P O C K E T B A S I S I N F O R M AT I E V O O R A P P A RT E M E N T S E I G E N A A R S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P O C K E T B A S I S I N F O R M AT I E V O O R A P P A RT E M E N T S E I G E N A A R S"

Transcriptie

1 P O C K E T B A S I S I N F O R M AT I E V O O R A P P A RT E M E N T S E I G E N A A R S g e b a s e e r d o p h e t M o d e l r e g l e m e n t j a n u a r i

2 Deze pocket is een initiatief van VVEplaats en wordt u aangeboden door: VVEplaats biedt structuur, organisatie en duidelijkheid aan VvE's en professionals. Wij leveren kwaliteit en werken servicegericht, onze kwaliteit wordt hoofdzakelijk door u bepaald! Voor meer informatie bezoekt u: of mailt u naar: KLIK OP HET LOGO VVEplaats verzorgt ook bouwkundige cursussen die 25% goedkoper zijn dan vergelijkbare cursussen De cursussen zijn bedoeld voor professionals en particulieren. Als niet bouwkundige is het soms moeilijk om bouwkundige termen en tekeningen te begrijpen, hierdoor kunt u moeite hebben om (goed) met een bouwkundige (architect, aannemer e.d) te communiceren. Middels onze cursussen bent u straks bekend met wetgeving, bouwkundige termen, bouwsystemen, bouwkundige tekeningen e.d. Bezoek onze website voor meer informatie en meld u aan voor de nieuwsbrief cursussen. VVEplaats kan ondanks haar zorg, aandacht en inspanning niet garanderen dat deze pocket gevrijwaard is van onjuist- en/of onvolledigheden en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade(s). VVEplaats versie 1.92b Wilt u uw logo/bedrijf hierboven toevoegen of meer adverteerruimte in deze pocket? mail dan naar: (slim & doelgericht adverteren)

3 Voorwoord Wellicht heeft u weleens van de Vereniging van Eigenaars (VvE) gehoord, bent u aan het overwegen om een appartement te kopen of bent u al eigenaar van een appartement. Als u een woning koopt waarop appartementsrecht van toepassing is, krijgt u met (financiële) verplichtingen en verantwoordelijkheden te maken. Uit de praktijk blijkt dat niet elke appartementseigenaar weet hoe een VvE functioneert. Wat is een VvE, wat doet een VvE, zijn vragen die niet elke appartementseigenaar kan beantwoorden. Als appartementseigenaar krijgt u met juridische documenten (splitsingsakte, Modelreglement e.d.) te maken, die zich over het algemeen moeilijk laten lezen. Om u het wat makkelijker te maken heeft VVEplaats deze pocket geschreven, opdat u met een kleine (lees)inspanning op de hoogte bent van het functioneren van een VvE. VVEplaats wil duidelijkheid bieden aan (toekomstige) appartementseigenaars en VvE informatie verstrekken aan iedereen die enige kennis van VvE s op wil doen. Deze pocket is geschreven op basis van het Modelreglement januari 1992 (er is ook een pocket beschikbaar op basis van het Modelreglement 2006). In de splitsingsakte van uw (toekomstige) appartementencomplex staat vermeld welk Modelreglement van toepassing is. VVEplaats is een jonge onderneming (eenmanszaak) die graag iets voor (toekomstige) appartementseigenaars en professionals wil betekenen. VVEplaats wilt u op tijd informeren over het functioneren van een VvE, zodat u later (als u het appartement gekocht heeft) niet voor verrassingen komt te staan. VVEplaats levert pockets en draaiboeken (FACCO 1.0) en heeft de intentie haar diensten en producten in de nabije toekomst uit te gaan breiden. VVEplaats heeft de volgende doelen voor ogen: 1. Het informeren van (toekomstige) appartementseigenaars over het functioneren van een VvE, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. 2. Het creëren van een plaats waar appartementseigenaars, VvE s en professionals samen komen. 3. Het bevorderen van de samenwerking tussen VvE s en professionals en tevredenheid bij alle partijen. Deze doelen zijn onderdeel van een missie die VVEplaats heeft namelijk: Het waarborgen van een behaaglijk en zorgeloos wooncomfort voor bewoners tegen betaalbare woonlasten Voor meer VvE informatie en voor aanmelding voor de gratis nieuwsbrief gaat u naar: Met vriendelijke groet, Hendrik Timmer (oprichter VVEplaats) 01

4 Inhoudsopgave Voorwoord Wanneer ontstaat een Vereniging van Eigenaars (VvE)? De Algemene Ledenvergadering (ALV) Minimaal te bespreken onderwerpen tijdens de vergadering Het (dagelijks) bestuur Functieomschrijvingen van de voorzitter, penningmeester en secretaris Commissies binnen de VvE De conditiemeting van een gebouw Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Alleen een MJOP op laten stellen is niet genoeg Een slapende VvE De VvE-beheerder Goed om te weten 10 tips voor VvE-bestuurders

5 Wanneer ontstaat een Vereniging van Eigenaars (VvE)? De Vereniging van Eigenaars ontstaat op het moment dat er appartementsrecht van toepassing is verklaard. Iedere appartementseigenaar wordt automatisch lid van de VvE. De VvE heeft als doel (en is daartoe verplicht) het gebouw te beheren en te onderhouden. De appartementseigenaars zijn gezamenlijk verplicht bij te dragen in de schulden en kosten van het gebouwbeheer en -onderhoud. Alhoewel men bij een VvE voornamelijk aan appartementen(complexen) denkt, kan het ook voorkomen dat andere woningtypen (bijvoorbeeld een eengezinswoning) ook een eigen VvE hebben. De Algemene Ledenvergadering (ALV) De appartementseigenaars (leden) komen bijeen tijdens de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere besluiten genomen over het gebouwbeheer, onderhoud en de financiën. Volgens het Modelreglement dient er minimaal één maal per jaar vergaderd te worden (binnen 6 maanden na het afgelopen (boek)jaar). De vergadering kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien er voldoende stemmen zijn. In de splitsingsakte is vastgelegd hoeveel stemmen er per breukdeel (een appartement, berging, garage e.d.) maximaal uitgebracht mogen worden. De eigenaars van deze breukdelen mogen deze stemmen uitbrengen. In het Modelreglement wordt vermeld hoeveel stemmen er minimaal benodigd zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen. Afhankelijk van de situatie (aanpassing servicekosten, uitvoeren groot onderhoud e.d.) kan het minimaal aantal stemmen dat benodigd is verschillen. Over het algemeen kan gesteld worden dat appartementseigenaars met grote appartementen (in oppervlakte)/meerdere breukdelen meer stemmen uit mogen brengen. Indien er onvoldoende stemmen zijn, kan de vergadering geen rechtsgeldige besluiten nemen. In zo n situatie kan er een nieuwe (tweede) vergadering uitgeschreven worden. Deze tweede vergadering dient niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken, dan de eerste vergadering plaats te vinden. In deze tweede vergadering mogen rechtsgeldige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal stemmen. Dit betekent dat als er maar twee appartementseigenaars op komen dagen, zij belangrijke beslissingen mogen nemen. Indien de vergadering een rechtsgeldig besluit heeft genomen, moet elke appartementseigenaar zich hieraan conformeren. Minimaal te bespreken onderwerpen tijdens de vergadering (uitgaande van het feit dat er één vergadering per jaar plaats vindt) Vaststelling of er voldoende stemmen zijn voor het nemen van rechtsgeldige besluiten. Accordering van de notulen van de voorgaande vergadering. Jaarrekening- (exploitatierekening + balans) van het afgelopen boekjaar. Bijdrages (servicekosten en eventuele extra bijdrages) voor het aangevangen of komende jaar. Expolitatiebegroting voor het aangevangen of komende boekjaar. Decharge, hierbij wordt het bestuur niet meer verantwoordelijk gehouden voor het (financieel) gevoerde beleid. Onderhoud van het gebouw. 03

6 Het (dagelijks) bestuur Binnen een VvE is een bestuur actief, dit bestuur berust bij één of meerdere bestuurders. In de meeste situaties zijn bestuurders appartementseigenaars, welke gekozen worden door de vergadering. Bij voorkeur wordt er een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. Indien er zich onvoldoende personen verkiesbaar stellen, mogen de voorgaande functies ook door één persoon bekleed worden. Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen. Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal personen. Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en ziet erop toe dat genomen besluiten en regelgeving nageleefd en uitgevoerd worden. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de splitsingsakte/modelreglement. Bovendien is het bestuur gebonden aan de besluiten en de begroting die de vergadering heeft goedgekeurd. Het bestuur heeft daarnaast ook zelfstandige bevoegdheden om te handelen bij spoedeisende zaken. Wanneer het bestuur zijn bevoegdheden overschrijdt, de besluiten van de vergadering niet of niet goed uitvoert kan de vergadering het bestuur hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Functieomschrijvingen van de voorzitter, penningmeester en secretaris Regelmatig overwegen appartementseigenaars zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid, maar zien hier alsnog vanaf omdat ze niet precies weten wat de functie inhoudt. Dit is een gemiste kans, om deze tendens tegen te gaan heeft VVEplaats functieomschrijvingen toegevoegd. Houd rekening met het feit dat het algemene functieomschrijvingen zijn. De voorzitter (dit is niet de persoon die de ALV voorzit) Taakinhoud: Het leiden van bestuursvergaderingen. Het onderhouden van contacten met de (externe) beheerder en commissies. Een bindend element zijn in de VvE, toegankelijk voor vragen, klachten en problemen van appartementseigenaars. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Is bevoegd een vergadering bijeen te roepen. Kan bestuursleden en (externe) beheerder(s) ter verantwoording roepen over hun beslissingen, optreden en functioneren. Houdt toezicht op de bestuurlijke activiteiten. Kan bestuurs- en commissieleden bijeen roepen indien dit gewenst is en is bevoegd in te grijpen bij bestuursleden en commissies wanneer deze niet naar behoren functioneren. Zorgt ervoor dat (huishoudelijke) reglementen/statuten en de splitsingsakte worden nageleefd. Vormt samen met de penningmeester en de secretaris het bestuur. 04

7 De penningmeester (uitgaande van het feit dat het beheer is ondergebracht bij een (externe) beheerder en het bestuur eindverantwoordelijk is) Taakinhoud: Het accorderen en controleren van facturen. Houdt toezicht op de financiën (/bankrekeningen). Het bestuderen en controleren van offertes, begrotingen en exploitatierekeningen. Het onderhouden van contacten met de (externe) beheerder en commissies. Het adviseren van bestuursleden en appartementseigenaars m.b.t inkomsten en uitgaven. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Is bevoegd facturen en offertes te accorderen of af te keuren. Kan bestuursleden bijeen roepen indien dit gewenst is. Is bevoegd in te grijpen (bij de (externe) beheerder) wanneer er financieel iets verkeerd gaat. Zorgt ervoor dat financiële besluiten en verplichtingen worden nageleefd. Is verantwoordelijk voor de financiën. Vormt samen met de voorzitter en de secretaris het bestuur. De secretaris (uitgaande van het feit dat notulen en agenda's worden opgesteld door een (externe) beheerder) Taakinhoud: Het ondersteunen van de voorzitter, door bestuurs- of de algemene ledenvergaderingen voor te bereiden. Het vergaren van informatie. Het controleren van de notulen en agenda s. Het verspreiden van informatie aan bestuurs-, commissieleden en appartementseigenaars. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Kan bestuursleden bijeen roepen indien dit gewenst is. Is bevoegd informatie op te vragen en in te zien. Vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het bestuur. 05

8 Commissies binnen de VvE Binnen een VvE kunnen verschillende commissies actief zijn, hierbij moet u denken aan een technische, kascommissie of andere (project-) commisies. Deze commissies worden aangestuurd door het bestuur en mogen normaliter geen rechtsgeldige besluiten nemen zonder goedkeuring van het bestuur/de vergadering. De commissies kunnen los van elkaar functioneren, maar kunnen ook met elkaar samenwerken. Hieronder worden een aantal commissies toegelicht middels een korte functieomschrijving. De technische commissie (TC) De technische commissie houdt zich bezig met technische zaken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij wordt ingezet voor kleine klusjes (bijvoorbeeld het vervangen van lampen e.d.), dat zij wordt betrokken bij de contractvorming van een aannemer, of het gebouw inspecteert op gebreken. Zij adviseert het bestuur en appartementseigenaars op technisch gebied. De technische commissie is meestal bevoegd om alle ruimten (inclusief daken) te betreden. De projectcommissie (tijdelijk) Met projectcommissie wordt een tijdelijke commissie bedoeld die zich bezig houdt met tijdelijke projecten. Zodra het project afgerond is wordt de commissie opgeheven. Een voorbeeld van een projectcommissie is een entreecommissie, zij is betrokken bij de renovatie van de hoofdentree en doet onderzoek naar postkasten, intercomsystemen e.d. Zij adviseert het bestuur en appartementseigenaars bij projecten. De kascommissie (KC) Als er geen Raad van Commissarissen of accountant is aangesteld, dient de vergadering een kascommissie aan te stellen. Deze commissie dient uit minimaal twee leden te bestaan, die geen bestuurslid zijn. Zij controleert de jaarrekening en koppelt haar bevindingen terug aan het bestuur en de vergadering. De vergadering besluit op basis van haar bevinding of zij decharge verleent op het voorgaande boekjaar/aan het bestuur. De commissie is bevoegd om alle financiële stukken in te zien en hier vragen over te stellen. Het bestuur/(externe) beheerder is verplicht om eventuele vragen van deze commissie te beantwoorden. De feestcommissie (FC) De feestcommissie verbetert de onderlinge contacten van appartementseigenaars. Zij organiseert activiteiten, bijvoorbeeld een barbecue of een borrelavond. Indien dergelijke activiteiten plaatsvinden in gemeenschappelijke ruimten, is formeel gezien toestemming van de vergadering benodigd. 06

9 De conditiemeting van een gebouw Volgens het Modelreglement is de VvE niet verplicht een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te laten stellen, uiteraard is het wel aan te raden. Om een goed MJOP op te stellen is een conditiemeting (van het gebouw) benodigd, tenzij het een nieuw gebouw betreft. Over het algemeen wordt een conditiemeting uitgevoerd door een bedrijf, dat de gebouwcondite en levensverwachting van bouwdelen (kozijnen, daken, gevels, schilderwerken e.d.) in een rapport weergeeft. Op deze manier wordt per jaar inzichtelijk aan welk bouwdeel er onderhoud gepleegd moet worden. Houd rekening met het feit dat het rapport een (nauwkeurige) schatting is wanneer er onderhoud verwacht wordt. Dit betekent dat bouwdelen in werkelijkheid korter of langer mee kunnen gaan dan in het rapport weergegeven wordt. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Het MJOP wordt vaak door hetzelfde bedrijf opgesteld dat de conditiemeting heeft uitgevoerd. De MJOP gaat nog een stapje verder dan de conditiemeting, in het MJOP worden namelijk onderhoudskosten aan bouwdelen gekoppeld. Het MJOP is een overzicht waarop per jaar staat aangegeven welk onderhoud er verwacht wordt met de bijbehorende kosten. Met een goede MJOP kan een VvE duizenden euro's besparen, omdat onderhoud de grootste kostenpost van de VvE is. Een goede MJOP maakt optimaal gebruik van de levensduur van de bouwdelen/- materialen en voorkomt dat bouwdelen te vroeg worden vervangen. Alleen een MJOP op laten stellen is niet genoeg Als het MJOP opgesteld is moet een VvE gelden reserveren om toekomstig onderhoud te kunnen plegen. Echter, is het reserveren van gelden vaak het zorgenkindje van de VvE. De hoofdreden hiervoor is dat weinig appartementseigenaars op (extra) kosten zit te wachten. Desondanks is het goedkoper om periodiek onderhoud te plegen, dan helemaal geen onderhoud te plegen. Stelt u zich eens voor wat de gevolgen zijn als houten kozijnen tientallen jaren niet geschilderd worden, in het ergste scenario moeten alle kozijnen vervangen worden. Om het bovenstaande scenario te voorkomen heeft de overheid VvE s verplicht een reservefonds aan te leggen. Bestaande VvE s hadden tot 1 mei 2008 om een reservefonds aan te leggen. Voor nieuwe VvE s geldt sinds 1 mei 2005 dat zij over een reservefonds moeten beschikken. Sinds 1 juli 2011 hebben gemeenten de mogelijkheid een VvE-vergadering bijeen te roepen, toe te spreken en voorstellen te doen. Ook kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te laten stellen en uit te voeren. Een slapende VvE Er is sprake van een slapende VvE als deze niet actief is. Dit kan betekenen dat er geen vergaderingen gehouden worden en/of geen gelden gereserveerd worden voor beheer en onderhoud. Bij een slapende VvE is de kans groot dat er sprake is van achterstallig onderhoud, waardoor er hoge onderhoudskosten aan kunnen komen. Tevens kunnen gemeentes slapende VvE's hoge boetes opleggen, dus maak goede afwegingen voordat u een appartement koopt bij een slapende VvE. 07

10 De VvE-beheerder Bij een (groot) aantal VvE's is het VvE-beheer ondergebracht bij een externe beheerder (veelal een bedrijf). Deze beheerder kan diverse taken (administratie, boekhouding e.d.) voor een VvE verrichten. Indien appartementseigenaars deze taken zelf uitvoeren is er sprake van zelfbeheer. Tevens is een combinatie mogelijk van extern en zelfbeheer. Voorbeeldtaken die een (externe) beheerder voor een VvE zou kunnen verrichten: Bijhouden van de boekhouding (incasseren van gelden, opstellen jaarrekening). Opstellen van de exploitatiebegroting. Berekenen van (benodigde) servicekosten/extra bijdrages. Beheren van gelden/bankrekening(en). Opstellen van de agenda/uitnodiging voor de ALV. Voorzitten/notuleren van de ALV. Aanspreekpunt voor appartementseigenaars (voor klachten, suggesties). Opvragen en controleren van offertes bij/van bedrijven. Onderhandelen met en contracteren van bedrijven. Communiceren met het bestuur en appartementseigenaars. Conditiemeten van een gebouw en het opstellen van de MJOP. Controleren en toezicht houden op uitgevoerde werkzaamheden van bedrijven. Zoek een geschikte (externe) VvE-beheerder voor uw VvE In overleg met de beheerder kunnen de gewenste diensten/taken per VvE uitgebreid/beperkt worden. In Nederland zijn honderden externe beheerders actief, het is belangrijk dat uw VvE beheerd wordt door een beheerder die servicegericht werkt en betrouwbaar is, zoek een geschikte beheerder die goede kwaliteiten bezit en de benodigde diensten kan leveren. 08

11 Goed om te weten Wat zijn servicekosten? Vaak wordt det term servicekosten gebruikt, echter wordt er in het Modelreglemlent de term voorschotbijdragen gebruikt. Deze voorschotten betaalt u voor het beheer en het onderhoud van het gebouw en worden veelal maandelijks geïnd. Deze voorschotten komen bovenop uw hypotheek-, gemeente- en energielasten. Betaalt u geen of weinig voorschotten/servicekosten, controleer dan of u met een slapende VvE of met achterstallig onderhoud te maken heeft. Wat is het huishoudelijk reglement? Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de splitsingsakte/statuten. In dit reglement worden vaak 'leefregels' vermeld, tijden waarop geklust mag worden, rookverbod, uitstraling van het gebouw. Het reglement is ondergeschikt aan de splitsingsakte/statuten voor het geval er tegenstrijdigheden in mochten staan. Het reglement is pas rechtsgeldig als de vergadering (met voldoende stemmen) het reglement bekrachtigd heeft. Een VvE is overigens niet verplicht om een huishoudelijk reglement op te (laten) stellen. Ik wil graag een stenen of 'houten' vloer aanbrengen, moet ik hier toestemming voor vragen bij het bestuur? Voor het aanbrengen van dergelijke vloeren is toestemming benodigd van het bestuur. Het bestuur kan bijvoorbeeld eisen dat u aantoont dat uw vloer (al dan niet in combinatie met uw ondervloer) minimaal 10 db werend wordt uitgevoerd. Ik heb een betalingsachterstand en het bestuur heeft een deurwaarder/incassobureau ingeschakeld, kan dit zomaar? Een bestuur is niet altijd bevoegd om een deurwaarder/incassobureau in te schakelen. Om deze bevoegdheid te krijgen moet de vergadering haar toestemming geven. Hetzelfde geldt voor het kwijtschelden van schulden. Ik wil mijn appartement verhuren, moet ik hier toestemming voor vragen bij het bestuur? Er is geen toestemming van het bestuur of de vergadering benodigd. Wel dient er aan het bestuur een gedagtekende verklaring (in tweevoud) overhandigd te worden, waarin de huurder verklaart dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijke reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5: 128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op de huurder betrekking hebben, zal naleven. Ook als u het appartement zelf gaat bewonen, dient u deze gedagtekende verklaring aan het bestuur te overhandigen. Ik ben aangesloten bij een slapende VvE, hoe kan ik onze VvE weer actief maken? Een slapende VvE wakker maken begint met het opstellen van actiepunten en stellen van priorieiten (vergadering houden, aanstellen van een bestuur e.d.) Daarna informeert u medebewoners middels een brief, waarin u aangeeft wat er moet gebeuren (niet alle actiepunten vermelden, dit kan afschrikken) en waarom dit moet gebeuren. Mocht dit (na meerdere pogingen) geen effect hebben dan kunt u een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het activeren van een VvE. 09

12 10 tips voor VvE-bestuurders Bestuurslid van een VvE wordt u niet zomaar, ten eerste moet u zich verkiesbaar stellen tijdens de vergadering en ten tweede moet de vergadering u als bestuurslid kiezen. U stelt zich (waarschijnlijk) verkiesbaar omdat u zich verantwoordelijk/betrokken voelt en dat u iets voor de VvE wilt betekenen. Als ex-bestuurslid heb ik veel geleerd en meegemaakt. Ik wil bestuursleden de volgende tips meegeven: 1. Stel als bestuur duidelijke en haalbare doelen, wat wil het bestuur bereiken en hoe gaat dit bereikt worden? 2. Maak duidelijke afspraken met medebestuurders, wie doet wat en wanneer, wie is er bevoegd en verantwoordelijk, wat wordt er samen besloten? 3. Stel van tevoren vast wanneer de bestuursoverleggen plaatsvinden (bij voorkeur voor een heel jaar), zodat iedereen dit ruim van tevoren weet en kan inplannen. 4. Zoek geschikte bedrijven (externe beheerder, aannemers e.d.) die het bestuur/de VvE ontzorgen en maak duidelijke afspraken met deze bedrijven (ga er niet vanuit dat alles vanzelf goedkomt, leg afspraken schriftelijk vast). 5. Informeer appartementseigenaars middels nieuwsbrieven, internet, zodat ze niet verrast (kunnen) worden tijdens de (volgende) algemene ledenvergadering. 6. Wijk niet af van besluiten die door de algemene ledenvergadering genomen zijn. 7. Organiseer eens een leuk uitje of activiteit voor appartementseigenaars, hiermee bevordert u de contacten en zullen appartementseigenaars meer affiniteit bij de VvE krijgen. 8. Sluit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af, hiermee voorkomt u dat u als bestuurslid (prive) aansprakelijk wordt gesteld (tenzij u wanbeleid of misdrijven heeft gevoerd). 9. Als doelen niet behaald worden, stel deze doelen/plannen dan stapsgewijs bij, gooi niet alles 180º om. 10. Archiveer relevante communicatie met appartementseigenaars, bestuursleden, bedrijven e.d. 10

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM 1. Persoonlijke gegevens Naam: Geboorteplats: -od Beroep: Straat: Postcode: E-mailadres: -g./. /. Telefoon thuis: Adres te

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM, januari 2009 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Straat: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning. VvE Beheer

Meerjarenonderhoudsplanning. VvE Beheer Bouwkundig Onderzoek & Advies Projectbegeleiding Meerjarenonderhoudsplanning VvE Beheer Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij?... Organisatie & werkgebied... 1 2 Zoekt u een beheerder voor uw vereniging van

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom.

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. Regels binnen een VvE De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. De Vergadering bepaalt de structuur en het beleid van de vereniging.

Nadere informatie

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl ❶ Inhoud 1. Inhoud blz. 1 2. Introductie blz. 2 3. Pakketten en diensten blz. 3

Nadere informatie

Opening en welkom. Kleine VvE en t/m 10 appartementen. Nederland

Opening en welkom. Kleine VvE en t/m 10 appartementen. Nederland Opening en welkom Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Aantal woningen in Nederland Huur Woningcorporaties 2,4 mln Grote beleggers 0,2 mln Particuliere verhuurders 0,6 mln Koop Appartementen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking.

Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking. Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking. Gooi & Eemland VvE beheer en advies is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters van vastgoed. Vanuit

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk levert maatwerk www.vastgoedbeheertwente.nl Wat doet is de partij voor het beheren van uw. Met meer dan 10 jaar ervaring heeft hét specialisme in huis om het beheer optimaal en professioneel toe te passen.

Nadere informatie

Inleiding 01 Over VVEplaats 02 Inhoudsopgave 03-06

Inleiding 01 Over VVEplaats 02 Inhoudsopgave 03-06 Inleiding Een Vereniging van Eigenaren (VvE) beheren / besturen is geen sinecure. Uit de praktijk is gebleken dat een groot aantal VvE s slecht of helemaal niet functioneren, met als gevolg dat appartementseigenaren

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking.

Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking. Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking. Gooi & Eemland VvE beheer en advies is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters van vastgoed. Vanuit

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Sleutelbloemstraat 13. Arnhem

Sleutelbloemstraat 13. Arnhem Sleutelbloemstraat 13 te Arnhem Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Vóórdat u een appartement koopt...

Vóórdat u een appartement koopt... Vóórdat u een appartement koopt... 05 Inhoud Vóórdat u koopt, let op een aantal zaken Vóórdat u koopt, let op een aantal zaken 05 1. Bekijk splitsingsakte en splitsingsreglement 06 2. Vraag naar de Vereniging

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013

RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013 Amsterdam kantoor Displaystraat 23 1033 RZ Amsterdam postadres Postbus 199 1000 AD Amsterdam e-mail amsterdam@kalhorn.nl telefoon 020 208 99

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

eigenaar van een appartement

eigenaar van een appartement eigenaar van een appartement 2 eigenaar van een appartement Eigenaar van een appartement U bent eigenaar van een appartement en daarom bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering.

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering. t o p S n o o W el o v e g s i u h T ve-uitgave V e l a i c e p S 2014 december Vragen en antwoorden over wonen in een VvE-complex pagina 4 Wat wordt er besproken tijdens een VvE-vergadering pagina 6 Pilot

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Beste bewoner, Met vriendelijke groet, Ron Grillet. (voorzitter VVE)

Beste bewoner, Met vriendelijke groet, Ron Grillet. (voorzitter VVE) Beste bewoner, Voor u ligt een enquête over de VVE en zijn bestuur. Ik vraag u om ongeveer 15 minuten de tijd te nemen om deze enquête zorgvuldig door te nemen en in te vullen om zo het nieuwe bestuur

Nadere informatie

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Als eigenaar van een woning in een gebouw met meerdere eigenaren wilt u niks liever dan

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. Doelstelling: Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bevat nadere regelgeving op de statuten van stichting Namaste. Hierbij zijn zowel de wettelijke als statutaire

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

WIE IS DE BAAS IN DE VVE?

WIE IS DE BAAS IN DE VVE? WIE IS DE BAAS IN DE VVE? Klik om de titelstijl van het mw mr. Astrid Luijk-van Veldhuizen model te bewerken Juridische Dienst VvE Belang mw Carola Peters-van der Gouw Hoofdredacteur VvE Magazine Inhoud

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 1. BESTUUR 1.1. De benoeming, taken en werkwijzen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten. 1.2. De taken van de voorzitter zijn: o het coördineren van alle bestuurlijke activiteiten; o het

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. VvE - vergroting. VvE

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. VvE - vergroting. VvE Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen - vergroting Voor meer informatie kunt u vrijblijvend langskomen bij de Serviceorganisatie op de Apeldoornselaan 231 1 2 Slecht onderhoud: Slapende? U bent lid van een Vereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Van : VBC Notarissen - mr. J. Veenhof Datum : 29 september 2015 Betreft : Reactie op internetconsultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars

Van : VBC Notarissen - mr. J. Veenhof Datum : 29 september 2015 Betreft : Reactie op internetconsultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars Van : VBC Notarissen - mr. J. Veenhof Datum : 29 september 2015 Betreft : Reactie op internetconsultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars I. Inleiding 1. Op 31 juli 2015 is de internetconsultatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren De Oude Scheepswerf REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE

Vereniging van eigenaren De Oude Scheepswerf REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE Bevoegdheid appartementseigenaar Op grond van de wet (artikel 5:120 BW) is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de heer mr. H., notaris te M. Rapportnummer: 2011/285

Rapport. Rapport over een klacht over de heer mr. H., notaris te M. Rapportnummer: 2011/285 Rapport Rapport over een klacht over de heer mr. H., notaris te M. Rapportnummer: 2011/285 2 Datum: 30 september 2011 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zij als lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie