MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Stephanie De Cock onder leiding van Dr. Patricia Everaert

2 Ondergetekende, De Cock Stephanie, bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie enkel mag worden geraadpleegd en gefotokopieerd mits schriftelijke toestemming van de auteur. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld.

3 Voorwoord VOORWOORD Na een tiental maanden aan deze scriptie te hebben gewerkt, is dit uiteindelijk het resultaat geworden. Tijdens deze periode stond ik er echter niet alleen voor en langs deze weg wens ik een aantal mensen te bedanken die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand brengen van deze thesis. Eerst en vooral wens ik mijn dank te betuigen aan Dr. Everaert die als promotor van deze scriptie een goede steun en begeleiding betekende. Tevens ben ik Prof. Bruggeman zeer erkentelijk voor de stimulans en de inspiratie die hij heeft geleverd bij de uitwerking van het praktijkonderzoek. Ook wens ik Dhr. F. Bossuyt en Dhr. P. De Medts te vermelden voor de leerrijke gesprekken die ik met hen mocht hebben. Tenslotte wil ik de ondernemingen Van de Velde, Alpro, JBKart, de VRT en hun medewerkers van harte bedanken voor de kostbare tijd die zij hebben vrijgemaakt om het praktijkonderzoek mogelijk te maken en om mij enigszins een inzicht te geven in wereld van de ERP-systemen en management accounting in de praktijk. i

4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INHOUDSOPGAVE GEBRUIKTE AFKORTINGEN LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN blz. i blz. ii blz. V blz. vi INLEIDING blz. 1 HOOFDSTUK 1: ERP TOEGELICHT 1.1 Inleiding blz Het ontstaan van ERP-systemen blz Definitie van een ERP-systeem blz Kenmerken van een ERP-systeem blz Het modulair karakter van een ERP-systeem blz Eén database, één systeem blz Configuratie blz Client/Server Technologie blz De vier grote spelers op de ERP-markt blz SAP blz Baan blz Peoplesoft blz Oracle blz Een aantal kerncijfers van deze vier ERP-spelers blz De implementatiestappen van een ERP-systeem blz Kritische succesfactoren en mogelijke valkuilen bij het implementeren van een ERP-systeem blz Een blik op de toekomst blz Conclusie blz. 27 HOOFDSTUK 2: DE IMPACT VAN EEN ERP-SYSTEEM OP DE ORGANISATIE VAN EEN ONDERNEMING 2.1 Inleiding blz De procesgerichte benadering van een ERP-systeem blz Integratie blz De discussie rond Business Process Reengeneering blz De strategische implicaties van een ERP-systeem blz Mogelijke redenen voor de geringe impact van een ERP-systeem blz Conclusie blz. 46 ii

5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 3: ERP-SYSTEMEN EN MANAGEMENT ACCOUNTING 3.1 Inleiding blz Definitie van Management Accounting blz ERP-systemen en hun relatie tot Accounting Informatie Systemen blz De rol van ERP-systemen bij het nemen van beleidsbeslissingen blz Costing blz Besluitvorming blz De rol van ERP-systemen bij het uitvoeren van controleactiviteiten blz Algemeen blz Cost Accounting blz Budgettering blz Prestatiemeting blz Rapportering blz Overzicht van de impact van een ERP-systeem op management accounting blz ERP-systemen en de gevolgen voor de Management Accountant blz Conclusie blz. 73 HOOFDSTUK 4: PRAKTIJKONDERZOEK NAAR ERP-SYSTEMEN EN MANAGEMENT ACCOUNTING IN EEN AANTAL BELGISCHE ONDERNEMINGEN 4.1 Inleiding blz Doel van het onderzoek blz Onderzoeksmethode blz Selectie van de ondernemingen blz Voorstelling van de in het onderzoek opgenomen ondernemingen blz Van de Velde blz Alpro Soja blz JBKart blz VRT blz Analyse van de onderzoeksresultaten blz Van de Velde blz Alpro Soja blz JBKart blz VRT blz Algemeen overzicht en vergelijking met de literatuur blz Suggesties voor verder onderzoek blz Conclusie blz. 105 iii

6 Inhoudsopgave ALGEMEEN BESLUIT blz. 106 LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN blz. vii BIJLAGEN Bijlage 1: Interviewschema blz. 1.1 Bijlage 2: Interview Van de Velde blz. 2.1 Bijlage 3: Interview Alpro Soja blz. 3.1 Bijlage 4: Interview JBKart blz. 4.1 Bijlage 5: Interview VRT blz. 5.1 iv

7 Lijst van de gebruikte afkortingen LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN AFKORTING BETEKENIS ABB ABC ABM AIS B2B BE BPR BW CAD CAM CIO CRM ERP ERP-systeem ES EVA IT MIS MPS MRP MRP II SCM Activity-Based Budgetting Activity-Based Costing Activity-Based Management Accounting Informatie Systeem Business-to-Business Business Engineering Business Process Reengineering Business Warehouse Computer-Aided Design Computer-Aided Manufacturing Chief Information Officer Customer Relationship Management Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Systeem Enterprise System Economic Value Added Informatietechnologie Management Informatie Systeem Master Production Schedule Material Requirements Planning Manufacturing Resource Planning Supply Chain Management v

8 Lijst van tabellen en figuren LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN TABEL BENAMING PAGINA Tabel 1 Een aantal kerncijfers van vier grote ERP-spelers. blz. 16 Tabel 2 Succesfactoren en valkuilen van een ERP-implementatie blz. 24 Tabel 3 Drie voorwaarden voor integratie blz. 35 Tabel 4 Het (her)ontwerpen van de ondernemingsprocessen blz. 37 Tabel 5 Een aantal kritische vragen voor een strategische ERPimplementatie blz. 44 Tabel 6 Mogelijke redenen voor de geringe impact van het ERP-systeem blz. 46 op de organisatie Tabel 7 Financiële rapportering versus management accounting blz. 48 Tabel 8 Beleidsbeslissingen bij management accounting blz. 50 Tabel 9 Beknopt overzicht van de impact van ERP-systemen op blz. 65 management accounting Tabel 10 Mogelijke opportuniteiten en bedreigingen voor de management blz. 72 accountant Tabel 11 Een aantal hypothesen afgeleid uit de literatuurstudie blz. 75 Tabel 12 Overzicht van de gecontacteerde ondernemingen blz. 80 Tabel 13 Overzicht van de onderzoeksresultaten per gevalstudie blz. 95 FIGUUR BENAMING PAGINA Figuur 1 De basisarchitectuur van een ERP-systeem blz. 10 Figuur 2 Een blik op de ERP-markt blz. 17 Figuur 3 De mogelijke impact van de procesgerichte benadering van een blz. 31 ERP-systeem Figuur 4 Vier alternatieve implementatiebenaderingen blz. 43 Figuur 5 De mogelijke strategische ondersteuning van ERP-systemen blz. 44 Figuur 6 Het ERP-systeem bekeken vanuit een accountingstandpunt blz. 51 vi

9 Inleiding INLEIDING Het ERP-systeem is nauwelijks weg te denken uit de hedendaagse onderneming. Ieder bedrijf die vooruit wil, heeft een ERP-implementatie achter de rug of is minstens druk in de weer met een dergelijke implementatie. Niet alleen de grote ondernemingen, maar ook de kleine en middelgrote bedrijven ontdekken de mogelijkheden van het ERP-systeem. Echter, totnogtoe is er slechts weinig bekend over de manier waarop een ERP-systeem de organisatie van een onderneming en daarbij in het bijzonder management accounting beïnvloedt. Dit vormt dan ook meteen het onderwerp van deze thesis. Zo hopen we de reeds bestaande materie omtrent ERP-systemen en management accounting te kunnen uitbreiden. In het eerste hoofdstuk van deze scriptie gaan we op zoek naar de karakteristieken en de basiswerking van het ERP-systeem. Op die manier worden we in de wereld van het ERP-systeem ingeleid. Concreet zullen we een licht werpen op het ontstaan en de basiskenmerken van het ERP-systeem. Ook bespreken we de vier grote spelers op de ERP-markt. Verder bekijken we de verschillende stappen, de kritische succesfactoren en de mogelijke valkuilen tijdens een ERP-implementatie en om af te sluiten gaan we na wat het ERP-systeem in de toekomst te wachten staat. Het tweede hoofdstuk beschrijft een aantal organisatorische implicaties voor een onderneming die een ERP-systeem implementeert. Zo bespreken we de procesgerichte benadering van het ERP-systeem en gaan we dieper in op het begrip integratie. Daarnaast openen we de discussie rond Business Process Reengineering en brengen we de strategische implicaties van een ERP-implementatie in kaart. Tenslotte bekijken we een aantal mogelijke redenen waarom het ERP-systeem totnogtoe een geringe impact blijkt te hebben. Deze twee eerste hoofdstukken zijn belangrijk om de impact, die het ERP-systeem al dan niet op management accounting heeft, tot op zekere hoogte te kunnen begrijpen. In het derde hoofdstuk gaan we over tot de kern van de zaak en komen we tot een overzicht van de literatuur met betrekking tot de invloed van het ERP-systeem op management accounting. Na het terrein van management accounting zorgvuldig te hebben afgebakend, geven we de relatie tussen het ERPsysteem en het Accounting Informatie Systeem weer. In de daaropvolgende secties bekijken we de impact van het ERP-systeem op de twee grote deelgebieden van management accounting, zijnde de besluitvorming en de controleactiviteiten. Om af te sluiten gaan we nog na hoe het ERP-systeem de functie van de management accountant beïnvloedt. 1

10 Inleiding Het vierde en laatste hoofdstuk, zet het uitgevoerde praktijkonderzoek over ERP-systemen en management accounting uiteen. Hierin beschrijven we de vaststellingen die we in de ondernemingen Van de Velde, Alpro Soja, JBKart en de VRT konden noteren om uiteindelijk tot een aantal suggesties voor verder onderzoek te komen. Op die manier pogen we een bijdrage te leveren tot de reeds bestaande literatuur. Tenslotte valt er op te merken dat de scriptie aan een aantal beperkingen onderhevig is. Eerst en vooral heeft de literatuur, met de impact van ERP-systemen op management accounting als onderwerp, eerder een geringe omvang. Dit heeft ons echter toegelaten het onderwerp wat uit te breiden en voldoende aandacht te schenken aan het ERP-systeem zelf, wat tot op zekere hoogte noodzakelijk bleek te zijn om de impact van het ERP-systeem op management accounting te kunnen begrijpen. Verder werd er bij het opzoeken van de literatuur bewust zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van het internet. Het internet bevat genoeg literatuur over ERP-systemen om een mensenleven te vullen. Daar zit dus niet onmiddellijk het probleem. Wel is het zo dat het moeilijk in te schatten valt in hoeverre deze literatuur als wetenschappelijk kan worden beschouwd. Daarom werd de voorkeur gegeven aan de minder commerciële vakliteratuur en de papers en boeken geschreven door academici. Tenslotte werd bewust de keuze gemaakt niet al te technisch te gaan. Hiermee bedoelen we dat met betrekking tot de technologie die aan de basis ligt van het ERP-systeem en de implementatie ervan, er niet al te zeer in detail werd getreden. Wel werd ervoor gezorgd dat de uiteenzetting voldoende is om de basiswerking van en het concept rond het ERP-systeem te kunnen begrijpen. 2

11 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht HOOFDSTUK 1: ERP TOEGELICHT 1.1 INLEIDING Aan de hand van dit inleidend hoofdstuk is het voornamelijk de bedoeling een zicht te krijgen op de werking van ERP-systemen. Dit is noodzakelijk om te kunnen begrijpen op welke manier een ERPsysteem al dan niet een impact op management accounting kan hebben, wat in het derde hoofdstuk aan bod zal komen. In dit eerste hoofdstuk staan we vooreerst stil bij het ontstaan van ERP-systemen (1.2). Vervolgens wordt het ERP-systeem nauwkeurig gedefinieerd (1.3). Uit deze definiëring vloeien een aantal kenmerken voort, die uitvoerig in het volgende onderdeel onder de loep worden genomen (1.4). Verder staan we stil bij de markt van de ERP-systemen. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de voornaamste ERP-spelers op die markt (1.5). In een volgend onderdeel wordt gepolst hoe een ERPimplementatie in zijn werk gaat (1.6). Een ERP-implementatie is echter geen alledaags werk, waardoor in een volgend onderdeel wordt teruggekomen op de kritische succesfactoren en de mogelijke valkuilen van zo n implementatie (1.7). Om af te sluiten wordt ook nog een blik geworpen op de toekomst en de mogelijke verdere evolutie van het ERP-systeem (1.8). 1.2 HET ONTSTAAN VAN ERP-SYSTEMEN De term Enterprise Resource Planning werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de Gartner Group in het begin van de jaren 90 (Fahy et al., 1999, blz. 3). In die tijd kende het ERP-systeem een ware opmars. SAP, BAAN, en andere ERP-leveranciers kenden een exponentiële toename van hun verkoopcijfers. Het doel van deze systemen was te komen tot een geïntegreerde besturing van de bedrijfsprocessen. Ze waren oorspronkelijk vooral gericht op de grote industriële ondernemingen, maar ondertussen worden ook KMO s overtuigd van het ERP-gebeuren en zijn er ook voor deze marktsegmenten ERP-spelers actief, zoals Navision, Exact, e.a. (Van Assen et al., 2000, blz. 74). De oorsprong van het ERP-systeem kan teruggevonden worden bij MRP II (Manufacturing Resource Planning) en zijn voorganger MRP (Material Requirements Planning) (Fahy et al., 1999, blz. 3). MRP zorgde louter voor de materiaalbehoeftenplanning, terwijl MRP II de planning van alle benodigde resources via een geïntegreerd systeem omvatte (Van Dierdonck et al., 1994, blz. 227). 3

12 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht Mackey et al. (1995, blz. 94) vermeldt dat de term Material Requirements Planning of MRP voor het eerst werd geïntroduceerd door IBM in Het vroegere MRP-systeem maakte gebruik van stuklijsten ( Bills of Material ), voorraadgegevens en de Master Production Schedule (MPS) om tot een planning te komen van de materiaalbehoeften en om de materiaalstroom doorheen het productieproces te coördineren. De planning van deze materiaalbehoeften was in feite niets meer dan de planning van orders voor het produceren of aankopen van de benodigde onderdelen (Fahy et al., 1999, blz. 3; Mackey et al., 1995, blz. 94). Dit nog eerder simplistisch systeem groeide snel uit tot het complexere MRP II-systeem waarin niet enkel informatie over de materiaalbehoeften aan bod kwam, maar ook informatie met betrekking tot productieprocessen, machines, financiële middelen en distributieactiviteiten (Fahy et al., 1999, blz. 3). MRP II kwam tegemoet aan de gebreken van MRP, vooral door het incorporeren van een capaciteitsplanning (Rajagopal et al., 2000, blz. 46). Rajagopal et al. (2000, blz. 46) beschrijft MRP II als een techniek waarbij de MPS werd omgezet in een gedetailleerd schema voor grondstoffen en componenten. Er werd vertrokken van de verkopen en de operationele planning om te komen tot een gedetailleerd plan voor onderdelen, die zowel door de ondernemingen zelf werden geproduceerd als aangekocht bij externe leveranciers. MRP II omvatte componenten voor verkoop, productie, voorraadbeheer en kasstroomplanning of met andere woorden de kernelementen die nodig zijn om het productie- en distributieproces te plannen en te controleren. Dit MRP II-systeem wordt geacht de voorloper van het huidige ERP-systeem te zijn, waarbij het ERP-systeem aan de gebreken van MRP II tegemoetkomt (Rajagopal et al., 2000, blz. 46). Ten eerste is het namelijk zo dat ERP-systemen in staat zijn om de data van alle domeinen in de organisatie met elkaar te integreren. Ten tweede maakt een ERP-systeem het mogelijk om real-time informatie te produceren, terwijl MRP II dit niet deed. Samenvattend kunnen we dus stellen dat MRP II eerder tegemoet was gekomen aan de gebreken van het oorspronkelijke MRP-systeem en vervolgens komt het ERP-systeem nu op zijn beurt tegemoet aan de tekortkomingen van MRP II. Mackey et al. (1995, blz. 95) daarentegen maakt, in tegenstelling tot de vorige auteurs, een onderscheid tussen MRP, MRP II én MRP III. Zoals reeds vermeld, was het MRP-systeem aanvankelijk beperkt tot het plannen van materiaalbehoeften doorheen het productieproces. De volgende stap was te voorzien of er voldoende capaciteit beschikbaar was om de planning tot uitvoering te brengen. MRP II incorporeerde hierbij het aanvankelijke MRP schema met een capaciteitsplanning en zorgde voor een geïntegreerde planning van de productie, de aankopen en de machinebezetting. Tenslotte breidt MRP III het systeem uit door er cost accounting, klantvorderingen en leveranciersschulden, verkooporders en andere zaken aan toe te voegen. We zouden met andere woorden dit MRP III-systeem van Mackey et al. (1995, blz. 95) kunnen zien als de verdere stap in de evolutie en dus als een alternatieve benaming voor het ERP-systeem. 4

13 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht Uit het voorgaande is het duidelijk dat het ERP-systeem niet van vandaag op morgen is ontstaan. Het systeem heeft een hele ontwikkelingsgeschiedenis voor zich. Het lijkt dan ook veilig te stellen dat het ERP-systeem, zoals het nu bestaat, zich niet in een eindstadium bevindt. Ongetwijfeld staat het ERPsysteem in de toekomst een blijvende evolutie te wachten. Hierop komen we in een later onderdeel terug (cfr infra 1.8). 1.3 DEFINITIE VAN EEN ERP-SYSTEEM Om precies te weten wat nu onder een ERP-systeem wordt verstaan, kunnen we opzoek gaan naar een definitie in de literatuur. Al gauw blijkt dat iedereen er min of meer zijn eigen definitie op na houdt. Toch is het voor het verdere verloop van deze thesis van belang een duidelijke omschrijving weer te geven van wat een ERP-systeem precies in zich draagt. Zo vinden we bij Granlund et al. (2001, blz. 6) het volgende: ERP-systems are defined as module-based integrated software packages that control all personnel, material, monetary and information flows of a company. (Granlund et al., 2001, blz. 6) Granlund et al. (2001, blz. 6) benadrukt dus vooral dat het om geïntegreerde software gaat op basis van verschillende modules waarbij er wordt gepoogd te komen tot de controle van informatiestromen. Booth et al. (2001, blz. 6) geeft een meer omvangrijke definitie weer en zegt: Enterprise resource planning (ERP) systems are integrated software packages designed to provide complete integration of an organization s business information processing systems and all related data. These systems are conceptually based on event-driven systems concepts, which include the capturing of both financial and non-financial data to facilitate access and ad hoc analysis. (Booth et al., 2001, blz. 6) Booth et al. (2001, blz. 6) spreekt net als Granlund et al. (2001, blz. 6) over geïntegreerde software pakketten, maar beklemtoont de integratie van informatiesystemen en dus van informatiestromen eerder dan de controle ervan. Daarnaast vermeldt Booth et al. (2001, blz. 6) ook nog dat zowel financiële als niet-financiële informatie wordt gemanaged via het ERP-systeem. Scapens et al. (1998, blz. 46) beschrijft het ERP-systeem dan weer op de volgende manier: 5

14 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht ERPS are software packages, [ ], which use relational database technology to integrate the various elements of an organisation s information system. These packages provide a number of separate, but integrated modules, which can be configured for any organisation. (Scapens et al., 1998, blz. 46) Scapens et al. (1998, blz. 46) vermeldt dat het ERP-systeem gebaseerd is op relationele database technologie om tot de integratie van informatiesystemen te komen. Net zoals Granlund et al. (2001, blz. 6) spreekt Scapens et al. (1998, blz. 46) over modules waaruit het ERP-systeem is opgebouwd. Deze modules kunnen volgens hem aangepast worden aan de organisatie waar het ERP-systeem wordt geïmplementeerd. Bij Fahy et al. (1999, blz. 2) vinden we het volgende terug: ERP software is designed to model and automate many of the basic processes of a company, from finance to shopfloor, with the goal of integrating information across the company and eliminating complex, expensive links between computer systems that were never meant to talk to each other. (Fahy et al., 1999, blz. 2). Fahy et al. (1999, blz. 2) legt dus voornamelijk de nadruk op de automatisering van de basisprocessen van een onderneming en op de integratie van informatiestromen, net zoals we ook bij Booth et al. (2001, blz. 6) terugvonden. Davenport (2000, blz. 2) omschrijft ERP-systemen als volgt: Enterprise Resource Planning (ERP) systems are packages of computer applications that support many, even most, aspects of a company s (or a nonprofit organization s, university s, or government agency s) information needs. (Davenport, 2000, blz. 2) Davenport (2000, blz. 2) legt vooral de nadruk op het feit dat de informatiebehoeften van een onderneming kunnen worden voldaan door één enkel systeem, namelijk het ERP-systeem. Clewett et al. (1998, blz. 4) vermeldt dan weer het volgende: ERP applications promise to integrate an entire corporation s business processes, enabling the corporation to become more flexible, efficient, and competitive. [ ] The objective for enterprise applications is typically to provide enterprisewide access to integrated information and business processes. (Clewett et al., 1998, blz. 4) Clewett et al. (1998, blz. 4) is met name van mening dat een ERP-systeem zorgt voor een verhoging van de flexibiliteit, efficiëntie en competitiviteit. Ze vermeldt net zoals Booth et al. (2001, blz. 6) en Fahy et al.(1999, blz. 2) de integratie van informatiestromen, maar ook van ondernemingsprocessen. Daarnaast 6

15 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht beklemtoont Clewett et al. (1998, blz. 4) het feit dat door het gebruik van een ERP-systeem iedereen nu toegang heeft tot informatie met betrekking tot alle delen van de onderneming. Maccarrone et al. (2000, blz. 2) stelt tenslotte dat ERP-systemen worden gebruikt met als doel: To integrate all the information related to a firm s business in a unique system. (Maccarrone, 2000, blz. 2) Net zoals Clewett et al.(1998, blz. 4), Booth et al. (2001, blz. 6) en Fahy et al.(1999, blz. 2) duidt Maccarrone et al. (2000, blz. 2) aan dat een ERP-systeem het mogelijk maakt om de informatie van een organisatie te integreren en dat dit zelfs mogelijk wordt door één enkel systeem, wat we ook bij Davenport (2000, blz. 2) terugvonden. Dit betekent een breuk met het verleden, namelijk het tijdperk waarin veel verschillende deelsystemen werden aangewend om de organisatie te besturen. Hierdoor kunnen, zoals Fahy et al. (1999, blz. 2) het zegt, dure linken tussen de verschillende systemen worden vermeden. Op basis van deze verschillende visies, kunnen we nu tot een geïntegreerde omschrijving komen van wat een ERP-systeem precies inhoudt. Dit laat toe om het begrip ERP-systeem duidelijk af te bakenen in het verdere verloop van de thesis. We kunnen stellen dat een ERP-systeem bestaat uit verschillende en met elkaar geïntegreerde modules die aan de organisatie kunnen worden aangepast (configuratie ). Het ERP-systeem kan op die manier de integratie van informatiestromen bevorderen en aan alle informatiebehoeften van een onderneming voldoen. Het ERP-systeem kent een procesgerichte benadering wat toelaat de ondernemingsprocessen te automatiseren en te integreren. Om dit alles te kunnen verwezenlijken doet het ERP-systeem een beroep op relationele databanken en client/server technologie. 1.4 KENMERKEN VAN ERP-SYSTEMEN In dit onderdeel zullen we een aantal basiskenmerken van ERP-systemen bespreken. De kenmerken die hier zullen worden bekeken, vormen de voornaamste componenten die we kunnen terugvinden in de eerder gegeven geïntegreerde omschrijving van het ERP-systeem (cfr. supra 1.3). Deze kenmerken zijn belangrijk om de basiswerking van een ERP-systeem te begrijpen. Daarom werd ervoor geopteerd om dit in de hiernavolgende sectie uitgebreid te bespreken. 7

16 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht Als eerste kenmerk wordt het modulaire karakter van het ERP-systeem wat van naderbij bekeken. Vervolgens concentreren we ons op de database van het ERP-systeem. Verder komt de mate waarin het ERP-systeem kan worden aangepast of de configuratie aan bod. Tenslotte wordt een licht geworpen op de client/server technologie. Dit zijn meteen ook de kenmerken die kunnen worden teruggevonden bij Davenport (2000, blz. 299) HET MODULAIR KARAKTER VAN EEN ERP-SYSTEEM Het ERP-systeem kan worden beschouwd als een verzameling van modules (Granlund et al., 2001, blz. 6; Scapens et al., 1998, blz. 46; Davenport, 2000, blz. 299). Deze modules zijn in staat om met elkaar te communiceren, hetzij direct, hetzij indirect via het aanpassen van een centrale database (Davenport, 2000, blz. 299). In de literatuur kunnen we verschillende indelingen terugvinden van de bij het ERPsysteem voorkomende modules. Hierna volgt een samenvattende uiteenzetting. Een eerste module is de financiële module. Volgens Bancroft et al. (1998, blz. 32) omvat deze module drie submodules die op hun beurt verschillende functionaliteiten omvatten: Financiën, Controlling en Activamanagement. Financiën omvat onder meer functies voor het beheren van klantvorderingen en leveranciersschulden, de grootboekrekeningen en investeringen. Controlling bezit functionaliteiten voor de ondersteuning van kosten- en winstcentra, kostprijscalculatie, winstgevendheidanalyse, etc. Daarnaast bezit deze submodule een waaier aan rapporteringsfuncties. Ten derde hebben we de submodule voor Activamanagement. Deze module omvat functies voor het managen van vaste activa, gehuurde activa ( leasing ) en onroerende goederen. Daarnaast kunnen de liquide middelen worden beheerd aan de hand van de verscheidene thesauriemogelijkheden. Booth et al. (2000, blz. 8) neemt in zijn overzicht ook een financiële module op, maar hij geeft een andere indeling van de submodules weer. Zo onderkent hij de submodules Financiën, Financiële Rapportering en een submodule voor Management Accounting. Een tweede module verzorgt alles wat te maken heeft met het personeelsbeleid. Deze module ondersteunt onder andere de loonberekeningen, de administratie van de extra legale voordelen, personeelsontwikkeling, personeelsplanning en tijdmanagement, reiskostenvergoeding, etc. Er worden ook verschillende mogelijkheden voorzien om organogrammen te maken (Bancroft et al., 1998, blz. 33; Booth et al., 2000, blz. 8). Een derde module richt zich op de productie en logistiek. Dit is de meest omvangrijke en complexe module van allemaal. De reden hiervoor moet worden gezocht bij het ontstaan van ERP-systemen (cfr. supra 1.2). Algemeen kunnen volgens Bancroft et al. (1998, blz. 33) vijf submodules worden onderscheiden met opnieuw elk hun functionaliteiten. Een eerste submodule dient ter ondersteuning van 8

17 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht materiaalmanagement. Dit omvat alle taken om de supply chain te beheren, waaronder bijvoorbeeld functies voor het aankoopproces, leveranciersevaluatie, voorraadbeheer, kanban en just in time principe. Een tweede submodule verzorgt de ondersteuning van het onderhoud. Zo kunnen bijvoorbeeld het plannen en uitvoeren van herstellingen en preventief onderhoud worden geregeld. Ten derde is er kwaliteitsmanagement. Deze module staat onder meer in voor het plannen en implementeren van procedures voor inspectie en kwaliteitsverzekering. Ten vierde wordt er een submodule voorzien voor productieplanning en controle. Deze submodule omvat functies om alle stappen in het productieproces te ondersteunen, alsook functies voor het voorzien van de nodige capaciteiten, materiaalbehoeften, planning, product costing, stuklijsten ( bills of material ), CAD interface en engineering en veranderingsmanagement. Ten laatste hebben we een module voor projectmanagement. Hierdoor kunnen projecten worden gepland, gemanaged en geëvalueerd. Een vierde module zorgt voor de organisatie van de verkoop en de distributie. Deze module bezit functionaliteiten ter ondersteuning van prospect- en klantmanagement, verkoopordermanagement, configuratiemanagement, distributie, exportcontrole, verzending en transportmanagement en facturatie (Bancroft et al., 1998, blz. 34; Booth et al., 2000, blz. 8). Het overzicht toont op een eenvoudige manier waartoe een ERP-systeem in staat is. Het maakt duidelijk dat het systeem werkelijk de volledige onderneming en haar processen omvat. Hierbij moet worden opgemerkt dat ERP-systemen georganiseerd zijn rond ondernemingsprocessen, eerder dan rond de verschillende (departementale) functies. De verkoopmodule bijvoorbeeld laat toe om het verkoopproces als een geheel te managen zonder het in zijn verschillende functies uiteen te trekken. Het ERP-systeem integreert verschillende functies in één module zodat het geheel procesmatig kan worden benaderd (cfr. infra 2.2). Om de modules visueel voor te stellen, wordt hierna een schematisch overzicht gegeven van de opbouw van een ERP-systeem naar analogie van Granlund et al. (2000, blz. 6). Uit onderstaande figuur 1 kan ook het modulair karakter van een ERP-systeem worden afgeleid. Naast de modules opgenomen in het ERP-systeem wijst Granlund et al. (2000, blz. 6) er echter op dat ondernemingen ook gebruik kunnen maken van afzonderlijke applicaties (de special solutions ). Tussen deze applicaties en het ERPsysteem moeten dan wel (automatische of manuele) interfaces worden ontworpen om de informatiestromen tussen beide systemen te verzorgen. Om dit te kunnen verwezenlijken zullen er echter veel of weinig aanpassingen nodig zijn om de verbinding met het ERP-systeem mogelijk te maken. 9

18 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht Figuur 1: De basisarchitectuur van een ERP-systeem Logistiek Alleenstaande Applicaties Accounting Productie Personeelsbeleid Database/data warehousing Client/Server Technologie Materialen Projecten Etc. Bron: Granlund et al., 2000, blz. 6 Ondernemingen kunnen ervoor opteren om slechts die modules te implementeren die ze werkelijk nodig hebben (Davenport, 2000, blz. 299). Daarnaast kunnen ze zelfs beslissen om een aantal functies van de gekozen ERP-leverancier te vervangen door een softwareapplicatie van een andere leverancier. Dit valt ook onder wat Granlund et al. (2000, blz. 6) de special solutions of de alleenstaande applicatie noemt EÉN DATABASE, ÉÉN SYSTEEM Voor het tijdperk van de geïntegreerde informatiesystemen werden de nodige applicaties typisch ontworpen door de eigen informatica-afdeling (Bancroft et al., 1998, blz. 14). In de meeste gevallen werden deze applicaties ontwikkeld op vraag van de verschillende departementen. Maar dit heeft echter tot gevolg dat de applicaties ontwikkeld werden enkel en alleen vanuit het gezichtspunt van deze departementen. Zo gebruikte ieder departement zijn eigen definities voor het omschrijven van de nodige data naargelang de specifieke behoeften van het departement. Dit had echter tot gevolg dat er na verloop van tijd zogenaamde software eilanden ontstonden die met elkaar moesten worden verbonden. Dit gebeurde via een zogenaamde batch interface, waarbij de gegevens (meestal s nachts wanneer de gebruikers niet on-line waren) werden overgedragen van het ene eiland naar het andere. Omwille van de verschillende uitvalshoeken en het gebrek aan éénduidige definities, kregen de gegevensvelden in de verschillende systemen een andere betekenis. Dit zorgde dan weer voor 10

19 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht verwarring en overtolligheid van gegevens (redundantie ). Maar het zorgde daarenboven ook voor frustratie, gezien de gegevens uit de verschillende systemen bij de rapportering nooit overeenstemden. Het ERP-systeem komt tegemoet aan dit probleem. Hierbij wordt de onderneming als een geheel beschouwd en wordt er niet gedacht in termen van de verschillende departementen in een organisatie. Men redeneert wel op basis van processen, over de grenzen van de functionele departementen heen. Zo wordt er tot één enkel systeem gekomen. Hierbij is het kenmerkend dat het ERP-systeem gebruik maakt van één enkele database waarvan de verschillende applicaties gegevens ontrekken, invoeren en aanpassen (Davenport, 2000, blz. 302). Dit zorgt ervoor dat alle data slechts éénmaal in het systemen hoeven te worden ingevoerd wat leidt tot besparing van tijd en een afname van de redundantie of overtollige gegevens (Bancroft et al., 1998, blz. 16). Zo ook zullen de gegevens nu bij de rapportering met elkaar overeenstemmen, gezien ze afkomstig zijn van één en dezelfde database. Daarnaast wordt er gezorgd voor een éénduidige en duidelijke betekenis van elk gegevensitem door het aanleggen van een zogenaamde datadictionnary. Dit is een geautomatiseerde woordenboek waarin de precieze betekenis, omschrijving, samenstelling en randvoorwaarden voor de gegevens formeel worden vastgelegd (Bots J., 1999, blz. 918). De databases die door ERP-systemen worden gebruikt, zijn veelal relationeel (Davenport, 2000, blz. 302; Fahy et al., 1999, blz. 3; Scapens et al., 1998, blz. 46).. Het gebruik van relationele databases laat toe gegevens op te slaan zonder dat men vooraf weet op welke manier of in welke combinaties men die gegevens terug zal opvragen (Davenport, 2000, blz. 302). Een relationele database is een georganiseerde verzameling van gegevens die bestaat uit een aantal tabellen. Elke tabel bestaat uit een aantal kolommen (velden genoemd) en een aantal rijen (records genoemd). Een tabel moet een veld bevatten dat voor elke record een unieke waarde heeft. Dit veld wordt een primaire sleutel genoemd. Via een gemeenschappelijk veld kunnen dan relaties tussen de verschillende tabellen worden gelegd. Meestal zal dit gemeenschappelijk veld de primaire sleutel zijn. Er geldt dat wanneer de primaire sleutel is gekend, alle gegevens over een bepaald object (bijvoorbeeld de klant) zijn gekend, gezien alle bijhorende records kunnen worden opgespoord CONFIGURATIE Bij de definiëring van het ERP-systeem werd reeds vermeld dat de modules van een ERP-systeem kunnen worden aangepast aan de organisatie waar het systeem wordt geïmplementeerd (Scapens et al., 1998, blz. 46). Ook Davenport (2000, blz. 301) vermeldt dat hoewel een ERP-systeem een standaardpakket van verschillende applicaties vormt, de ondernemingen toch hun ERP-systeem kunnen afstemmen op de ondernemingsprocessen aan de hand van een configuratieproces. Concreet houdt dit in 11

20 Hoofdstuk 1: ERP Toegelicht dat de onderneming een hele resem keuzes moet maken in verband met de manier waarop ze haar processen wenst uit te voeren. Deze keuzes bevinden zich echt op het detailniveau van een ondernemingsproces, waardoor de configuratie veel tijd in beslag neemt. Bijvoorbeeld moet worden ingegeven of men de voorraadwaardering wenst uit te voeren aan de hand van LIFO of FIFO. De bedoeling is te komen tot een afstemming tussen de ondernemingsprocessen en het ERP-systeem. Davenport (2000, blz. 153) schrijft dat de huidige ERP-systemen voorzien zijn van zogenaamde templates waarin de verschillende parameters moeten worden ingevuld. Dit laat een snellere uitvoering van dit (omslachtig) configuratieproces toe. Deze templates zijn gestructureerd volgens industrietak. Indien men bijvoorbeeld heeft te doen met een chemische onderneming, kan onmiddellijk worden begonnen met het configureren van die parameters die typisch zijn voor de chemische sector. Daarnaast kan de onderneming bij de implementatie van SAP bijvoorbeeld (een van de grote ERPspelers, cfr. infra 1.5) gebruik maken van het zogenaamde referentiemodel om zich te laten bijstaan tijdens dit configuratieproces (Bancroft et al., 1998, blz. 40). SAP heeft dit referentiemodel op basis van een jarenlange ervaring in verschillende industrietakken ontplooid. Het omvat een uitgebreid overzicht van alle processen en oplossingen die in het systeem van SAP zijn opgenomen en die kunnen worden gebruikt als vertrekpunt voor het ontwerpen van de bedrijfsprocessen (Curran et al., 1999, blz. xxiii). Bancroft et al. (1998, blz. 41) vermeldt in deze context dat aan de hand van het referentiemodel het verschil kan worden nagegaan tussen de standaardapplicaties voorzien in het ERP-systeem en de manier waarop de onderneming haar ondernemingsprocessen wil uitvoeren. Zoals Bancroft et al. (1998, blz. 42) het stelt, kan het referentiemodel worden gebruikt om de verschillende ondernemingssituaties te identificeren en te definiëren. Indien dit is gebeurd, kan er worden nagegaan in welke mate het nodig zal zijn om het ERP-systeem aan de organisatie aan te passen ( customization ) CLIENT/SERVER TECHNOLOGIE De nieuwe ERP-systemen werken op basis van client/server technologie (Fahy et al., 1999, blz. 3; Davenport, 2000, blz. 300). Bij een dergelijke technologie is het de taak van de server te reageren en te antwoorden op de verzoeken en aanvragen van de gebruikers (de clients ). Deze verzoeken betreffen het verwerken van transacties en het opgeven van gegevens. Voorbeelden van een verzoek zijn: het doorgeven van boodschappen, het updaten van een file, het opvragen van bepaalde gegevens, etc. Deze aanvragen van de gebruikers komen via het netwerk bij de server terecht. De server moet dan bepalen op welke manier het best aan het verzoek van de gebruiker kan voldoen. Omwille van de typische architectuur van deze technologie, kunnen verschillende gebruikers tegelijkertijd een document, file of tabel opvragen en zelfs aanpassen (Bancroft et al., 1998, blz. 18). Client/Server technologie wordt dan ook aanschouwd als zijnde de oplossing voor de moeilijkheid om de organisatie aan elkaar te linken. 12

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

IT audit en Sarbanes-Oxley

IT audit en Sarbanes-Oxley IT audit en Sarbanes-Oxley ius summum saepe summa inuria - Cicero Michiel le Comte 2007 Interne begeleider : Michel Zandbergen Externe begeleider : Tjakko de Boer Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Introductie

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009-2010 ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS EEN ONDERZOEK NAAR ONLINE MARKETING EN IMC IN DE CONSULTANCY SECTOR Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen

Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen Feasibility study of REA business patterns in a web oriented framework for

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining

De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining Toegepast op invoeraangiften bij de Douane P.A.W. Jolen Tilburg, december 2006 Faculteit der Economische Bedrijfswetenschappen Departement

Nadere informatie