Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Ee E mn m e n s e mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Ee E mn m e n s e mei 2011"

Transcriptie

1 Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Eemnes mei 2011

2 Zuidpolder 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Beeldkwaliteit 1.2 Procedure 2. Stedenbouwkundige opzet 2.1 Plangebied 2.2 Ruimtelijke hoofdstructuur 2.3 Openbare ruimte 2.4 Stedenbouwkundige accenten en architectuurbeeld 3. Beeldkwaliteit 3.1 Bebouwing 3.2 Verkeer en parkeren 3.3 Kavelinrichting 3.4 Architectuurbeeld 4. Voorbeeldverkavelingen Wissing Stedebouw en Ruimtelijke vormgeving BV Barendrecht, mei 2011 O/851/ Bedrijventerrein Zuidpolder Eemnes/ 851_bedrijven Zuidpolder beeldkwaliteit.indd 3

4 Zuidpolder bedrijven gemeentehuis 4 wonen

5 1. Inleiding Gemeente Eemnes heeft een ontwikkelingsopgave, mede ingegeven door de provinciale taakstelling voor woningbouw en bedrijvigheid. Om aan deze opgave te voldoen zal er een uitbreiding van zowel het woongebied als het bedrijventerrein ten zuiden van de kern in de Zuidpolder plaatsvinden. De Zuidpolder ligt aan de zuidrand van Eemnes langs de Rijksweg A27. Het stedelijk gebied van Eemnes zal met de invulling van de Zuidpolder flink worden uitgebreid. De nieuwe ontwikkeling zal door haar omvang een belangrijke invloed krijgen op de algehele ruimtelijke beleving van Eemnes. Het is daarom van groot belang om in een vroeg stadium de ambities van het plan vast te leggen. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie wordt in een later stadium separaat uitgewerkt. Dit document richt zich verder alleen op het bedrijventerrein. Er wordt gestreefd naar een bedrijventerrein met een verzorgde uitstraling. Belangrijke aspecten om dit te realiseren zijn de stedenbouwkundige structuur, de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. 1.1 Beeldkwaliteit Om te komen tot een verzorgd bedrijventerrein is het stellen van beeldkwaliteitseisen essentieel. Het Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Zuidpolder is het toetsingskader voor de uitwerking en inrichting op het gebied van bebouwing en openbare ruimte. Met dit toetsingskader weten initiatiefnemers en participanten op voorhand welke kwaliteitseisen worden gesteld. Bouwplannen worden getoetst aan de in dit document vastgelegde randvoorwaarden. Daarbij is enerzijds sprake van harde eisen en anderzijds van aanbevelingen. De opgenomen richtlijnen geven sturing aan de gewenste samenhang in de openbare ruimte en de samenhang in de architectonische verschijningsvorm. Hiervoor wordt binnen het plangebied onderscheid gemaakt in zones. Per samenhangende stedenbouwkundige eenheid is een visie gegeven op het karakter, de identiteit en de beeldkwaliteit. Deze visie is vertaald in richtlijnen voor de bebouwing en indien relevant, de inrichting van het perceel en de openbare ruimte. De richtlijnen gelden in de eerste plaats voor de ontwerp- en realisatiefase van de bebouwing. Bouwplannen worden getoetst aan zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan. In de tweede plaats hebben de richtlijnen een functie in de beheersfase, dat wil zeggen na de periode van realisatie. De regels worden aanvullend opgenomen in de welstandsnota van de gemeente Eemnes. Als startpunt voor de ontwikkeling van de Zuidpolder is er een Programma van Eisen opgesteld. Hierin worden de volgende ruimtelijke kwaliteit- en inrichtingswensen benoemd: Het mogelijk functioneren van het bedrijventerrein als gedeeltelijke geluidsbuffer; De aansluiting op de woonomgeving; De Eemnesser schaalgrootte (geen grootschalige bedrijfsgebouwen, maximale bouwhoogte 10 meter); Het ruimtegebruik en beeldkwaliteit op het terrein zelf (bijvoorbeeld het voorkomen van goederenopslag in de buitenruimte). Om te zorgen voor meer ruimtelijke kwaliteit en samenhang dan bij het bestaande bedrijventerrein Bramenberg, wordt een aantal stedenbouwkundige inrichtingsvoorwaarden benoemd: Waar mogelijk landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein; Eén helder profiel van de wegen op het bedrijventerrein van gevel tot gevel, waarbinnen rijbaan, groen en mogelijk openbaar parkeren worden geïntegreerd; Gebouwen staan in de voorerfgrens; Parkeren wordt door de bedrijven op eigen terrein opgelost; Buitenopslag dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Voor of naast het gebouw, in het zicht, is geen buitenopslag toegestaan. Achter het gebouw, uit het zicht, is wel buitenopslag mogelijk; Verkaveling waarbij rekening wordt gehouden met eisen ten aanzien van externe veiligheid. 5

6 Zuidpolder 1.2 Procedure De in dit beeldkwaliteitsplan vastgelegde randvoorwaarden zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Op het moment dat er door een architect een schetsontwerp is vervaardigd, wordt deze door de gemeente getoetst. Bouw- en woningtoezicht toetst de plannen aan het bestemmingsplan en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan het beeldkwaliteitsplan. Hiermee wordt de samenhang tussen de bouwplannen en de stedenbouwkundige beeldaspecten bewaakt. De belangrijkste parameters van het voorliggende beeldkwaliteitsplan zijn in het bestemmingsplan vastgelegd. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om nadere eisen te stellen, waarin de beeldkwaliteitseisen vertaald worden. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering, de afmetingen en de vormgeving van gebouwen binnen de op de kaart aangegeven zone, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het waarborgen van een representatieve uitstraling van het bedrijventerrein. 6

7 2. Stedenbouwkundige opzet 2.1 Plangebied Het totale plangebied voor de ontwikkeling van de Zuidpolder is ongeveer 33 hectare groot. Hiervan is ongeveer bruto 4 hectare voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Het bedrijventerrein ligt aan de A27 waar in de toekomst een geluidsvoorziening wordt aangelegd. Door deze voorzieningen voorlangs aan te leggen, heeft het bedrijventerrein geen directe zichtrelatie met de rijksweg en is dus geen zichtlocatie. De ontsluiting van de Zuidpolder geschiedt via de Zuidersingel, met een parallelweg voor het bedrijventerrein de Bramenberg, welke overgaat in de Walnootberg. Het profiel van deze wegen samen vormt de scheiding tussen het bedrijventerrein en de woningbouwlocatie. De Zuidersingel wordt de entree van de woonwijk en de Walnootberg wordt doorgetrokken als ontsluiting voor het bedrijventerrein. Het verkeer voor het bedrijventerrein wordt hierdoor zo min mogelijk gemengd met het woonverkeer. Door de nieuwe ontwikkeling wordt de verbinding tussen de Te Veenweg Zuid en het bestaande bedrijventerrein Bramenberg geblokkeerd. De Te Veenweg Zuid wordt omgelegd via de zuidrand van het nieuwe bedrijventerrein en takt hier aan op de Walnootberg en verder op de verlenging van de Zuidersingel. Binnen het nieuw aan te leggen bedrijventerrein kan nog een secundaire ontsluiting gemaakt worden, indien dit voor de verkaveling noodzakelijk is. Deze weg ligt als een lusverbinding tussen de Walnootberg en de nieuwe aantakking van de Te Veenweg Zuid. A27 Te Veenweg Zuid Walnootberg - Bramenberg Zuidersingel ontsluiting 7

8 Zuidpolder Programma Wat betreft de branchering kan aangesloten worden bij de differentiatie van het huidige bedrijventerrein en de lijst van geïnteresseerden. Uit gesprekken met de Kamer van Koophandel blijkt dat behoefte aan bedrijfsruimte groot is onder bedrijven met een hoog aantal arbeidsplaatsen per oppervlakte-eenheid. Gemeente Eemnes heeft aangegeven, bij de uitbreiding van het bedrijventerrein bedrijven uit de milieucategorieën I, II en III toe te staan, vermits deze met hun hindercontour geen beslag leggen op de te ontwikkelen woningbouwlocatie. grenzen bedrijventerrein De Vlierberg en de Zuidersingel vormen de oostgrens en de nieuwe aantakking van de Te Veenweg Zuid vormt de zuidgrens van het nieuwe bedrijventerrein. De noordrand wordt gevormd door het bestaande bedrijventerrein en specifiek door de zijkant van een bedrijf voor bouwmaterialen. De westgrens ligt op het huidige tracé van de Te Veenweg Zuid, met daarnaast een groenberm met meerdere rijen bomen. 2.2 Ruimtelijke hoofdstructuur De ruimtelijke hoofdstructuur van het bedrijventerrein kent een duidelijke basis. Om te komen tot de gewenste verzorgde uitstraling richting het openbaar gebied, verdienen de randen aan de oost- en zuidzijde extra aandacht. Deze randen hebbben een beeldbepalende rol voor het bedrijventerrein. Bepalend voor de ruimtelijke hoofdstructuur is de grootte van de bedrijven die zich op het bedrijventerrein Zuidpolder gaan vestigen. Indien er enkel bedrijven vestigen met een groot kaveloppervlak zal er geen verdere interne ontsluiting nodig zijn. De kavels worden immers ontsloten vanaf de Walnootberg en de nieuwe aantakking van de Te Veenweg Zuid. In het geval er echter meer kleine bedrijven zich op het bedrijventerrein vestigen is een extra interne ontsluiting wel noodzakelijk. Dit zorgt voor een verdere verdeling van het bedrijventerrein. 8

9 beeldbepalende zone Walnootberg beeldbepalende zone Te Veenweg Zuid interne zone zones Zonering Binnen het bedrijventerrein valt onderscheid te maken tussen verschillende zones. Beeldbepalende zones aan de openbare weg en een interne zone als er wordt gekozen voor een secundaire ontsluiting door het plangebied. De zones hebben beeldkwaliteitseisen die per zone, maar ook voor het gehele bedrijventerrein tot een verzorgde kwaliteit en een uniform beeld moeten leiden. De beeldbepalende zone Walnootberg heeft hier de eerste prioriteit als visitekaartje bij de entree van het bedrijventerrein en als zone die in het zicht ligt van het te ontwikkelen woongebied. Deze zone zorgt in eerste instantie voor de verzorgde uitstraling van het gehele bedrijventerrein. Een eenduidig beeld van de verschillende bedrijven met hier en daar een enkel accent zorgt voor een samenhangend beeld. De tweede beeldbepalende zone Te Veenweg Zuid is minder zichtbaar, maar als rand naar het landschap toe levert deze een belangrijke bijdrage aan de verzorgde uitstraling. In navolging op de zone Walnootberg wordt ook hier gestreefd naar een samenhangend beeld van de verschillende bedrijven. Uniformiteit is ook hier het uitgangspunt met enkele accenten. Beide zones zijn de beeldbepalende zones van het bedrijventerrein. De interne zone heeft een minder beeldbepalende rol, maar dient ook een verzorgde uitstraling te krijgen. Deze zone heeft zijn eigen beeldkwaliteitseisen voor de bebouwing en de openbare ruimte, aansluitend op de beeldbepalende zones. 9

10 Zuidpolder 2.3 Openbare ruimte Bij de inrichting van de openbare ruimte is gekozen voor een eenduidige oplossing, die de zekerheid biedt dat de inrichting intact blijft en ook in de toekomst kan blijven fungeren als de herkenbare drager van de ruimtelijke structuur. Het meest eenvoudig kan dit worden gerealiseerd door te werken met een standaard profielindeling voor de ontsluitingswegen, met een verdere uitwerking hiervan voor een eventuele secundaire ontsluiting. Het standaard profiel wordt gekenmerkt door: - Een 7,00 meter brede rijweg in asfalt; - Aan één zijde een parkeerstrook van 2,70 meter in zwarte betonklinkers. In deze strook is ook ruimte voor de plaatsing van enkele bomen; - Aan dezelfde zijde een voetpad van 1,80 meter in betontegels (bij secundaire ontsluiting aan de andere zijde een rabatstrook van 1,00 meter). b 0.10 ra b 0.20 rb lp b 0.20 vp b

11 2.4 Stedenbouwkundige accenten en architectuurbeeld Om te komen tot de gewenste verzorgde beeldkwaliteit van het nieuwe bedrijventerrein, zal het aanzienlijk anders van opzet worden als het bestaande bedrijventerrein de Bramenberg. Om dit te realiseren is het essentieel om duidelijke kaders te stellen. Alle betrokken partijen hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheden. De gemeente zal zorgdragen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, die zowel efficiënt als esthetisch verantwoord wordt ingericht en vormgegeven. Daarnaast wordt ook van de bedrijven een inspanning verwacht, om aan de gewenste beeldkwaliteit gestalte te geven. Belangrijk voor de kwaliteit is dat de bebouwing zorgvuldig wordt vormgegeven en gedetailleerd, waarbij de bebouwing onder architectuur dient te worden gebouwd. Altijd zijn er, ook bij volumebouwsystemen, aanleidingen voor het specifiek maken van de plek. Om een oplossing te bieden voor de uitwassen in het dagelijks gebruik van het bestaande bedrijventerrein de Bramenberg, is als uitgangspunt voor de verkaveling van het nieuwe bedrijventerrein gekozen voor het stedenbouwkundige principe van het gesloten bouwblok. Met de doorvoering van dit principe wordt een helder en eenduidig kader geboden, dat als vanzelfsprekend verrommeling in de weg staat en voorkomt. De kaders nemen de achterterreinen uit het zicht en markeren onbetwistbaar de grens tot waar allerhande bedrijfsactiviteiten gedoogd worden en waar die niet meer worden toegestaan. Zo is het evident dat het openbaar gebied niet mag worden gebruikt voor emballage, laden en lossen en parkeren. Dit alles dient op het eigen terrein te geschieden en zo veel mogelijk aan het zicht te worden onttrokken. De richtlijnen hebben betrekking op de grootte, vorm- en uitdrukkingsaspecten, die de samenhang tussen de bebouwing op het bedrijventerrein versterken. Om te komen tot een integrale aanpak, wordt van de bedrijven verwacht dat zij, bij het ten uitvoer brengen van hun plannen, rekening houden met een aantal nadere eisen ten aanzien van de inrichting van hun percelen. Voor een hoge beeldkwaliteit van het bedrijvenaccent terrein is het belangrijk dat naast de extra aandacht voor de bebouwing er ook aandacht wordt besteed aan de inrichting van het privé-gebied en de erfscheiding naar het openbaar gebied. Binnen de eenduidigheid in de zones is er ruimte voor accenten. Vanuit de ruimtelijke hoofdstructuur is een groter stedenbouwkundig accent wenselijk op de hoek van het bedrijventerrein, als markering van de ontmoeting van de twee belangrijkste beeldkwaliteitzones. Een accentgebouw zorgt voor een visuele beëindiging van het bedrijventerrein, de Walnootberg en de Zuidersingel. 11

12 Zuidpolder 3. Beeldkwaliteit Binnen het plangebied wordt onderscheid gemaakt tussen beeldbepalende zones en indien voor een secundaire ontsluiting wordt gekozen, een interne zone. De beeldbepalende zones bestaan uit de bedrijven aan de Walnootberg en de nieuwe aantakking van de Te Veenweg Zuid. De interne zone wordt gevormd door de bedrijven die in het binnengebied van het bedrijventerrein liggen aan de secundaire ontsluiting. Het is wenselijk om te komen tot een samenhangend beeld. 3.1 Bebouwing Beeldbepalende zones De bebouwing staat aan de straatzijde in de voorerfgrens. Zowel de voorgevels als de zijgevels aan de openbare weg liggen in de erfgrens. Hoekkavels dienen aan beide zijden bebouwd te worden. Parkeren en opslag van de bedrijven vindt plaats achter de bebouwing. Zo wordt het parkeren en de opslag aan het zicht onttrokken. De erfgrens aan de Walnootberg en/of de Te Veenweg Zuid moet maximaal worden bebouwd, maar ten minste voor 65%. Om de straatzijde alhier in zijn geheel een representatieve uitstraling te geven, moet het onbebouwde deel van de erfgrens worden vormgegeven op een welstandswaardige manier, bijvoorbeeld met een muur(tje), een hekwerk, begroeiing of een lage schijngevel. In de uitwerking moet gezorgd worden voor differentiatie in de gevelwand. Afwisseling tussen bebouwing, inritten en erfscheidingen moeten ervoor zorgen dat er geen eentonige, massale wand ontstaat over de gehele lengte van het bedrijventerrein. De maximale bouwhoogte is, zoals in het bestemmingsplan geregeld, 10 meter. Om te komen tot een uniform beeld is het wenselijk om grote hoogteverschillen tussen de gebouwen te voorkomen. De gootlijn van alle gebouwen dient daarom tussen de 8 en 10 meter te liggen. Dit zorgt voor een rustig straatbeeld. De gevels aan de straatzijde moeten voldoen aan een bepaalde mate van beeldkwaliteit. Ook de gevels van loodsen en hallen 12

13 aan de straatzijde moeten een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van het gebied door materialisering en vormgeving. Geheel dichte gevels dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. Deze grote gebouwen moeten architectonisch onderdeel uitmaken van het totale bedrijfsgebouw. De inzet van een architect wordt hierom aanbevolen. Reclame-uitingen kunnen behoorlijk dominant aanwezig zijn en daarmee het gewenste beeld verstoren. Om de reclame ten behoeve van naamsbekendheid van de bedrijven te structureren is alleen het voeren van een logo en bedrijfsnaam toegestaan. Hiermee wordt de hoeveelheid visuele informatie beperkt, wat de herkenbaarheid van de bedrijven ten goede komt. De naamvoering en logo s moeten in het gebouw of de gevel worden opgenomen en zo onderdeel zijn van het ontwerp van het gebouw. Losse reclameborden zijn niet toegestaan. Interne zone Als het bedrijventerrein in kleinere kavels onderverdeeld zal worden is een secundaire ontsluiting voor het bedrijventerrein noodzakelijk. Als hier de bebouwing ook aan beide zijden in de voorerfgrens wordt gebouwd, ontstaat een benauwd straatprofiel. Om dit te voorkomen, wordt aan de noord en westzijde van de secundaire ontsluiting de rooilijn verlegd tot 12 meter achter de voorerfgrens. Daarmee wordt het openbare gebied niet vergroot, maar er ontstaat wel een ruimtelijk breder profiel. Aan de overzijde ligt de rooilijn op de erfgrens. In de interne zone moet de rooilijn worden bebouwd voor ten minste 50%. Het geniet de voorkeur dat meer dan 50% van de rooilijn wordt bebouwd, in lijn met de beeldbepalende zone. Ook hier dient voor een representatieve uitstraling het onbebouwde deel van de erfgrens te worden vormgegeven op een welstandswaardige manier, bijvoorbeeld met een muur(tje), een hekwerk, begroeiing of een lage schijngevel. Ook hier moet in de uitwerking gezorgd worden voor differentiatie in de gevelwand door afwisseling tussen bebouwing, inritten en erfscheidingen. De maximale bouwhoogte is ook in de interne zone 10 meter. Om te komen tot een uniform beeld is het wenselijk om grote hoogteverschillen tussen de gebouwen te voorkomen. De gootlijn van alle gebouwen dient daarom tussen de 8 en 10 meter te liggen. Dit zorgt voor een rustig straatbeeld in zijn geheel. De gevels aan de straatzijde moeten ook hier voldoen aan een bepaalde mate van beeldkwaliteit. De gevels van loodsen en hallen aan de straatzijde moeten een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van het gebied door materialisering en vormgeving. Geheel dichte gevels dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. Deze grote gebouwen moeten architectonisch onderdeel uitmaken van het totale bedrijfsgebouw. De inzet van een architect wordt hierom aanbevolen. Daarnaast dienen reclame-uitingen in het ontwerp te worden meegenomen. De naamvoering en logo s moeten in het gebouw of de gevel worden opgenomen. Losse reclameborden zijn niet toegestaan, ook niet op het voorterrein, waar de bebouwing 12 meter achter de voorerfgrens staat. 13

14 Zuidpolder 3.2 Verkeer en parkeren De uitbreiding van het bedrijventerrein zorgt voor een toename van verkeer, zowel van werknemers en bezoekers als van laden en lossen. Voor de kwaliteit van het bedrijventerrein is een goede afwikkeling van dit verkeer essentieel. Een heldere verkeersstructuur draagt bij aan een kwalitatief bedrijventerrein. Beeldbepalende zones Om het aantal inritten te beperken heeft elk bedrijf één inrit. De inrit is maximaal 8 meter breed. Als uit bedrijftechnisch oogpunt blijkt dat er meerdere inritten of een bredere inrit noodzakelijk is, kan hiervan worden afgeweken. Daarnaast kunnen naast elkaar gelegen bedrijven inritten combineren. De inritten op de openbare weg mogen niet gebruikt worden voor laden of lossen. Het laden en lossen dient op eigen terrein en zoveel mogelijk aan de achterzijde van het gebouw plaats te vinden. Op het achterterrein moet ruimte zijn voor het manoeuvreren en wachten van vrachtwagens, naast parkeren voor werknemers en bezoekers en de opslag van goederen (o.a. emballage en grootvuilcontainers). De bedrijven moeten voldoende parkeergelegenheid realiseren voor werknemers en bezoekers. De benodigde parkeercapaciteit wordt bepaald door de parkeernorm per type bedrijf. Bedrijfstype parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo Grootschalige detailhandel 8 Showroom 2 Garage 3 Bedrijfsverzamelgebouw 2 Kantoor 3,5 Loods/productiehal 1 gebaseerd op CROW-normen, weinig stedelijk gebied 14

15 Interne zone Ook hier dienen het aantal inritten te worden beperkt en mogen deze maximaal 8 meter zijn. Verder gelden ook dezelfde eisen voor laden en lossen, opslag (o.a. emballage en grootvuilcontainers) en parkeren als in de beeldbepalende zones. Aan de zijde waar de bedrijven 12 meter achter de voorerfgrens liggen, mag het voorterrein juist wel voor parkeren worden gebruikt. Daarentegen mogen de voorterreinen niet voor opslag worden gebruikt. Laden en lossen wordt hier wel toegestaan, als het geen overlast voor andere bedrijven veroorzaakt. Laden en lossen vanaf de openbare weg is niet toegestaan. b 0.10 ra rb dp b 0.20 h b 0.10 ra b 0.20 rb lp b 0.20 vp b

16 Zuidpolder 3.3 Kavelinrichting Beeldbepalende zones Zoals gezegd staat de bebouwing op de voorerfgrens. De voorerfscheidingen liggen dus tussen de gebouwen. Deze voorerfscheidingen dienen op een welstandswaardige manier te worden vormgegeven, bijvoorbeeld met een muur(tje), een hekwerk, begroeiing of een lage schijngevel. De zij- en achtererfscheidingen kunnen uitgevoerd worden in een hekwerk. Een zwart hekwerk met verticale spijlen, met een minimale hoogte van 2 meter, is het uitgangspunt. Op het achterterrein is ruimte voor laden en lossen, parkeren en opslag (o.a. emballage en grootvuilcontainers). Op deze manier blijven deze zaken uit het zicht. Daarnaast is het wenselijk om zoveel mogelijk bedrijfsonderdelen in het gebouw te integreren. 16

17 Interne zone Voor de zijde met de bedrijven in de erfgrens gelden dezelfde eisen als in de beeldbepalende zones. De bedrijven aan de overzijde dragen met de inrichting van het voorterrein in grote mate bij aan het totaalprofiel en daarmee aan de beeldkwaliteit. Om het groene karakter van de omgeving ook in het bedrijventerrein beleefbaar te maken, wordt voor de erfafscheiding een haag voorgeschreven. In het kader van de afsluitbaarheid van de terreinen wordt de mogelijkheid geboden achter de haag een hekwerk te plaatsen. Ook hier is een zwart hekwerk met verticale spijlen, met een hoogte van 2 meter, het uitgangspunt. Een uniform hekwerk zorgt voor eenheid binnen het bedrijventerrein. Op het voorterrein moeten de bedrijven aanvullend bomen aanbrengen, met gemiddeld om de vier parkeerplaatsen een boom. hekwerk h he ekwerk groene inrichting voorterrein 17

18 Zuidpolder 3.4 Architectuurbeeld Het karakter van de bebouwing dient een moderne uitstraling te verkrijgen, met materialen zoals metaal, plaatmateriaal en glas. Door het gebruik van gedempte kleuren (wit, grijs, antraciet) blijft eenheid tussen de bedrijven bestaan. De kantoordelen van de bedrijven kunnen worden geaccentueerd door afwijkende materialen, bijvoorbeeld baksteen of stuc, en afwijkende kleuren. Het kleurgebruik voor de bijbehorende kantoren mag uitgesproken van karakter zijn, waardoor een bedrijf zich kan identificeren. De vormgeving van de bebouwing ondersteunt het moderne karakter. De vorm van de bebouwing is in de basis kubistisch en de kapvorm dient in overeenstemming te zijn met de gewenste uitstraling en is dus plat. Ook accenten op de bebouwing sluiten aan bij het moderne karakter. De accenten zijn een toevoeging aan de bebouwing. Door bijzondere vormen en afwijkende kleuren en materialen verbijzonderen de accenten de gebouwen. 18

19 19

20 Zuidpolder 16b 16a 4. Voorbeeldverkavelingen Rozenbottelberg / Walnootberg Rijksweg A27 Te Veenweg Zuid Model A 20

21 16b 16a / 32 Rozenbottelberg Walnootberg Rijksweg A27 Te Veenweg Zuid R R12.00 R12.00 R12.00 R12.00 R12.00 R12.00 R12.00 Model B 21

22 Zuidpolder

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

INRICHTING BEHEER EN ONDERHOUD

INRICHTING BEHEER EN ONDERHOUD INRICHTING BHR N ONDRHOUD 4 Voorbeelden van opzet langs de circuits doel; zo veel mogelijk representatieve gevel aan voorzijde, geen grote onbebouwde gaten aan ring. 47 57 28 11 28 1 28 16 8 16 4 Ak =

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Fase 1 E Harinxmaland Vastgesteld door de gemeenteraad op Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Plangebied... 5 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling BEELDKWALITEITPLAN Februari 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling P/2 INHOUD project 19-371z Inleiding Plangebied & omgeving 4 5 titel Nijkerkerpoort Regionaal Bedrijvenpark A28 Nijkerk Uitgangspunten planopzet

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied.

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied. Het voormalige bedrijfspand is verreweg het grootste pand op dit bedrijventerrein. Het perceel heeft de oppervlakte van bijna 1,5 hectare, en is maar liefst voor de helft bebouwd. Met deze omvang vormt

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg 1 2 Gemeente Hardenberg Grontmij Nederland bv Arnhem, maart 2009 3 4 Inhoud 1 Inleiding 2 Planopzet 3 Richtlijnen beeldkwaliteit 7 9

Nadere informatie

Voor de uitstraling van het bedrijventerrein wordt een zakelijk, modern, helder en samenhangend beeld nagestreefd:

Voor de uitstraling van het bedrijventerrein wordt een zakelijk, modern, helder en samenhangend beeld nagestreefd: 6.0 Beeldkwaliteit Inleiding Het Regionaal Bedrijventerrein Hoeksche Waard (RBT-HW) is een nieuw bedrijventerrein dat ontwikkeld wordt in de Oost-Zomerlandsepolder. Gelegen aan de noordkant van de Hoeksche

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Het Laar, Wekerom

beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Het Laar, Wekerom beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Het Laar, Wekerom beeldkwaliteitsplan 0.0 COLOFON B e e l d k w a l i t e i t s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n H e t L a a r, W e k e r o m G e m e e n t e

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan plan Oosthoven wonen en werken

Beeldkwaliteitplan plan Oosthoven wonen en werken Beeldkwaliteitplan plan Oosthoven wonen en werken Gemeente Roermond / REO Midden-limburg 1. Wat is een beeldkwaliteitplan? Een beeldkwaliteitplan is een programma van eisen waarin expliciet aandacht wordt

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Inleiding Door middel van de stedenbouwkundige visie en de motivering hierop wordt er op hoofdlijnen een beeld gegeven van de beoogde toekomstige

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM 7 juli 2010 Notitie Havenkwartier Koudum Code 085003 / 07-07-10 GEMEENTE NIJEFURD 085003 / 07-07-10 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Gemeente Hengelo, april 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL 3 1.3 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 4 2 VERKAVELING 5 2.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad

Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad Inleiding In de Duurzaam Beeldkwaliteitsgids Herziening Vliegende Vennen Noord Oost (DBKG) zijn de filosofie en de uitgangspunten van de private en openbare

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31 Situering - De situering van de bebouwing dient te worden afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe omgeving. - In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

Het parkeren van zowel het eigen wagenpark als voor het personeel en de bezoekers van de bedrijven dient op eigen erf plaats te vinden.

Het parkeren van zowel het eigen wagenpark als voor het personeel en de bezoekers van de bedrijven dient op eigen erf plaats te vinden. Plantoelichting en beeldkwaliteitsplan ZUIDELIJKE STADSRAND, NOORDELIJK DEEL: DE HANZE fase 1 (15 juni 2011) 0 Algemeen In 2008 is er door Satijn Plus Architecten in samenwerking met Heusschen Copier een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Hakvoort, Dedemsvaart

Beeldkwaliteitsplan Hakvoort, Dedemsvaart Beeldkwaliteitsplan Hakvoort, Dedemsvaart 1 1. Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan geeft in woord, kaart en beeld een aantal richtlijnen/regieafspraken voor de invulling van een bedrijfslocatie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten, Singelwonen 2 e fase

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten, Singelwonen 2 e fase Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten, Singelwonen 2 e fase Gemeente Borne project Bornsche Maten augustus 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Singelwonen 7 3. Beeldkwaliteit in woorden 9 4. Beeldkwaliteit

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden.

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden. 1 Beeldkwaliteitplan Algemene informatie Project : Ontwikkeling bedrijventerrein Schelpenhoek te Hoorn. Betreft : Architectuur visie m.b.t. de bebouwing. Lokatie : Bedrijventerrein Schelpenhoek in de gemeente

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Gemeente Uden Beeldkwaliteitplan Erfstraat, vestiging van den Bosch tuin en terras

Gemeente Uden Beeldkwaliteitplan Erfstraat, vestiging van den Bosch tuin en terras Gemeente Uden Beeldkwaliteitplan Erfstraat, vestiging van den Bosch tuin en terras oktober 2013 Inleiding Van den Bosch Tuin & Terras, een bedrijf dat handelt in tuinartikelen, sierbestrating, tuindecoraties

Nadere informatie

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting erfafscheiding 4 (vastgesteld) 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet NL.IMRO.0642.BP03HerzBouquet-3001

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplannen bedrijvenlocaties A7/N33

Beeldkwaliteitplannen bedrijvenlocaties A7/N33 Beeldkwaliteitplannen bedrijvenlocaties A7/N33 Oostboog Bedrijvenlocaties gemeenten Menterwolde en Veendam vastgesteld, september 2007 1. Gouden Driehoek beleidsintenties Het beleid voor de Gouden Driehoek

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Oevers E

Beeldkwaliteitplan Oevers E Beeldkwaliteitplan Oevers E 17 december 2004 Zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Meppel dd 7-7-2005 1 Inleiding Voor u ligt het Beeldkwaliteitplan Oevers E. Het beeldkwaliteitplan gaat in op de uiterlijke

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Bedrijventerrein Florapark, Asten

Bedrijventerrein Florapark, Asten Bedrijventerrein Florapark, Asten Informatiebijeenkomst Dirk Gijsbers, Mariska van Oosterhout 23 april 2015 Indeling presentatie Toelichting op het stedenbouwkundig ontwerp 2 De belangrijkste regels uit

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 HERZIENING NAV HET BESTEMMINGSPLAN DWARSAKKER II ONDERDEEL BEELDKWALITEIT BEBOUWING INHOUDOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Vrije kavels De Erven

Vrije kavels De Erven Eigentijds wonen vol contrasten Vrije kavels De Erven Informatiebrochure erfafscheidingen vrije kavels deelgebied De Erven vrije kavels deelgebied De Paden proefverkaveling De Erven d.d.: 6 september 2011

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden

Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden Informatie voor ondernemers Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de realisatie

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

Beeldk waliteitplan. Geme ente Grave

Beeldk waliteitplan. Geme ente Grave Beeldk waliteitplan Geme ente Grave Gegevens over het plan: Plannaam: Beeldkwaliteitsplan De Bons Datum: december 2015 Projectnummer Buro SRO: 14.20.02 Gegevens projectbetrokkenen: Opdrachtgever: Contactpersoon

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Mensvoort, Selma van RB S1 RAD: RAD140528 2014-05-28T00:00:00+02:00 BW: BW140415 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 28 mei 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie Ulbe van Houtenlocatie 14 juli 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan is gericht op de ontwikkeling van een Aldisupermarkt en nieuw te bouwen woningen op de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk Ammerzoden Titel: Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk, Ammerzoden Status: Concept Rapportnummer: 211x07924-bkp-20161223 BRO Boxtel Datum: 23-02-2016

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Het Bos De Groene Loper. KuiperCompagnons

Beeldkwaliteitplan. Het Bos De Groene Loper. KuiperCompagnons Beeldkwaliteitplan Het Bos De Groene Loper KuiperCompagnons 2 Beeldkwaliteitplan Het Bos De Groene Loper Gemeente Helmond KuiperCompagnons 21 december 2007 801.301.20 3 4 Inhoud Inleiding 7 Inrichting

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Wisseveld

Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Wisseveld Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Wisseveld Ontwerp Gemeente Grave Titel: Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Wisseveld Status: ontwerp Rapportnummer: 211x07544 BKP Wisseveld 151008.pdf Datum: 27

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

5. BEELDKWALITEIT BEELDKWALITEIT ZONE A: GROENE WERKKAMERS. het concept van de groene werkkamers. bebouwing

5. BEELDKWALITEIT BEELDKWALITEIT ZONE A: GROENE WERKKAMERS. het concept van de groene werkkamers. bebouwing Stedenbouwkundig Plan BEELDKWALITEIT ZONE A: GROENE WERKKAMERS 5. BEELDKWALITEIT het concept van de groene werkkamers Beeldkwaliteitconcept: De groene werkkamers zetten in op herkenbaarheid en kleinschaligheid.

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Wytgaard

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Wytgaard Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Wytgaard Stedenbouwkundig plan Fasering bouwrijpmaken 2009-2016 Verkavelingsplan Wytgaard Beeldkwaliteitplan April 2009 INLEIDING Deze nota beeldkwaliteit Wytgaard

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Boslust:

Beeldkwaliteitsplan Boslust: Beeldkwaliteitsplan Boslust: Inleiding: In dit beeldkwaliteitsplan worden handreikingen gedaan waarmee de opdrachtgever/architect /ontwikkelaar een passende invulling kan geven aan het bouwen in Boslust.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum 05 08 2015 Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Project: Locatie Schapendrift Blaricum datum:

Nadere informatie

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011 Leidraad Bouwplanontwikkeling BAANSTEE Noord versie geactualiseerd: juli 2011 Uitgave beeldkwaliteitplan juli 2011 zie voor meer informatie over bedrijventerre in Baanstee Noord ook www.baansteenoord.nl

Nadere informatie

Sint Hubert Grootven III

Sint Hubert Grootven III BEELDKWALITEITPLAN Sint Hubert Grootven III gemeente Mill en Sint Hubert colofon SAB Eindhoven bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

wonen in het boerenlint 18 september 2015

wonen in het boerenlint 18 september 2015 HAREN NOORD - het harener holt - oosterweg kavelpaspoort 9 wonen in het boerenlint 18 september 2015 2 kavelpaspoort Voor u ligt kavelpaspoort Het Boerenlint 9. Dit kavelpaspoort is een samenvatting van

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010)

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Deel 1 Deel 2 Bestaande situatie locatie 2 Aan de noordzijde van het Noordhollands

Nadere informatie

Kavelpaspoort De Oude Veiling, Zwaag

Kavelpaspoort De Oude Veiling, Zwaag Kavelpaspoort De Oude Veiling, Zwaag hoorn.nl Bedrijventerrein De Oude Veiling Bijna midden in de stad Hoorn ligt het bedrijventerrein De Oude In het kader van de revitalisering is de oude gemeentelijke

Nadere informatie