5. Medewerkers en Organisatie. 5.8 Vrijwilligersbeleid. Datum 30 januari Versie 3. Blad 1 van 13 VRIJWILLIGERSBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Medewerkers en Organisatie. 5.8 Vrijwilligersbeleid. Datum 30 januari 2014. Versie 3. Blad 1 van 13 VRIJWILLIGERSBELEID"

Transcriptie

1 5. Medewerkers en Organisatie Blad 1 van 13 VRIJWILLIGERSBELEID

2 Blad 2 van 13 Met instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld door de directeur bestuurder d.d PWH, versie 3

3 Blad 3 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Wederzijdse verplichtingen pag Kwaliteitseisen pag Taakomschrijving pag Deskundigheidsbevordering pag Informatie / communicatie pag Medezeggenschap pag Faciliteitenverlening pag Vergoedingen pag Conclusie pag. 8 Bijlage 1: Functieprofiel vrijwillige peuterspeelzaalleidster P.W.H pag. 9 Bijlage 2: Vrijwilligersovereenkomst pag e versie: oktober e versie: november e versie: januari 2014

4 Blad 4 van Inleiding Aanbieders en afnemers van het peuterspeelzaalwerk hebben, op basis van verantwoordelijkheden binnen de Wijzigingswet OKE, de verantwoordelijkheid opgepakt om, aanvullend op de kwaliteitseisen in wet- en regelgeving, samen landelijke kwaliteitseisen op te stellen voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. MOgroep Kinderopvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, hebben deze eisen vastgelegd in het convenant kwaliteit peuterspeelzaalwerk (2010). De eisen in dit convenant zijn minimale eisen voor die aanvullende kwaliteit. Hierbij staan de ontwikkelingsmogelijkheden, de veiligheid en de gezondheid van het kind voorop. Een belangrijk punt in dit convenant betreft het vrijwilligersbeleid. In alle peuterspeelzalen op niveau 1, waar één beroepskracht werkzaam is, zijn vrijwilligers werkzaam. Onder vrijwilligers verstaat PWH een persoon die op regelmatige, niet incidentele basis werkzaam is in het peuterspeelzaalwerk en belast is met de verzorging, de opvoeding en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Vaak zijn zij een of meerdere dagdelen per week in de speelzaal aanwezig als 'tweede leidster'. In de peuterspeelzalen op niveau 2, waar twee beroepskrachten werkzaam zijn, zijn al dan niet vrijwilligers werkzaam. De convenantpartijen eisen van aanbieders van peuterspeelzaalwerk dat zij in het belang van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk én in het belang van de vrijwilligers een vrijwilligersbeleid hebben. Dit beleid moet aan een aantal minimumeisen voldoen. De hier beschreven minimumeisen hebben betrekking op vrijwilligers die werken met de kinderen op de groep. In het vrijwilligersbeleid van de organisatie dient minimaal opgenomen te zijn: I. De wederzijdse verplichtingen, te weten: De verzekeringen Een verklaring omtrent gedrag (VOG) Een beschrijving van de niet-vrijblijvende afspraken die de aanbieder met vrijwilligers maakt, zoals afmelding bij verhindering. II. De kwaliteitseisen die, onder verantwoordelijkheid van de organisatie, aan de vrijwilliger gesteld moeten worden: De vrijwilliger kent het pedagogisch beleidsplan en kan daar naar handelen, voor zover deze betrekking heeft op de taken die omschreven zijn in de taakomschrijving van de vrijwilliger. De vrijwilliger heeft voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal om met kinderen in deze taalgevoelige leeftijd, adequaat te kunnen communiceren. III. De taakomschrijving waarin wordt omschreven welke bijdrage aan het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilligers verwacht wordt en op welke wijze dit samenhangt met het pedagogisch beleid. In de navolgende paragrafen wordt hier aandacht aan besteed.

5 Blad 5 van Wederzijdse verplichtingen Verzekeringen. Geregistreerde vrijwilligers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid middels een Aansprakelijkheidsverzekering, welke de schade vergoedt die vrijwilligers (verwijtbaar) aan derden toebrengen, alsook de schade die vrijwilligers elkaar onderling toebrengen. Dit geldt enkel indien men in opdracht van PWH handelt én indien het risico valt onder de dekking van deze verzekering. Voor de vrijwilligers wordt tevens een ongevallenverzekering afgesloten. De schade aan spullen van vrijwilligers en diefstal van spullen van vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk, is niet verzekerd. Indien een vrijwilliger uit hoofde van zijn werk personen moet vervoeren, dient hij / zij zelf zorg te dragen voor een inzittendenverzekering. Indien hij / zij geen inzittendenverzekering heeft, is het hem / haar nadrukkelijk verboden om voor PWH personen te vervoeren. Verklaringen omtrent gedrag. Een vrijwilliger moet in het bezit zijn van een VOG. Deze wordt aangevraagd via de gemeente in de eigen woonplaats, en wordt volledig door PWH vergoed, mits de vrijwilliger langer dan één maand vrijwillige werkzaamheden voor PWH verricht. Omdat vrijwilligers vooralsnog geen deel uitmaken van continue screening, moeten zij tweejaarlijks een nieuwe VOG aanvragen. Het is de bedoeling dat in 2016 gewerkt gaat worden met een centraal register waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang en in peuterspeelzalen werkt, ook de stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers. Zij hoeven dan niet meer elke twee jaar een nieuwe VOG aan te vragen. Een beschrijving van niet vrijblijvende verplichtingen. Het doen van vrijwilligerswerk brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De uitspraak vrijwillig maar niet vrijblijvend is hier zeker van toepassing. PWH gaat ervan uit dat de vrijwilligers zich kunnen verenigen met de doelstelling van PWH en zich aan de gemaakte afspraken houden. Om tot eenduidige afspraken te komen dienen de vrijwilligers een hiertoe opgestelde vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen (Bijlage1). 3. Kwaliteitseisen. PWH verwacht dat haar vrijwilligers de Nederlandse taal goed in woord en geschrift beheersen. Van vrijwilligers van niet Nederlandse afkomst vraagt PWH met ingang van 1 januari 2014 minimaal een met goed resultaat afgeronde inburgeringscursus. Zittende vrijwilligers worden vrijgesteld van deze verplichting en mogen hun vrijwilligerswerk blijven verrichten conform eerder vastgestelde afspraken. Dit in het kader van de maatschappelijke rol van de organisatie.

6 Blad 6 van 13 Vrijwilligers onderschrijven het pedagogisch beleid van PWH en dragen dit uit in de omgang met peuters, ouders en beroepskrachten. Zij ondersteunen de peuterspeelzaalleidsters. Ten behoeve van deskundigheidsbevordering kan worden deelgenomen aan relevante scholings- en themabijeenkomsten. Vrijwilligers worden, conform het introductiebeleid, getoetst op de competenties die nodig zijn om de doelstelling van PWH te bereiken c.q. de peuters op te vangen en te ondersteunen in hun opvoeding en ontwikkeling. Wanneer zij hier niet aan voldoen en worden afgewezen, wordt de reden ervan aangegeven. Afgewezen vrijwilligers worden in principe doorverwezen naar de vrijwilligerscentrale. Met ingang van 1 januari 2014 mogen in de 2-jarige groepen naast de beroepskracht twee vrijwilligers werkzaam zijn. In de 3-jarige groepen is dit maximaal één vrijwilliger. Een vrijwilliger verricht minimaal 2 dagdelen werkzaamheden ten behoeve van de peuterspeelzaal. Dit om de structuur en rust in de groepen met peuters te bewaken. Huidige personele planningen waarbij meer dan 1 vrijwilliger werkzaam is in een 3 jarige groep mogen blijven bestaat tot het moment waarop een vrijwilliger haar werkzaamheden beëindigd. Wel wordt gestimuleerd om werkzaamheden te gaan verrichten op groepen zonder vrijwilligers. Ook eerder gemaakte afspraken aangaande de frequentie van het verrichten van werkzaamheden als vrijwilliger blijven gehandhaafd. Bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers zijn de gemaakte afspraken per 1 januari 2014 van kracht. 4. Taakomschrijving. Tijdens de openingstijden van de peuterspeelzalen biedt de vrijwilliger ondersteuning aan de peuterspeelzaalleidsters door te helpen met groepsactiviteiten. De werkzaamheden kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: met de kinderen meespelen, voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij het eten en drinken geven, helpen met verschonen of toilet, helpen met het voorbereiden en uitvoeren van een thema, huishoudelijke werkzaamheden, etc. Eén en ander altijd conform de dagplanning, het pedagogisch beleid én in overleg met de verantwoordelijke leidster. De beroepskracht coördineert de werkzaamheden van de vrijwilliger en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten en dienstverlening. Tijdens de activiteiten met de peuters vormt de vrijwilliger zich op grond van observaties een beeld van de groep en de individuele peuter. Dit brengt zij in tijdens al dan niet geplande overlegmomenten ter ondersteuning van de beeldvorming van de beroepskrachten. 5. Deskundigheidsbevordering PWH stelt vrijwilligers in staat zich verder te ontwikkelen voor zover dit relevant is voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk. De scholing dient gericht te zijn op de verbetering van kennis, houding en (communicatieve) vaardigheden van vrijwilligers. Hiertoe worden vrijwilligers in staat gesteld om deel te nemen aan door PWH georganiseerde bijscholingen. Maar ook externe scholingsactiviteiten zoals

7 Blad 7 van 13 studiedagen, cursussen en trainingen behoren tot de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het scholingsaanbod via de vrijwilligerscentrale dat twee maal per jaar wordt aangeboden. Goedkeuring om een bijscholing (deels) op kosten van PWH te mogen volgen, vindt plaats via de eigen manager. De kosten die voortvloeien uit de deskundigheidsbevordering komen ten laste van het budget scholing algemeen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om via subsidies scholing voor vrijwilligers te kunnen financieren. 6. Informatie en communicatie. Vrijwilligers ontvangen alle functionele informatie die benodigd is om het vrijwilligerswerk goed uit te kunnen voeren. Zij krijgen een introductiedag aangeboden, waar ze kennis nemen van het werk en de organisatie van PWH en van relevantie ontwikkelingen op het terrein van het peuterspeelzaalwerk. Deze introductiedag wordt centraal geregeld door de manager VE. Vrijwilligers kunnen via een eigen account inloggen op het netwerk van PWH. Hierop ontvangen zij o.a. de digitale nieuwsbrief en actuele vacatures binnen PWH. Ook ontvangen zij inloggegevens ten behoeve van intranet van PWH. Tijdens teambijeenkomsten zorgt de beroepskracht ervoor dat andere relevantie informatie bij de vrijwilligers terechtkomt. 7. Medezeggenschap. Rekening houdend met de te realiseren doelstellingen op de peuterspeelzalen, krijgt elke vrijwilliger binnen PWH de gelegenheid om mee te praten over de keuze en uitvoering van de werkzaamheden en om mogelijke ideeën aan te dragen voor het beleid. Dit kan tijdens de diverse overlegmomenten die plaatsvinden. Denk hierbij aan een teamoverleg, een werkoverleg, een individueel gesprek of een studiedag. Ook is het mogelijk om op individueel niveau een afspraak met de manager te maken en onderwerpen te bespreken. Daarnaast kunnen er in de bijeenkomsten tussen de Ondernemingsraad en de Directie onderwerpen aan bod komen die door één of meerdere vrijwilligers ingebracht zijn. Gezien het feit dat de OR voor een deel ook een afspiegeling is van de samenstelling van de organisatie zijn er twee plaatsen binnen de OR beschikbaar die door vrijwilligers ingenomen kunnen worden. 8. Faciliteitenverlening. PWH verleent de vrijwilligers de reeds aanwezige en standaard benodigde faciliteiten om de werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen. Dit in overeenstemming met de wijze, waarop dit ook voor werknemers geschiedt. Onder faciliteiten wordt onder meer verstaan het gebruik van benodigde apparatuur en hulpmiddelen zoals ergonomisch materiaal, pc, telefoon, etc. voor zover strikt nodig voor het uitvoeren van de in het takenpakket omschreven werkzaamheden.

8 Blad 8 van 13 Het Arbobeleid van PWH, waarin naar een zo groot mogelijke mate van veiligheid, gezondheid en welzijnsbevordering van alle medewerkers wordt gestreefd, speelt mede een rol bij de bepaling van de benodigde faciliteiten, ook voor vrijwilligers. 9. Vergoedingen. Alle kosten die de vrijwilliger in verband met de werkzaamheden moet maken, voorzover daarover vooraf met de betreffende manager overeenstemming is bereikt, worden op basis van declaratie aan de vrijwilliger vergoed. Vrijwilligers dienen aan het einde van iedere maand een declaratieformulier in te vullen en te voorzien van eventueel benodigde bewijzen. Dit formulier dient afgetekend te worden door de manager, waarna de financiële afdeling zorg draagt voor de verdere afhandeling. De vergoeding die de vrijwilliger per maand of jaarlijks ontvangt kan wisselend van hoogte zijn en is mede afhankelijk van de kaders die de Belastingdienst hieraan jaarlijks stelt. Voor een ochtenddagdeel wordt 3,0 uur en voor een middagdagdeel 2,0 uur vergoed. Declaraties van vrijwilligersvergoedingen worden door de eigen manager geaccordeerd alvorens zij uitbetaald worden door de afdeling financiën. De afdeling P & O bewaakt de uitgaven t.b.v. vrijwilligers en stelt de manager op de hoogte bij (dreigende) overschrijding hiervan. 10. Tot slot Ondanks de ruimte op de arbeidsmarkt is het aanbod van vrijwilligers zeer beperkt te noemen. Het neemt zelfs af. Mogelijk ligt de oorzaak aan de veranderende eisen vanuit de overheid of de eisen die de vrijwilliger zelf stelt aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligers geven de voorkeur aan korte afgeronde projecten met een duidelijk doel. Afwisseling is erg belangrijk. Vrijwilligerswerk moet zinvol, aantrekkelijk en goed gefaciliteerd zijn. Over de toekomstige rol van de vrijwilliger in het peuterspeelzaalwerk zal in samenwerking met de gemeente en de vrijwilligerscentrale een duidelijk beleid geformuleerd moeten worden. Meer dan voorheen worden er op grond van landelijke afspraken kwaliteitseisen aan het vrijwilligerswerk gesteld. Het is de vraag in hoeverre de organisatie hierin kan blijven voorzien.

9 Blad 9 van 13 Bijlage 1 Functieprofiel vrijwillige peuterspeelzaalleidster P.W.H. Algemeen: Een vrijwillige peuterspeelzaalleid(st)er werkt samen met andere peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers. Er wordt van hem / haar verwacht dat zij tijdig aanwezig is en handelt volgens de aangegeven richtlijnen door de peuterspeelzaalleidster. Zij maakt deel uit van het team. De vrijwillige peuterspeelzaalleid(st)er ressorteert hiërarchisch onder de manager en verricht haar werkzaamheden vanuit één van de peuterspeelzalen van P.W.H. Resultaatgebieden: Begeleiding van een groep kinderen en van elk kind individueel. Daarvoor is nodig dat de vrijwillige leid(st)er: Een warme relatie met de kinderen opbouwt. De eigen aard van ieder kind respecteert. De gevoelens en behoeften van kinderen herkent en daarop goed reageert. De kinderen goed verzorgt. Met de peuters die dingen doet, waar de peuter aan toe is, met de bedoeling de ontwikkeling te stimuleren (met ontwikkeling wordt hier bedoeld die van de taal, beweging, spel en creativiteit). Zelfstandig werkt, ook als er zich problemen op de peuterspeelzaal voordoen. Taken op zich neemt die de peuterspeelzaalleid(st)er naar hem / haar toe delegeert. Samenwerking met de andere medewerkers in de peuterspeelzaal. Voor een goede samenwerking is nodig dat de vrijwillige leid(st)er: Werkt onder verantwoordelijkheid van de peuterspeelzaalleidster. Goed met anderen kan samenwerken. Op een goede manier contacten kan leggen in haar / zijn omgang met ouders / verzorgers. Open staat voor meningen van collega s. Zowel positieve als negatieve feedback kan geven en nemen. Deelneemt aan de werkbijeenkomsten en het teamoverleg. Haar / zijn eigen inbreng heeft bij overlegsituaties.

10 Blad 10 van 13 Deelneemt aan nevenactiviteiten zoals ouderavonden, koffieochtenden, thema avonden, open dagen en ouderwerkgroep vergaderingen. Huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren. Draagt mede zorg voor de goede staat en eventuele vervanging van de materialen. Zorgt voor een functionele en ordelijke inrichting van de peuterspeelzaal. Verricht huishoudelijke activiteiten Scholing. De vrijwillige peuterspeelzaalleid(st)er is bereid tot het volgen van bij- of nascholing in het kader van deskundigheidsbevordering. Hieronder vallen ten minste de introductiecursus, de EHBKO cursus en de cursus buk- en tiltechnieken. Profiel van de functie: Kennis Minimaal LBO niveau; Kennis van hygiëne en veiligheidseisen; Wanneer van allochtone afkomst minimaal in het bezit van inburgeringscursus Nederlandse taal. Specifieke functiekenmerken Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van peuters en het motiveren van ouders, stagiaires et cetera; Flexibiliteit en creativiteit; Zelfstandigheid; Het vermogen om een bijdrage te leveren aan het teamproces; Een kind- en servicegerichte houding; Openstaan voor andere culturen en levensstijlen; Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk ten behoeve van het onderhouden van contacten met ouders.

11 Blad 11 van 13 Bijlage 2 Vrijwilligersovereenkomst Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J. Wintgens, directeur-bestuurder, hierna te noemen werkgever, en Naam : Adres : Woonplaats : Geboren : hierna te noemen vrijwilliger, verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende condities. Artikel 1. De vrijwilliger zal ten behoeve van de organisatie met ingang van. de activiteiten verrichten en taken vervullen zoals vermeld in het functieprofiel van de vrijwillige leidster. De proeftijd bedraagt voor de werkgever en de vrijwilliger twee maanden. Artikel 2. De tijden waarop de vrijwilliger deze activiteiten verricht, zullen in overleg met de manager worden vastgesteld. Deze omvat minimaal 2 dagdelen. Artikel 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. Eenzijdige opzegging is voor beide partijen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Op verzoek van de vrijwilliger kan de Stichting na afloop van de overeenkomst een getuigschrift opstellen.

12 Blad 12 van 13 Artikel 4. In geval van ziekte-, herstel- of verhindering handelt de vrijwilliger conform de procedure zoals afgesproken in het protocol ziek- en herstelmelding PWH. Artikel 5. De organisatie zorgt voor de noodzakelijke verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid ten behoeve van de vrijwilliger bij de uitvoering van de activiteiten. De vrijwilliger dient zelf ook WA verzekerd te zijn wegens aansprakelijkheid jegens leidsters, vrijwilligers, peuters en bestuursleden. Voor de vrijwilliger wordt tevens een ongevallen verzekering afgesloten. Indien een vrijwilliger uit hoofde van zijn werk personen moet vervoeren, dient hij/zij zelf zorg te dragen voor een inzittendenverzekering. Indien hij/zij geen inzittendenverzekering heeft, is het hem/haar nadrukkelijk verboden om voor PWH personen te vervoeren. Artikel 6. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding die wordt geacht te staan voor gemaakte onkosten, binnen het kader die de belastingwetgeving hieraan stelt. Deze vergoeding wordt maandelijks overgemaakt op de bank- / girorekening van de vrijwilliger. Artikel 7. De organisatie draagt er zorg voor dat de vrijwilliger voldoende informatie krijgt over het algehele beleid van de organisatie. Zij handelt conform het pedagogisch beleid van de stichting en ondersteunt de peuterspeelzaalleidster bij de werkzaamheden. De eindverantwoording ligt bij de peuterspeelzaalleidster. Artikel 8. De organisatie zorgt, binnen het bereik van haar mogelijkheden, voor voldoende gelegenheid voor het volgen van cursussen, trainingen of andere vormen van deskundigheidsbevordering van de vrijwilliger, nodig voor het goed vervullen van haar taken. Hiertoe wordt het opleidingsplan van de organisatie als leidende factor beschouwd.

13 Blad 13 van 13 Artikel 9. De vrijwilliger is verplicht geheimhouding in acht te nemen van alles wat hem over de Stichting en de cliënten bekend is geworden en waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter enigszins kan vermoeden. Dit geldt ook na beëindiging van zijn / haar werkzaamheden bij de Stichting. Bij overtreding van dit beding kan de Stichting de vrijwilligersovereenkomst met directe ingang beëindigen en een vergoeding van de geleden schade eisen. Artikel 10. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de relatie tussen de Stichting en vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen of Ziektewet. De vrijwilliger kan op grond van deze overeenkomst geen aanspraak maken op uitkeringen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Artikel 11. Alvorens te starten met haar werkzaamheden als vrijwilliger, heeft zij een bewijs omtrent gedrag overlegd aan de werkgever. Artikel 12. De vrijwilliger verklaart kosteloos van de werkgever te hebben ontvangen een door beide partijen ondertekend afschrift van deze overeenkomst. Opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Heerlen. Datum.. Werkgever, Vrijwilliger, J. Wintgens Directeur Bestuurder

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Informatieboekje voor vrijwilligers tso INHOUD 1. Voorwoord 2. Organisatie 3. Het centraal kantoor 4. De kindercentra 5. De functie tso-begeleider 6. Werken

Nadere informatie

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligerscontract Vrijwilligerscontract Dit contract bedoelt inhoud te geven aan het commitment tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger; het gaat hierbij dus niet om een arbeidsverhouding. In het vrijwilligerscontract

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO oktober 2014 1 De ondergetekenden: A. Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard, gevestigd te Arkel, Harpstraat 13,

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK. Het Regionaal Archief Nijmegen gevestigd Mariënburg 27 te Nijmegen hierna te noemen: de organisatie

OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK. Het Regionaal Archief Nijmegen gevestigd Mariënburg 27 te Nijmegen hierna te noemen: de organisatie Regionaal Archief Nijmegen OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK Het Regionaal Archief Nijmegen gevestigd Mariënburg 27 te Nijmegen hierna te noemen: de organisatie en mevrouw/de heer wonende te hierna te noemen:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder

Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder Partijen Het gastouderbureau MIAvoorgezinnen Straat en huisnummer Daniel Stalpertstraat 17-2 Postcode en plaats 1072 VZ Amsterdam Telefoonnummer 06-44277077/06-44974747

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Stichting Wereldwinkel Scheveningen

Stichting Wereldwinkel Scheveningen Reglement Vrijwilligers Wereldwinkel Scheveningen Het reglement Vrijwilligers regelt de verhouding tussen enerzijds de Stichting Wereldwinkel Scheveningen en anderzijds de vrijwilliger die werkzaamheden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Vrijwilligersbeleid van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst vertegenwoordigd door en Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: hierna te noemen de vrijwillig(st)er, komen het hiernavolgende

Nadere informatie

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO 1 Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO De ondergetekenden: A. Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard, gevestigd te Arkel, Harpstraat 13, 4241 CA, vertegenwoordigd

Nadere informatie

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 MODEL MEDEWERKEROVEREENKOMST VOOR LOKALE OMROEPINSTELLINGEN OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website:

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld Overeenkomst hulp bij het huishouden Stichting BrabantZorg, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door Naam: Functie: hierna te noemen Aanbieder en Mevrouw/de heer: Geboortedatum: hierna

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2013 Vrijwilligers SBPE Pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 50+ leest voor... 4 Stagiaires... 4 Gouden handen... 5 Werving... 5

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder

Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder Partijen: Het Gastouderbureau De Kleine Kroon, kantoorhoudende aan de Keizersgracht 429, 1017 DJ te Amsterdam, bereikbaar op telefoonnummer 020 8208702

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Verantwoord peuterspeelzaalwerk: een eerste stap naar de toekomst Convenant Kwaliteit peuterspeelzaalwerk

Verantwoord peuterspeelzaalwerk: een eerste stap naar de toekomst Convenant Kwaliteit peuterspeelzaalwerk Verantwoord peuterspeelzaalwerk: een eerste stap naar de toekomst Convenant Kwaliteit peuterspeelzaalwerk 1 augustus 2010 1 Waarom dit convenant? Het Kabinet wil dat in 2011 de peuterspeelzalen en kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Krobbeguod Makkum (PSZ) Lieuwkemastraat 65 8754 BL MAKKUM FR

Inspectierapport Peuterspeelzaal Krobbeguod Makkum (PSZ) Lieuwkemastraat 65 8754 BL MAKKUM FR Inspectierapport Peuterspeelzaal Krobbeguod Makkum (PSZ) Lieuwkemastraat 65 8754 BL MAKKUM FR Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie: 10-06-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 REGLEMENT HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4 e versie Wijziging: OVDB, naamsverandering Calibris (wijziging niet specifiek kenbaar gemaakt bij cliënten)

Nadere informatie

Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger

Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een In het sbeleid SGL staat vermeld dat het wel/niet inzetten van s bij ADL handelingen in elke situatie een zorgvuldige overweging vraagt. Welke verleent

Nadere informatie

Kindercentrum De Kleine Tuin

Kindercentrum De Kleine Tuin Kindercentrum De Kleine Tuin Reglement oudercommissie Kindercentrum De Kleine Tuin Vertrouwelijk Een document van Kindercentrum De Kleine Tuin 1 oktober 2013 1 Informatie sheet Uitgevoerd en geschreven

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register

Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register De Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register Geachte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid Leger des Heils Nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Leger des Heils versie 4 Januari 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 4 3. HANDLEIDING...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 Vrijwilligersbeleid Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 De stichting waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwilligerswerk

Overeenkomst vrijwilligerswerk Bijlage I Overeenkomst vrijwilligerswerk Parochie.naam invullen.vertegenwoordigd door: Speerpunt: Roeping en Vorming Jeugd en Jongeren Kerk en Samenleving Huwelijk en Gezin Hierna te noemen: de organisatie

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN.

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. 1. Inleiding Stichting Noodopvangcentrum (NOC) is 25 jaar gelden begonnen als een vrijwilligersorganisatie en werd in de loop van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Op onze Plaatsingsovereenkomst Kinderopvang zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals hieronder omschreven. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid De ondergetekenden: Woningstichting Eigen Haard, (hierna te noemen: Eigen Haard

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden JobVriendovereenkomst

Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden JobVriendovereenkomst Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden JobVriendovereenkomst Adres: Kafmolenweide 43-3437 XS Nieuwegein. Rekeningnummer: NL55 INGB 0006 8406 34 SMS: 06 12 29 52 82 Telefoon: 030-8888735 Email:

Nadere informatie

De vereniging en haar vrijwilligers

De vereniging en haar vrijwilligers De vereniging en haar vrijwilligers Wat verwacht de vereniging van haar vrijwilligers? Regels en richtlijnen De (naam lidorganisatie) streeft ernaar om ruimte te geven aan ideeën en initiatieven. Regels

Nadere informatie

Inspectierapport Boemeltje (PSZ) Oosterhuisweg 3 8423 TG MAKKINGA

Inspectierapport Boemeltje (PSZ) Oosterhuisweg 3 8423 TG MAKKINGA Inspectierapport Boemeltje (PSZ) Oosterhuisweg 3 8423 TG MAKKINGA Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ooststellingwerf Datum inspectie: 09-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarderadeel Datum inspectie: 14-07-2015

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en werk Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk. Hieronder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Functieprofiel en taken coördinator. Stichting Leergeld Arnhem

Functieprofiel en taken coördinator. Stichting Leergeld Arnhem Functieprofiel en taken coördinator Stichting Leergeld Arnhem Arnhem, December 2006 1 INHOUD Uitgangspunten De coördinator 1. Taak van de coördinator 1.1 met betrekking tot vrijwilligers 1.2 met betrekking

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973

Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973 Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET voor de OUDER(S)

INFORMATIEPAKKET voor de OUDER(S) INFORMATIEPAKKET voor de OUDER(S) U bent op zoek naar goede opvang voor uw kind(eren) terwijl u aan het werk of aan het studeren bent. Omdat het om uw kind(eren) gaat, wilt u een goede, zorgvuldige afweging

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou

Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou De Stichting Groen Grou (hierna de te noemen: de Stichting) biedt met haar Kringloopwinkel in Grou een groot aantal vrijwilligers een leuke werkplek. Elke vrijwilliger

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht tussen gastouder en vraagouder Gastouderbureau De Kleine Kroon

Overeenkomst van opdracht tussen gastouder en vraagouder Gastouderbureau De Kleine Kroon Overeenkomst van opdracht tussen gastouder en vraagouder Gastouderbureau De Kleine Kroon Partijen Gastouder.. (naam en voorletters) Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Telefoonnummer (vast)..

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2013 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit regelement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2012 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit regelement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN

Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 14-05-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie