Offerteaanvraag Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief"

Transcriptie

1 Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 Datum 20 september 2013 Status Definitief

2

3 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt EM Den Haag Postbus GC Den Haag Contactpersoon T Ons kenmerk DDS Auteurs DForZo Pagina 3 van 87

4

5 Inhoud Colofon 3 Inleiding Inkoopdocumenten Categorieën zorgaanbieders Bezuinigingen Wijzigingen in het inkoopbeleid 9 2 Speerpunten en ontwikkelingen in de forensische zorg Beleidsspeerpunten Prestatie-indicatoren Kwaliteit ROM Recidivevermindering Ketensamenwerking en continuïteit van zorg Wetsvoorstel Forensische Zorg IFZO 17 3 Analyses en ontwikkelingen in forensische zorg Analyse DBBC s 2011, 2012 en Ontwikkeling DBBC-tarieven algemeen Analyse DBBC s op verblijfsoorten Analyse per productgroep Alle DBBC s inclusief DBBC met verblijf Alle DBBC s met verblijf (excl. ambulante DBBC s) Alle ambulante DBBC s (DBBC s excl. DBBC s met verblijf) Alle DBBC s (ambulant én met verblijf) verdeeld over de tijdranges Alle DBBC s met alleen verblijf Facturatie 2012 en afspraak Analyse ZZP 2011, 2012 en Analyse ZZP-GGZ en ZZP-VG Ontwikkelingen 2014 en verder Ontwikkelingen DBBC Ontwikkelingen ZZP Analyse budgetparameters 2011, 2012 en Afspraak versus realisatie en extrapolatie Inkoop 2011, 2012 en 2013 Ambulante segmenten Inkoop 2011, 2012 en 2013 Begeleiding/begeleiding VG Conclusies voor inkoop forensische zorg Offerteaanvraag en budget bestaande aanbieders Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.1 Inleiding Uitgangspunt budget Efficiencykorting Aanleveren gegevens prestatie indicatoren en RePad/patiëntenstromen Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (voorheen Zichtbare Zorg) RePad Substitutie Aanbestedingen Productievoorstel Voorwaarden indienen offerte Relevante inkoopdocumenten 38 Pagina 5 van 87

6 5 Offerteaanvraag en budget 2014 nieuwe aanbieders/nieuwe initiatieven Inleiding Speerpunten offerte Uitgangspunt budget Efficiencykorting Aanleveren gegevens prestatie indicatoren en RePad/patiëntenstromen Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie RePad Offerte Beoordeling offerte Voorwaarden indienen offerte Relevante inkoopdocumenten 44 6 Offerteaanvraag en budget 2014 niet-justitiële FPC s Inleiding Capaciteitsafspraken tbs Gevolgen masterplan Tijdelijke capaciteitsafspraken Specifieke doelgroepen Tariefstelling en verantwoording Overname personeel Vereisten uitvraag tijdelijke capaciteit in offerte Toelichting op (brand-)veiligheidsaspecten Integrale veiligheidsbenadering De relevante inkoopdocumenten Uitvraag brandveiligheid 49 7 Contracten forensische zorg Eén contract Inzetten van bekwaamheden van derden 51 8 Inkoopproces Planning Informatie Contactpersonen Offerte-indiening Beoordeling en bespreking ingediende offertes Inkoopgesprekken 55 9 Uitsluitinggronden en toelatingseisen Inleiding Uitsluitingsgronden Toelatingseisen Bedrijfsadministratie Huisvesting 58 Bijlage 1 Checklist offerte inkoop forensische zorg 2014 & Akkoordverklaring voor nieuwe aanbieders/nieuwe initiatieven 59 Bijlage 2 Beoordelingskaders nieuwe zorgaanbieders/nieuwe initiatieven 63 Bijlage 3 Checklist offerte inkoop forensische zorg 2014 & Akkoordverklaring voor bestaande aanbieders 65 Bijlage 4 Formats Onderbouwing offerte DBBC en ZZP 69 Bijlage 5 Gegevens met betrekking tot de eigen organisatie 73 Bijlage 6 Verklaring uitsluitingscriteria en toelatingseisen 75 Bijlage 7 Overeenkomst contract Pagina 6 van 87

7 Pagina 7 van 87

8 Inleiding De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor de uitvoering van deze taak wordt onder andere deze Offerteaanvraag inkoop forensische zorg 2014 opgesteld. De directeur Forensische Zorg nodigt u hierbij uit om op basis van deze offerteaanvraag uiterlijk 1 november 2013 een offerte uit te brengen voor de levering van forensische zorg in een strafrechtelijk kader (verder te noemen forensische zorg) in De planning van het inkoopproces 2014 is beschreven in hoofdstuk 8. Deze offerteaanvraag is bestemd voor: Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz); instellingen voor Verslavingszorg (VZ); instellingen voor Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VG); niet-justitiële Forensisch Psychiatrische Centra (FPC); instellingen voor beschermd wonen (RIBW) en ambulante begeleiding. Voor de Forensische Psychiatrische Centra zijn aparte P&C handleidingen opgesteld voor Rijksinrichtingen en Particuliere inrichtingen. Deze zijn gepubliceerd op de website Inkoopdocumenten In tegenstelling tot vorig jaar is er dit jaar geen inkoopdocument gepubliceerd. De contouren van het inkoopbeleid voor de komende jaren zijn geschetst in het Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg welke recentelijk gepubliceerd is op de website In deze offerteaanvraag wordt ingegaan op de systematiek voor de inkoop forensische zorg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande aanbieders en nieuwe zorgaanbieders die toe willen treden tot de forensische zorg. Daarbij wordt ingegaan op de eisen die aan de offerte worden gesteld, de wijze van bepaling van het budget, de contractsvormen en andere praktische aspecten rondom het indienen van de offerte. Naast deze offerteaanvraag wordt de Handleiding Financiering en Registratie 2014 gepubliceerd waarin informatie is opgenomen over de bekostigingssystematiek, de indicatiestelling, de plaatsing, verantwoording en andere praktische informatie over facturatie en declaratie van de forensische zorg. 1.2 Categorieën zorgaanbieders In de offerteaanvraag wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën zorgaanbieders die enigszins van elkaar afwijkende procedures volgen in het kader van de zorginkoop Pagina 8 van 87

9 Bestaande aanbieders Uitgangspunt voor het budget 2014 is in principe de herschikking 2013, dit is echter geen garantiebudget. In hoofdstuk 4 vindt u meer informatie over deze procedure. Nieuwe zorgaanbieders en nieuwe initiatieven Offertes van nieuwe zorgaanbieders die nog geen contract hebben gesloten met DForZo en nieuwe initiatieven worden beoordeeld op behoeftestelling en kwaliteitseisen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de procedure voor nieuwe zorgaanbieders. Niet-justitiële FPC s Voor de niet-justitiële Forensisch Psychiatrische Centra gelden naast de eisen voor de productie die in het kader van de overige forensische zorg wordt geleverd, specifieke eisen voor de totstandkoming en verantwoording van de budgetafspraken voor de capaciteit voor tbs met dwangverpleging. Deze zijn in hoofdstuk 6 beschreven. 1.3 Bezuinigingen Zoals ook in het Inkoopplan forensische zorg van 2013 al was aangegeven, is de forensische zorg inmiddels geconfronteerd met een aantal forse taakstellingen dat onafwendbaar zal leiden tot (oplopende) bezuinigingen voor de komende jaren. Deze bezuinigingen raken zowel de tbs met dwangverpleging als de inkoop van de (overige) forensische zorg. Zoals u weet zullen de komende jaren drie tbs-klinieken worden gesloten. Deze sluiting heeft grote gevolgen voor patiënten en personeel van deze klinieken. Graag uw aandacht daarvoor en het verzoek om daar waar mogelijk voorrang te geven aan solliciterende medewerkers uit deze klinieken. In het kader van de capacitaire taakstelling is het noodzakelijk dat er een teruggang in de klinische capaciteit wordt gerealiseerd. Gelet daarop is het van belang de ingeslagen weg van verdere ambulantisering in uw offerte van 2014 vorm te geven. Buiten realisatie van pijplijn-capaciteit is klinische groeiuitgesloten. In het convenant Meerjarenovereenkomst forensische zorg is met de branchepartijen overeengekomen dat een efficiencykorting wordt doorgevoerd. Dit betreft voor 2014 een efficiencykorting van 4,5% welke van toepassing is op de totale inkoopafspraak. 1.4 Wijzigingen in het inkoopbeleid De zorginkoop 2014 kent ten opzichte van 2013 enkele wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn: Voor bestaande aanbieders wordt het uitgangspunt voor het budget 2014 gevormd door het herschikkingsbudget 2013 waar de bezuinigingen nog in moeten worden meegenomen. Zorgaanbieders dienen rekening te houden met een verlaging van het beschikbare budget. Het budget herschikking 2013 is geen garantiebudget. Een tweede verschil met voorgaande jaren is dat budget dat is toegevoegd bij de herschikking 2013 en niet gerealiseerd is eind 2013 niet zal worden meegenomen in de bepaling van het startbudget 2014 met als uitgangspunt de initiële afspraak Zorgaanbieders waarop deze regeling van toepassing is zijn hierover geïnformeerd in de bevestigingsbrief van de herschikking. Voor bestaande aanbieders is in 2014 vanwege de bezuinigingen geen separate groei mogelijk met uitzondering van reeds toegekende initiatieven zoals Pagina 9 van 87

10 capaciteitsuitbreiding waarvoor eerder een toelating is afgegeven (Pijplijncapaciteit) en met uitzondering van initiatieven ten behoeve van de doorstroom. Het is voor bestaande aanbieders wel mogelijk om binnen de eerder gemaakte afspraken en budget een substitutievoorstel te doen van zwaardere naar lichtere vormen van forensische zorg. Reguliere groeiverzoeken zullen niet worden gehonoreerd. De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek voor de forensische zorg wordt in 2014 voortgezet. Dit betreft de registratie, validatie en facturatie van de DBBC voor de behandelzorg al dan niet met verblijf. Voor de groep patiënten met beschermd wonen, verblijf voor verstandelijke gehandicapten (met uitzondering van de SGLVG(+) met behandeling) en patiënten met begeleiding betreft dit de overgang naar bekostiging in ZZP s en extramurale AWBZ-parameters. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de marktmeester van de forensische zorg, heeft besloten tot de invoering van zeven verblijfsintensiteiten in de forensische zorg, conform het aantal verblijfsintensiteiten in de reguliere GGz. De NZa beoogt hiermee de aansluiting van de forensische zorg op de reguliere zorg te verbeteren. De invoering van de zeven verblijfsintensiteiten in de forensische zorg zal per 1 januari 2014 plaatsvinden. DForZo vraagt aanbieders in dit kader om inzicht te verschaffen in de wijziging aangaande de verblijfsintensiteiten middels het invullen van een conversietabel. De Nza heeft voor 2014 nieuwe maximum DBBC tarieven vastgesteld. Om binnen het kader te kunnen blijven van het afgesloten convenant heeft DForZo deze tarieven aangepast. Het met de branchepartijen overeengekomen convenant geeft namelijk de budgettaire kaders aan waarbinnen de forensische zorg wordt bekostigd de komende jaren. In de DBBC sheets zijn de aangepaste tarieven opgenomen. Het staat u vrij om een lager tarief te offreren. Hoger is gezien bovenstaande niet mogelijk. DForZo heeft besloten het percentage met betrekking tot het voorschot voor 2014 te verlagen naar 40% van de waarde van de productieafspraak voor 2014 in DBBC s. De bevoorschotting van de ZZP s en extramurale AWBZ parameters wijzigt in 2014 niet. In de Handleiding Financiering en Registratie vindt u meer informatie over de bekostiging van de forensische zorg. Nieuw in het inkoopproces is dat DForZo voor de inkoop 2014 gebruik gaat maken van een online applicatie, Forensische Zorg Applicatie (FORZA). FORZA is een instrument om administratieve lasten te verlichten, het proces te versnellen, maar ook beter herkenbaar te maken voor iedere (potentiële) zorgaanbieder. Deze tool vormt een verdere professionalisering van het inkoopproces waarbij het inkoopproces transparanter wordt voor DForZo en de zorgaanbieder. Bestaande en nieuwe zorgaanbieders moeten voor de zorginkoop 2014 de offerte indienen met een productievoorstel in DBBC s en/of ZZP s en daarnaast in budgetparameters. Bestaande zorgaanbieders dienen het productievoorstel in DBBC en ZZP inhoudelijk te onderbouwen (zie tevens hoofdstuk 4). Een offerte in budgetparameters wordt in 2014 gezien als schaduwofferte en speelt een rol bij de afrekening van de geleverde zorg in Hierbij geldt voor alle productieafspraken (budgetparameters, DBBC en ZZP) dat overproductie zonder toestemming vooraf van de zorginkoper niet is toegestaan en derhalve niet zal worden gehonoreerd. In 2014 vervalt het verschil tussen een regulier en een licht contract. DForZo sluit alleen nog reguliere contracten af, hetgeen tevens gevolgen heeft voor de aanlevering van prestatie-indicatoren, hierover vindt u in hoofdstuk 2 meer informatie. In hoofdstuk 7 vindt u meer informatie over de contracten in de forensische zorg. Pagina 10 van 87

11 Het invoeren van een budgetkorting voor het niet aanleveren van gegevens ten behoeve van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie (zie 5.3.3) en het niet tijdig vullen van RePad (inclusief patiëntenstromen). DForZo organiseert op 3 oktober 2013 een informatiebijeenkomst ter toelichting op de inkoop forensische zorg 2014 en de bijbehorende inkoopdocumenten. Zie voor informatie over de locatie, tijdstip en aanmeldingsprocedure in hoofdstuk 8 van deze offerteaanvraag. Pagina 11 van 87

12 2 Speerpunten en ontwikkelingen in de forensische zorg In dit hoofdstuk van het inkoopplan 2014 zal worden ingegaan op de speerpunten en ontwikkelingen binnen de forensische zorg. Van grote invloed hierop zijn de bezuinigingen welke DJI breed gerealiseerd moeten worden. De taakstellingopdrachten van het ministerie van VenJ enerzijds en de verminderde instroom binnen de tbs anderzijds, hebben tot gevolg dat er keuzes gemaakt moeten worden. Om zowel tot een vermindering van de kosten te komen als het forensisch zorgveld toekomstbestendig te houden, heeft het ministerie van VenJ met GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een meerjarenovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst, welke van 2013 tot 2017 loopt, bevat onder andere afspraken over het bevorderen van de kwaliteit van de forensische zorg. Dit sluit aan bij het streven van de Directie Forensische Zorg (DForZo) om steeds meer op basis van kwaliteit zorg in te kopen. Daarnaast zijn er in de meerjarenovereenkomst afspraken gemaakt over het bevorderen van de in- en doorstroom binnen de forensische zorg en de uitstroom naar de reguliere zorg. Een voorbeeld hiervan is de afspraak om de gemiddelde behandelduur van de tbs maatregel te verkorten naar acht jaar. Daarnaast wordt ingezet op de aansluiting van de forensische zorg op de reguliere zorg, welke nog niet altijd optimaal verloopt. Deze afspraken hebben tevens gevolgen voor de overige forensische zorg, wanneer de gemiddelde behandelduur binnen de tbs wordt teruggedrongen naar acht jaar, zal er sneller geresocialiseerd gaan worden naar overige forensische zorg. De nog in te voeren Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) hebben tot gezamenlijk doel om de aansluiting van forensische op reguliere zorg te verbeteren. Het ministerie van VenJ en het ministerie van VWS hebben de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) gevraagd om te onderzoeken wat nodig is om beiden wetten succesvol in te voeren. In mei 2013 is het rapport van de RVZ verschenen. De RVZ geeft in haar rapport aan dat de WvGGZ de afstand tussen forensische en reguliere zorg zal verkleinen. De WvGGZ biedt meer mogelijkheden om delictplegers naar de ggz te verwijzen en biedt de ggz meer kansen om delictplegers en zorgmijders zorg te bieden. De RVZ beschrijft in haar rapport een flinke groep patiënten waarvan het in de toekomst in toenemende mate op toeval zal berusten of zij in de reguliere zorg of in de forensische zorg zal verblijven. Het rapport bevat onder andere de aanbeveling om zorg patiëntvolgend te laten zijn en niet afhankelijk van de aanwezigheid van een civielrechtelijk of strafrechtelijk kader. Het ministerie van VenJ en het ministerie van VWS nemen de aanbevelingen van de RVZ ter harte. Er is onder andere een pilot gestart om te komen tot een vermindering van de administratieve lasten ten behoeve van de versoepeling van de overgang van forensische zorg naar reguliere zorg. Daarnaast wordt ook bezien of gekomen kan worden tot een gemeenschappelijke indicatiestelling voor zowel forensische als reguliere zorg. Tevens heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de marktmeester van de forensische zorg, besloten om over te gaan tot de invoering van zeven verblijfsintensiteiten in de forensische zorg, conform het aantal verblijfsintensiteiten in de reguliere ggz. De NZa beoogt hiermee de aansluiting van de forensische zorg op de reguliere zorg te verbeteren. De invoering van de zeven verblijfsintensiteiten in de forensische zorg zal per 1 januari 2014 plaatsvinden. Voor de Directie Forensische Zorg (DForZo) is de spoedige invoering van de zeven verblijfsintensiteiten een uitdaging welke vraagt om aanpassingen in het stelsel voor Pagina 12 van 87

13 wat betreft indicatiestelling, inkoop, facturatie en ICT systemen. DForZo vertrouwt bij deze wijziging van het stelsel op de medewerking en het begrip van de zorgaanbieders en andere ketenpartners. 2.1 Beleidsspeerpunten Door de uitvoering van forensische zorg binnen een strafrechtelijk kader streeft het ministerie van VenJ er naar recidive te verminderen. Om deze vermindering van recidive te bewerkstelligen, is een aantal daarmee samenhangende doelstellingen geformuleerd waar het beleid zich op richt: 1 Voldoende capaciteit van zorg; 2 de juiste patiënt op de juiste plek; 3 kwalitatief goede forensische zorg; 4 verantwoorde in- door- en uitstroom bevorderen; 5 goede aansluiting van forensische zorg op de reguliere zorg. Deze doelstellingen zullen hieronder (kort) worden toegelicht. 1 Voldoende capaciteit van zorg Plaatsing van een patiënt met een forensische zorgtitel dient tijdig (dat wil zeggen aansluitend aan het strafproces) te gebeuren. Hierbij is het van belang dat er voldoende capaciteit van forensische zorg voor handen is. Het ontstaan van wachtlijsten voor forensische zorg wordt dan ook nauwlettend gemonitord. In de voorgaande jaren was er sprake van een toenemend budget dat kon worden aangewend voor het inkopen van zorg. Echter, bij de inkoop van 2014 heeft DForZo te maken met bezuinigingen en is er geen budget voor handen voor groei van de capaciteit. Om tijdige plaatsingen toch zoveel mogelijk te realiseren, wordt een beroep gedaan op alle partners betrokken bij indicatiestelling, plaatsing en levering van forensische zorg. Dit komt onder andere tot uiting in de initiatieven om indoor- en uitstroom verantwoord te bevorderen. 2 De juiste patiënt op het juiste bed Niet alleen voldoende capaciteit van forensische zorg is van belang, maar ook de passendheid van de zorg. DForZo wil vanuit haar rol als uitvoerend ketenregisseur bijdragen aan het streven om iedere forensische patiënt tijdig op de juiste plek te plaatsen. Bij het bepalen van het meest passende niveau van zorg en beveiliging, speelt indicatiestelling een belangrijke rol. In het proces van indicatiestelling wordt (onder andere) het meest passende DBBC beveiligingsniveau en de meest passende verblijfsintensiteit bepaald. Vervolgens wordt de patiënt geplaatst bij een gecontracteerde zorgaanbieder die de meest passende zorg kan bieden. 3 Kwalitatief goede forensische zorg Deze doelstelling en de wijze waarop DForZo hier een bijdrage aan wil leveren, zal uitgebreid aan bod komen in paragraaf Verantwoorde in- door- en uitstroom bevorderen Zoals in de reguliere zorg heeft DForZo in voorgaande jaren bij de inkoop van forensische zorg ingezet op substitutie van klinisch zorgaanbod naar ambulante behandeling. Bij de zorginkoop van 2014 wordt deze lijn voortgezet. In de periode wordt beoogd het aandeel ambulante zorg ten opzichte van de klinische zorg te vergroten en substitutie te realiseren van hoog-beveiligde naar laagbeveiligde klinische zorg. Hiertoe zal DForZo in 2014 met het veld bepalen welk deel van deze capaciteit kan worden gesubstitueerd. In de inkoop wordt gefaseerd toegewerkt naar het overeengekomen percentage te substitueren capaciteit. Pagina 13 van 87

14 Zorgaanbieders wordt gevraagd om waar mogelijk in plaats van hoger beveiligde en intensieve zorg de justitiabele een lichtere vorm van zorg en beveiliging te bieden (mits het gevaarsrisico dat toelaat). Voorbeelden daarbij zijn doorstroom van en FPK/FVK naar FPA/FVA; van FPA/FVA naar reguliere ggz of verslavingszorg of in algemene zin van klinische naar ambulante zorg. Daarvoor is het van belang dat zorgaanbieders afspraken maken gericht op doorstroom naar vervolgvoorzieningen in de keten. Een andere prikkel om de doorstroom te verbeteren is het inkopen van trajecten van forensische zorg waarbij de verantwoordelijkheid voor de doorstroom, eventueel over de grenzen van de eigen instelling heen, bij één zorgaanbieder ligt. DForZo onderzoekt de mogelijkheden om vanaf 2015 forensische zorgtrajecten in te kopen. Ten behoeve van resocialisatie en recidivevermindering is een gestage in- door- en uitstroom van patiënten van groot belang. In september 2013 is er een project gestart waarmee de in-, door-, en uitstroom bevorderd gaat worden. Hierbij zullen de verschillende ketenpartners (IFZ, 3RO, zorgaanbieders) nauw betrokken worden. De nieuwe zorginitiatieven (zie hoofdstuk 5) dienen als pilot voor dit project. 5 Goede aansluiting van forensische zorg op de reguliere zorg. Voor een toelichting op dit punt zie paragraaf 2.1.3Recidivevermindering/ketensamenwerking/continuïteit van zorg Prestatie-indicatoren Kwaliteit DForZo wil de inkoop van forensische zorg in toenemende mate gaan baseren op de kwaliteit van zorg. Hiermee sluit DForZo aan bij de recent gesloten Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg die het ministerie van VenJ heeft gesloten met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. In dit convenant wordt onder andere afgesproken om gezamenlijk de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en deze te verbeteren. Om inkoop op basis van kwaliteit van zorg mogelijk te maken, is er in samenspraak met het veld een aantal prestatie-indicatoren ontwikkeld. De prestatie-indicatoren zijn in te delen in twee verschillende sets: Prestatie-indicatoren doelmatigheid Deze indicatoren zijn louter van toepassing op de (niet-justitiële) FPC s met betrekking tot tenuitvoerlegging van tbs met dwangverpleging. Meer informatie vindt u in de onderstaande tabel en in het meerjarenbeleid inkoop forensische zorg (zie Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie (voorheen Zichtbare Zorg) Per 1 januari 2013 heeft DForZo de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie overgenomen van het project Zichtbare Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit heeft in nauwe samenwerking met GGZ Nederland plaatsgevonden. Voor de uitvraag van de prestatie-indicatoren heeft DForZo een dataportaal laten bouwen welke via bereikbaar is. Daarnaast is gestart met de inhoudelijke doorontwikkeling van de set prestatieindicatoren forensische psychiatrie door een werkgroep met inhoudsdeskundigen onder leiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). Deze doorontwikkelde prestatie-indicatoren worden naar verwachting in september 2013 opgeleverd en zullen per verslagjaar 2014 gaan gelden. Het registreren van de prestatie-indicatoren en de verantwoording in het dataportaal zijn verplicht voor alle zorgaanbieders. Deze verplichting staat opgenomen in het contract tussen de zorginstelling en DForZo. De resultaten op de Pagina 14 van 87

15 prestatie-indicatoren zijn onderwerp van gesprek tussen DForZo en de zorgaanbieder. Over verslagjaar 2013 (waarvan de verantwoording in 2014 plaatsvindt) zal een 0-meting worden gehouden. Vanaf verslagjaar 2014 zullen in samenspraak met het veld de normering worden bepaald en zullen er financiële consequenties worden verbonden aan de scores op de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Meer informatie over de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie vindt u op Set prestatieindicatoren Van toepassing op Wijze van aanlevering Tijdstip van aanlevering Prestatieindicatoren forensische psychiatrie (voorheen prestatieindicatoren Zichtbare Zorg) Alle overige forensische zorgaanbiede rs 1 FPC s en niet-justitiële FPK s Middels het dataportaal van DForZo op nl maart 2014 (over verslagjaar 2013) Publicatie van de rapportage na de zomer van 2014 op doelmatigheid Prestatieindicatoren (nietjustitiële) FPC s Berekening door DJI m.b.v. MITS Per 2014 aanlevering indicator risicotaxatie door de FPC s Per 2015 recidivecijfers middels analyses WODC DJI verzendt de resultaten naar de zorgaanbieders. De zorgaanbieders sturen voorafgaand aan het jaarverslaggesprek een schriftelijke toelichting op de resultaten. Bespreking in het jaarverslaggesprek. De indicatoren (risicotaxatie en recidive) die per 2014 (e.v.) beschikbaar komen worden door de fpc s of WODC gegenereerd. Bespreking in het jaarverslaggesprek ROM In 2011 hebben DForZo en GGZ Nederland samen het initiatief genomen om het Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg (KFZ) te starten. Het KFZ heeft tot doel de forensische zorg verder te verbeteren en de resultaten ervan zichtbaar te maken. Een van de projecten binnen KFZ betreft forensische ROM (Routine Outcome Monitoring). Het project heeft tot doel het instrumentarium t.b.v. forensisch ROM te bepalen, zodat de sectorale uitvoering ervan gestructureerd kan plaatsvinden. De projectgroep zal op 1 januari 2014 bekend maken wat de aangewezen risicotaxatieinstrumenten zijn. Deze risicotaxatie-instrumenten zullen vervolgens door DForZo verplicht worden gesteld om ROM mee uit te voeren. Hierbij zal tijd gegeven worden voor implementatie van het instrument. Naast de risicotaxatie wordt door de projectgroep ook bepaald welke generieke instrumenten m.b.t. functioneren en 1 Er wordt in 2014 geen onderscheid meer gemaakt tussen lichte en zware contracten, met als gevolg dat alle zorgaanbieders waarbij forensische zorg is ingekocht, de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie dienen aan te leveren. Pagina 15 van 87

16 gedrag in de sector aangewezen zijn. Ook hierbij geldt weer dat deze instrumenten, na een bepaalde overgangsperiode, verplicht zullen worden gesteld Recidivevermindering Forensische zorg is primair gericht op het voorkomen van recidive. Om de recidive inzichtelijk te maken, is er voor de tbs met dwangverpleging voor ex-tbsgestelden uitgestroomd vanaf 1974 een recidivemonitor beschikbaar. In 2011 heeft het ministerie van VenJ aan het WODC gevraagd om ook een recidivemonitor op te zetten voor de overige forensische zorg. De opdracht aan het WODC bevat zowel het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar het meten van recidive van als het opzetten van een structurele meting van de recidive vanaf De resultaten van de structurele meting worden vanaf 2016 verwacht. De recidivecijfers voor een deel van de forensische zorgtitels komen op basis van het haalbaarheidsonderzoek mogelijk eerder beschikbaar. De recidivemonitor van het WODC heeft betrekking op de strafrechtelijke recidive na beëindiging van de straf/maatregel. In het kader van de behandeling is informatie over eventueel hernieuwd justitiecontact tijdens de behandeling ook relevant, bijvoorbeeld voor het bijstellen van de behandeling. In de tweede helft van 2013 start DForZo in overleg met de 3RO, zorgaanbieders en de Justitiële Informatiedienst een pilot waarin onderzocht wordt of dergelijke informatie teruggekoppeld kan worden tijdens de behandeling en wat dit voor implicaties heeft voor de verschillende organisaties betrokken bij de justitiabelen. In 2014 wordt op basis van de bevindingen van de pilot bepaald in hoeverre structurele terugkoppeling zal worden vormgegeven Ketensamenwerking en continuïteit van zorg Om recidive te voorkomen, is continuïteit van zorg van groot belang. Dit betreft zowel goede doorstroom binnen de forensische zorgtitel als aansluiting op de reguliere zorg na het einde van de forensische zorgtitel. Voor veel forensische patiënten is de zorgbehoefte langer dan de duur van de forensische zorgtitel. Het is van belang om gedurende de behandeling in het kader van een forensische zorgtitel te starten met de voorbereiding van de resocialisatie van de patiënt. Het sociaal netwerk van de patiënt kan ondersteunend zijn bij de resocialisatie en de overgang naar de maatschappij. DForZo acht het dan ook van belang dat de zorgaanbieders waarbij zij forensische zorg inkoopt, oog hebben voor de rol van het sociaal netwerk van de patiënt. Aansluiting op de reguliere zorg is voor DForZo sinds de start van de inkoop van zorg in 2008 een belangrijk aandachtspunt. DForZo vraagt aanbieders in hun offerte op te nemen hoe zij zich inzetten om continuïteit van zorg te bevorderen. Hiertoe is een goede samenwerking met de keten essentieel. Om het belang van continuïteit van zorg te benadrukken en deze tevens inzichtelijk te maken, wordt continuïteit van zorg toegevoegd aan de set prestatie-indicatoren forensische psychiatrie welke in 2013 verder doorontwikkeld wordt Wetsvoorstel Forensische Zorg Het Wetsvoorstel forensische zorg wordt momenteel door de Eerste Kamer behandeld. Wanneer de wet in werking treedt, is op dit moment nog niet bekend. Zolang de Wet forensische zorg nog niet in werking is getreden, geldt het Interim besluit forensische zorg. Over de veranderingen die voortvloeien uit de implementatie van de wet, worden zorgaanbieders tijdig geïnformeerd. Pagina 16 van 87

17 2.1.6 IFZO In de gehele forensische keten wordt gebruik gemaakt van het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Ifzo ondersteunt het totale proces van forensische zorg; van indicatiestelling tot en met plaatsing bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De afdeling Inkoop van DForZo legt sinds augustus 2013 de ingekochte forensische zorg vast op het niveau van de zorgaanbieder. De ingekochte forensische zorg bevat de volgende contractkenmerken: Type plaatsing Verblijfssoort DBBC-hoofdgroep Zorgsetting Ambulante zorgvraag De zorgaanbieder onderhoudt per zorglocatie zelf het zorgaanbod en kan daarbij alleen kiezen uit de waardes die zijn vastgelegd als ingekochte forensische zorg bij de zorgaanbieder waar de locatie onder valt. Hiermee vervalt het fiatteren van lokaal onderhouden zorgaanbieder- en zorglocatie gegevens. Dit vergemakkelijkt het onderhoud, de zorgaanbieder hoeft geen vertaling meer te maken van het contract naar Ifzo. Pagina 17 van 87

18

19 3 Analyses en ontwikkelingen in forensische zorg Sinds 1 januari 2011 werkt een groot aantal bij DForZo gecontracteerde zorgaanbieders volgens de DBBC- en ZZP-systematiek. Dit houdt in dat, naast de oude, op budgetparameters gebaseerde, bekostigingssystematiek tevens zal worden gefactureerd in DBBC s. De productie op de ZZP s wordt vooralsnog naast de productie op budgetparameters geadministreerd. In 2012 is een stap gezet in het kader van de transitie van de oude bekostigingssystematiek naar de nieuwe financiering op basis van DBBC s en ZZP s binnen de forensische zorg. Hierbij is onder meer de DBBC-offerte centraal komen te staan. Dit houdt in dat de financiering op basis van de DBBC s plaats vindt, maar de afrekening vooralsnog op budgetparameters. In 2013 is een volgende stap gezet en is het transitiemodel van toepassing waardoor de DBBC omzet voor 5% meetelt in de afrekening van het jaar In de Inkoop 2014 zullen de DBBC offerte en ZZP offerte een nog prominentere rol krijgen en wordt het inkoopgesprek voornamelijk op basis van deze offertes gevoerd. Dit hoofdstuk biedt u, door middel van verschillende analyses, inzicht in de trends van de DBBC- en ZZP-systematiek over de afgelopen drie jaar. Door middel van de analyses wordt u tevens geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen. DForZo heeft voor de analyses over de toeleiding, en daarmee de vraag naar de forensische zorg, gebruik gemaakt van de gegevens uit Ifzo. De analyses zijn gebaseerd op gegevens uit de systemen Realisatie en Patiëntenstromen DForZo (RePad), Facturatie en Controlesysteem (FCS) en het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Deze gegevens zijn nog indicatieve gegevens en kunnen nog niet als absolute gegevens worden opgevat. De komende jaren zal het gebruik van Ifzo door de ketenpartners in de forensische zorg toenemen en daarmee stijgt ook de betrouwbaarheid van de gegevens. 3.1 Analyse DBBC s 2011, 2012 en Ontwikkeling DBBC-tarieven algemeen De NZa is verantwoordelijk voor het vaststellen van de DBBC-tarieven. In 2011 en 2012 spraken we respectievelijk over dummy-tarieven en niet-gereguleerde tarieven welke grotendeels zijn gebaseerd op de reguliere ggz. Voor het jaar 2013 zijn de productstructuur en tarieven opnieuw aangepast. Grote wijziging is het invoeren van aparte deelprestaties voor dagbesteding en FPT. Verder zijn de tarieven als maximum tarieven vastgesteld (i.p.v. punttarieven). Hierdoor is de zorgaanbieder in bepaalde mate vrij in het bepalen van de hoogte van de aan te bieden tarieven. In 2013 maakt de NHC integraal onderdeel uit van de DBBC tarieven. Wel is een overgangsperiode tot 2018 van toepassing en telt de NHC bij de daadwerkelijke afrekening voor 20% mee in Pagina 19 van 87

20 3.1.2 Analyse DBBC s op verblijfsoorten In onderstaande figuren wordt de verdeling van afspraken van de verblijfsoorten van de Overige Forensische Zorg(OFZ) in % weergegeven. Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Door een aanscherping in 2013 van de specificatie van alle beveiligingsniveaus heeft een verschuiving van de inkoopafspraken plaats gevonden van niveau 3 naar niveau 2 en van niveau 2 naar niveau 1. In de OFZ vindt geen inkoop plaats van beveiligingsniveau 4. Dit niveau is bedoeld voor Forensisch Psychiatrische Centra (FPC s). 3.2 Analyse per productgroep Hieronder volgt een overzicht met daarin opgenomen het aantal ingekochte productgroepen met betrekking tot de herschikking 2011 en 2012 en de afspraak Het overzicht laat het aantal te openen DBBC s zien voor de jaren 2011, 2012 en 2013 voor de OFZ. Dit betreft alle te openen DBBC s dus inclusief te openen DBBC s met verblijf. Dit betekent niet dat deze aantallen DBBC s ook daadwerkelijk worden gefactureerd. Opmerking vooraf: De juistheid en volledigheid van de inkoopafspraken, en de toetsing hiervan door DForZo, is in de loop van de jaren toegenomen. Enige terughoudendheid bij de interpretatie van de cijfers van 2011 en 2012 is dan ook op zijn plaats. Pagina 20 van 87

21 3.2.1 Alle DBBC s inclusief DBBC met verblijf Figuur 4 In 2012 waren nog groeimiddelen beschikbaar en is pijplijncapaciteit in gebruik genomen. Hierdoor zijn de aantallen DBBC s toegenomen is redelijk stabiel t.o.v Er is sprake van een lichte daling in de langdurige productgroepen en een lichte stijging in de kortdurende productgroepen. De productgroep aan een middel gebonden stoornissen blijft de meest voorkomende productgroep maar neemt wel met 11% af in Verhoudingsgewijs blijven de meest voorkomende langdurige productgroepen in de jaren stabiel. Zie figuur5. Figuur 5 Pagina 21 van 87

22 3.2.2 Alle DBBC s met verblijf (excl. ambulante DBBC s) Als alleen naar de aantallen verblijfs DBBC s wordt gekeken ontstaat het volgende beeld: Figuur6 Figuur 7 Ook bij de afspraken met alleen verblijf zien we dat de meest voorkomende productgroepen stabiel blijven. Alleen is bij de langdurige productgroepen met alleen verblijf de productgroep schizofrenie en andere psychotische stoornissen verhoudingsgewijs een grotere groep dan bij alle DBBC s ambulant en met verblijf zie figuur 5. Pagina 22 van 87

23 3.2.3 Alle ambulante DBBC s (DBBC s excl. DBBC s met verblijf) Afgesproken langdurige productgroepen OFZ alleen ambulant in percentage DBBC Diagnose Herschikking Herschikking Afspraak Aan een middel gebonden stoornissen 24% 27% 21% Persoonlijkheidsstoornissen 20% 18% 20% Problemen ivm misbruik of verwaarlozing 18% 19% 20% Restgroep diagnoses 15% 16% 15% Schizofrenie en andere psycho. stoornissen 7% 5% 5% Seksuele stoornissen 5% 5% 5% Stoornissen in de impulsbeheersing 7% 8% 8% Stoornissen in de kindertijd 3% 3% 5% Totaal 100% 100% 100% Figuur 8 Afgesproken productgroepen OFZ alleen ambulant in aantallen Verschil DBBC Diagnose Herschikking Herschikking Afspraak Aantal in % Behandeling kort % Diagnostiek % Indirect % Aan een middel gebonden stoornissen % Persoonlijkheidsstoornissen % Problemen ivm misbruik of verwaarlozing % Restgroep diagnoses % Schizofrenie en andere psychotische stoornissen % Seksuele stoornissen % Stoornissen in de impulsbeheersing % Stoornissen in de kindertijd % Totaal % Figuur 9 Ook bij de ambulante DBBC s is aan middel gebonden stoornissen de meest voorkomende productgroep in de afgelopen jaren. Pagina 23 van 87

24 3.2.4 Alle DBBC s (ambulant én met verblijf) verdeeld over de tijdranges Figuur 10 Uit bovenstaande figuur 12 blijkt dat tot 6000 minuten de meeste (82%) DBBCafspraken worden gemaakt. 18% van de afspraken heeft betrekking op DBBC s langer dan 6000 minuten. Voor DBBC geopend in 2013 is de dagbesteding niet meer onderdeel van de minutenranges en wordt de dagbesteding als aparte deelprestatie gefactureerd. Deze verschuiving is bij de OFZ echter niet te zien in de afspraak Alle DBBC s met alleen verblijf Figuur 11 Bij de DBBC s met verblijf zien we dat de duur van de DBBC s enigszins verschuift naar de hogere tijdranges. In het jaar 2011 zit 42% van de DBBC s met verblijf boven de 6000 minuten, in het jaar 2012 is dat gestegen naar 57% en in het jaar 2013 weer gedaald naar 46%. Zie figuur 13. Bij alleen de ambulante DBBC s zien we dat de meeste DBBC afspraken (92%) zijn gemaakt in de range tot 6000 minuten. Zie figuur 12. Pagina 24 van 87

25 Figuur Facturatie 2012 en afspraak 2013 Figuur 13 In bovenstaande figuur is de facturatie in aantal DBBC's van de langdurige productgroepen alleen met verblijf vergeleken met de afspraken en de indicatiestellingen. De facturatie en de herschikking 2012 komen grotendeels overeen. Bij de productgroep Aan een middel gebonden stoornissen is de indicatiestelling lager dan de afspraken en de facturatie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zorgaanbieders ondanks een specifieke indicatiestelling, na intake tot een ander ziektebeeld komen. Pagina 25 van 87

26 3.3 Analyse ZZP 2011, 2012 en Analyse ZZP-GGZ en ZZP-VG Begroot Realisatie jan-mei GGZ C ,5 4 GGZ C ,4 20 GGZ C GGZ C ,5 100 GGZ C GGZ C ,5 13 ZZP-RIBW Figuur Begroot Realisatie jan-mei VG VG VG VG VG VG VG ZZP-VG Figuur 15 Uit bovenstaande figuren blijkt dat in 2011 de realisatie hoger was dan de inkoopafspraken. In 2012 waren deze beter met elkaar in overeenstemming. Voor 2013 lijkt de realisatie iets achter te blijven, maar ervaring leert dat in het 2 e halfjaar de realisatie hoger is dan in het 1 e halfjaar. Overzicht van de bedden in % Herschikking Realisatie Herschikking Realisatie Extrapolatie Herschikking Realisatie Herschikking Realisatie Extrapolatie Herschikking Realisatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei GGZ C1 5% 2% 2% 0% 1% 1% 1% GGZ C2 12% 10% 7% 8% 4% 5% 5% GGZ C3 34% 40% 40% 40% 33% 39% 39% GGZ C4 28% 23% 24% 24% 31% 24% 24% GGZ C5 15% 22% 23% 25% 26% 27% 27% GGZ C6 5% 3% 4% 4% 4% 3% 3% Figuur 16 Pagina 26 van 87

27 Herschikking Realisatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei VG1 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% VG2 2% 7% 1% 0% 0% 0% 0% VG3 2% 4% 3% 3% 2% 2% 2% VG4 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% VG5 0% 0% 1% 2% 1% 2% 3% VG6 9% 18% 11% 12% 11% 18% 20% VG7 81% 64% 79% 80% 82% 75% 72% Figuur 17 Op VG7 worden de meeste inkoopafspraken gemaakt. De duurdere ZZP s zijn toegenomen. Bij de inkoop van 2014 zal hier nadrukkelijker naar worden gekeken. 3.4 Ontwikkelingen 2014 en verder Ontwikkelingen DBBC In 2014 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar zorg ingekocht op basis van DBBC s. De basis hiervoor is de DBBC-productstructuur Voor de DBBC s geldt in 2014 het volgende: De Nza heeft voor 2014 nieuwe maximum DBBC tarieven vastgesteld. Om binnen het kader te kunnen blijven van het afgesloten convenant heeft DForZo deze tarieven aangepast. Het met de branchepartijen overeengekomen convenant geeft namelijk de budgettaire kaders aan waarbinnen de forensische zorg wordt bekostigd de komende jaren. In de DBBC sheets zijn de aangepaste tarieven opgenomen. Het staat u vrij om een lager tarief te offreren. Hoger is gezien bovenstaande niet mogelijk. De systematiek van bevoorschotting zal wijzigen. De DBBC offerte vormt de basis voor inkoop en financiering (registratie, validatie en facturatie) van forensische zorg. Ter ondersteuning van de inkoop op basis van DBBC s en het inkoopgesprek is de Profielengids DBBC 2014 opgesteld. De vangnetconstructie (transitiemodel) is voor het 2 e jaar van toepassing. De percentages zijn identiek aan Zie ook de beleidsregel van de NZa. De materiële beveiliging is vanaf 2013 opgenomen in de DBBC s en zal tot uitdrukking komen in de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Tot 2018 is een overgangsregeling van toepassing. In 2014 maakt de NHC 30% uit van de bekostiging van de kaptitaallasten en de oude systematiek nog voor 70%. (Zie hiervoor de beleidsregel van de NZa). Door de bezuinigingen zal een korting (al dan niet generiek) op de tarieven en het volume van de afspraak worden toegepast. De verblijfsmatrix is gewijzigd. De NZa heeft voor 2014 het aantal van 7 verblijfsintensiteiten vastgesteld, in de plaats van de huidige drie intensiteiten. In de Offerteaanvraag 2014 leest u welke uitgangspunten DForZo hierbij hanteert. Pagina 27 van 87

28 Voor alle productieafspraken (budgetparameters, DBBC en ZZP) geldt dat overproductie zonder toestemming vooraf van de zorginkoper niet is toegestaan en derhalve niet zal worden gehonoreerd Ontwikkelingen ZZP In 2013 heeft de NZa besloten de ZZP schaduwadministratie ook in 2014 te handhaven. In 2014 verandert er dus niets m.b.t. het inkopen en afrekenen van de ZZP s. Afrekening blijft plaats vinden op basis van de budgetparameters. Pas in 2015 wordt de schaduwadministratie omgezet naar daadwerkelijke bekostiging. 3.5 Analyse budgetparameters 2011, 2012 en 2013 Voor de inkoop 2014 zal het vertrekpunt zijn dat DForZo op basis van DBBC s en ZZP s zal inkopen. Echter gelet op het feit dat de realisatie in DBBC s en ZZP s niet één op één is te herleiden naar de oude budgetparameters, volgt hieronder een uiteenzetting van hetgeen is ingekocht versus de realisatie in 2011, 2012 en de eerste vijf maanden van Onderstaande overzichten hebben alleen betrekking op budgetparameters. Alle cijfers over 2013 beslaan de periode januari t/m mei en komen uit RePad. Ook de cijfers over de realisatie 2011 en 2012 zijn gebaseerd op RePad Afspraak versus realisatie en extrapolatie 2013 Hieronder volgt een overzicht van de ingekochte capaciteit overige forensische zorg exclusief JVZ, FZG en tbs met dwangverpleging. De overzichten gaan over de herschikking en realisatie 2011 en 2012, afspraak en realisatie over de eerste vijf maanden van 2013 en de extrapolatie van Herschikkincalculatischikkinlisatie Na- Her- Rea- Extra- Begroot Realisatie polatie jan-mei jan-mei FPK FPA FVK/FVA Verslaving Regulier GGZ SGLVG+ (behandeling) (SGL)VG RIBW Totaal Figuur 18 Pagina 28 van 87

29 Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie jan-mei FZG FPK FZG FPA FZG RIBW Totaal Figuur 19 Extrapolatie Uit de bovenstaande figuren is op te maken dat er sprake is van een duidelijke toename bij de RIBW afspraken. DForZo heeft hier meer ingekocht ter bevordering van de doorstroom in de keten. De overproductie bij de reguliere FPA wordt grotendeels gecompenseerd door de onderproductie bij de FZG-FPA capaciteit. De realisatie blijft achter bij de productieafspraken en dat is opmerkelijk gezien de druk op de forensische zorgketen Inkoop 2011, 2012 en 2013 Ambulante segmenten Onderstaande figuur toont het aantal ingekochte ambulante segmenten met betrekking tot de herschikking en realisatie van 2011 en 2012, afspraak 2013, de realisatie over de eerste vijf maanden van 2013 en de extrapolatie naar heel Onderstaande gegevens bestaan deels uit uren en deels uit deeltijd (per cliënt per contact). De cijfers zijn inclusief ambulante zorg geleverd in een Penitentiaire Inrichting. De onderstaande cijfers zijn exclusief de JVZ-aanbesteding. aantal contacten Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Regulier Verslavingszorg Forensische zorg in Figuur Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei jan-mei Regulier Verslavingszorg Forensische zorg Figuur Pagina 29 van 87

30 Aantal contacten Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Versl. Zorg (deeltijd) FZ (deeltijd) in Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Versl. Zorg (deeltijd) , , ,00 FZ (deeltijd) Figuur , , ,00 In bovenstaand figuur komt de stijging in afspraak regulier en forensische zorg naar voren. Dit beeld komt ook terug in realisatie. De realisatie verslavingszorg deeltijd blijft achter, terwijl de afspraken zijn gestegen Inkoop 2011, 2012 en 2013 Begeleiding/begeleiding VG Hieronder volgt een aantal overzichten met ingekochte uren begeleiding en begeleiding VG met betrekking tot de herschikking 2011 en 2012, realisatie 2011 en 2012, afspraak 2013 en realisatie in januari t/m mei 2013 en de extrapolatie naar heel Het gehele overzicht is in uren weergegeven. De cijfers zijn inclusief zorg in de PI en exclusief de aanbesteding JVZ aantal uren Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Begeleiding aantal dagdelen Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie 0 Dagbesteding VG in euro's Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Begeleiding Dagbesteding VG Figuur aantal uren Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Behandeling SGL(VG) Behandeling SGLVG in euro's Herschikking Nacalculatie Herschikking Realisatie Begroot Realisatie Extrapolatie jan-mei Behandeling SGL(VG) Behandeling SGLVG Figuur 23 Er is sprake van een toename in afspraken begeleiding en dagbesteding VG, de realisatie begeleiding blijft echter achter. De afspraken dagactiviteit zijn afgenomen, maar de realisatie is niet in die verhouding afgenomen. Er is sprake van een toename in Behandeling SGLVG, maar de realisatie blijft achter. Pagina 30 van 87

31 3.6 Conclusies voor inkoop forensische zorg 2014 De analyses op basis van de DBBC- en ZZP-productiegegevens zijn verbeterd t.o.v. vorig jaar maar geven nog geen accuraat beeld over de behoeftestelling voor het komend jaar aangezien pas vanaf 2011 en 2012 alle ketenpartners zijn aangesloten op de nieuwe financierings- en registratiesystemen in de forensische zorg. De analyse geeft wel een goed (transparant) beeld van de huidige stand van zaken van de invoering van de gewijzigde bekostigingssystematiek. In de DBBC-analyse is een begin gemaakt om de afspraken af te zetten tegen de facturatie. Na verloop van de tijd zal dit meer bruikbare informatie opleveren voor de inkoop van forensische zorg. DForZo heeft voor de analyses over de toeleiding en daarmee de vraag naar de forensische zorg gebruik gemaakt van de gegevens uit Ifzo. Deze gegevens zijn nog indicatieve gegevens en kunnen nog niet als absolute gegevens worden geïnterpreteerd. De komende jaren zal het gebruik van Ifzo door de ketenpartners in de forensische zorg nog meer toenemen en daarmee ook de betrouwbaarheid van de gegevens. In de offerteaanvraag voor 2014 wordt nog meer dan voorgaande jaren de nadruk gelegd op de bekostigingssystematiek in DBBC en ZZP. In de klinische zorg laten de geëxtrapoleerde productiecijfers op basis van de eerste vijf maanden van 2013 nog altijd een onderproductie zien op het totaal van de ingekochte klinische- en verblijfsbedden. DForZo streeft niet naar een realisatie van 100%. Dit is enerzijds niet haalbaar door frictiedagen die ontstaan in een periode van ontslag en opname van patiënten. Anderzijds zal altijd een bepaalde bandbreedte nodig zijn om een tijdige plaatsing van justitiabelen mogelijk te maken. De realisatie op de FPA op de reguliere en de FZG-aanbestedingscontracten gezamenlijk nuanceert het beeld van de overproductie op de FPA. De realisatiegegevens van de RIBW capaciteit blijft vooralsnog achter bij de verhoogde inkoopafspraken. De productiecijfers voor de ambulante zorg laten zien dat de ingezette groei van de laatste jaren, speerpunt van DForZo, wordt voortgezet. Extrapolatie van de productiegegevens over de eerste vijf maanden van 2013 laten nog een onderproductie zien. De analyse van de forensische zorg 2014 kent verschillende aandachtspunten in het gehele systeem van inkoop, indicatiestelling, plaatsing en facturatie. Het gaat hierbij om: De kwaliteit van de ingediende DBBC- en ZZP-offertes; de juiste aansluiting van indicatiestelling en plaatsing; de juiste aansluiting van plaatsing met facturatie; sturing op contractafspraken; optimaal ingeregelde systemen FCS, Ifzo, RePad. Door deze verdere optimalisatie binnen de forensische keten verwacht DForZo dat de analyses accurater en vollediger zullen worden. Pagina 31 van 87

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Forensische Zorg. Inkoop 2014

Forensische Zorg. Inkoop 2014 Forensische Zorg Inkoop 2014 3 oktober 2013 Inhoud Korte schets forensische zorg Offerte traject Inkoopgesprekken DBBC offerte/ ZZP offerte Financiering/ bekostiging Nieuwe initiatieven/ nieuwe aanbieders

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie 2014 20 september 2013 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Inkoopplan 2016 Forensische Zorg. Datum 14 augustus 2015 Status definitief

Inkoopplan 2016 Forensische Zorg. Datum 14 augustus 2015 Status definitief Inkoopplan 2016 Forensische Zorg Datum 14 augustus 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Inkoopplan 2015 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2014 Status Definitief

Inkoopplan 2015 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2014 Status Definitief Inkoopplan 2015 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.forensischezorg.nl

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2013. Datum 1 augustus 2012

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2013. Datum 1 augustus 2012 Offerteaanvraag Forensische Zorg 2013 Datum 1 augustus 2012 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Prestatie indicatoren In de Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 wordt op pagina 14 en 15 beschreven dat er over de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie gerapporteerd

Nadere informatie

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013 Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017 Datum 16 augustus 2013 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014

Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014 Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014 Weergave van de markt 2010-2013 januari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Totstandkoming marktscan

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële FPC's Versie 2 Datum 15 september 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Inkoopplan en offerteaanvraag PPC 2015 Forensische Zorg

Inkoopplan en offerteaanvraag PPC 2015 Forensische Zorg Inkoopplan en offerteaanvraag PPC 2015 Forensische Zorg Versie 1.2 Datum 6 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015 nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief In de Offerteaanvraag bij 2.3 'Nieuw initiatief ' staat: "Zorgaanbieders die in 2014 nog geen contract Overige Forensische Zorg hebben en graag in aanmerking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013

Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013 Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013 Weergave van de markt 2009-2012 september 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bronnen en methoden bij Marktscan Forensische zorg 2015

Bronnen en methoden bij Marktscan Forensische zorg 2015 Bronnen en methoden bij Marktscan Forensische zorg 2015 In deze bijlage beschrijft de NZa de belangrijkste gegevensbronnen. Ook geven wij bij enkele analyses een extra toelichting op de gebruikte methoden.

Nadere informatie

Offerteaanvraag PPC 2016 Forensische zorg. Datum 29-10-2015 Status definitief

Offerteaanvraag PPC 2016 Forensische zorg. Datum 29-10-2015 Status definitief Offerteaanvraag PPC 2016 Forensische zorg Datum 29-10-2015 Status definitief Inhoud Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Documenten 2016 5 1.3 Leeswijzer 5 2 Kaders inbestedingsrelatie/ inkoop 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Toelichting. DForZo C.P. Slippens

Toelichting. DForZo C.P. Slippens Toelichting DForZo C.P. Slippens Inleiding De volgende componenten aan bod: Verrekenbedrag Structureel voorschot Efficiencykorting 2 Verrekenbedrag 3 Inleiding Kosten versus liquiditeit 100% Budgetparameteromzet

Nadere informatie

Marktscan Forensische zorg 2015

Marktscan Forensische zorg 2015 Marktscan Forensische zorg 01 Marktscan Forensische zorg 1 Wat zijn de recente ontwikkelingen in de Nederlandse forensische zorg? Waar lopen betrokken partijen tegenaan? En hoe zou deze zorg nog beter

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere

Nadere informatie

Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012. Datum 1 juni 2011

Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012. Datum 1 juni 2011 Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012 Datum 1 juni 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Zorginkoop september 2016

Zorginkoop september 2016 Zorginkoop 2017 8 september 2016 Planning Onderdeel Tijd Deel I Indienen offerte Verdiepingsdiagnostiek Prestatie-indicatoren Verantwoording Controles 13.30 14.45 Pauze 14.45 15.15 Deel II Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012 Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop 2011 1 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Voorgenomen besluiten voor de forensische zorg in strafrechtelijk kader voor het jaar 2013. Augustus 2012 Inhoud Vooraf 4 Inleiding 5 Beleidsregels en nadere

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 3 september 2015

Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 3 september 2015 Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel

Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel Weergave van de markt 2008-2012 juni 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Totstandkoming marktscan 9

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2017

Handleiding Financiering & Registratie 2017 Handleiding Financiering & Registratie 2017 Overige Forensische Zorg en niet-justitiële FPC's Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Nadere informatie

Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011. Datum 18 juni 2010

Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011. Datum 18 juni 2010 Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011 Datum 18 juni 2010 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere inrichtingen. Datum 15 augustus 2011

Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere inrichtingen. Datum 15 augustus 2011 Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere inrichtingen Datum 15 augustus 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol Forensische Zorg 2011

Uitvoeringsprotocol Forensische Zorg 2011 Uitvoeringsprotocol Forensische Zorg 2011 Praktische handreiking werkwijze 2011 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 7 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 1. Forensische zorg 13 1.1 Wat is forensische zorg? 14

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control

Handleiding Planning & Control Handleiding Planning & Control Voor justitiële FPC's Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen () Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en

Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en Notitie Aan LS Datum Bijlage(n) 27 november 2014 Van Doorkiesnummer Rianne Kasander 033 4608960 Onderwerp Ons kenmerk werkgroep Continuïteit van Zorg door de (forensische) zorgketen Aanleiding Continuïteit

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING NR/FZ 0011 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0007 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0007 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015 TARIEFBESCHIKKING DBBC s, EN OVERIGE PRODUCTEN FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0007 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015 De Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW Bijlage 1 bij Care/GGZZVW/07/31c BELEIDSREGEL Loon- en materiële intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014 Nr 2, mei 2014 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014 Inhoud Invoer Wet forensische zorg uitgesteld Project IDU forensische zorg Doorstroming Werkwijze productieverantwoording 2013 Media-aandacht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013 Nr 1, februari 2013 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013 Inhoud Voorwoord Festival Forensische Zorg (FFZ) 2013 Kwaliteit Forensische Zorg: de krachten gebundeld Prestatie-indicatoren forensische

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Advies Forensische zorg

Advies Forensische zorg Advies Forensische zorg Productstructuur 2011 juli 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Hoofdpunten advies 7 Uitwerking onderdelen van advies 7 Wettelijk kader 7 Productstructuur en dummy prijzen

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie