CDA-fractie 1 Is de Staatssecretaris alsnog bereid dit wetsvoorstel te splitsen in enkele afzonderlijke wetsvoorstellen? Te denken valt aan het voorstel van de Raad van State betreffende accijnzen, successiewet, afdrachtskortingen en distributie van elektriciteit, gas en warmte. De inleiding van de nota naar aanleiding van het verslag bevat de volgende beschouwing over de vormgeving van het onderhavige wetsvoorstel: «Zoals in de memorie van toelichting en in het nader rapport is aangegeven, is het belastingplan de fiscaal-technische vertaling van de voorstellen die het kabinet in het kader van de Miljoenennota 1997 heeft gedaan. Zowel bij de Algemene Politieke Beschouwingen, als bij de Algemene Financiële Beschouwingen is over dit pakket al gediscussieerd. Bij die gelegenheden is reeds gebleken dat de meeste maatregelen op brede steun in de Kamer kunnen rekenen. Het belastingplan bevat als zodanig geen nieuwe beleidsvoorstellen die niet al in een breder kader zijn ingebed; het is veeleer een technische vertaling van deze beleidsvoornemens. De beleidsmatige en budgettaire samenhang tussen de voorgestelde maatregelen is geen andere dan die in de Miljoenennota is aangegeven. Het kabinet meent dat opneming van de verschillende voorgestelde maatregelen in één wetsvoorstel de inzichtelijkheid van deze samenhangen ten goede komt.» Deze passage strekt mede, zoals is aangegeven in de eerste volzin van de tweede alinea van de nota, tot beantwoording van de vragen van de leden van de CDA-fractie. De door de leden van de CDA-fractie aangegeven volzin heeft verder betrekking op de in de nota, blz. 2 1, eerste alinea, opgenomen passage dat uit de inbreng van de leden geen eenduidig beeld is af te leiden van de «ideale» combinatie die de voorkeur zou verdienen boven de voorgestelde vormgeving van het belastingplan. 2 Kan de Staatssecretaris aangeven op welk moment de evaluatie van de lastenverlichting MKB wordt uitgevoerd, is afgerond en wanneer de resultaten aan de Kamer worden aangeboden? Voor het MKB-lastenverlichtingspakket als geheel is geen evaluatie voorzien. De door de leden van de CDA-fractie in het verslag gestelde vraag of dit pakket wordt geëvalueerd is om die reden in de nota naar aanleiding van het verslag beantwoord met een ontkenning. Voor de goede orde: de reden om geen afzonderlijke evaluatie van het gehele pakket uit te voeren is met name gelegen in het feit dat het voor een deel gaat om uitbreiding van bestaande regelingen, zoals de verhoging van de investeringsaftrek, de startersaftrek, de VAMIL en de WBSO. Met betrekking tot de werking, de uitvoeringsaspecten en het budgettaire beslag van deze regelingen vindt voortdurende monitoring plaats aan de hand van de gegevens en signalen die worden ontvangen van de belastingdienst. De in 1994 geïntroduceerde WBSO is overigens dit jaar geëvalueerd (kamerstukken II 1996/1997, IXB, nr. 30). Een ander belangrijk onderdeel van het MKB-pakket, de loonkostenfaciliteit leerlingwezen, zal in de loop van 1997 worden geëvalueerd als onderdeel van de evaluatie van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Het ligt in de bedoeling de overige nieuw ingevoerde regelingen te evalueren zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn om een zinvolle evaluatie uit te voeren. 1 Bij verwijzingen naar de nota naar aanleiding van het verslag betreft het steeds de bladzijden in de getypte versie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 23 2

3 3 Wat is naar verwachting de omvang van de groep werknemers die kunnen profiteren van de verhoging van het arbeidskostenforfait, welke soort werkzaamheden betreft het hier en welke werkgelegenheidseffecten worden verwacht. Deze vraag is nader gepreciseerd tot de groep die in het bijzonder profiteert van de verhoging van 8% naar 10% en welk soort werk dit betreft. In de nota naar aanleiding van het verslag, blz. 4, is mede naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie het volgende opgemerkt. «Bij de toepassing van het arbeidskostenforfait wordt geen onderscheid gemaakt naar de soort arbeid. Van de voorgestelde verhoging profiteren in beginsel alle werknemers met een forfaitaire aftrek, ook bij laag betaalde arbeid en bij deeltijdwerk.» Naar aanleiding van de nader gespecificeerde vraag merken wij op dat na de voorgestelde verhoging het arbeidskostenforfait 10% van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid bedraagt, met een maximum van f Van de voorgestelde verhoging van 8% naar 10% profiteren derhalve, afgezien van het minimumbedrag, de belastingplichtigen met een inkomen tot iets boven het minimumloon. Gezien deze grens zal het hierbij vooral gaan om werknemers met een minimumloon en deeltijdwerkers, en dan met name het laag betaalde deeltijdwerk. Wat betreft de soort werkzaamheden moet dan worden gedacht aan laag productieve arbeid. Uit de CBS enquête beroepsbevolking blijkt dat in 1995 van de werkzame beroepsbevolking met een dienstbetrekking van meer dan 12 uur personen uur werkzaam waren, personen uur en personen 35 uur of meer. In aanvulling op het antwoord in de nota naar aanleiding van het verslag zij opgemerkt dat de verhoging van het arbeidskostenforfait deel uitmaakt van een pakket aan maatregelen dat is gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiertoe behoren bij voorbeeld ook de afdrachtsverminderingen lage lonen en langdurig werklozen. Bij dit pakket kan niet van elke afzonderlijke maatregel, als bij voorbeeld de voorgestelde verhoging van het arbeidskostenforfait, worden aangegeven wat de werkgelegenheidseffecten zijn. Wel kan op grond van micro-economische analyses worden verwacht dat er positieve werkgelegenheidseffecten zullen optreden. Verder kan worden opgemerkt, zoals aangegeven in de nota naar aanleiding van het verslag, blz. 33, dat de ontwikkeling van de werkloosheid en de werkgelegenheid lijken aan te geven dat het huidige kabinetsbeleid succesvol is. 4 Is de thans gekozen weg van de energie-investeringsaftrek niet in strijd is met afspraken die met het bedrijfsleven zijn gemaakt in de vorm van MJA s en IMT s? In aanvulling op het in de nota naar aanleiding van het verslag gegeven antwoord merken wij op dat de energie-investeringsaftrek naar onze mening niet in strijd is met de MJA-afspraken. In deze afspraken is opgenomen dat de minister van Economische Zaken de verplichting op zich neemt om «zich te beijveren financiële ondersteuning te blijven verlenen in het kader van regelingen en van NOVEM programma s». De energie-investeringsaftrek beantwoordt daaraan. Voorts wordt opgemerkt dat de zogenoemde techniekenlijst voor de te faciliëren investeringen wordt opgesteld in overleg met de MJA-sectoren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 23 3

4 5 Welke gevolgen heeft de gedeeltelijke opheffing van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor energiebedrijven voor de energieprijs, en daarmee voor de koopkracht van burgers en de concurrentiekracht van bedrijven. In de nota naar aanleiding van het verslag is op bladzijde 15 aangegeven dat thans het inzicht ontbreekt om hierover een verantwoorde uitspraak te kunnen doen. Dit laatste hangt samen met het feit dat het in de belastingheffing betrekken van de nevenactiviteiten van energiedistributiebedrijven, zoals op bladzijde 74 van de nota is aangegeven, ook gevolgen kan hebben voor de prijsstelling van die nevenactiviteiten of voor de beloning van de aandeelhouders. Op voorhand valt moeilijk aan te geven in welke mate de verschillende effecten zich zullen voordoen. 6 Zijn de werkgelegenheidseffecten van de SPAK alleen merkbaar in specifieke sectoren? In de nota naar aanleiding van het verslag, blz. 32 en 33, is over de effectiviteit van de vermindering lage lonen het volgende opgenomen. «Het is momenteel nog te vroeg om een afgerond oordeel over de effectiviteit van de getroffen maatregelen te vellen. In de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen is aangegeven dat het kabinet uiterlijk december 1997 een verslag aan de Eerste en Tweede Kamer zal sturen over de effectiviteit van de Vermindering langdurig werklozen. De Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd ook de effecten van de Vermindering lage lonen (SPAK) in kaart te brengen. De voorbereidingen ten behoeve van deze verslagen zijn inmiddels ter hand genomen. Wel kan worden opgemerkt dat de ontwikkelingen van de totale werkloosheid en werkgelegenheid lijken aan te geven dat het huidige kabinetsbeleid succesvol is. De geregistreerde werkloosheid is gedaald van 453 duizend in augustus 1995 tot 441 duizend in augustus Het aantal banen was eind juni duizend hoger dan een jaar eerder. Verheugend is vooral dat ook de langdurige werkloosheid daalt: van 249 duizend in augustus 1995 tot 223 duizend in augustus Het aandeel langdurig werklozen in de totale werkloosheid daalde hiermee van 55% tot 51%. Dit wijst erop dat het pakket maatregelen genomen ter bestrijding van de langdurige werkloosheid zijn vruchten begint af te werpen.» Ter aanvulling hierop zij opgemerkt dat de werkgelegenheidsgroei in specifieke sectoren voor 1996 nog niet bekend is. Een uitspraak over de sectorale werkgelegenheidsontwikkelingen in 1996 is dus nog niet mogelijk. 7 Is de combinatie HBO en 130% WML een veelvoorkomende? Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar pagina 39 van de nota naar aanleiding van het verslag, waarin wij aangeven: «De 130% WML-grens zou tot gevolg kunnen hebben dat een aantal bedrijven niet van de faciliteit gebruik kan maken. In hoeverre dat het geval is, is thans nog niet bekend. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding zal de werking van de regeling worden geëvalueerd. Ook door tussentijdse monitoring van gegevens zal de vinger aan de pols worden gehouden. Daarbij zullen eventuele beperkingen als gevolg van de 130% WML-grens in de beschouwing worden betrokken». Per abuis is niet vermeld dat ook de leden van de CDA-fractie deze vraag hebben gesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 23 4

5 8 Hoe groot is het bedrag dat met de WBSO is gemoeid? De bewindslieden stellen dat het budget moet worden verhoogd, hoe wordt dat gefinancierd? In de nota naar aanleiding van het verslag, blz. 40, is hierover het volgende opgemerkt. «Met de verhoging is een bedrag van 25 mln gemoeid. Dit bedrag maakt deel uit van het additionele bedrag van 75 mln dat structureel voor S&O wordt uitgetrokken. Bij de besluitvorming over de begroting 1997 is hiervoor ruimte gevonden.» De verhoging niet is gekoppeld aan een specifieke dekkingsmaatregel. Er is ruimte gevonden binnen de budgettaire randvoorwaarden die voor de begroting 1997 zijn overeengekomen. 9 Waarop is het percentage van 20% bij het successierecht gebaseerd? Waarom is dat geen 25% of een ander percentage. In de nota naar aanleiding van het verslag is met betrekking tot het kortingspercentage het volgende opgemerkt. «Benadrukt moet worden dat de regeling, inclusief de forfaitaire stimulans van 20% boven de marktwaarde van een object, haar rechtvaardiging vindt in het algemene culturele belang dat gemoeid is met het behoud van cultureel belangrijke voorwerpen voor Nederland. De bedoeling is dat erfgenamen aan de betaling in natura de voorkeur geven boven de het aanbieden van het voorwerp ter veiling. Het gaat hier om een forfaitair percentage dat altijd enigszins arbitrair is.» Naar het oordeel van het Kabinet heeft de voorgestelde korting met een vijfde als incentive voldoende substantie zonder dat daarmee het beslag van de regeling al te grote vormen aanneemt. 10 Ligt het niet meer voor de hand om de voorstellen fiscaliteit en verkeer meer in een samenhangend wetsvoorstel te brengen? Het reiskostenforfait, aftrekmogelijkheden voor de fiets, telewerken e.d. hebben toch ook alles met het mobiliteitsvraagstuk te maken? Temeer daar de herstructurering van de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting wel in een afzonderlijk wetsvoorstel worden behandeld. Op de redengeving van de door ons gevolgde lijn met betrekking tot voornoemde voorstellen is ingegaan op blz. 44 onderaan en bladzijde 45 bovenaan van de nota naar aanleiding van het verslag van het Belastingplan Aldaar is het volgende opgemerkt: «Onder verwijzing naar desbetreffende vraag van de leden van de CDA-fractie merken wij op dat het wetsvoorstel aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a voortvloeit uit de (vereenvoudigings)- voorstellen van de werkgroep technische herziening loon- en inkomstenbelasting en de commissie vermindering administratieve verplichtingen bedrijfsleven. Daartoe behoren ook de voorstellen inzake verkeer en vervoer in dat wetsvoorstel. Dit is de reden dat deze voorstellen in dat wetsvoorstel zijn opgenomen. Bovendien was er op het moment dat het wetsvoorstel aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a in procedure werd gebracht nog geen besluitvorming over de maatregelen inzake verkeer en vervoer in het Belastingplan 1997.» 11 Waarom wordt voor lichtere vrachtwagens 3,5 tot 12 ton niet voor een compensatie gekozen die redelijk overeenkomt met het gebruik van deze auto s? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 23 5

6 In de nota naar aanleiding van het verslag, blz. 50, is hierover het volgende opgemerkt. «Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie over de categorie van motorrijtuigenbelasting waarvoor de verlaging daarvan is gebaseerd op de accijns- en BTW-opbrengst, delen wij mede dat dit zoals vermeld in de memorie van toelichting is gebeurd voor de motorrijwielen, de benzinepersonenauto s, de dieselpersonenauto s, de LPG-personenauto s, de bestelauto s en lichte vrachtauto s (tot 12 ton maximaal toegelaten massa) en voor autobussen.» Daaruit kan worden afgeleid dat een terugsluis is gerealiseerd die binnen het mogelijke rekening houdt met het verbruik door deze categorie vervoermiddelen. 12 Kan worden aangegeven wat de werkgelegenheidseffecten van de tabaksaccijns zijn? Het kabinet heeft de verhoging van de tabaksaccijns gekoppeld aan een verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf. Deze twee maatregelen tezamen leiden tot inkomenseffecten die macro-economisch neutraal zijn. Dit impliceert dat de totale bestedingen grosso modo gelijk zullen blijven, zodat uit dien hoofde het effect op de werkgelegenheid ook per saldo verwaarloosbaar zal zijn. Voorts dient te worden bedacht dat de Nederlandse tabakindustrie een sterk op de export gerichte sector is. Het effect van de accijnsverhoging, die alleen betrekking heeft op de binnenlandse markt, zal hierdoor relatief beperkt zijn 13 Kunnen de bewindslieden nog eens uitleggen waarom het uitstel van de automatisering MRB noodzakelijk is. Spelen de kosten van automatisering hierbij een rol? In de nota naar aanleiding van het verslag, blz. 65, is de volgende passage opgenomen. «Zoals ook de leden van de PvdA aangeven, maakt uitstel van de invoering met een jaar een zorgvuldiger en beter gespreide invoering mogelijk. De invoering van de automatische incasso motorrijtuigenbelasting is een massaal proces dat veel belastingplichtigen raakt. Dit vraagt een zeer gedegen voorbereiding.» In aanvulling hierop kan worden opgemerkt dat het geautomatiseerde systeem motorrijtuigenbelasting zal moeten worden aangepast. Het doorvoeren van wijzigingen binnen dit systeem brengt kosten met zich mee. Deze kosten vormen op zich geen probleem en spelen geen rol bij het uitstellen van de automatische incasso. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 23 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 344 Wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting Nr. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 79 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 767 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2004 Het voorstel van wet

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 19941995 23941 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Algemene Ouderdomswet in het kader van de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23942 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet van 24 december 1993, Stb. 733, in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 349 Wijziging van de Wet op de accijns Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding 1 Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 895 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Waar in 1988 een

Nadere informatie

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) 34194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 140 Beleidsvoornemens op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Nadere informatie

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 148 Aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 306 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2005 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 35 BRIEF VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 608 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II overig fiscaal pakket) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november

Nadere informatie

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 004 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012) Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 820 Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 1999 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 052 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Het kabinet heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 250 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting Nr. 34 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 60 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 13 mei

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 E BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 649 Besluit van 1 december 2006 tot wijziging van het Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag en het Samenloopbesluit kinderbijslag Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 882 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek Bijstellingsregeling inkomstenbelasting, loonbelasting, afdrachtvermindering, vermogensbelasting en rechten van successie, van schenking en van overgang 1998 FIN 18 december 1997/nr. WDB97/577M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 33 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 oktober 2016 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen

Nadere informatie

Introductie vermogenstoets zorgtoeslag

Introductie vermogenstoets zorgtoeslag Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.671 Introductie vermogenstoets zorgtoeslag tekst + toelichting bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33024 nr. 3 (Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 052 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997) B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 834 Criminaliteitsbeheersing Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Financiën drs. W.J. Bos Postbus EE Den Haag. Belastingplan Geachte heer Bos,

Aan de Staatssecretaris van Financiën drs. W.J. Bos Postbus EE Den Haag. Belastingplan Geachte heer Bos, Aan de Staatssecretaris van Financiën drs. W.J. Bos Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 16-08-2001 AFP 2001 00510M RL/FvK/2001/254 1 Onderwerp Belastingplan 2002 Geachte

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 627 Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 362 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016 ... No.W12.16.0277/III 's-gravenhage, 11 november 2016 Bij Kabinetsmissive van 19 september 2016, no.2016001567, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Aan de Koning, Datum 11 september 2013 nader rapport aangaande het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014

Aan de Koning, Datum 11 september 2013 nader rapport aangaande het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Koning, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) C

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 205 206 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2849 Vragen van de leden

Nadere informatie