06 mei Jaarverslag Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel , Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo."

Transcriptie

1 Jaarverslag mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel , Fax

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo Inleiding Samenvatting Verantwoording Organisatie Bestuur Strategisch beleidsplan Management & Bestuurskantoor (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR Organisatie- en communicatie Onderwijs Wezenskenmerken openbaar onderwijs Instandhouding Het scholenbestand en voorzieningen Het leerlingenbestand Deelnamepercentage openbaar onderwijs Profilering Lokale educatieve agenda (LEA) Kenniscentrum Kwaliteit Kwaliteitszorgbeleid Klachtenregeling Inspectie Opbrengsten ICT Weer samen naar school (WSNS) Passend onderwijs Personeel en Organisatie Personeel en Organisatie Het personeelsbestand Vervanging Mobiliteit Verzuim Informatievoorziening en overleg Huisvesting en facilitaire zaken Aanvragen, afhandeling en planning voor het verslagjaar Nieuwbouw en renovatie Financiën Inleiding Financiële situatie per 31 december Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar Investeringen Financiële beleid Lijst met afkortingen Bijlagen Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag 2012 van stichting Proo (Bestuur Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe). Proo is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 8 gemeenten in de regio Noord- Veluwe. Dit betreft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 25 scholen voor het basisonderwijs. Ruim 300 personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan ongeveer 3000 leerlingen. Proo dankt zijn medewerkers van harte voor hun betrokkenheid en inzet. Alleen dankzij onze medewerkers kan Proo zijn doel, kwaliteitsonderwijs bieden aan de kinderen op onze scholen, bereiken. 1.1 Samenvatting In dit jaarverslag treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen gedurende het kalenderjaar 2012 van de Stichting Proo Noord-Veluwe. In de bijlage zijn school- of stichtingspecifieke gegevens en grafieken opgenomen. In dit jaarverslag zijn naast relevante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook de vergelijkende gegevens van voorgaande jaren opgenomen. In 2012 is hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw strategisch beleidsplan stichting Proo De hoofdthema s zijn een solide financiële basis, opbrengstgericht werken, informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en professionalisering. Daarnaast is er veel aandacht voor de kernwaarden van de stichting zijnde: professioneel, betrokken en vernieuwend. De bedrijfsvoering binnen Proo had volop de aandacht. Evenals voorgaande jaren heeft 2012 een negatief exploitatieresultaat. De negatieve financiële resultaten voor 2012 waren het gevolg van de reorganisatie en dotatie voor een sociaal plan. De omvang van het directeurenbestand is teruggebracht van 13,63 naar 6,85 FTE per 1 augustus Het personeelsbestand is ten gevolge van de reorganisatie per 1 augustus 2012 met circa 34 fte verminderd. Op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid heeft 2012 vooral in het teken gestaan van opbrengstgericht werken en het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan Het beleid voor passend onderwijs en leerlingen met talenten heeft verder vorm gekregen. Op het gebied van ICT zijn trainingen verzorgd voor alle leerkrachten en voor het gebruik van tablets en educatieve- en andere software. Op het gebied van huisvesting zijn in enkele gemeenten nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

4 1.2 Verantwoording Ministerie Vanuit het ministerie zijn voorschriften vastgesteld in de Regeling jaarverslag primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs waaraan een jaarverslag moet voldoen. Jaarlijks vóór 1 juli moet het verslag worden ingediend bij het ministerie. Dit jaarverslag bestaat uit: - een bestuursverslag, - een jaarrekening en - overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring. Regioraad De jaarlijkse procedure voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening is als volgt: a) Voor 1 maart Concept jaarrekening aangeboden (door administratiekantoor, gedeeltelijk). b) In maart Bespreking door bestuur. c) Voor 1 juni Aanbieding jaarrekening aan Regio Noord-Veluwe (RNV) d) In april Bespreking in ambtelijk overleg. e) Mei/juni Portefeuillehoudersoverleg RNV met stichting Proo f) Juni Goedkeuring jaarrekening door AB RNV Lid 2 van artikel 26 geeft aan dat, nadat goedkeuring door de regioraad is verkregen, het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt. Horizontale verantwoording In het kader van de externe verantwoording wordt het jaarverslag na vaststelling door het bestuur en de GMR geplaatst op de website van de stichting: In 2012 is geen samenvatting van het jaarverslag 2011 verspreid onder de medewerkers van de stichting, de medezeggenschapsraden, de ouders van de leerlingen en ander belanghebbenden maar is volstaan met een verwijzing naar de website, waarop het jaarverslag, exclusief bijlagen, is geplaatst. Verantwoording op schoolniveau De scholen doen jaarlijks op 2 momenten verslaglegging aan verschillende belanghebbenden in de vorm van: een onderwijskundig jaarverslag vóór de herfstvakantie over het voorafgaande schooljaar aan de omgeving van de school (publieksverslag) en een zakelijk jaarverslag vóór 1 april over het voorafgaande kalenderjaar aan het bestuur met het onderwijskundig jaarverslag als bijlage. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

5 2. Organisatie 2.1 Bestuur Het bestuur van de Stichting Proo is in 2012 het bevoegd gezag van 25 openbare basisscholen in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe met op 1 oktober leerlingen (3132 op 1 oktober 2011) en 322 personeelsleden (332 per 1 augustus 2011). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de Algemeen Directeur (AD) bijna volledig mandaat gegeven ten aanzien van de uitvoering van het beleid. In 2012 bestond het bestuur uit 8 leden die zijn benoemd door de regioraad van de Noord-Veluwe op voordracht van het bestuur of de GMR. Het bestuur heeft naast een functieverdeling de werkzaamheden ook verdeeld over portefeuillehouders. De bestuursleden hebben in 2012 geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. In de bijlage 2.1 is een overzicht van de bestuursleden met de verdeling van de portefeuilles opgenomen. Het bestuur heeft in het verslagjaar 2012 zeven keer vergaderd. Het bestuur streeft er naar dat in principe per 1 januari 2014 het model raad van toezicht / college van bestuur wordt ingevoerd. Het organisatieschema van Proo is opgenomen in bijlage Strategisch beleidsplan De doelen uit het vorige strategisch beleidsplan zijn verantwoord in het jaarverslag Om de ambities voor de komende zes jaar vast te leggen, is in 2012 gestart met activiteiten om een nieuw strategisch beleidsplan te realiseren voor de jaren Gelet op alle andere ontwikkelingen is het niet gelukt om in 2012 het plan voor die jaren vast te stellen. In 2013 zal het nieuwe strategisch beleidsplan, waarvoor in 2012 de basis is gelegd, worden vastgesteld voor de jaren Naast een beschrijving van de missie, visie en kernwaarden ligt de focus op de volgende hoofdthema's: - Opbrengstgericht werken - Professionalisering - Informatietechnologie - Bilinguaal onderwijs - Wereldburgerschap De gestelde doelen worden verder gespecificeerd en gefaseerd in de jaarplannen van stichting Proo. Daarnaast is het strategisch beleidsplan het kader voor de schoolplannen en jaarplannen van de scholen. 2.3 Management & Bestuurskantoor Het bestuur wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor adviseert over onderwijskundige zaken, personeelsbeleid en -beheer, huisvestingsbeleid, en ict. Het bestuurskantoor (BK) is op 1 september 2012 verhuisd van de Eisenhowerlaan 59 naar het gebouw van de GGD en regio Noord Veluwe aan het Oosteinde 17 te Harderwijk. De Stichting Proo heeft in het verslagjaar besloten om per 1 januari 2013 ook het volledig financieel beleid en de personele- en salarisadministratie uit te besteden aan OSG St Oedenrode. Een groot deel van de financiële administratie was in 2012 al uitbesteed. Op het bestuurskantoor werken in medewerkers met een totale werktijdfactor van 7,7 (in 2011: 8,8). In bijlage 2.3 is een overzicht van de medewerkers, hun functie en formatieomvang op Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

6 het bestuurskantoor opgenomen gedurende de afgelopen vijf jaren. In 2012 heeft het BK, evenals voorgaande jaren, twee stagiaires niveau 2 van ROC Landstede begeleid. 2.4 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR De medezeggenschap is op schoolniveau en op bovenschools niveau geregeld. De afzonderlijke basisscholen kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale schoolbelangen worden behartigd en waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. Er is ook een MR voor het bestuurskantoor. De directeur van de school heeft mandaat om met hen het overleg te voeren over schoolspecifieke zaken. Bovenschools zijn de scholen vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en is de Algemeen Directeur de gesprekspartner ten aanzien van het overleg over de bovenschoolse zaken en zaken die de organisatie betreffen. De GMR bestaat uit 12 personen met evenveel ouders als personeelsleden. In oktober 2012 zijn verkiezingen geweest voor 3 vacatures (2 personeel en 1 ouder). De GMR heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd (2011: 5 keer). Bijzondere onderwerpen waren het sociaal plan en de reorganisatie. De GMR heeft een eigen website onder de Proo website. In bijlage 2.4 is een overzicht van de samenstelling van de GMR eind Organisatie- en communicatie Organisatie en management Per 1 augustus 2012 zijn de 25 scholen ondergebracht in 7 clusters en is de directiestructuur veranderd van 17 directeuren naar 7 meerscholen directeuren met voor elke school een locatieleider. Samen geven zij vorm aan het onderwijskundig beleid en dragen zorg voor de uitvoering daarvan. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. De 7 meerscholen directeuren vormen samen met de Algemeen Directeur het Managementteam (MT). Het MT is in 2012 vaak bijeengeweest vanwege de strategische doelen voor de komende jaren, verdere implementatie van de reorganisatie en teamvorming. Er is gestart met een professionaliseringsslag op het gebied van onderwijskundig leiderschap onder leiding van externen. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd voor locatieleiders en MT en is voor locatieleiders eveneens gestart met een professionaliseringstraject. Nieuwsbrief + digitale media In 2012 zijn elf nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrieven worden uitgebracht voor de vaste en tijdelijke medewerkers, GMR, bestuur en bestuurskantoor. In de eerste helft van 2012 was vooral aandacht voor de reorganisatie. Periodiek verschijnen nieuwsbrieven vanuit het Kenniscentrum en de digitale plusklas. Op de website van de Stichting wordt actuele informatie geplaatst en er zijn een Twitter- en Facebookaccount aangemaakt. De GMR houdt de informatie over de medezeggenschap bij op de website. Er is een website voor het Kenniscentrum Op deze site kunnen ouders en belangstellenden informatie vinden over ons Kenniscentrum. De scholen van de Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

7 Stichting Proo hebben een eigen inlog op de site van het kenniscentrum om relevante informatie te kunnen bekijken en downloaden. 3. Onderwijs 3.1 Wezenskenmerken openbaar onderwijs In artikel 46 van de wet op het primair onderwijs wordt het karakter van het openbaar onderwijs omschreven. Deze omschrijving vormt voor de scholen van de Stichting Proo een belangrijke leidraad bij de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. Dit komt terug in de missie van onze stichting. De actieve pluriformiteit wordt vorm gegeven door op de scholen actieve aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze scholen plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. De missie en visie van de Stichting Proo luiden: De Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (stichting Proo) ziet het als haar opdracht haar leerlingen, met respect en actieve aandacht voor alle levensovertuigingen, op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst. De Stichting Proo biedt veelzijdig onderwijs, op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto leren doe je samen. In 2012 zijn in het kader van het opstellen van het strategisch beleid voor de komende vier jaren twee studiedagen gewijd aan o.a. missie, visie en kernwaarden van stichting Proo. Het nieuwe SBP wordt in 2013 vastgesteld. 3.2 Instandhouding Onder het bestuur van de stichting vallen in het verslagjaar 25 openbare basisscholen (BRINnummers) verspreid over 8 gemeenten. In 2012 is geen sprake geweest van opheffing van scholen. Op de teldatum 1 oktober 2012 zit een tweetal scholen voor het tweede jaar onder de gemeentelijke opheffingsnorm en zes scholen voor het eerste jaar. Voor deze scholen zijn maatregelen voorgesteld om het leerlingenaantal te verhogen, zoals investeren in kwaliteit en professionalisering, verandering onderwijsconcept, verandering naam. Eind 2012 is een verkenning gedaan op het marktaandeel en de ontwikkeling van de leerlingaantallen en is een conceptnotitie over de instandhouding en spreiding van scholen voorbereid. De notitie wordt in 2013 afgerond ter voorbereiding van verdere besluiten. 3.3 Het scholenbestand en voorzieningen Het scholenbestand bestaat in 2012 uit 31 gebouwen, verspreid over de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe in 25 hoofdvestigingen met 4 nevenvestigingen: 1 in Oldebroek (Het Noordermerk in Noordeinde), 1 in Elburg (De Blerck in t Harde) en 2 in Vaassen (Sprenge Geerstraat en Sprenge Emst) en 2 dislocaties in Harderwijk (Het Talent en De Driemaster). In bijlage 3.3 is een overzicht opgenomen van de scholen van Proo. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

8 3.4 Het leerlingenbestand Het totale leerlingenaantal van de Stichting Proo bedroeg op 1 oktober 2012: 2988 Het leerlingenverloop over de afgelopen 5 jaren is hierna weergegeven Figuur 1 het verloop van het totale leerlingenaantal van Proo over 5 jaren op teldatum 1 oktober Het leerlingenaantal is in 2012 gedaald met 4,5 % (in 2011 met 3,6 %). Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de inkomsten en het personeel. In 2012 zijn verregaande maatregelen getroffen om de financiële en personele gevolgen op te vangen. Op 7 scholen is het leerlingenaantal ten opzichte van 1 oktober 2011 gestegen. Op 11 scholen heeft een daling plaatsgehad van minder dan 10 % Op 3 scholen heeft een daling plaatsgehad van resp 27 %, 44 % en 51 %. Een overzicht van het verloop van de leerlingenaantallen per school over de afgelopen 5 jaren vindt u in bijlage Met in bijlage een vergelijking naar onder- en bovenbouw en in een verdeling per groep 1 t/m 8 op Ook landelijk is een daling van het leerlingenaantal binnen het totale basisonderwijs te zien, zoals onderstaand figuur weergeeft. leerlingenverloop obo landelijk per 1 okt leerlingenverloop bijz.bao landelijk jaarlijks per 1 okt Figuur 2 het verloop van het totale leerlingenaantal openbaar en bijzonder basisonderwijs landelijk Bron: CBS Statline leerlingen naar denominatie Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

9 3.5 Deelnamepercentage openbaar onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs ligt landelijk al jaren iets boven 30,5 %. Zie bijlage Het deelnamepercentage op de Veluwe is lager dan het landelijk percentage (tussen 4 en 15 % ) met uitzondering van de gemeenten Epe en Heerde (rond de 30 %). Een overzicht van het verloop van het absolute aantal en de deelnamepercentages per gemeente over de afgelopen 3 jaren vindt u in de bijlage en In 2012 is het deelnamepercentage evenals in 2011 gestegen in de gemeenten Elburg en Putten, in de overige gemeenten is het marktaandeel gedaald. 3.6 Profilering Het openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe is zeer divers. Proo biedt een pluriform aanbod aan onderwijsvormen. Gerichte profilering vergroot de herkenbaarheid, leidt tot grotere betrokkenheid van leerkrachten en ouders en kan leiden tot stijging van het aantal leerlingen. In maart 2012 is aandacht besteed aan de School!Week openbaar en Algemeen toegankelijk onderwijs. Humanistisch vormingsonderwijs Stichting Proo biedt op alle scholen Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) aan. Dit onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten die vallen onder Wet BIO. Ouder Tevredenheidspeiling In 2012 heeft geen Ouder Tevredenheidspeiling (OTP) op de scholen van Proo plaatsgevonden. 3.7 Lokale educatieve agenda (LEA) In de wet onderwijsachterstandenbeleid worden gemeenten en schoolbesturen verplicht om minimaal 1 keer per jaar gezamenlijk overleg te voeren over het bevorderen van integratie, het tegengaan van segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze thema s dienen deel uit te maken van de lokaal educatieve agenda. Het LEA-overleg krijgt langzamerhand vorm. In de meeste gemeenten wordt dit gecombineerd met de agenda voor het OOGO (huisvesting). LEA is tot nu toe vooral een uitvoerend overleg. Onderwerpen zijn o.a. de zorgstructuur, de schakelklassen en de combinatiefunctionaris. In het kader van Passend onderwijs wordt onderzocht of een REA (Regionale Educatieve Agenda) kan worden geformeerd. 3.8 Kenniscentrum Vanaf augustus 2010 heeft Stichting Proo een eigen kenniscentrum. In het Kenniscentrum is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Een onderwijsadviseur (GZ-psychologe) is in dienst gekomen van de Stichting Proo en aangesteld voor coördinatie en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast verrichtten in medewerkers (IB-ers) van Stichting Proo die de nodige kwalificaties hebben (ten minste universitair geschoold, orthopedagogiek/ psychologie) werkzaamheden voor het Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

10 Kenniscentrum. Een medewerkster van het bestuurskantoor van Proo zorgt voor de administratieve ondersteuning. Totaal gaat het om 1,7 FTE bij het Kenniscentrum. De orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben en nemen toetsen af. Voorheen werden deze werkzaamheden verricht door medewerkers van De IJsselgroep of andere externen. In het jaar 2012 zijn er door de orthopedagogen gemaakt of afgegeven: 119 onderzoeksverslagen (in 2011: 159) 44 dyslexieverklaringen (in 2011: 35) 1 dyscalculieverklaringen (in 2011: 9) Nieuwsbrieven Kenniscentrum In het jaar 2012 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegaan (in 2011: 3) Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

11 4. Kwaliteit 4.1 Kwaliteitszorgbeleid De definitie van kwaliteitszorg binnen Proo is: Het systematisch en doelgericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van de hele organisatie binnen de daartoe gestelde kaders. Binnen Proo ligt de focus op ontwikkeling (schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling) en resultaatverbetering (o.a. door opbrengstgericht werken) gericht op het primaire proces, waarbij de kern wordt gevormd door het cyclisch werken (de PDCA-cyclus). Ontwikkeling en solide bedrijfsvoering lopen hand in hand. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg ligt bij iedereen binnen de organisatie, dat wil zeggen dat iedere individuele medewerker verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn werk. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en vooral- voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. De directeur van ieder cluster is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. Bij de scholen uit Epe heeft de kwaliteitszorg verder vorm gekregen middels het werken met kwaliteitskaarten (WMK) van Cees Bos. Planning en verantwoording De meeste scholen hebben een jaarverslag en jaarplan opgesteld. Het is niet alle scholen gelukt om dit tijdig aan te leveren, mede vanwege de vele personele en directiewisselingen die hebben plaatsgehad in Klachtenregeling In het kader van de klachtenregeling is Herman Riphagen (werkzaam bij de IJsselgroep) als onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de stichting Proo aangesteld. Proo is aangesloten bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen. Verder heeft elke school 1 (Epe) of 2 schoolcontactpersonen. In 2012 heeft geen jaarlijkse bijeenkomst voor alle schoolcontactpersonen plaatsgehad. De vertrouwenspersoon heeft een jaarverslag opgesteld over Er zijn in dat jaar 5 klachten behandeld en er is 2 keer consultatie verleend. De strekking van de klachten betrof: 2 keer: verstrekken van informatie over een kind of meerdere kinderen aan derden (BJZ) Verwijdering van een leerling vanwege wangedrag Pestgedrag, klacht tegen een leerkracht (bejegening). Bij de onderwijsgeschillencommissie is 1 klacht ingediend en deze is na behandeling door klager ingetrokken. Het betrof een protocol dat door de school niet op tijd kon worden overgelegd aan een ouder. Bij Proo zijn 5 klachten van ouders behandeld door de Algemene Directie of de beleidsmedewerker. (o.a. niet eens met vervolgadvies VO, bezwaar tegen inhoud overdrachtsdossier, uit de hand gelopen situatie in groep 8, verschonen van een leerling). 4.3 Inspectie De onderwijsinspectie in Zwolle houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Mevrouw D. Hombergen is vanaf november 2011 de contactpersoon voor Proo. De Algemeen Directeur heeft in december 2012 overleg gehad met de inspecteur over de ontwikkelingen op stichtingsniveau en de individuele scholen zijn nader besproken. Toezicht en basisarrangement De inspectie heeft in december 2012 wederom voor alle scholen van Proo het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

12 tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving. Het arrangement is in principe geldig voor één jaar. Besturen van scholen waarvan de eindopbrengsten in het laatste schooljaar onder de ondergrens liggen die de inspectie hanteert, worden hierop door de inspectie geattendeerd. Scholen waarvan de eindopbrengsten voor een tweede achtereenvolgend schooljaar onder de ondergrens liggen, worden door de inspectie gewaarschuwd en geadviseerd een plan van aanpak op te stellen. In 2012 kregen acht van de scholen met een basisarrangement een attendering (in 2011: 4) en 2 scholen een waarschuwing (in 2011 geen). Met deze scholen worden afspraken gemaakt en de 2 scholen met een waarschuwing maken een plan van aanpak. Inspectie bezoek De inspecteur heeft in het verslagjaar de volgende school bezocht in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht: Vierjaarlijks onderzoek: De Bongerd: 8 maart 2012 De Spreng: 31 mei 2012 De Arendshorst: 7 juni 2012 De Sprenge: 19 november 2012 De Zuukerschool: 13 december 2012 VVE onderzoek: De Delta: 30 november 2012 De Arendshorst: 7 juni 2012 De Blerck: 30 augustus 2012 Nieuwe Wisselse school: 13 september 2012 Jan Ligthartschool: 18 september 2012 De Schakel: 19 september 2012 De Korenbloem: 11 oktober 2012 De Waterval: 1 november 2012 Verbeterpunten voor vrijwel alle scholen zijn: contacten met ouders, de kwaliteitszorg binnen de voor- en de vroegschool en de doorgaande lijn. Deze aandachtspunten worden opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan De inspectierapporten zijn aanwezig op de betreffende scholen en op het bestuurskantoor. De rapportages van het vierjaarlijks onderzoek zijn ook te downloaden op 4.4 Opbrengsten Alle scholen maken naast de methodegebonden toetsen gebruik van het Citoleerlingvolgsysteem. De gegevens zijn opgenomen in ParnasSys. De scholen van de Stichting Proo nemen deel aan de Cito-eindtoets, met uitzondering van de Jenaplanschool in Heerde en 6 scholen uit Epe. Een overzicht van de CITO-uitslagen per school is opgenomen in de bijlage In het verslagjaar lag bij 4 scholen de eindscore beduidend boven de norm van de schoolgroep(in 2011: ook 4), 12 scholen zaten op of rond het gemiddelde (in 2011: 17) en 10 scholen zaten beneden de ondergrens LG (in 2011: 4). In het overzicht hieronder is te zien hoe Proo gemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

13 536, ,5 535 Proo landelijk 534, Figuur 3 verloop CITO eindtoetsscores Proo t.o.v. landelijk gemiddelde Opbrengstgericht werken In 2012 is het subsidieproject opbrengstgericht werken voor 10 scholen afgesloten. De beschikbare middelen zijn in 2012 ingezet voor leermiddelen en scholing. Door de PO-raad zijn diverse congressen georganiseerd over opbrengstgericht werken waaraan is deelgenomen door de deelnemende scholen en de beleidsmedewerker. Tevens zijn regionale netwerkbijeenkomsten Opbrengstgericht Leiderschap voor besturen bijgewoond. Dit is een voorwaarde voor subsidie. Het visitatietraject onder leiding van de NSA is in schooljaar niet vervolgd vanwege de vele wisselingen op directieniveau (zowel bij directeuren als bij locatieleiders) De evaluatie en verantwoording hebben in december 2012 plaatsgevonden. Aan de evaluatie hebben de drie directeuren deelgenomen die vanaf het begin van het traject in 2010 betrokken waren. Professionalisering In het kader van professionalisering zijn in 2012 de volgende acties ondernomen: - Deelname van alle scholen aan het uitvoeringsprogramma van School aan Zet met de focus op opbrengstgericht werken en de lerende organisatie ; - Esf-subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project professionele leercultuur. Het project liep van 13 maart 2012 t/m 12 december 2012 en heeft met ondersteuning van OSG geresulteerd in een plan van aanpak om te komen tot professionele leergemeenschappen; - Afzonderlijke opleidingen van meerscholendirecteuren en locatieleiders voor onderwijskundig leiderschap; - Incidentele scholingen op gebied van ICT, ParnasSys en HGW door medewerkers van het Kenniscentrum en het bestuurskantoor. Plan van aanpak hoog- en meerbegaafdheid (digitale plusklas) In maart 2012 is een pilot digitale plusklas gestart binnen stichting Proo. De voorwaarden zijn geformuleerd en de selectie van leerlingen heeft daarvoor plaatsgehad. In augustus 2012 is de pilot vervolgd met twee digitale plusklassen met elk 15 leerlingen. Op vrijwel alle scholen is een beleidsplan hoogbegaafdheid en worden hoog- en meerbegaafde leerlingen extra begeleid. Op scholen zijn verdere initiatieven ontplooid om extra in te zetten op leerlingen die meer aankunnen o.a. deelname aan plusklassen in samenwerking met het VO. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

14 Uitstroom naar het VO. De uitstroom naar het VO is de afgelopen 3 jaren vrijwel constant. In 2012 zijn in totaal 425 leerlingen uitgestroomd naar het VO. (2010: 426, 2011: 415) Hieronder uitstroom naar soort voortgezet onderwijs van totaal aantal leerlingen PRO VMBO BL VMBO KL VMBO GL, met LWOO VMBO TL HAVO VWO overig Figuur 4 Uitstroom naar VO Proo totaal ICT In 2012 is de Digitale Plusklas uitgegroeid tot twee volledige groepen van ca. 12 leerlingen. Met behulp van het programma Microsoft Lync, de ELO van Mijnklas.net en stonden zij in contact met de leerkracht en medeleerlingen. Bij dit Onderwijs op afstand kon worden voldaan aan de onderwijsbehoeften van deze hoogbegaafde kinderen. Het verzorgen van ICT-workshops was een succes. In verband daarmee is deze vorm van nascholing ook na de zomervakantie voortgezet. Naast deze workshops is ook een aantal teamtrainingen gegeven, o.a. voor Parnassys. In het najaar van 2012 is op twee scholen gestart met structureel gebruik van ipads in de kleutergroepen. Voor het beheer van deze apparaten is MDM-software (Mobile Device Management) op één van onze servers geplaatst. Met een kleine werkgroep is getracht het vak Topografie in te vullen met gratis, online beschikbaar lesmateriaal. Dit wordt geplaatst in een Yurls-pagina. In 2013 wordt dit afgerond en beschikbaar gesteld aan de andere scholen van Proo. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

15 4.6 Weer samen naar school (WSNS) De scholen van Proo participeren in twee samenwerkingsverbanden Weer naar school. SWV Noord-Oost Veluwe rondom sbo-school Van der Reijden in Epe SWV Drieluik rondom sbo-school De Springplank in Harderwijk. Door beide samenwerkingsverbanden is in 2012 uitvoering gegeven aan het meerjaren zorgplan voor , er zijn jaarverslagen en jaarplannen opgesteld. Het zorgplan dient als basis voor het beleid op de scholen. De middelen die zijn toegekend aan de scholen zijn vooral ingezet voor IB-formatie. 4,00 3,50 3,00 2, ,00 1,50 1,00 3,50 3,50 3,40 3,45 2,53 2,50 2,16 2, ,50 0,00 NO Veluwe Drieluik Figuur 5 verwijzingspercentage per SWV naar het SBO in de afgelopen jaren Handelingsgericht werken Vanuit de SWV-en is subsidie beschikbaar voor de invoering van handelingsgericht werken op alle scholen. Bij de scholen van Proo wordt HGW gefaseerd ingevoerd. Hiervoor is een meerjarig invoeringsplan opgesteld inclusief scholing. In 2010 zijn 9 scholen gestart met invoering HGW. Zij hebben het traject in 2011 en 2012 voortgezet. Voor de overige scholen is het scholingstraject met de IJsselgroep tijdelijk stopgezet i.v.m. herijking strategisch beleid. De deskundigheidsbevordering op het gebied van HGW en LVS is vooral vormgegeven door medewerkers van het Kenniscentrum en het bestuurskantoor. HGW wordt verder voortgezet in het schooljaar Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

16 4.7 Passend onderwijs In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de invoering van Passend onderwijs door de onderwijszorgkoepel (OZK). De scholen van stichting zijn verdeeld over twee regio s. Oldebroek en Heerde vallen onder SWV Zwolle. In 2012 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de schoolbesturen omtrent de organisatie en mogelijkheden voor passend onderwijs op de Veluwe. Leerlingen met leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen) Het aantal rugzakleerlingen is in 2012 iets toegenomen. 2012: 58 LGF leerlingen (2011: 53). Het gaat voornamelijk om leerlingen uit cluster 3 en 4. Cluster 3 zijn leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het aantal cluster 4 leerlingen, leerlingen met gedragsproblemen, is wederom toegenomen. Dit vraagt veel van leerkrachten en hun vaardigheden aantal lln. met rugzak Proo aantal rugzakleerlingen per cluster Proo (vanaf 2010 incl Epe) cluster 1 cluster cluster cluster Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

17 5. Personeel en Organisatie. 5.1 Personeel en Organisatie. De resultaten in 2012 op dit terrein bestaan uit: - verdere implementatie Functiemix, - actualisering Regeling Gedwongen mobiliteit, - de overplaatsing van 26 personeelsleden, - met de vakcentrales is een 2 e Sociaal Plan voor de periode 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 overeengekomen, - een personele reductie van 37 personeelsleden uit vaste dienst, - vaststelling en implementatie Bestuursformatieplan , - benoeming van 7 Meerscholendirecteuren, - benoeming van 15 nieuwe locatieleiders, - werkwijze inzet eigen wachtgelders - vaststelling beleid inzake een uniforme toepassing van de Normjaartaak, Functiemix. Op 1 augustus 2012 is de derde tranche in werking getreden van de invoering van de Functiemix. Op deze datum zijn 44 personeelsleden ingeschaald in een LB-functie. Naast lesgevende taken verrichten zij de volgende taken: Intern Begeleider 20 Locatieleider 18 Coördinator onderbouw 2 Taal/leescoördinator 2 Rekencoördinator 1 Coördinator hoogbegaafdheid 1 Sociaal Plan en reorganisatieplan. In de afgelopen jaren is meer uitgegeven dan er aan middelen binnenkwam. Oorzaken die hier onder andere aan ten grondslag lagen zijn leerlingendaling; minder vergoedingen van het Rijk en bezuinigingen op het onderwijs. Met de vakcentrales is een 1 e Sociaal Plan overeengekomen waarbij de nadruk lag op een vertrekregeling voor met name personeel geboren voor Omdat dit nog niet voldoende opbrengsten heeft opgeleverd is een 2e Sociaal Plan overeengekomen met een werkingsduur van 1 augustus 2012 tot 1 augustus Op 31 december 2012 was de opbrengst van het Sociaal Plan, in termen van reductie 32,8 FTE, als volgt gespecificeerd: Conciërges 2,0 fte Onderwijsassistenten 2,8 Lerarenondersteuner 0,6 Leerkrachten 21,2 Directeuren 5,0 Projectmedewerker huisvest, 0,5 Financieel adm.medewerker 0,7 Daarnaast zijn nog 2 leerkrachten uit dienst gegaan in verband met een toegekende WIA-uitkering. Plaatsing Vervangingspool 0,8 Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

18 5.2 Het personeelsbestand. Bij de Stichting Proo werken op 1 augustus personeelsleden. (In 2011: 332) De aantallen zijn incl. vervangers en exclusief personeel in tijdelijke dienst. Hieronder een overzicht van het personeelsverloop in de afgelopen drie jaren, situatie per 1 augustus. Het aantal personeelsleden bedroeg op 1 januari 2012: 341 en op 31 december van dat jaar totaal FTE Verloop aantal personeelsleden Proo totaal en in FTE per 1 augustus vrouw man Aantal personeelsleden Proo naar leeftijd en geslacht op De landelijk gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel in is: De gemiddelde leeftijd bij stichting Proo per is: 40,42 jaar 43,21 jaar. Net als in 2011 werkten er binnen de Stichting Proo meer vrouwen (80%) dan mannen. Dit geldt voor alle scholen. Bij de functies in de schoolleiding is de verhouding man/vrouw anders verdeeld: er zijn per 1 augustus 2012 (na de reorganisatie): 3 vrouwelijke directeuren (42%) en 4 mannelijke directeuren. Er werken 22 vrouwelijke locatieleiders (78%) en 6 mannelijke locatieleiders. Op 1 augustus 2012 waren de volgende aantallen personeelsleden naar functie werkzaam: - Directieleden: 7 (20) - Onderwijzend personeel 265 (262) - Onderwijsondersteunend personeel 52 (50) Tussen haakjes de aantallen in Recentere informatie is niet beschikbaar. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

19 De categorie onderwijsondersteunend personeel bestaat uit: conciërges, onderwijsassistenten, medewerkers kenniscentrum, administratieve krachten en medewerkers bestuurskantoor. Er werken binnen Stichting Proo meer parttimers dan fulltimers. BAPO-gebruik. Op 1 augustus 2012 werd voor 8,9 FTE gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Personeelsleden die de leeftijd van 52 jaar hebben bereikt kunnen gebruik maken van deze seniorenregeling. Het recht op gebruik van deze regeling verdubbelt wanneer de leeftijd van 56 jaar bereikt wordt. Leeftijdsgroep - Bapo Bruto Wtf Bapo recht Bapo opgenomen Bapo niet opgenomen ,8487 0,0000 0,0000 0, ,1904 5,0406 1,9619 3, , ,3446 6,9669 6,3777 Totaal 255, ,3852 8,9288 9,4564 BAPO toegenomen door een ouder wordend personeelsbestand. De opname daarentegen is afgenomen van 9,6 in 2011 naar 8,9. In deze cijfers zijn nog wel de personeelsleden opgenomen die per 1 november 2012 vertrokken zijn in verband met het Sociaal Plan. 5.3 Vervanging. Stichting Proo is per augustus 2011 gestart met een Vervangingspool. Hierin waren in 2012 twee personeelsleden in vaste dienst (1,8 fte) ondergebracht. Deze zogeheten Poolers dienen door de directeuren bij vervangingswerk als eerste ingezet te worden. Per 1 november 2012 kreeg Proo te maken met een aanzienlijke stijging van het aantal wachtgelders van 8 naar ruim 35 wachtgelders (1 november 2012) op de invallijst. De oorzaak hiervan lag binnen de reorganisatie 2012 en de hoeveelheid personeelsleden die gebruikt heeft gemaakt van het Sociaal Plan. Deze categorie expersoneelsleden moet op grond van de CAO als eerste ingezet worden (voorrangsbenoeming) zodra de vaste poolers zijn ingezet. Voor de inzet van zogeheten eigen wachtgelders is in 2012 een werkwijze vastgesteld waarin de verplichtingen en rechten voor scholen en wachtgelders zijn opgenomen. Zijn er geen poolers of wachtgelders beschikbaar dan is het mogelijk personeel op de school een tijdelijke vervangingsuitbreiding te geven of invalkrachten van de invallijst in te zetten. Het kwam in 2012 in een zeer beperkt aantal gevallen voor dat er kinderen naar huis werden gestuurd. In bijlage is een overzicht opgenomen van het aantal invallers en wachtgelders in de afgelopen jaren. 5.4 Mobiliteit. Stichting Proo kent een actief mobiliteitsbeleid. Elk jaar wordt elke medewerker benaderd en gevraagd de personele wensen voor het komende schooljaar kenbaar te maken. In 2012 zijn er 26 personeelsleden overgeplaatst van de ene naar de andere school; het merendeel is verplicht overgeplaatst. Daarnaast zijn er door de invoering van de nieuwe directiestructuur en vertrekkende locatieleiders en directeuren ook veel nieuwe locatieleiders benoemd. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

20 Wisselingen Wisselingen Wisselingen Uit vaste dienst directeuren locatieleiders leerkrachten Verzuim. In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde ziekteverzuimcijfers per functie van de Stichting Proo over 2 jaren opgenomen. De landelijke cijfers over 2011 zijn gepubliceerd op de site Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage voor Proo bedroeg in ,08%. Het landelijk gemiddelde bedroeg in 2011 (meest recente cijfer) 6,51 % voor het onderwijzend personeel en voor het onderwijsondersteunend personeel 6,85%. 10% 5% 0% Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De reorganisatie en verplichte mobiliteit van personeelsleden lijken hierop van invloed te zijn geweest. Voor het personeel zijn extra begeleidingstrajecten gestart. De Stichting Proo heeft een contract met Maetis-Ardyn voor verzuimbegeleiding. In principe is de directeur van de school casemanager bij ziekteverzuim van een personeelslid. Langdurige en frequent ziekteverzuimers worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Hier vindt ook de analyse van het verzuim plaats. Het SMT bestaat uit de beleids- en stafmedewerker P&O, de bedrijfsarts en de directeur van de school waar een betreffend personeelslid werkzaam is en het betreffende personeelslid zelf, indien hij/zij dit wenst. In 2012 is er 5 keer een SMT geweest, evenals de voorgaande jaren. Daarnaast is er regelmatig (telefonisch) overleg geweest tussen de directeuren, P&O en de bedrijfsarts. 5.6 Informatievoorziening en overleg. De regelingen op het gebied van personeelsbeleid zijn gebundeld in het Handboek Personeel en zijn digitaal beschikbaar via Axxerion. Dit handboek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld en is op elke school en op het bestuurskantoor aanwezig. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie