Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Mario Deketelaere - Pascal Mallien - Piet Van Overbeke Advocaten Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick & Cerfontaine Onderwerp Strafrechtelijke versus burgerrechtelijke aansprakelijke aansprakelijkheid bij milieuinbreuken Datum 16 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 april 2002 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 STRAFRECHTELIJKE VERSUS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BIJ MILIEU-INBREUKEN Het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht voorziet een onderscheid tussen fout en objectieve aansprakelijkheid. Objectieve aansprakelijkheid is onder andere voorzien onder volgende bepalingen : - art. 1384, eerste lid BW : de aansprakelijkheid van de bewaarder van een zaak (ook een onroerend goed) door het gebrek dat schade aan derden veroorzaakt; - de abnormale burenhinder waarbij er een billijke schadevergoeding moet worden bepaald voor het deel dat het normaal evenwicht tussen eigenaars doorbreekt; - de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België waarbij men de verplichting heeft milieuverstoring die men heeft veroorzaakt, te herstellen, zelfs al heeft men geen fout begaan - behoudens welbepaalde uitzonderingen; - de aansprakelijkheid van de producent van giftig afval overeenkomstig de wet op het giftig afval van 22 juli 1974 waarbij enkel de objectieve aansprakelijkheid van de producent is behouden geworden bij het hervormen van het Vlaams Afvalstoffendecreet op 20 april 1994; - de wet van 10 januari 1977 houdende de wettelijke regeling van de schadeloosstelling, veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater alsmede het Vlaams decreet van 24 januari 1984 houdende de maatregelen inzake het grondwaterbeheer die bij het voorzien van de uitvoeringsbesluiten de wet van 10 januari 1977 zal vervangen; - het K.B. van 13 december 1919 dat de wetten coördineert op de mijnen, graverijen en groeven; - de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten door middel van leidingen in de wet van 18 juli 1975 op het exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas; - last but not least, de kosten tot bodemsanering overeenkomstig het Vlaams Bodemsaneringsdecreet. In het Belgisch strafrecht is er geen objectieve aansprakelijkheid voorzien. De lichtste fout komt in aanmerking, doch deze dient voorhanden te zijn. De vereiste van opzet wordt meestal als principe gesteld met betrekking tot de misdrijven die zijn opgesomd geworden in het Strafwetboek. Wanneer misdrijven zijn voorzien in het bijzonder strafrecht, geldt de regel dat de kleinste fout, de nalatigheid of onvoorzichtigheid volstaat De rechtspersoon (art. 5 Strafwetboek) Sinds het in voege treden van de wet van 4 mei 1999 kunnen in België ook rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk worden geacht. De betreffende wet is gepubliceerd geworden in het

3 B.S. van 22 juni Overeenkomstig de wet van 31 mei 1961 wordt het derhalve verbindend vanaf de tiende dag na de bekendmaking. Voor feiten gepleegd na 2 juli 1999 kan de rechtspersoon derhalve exclusief strafrechtelijk worden vervolgd. Deze bepaling van art. 5 van het Strafwetboek is geenszins ipso facto van toepassing op het bijzonder strafrecht. Art. 100 van het Strafwetboek bepaalt immers uitdrukkelijk dat het eerste boek van het Strafwetboek slechts van toepassing is op het bijzonder strafrecht bij gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen. Het is derhalve goed mogelijk dat het bijzonder strafrecht een wettelijke toerekeningsvorm voorziet ten aanzien van een fysische persoon die de aansprakelijkheid van de rechtspersoon uitsluit. Dit is onder andere het geval voor art. 29ter van de wet op het politieverkeer die de verplichting voorziet voor de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, om de bestuurder van een voertuig op naam van de rechtspersoon kenbaar te maken (zie onuitgegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, 6c dd. 14 maart 2002 inzake AN ). De verplichte vermeldingen bij een milieuvergunningsaanvraag of bij aangifte van afvalstoffen aangaande de verantwoordelijke persoon worden geenszins beschouwd als een dergelijke wettelijke toerekeningsvorm. De mogelijkheid bestaat er echter in dat de Vlaamse milieuwetgever dit toekomstgericht zal voorzien. Vermits het Vlaams milieustrafrecht een bijzonder strafrecht is, kan derhalve art. 5 van het Strafwetboek worden uitgesloten en enkel de natuurlijke persoon worden vervolgd. Het strafrechtelijk kunnen vervolgen van de rechtspersoon betekent echter nog niet dat de fysische personen vrijuit gaan. Het tweede lid van art. 5 van het Strafwetboek stelt immers expliciet : Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel diegene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd, kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld. Bij gebreke van uitsluiting van art. 5 van het Strafwetboek kan het derhalve thans een verweer zijn voor een natuurlijke persoon dat de milieu-inbreuk geenszins wetens en willens door hem is gepleegd geworden. Alsdan kan enkel de rechtspersoon worden vervolgd voor inbreuken na 2 juli Uiteraard heeft men in het recent verleden getracht om deze rechtsregel ook toe te passen voor feiten die hebben plaatsgevonden vóór 2 juli 1999, verwijzend naar het moeten toepassen van de mildere strafwet overeenkomstig art. 2 van het Strafwetboek en art. 6 van het EVRM. Het Hof van Cassatie heeft echter uitdrukkelijk geoordeeld dat de bepalingen van het tweede lid van art. 5 van het Strafwetboek een nieuwe bevoegdheid of rechtsplegingswet voorziet die geenszins retroactief kan worden toegepast. Voor de vroegere feiten blijft derhalve de vroegere wet gelden. Een bedrijf kan er echter voordeel bij hebben dat geenszins de rechtspersoon wordt gedagvaard, doch wel de natuurlijke persoon. Art. 42 van het Strafwetboek voorziet dat een bijzondere verbeurdverklaring kan worden toegepast : 2

4 a) op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn; b) op de zaken die uit het misdrijf voorkomen; c) op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. De winsten van een bedrijf dat de milieuvergunningsvoorwaarden niet naleeft, zouden derhalve kunnen worden verbeurd verklaard als onrechtmatig vermogensvoordeel. Art. 43bis van het Strafwetboek voorziet daarenboven: Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, raamt de rechter de geldwaarde en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag. Hetzelfde art. 43bis voorziet echter in het eerste lid een mildering : bij de eerste twee hypothesen dient de bijzondere verbeurdverklaring te worden uitgesproken. In de derde hypothese, de zogenaamde vermogensvoordelen, kan de strafrechter het uitspreken. Rekening houdende met deze mogelijkheid, kan het derhalve soms belangrijk zijn om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een natuurlijke persoon te doen primeren op deze van de rechtspersoon. Alsdan zal moeten worden aangetoond dat de geïdentificeerde natuurlijke persoon de zwaarste fout heeft gepleegd en deze enkel kan worden veroordeeld. Het vermogensvoordeel is alsdan niet rechtstreeks uit zijn misdrijf verkregen De hiërarchische lijn Zolang er geen wettelijke toerekeningsvorm van aansprakelijkheid is voorzien ten aanzien van één geïdentificeerde natuurlijke persoon, dient men te onderzoeken welke fysische persoon de strafrechtelijke fout heeft begaan binnen het bedrijf. Het is een vaststaand gegeven dat het een teken zou zijn van een strafrechtelijke tekortkoming in hoofde van de afgevaardigde bestuurder dat hij geenszins welbepaalde taken delegeert. Dit onderzoek wordt bijzonder juist weergegeven door politierechter P. MORRENS in een onuitgegeven vonnis van 29 februari 2000 : Nu de wet vereist dat in concreto zou worden aangetoond welke de strafrechtelijk verantwoordelijke is van de beklaagde, volstaat het niet te bewijzen dat de betrokkene de algemene leiding en toezicht had over het bedrijf. ( ) De gedaagde heeft echter wel de plicht om als delegataris behoorlijk toezicht over de werfleider, de productmanager, de veiligheidsmanager enz uit te voeren en te eisen dat deze regelmatig rapporteren over de resultaten. In de bijdrage van Prof. Dr. Ph. TRAEST, naar aanleiding van de XXVe Postuniversitaire Cyclus Willy DELVA Rechtspersonen en recht dd. 27 november 1998 wordt het onderzoek als volgt omschreven: Op te merken valt dat in de mate dat de wettelijke toets leidt tot een rechtspersoon vanzelfsprekend een bijkomende rechterlijke toetsing zal vereist zijn om uit te maken welke 3

5 persoon binnen de rechtspersoon uiteindelijk aansprakelijk zal gesteld worden. Het gaat dan in werkelijkheid om een rechterlijke toetsing binnen de wettelijke toerekening. In het bijzonder het Hof van Beroep te Antwerpen heeft in ophefmakende arresten eertijds geoordeeld dat sommige beslissingen collectief worden genomen en er derhalve geen individuele strafrechtelijk aansprakelijke kan worden gevonden. Thans kan dit worden opgelost door enkel de rechtspersoon te dagvaarden, te vervolgen of te veroordelen De milieucoördinator Hoger werd reeds het wettelijk minimumtakenpakket van de milieucoördinator, omschreven in artikel van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, toegelicht. Deze wettelijke taakomschrijving is de hoeksteen voor de juridische positie van de milieucoördinator. Niet-naleving van deze taken zal kunnen leiden tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoördinator, of hij nu als interne of externe persoon zijn taken vervult. Daarbij mag uiteraard ook niet worden vergeten dat sinds de inwerkingtreding van het Decreet betreffende de bedrijfsinterne Milieuzorg het voor de hand ligt dat wanneer de toezichthoudende overheid controles uitvoert en daarbij overtredingen vaststelt, de milieucoördinator in het bijzonder zal worden "geviseerd", minstens zullen de blikken automatisch op hem/haar worden gericht. Het wettelijk omschreven takenpakket van de milieucoördinator wordt strafrechtelijk gesanctioneerd via artikel van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid : "Hij die een bepaling van deze titel van het decreet overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en met een geldboete van honderd frank tot tien miljoen frank of met een van deze straffen alleen." De samenlezing van artikel en artikel van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid leidt tot een potentieel monstrueuze aansprakelijkheid van de milieucoördinator, zodat het gepast is te pleiten voor enige realiteitszin met betrekking tot het strafrechtelijk vervolgingsbeleid. Daarbij moet ook vastgesteld worden dat van de formulering van de strafbaarstelling zelf niet veel rechtsbescherming kan worden verwacht : de plichten zijn zodanig ruim geformuleerd dat er altijd wel enig verwijt aan de milieucoördinator kan worden gemaakt. Het is niet duidelijk of de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen zal leiden tot een beperking van de aansprakelijkheid van de milieucoördinator. Een eerste evaluatie van de wet van 4 mei 1999 in die optiek valt eerder negatief uit. De eerste rechtspraak met betrekking tot de toepassing van de wet van 4 mei 1999 blijkt aan te geven dat de wet niet de door velen verhoopte - vrijwarende werking biedt aan werknemers - zoals milieucoördinatoren De veiligheidschef Het begrip veiligheidschef dateert van de ARAB-wetgeving die thans systematisch wordt vervangen door uitvoeringsbesluiten overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 4

6 Al naargelang de uit te vaardigen uitvoeringsbesluiten overeenkomstig de Kaderwet van 4 augustus 1996 zal er uiteindelijk een Codex over het welzijn op het werk worden samengesteld, waarvan de inhoudstafel reeds bepaald is bij ministeriële omzendbrief van 28 september 1993, B.S. 5 oktober Overeenkomstig deze inhoudstafel wordt er een titel II voorzien Organisatorische structuren waarbij het eerste hoofdstuk betrekking heeft op de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voor bedrijven die behoren tot een groep D (minder dan 20 werknemers) wordt gesteld dat de werkgever zelf de functie van preventieadviseur zal vervullen. Bij grote bedrijven moet er een interne dienst zijn, al dan niet met afdelingen, die onder leiding staat van een preventieadviseur. Naargelang de grootte van het bedrijf dient deze preventieadviseur erkende cursussen te hebben gevolgd en beëindigd. In tegenstelling met de milieucoördinator, wordt de functie van preventieadviseur geenszins strafrechtelijk beteugeld bij een overtreding. De interne dienst die hij leidt, heeft hoofdzakelijk een adviserende taak. Het heeft echter betrekking op de interne veiligheid van het bedrijf met betrekking tot het welzijn van de werknemers. Een aansprakelijkheid van de oude veiligheidschef, thans preventieadviseur, is quasi uitgesloten voor milieu-inbreuken in het kader van de analyse van de hiërarchische lijn De veiligheidscoördinator In het kader van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen heeft de welzijnswet van 4 augustus 1996 de tussenkomst voorzien van twee veiligheidscoördinatoren : - tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk; - tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. De functie van de veiligheidscoördinator is omschreven in het K.B. van 25 januari Nog meer dan bij de preventieadviseur, ligt alhier de nadruk op de veiligheid van de werknemers die actief zijn op een mobiele of tijdelijke bouwplaats. Aansprakelijkheid voor milieu-inbreuken is derhalve niet evident. Wel moet worden opgemerkt dat de meeste bouwbedrijven geenszins verplicht zijn om een milieucoördinator aan te stellen. In het bijzonder bij de verwezenlijking van een bouwwerk waarvan de stedenbouwkundige vergunning gekoppeld is aan de milieuvergunning, heeft de veiligheidscoördinator toch ook de taak om rekening te houden met de VLAREM II-voorschriften. Het door hem op te stellen postinterventiedossier dient hiermee ook rekening te houden. Hoewel de veiligheidscoördinator volkomen kadert binnen de federale wetgeving aangaande het welzijn van werknemers, kan de taakuitoefening zelf van de veiligheidscoördinator verwezenlijking bouwwerk niet losgekoppeld worden van het milieurecht. Een medestrafrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieu-inbreuk is derhalve niet uit te sluiten. 5

7 8.6. Elk personeelslid Het loutere feit dat iemand binnen een bedrijf een bepaalde hoedanigheid heeft, bijvoorbeeld als milieucoördinator, als preventieadviseur, als productieverantwoordelijke, kan er nooit toe leiden dat de strafrechter de strafrechtelijke aansprakelijkheid automatisch toewijst aan deze persoon "omwille van zijn hoedanigheid". De zogenaamde wettelijke en/of conventionele toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid zijn in ons strafrecht - gebaseerd op het schuldprincipe - zonder meer uit den boze De strafrechter zal steeds moeten onderzoeken en aangeven op basis van welke feitelijke elementen de schuld in hoofde van een bepaalde persoon wordt vastgesteld. Daarbij blijkt het criterium van "invloed" van groot belang te zijn. Dit brengt met zich mee dat specifiek met betrekking tot milieudelicten ieder personeelslid, door wiens schuld een milieuovertreding wordt begaan, strafrechtelijk kan worden vervolgd. Zo zal een milieucoördinator in het kader van een efficiënte taakuitoefening vaak allerhande concrete procedures en draaiboeken uitschrijven, waarbij bepaalde (deel)taken van de milieuzorg worden toebedeeld en opgedragen aan diverse medewerkers van de organisaties (bv. controle van de werking van een bepaald lozingspunt op geregelde tijdstippen door een welbepaalde arbeider). Indien deze personen niet handelen overeenkomstig de regels van de interen procedure (bv. de milieucoördinator niet op de hoogte brengen van een vastgestelde inbreuk) dan stellen zij zich eventueel bloot aan strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Het staat immers vast dat zij "invloed" hadden op de voorkoming of het doen ophouden van de strafrechtelijke inbreuk Mogelijk verschil strafrechtelijke / burgerrechtelijke aansprakelijkheid Overeenkomstig het aangehaald art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, bestaat de mogelijkheid dat een werknemer geenszins burgerlijk aansprakelijk wordt geacht tengevolge van een milieuinbreuk. Niettegenstaande de immuniteit van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet op burgerlijk vlak, belet dit geenszins de strafrechtelijke vervolging. Sommige minderheidsrechtspraak meent te kunnen stellen dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg heeft dat de gevorderde schadevergoeding van de burgerlijke partij, in het kader van de strafprocedure, niet kan worden gepareerd door art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Overeenkomstig deze minderheidsrechtspraak wordt er derhalve een totaal onderscheid gemaakt tussen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Deze rechtspraak is echter uitzonderlijk, doch mag niet uit het oog worden verloren. 6

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging Datum 20 december 1993 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.13.1452.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1452.N M N M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jozef Robbroeckx, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stibbe Nieuwsbrief sociaal recht www.stibbe.be Onderwerp De ene hand neemt, wat de andere geeft! Datum September 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon VERANTWOORDELIJKHEID Een (ernstig) arbeidsongeval leidt zowel tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bye bye voortzettingsmisdrijf? Datum 25 november 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Partnergeweld Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T Rolnummer 5698 Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43bis van het Strafwetboek en over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Eubelius www.eubelius.com Onderwerp De Potpourri II-wet: een eerste aanzet tot herschrijven van ons straf(proces)recht Datum Maart 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Postbusadres. Werkelijke vestiging belangen vennootschap. Intellectuele valsheid. Mededaderschap. Bestanddelen. Geen nadeelsvereiste Datum 13 december 2012

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen Datum 17 juni 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Strafrecht. Intellectuele rechten en heling. Wet 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. Opheffing

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Bedrog. - Vaststelling door feitenrechter - Toezicht van het Hof - Art. 1116, BW Datum 18 februari 1999 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN 1 CASE 1 Een PA stelt vast dat er wordt gewerkt zonder het dragen van de PBM s (bv.

Nadere informatie

Juridische aansprakelijkheid inzake brandveiligheid. Mr. Rik Honoré. Uniqum Advocaten. rik.honore@telenet.be

Juridische aansprakelijkheid inzake brandveiligheid. Mr. Rik Honoré. Uniqum Advocaten. rik.honore@telenet.be Juridische aansprakelijkheid inzake brandveiligheid Mr. Rik Honoré Uniqum Advocaten rik.honore@telenet.be Algemene begrippen Privaatrecht tegenover publiek recht Aanvullend recht en dwingend recht Strafrecht

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelspraktijken - Handelspraktijkenwet. - Artikel 1, 6, a. - Verkoper. - Begrip. - Art. 1, 6, a, Handelspraktijkenwet 1991 Datum 12 november 1999 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Ieper Onderwerp Arbeidsreglementering. Bescherming van het loon. Materiële bevoegdheid arbeidsrechtbank. Geschil van burgerlijke aard die het gevolg is van een overtreding

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Filip Tilleman Advocaat-Vennoot Tilleman van Hoogenbemt Antwerpen Onderwerp Heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst nog waarde of kan men dat zomaar opzij schuiven? Datum Augustus 2001 Copyright

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie