06 mei Jaarverslag Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel , Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo."

Transcriptie

1 Jaarverslag mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel , Fax

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo Inleiding Samenvatting Verantwoording Organisatie Bestuur Strategisch beleidsplan Management & Bestuurskantoor (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR Organisatie- en communicatie Onderwijs Wezenskenmerken openbaar onderwijs Instandhouding Het scholenbestand en voorzieningen Het leerlingenbestand Deelnamepercentage openbaar onderwijs Profilering Lokale educatieve agenda (LEA) Kenniscentrum Kwaliteit Kwaliteitszorgbeleid Klachtenregeling Inspectie Opbrengsten ICT Weer samen naar school (WSNS) Passend onderwijs Personeel en Organisatie Personeel en Organisatie Het personeelsbestand Vervanging Mobiliteit Verzuim Informatievoorziening en overleg Huisvesting en facilitaire zaken Aanvragen, afhandeling en planning voor het verslagjaar Nieuwbouw en renovatie Financiën Inleiding Financiële situatie per 31 december Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar Investeringen Financiële beleid Lijst met afkortingen Bijlagen Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag 2012 van stichting Proo (Bestuur Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe). Proo is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 8 gemeenten in de regio Noord- Veluwe. Dit betreft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 25 scholen voor het basisonderwijs. Ruim 300 personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan ongeveer 3000 leerlingen. Proo dankt zijn medewerkers van harte voor hun betrokkenheid en inzet. Alleen dankzij onze medewerkers kan Proo zijn doel, kwaliteitsonderwijs bieden aan de kinderen op onze scholen, bereiken. 1.1 Samenvatting In dit jaarverslag treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen gedurende het kalenderjaar 2012 van de Stichting Proo Noord-Veluwe. In de bijlage zijn school- of stichtingspecifieke gegevens en grafieken opgenomen. In dit jaarverslag zijn naast relevante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook de vergelijkende gegevens van voorgaande jaren opgenomen. In 2012 is hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw strategisch beleidsplan stichting Proo De hoofdthema s zijn een solide financiële basis, opbrengstgericht werken, informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en professionalisering. Daarnaast is er veel aandacht voor de kernwaarden van de stichting zijnde: professioneel, betrokken en vernieuwend. De bedrijfsvoering binnen Proo had volop de aandacht. Evenals voorgaande jaren heeft 2012 een negatief exploitatieresultaat. De negatieve financiële resultaten voor 2012 waren het gevolg van de reorganisatie en dotatie voor een sociaal plan. De omvang van het directeurenbestand is teruggebracht van 13,63 naar 6,85 FTE per 1 augustus Het personeelsbestand is ten gevolge van de reorganisatie per 1 augustus 2012 met circa 34 fte verminderd. Op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid heeft 2012 vooral in het teken gestaan van opbrengstgericht werken en het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan Het beleid voor passend onderwijs en leerlingen met talenten heeft verder vorm gekregen. Op het gebied van ICT zijn trainingen verzorgd voor alle leerkrachten en voor het gebruik van tablets en educatieve- en andere software. Op het gebied van huisvesting zijn in enkele gemeenten nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

4 1.2 Verantwoording Ministerie Vanuit het ministerie zijn voorschriften vastgesteld in de Regeling jaarverslag primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs waaraan een jaarverslag moet voldoen. Jaarlijks vóór 1 juli moet het verslag worden ingediend bij het ministerie. Dit jaarverslag bestaat uit: - een bestuursverslag, - een jaarrekening en - overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring. Regioraad De jaarlijkse procedure voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening is als volgt: a) Voor 1 maart Concept jaarrekening aangeboden (door administratiekantoor, gedeeltelijk). b) In maart Bespreking door bestuur. c) Voor 1 juni Aanbieding jaarrekening aan Regio Noord-Veluwe (RNV) d) In april Bespreking in ambtelijk overleg. e) Mei/juni Portefeuillehoudersoverleg RNV met stichting Proo f) Juni Goedkeuring jaarrekening door AB RNV Lid 2 van artikel 26 geeft aan dat, nadat goedkeuring door de regioraad is verkregen, het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt. Horizontale verantwoording In het kader van de externe verantwoording wordt het jaarverslag na vaststelling door het bestuur en de GMR geplaatst op de website van de stichting: In 2012 is geen samenvatting van het jaarverslag 2011 verspreid onder de medewerkers van de stichting, de medezeggenschapsraden, de ouders van de leerlingen en ander belanghebbenden maar is volstaan met een verwijzing naar de website, waarop het jaarverslag, exclusief bijlagen, is geplaatst. Verantwoording op schoolniveau De scholen doen jaarlijks op 2 momenten verslaglegging aan verschillende belanghebbenden in de vorm van: een onderwijskundig jaarverslag vóór de herfstvakantie over het voorafgaande schooljaar aan de omgeving van de school (publieksverslag) en een zakelijk jaarverslag vóór 1 april over het voorafgaande kalenderjaar aan het bestuur met het onderwijskundig jaarverslag als bijlage. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

5 2. Organisatie 2.1 Bestuur Het bestuur van de Stichting Proo is in 2012 het bevoegd gezag van 25 openbare basisscholen in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe met op 1 oktober leerlingen (3132 op 1 oktober 2011) en 322 personeelsleden (332 per 1 augustus 2011). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de Algemeen Directeur (AD) bijna volledig mandaat gegeven ten aanzien van de uitvoering van het beleid. In 2012 bestond het bestuur uit 8 leden die zijn benoemd door de regioraad van de Noord-Veluwe op voordracht van het bestuur of de GMR. Het bestuur heeft naast een functieverdeling de werkzaamheden ook verdeeld over portefeuillehouders. De bestuursleden hebben in 2012 geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. In de bijlage 2.1 is een overzicht van de bestuursleden met de verdeling van de portefeuilles opgenomen. Het bestuur heeft in het verslagjaar 2012 zeven keer vergaderd. Het bestuur streeft er naar dat in principe per 1 januari 2014 het model raad van toezicht / college van bestuur wordt ingevoerd. Het organisatieschema van Proo is opgenomen in bijlage Strategisch beleidsplan De doelen uit het vorige strategisch beleidsplan zijn verantwoord in het jaarverslag Om de ambities voor de komende zes jaar vast te leggen, is in 2012 gestart met activiteiten om een nieuw strategisch beleidsplan te realiseren voor de jaren Gelet op alle andere ontwikkelingen is het niet gelukt om in 2012 het plan voor die jaren vast te stellen. In 2013 zal het nieuwe strategisch beleidsplan, waarvoor in 2012 de basis is gelegd, worden vastgesteld voor de jaren Naast een beschrijving van de missie, visie en kernwaarden ligt de focus op de volgende hoofdthema's: - Opbrengstgericht werken - Professionalisering - Informatietechnologie - Bilinguaal onderwijs - Wereldburgerschap De gestelde doelen worden verder gespecificeerd en gefaseerd in de jaarplannen van stichting Proo. Daarnaast is het strategisch beleidsplan het kader voor de schoolplannen en jaarplannen van de scholen. 2.3 Management & Bestuurskantoor Het bestuur wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor adviseert over onderwijskundige zaken, personeelsbeleid en -beheer, huisvestingsbeleid, en ict. Het bestuurskantoor (BK) is op 1 september 2012 verhuisd van de Eisenhowerlaan 59 naar het gebouw van de GGD en regio Noord Veluwe aan het Oosteinde 17 te Harderwijk. De Stichting Proo heeft in het verslagjaar besloten om per 1 januari 2013 ook het volledig financieel beleid en de personele- en salarisadministratie uit te besteden aan OSG St Oedenrode. Een groot deel van de financiële administratie was in 2012 al uitbesteed. Op het bestuurskantoor werken in medewerkers met een totale werktijdfactor van 7,7 (in 2011: 8,8). In bijlage 2.3 is een overzicht van de medewerkers, hun functie en formatieomvang op Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

6 het bestuurskantoor opgenomen gedurende de afgelopen vijf jaren. In 2012 heeft het BK, evenals voorgaande jaren, twee stagiaires niveau 2 van ROC Landstede begeleid. 2.4 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR De medezeggenschap is op schoolniveau en op bovenschools niveau geregeld. De afzonderlijke basisscholen kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale schoolbelangen worden behartigd en waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. Er is ook een MR voor het bestuurskantoor. De directeur van de school heeft mandaat om met hen het overleg te voeren over schoolspecifieke zaken. Bovenschools zijn de scholen vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en is de Algemeen Directeur de gesprekspartner ten aanzien van het overleg over de bovenschoolse zaken en zaken die de organisatie betreffen. De GMR bestaat uit 12 personen met evenveel ouders als personeelsleden. In oktober 2012 zijn verkiezingen geweest voor 3 vacatures (2 personeel en 1 ouder). De GMR heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd (2011: 5 keer). Bijzondere onderwerpen waren het sociaal plan en de reorganisatie. De GMR heeft een eigen website onder de Proo website. In bijlage 2.4 is een overzicht van de samenstelling van de GMR eind Organisatie- en communicatie Organisatie en management Per 1 augustus 2012 zijn de 25 scholen ondergebracht in 7 clusters en is de directiestructuur veranderd van 17 directeuren naar 7 meerscholen directeuren met voor elke school een locatieleider. Samen geven zij vorm aan het onderwijskundig beleid en dragen zorg voor de uitvoering daarvan. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. De 7 meerscholen directeuren vormen samen met de Algemeen Directeur het Managementteam (MT). Het MT is in 2012 vaak bijeengeweest vanwege de strategische doelen voor de komende jaren, verdere implementatie van de reorganisatie en teamvorming. Er is gestart met een professionaliseringsslag op het gebied van onderwijskundig leiderschap onder leiding van externen. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd voor locatieleiders en MT en is voor locatieleiders eveneens gestart met een professionaliseringstraject. Nieuwsbrief + digitale media In 2012 zijn elf nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrieven worden uitgebracht voor de vaste en tijdelijke medewerkers, GMR, bestuur en bestuurskantoor. In de eerste helft van 2012 was vooral aandacht voor de reorganisatie. Periodiek verschijnen nieuwsbrieven vanuit het Kenniscentrum en de digitale plusklas. Op de website van de Stichting wordt actuele informatie geplaatst en er zijn een Twitter- en Facebookaccount aangemaakt. De GMR houdt de informatie over de medezeggenschap bij op de website. Er is een website voor het Kenniscentrum Op deze site kunnen ouders en belangstellenden informatie vinden over ons Kenniscentrum. De scholen van de Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

7 Stichting Proo hebben een eigen inlog op de site van het kenniscentrum om relevante informatie te kunnen bekijken en downloaden. 3. Onderwijs 3.1 Wezenskenmerken openbaar onderwijs In artikel 46 van de wet op het primair onderwijs wordt het karakter van het openbaar onderwijs omschreven. Deze omschrijving vormt voor de scholen van de Stichting Proo een belangrijke leidraad bij de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. Dit komt terug in de missie van onze stichting. De actieve pluriformiteit wordt vorm gegeven door op de scholen actieve aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze scholen plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. De missie en visie van de Stichting Proo luiden: De Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (stichting Proo) ziet het als haar opdracht haar leerlingen, met respect en actieve aandacht voor alle levensovertuigingen, op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst. De Stichting Proo biedt veelzijdig onderwijs, op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto leren doe je samen. In 2012 zijn in het kader van het opstellen van het strategisch beleid voor de komende vier jaren twee studiedagen gewijd aan o.a. missie, visie en kernwaarden van stichting Proo. Het nieuwe SBP wordt in 2013 vastgesteld. 3.2 Instandhouding Onder het bestuur van de stichting vallen in het verslagjaar 25 openbare basisscholen (BRINnummers) verspreid over 8 gemeenten. In 2012 is geen sprake geweest van opheffing van scholen. Op de teldatum 1 oktober 2012 zit een tweetal scholen voor het tweede jaar onder de gemeentelijke opheffingsnorm en zes scholen voor het eerste jaar. Voor deze scholen zijn maatregelen voorgesteld om het leerlingenaantal te verhogen, zoals investeren in kwaliteit en professionalisering, verandering onderwijsconcept, verandering naam. Eind 2012 is een verkenning gedaan op het marktaandeel en de ontwikkeling van de leerlingaantallen en is een conceptnotitie over de instandhouding en spreiding van scholen voorbereid. De notitie wordt in 2013 afgerond ter voorbereiding van verdere besluiten. 3.3 Het scholenbestand en voorzieningen Het scholenbestand bestaat in 2012 uit 31 gebouwen, verspreid over de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe in 25 hoofdvestigingen met 4 nevenvestigingen: 1 in Oldebroek (Het Noordermerk in Noordeinde), 1 in Elburg (De Blerck in t Harde) en 2 in Vaassen (Sprenge Geerstraat en Sprenge Emst) en 2 dislocaties in Harderwijk (Het Talent en De Driemaster). In bijlage 3.3 is een overzicht opgenomen van de scholen van Proo. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

8 3.4 Het leerlingenbestand Het totale leerlingenaantal van de Stichting Proo bedroeg op 1 oktober 2012: 2988 Het leerlingenverloop over de afgelopen 5 jaren is hierna weergegeven Figuur 1 het verloop van het totale leerlingenaantal van Proo over 5 jaren op teldatum 1 oktober Het leerlingenaantal is in 2012 gedaald met 4,5 % (in 2011 met 3,6 %). Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de inkomsten en het personeel. In 2012 zijn verregaande maatregelen getroffen om de financiële en personele gevolgen op te vangen. Op 7 scholen is het leerlingenaantal ten opzichte van 1 oktober 2011 gestegen. Op 11 scholen heeft een daling plaatsgehad van minder dan 10 % Op 3 scholen heeft een daling plaatsgehad van resp 27 %, 44 % en 51 %. Een overzicht van het verloop van de leerlingenaantallen per school over de afgelopen 5 jaren vindt u in bijlage Met in bijlage een vergelijking naar onder- en bovenbouw en in een verdeling per groep 1 t/m 8 op Ook landelijk is een daling van het leerlingenaantal binnen het totale basisonderwijs te zien, zoals onderstaand figuur weergeeft. leerlingenverloop obo landelijk per 1 okt leerlingenverloop bijz.bao landelijk jaarlijks per 1 okt Figuur 2 het verloop van het totale leerlingenaantal openbaar en bijzonder basisonderwijs landelijk Bron: CBS Statline leerlingen naar denominatie Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

9 3.5 Deelnamepercentage openbaar onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs ligt landelijk al jaren iets boven 30,5 %. Zie bijlage Het deelnamepercentage op de Veluwe is lager dan het landelijk percentage (tussen 4 en 15 % ) met uitzondering van de gemeenten Epe en Heerde (rond de 30 %). Een overzicht van het verloop van het absolute aantal en de deelnamepercentages per gemeente over de afgelopen 3 jaren vindt u in de bijlage en In 2012 is het deelnamepercentage evenals in 2011 gestegen in de gemeenten Elburg en Putten, in de overige gemeenten is het marktaandeel gedaald. 3.6 Profilering Het openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe is zeer divers. Proo biedt een pluriform aanbod aan onderwijsvormen. Gerichte profilering vergroot de herkenbaarheid, leidt tot grotere betrokkenheid van leerkrachten en ouders en kan leiden tot stijging van het aantal leerlingen. In maart 2012 is aandacht besteed aan de School!Week openbaar en Algemeen toegankelijk onderwijs. Humanistisch vormingsonderwijs Stichting Proo biedt op alle scholen Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) aan. Dit onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten die vallen onder Wet BIO. Ouder Tevredenheidspeiling In 2012 heeft geen Ouder Tevredenheidspeiling (OTP) op de scholen van Proo plaatsgevonden. 3.7 Lokale educatieve agenda (LEA) In de wet onderwijsachterstandenbeleid worden gemeenten en schoolbesturen verplicht om minimaal 1 keer per jaar gezamenlijk overleg te voeren over het bevorderen van integratie, het tegengaan van segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze thema s dienen deel uit te maken van de lokaal educatieve agenda. Het LEA-overleg krijgt langzamerhand vorm. In de meeste gemeenten wordt dit gecombineerd met de agenda voor het OOGO (huisvesting). LEA is tot nu toe vooral een uitvoerend overleg. Onderwerpen zijn o.a. de zorgstructuur, de schakelklassen en de combinatiefunctionaris. In het kader van Passend onderwijs wordt onderzocht of een REA (Regionale Educatieve Agenda) kan worden geformeerd. 3.8 Kenniscentrum Vanaf augustus 2010 heeft Stichting Proo een eigen kenniscentrum. In het Kenniscentrum is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Een onderwijsadviseur (GZ-psychologe) is in dienst gekomen van de Stichting Proo en aangesteld voor coördinatie en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast verrichtten in medewerkers (IB-ers) van Stichting Proo die de nodige kwalificaties hebben (ten minste universitair geschoold, orthopedagogiek/ psychologie) werkzaamheden voor het Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

10 Kenniscentrum. Een medewerkster van het bestuurskantoor van Proo zorgt voor de administratieve ondersteuning. Totaal gaat het om 1,7 FTE bij het Kenniscentrum. De orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben en nemen toetsen af. Voorheen werden deze werkzaamheden verricht door medewerkers van De IJsselgroep of andere externen. In het jaar 2012 zijn er door de orthopedagogen gemaakt of afgegeven: 119 onderzoeksverslagen (in 2011: 159) 44 dyslexieverklaringen (in 2011: 35) 1 dyscalculieverklaringen (in 2011: 9) Nieuwsbrieven Kenniscentrum In het jaar 2012 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegaan (in 2011: 3) Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

11 4. Kwaliteit 4.1 Kwaliteitszorgbeleid De definitie van kwaliteitszorg binnen Proo is: Het systematisch en doelgericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van de hele organisatie binnen de daartoe gestelde kaders. Binnen Proo ligt de focus op ontwikkeling (schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling) en resultaatverbetering (o.a. door opbrengstgericht werken) gericht op het primaire proces, waarbij de kern wordt gevormd door het cyclisch werken (de PDCA-cyclus). Ontwikkeling en solide bedrijfsvoering lopen hand in hand. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg ligt bij iedereen binnen de organisatie, dat wil zeggen dat iedere individuele medewerker verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn werk. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en vooral- voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. De directeur van ieder cluster is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. Bij de scholen uit Epe heeft de kwaliteitszorg verder vorm gekregen middels het werken met kwaliteitskaarten (WMK) van Cees Bos. Planning en verantwoording De meeste scholen hebben een jaarverslag en jaarplan opgesteld. Het is niet alle scholen gelukt om dit tijdig aan te leveren, mede vanwege de vele personele en directiewisselingen die hebben plaatsgehad in Klachtenregeling In het kader van de klachtenregeling is Herman Riphagen (werkzaam bij de IJsselgroep) als onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de stichting Proo aangesteld. Proo is aangesloten bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen. Verder heeft elke school 1 (Epe) of 2 schoolcontactpersonen. In 2012 heeft geen jaarlijkse bijeenkomst voor alle schoolcontactpersonen plaatsgehad. De vertrouwenspersoon heeft een jaarverslag opgesteld over Er zijn in dat jaar 5 klachten behandeld en er is 2 keer consultatie verleend. De strekking van de klachten betrof: 2 keer: verstrekken van informatie over een kind of meerdere kinderen aan derden (BJZ) Verwijdering van een leerling vanwege wangedrag Pestgedrag, klacht tegen een leerkracht (bejegening). Bij de onderwijsgeschillencommissie is 1 klacht ingediend en deze is na behandeling door klager ingetrokken. Het betrof een protocol dat door de school niet op tijd kon worden overgelegd aan een ouder. Bij Proo zijn 5 klachten van ouders behandeld door de Algemene Directie of de beleidsmedewerker. (o.a. niet eens met vervolgadvies VO, bezwaar tegen inhoud overdrachtsdossier, uit de hand gelopen situatie in groep 8, verschonen van een leerling). 4.3 Inspectie De onderwijsinspectie in Zwolle houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Mevrouw D. Hombergen is vanaf november 2011 de contactpersoon voor Proo. De Algemeen Directeur heeft in december 2012 overleg gehad met de inspecteur over de ontwikkelingen op stichtingsniveau en de individuele scholen zijn nader besproken. Toezicht en basisarrangement De inspectie heeft in december 2012 wederom voor alle scholen van Proo het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

12 tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving. Het arrangement is in principe geldig voor één jaar. Besturen van scholen waarvan de eindopbrengsten in het laatste schooljaar onder de ondergrens liggen die de inspectie hanteert, worden hierop door de inspectie geattendeerd. Scholen waarvan de eindopbrengsten voor een tweede achtereenvolgend schooljaar onder de ondergrens liggen, worden door de inspectie gewaarschuwd en geadviseerd een plan van aanpak op te stellen. In 2012 kregen acht van de scholen met een basisarrangement een attendering (in 2011: 4) en 2 scholen een waarschuwing (in 2011 geen). Met deze scholen worden afspraken gemaakt en de 2 scholen met een waarschuwing maken een plan van aanpak. Inspectie bezoek De inspecteur heeft in het verslagjaar de volgende school bezocht in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht: Vierjaarlijks onderzoek: De Bongerd: 8 maart 2012 De Spreng: 31 mei 2012 De Arendshorst: 7 juni 2012 De Sprenge: 19 november 2012 De Zuukerschool: 13 december 2012 VVE onderzoek: De Delta: 30 november 2012 De Arendshorst: 7 juni 2012 De Blerck: 30 augustus 2012 Nieuwe Wisselse school: 13 september 2012 Jan Ligthartschool: 18 september 2012 De Schakel: 19 september 2012 De Korenbloem: 11 oktober 2012 De Waterval: 1 november 2012 Verbeterpunten voor vrijwel alle scholen zijn: contacten met ouders, de kwaliteitszorg binnen de voor- en de vroegschool en de doorgaande lijn. Deze aandachtspunten worden opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan De inspectierapporten zijn aanwezig op de betreffende scholen en op het bestuurskantoor. De rapportages van het vierjaarlijks onderzoek zijn ook te downloaden op 4.4 Opbrengsten Alle scholen maken naast de methodegebonden toetsen gebruik van het Citoleerlingvolgsysteem. De gegevens zijn opgenomen in ParnasSys. De scholen van de Stichting Proo nemen deel aan de Cito-eindtoets, met uitzondering van de Jenaplanschool in Heerde en 6 scholen uit Epe. Een overzicht van de CITO-uitslagen per school is opgenomen in de bijlage In het verslagjaar lag bij 4 scholen de eindscore beduidend boven de norm van de schoolgroep(in 2011: ook 4), 12 scholen zaten op of rond het gemiddelde (in 2011: 17) en 10 scholen zaten beneden de ondergrens LG (in 2011: 4). In het overzicht hieronder is te zien hoe Proo gemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

13 536, ,5 535 Proo landelijk 534, Figuur 3 verloop CITO eindtoetsscores Proo t.o.v. landelijk gemiddelde Opbrengstgericht werken In 2012 is het subsidieproject opbrengstgericht werken voor 10 scholen afgesloten. De beschikbare middelen zijn in 2012 ingezet voor leermiddelen en scholing. Door de PO-raad zijn diverse congressen georganiseerd over opbrengstgericht werken waaraan is deelgenomen door de deelnemende scholen en de beleidsmedewerker. Tevens zijn regionale netwerkbijeenkomsten Opbrengstgericht Leiderschap voor besturen bijgewoond. Dit is een voorwaarde voor subsidie. Het visitatietraject onder leiding van de NSA is in schooljaar niet vervolgd vanwege de vele wisselingen op directieniveau (zowel bij directeuren als bij locatieleiders) De evaluatie en verantwoording hebben in december 2012 plaatsgevonden. Aan de evaluatie hebben de drie directeuren deelgenomen die vanaf het begin van het traject in 2010 betrokken waren. Professionalisering In het kader van professionalisering zijn in 2012 de volgende acties ondernomen: - Deelname van alle scholen aan het uitvoeringsprogramma van School aan Zet met de focus op opbrengstgericht werken en de lerende organisatie ; - Esf-subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project professionele leercultuur. Het project liep van 13 maart 2012 t/m 12 december 2012 en heeft met ondersteuning van OSG geresulteerd in een plan van aanpak om te komen tot professionele leergemeenschappen; - Afzonderlijke opleidingen van meerscholendirecteuren en locatieleiders voor onderwijskundig leiderschap; - Incidentele scholingen op gebied van ICT, ParnasSys en HGW door medewerkers van het Kenniscentrum en het bestuurskantoor. Plan van aanpak hoog- en meerbegaafdheid (digitale plusklas) In maart 2012 is een pilot digitale plusklas gestart binnen stichting Proo. De voorwaarden zijn geformuleerd en de selectie van leerlingen heeft daarvoor plaatsgehad. In augustus 2012 is de pilot vervolgd met twee digitale plusklassen met elk 15 leerlingen. Op vrijwel alle scholen is een beleidsplan hoogbegaafdheid en worden hoog- en meerbegaafde leerlingen extra begeleid. Op scholen zijn verdere initiatieven ontplooid om extra in te zetten op leerlingen die meer aankunnen o.a. deelname aan plusklassen in samenwerking met het VO. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

14 Uitstroom naar het VO. De uitstroom naar het VO is de afgelopen 3 jaren vrijwel constant. In 2012 zijn in totaal 425 leerlingen uitgestroomd naar het VO. (2010: 426, 2011: 415) Hieronder uitstroom naar soort voortgezet onderwijs van totaal aantal leerlingen PRO VMBO BL VMBO KL VMBO GL, met LWOO VMBO TL HAVO VWO overig Figuur 4 Uitstroom naar VO Proo totaal ICT In 2012 is de Digitale Plusklas uitgegroeid tot twee volledige groepen van ca. 12 leerlingen. Met behulp van het programma Microsoft Lync, de ELO van Mijnklas.net en stonden zij in contact met de leerkracht en medeleerlingen. Bij dit Onderwijs op afstand kon worden voldaan aan de onderwijsbehoeften van deze hoogbegaafde kinderen. Het verzorgen van ICT-workshops was een succes. In verband daarmee is deze vorm van nascholing ook na de zomervakantie voortgezet. Naast deze workshops is ook een aantal teamtrainingen gegeven, o.a. voor Parnassys. In het najaar van 2012 is op twee scholen gestart met structureel gebruik van ipads in de kleutergroepen. Voor het beheer van deze apparaten is MDM-software (Mobile Device Management) op één van onze servers geplaatst. Met een kleine werkgroep is getracht het vak Topografie in te vullen met gratis, online beschikbaar lesmateriaal. Dit wordt geplaatst in een Yurls-pagina. In 2013 wordt dit afgerond en beschikbaar gesteld aan de andere scholen van Proo. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

15 4.6 Weer samen naar school (WSNS) De scholen van Proo participeren in twee samenwerkingsverbanden Weer naar school. SWV Noord-Oost Veluwe rondom sbo-school Van der Reijden in Epe SWV Drieluik rondom sbo-school De Springplank in Harderwijk. Door beide samenwerkingsverbanden is in 2012 uitvoering gegeven aan het meerjaren zorgplan voor , er zijn jaarverslagen en jaarplannen opgesteld. Het zorgplan dient als basis voor het beleid op de scholen. De middelen die zijn toegekend aan de scholen zijn vooral ingezet voor IB-formatie. 4,00 3,50 3,00 2, ,00 1,50 1,00 3,50 3,50 3,40 3,45 2,53 2,50 2,16 2, ,50 0,00 NO Veluwe Drieluik Figuur 5 verwijzingspercentage per SWV naar het SBO in de afgelopen jaren Handelingsgericht werken Vanuit de SWV-en is subsidie beschikbaar voor de invoering van handelingsgericht werken op alle scholen. Bij de scholen van Proo wordt HGW gefaseerd ingevoerd. Hiervoor is een meerjarig invoeringsplan opgesteld inclusief scholing. In 2010 zijn 9 scholen gestart met invoering HGW. Zij hebben het traject in 2011 en 2012 voortgezet. Voor de overige scholen is het scholingstraject met de IJsselgroep tijdelijk stopgezet i.v.m. herijking strategisch beleid. De deskundigheidsbevordering op het gebied van HGW en LVS is vooral vormgegeven door medewerkers van het Kenniscentrum en het bestuurskantoor. HGW wordt verder voortgezet in het schooljaar Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

16 4.7 Passend onderwijs In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de invoering van Passend onderwijs door de onderwijszorgkoepel (OZK). De scholen van stichting zijn verdeeld over twee regio s. Oldebroek en Heerde vallen onder SWV Zwolle. In 2012 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de schoolbesturen omtrent de organisatie en mogelijkheden voor passend onderwijs op de Veluwe. Leerlingen met leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen) Het aantal rugzakleerlingen is in 2012 iets toegenomen. 2012: 58 LGF leerlingen (2011: 53). Het gaat voornamelijk om leerlingen uit cluster 3 en 4. Cluster 3 zijn leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het aantal cluster 4 leerlingen, leerlingen met gedragsproblemen, is wederom toegenomen. Dit vraagt veel van leerkrachten en hun vaardigheden aantal lln. met rugzak Proo aantal rugzakleerlingen per cluster Proo (vanaf 2010 incl Epe) cluster 1 cluster cluster cluster Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

17 5. Personeel en Organisatie. 5.1 Personeel en Organisatie. De resultaten in 2012 op dit terrein bestaan uit: - verdere implementatie Functiemix, - actualisering Regeling Gedwongen mobiliteit, - de overplaatsing van 26 personeelsleden, - met de vakcentrales is een 2 e Sociaal Plan voor de periode 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 overeengekomen, - een personele reductie van 37 personeelsleden uit vaste dienst, - vaststelling en implementatie Bestuursformatieplan , - benoeming van 7 Meerscholendirecteuren, - benoeming van 15 nieuwe locatieleiders, - werkwijze inzet eigen wachtgelders - vaststelling beleid inzake een uniforme toepassing van de Normjaartaak, Functiemix. Op 1 augustus 2012 is de derde tranche in werking getreden van de invoering van de Functiemix. Op deze datum zijn 44 personeelsleden ingeschaald in een LB-functie. Naast lesgevende taken verrichten zij de volgende taken: Intern Begeleider 20 Locatieleider 18 Coördinator onderbouw 2 Taal/leescoördinator 2 Rekencoördinator 1 Coördinator hoogbegaafdheid 1 Sociaal Plan en reorganisatieplan. In de afgelopen jaren is meer uitgegeven dan er aan middelen binnenkwam. Oorzaken die hier onder andere aan ten grondslag lagen zijn leerlingendaling; minder vergoedingen van het Rijk en bezuinigingen op het onderwijs. Met de vakcentrales is een 1 e Sociaal Plan overeengekomen waarbij de nadruk lag op een vertrekregeling voor met name personeel geboren voor Omdat dit nog niet voldoende opbrengsten heeft opgeleverd is een 2e Sociaal Plan overeengekomen met een werkingsduur van 1 augustus 2012 tot 1 augustus Op 31 december 2012 was de opbrengst van het Sociaal Plan, in termen van reductie 32,8 FTE, als volgt gespecificeerd: Conciërges 2,0 fte Onderwijsassistenten 2,8 Lerarenondersteuner 0,6 Leerkrachten 21,2 Directeuren 5,0 Projectmedewerker huisvest, 0,5 Financieel adm.medewerker 0,7 Daarnaast zijn nog 2 leerkrachten uit dienst gegaan in verband met een toegekende WIA-uitkering. Plaatsing Vervangingspool 0,8 Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

18 5.2 Het personeelsbestand. Bij de Stichting Proo werken op 1 augustus personeelsleden. (In 2011: 332) De aantallen zijn incl. vervangers en exclusief personeel in tijdelijke dienst. Hieronder een overzicht van het personeelsverloop in de afgelopen drie jaren, situatie per 1 augustus. Het aantal personeelsleden bedroeg op 1 januari 2012: 341 en op 31 december van dat jaar totaal FTE Verloop aantal personeelsleden Proo totaal en in FTE per 1 augustus vrouw man Aantal personeelsleden Proo naar leeftijd en geslacht op De landelijk gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel in is: De gemiddelde leeftijd bij stichting Proo per is: 40,42 jaar 43,21 jaar. Net als in 2011 werkten er binnen de Stichting Proo meer vrouwen (80%) dan mannen. Dit geldt voor alle scholen. Bij de functies in de schoolleiding is de verhouding man/vrouw anders verdeeld: er zijn per 1 augustus 2012 (na de reorganisatie): 3 vrouwelijke directeuren (42%) en 4 mannelijke directeuren. Er werken 22 vrouwelijke locatieleiders (78%) en 6 mannelijke locatieleiders. Op 1 augustus 2012 waren de volgende aantallen personeelsleden naar functie werkzaam: - Directieleden: 7 (20) - Onderwijzend personeel 265 (262) - Onderwijsondersteunend personeel 52 (50) Tussen haakjes de aantallen in Recentere informatie is niet beschikbaar. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

19 De categorie onderwijsondersteunend personeel bestaat uit: conciërges, onderwijsassistenten, medewerkers kenniscentrum, administratieve krachten en medewerkers bestuurskantoor. Er werken binnen Stichting Proo meer parttimers dan fulltimers. BAPO-gebruik. Op 1 augustus 2012 werd voor 8,9 FTE gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Personeelsleden die de leeftijd van 52 jaar hebben bereikt kunnen gebruik maken van deze seniorenregeling. Het recht op gebruik van deze regeling verdubbelt wanneer de leeftijd van 56 jaar bereikt wordt. Leeftijdsgroep - Bapo Bruto Wtf Bapo recht Bapo opgenomen Bapo niet opgenomen ,8487 0,0000 0,0000 0, ,1904 5,0406 1,9619 3, , ,3446 6,9669 6,3777 Totaal 255, ,3852 8,9288 9,4564 BAPO toegenomen door een ouder wordend personeelsbestand. De opname daarentegen is afgenomen van 9,6 in 2011 naar 8,9. In deze cijfers zijn nog wel de personeelsleden opgenomen die per 1 november 2012 vertrokken zijn in verband met het Sociaal Plan. 5.3 Vervanging. Stichting Proo is per augustus 2011 gestart met een Vervangingspool. Hierin waren in 2012 twee personeelsleden in vaste dienst (1,8 fte) ondergebracht. Deze zogeheten Poolers dienen door de directeuren bij vervangingswerk als eerste ingezet te worden. Per 1 november 2012 kreeg Proo te maken met een aanzienlijke stijging van het aantal wachtgelders van 8 naar ruim 35 wachtgelders (1 november 2012) op de invallijst. De oorzaak hiervan lag binnen de reorganisatie 2012 en de hoeveelheid personeelsleden die gebruikt heeft gemaakt van het Sociaal Plan. Deze categorie expersoneelsleden moet op grond van de CAO als eerste ingezet worden (voorrangsbenoeming) zodra de vaste poolers zijn ingezet. Voor de inzet van zogeheten eigen wachtgelders is in 2012 een werkwijze vastgesteld waarin de verplichtingen en rechten voor scholen en wachtgelders zijn opgenomen. Zijn er geen poolers of wachtgelders beschikbaar dan is het mogelijk personeel op de school een tijdelijke vervangingsuitbreiding te geven of invalkrachten van de invallijst in te zetten. Het kwam in 2012 in een zeer beperkt aantal gevallen voor dat er kinderen naar huis werden gestuurd. In bijlage is een overzicht opgenomen van het aantal invallers en wachtgelders in de afgelopen jaren. 5.4 Mobiliteit. Stichting Proo kent een actief mobiliteitsbeleid. Elk jaar wordt elke medewerker benaderd en gevraagd de personele wensen voor het komende schooljaar kenbaar te maken. In 2012 zijn er 26 personeelsleden overgeplaatst van de ene naar de andere school; het merendeel is verplicht overgeplaatst. Daarnaast zijn er door de invoering van de nieuwe directiestructuur en vertrekkende locatieleiders en directeuren ook veel nieuwe locatieleiders benoemd. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

20 Wisselingen Wisselingen Wisselingen Uit vaste dienst directeuren locatieleiders leerkrachten Verzuim. In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde ziekteverzuimcijfers per functie van de Stichting Proo over 2 jaren opgenomen. De landelijke cijfers over 2011 zijn gepubliceerd op de site Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage voor Proo bedroeg in ,08%. Het landelijk gemiddelde bedroeg in 2011 (meest recente cijfer) 6,51 % voor het onderwijzend personeel en voor het onderwijsondersteunend personeel 6,85%. 10% 5% 0% Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De reorganisatie en verplichte mobiliteit van personeelsleden lijken hierop van invloed te zijn geweest. Voor het personeel zijn extra begeleidingstrajecten gestart. De Stichting Proo heeft een contract met Maetis-Ardyn voor verzuimbegeleiding. In principe is de directeur van de school casemanager bij ziekteverzuim van een personeelslid. Langdurige en frequent ziekteverzuimers worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Hier vindt ook de analyse van het verzuim plaats. Het SMT bestaat uit de beleids- en stafmedewerker P&O, de bedrijfsarts en de directeur van de school waar een betreffend personeelslid werkzaam is en het betreffende personeelslid zelf, indien hij/zij dit wenst. In 2012 is er 5 keer een SMT geweest, evenals de voorgaande jaren. Daarnaast is er regelmatig (telefonisch) overleg geweest tussen de directeuren, P&O en de bedrijfsarts. 5.6 Informatievoorziening en overleg. De regelingen op het gebied van personeelsbeleid zijn gebundeld in het Handboek Personeel en zijn digitaal beschikbaar via Axxerion. Dit handboek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld en is op elke school en op het bestuurskantoor aanwezig. Stichting Proo Noord-Veluwe Jaarverslag

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Bestuursverslag April 2012 bes versie 10 mei 2012

Bestuursverslag April 2012 bes versie 10 mei 2012 Bestuursverslag 2011 April 2012 bes 12-001 versie 10 mei 2012 Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 bes 10-001

Jaarverslag 2009. Maart 2010 bes 10-001 Jaarverslag 2009 Maart 2010 bes 10-001 Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk Tel. 0341 411 669, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting proo 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Betrokken Professioneel Vernieuwend. Maart 2014

Jaarverslag 2013. Betrokken Professioneel Vernieuwend. Maart 2014 Jaarverslag 2013 Maart 2014 Jaarverslag 2013 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2013

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Jaarverslag Maart 2011 bes

Jaarverslag Maart 2011 bes Jaarverslag 2010 Maart 2011 bes 11-001 Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Maart 2009 bes 09-001

Jaarverslag 2008. Maart 2009 bes 09-001 Jaarverslag 2008 Maart 2009 bes 09-001 Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk Tel. 0341 411 669, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting proo 2008

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Jaarverslag 2014 Mei 2015 Jaarverslag 2014 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2014 1.

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK.

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK. Jaarverslag A.1. Algemene informatie Kernactiviteiten Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is het bevoegd gezag over tien basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN School : obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 81792 Datum schoolbezoek : 5 september 2006 Datum vaststelling : 8 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL School : de School met de Bijbel Plaats : Gameren BRIN-nummer : 06PM Onderzoeksnummer : 74120 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie