Een$introductie$tot$een$nieuw$tijdperk$van$vlootbeheer$

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een$introductie$tot$een$nieuw$tijdperk$van$vlootbeheer$"

Transcriptie

1 Een$introductie$tot$een$nieuw$tijdperk$van$vlootbeheer$

2 2 Biedt$nieuwe$uitdagingen$het$hoofd.$ $VeMaSys$ is$ een$ maatwerk$ oplossing$ die$ de$ moderne$ binnenvaart$ ondernemer$ in$ staat$ stelt$ om$ nieuwe$ uitdagingen$ en$ het$ snelle$ evoluerende$klimaat$het$hoofd$te$bieden.$ Hetsteedsevoluerendeeconomischelandschapsteltdebinnenvaart steedsopnieuwopdeproefmetnieuweuitdagingen.hetmoetsneller, goedkoperenmeerbetrouwbaar.klantenzijnveeleisenderdanooit. DeVeMaSyssoftwaresuiteiseenpionierdiezakelijkekennisen technischeinnovatiecombineertomonzegebruikersinstaat stellenomaandeeisenvandeklantentegemoettekomenenom dezezelfstekunnenovertreffen.alleprocessenzijnmodulair opgebouwdtoteensamenhangendengelaagdmodelmeteen efficiënteenvloeiendegebruikerservaring.elkestapbinnende VeMaSysprocesmanagementtoolisopmaatvanonzedoelgroep gemaakt.daarwaardekapiteindemeestrecentetraject informatieinrealetimeterbeschikking heeft,onderhoudsstatusen logboekupdateskaninzien;ontvangt debemanningwerkopdrachtenen gedetailleerdeinstructiesover onderhoudstaken.ditterwijldereders ofcoöperatiesdiemeerderevaartuigen exploiteren,rechtstreeksrealetime rapportenoveralleactiviteitenvande vloot,destaatvanonderhoud,enzelfs hetrendementontvangen. Behalvehetfeit,datVeMaSysalsneleenessentiëleenonmisbare aanwinstvoordebemanningenmanagementzalzijn,biedt VeMaSysookeengrotetoegevoegdewaardeaandeklantdie nauwkeurigerealetimeinformatieoverdestatusvanzijnvracht ontvangt.eigenlijkvergelijkbaarmeteenvanzelfsprekenddhl transport,maaktvemasyssoftwaredecomplexeprocessenen protocollenvandebinnenvaarteenvoudigeenvooraltransparant voordeklant. Wanneereenreisstatusverandert,zal deklantautomatischopdehoogte wordengebrachtaandehandvan standaardmails,verstuurtvanuithet systeem.elkemededelingkan eenvoudigaangepastworden,ineof uitgeschakeldwordennaareigenwens.

3 3 DeVeMaSyssoftwaresuitevindt zijngrondvesteninbeproefde wereldwijdeindustriëlenormen. Gebaseerdopdebestpracticesvan uiteenlopendeenveeleisende sectoren,isonzeoplossingvandaag reedsklaaromdevragenvan morgeninzakeprofessionaliteiten controleadremtebeantwoorden. VeMaSysbevateenschataankennis,gewonnenuitandere sectorenenindustrieëndiesterkzijngeëvolueerdgedurendehet economischeveranderendelandschap.vandaagisdezekennis beschikbaargemaaktvoordebinnenvaart,doormiddelvaneen duidelijke,gebruiksvriendelijkeonlinesoftwaresuitediedagetote dageefficiëntietengoedezalkomen.hetverhoogdeniveauvan algemeneprocesmaturiteitzaldirectenindirectleidentoteen verbeterdeklantentevredenheideneenindustriëleuitstralingvan Uwonderneming. Inaanvullingopdetechnischeexpertise,hebbendeingenieursen architectenvanvemasyseendiepgaandesectoralekennisen begrijpenalsgeenanderdebehoeftenvanhetbedrijfslevenende bijzonderhedenvandebinnenvaartsector.ditallesgeefteenboost aandeproductiviteitalsookaande vereprofessionalisering vande sectorinhetalgemeen.allesystemen,procedureseninterfaces zijnontworpenmetdeoperationelerealiteitinhetachterhoofd, gechallengedengedrevendoordebehoefteneneisenvande klantenendeindustrie. $ Vele$grote$ondernemingen$$zijn$de$weg$ voorgegaan$naar$optimale$industrialisatie$en$ verhoging$van$de$maturiteit$binnen$de$ processen. VeMaSys$zal$u$hier$actief$in$ begeleiden.$$ $ Het$is$zowel$verrijkend$en$ inspirerend$als$uitdagend$en$ voldoening$schenkend$om$mee$ aan$de$wieg$te$staan$van$het$ nieuwe$binnenvaart$management$ systeem.$ons$team$is$enorm$ gemotiveerd$om$samen$met$deze$ industrie$$het$verschil$te$kunnen$ maken. $ D$Tony$Ameryckx$D$CEO$

4 5 VeMaSysisontworpenopdebestEinEbreedstandaardenenprotocollen omeenoptimaledienstverleningeneenongelooflijkesnelheidte leveren. Snelheidenbetrouwbaarheid DekernvanhetVeMaSyssysteemwordtgehostopgeavanceerde technologieontwikkeldopeenonderliggendevolledigredundante structuurdieonzeklanteninstaatsteltomgegevensof zoekopdrachtentebekijkeninmilliseconden,ongeachtde hoeveelheidgegevensdiezijnopgeslageninhetsysteem.onze beproefdeengepatenteerdeprotocollenmakenhetmogelijkom snelenefficiëntgrotehoeveelhedendatatedoorzoekenen doormiddelvangecomprimeerdedatastromendezeresultaten onlineeninrealetimeweertegevenopverschillendetoestellen overalterwereld. Redundantie Daaronzeindustrie24/24en7/7opvolletoerendraait,zijnonze systemenvolledigredundant,metonmiddellijkeovernameinhet gevalvaneenprobleemofeenlokaalincident.dehigheavailable clustervansystemenbiedtonzeklanteneen99,99%uptime garantie.metanderewoorden,desystemenzijnsteedster beschikkingzonderdowntime. OurprocessesourISO27001 Privacy Dedagvanvandaagisprivacyeengevoeligonderwerpeneen preliminairevereiste.doormiddelvandataesegregatieopbite leveldoorgevoerdinallelagenvanhetsysteemendedatabases, garandeertvemasyseenabsolutewaarborgingvandeindividuele privacy.opgeenenkelmomentkaneenderdetoegang verschaffentotdeopgenomendatabinnenhetsysteem. Erzullennooitoftenimmergegevensopenbaargemaaktof gedeeldwordenmetpartners.braytonglobalrespecteertuw privacyensteltallesinhetwerkomdevolledigeveiligheidvan Uwonlinegegevenstegaranderen. Onze$industrie$is$grenzeloos,$net$zoals$ons$systeem.$VeMaSys$is$ volledig$meertalig$en$overal$en$ten$allen$tijde$beschikbaar.$$ $

5 6 Alsmodulairsysteem,biedtVeMaSysverschillendekerncomponentenin elkeversievandesuite.dezefunctiesbiedenuvoldoendekrachtige toolsomeenmodernschipofvloottebeheren. DirigerenenfollowDupoponderhoudstaken Hetsysteemhoudtdestatusvanallemotorenenbelangrijkeonderdelenbij.Onderhoudstakenzoalsolie verversenenfiltersvervangenwordengeïnstrueerdopvoorafingesteldeintervallenenbijgehoudeninhet scheepslogboek.ditverbetertnietalleendelevensduurendecontinuïteitvanuwscheepsapparatuur,maar isookeentroefbijdeonderhandelingenvaneenverzekeringoflening.dooreenonberispelijkestaatvan dienstophetonderhoudaantekunnentonen,zaluvoorzienzijnvaneenextraargumentop onderhandelingenenzalueenstapjevoorzijnopdeconcurrentie. Managementdashboard Doorhetgeavanceerdeengedetailleerdedashboard,kandeeigenaarineenoogopslagzienwatdehuidige statusvanhetschipisofdegehelevloot,altijdenoveral.demeestrecenteinformatieisbeschikbaarin realetimeopdepc,tabletofsmartphone. Reizenbeheer Hetsysteemhoudtallebelangrijkeinformatievandereisbij,inclusiefladingEenklantgegevensenalle mijlpalen.bijiederestatuswijzigingkanhetsysteemgestandaardiseerdemededelingensturenaandeklant enanderebelanghebbenden. Certificatenmanagement. Elkvaartuigisvoorzienvanmassa scertificaten.vemasyshoudtallegeüploadecertificatenende vervaldatabij.hetwaarschuwtdeverantwoordelijkevantevorenwanneereencertificaatdreigtte vervallen.allecertificatenzijnonlinebeschikbaarmeteensimpeleklik. Regelsenvoorschriften Onzewereldwordtoverspoeldmetverschillenderegelsenvoorschriften.VeMaSysreserveerteenonline opslagplaatsomtrentallebinnenvaartregelgeving,dievoorhetpubliekbeschikbaaris.ditbetekentdatuw bemanningaltijdtoegangheefttotelkejuridischevoorschriftendezeeenvoudigkandoorzoekenaande handvantrefwoorden.

6

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Exclusief interview met Geert Mak op www.knack.be/mak

Exclusief interview met Geert Mak op www.knack.be/mak OB54660 een monumentaal boek met prachtige passages en een schat aan informatie. (...) In dit boek heeft Mak minstens zoveel goede momenten als zijn illustere voorganger. En qua betrouwbaarheid wint hij

Nadere informatie

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes?

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? groep 5 Kies een onderwerp waar je al iets van af weet. 1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? 4. Let er bij het

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Leef je uit, maar nooit op een ander!

Leef je uit, maar nooit op een ander! Leef je uit, maar nooit op een ander! Verbeter je eigen leefomgeving De filosoof Epictetus deelde 2000 jaren geleden al de volgende wijsheid met zijn leerlingen die nog steeds van toepassing is: "Iedereen

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Veldmans heeft overal een oplossing voor!!

Veldmans heeft overal een oplossing voor!! Veldmans heeft overal een oplossing voor!! 2 Inhoudsopgave De klant als uitgangspunt 4 Groot assortiment 5 Unieke bezorgdienst 6 Vertegenwoordigers 7 Binnendienst: altijd paraat 8 Internet & Catalogus

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit. Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten

Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit. Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten De continuïteit van zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag is een van de belangrijkste aandachtspunten

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Aangepaste studietrajecten

Aangepaste studietrajecten Aangepaste studietrajecten 4. Groeiend aantal studenten met functiebeperkingen Hoe hierop anticiperen? Samenwerkingsverband 'Cursief' Steeds meer studenten met een functiebeperking wagen hun kans in het

Nadere informatie

Acht redenen RECORDS MANAGEMENT ACHT REDENEN OM UW DOCUMENTMANAGEMENT TE OUTSOURCEN. 01 U betaalt alleen voor wat u nodig hebt.

Acht redenen RECORDS MANAGEMENT ACHT REDENEN OM UW DOCUMENTMANAGEMENT TE OUTSOURCEN. 01 U betaalt alleen voor wat u nodig hebt. RECORDS MANAGEMENT ACHT REDENEN OM UW DOCUMENTMANAGEMENT TE OUTSOURCEN Acht redenen 01 U betaalt alleen voor wat u nodig hebt. 02 Documentmanagement vereist een gespecialiseerde oplossing. 03 Wij werken

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul Intentieverklaring voor een convenant Herstructurering Toeristische Infrastructuur Valkenburg aan de Geul tussen de Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd Koninklijk Horeca Nederland

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

SNEL-OP-WEG HANDLEIDING

SNEL-OP-WEG HANDLEIDING ELSEVIER NEXTENS SNEL-OP-WEG HANDLEIDING U gaat voor het eerst aan de slag met Nextens. Hieronder vindt u handige tips voor het eerste gebruik. Hier ziet u uw dashboard. U start elke dag met het laatste

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

PROLUDIC WEB ADVENTURE. De interactieve speeltuin ? A C S

PROLUDIC WEB ADVENTURE. De interactieve speeltuin ? A C S PROLUDIC WEB ADVENTURE De interactieve speeltuin C S I A N R E ES PANNEAUX D ESCALADE 6-12 JAAR PROLUDIC WEB ADVENTURE Spel speelwijze Voeg een nieuwe dimensie aan uw speeltuin toe WEB ADVENTURE is een

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan.

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan. Dames en heren, Voor ons ligt de nota Werken aan Werk, Samen aan de slag. Wij hebben de verschillende conceptversies doorgenomen en onze opmerkingen doorgegeven. Wij zijn dan ook blij dat een aantal van

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen Een sterk team Maatwerk van vakvrouwen Een echte topkok kookt niet uit een boekje. Natuurlijk kan hij er een openslaan, maar uiteindelijk draait het om gevoel en talent. Bij teamontwikkeling is dat eigenlijk

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie