Voorschriften met betrekking tot verbouwen in het Bouwbesluit 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften met betrekking tot verbouwen in het Bouwbesluit 2012"

Transcriptie

1 Voorschriften met betrekking tot verbouwen in het Bouwbesluit 2012 Sinds 29 april 2011 is een concepttekst beschikbaar van het Bouwbesluit 2012 zoals de Ministerraad dat voornemens is in te voeren. Een in het oog springende verandering is de introductie van voorschriften voor verbouwen. Een kort overzicht van de gevolgen daarvan. Huidige situatie: Op grond van Woningwet artikel 2 worden voorschriften gegeven voor het bouwen. Verder worden voorschriften gegeven omtrent de staat van bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Meer smaken zijn er in beginsel niet. Voor elke bouwactiviteit zijn dus de voorschriften voor te bouwen (nieuwbouw) bouwwerken van toepassing. Ook voor verbouw. Daarbij is enige nuance mogelijk. Het is het bevoegd gezag op grond van Bouwbesluit artikel 1.11 toegestaan enige marge in acht te nemen bij verbouw. Deze marge komt erop neer dat het bevoegd gezag bij verbouw van veel voorschriften afwijkingen mag toestaan mits daarmee het niveau voor bestaande bouw niet wordt onderschreden. Van een aantal voorschriften is geen ontheffing mogelijk, dit is telkens bij deze voorschriften aangegeven. Voor het beoordelen van verbouwplannen is verder nog artikel 4 van de Woningwet van belang. Daar staat in dat wanneer een gebouw gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot (verbouwd dus), de voorschriften met betrekking tot het bouwen uitsluitend van toepassing zijn op het te bouwen onderdeel. In artikel 1b staat tenslotte nog dat bij het bouwen niet van de voorschriften voor het bouwen (nieuwbouw dus) mag worden afgeweken tenzij een vergunning dat uitdrukkelijk toestaat. Resumerend is de huidige praktijk dat bij verbouwing Huidige situatie: nieuwbouwvoorschriften leidend zijn, en dat daar door het Het Bouwbesluit 2003 geeft bevoegd gezag in veel gevallen een ontheffing van mag voorschriften voor het bouwen. worden verleend. Overigens moet deze ontheffing worden Hier valt verbouw ook onder. gemotiveerd, ze wordt in de beginsel alleen dan verleend wanneer daartoe een reden is. De voorschriften voor het bouwen zijn uitsluitend bedoeld voor te bouwen onderdelen. De gemeente Voorbeeld 1: mag bij verbouw voor veel Tegen een bestaande woning wordt een serre gebouwd. De serre wordt aangemerkt als verblijfsruimte, en zou dus op grond van de voorschriften een hoogte boven de vloer voorschriften ontheffing verlenen mits het niveau bestaande bouw niet wordt onderschreden. moeten hebben van 2,6 m. Nu is het zo dat de bestaande woning een hoogte boven de vloer heeft van 2,4 m. De gemeente mag, mits daartoe een gemotiveerd verzoek is ingediend, een afwijking toestaan tot het niveau van de Het Bouwbesluit 2003 geeft ook voorschriften voor de staat van bestaande gebouwen. voorschriften voor bestaande gebouwen (2,1 m). Het ligt in Dit niveau is het absolute dit geval in de rede dat de gemeente een afwijking toestaat minimumniveau waaraan ieder tot 2,4 m. bouwwerk ten minste moet voldoen. Wanneer bijvoorbeeld een woning niet aan deze voorschriften voldoet dan moet de woning onbewoonbaar worden verklaard. De voorschriften voor bestaande bouw hebben niets met bouwactiviteiten van doen.

2 Voorbeeld 2: Een bestaande loods met een gebruiksoppervlakte van m 2 wordt gestript en van een nieuwe gevelbekleding en dak voorzien. Deze gevelbekleding moet in beginsel aan nieuwbouweisen voldoen. In de loods waren tot voorheen geen brandscheidingen aanwezig. Op grond van de nieuwbouwvoorschriften mag een brandcompartiment echter slechts een gebruiksoppervlak van m 2 bezitten. In dit voorbeeld is de oppervlakte van de loods geen onderdeel van de vergunningsaanvraag. De oppervlakte is en was m 2. De werkzaamheden waarvoor een vergunning werd aangevraagd zien dus niet op vergroting van het brandcompartiment en deze is daarmee geen onderdeel van de aanvraag. Ook is het voorschrift met betrekking tot bestaande bouw niet in het geding (3.000 m 2 toegestaan). De vergunning kan dus niet worden geweigerd op de brandcompartimentsgrootte. Overigens is er voor het bevoegd gezag nog een mogelijkheid beschikbaar op grond van artikel 13 van de Woningwet. Daar staat dat een hoger niveau kan worden opgelegd dan de voorschriften voor bestaande bouw wanneer het bevoegd gezag dit noodzakelijk acht. Hiervan wordt eigenlijk alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt omdat het bevoegd gezag terdege zal moeten motiveren waarom een hoger niveau wordt opgelegd. Situatie in het Bouwbesluit 2012 In het BB 2012 wordt naast de voorschriften voor te bouwen onderdelen, voor tijdelijke bouw en voor bestaande bouw een extra niveau geïntroduceerd: voorschriften voor verbouw. Volgens het voorgenomen artikel 1.12 worden in beginsel de voorschriften voor (nieuw) te bouwen onderdelen gehanteerd tenzij anders aangegeven. In het Bouwbesluit 2012 is de mogelijkheid van het bevoegd gezag om een afwijking toe te staan vervallen. Bij verbouw moet dus worden voldaan aan de voorschriften met betrekking tot verbouw. Deze voorschriften zijn opgenomen onder de paragrafen nieuwbouw. Artikel 1.12 Verbouw (BB 2012) Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven. Net als tot op heden al het geval was bij tijdelijke bouw, is bij iedere afdeling van het Bouwbesluit 2012 een apart artikel opgenomen over de van toepassing zijnde voorschriften voor verbouw. De inhoud van dat artikel luidt in de meeste gevallen als volgt: Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen [plaats hier de artikelen] van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan Rechtens verkregen niveau van het rechtens verkregen niveau. (BB 2012) niveau dat het gevolg is van de Het rechtens verkregen niveau wordt in artikel 1.1 toepassing op enig moment van de (begripsbepalingen) een tikkeltje wollig gedefinieerd. relevante op dat moment van Vrij vertaald wordt bedoeld: het niveau dat ooit met het toepassing zijnde technische bevoegd gezag is overééngekomen of door het bevoegd voorschriften en dat niet lager ligt gezag is opgelegd (toepassing op enig moment). dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk.

3 Dat kan zijn in een bouwvergunning, een gebruiksvergunning- of melding, aanpassingen als gevolg van een aanschrijving en wat dies meer zij. Wanneer geen vergunningsdocumenten beschikbaar zijn kan voor het rechtens verkregen niveau worden uitgegaan van de in het verleden gebouwde realiteit voorzover deze niet strijdig is met de voorschriften voor bestaande bouw. Dit resulteert erin dat in veel gevallen de voorschriften voor bestaande bouw maatgevend zullen worden bij verbouwopgaven. Uiteraard kan door het bevoegd gezag nooit een hoger niveau worden opgelegd dan wordt beoogd met de nieuwbouwvoorschriften. Het te hanteren niveau bij verbouwing zal zich dus altijd bevinden tussen de voorschriften voor bestaande bouw en nieuwbouw Ervaring in het veld leert dat voor een zeer groot deel van de bestaande gebouwenvoorraad het rechtens verkregen niveau gebrekkig vastligt. Uitgangspunt bij dat soort situaties wordt dan simpelweg dat de nieuwe toestand niet slechter mag zijn dan de bestaande toestand. De bestaande toestand zal immers ooit wel vergund zijn (of niet, in geval van vergunningsvrij bouwen maar dan worden de belangen kennelijk lager ingeschat), en mits de voorschriften voor bestaande bouw niet worden onderschreden mag dat niveau dan worden gehanteerd voor de verbouwing. Wanneer het bestaande gebouw niet voldoet aan de voorschriften voor bestaande bouw, of wanneer geen gegevens zijn te achterhalen, zijn de voorschriften voor bestaande bouw van toepassing, tenzij anders is aangegeven in het verbouw voorschrift. Voorbeeld 3: Een kleine bestaande woning uit 1910 wordt vergroot. Aan de woning wordt een nieuw deel toegevoegd dat net zo groot is als de bestaande woning. Het gaat om het vergroten van een bestaand bouwwerk, dus zijn de spelregels voor verbouw van toepassing. Het nieuwe deel krijgt een eigen entree. Anno 2011 zouden de voorschriften voor nieuwbouw uitgangspunt zijn en zou de voordeur dus een vrije doorgang moeten hebben van 0,85 x 2,3 m. Alleen wanneer daar zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld welstand/ goothoogte) voor zijn zal een plantoetser daarvan vrijstelling verlenen. Na inwerkingtreden van het Bouwbesluit 2012 wordt echter het rechtens verkregen niveau maatgevend. De bestaande woning heeft een voordeur van 0,73 x 1,9 m. Voorschriften voor bestaande bouw zijn er niet voor dit aspect. Het is dan toegestaan ook het nieuwe deel van de woning uit te voeren met een voordeur van deze afmetingen. Bij toepassing van het Bouwbesluit 2012 wordt dus het niveau van het bestaande gebouw maatgevend bij verbouw. Dat is een meevaller in de kostensfeer. Maar hoe pakt dat uit voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid? Een iets meer uitgebreid voorbeeld. Voorbeeld 4: Een woningbouwvereniging is eigenaar van een woongebouw waarop zij een extra zevende verdieping wil bouwen. Het woongebouw dateert van In het bouwvergunningdossier zijn weliswaar tekeningen aangetroffen, maar deze bevatten geen aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In beginsel kunnen nu op de zevende verdieping identieke woningen worden gebouw aan die van 1963, mits de voorschriften voor bestaande bouw niet worden onderschreden. Voor aspecten waarop niets is vastgelegd zijn de voorschriften voor bestaande bouw van toepassing, tenzij anders is aangegeven in het betreffende verbouw artikel.

4 Hoe pakt deze verbouwing uit? Een paar voorbeelden waarin het minimumniveau wordt gedefinieerd. Veiligheid: Voor het onderdeel veiligheid kan worden gesteld dat het ten minste te behalen niveau behoorlijk lager ligt dan thans het geval is. Zo hoeft een balkonhekje niet te voldoen aan nieuwbouwvoorschriften wat potentieel levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Verder zijn ontzettend steile trappen toegestaan waar kopers van een nieuwe woning toch luie trappen verwachten, zeker ook met het oog op tot dusverre gevoerde overheidsbeleid dat is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij de weerstand tegen branddoorslag tussen woningen kan worden volstaan met 30 minuten waar dit op grond van de huidige praktijk 60 minuten zou moeten zijn. Tabel 1 veiligheid Hoogte vloerafscheiding 1,2 m 0,9 m Openingen in vloerafscheidingen 10 cm 20 cm (daar kan een kind tussendoor) Trapbreedte/ optrede/ aantrede 80 cm/ 18 cm/ 22 cm 70 cm/ 22cm/ 13cm Weerstand tegen branddoorslag en 60 minuten 30 minuten brandoverslag tussen woningen Afmeting vluchtroute (vrije doorgang) 0,85 x 2,3 m 0,5 x 1,7 m Gezondheid: Het hoofdstuk dat voorschriften over gezondheid bevat kent op het gebied van geluidwering nauwelijks voorschriften met betrekking tot bestaande bouw. Gevolg daarvan is dat in geval van verbouw nauwelijks prestaties kunnen worden afgedwongen wanneer deze in 1963 niet zijn vastgelegd en deze waren er destijds niet. Wanneer de woningen uit 1963 dus erg gehorig zijn, is het toegestaan dat ook bij de nieuwe woningen te realiseren. Op het gebied van ventilatie geldt eveneens dat lagere prestaties toelaatbaar zijn, maar hier zijn de verschillen kleiner. De voorschriften voor bestaande gebouwen zijn op het aspect ventilatie weliswaar lager dan die voor nieuwbouw, maar dat verschil is niet erg groot al kan het hier en daar op details vervelend uitpakken. Voor wat betreft daglicht zijn er voor bestaande bouw nauwelijks voorschriften. Wel kan worden gesteld dat de bestaande woningen in het complex een bepaald oppervlak aan daglichtopeningen zullen hebben. Het ligt dan voor de hand om deze oppervlakken als minimum te hanteren bij het toetsen van de nieuwe woningen. Het hiermee behaalde niveau kan echter behoorlijk lager uitpakken dan op grond van nieuwbouwvoorschriften in de huidige praktijk zou worden uitgevoerd. Tabel 2 gezondheid Bescherming tegen geluid van buiten Gevel ten minste 20 db(a) Geen eis Geluidwering tussen woningen Verblijfsgebied:I lu: 0 db/ I co: 5 db Geen eis Geen VG: I lu: -5 db/ I co: 0 db Daglicht Verblijfsgebied: 10% 0,5 m 2

5 Bruikbaarheid Daar waar in de huidige toepassing de nieuwbouwvoorschriften uitgangspunt zijn, mag onder het Bouwbesluit 2012 worden uitgegaan van het niveau van de woningen uit Dat betekent naar de huidige maatstaven erg kleine woningen, krappe bad- en toiletruimtes, en erg kleine deuren. Er hoeft dus geen rekening te worden gehouden met toekomstbestendig bouwen en mensen met een functiebeperking. Tabel 3 bruikbaarheid Afmetingen verblijfsgebied Ten minste 18 m2 Vrije hoogte ten minste 2,6 m Ten minste 10 m2 Vrije hoogte ten minste 2,1 m Afmetingen deuren 0,85 x 2,3 m - Energiezuinigheid Anno 2011 zal een plantoetser waarschijnlijk geen ontheffing verlenen tot het in het verleden vergunde niveau. Daar is immers geen enkele aanleiding toe. De (nieuwe!) woningen kunnen prima worden gebouwd met een goede thermische isolatie, en kunnen ook prima voldoen aan de nieuwbouw eis aan de EPC. Bij inwerkingtreden van de huidige tekst van het Bouwbesluit 2012 mag echter worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau met als minimum een warmteweerstand van 1,3 m 2 K/W. Op het gebied van energiezuinigheid zullen in 1963 geen eisen aan de woningen zijn gesteld. Het is dus legitiem de nieuw woningen uit te voeren met een beperkte warmteweerstand, verder zijn er geen eisen. Tabel 4 energiezuinigheid Thermische isolatie 3,5 m 2 K/W 1,3 m 2 K/W Energieprestatiecoëfficiënt 0,6 - BB 2003: Nieuwbouw, tenzij gemotiveerd In het Bouwbesluit 2003 (huidige situatie) zijn voor te bouwen onderdelen van gebouwen de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. Hiervan kan, mits dit in de rede ligt en door de aanvrager is gemotiveerd, door het bevoegd gezag een ontheffing worden verleend. Omdat in eerste instantie van nieuwbouwvoorschriften wordt uitgegaan, wordt de kwaliteit van de bestaande gebouwenvoorraad bij elke verbouwing verhoogd voor wat betreft de aspecten veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Uitgangspunt zijn immers de voorschriften voor nieuwbouw. Hiermee is iedere verbouwing dus een kwaliteitsimpuls voor de bestaande gebouwenvoorraad.

6 BB 2012: Niet slechter dan bestaand In het Bouwbesluit 2012 wordt in artikel 1.12 het voorschrift geformuleerd dat in beginsel nieuwbouwvoorschriften van toepassing zijn bij verbouwing. Nadere beschouwing leert echter dat deze belofte niet wordt waargemaakt. Basisprincipe is dat de toestand na verbouwing niet slechter mag zijn dan voor de verbouwing. Dat leidt in het voorbeeld tot nieuwe woningen die voldoen aan de voorschriften uit Maar de voorraad oude gebouwen is groter dan alleen woningen. Denk ook eens aan ziekenhuizen, gevangenissen en bejaardenhuizen. Daar waar de huidige situatie streeft naar verbetering van oude gebouwen door voor iedere verbouwing van nieuwbouwvoorschriften uit te gaan, faciliteert het Bouwbesluit 2012 voortzetting van de bestaande situatie. Het is de vraag of het investeren in de bestaande voorraad zonder dat een verbetering van de kwaliteit wordt gerealiseerd wel wenselijk is. Bestaande bouw In veel gevallen zullen de voorschriften voor bestaande bouw moeten worden gehanteerd als ondergrens wanneer het in het verleden vergunde niveau niet goed is vastgelegd. Een korte (niet uitputtende) beschouwing in het voorbeeld hiervoor leert dat deze voorschriften weinig bescherming bieden voor de hedendaagse gebouwgebruiker. Nu zijn de voorschriften voor bestaande bouw ook nooit bedoeld om als toetsingskader voor bouwopgaven te dienen. De voorschriften voor bestaande bouw zijn bedoeld als absolute ondergrens (Staatscourant 104, 1992). Wanneer een gebouw daaraan niet kan voldoen kan (moet) het bevoegd gezag zo n gebouw uit de voorraad nemen. Deze ondergrens is vastgesteld met de bestaande gebouwenvoorraad in het achterhoofd. Het was uiteraard niet de bedoeling de gehele voorraad te slopen, alleen om excessen uit te bannen. De voorschriften voor bestaande bouw zijn dus eigenlijk een lijstje afkeurcriteria waaronder een gebouw niet mag worden gebruikt. Bedenk daarbij dat de voorschriften voor bestaande bouw geen samenhangend geheel vormen, zoals dit wel het geval is bij de voorschriften voor nieuwbouw (lees hiervoor de reeds genoemde Staatscourant 104 uit 1992). Een combinatie van nog net toelaatbare factoren leidt dus niet automatisch tot een veilig, gezond, bruikbaar en voldoende energiezuinig gebouw. Om dit niveau nu op onderdelen leidend te maken bij verbouwopgaven is dan ook een bedenkelijke zaak. Marktwerking Veel deregulering in het Bouwbesluit 2012 wordt gemotiveerd onder de noemer marktwerking. Immers: wie gaat er nu een woning kopen die is gebouwd naar de maatstaven van 1963? Ontwikkelaars en aannemers zijn toch vrij om een hoger niveau te kiezen? Ter overdenking pakken we er de verplichte buitenruimte en buitenberging nog maar eens bij. In het Bouwbesluit 2012 worden een buitenruimte en een buitenberging verplicht gesteld voor nieuwe woningen. Deze ruimten waren per 1 januari 2003 geschrapt uit oogpunt van deregulering. Immers: de woonconsument koopt toch geen woning zonder buitenruimte of berging. Inmiddels zijn er in de afgelopen 8 jaar legio woningen gebouwd zonder deze voorzieningen. Vastgesteld is dat dit ongewenst is, en dat de voorschriften dus (her)ingevoerd moeten worden. Uit dit voorbeeld wordt goed duidelijk dat marktwerking in de bouw maar zeer beperkt functioneert. Maar ook dat de gevolgen van voorschriften pas na jaren zichtbaar worden en dat het dan te laat is om nog in te grijpen in de reeds vergunde bouwwerken.

7 Transformatie Het Bouwbesluit 2012 maakt in geval van verbouw situaties mogelijk die onveiliger, ongezonder, minder bruikbaar en minder energiezuinig zijn dan van een te bouwen constructie naar de huidige maatstaven mag worden verwacht. Op hoofdlijnen geldt hetzelfde voor transformatieopgaven. Juichende berichten als zou de transformatie van kantoorgebouwen gemakkelijker zijn geworden berusten dus helaas op waarheid. Dat de kwaliteit van deze transformatiewoningen ver onder het peil kan liggen dat we vandaag de dag van een woning verwachten, wordt er niet bij verteld. Daar zal de individuele woonconsument straks de gevolgen van moeten dragen. Conclusie Het niveau van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van de nu voorliggende tekst van het Bouwbesluit 2012 is drastisch verlaagd waar het aankomt op verbouwopgaven. Vooral in situaties waarin het in het verleden vergunde niveau slecht, of op een laag niveau is vastgelegd kan dit tot situaties leiden die eigenlijk in de moderne bouwwereld niet meer thuishoren. Het excuus dat de markt dit wel zal reguleren is bedenkelijk, dat is wel bewezen doordat het kennelijk nodig was de verplichte berging en buitenruimte met ditzelfde Bouwbesluit 2012 weer in te voeren. Het uitgangspunt niet slechter dan bestaand is een weinig toekomstgerichte en daarmee weinig duurzame prikkel, vooral afgezet tegen de huidige praktijk nieuwbouwvoorschriften, tenzij gemotiveerd waarbij elke verbouwing een kwaliteitsimpuls is aan een bestaand gebouw. De motivatie voor het opstellen van voorschriften voor verbouw in het Bouwbesluit 2012 was eigenlijk het wegnemen van de ontheffingsbevoegdheid voor het bevoegd gezag. Deze ontheffingsbevoegdheid kan namelijk leiden tot lokale verschillen en het is gewenst deze weg te nemen. De nu voorliggende tekst biedt echter voldoende interpretatiemogelijkheden om deze lokale verschillen te laten voortbestaan of zelfs verder te vergroten. Nog afgezien dus van de forse verlaging van het te bereiken niveau wordt het eigenlijke doel van de wijziging (betere uniformering) naar verwachting niet bereikt, en zal de komende jaren nog wel enig juridisch gesteggel volgen omtrent de exacte inhoud van de voorschriften. Hendrik-Jan Doevendans is adviseur brandveiligheid bij DGMR in Drachten

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de thermische isolatie en luchtdoorlatendheid gelden bij de renovatie van

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Herbestemmen van bestaande gebouwen

Herbestemmen van bestaande gebouwen Herbestemmen van bestaande gebouwen Hoeveel meer dan het minimum? Jan Hardlooper Adviseur Cauberg-Huygen Rotterdam www.chri.nl Studentenhuisvesting repetitie en rationaliteit voorkeur voor zelfstandige

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) 1 Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

Rechtens verkregen niveau

Rechtens verkregen niveau Rechtens verkregen niveau Een praktische uitleg van de theorie ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond VBE Themabijeenkomst "Rechtens verkregen niveau" 25 mei 2016 Artikel 6 Woningwet Verbouw is nieuwbouw Gemeente

Nadere informatie

het rechtens verkregen (binnen)niveau

het rechtens verkregen (binnen)niveau M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen het rechtens verkregen (binnen)niveau 22 september 2015 NSG bijeenkomst Bouwbesluit en geluid ir. Theodoor Höngens 2 woningwet artikel 1a De eigenaar van

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

het rechtens verkregen (binnen)niveau

het rechtens verkregen (binnen)niveau 24-09- 2015 M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen het rechtens verkregen (binnen)niveau 22 september 2015 NSG bijeenkomst Bouwbesluit en geluid ir. Theodoor Höngens 2 woningwet artikel 1a! De

Nadere informatie

Herbestemmen van bestaande gebouwen

Herbestemmen van bestaande gebouwen Herbestemmen van bestaande gebouwen Hoeveel meer dan het minimum? Jan Hardlooper Adviseur Cauberg-Huygen Rotterdam www.chri.nl Studentenhuisvesting repetitie en rationaliteit voorkeur voor zelfstandige

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit

Nadere informatie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie WABO & BOUWBESLUIT 2012 Een korte introductie PelserHartman Bouwadvies Bouwbesluit Brandveiligheid Duurzaamheid Energie Meet en tekenwerk Inmeten Opname NEN2580 Bestaande situaties WABO Verbouwen, aanbouwen

Nadere informatie

Handhaving Inhoud presentatie. 1. Van nieuwbouw naar bestaande. Bouwbesluit niveau bestaande bouw

Handhaving Inhoud presentatie. 1. Van nieuwbouw naar bestaande. Bouwbesluit niveau bestaande bouw Handhaving Bouwbesluit niveau bestaande bouw Jacco Huijzer Inhoud presentatie 1. Van nieuwbouw naar bestaande bouw 2. Brandwerendheid en bestaande bouw 3. Brandcompartimenten en bestaande bouw 2 1. Van

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandveiligheid. De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet. Nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw

Brandveiligheid. De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet. Nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw Brandveiligheid De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet De op de Woningwet gebaseerde regelgeving zoals het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordening bevat voorschriften

Nadere informatie

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016 Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016 Programma Wettelijk kader De verschillen met Bouwbesluit 2012 Consequenties voor bouwplannen en procedures Beschouwing:

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond

Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond Je moet in Nederland aan het Bouwbesluit voldoen! Ik heb een vergunning, dus ik voldoe aan alle eisen!

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

BEREKENINGEN T.B.V. AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING RENOVATIE SCHUUR TOT WONING AAN DE VELDWEG 24 TE DREMPT

BEREKENINGEN T.B.V. AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING RENOVATIE SCHUUR TOT WONING AAN DE VELDWEG 24 TE DREMPT Statenlaan 8 6828 WE Arnhem T: 06 51520556 E: info@rolf-joosten.nl W: www.rolf-joosten.nl BEREKENINGEN T.B.V. AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING RENOVATIE SCHUUR TOT WONING AAN DE VELDWEG 24 TE DREMPT 1624

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 ing. A. de Jong Maart 2013 Introductie algemeen Nieman Raadgevende Ingenieurs BV Onderdeel van de Nieman Groep Sinds 1988 actief in de bouw Bouwfysica, bouwregelgeving, brand,

Nadere informatie

Hoe om te gaan met de brandonveilige gebouwvoorraad. mr ing Roel Geys. GBB b.v. Lindenplein EP Maastricht

Hoe om te gaan met de brandonveilige gebouwvoorraad. mr ing Roel Geys. GBB b.v. Lindenplein EP Maastricht 1 Hoe om te gaan met de brandonveilige gebouwvoorraad mr ing Roel Geys november 2016 GBB b.v. Lindenplein 1 6225 EP Maastricht info@gbbmaastricht.nl 2 1 Programma - kwaliteit brandveiligheidsvoorzieningen

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Regels geluidswering van gevels (te?) vergaand versoepeld. ing. Suzanne Dijs

Regels geluidswering van gevels (te?) vergaand versoepeld. ing. Suzanne Dijs Regels geluidswering van gevels (te?) vergaand versoepeld ing. Suzanne Dijs Inhoud Waarom wijzigingen Bouwbesluit Bouwbesluit 2003 2012 voor woningen en wegverkeer voorbeeld 1 t/m 5 Overige wijzigingen

Nadere informatie

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, winkelfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, verbouw, sprinkler Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Vragen uit de zaal. V1. Welk Rechtens verkregen niveau kan aangehouden worden wanneer bij een pand alles gesloopt wordt, behalve de voorgevel?

Vragen uit de zaal. V1. Welk Rechtens verkregen niveau kan aangehouden worden wanneer bij een pand alles gesloopt wordt, behalve de voorgevel? Vanuit de presentatie gehouden op 23 oktober 2012 door BOUWSTAD Projectmanagement B.V. zijn aanvullend nog enkele vragen gesteld. Onderstaande geeft deze vragen en antwoorden daarop weer: Vragen uit de

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau

Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau ing. Johan van der Graaf 17 april 2014 Inhoud lezing Het rechtens verkregen niveau keuzemogelijkheden Casus: transformatie kantoor appartementen Casus:

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Beschrijving. Verbrandingstoestel houtpellets in studentenhuis. Advies Definitief

Beschrijving. Verbrandingstoestel houtpellets in studentenhuis. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, kamergewijze verhuur, vergunningplicht, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, compartimentering, verbouw, restrisico Datum: 12 juni 2017 Status: Definitief

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop 8 september 2011 Programma Even voorstellen Het huidige stelsel van de bouwregelgeving Het nieuwe Bouwbesluit Totstandkoming en enkele

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Drijvende bouwwerken. Informatieblad. Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Drijvende bouwwerken

Drijvende bouwwerken. Informatieblad. Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Drijvende bouwwerken Informatieblad Drijvende bouwwerken Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste bouwvoorschriften voor drijvende bouwwerken, zoals woonboten, die naar verwachting zullen gelden

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets thermische isolatie en energieprestatie Toets thermische isolatie en energieprestatie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Definitief Schiphol Hotel

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong BRAND www.brandpreventletwente.nl F~IMMEMEM Bestaande Woning-Café Dorpstraat 42 7251 BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes Opsteller: Frans de Jong Datum: 07-02-2017 Ot BRAND www.hrandpreveritkhvente.rtl

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Toezicht en handhaving onder de Wkb

Toezicht en handhaving onder de Wkb Toezicht en handhaving onder de Wkb Deels het zelfde, deels anders Gert-Jan van Leeuwen kwartiermaker Jeroen Bunschoten assistent kwartiermaker JAARCONGRES VBWTN 27-10-2016 ERMELO Taken, bevoegdheden en

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Verslag van het jaarcongres door E. Oosterhuis (d.d. 6-11-2015)

Verslag van het jaarcongres door E. Oosterhuis (d.d. 6-11-2015) Verslag van het jaarcongres door E. Oosterhuis (d.d. 6-11-2015) EEN KANSRIJKE TOEKOMST JAARCONGRES VAN DE VERENIGING BWT D.D. 29 OKTOBER 2015 EEN KANSRIJKE TOEKOMST VOOR BWT, toespraak door onze nieuwe

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Bouwfysica BEM ZK Werknr: Locatie: Kapelaan Kockstraat XC WELBERG (STEENBERGEN NB) Opdrachtgever :

Bouwfysica BEM ZK Werknr: Locatie: Kapelaan Kockstraat XC WELBERG (STEENBERGEN NB) Opdrachtgever : Bouwfysica BEM1601788 gemeente Steenbergen Werknr: 16.009 Locatie: Kapelaan Kockstraat 11 4651 XC WELBERG (STEENBERGEN NB) Opdrachtgever : Opsteller: Bouwbureau Michielsen Gemeynte 17 4631 MG HOOGERHEIDE

Nadere informatie

Training: Bouwbesluit

Training: Bouwbesluit Training: Bouwbesluit Na het volgen van deze training bent u weer volledig op de hoogte van de meest actuele prestatie-eisen en begrippen uit het Bouwbesluit, inclusief de wijzigingen uit 2014. GBB B.V.

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Transformeren met gezond verstand

Transformeren met gezond verstand M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Transformeren met gezond verstand congres GTL 2014 5 november 2014 ir. Theodoor Höngens 2 inhoud regelgeving (wro/bouwbesluit) consequenties voorbeelden

Nadere informatie

Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs

Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Inhoud lezing Het rechtens verkregen niveau Casus: transformatie kantoor woningen Casus: transformatie

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

Vergunningvrij Bouwen Bijlage 2 Besluit Omgevingsrecht

Vergunningvrij Bouwen Bijlage 2 Besluit Omgevingsrecht Vergunningvrij Bouwen Bijlage 2 Besluit Omgevingsrecht Onderscheid in verg.vrij bouwen en gebruik en verg.vrij bouwen Art.2 -Geen vergunning voor bouwen -Geen toets bestemmingsplan -Mag strijdig zijn met

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014 Workshop 1.5 Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012 ing. Johan van der Graaf Oktober 2014 Inhoud workshop Een praktijkonderzoek De nieuwe verbouwvoorschriften Casus 1: verbouw woongebouw Casus 2: transformatie

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel)

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 63 Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Publicatiedatum 20 mei 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG))

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Algemene informatie: Dossier:201609904 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het tijdelijk wijzigen van de bestemming van de voormalige school Daguerrestraat

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN BEHEERSVERORDENING BEDRIJVENPARK NESCIOLAAN REGELS

GEMEENTE HAREN BEHEERSVERORDENING BEDRIJVENPARK NESCIOLAAN REGELS GEMEENTE HAREN BEHEERSVERORDENING BEDRIJVENPARK NESCIOLAAN REGELS Status: Vastgesteld Datum: 26 mei 2015 blz 2 142107 Inhoudsopgave REGELS 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Landschap voor 1 april 2012

Landschap voor 1 april 2012 Bouwbesluit 2012 Landschap voor 1 april 2012 Waarom ook alweer? Vergroten samenhang bouwregelgeving Verminderen regeldruk (30% minder regels) Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid Harmonisatie Europese

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed

Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed Hajé van Egmond Je moet in Nederland aan het Bouwbesluit voldoen!

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning *17-0094468* *17-0094468* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0732 Aanvraagnummer (OLO) : Aanvrager : G.M.C. Kleuskens Onderwerp : huisvesting arbeidsmigranten Locatie : Crommentuijnstraat

Nadere informatie

Psi-waarden ( ) in de EPC-berekening. Het bepalen van de -waarden (spreek uit: psi-waarden) en het invoeren daarvan in de EPC-berekening.

Psi-waarden ( ) in de EPC-berekening. Het bepalen van de -waarden (spreek uit: psi-waarden) en het invoeren daarvan in de EPC-berekening. Psi-waarden ( ) in de EPC-berekening Probleem Het bepalen van de -waarden (spreek uit: psi-waarden) en het invoeren daarvan in de EPC-berekening. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen Om de?-waarden

Nadere informatie