Mijn. UPO binnenkort in uw bus. Bpf Notariaat: bestuur en toezicht. In deze pensioenkrant:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn. UPO binnenkort in uw bus. Bpf Notariaat: bestuur en toezicht. In deze pensioenkrant:"

Transcriptie

1 Mijn Pensioen April 2015 In deze pensioenkrant: UPO binnenkort in uw bus Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief! Nieuwe stappen gezet in fusieproces Verkiezing bestuurszetel gepensioneerden Bpf Notariaat: bestuur en toezicht Nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen UPO binnenkort in uw bus Rond 1 mei ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO biedt u een overzicht van uw opgebouwde en te bereiken pensioenen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Neem het UPO goed door, zodat u weet wat u op termijn kunt verwachten. We raden u aan om het pensioenoverzicht vervolgens bij uw financiële administratie te bewaren. Nieuwe pensioenregeling Met ingang van 1 januari 2015 is een nieuwe pensioenregeling van kracht geworden. De nieuwe regeling kenmerkt zich door: Verlaging opbouw naar 1,75% In 2015 bouwt u pensioen op volgens een verlaagd opbouwpercentage van 1,75%. In de jaren daaraan voorafgaand was het 2% (met uitzondering van 2013 toen het opbouwpercentage voor 1 jaar was verlaagd naar 1,915%). De verlaging van het opbouwpercentage naar 1,75% is ingegeven door nieuwe fiscale regelgeving. Met de verlaging wordt voorkomen dat de pensioenregeling fiscaal bovenmatig wordt. Bij fiscale bovenmatigheid zou u nu al belasting over uw opgebouwde pensioen moeten betalen; de Belastingdienst ziet uw pensioen dan namelijk als (extra) inkomen. Partnerpensioen op opbouwbasis Om de verlaging van het opbouwpercentage te compenseren, wordt het partnerpensioen vanaf 2015 op opbouwbasis gefinancierd in plaats van op risicobasis. Het voordeel hiervan is dat een opgebouwd partnerpensioen een waarde vertegenwoordigt, zodat op pensioendatum niet een deel van het ouderdomspensioen hoeft te worden uitgeruild om voor partnerpensioen in aanmerking te komen. Of omgekeerd: als geen partnerpensioen gewenst is op pensioendatum, kan het opgebouwde partnerpensioen worden uitgeruild voor een verhoging van het ouderdomspensioen. Daarnaast is een deel van het tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2015 opgebouwde ouderdomspensioen eenmalig uitgeruild voor partnerpensioen, tenzij u hiertegen bezwaar heeft aangetekend dat gehonoreerd is. De weerslag hiervan vindt u terug op uw UPO. Heeft u in de periode tot 1999 partnerpensioen opgebouwd, dan is dat in de getoonde bedragen meegenomen. Aanpassing opgebouwde aanspraken per 1 januari 2015 van 65 naar 67 jaar Sinds 1 januari 2012 geldt voor de nieuwe pensioenopbouw een pensioenleeftijd van 67 jaar. Het pensioenfondsbestuur heeft onlangs besloten om voor de eenduidigheid óók de opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2011 om te zetten naar 67 jaar. Verhoging van de pensioenleeftijd voor deze opbouw naar 67 jaar heeft als voordeel dat het totale pensioen dan beter aansluit bij de AOWleeftijd. Rekenvoorbeelden Om u een indruk te geven van het effect van de omzetting van opgebouwde aanspraken van 65 naar 67 jaar, treft u in het kader op de volgende pagina een rekenvoorbeeld aan. Ook wordt de omzetting van een deel van het ouderdomspensioen in partnerpensioen inzichtelijk gemaakt. Vragen over uw pensioenoverzicht? Heeft u vragen over uw UPO? Neem dan contact op met de Pensioendesk via (050) U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Of stuur uw naar Als u belt of mailt, houd dan uw pensioennummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. >> Lees verder

2 Mijn Pensioen Rekenvoorbeeld In het onderstaande rekenvoorbeeld ziet u voor drie leeftijdscategorieën wat het effect is van de omzetting naar 67 jaar en van de omzetting van een deel van het ouderdomspensioen in partnerpensioen. De genoemde bedragen zijn bruto-jaarbedragen in euro s. OP = ouderdomspensioen, PP = partnerpensioen Uitgangssituatie: opgebouwde standen per 31 december 2014 Leeftijd Opgebouwd OP van Opgebouwd OP Opgebouwd PP van 65 tot 67 jaar vanaf 67 jaar Toelichting uitgangssituatie: Als we kijken naar de deelnemer van 52 jaar, dan heeft deze een levenslang ouderdomspensioen van opgebouwd dat ingaat op 65 jaar. Vanaf 67 jaar komt daar een levenslang ouderdomspensioen van bij, zodat het totale pensioen vanaf 67 jaar bedraagt. Vanuit een oude pensioenregeling is er partnerpensioen opgebouwd. Stap 2: Omzetting van ouderdomspensioen uit stap 1 in ouderdomspensioen met een verhoogd partnerpensioen Leeftijd Opgebouwd OP 67 jaar Verhoogd PP (met extra uitruil) Toelichting Stap 2: Bij stap 2 is een deel van het ouderdomspensioen ingeruild voor een hoger partnerpensioen. Ten opzichte van stap 1 is het ouderdomspensioen gedaald en het partnerpensioen gestegen. Het partnerpensioen komt daarmee in de buurt van 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Deze omzetting in partnerpensioen is voor iedereen uitgevoerd tenzij het beroep dat hierop door de deelnemer is aangetekend, gehonoreerd wordt. De afhandeling hiervan is op dit moment nog lopend. Stap 1: De opgebouwde standen omgezet naar 67 jaar Leeftijd Opgebouwd OP 67 jaar Opgebouwd PP (zonder extra uitruil) Toelichting Stap 1: Als we kijken naar de deelnemer van 52 jaar, dan heeft deze het pensioen van dat inging vanaf 65 jaar omgezet naar een levenslang ouderdomspensioen van 7.868, zodat vanaf 67 jaar het totale pensioen bedraagt ( = 9.068). In het rekenvoorbeeld is dit voor alle personen uitgevoerd. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief! Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond uw pensioenfonds? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief, op U treft daar onder Deelnemer een formulier aan, waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt inschrijven.

3 Voorbereidingen samengaan met SNPF in volle gang Nieuwe stappen gezet in fusieproces Er zijn weer belangrijke stappen gezet in het fusieproces tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) en Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF). Zoals bekend wordt gekoerst op een fusie per 1 januari In de afgelopen maanden is intensief gesproken over de samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur van het fusiefonds. Uit de interne kandidaten van de huidige bestuursorganen van beide fondsen, is gekomen tot een beoogde raad van toezicht en een beoogd bestuur. Het bestuur gaat bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, aangevuld met twee externe deskundigen (paritair bestuursmodel). Daarbij geldt dat er een vacature is voor een pensioengerechtigde. Hiervoor worden in de komende maanden verkiezingen georganiseerd (zie hiernaast). Alle bestuursleden en leden van de raad van toezicht worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid door De Nederlandsche Bank (DNB). De beoogde leden van het nieuwe bestuur (onder toezicht van de beoogde raad van toezicht) zijn verantwoordelijk voor de keuzes voor het fusiefonds. Onder de naam Bestuur Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) i.o. nemen zij het voortouw bij de in 2015 nog te verrichten werkzaamheden voor het welslagen van de fusie. Afstemming beleggingsbeleid De fondsen spreken met elkaar over de inrichting van het risico- en vermogensbeheer voor het nieuwe fonds. Het doel is op het fusiemoment de beleggingsportefeuilles van beide fondsen samen te voegen. Ook het beheersen van het dekkingsgraadverschilrisico is onderwerp van gesprek. Een relatief groot dekkingsgraadverschil bemoeilijkt de fusie, omdat er dan bij een van beide fondsen een onwenselijke ingreep nodig is. Beide fondsen voeren nu nog een zelfstandig beleggingsbeleid, maar willen niet meer vrijblijvend beslissingen nemen die het dekkingsgraadverschilrisico vergroten. Formele consultatie Wet op het notarisambt Het conceptwetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het notarisambt inclusief de Memorie van Toelichting is, mede dankzij de constructieve samenwerking met de ministeries van Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voltooid. De wijziging is nodig om een fusie mogelijk te maken. Na een informele consultatie richting DNB, AFM, Pensioenfederatie, KNB, Bond van Medewerkers in het Notariaat, Bureau Financieel Toezicht en beide fondsbesturen, werd door de ministeries van medio februari tot medio maart de formele consultatie richting alle stakeholders gehouden. Dit heeft een aantal reacties opgeleverd, die in behandeling zijn genomen. De ambtelijke behandeling van de wetswijziging loopt vermoedelijk tot het voorjaar, waarna het de bedoeling is dat de wetswijziging in de nazomer aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Het recente aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven leidt, zoals het er nu naar uitziet, niet tot extra vertraging. Andere activiteiten en vervolg Tegelijkertijd wordt onder meer gewerkt aan de invulling van alle vereiste fondsdocumenten voor het nieuwe fonds, zoals bijvoorbeeld de statuten. Ook wordt onderzoek gedaan naar het samenvoegen van de pensioenadministraties van beide fondsen. Met de PensioenKamer en de Bond van Medewerkers in het Notariaat wordt gesproken over eventuele wijzigingen in de pensioenregelingen. Tot slot wordt het uiteindelijke fusievoorstel gepresenteerd aan de besturen van beide fondsen. Het fusievoorstel wordt ook ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht van beide fondsen en voor advies aan het verantwoordingsorgaan van SBMN en SNPF (naar verwachting na de zomer). Voor SNPF geldt nog als aanvullende voorwaarde dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie goedkeuring moet geven na DNB gehoord te hebben. Bij positieve uitkomsten kan de fusie dan per 1 januari 2016 worden gerealiseerd.

4 Verkiezing bestuurszetel pensioengerechtigden Het bestuur van het voorgenomen fusiefonds Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) wordt samengesteld op basis van het paritaire bestuursmodel, waarbij twee bestuurders worden toegevoegd die geen directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden van het pensioenfonds. Voor de invulling van de bestuurszetel namens de pensioengerechtigden worden verkiezingen uitgeschreven. Gepensioneerden van SBMN en SNPF met een (verevend) ouderdoms-, pre- of (bijzonder) partnerpensioen hebben inmiddels een oproep tot kandidaatstelling ontvangen. Het bestuur van SPN i.o. zal bij aanvang uit acht leden bestaan. Concreet is besloten dat de bestuurssamenstelling er als volgt uit zal zien: twee werkgeversvertegenwoordigers benoemd door KNB (notaris); een werknemersvertegenwoordiger benoemd door KNB (kandidaat-notaris of toegevoegd notaris); twee werknemersvertegenwoordigers benoemd door de Bond van Medewerkers in het Notariaat; een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden; twee externe deskundigen. Voor alle zetels, met uitzondering van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, is inmiddels een beoogd bestuurslid gevonden uit de huidige besturen van SBMN en SNPF. zorg draagt voor de communicatie met en verantwoording naar belanghebbenden. Om tot afgewogen oordelen te komen, dient elk bestuurslid te voldoen aan algemene geschiktheids- en deskundigheidseisen. Onderdeel van de procedure tot benoeming van een bestuurslid is toetsing op geschiktheid door DNB. Planning verkiezingen gepensioneerdenzetel Kandidaten uit de doelgroep kunnen zich tot 18 april a.s. aanmelden bij de verkiezingscommissie. Deze commissie beoordeelt of de kandidaat aan de minimale eisen voldoet om op de kieslijst te mogen staan. Van eind mei tot eind juni vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Alleen de doelgroep zelf kan op dat moment een stem uitbrengen. Op 1 juli 2015 is het nieuwe bestuurslid bekend (onder voorbehoud van toetsing door DNB). Taken bestuur De taken van een pensioenfondsbestuur zijn veelomvattend. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregelingen en moet daarbij in control zijn. Dit betekent dat het bestuur inzicht heeft in en controle uitoefent op het prudent beleggen van de financiële middelen van het fonds, het voeren van een solide financieel beleid, de administratieve uitvoering van de regelingen en daarnaast Melden zich geen geschikte kandidaten aan, dan stelt de verkiezingscommissie in overleg met de raad van toezicht van SPN een kieslijst samen. Deze lijst bevat in dit geval externe deskundigen, die namens de pensioengerechtigden de vacature willen en kunnen vervullen. De planning kan daarmee iets doorschuiven. Geïnteresseerd? Behoort u tot de doelgroep en wilt u een bijdrage leveren aan het bestuur van het nieuwe pensioenfonds? Ga dan naar U treft daar aanvullende informatie en het functieprofiel aan. Aanmelden als kandidaat kan tot 18 april aanstaande.

5 Bpf Notariaat: bestuur en toezicht Binnen een pensioenfonds zijn er drie organen die gezamenlijk het fonds vormgeven. Naast het bestuur gaat het om een toezichthoudend en een controlerend orgaan. Bestuur Het Bedrijfspensioenfonds is een stichting en heeft daarmee geen winstoogmerk. De eindverantwoordelijkheid van het pensioenfonds ligt bij het bestuur, bestaande uit vier werknemersleden, waaronder één namens de pensioengerechtigden en vier werkgeversleden. Gezamenlijk nemen zij beslissingen over uw pensioen(regeling), de premies en de toeslag. De sociale partners (de Pensioenkamer van de KNB en de Bond van medewerkers in het Notariaat) bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Het bestuur geeft uitvoering aan de pensioenregeling. In het gefuseerde fonds komt er in het bestuur ook een plek voor pensioengerechtigden. Elders in deze pensioenkrant leest u daar meer over. Raad van toezicht Het pensioenfonds heeft verschillende adviesen inspraakorganen, zoals de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht fungeert als intern toezichthouder van het pensioenfonds. In de raad zitten ten minste drie onafhankelijke en deskundige personen. Naast toezichthoudende taken heeft de raad onder andere goedkeuringsrechten over de vaststelling van de jaarrekening, het beloningsbeleid en het samengaan van het pensioenfonds. Verantwoordingsorgaan Daarnaast legt het bestuur minimaal één keer per jaar verantwoording af over het beleid en de uitvoering van het beleid aan het verantwoordingsorgaan, bestaande uit een vertegenwoordiging van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast adviesrechten over onder meer het communicatiebeleid en het samengaan van het pensioenfonds.

6 Mijn Pensioen Nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuw financieel toetsingskader (nftk) voor pensioenfondsen. De nieuwe financiële spelregels moeten er onder meer voor zorgen dat de pensioenpremie stabieler wordt. De nieuwe regels maken het moeilijker om de pensioenen de komende jaren te verhogen (indexeren). Pensioenfondsen moeten namelijk hogere buffers aanhouden dan nu al het geval is. Daarnaast mogen pensioenfondsen financiële mee- en tegenvallers beter verspreiden over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de pensioenaanspraken en de pensioenuitkering. Andere manier van dekkingsgraad berekenen Als gevolg van het nftk moeten pensioenfondsen vanaf 1 januari 2015 rekenen met een nieuwe dekkingsgraad. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. De oude dekkingsgraad was een momentopname aan het einde van de maand. Strengere regels voor verhoging van de pensioenen De regels voor het verhogen van de pensioenen zijn strenger geworden. Pensioenfondsen kunnen vanaf 1 januari 2015 bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger een gedeeltelijke toeslag verlenen. Een volledige toeslag is alleen mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 130%. Hogere buffers Pensioenfondsen moeten door de invoering van het nftk hogere buffers aanhouden. Die buffers zijn bedoeld om risico s nog beter te kunnen opvangen, zodat de pensioenen ook uitgekeerd kunnen worden in slechte tijden. Met de nieuwe regels gaan de vereiste buffers gemiddeld met ongeveer 5% omhoog. Ook andere regels voor het verlagen van pensioenen Is de dekkingsgraad te laag, dan krijgen pensioenfondsen 10 jaar de tijd om de dekkingsgraad weer op niveau te brengen. Als dat op basis van het ingediende herstelplan niet lukt, moet het fonds direct tot verlaging van de pensioenen overgaan. Die verlaging kan dan wel gespreid worden over een periode van 10 jaar. Na één jaar geldt er een nieuwe periode van 10 jaar en als op dat moment de financiële positie van het fonds is verbeterd, is er dan mogelijk geen korting meer nodig. Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Redactie afdeling Communicatie Mail Telefoon (050)

Meer grip op risico s, grote besparingen

Meer grip op risico s, grote besparingen SNPF Nieuwsbrief K Meer grip op risico s, grote besparingen K Nieuwe stappen gezet in fusieproces K Naar een meer zeker pensioen K Gepensioneerdenbijeenkomst 2015 K Verkiezing bestuurslid gepensioneerden

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel

Fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel SNPF Nieuwsbrief K Fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel K Drie veel gestelde vragen K Het UPO komt eraan K Terugblik gepensioneerdenbijeenkomst K Wat als u er een tijdje tussenuit wilt? K Opvolging

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Pensioen. in het notariaat

Pensioen. in het notariaat Pensioen in het notariaat Waarom deze brochure?...3 1. Uw ouderdomspensioen in het kort...4 1.1. Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u straks?... 4 1.2. Kunt u eerder of gedeeltelijk met pensioen?... 7 1.3.

Nadere informatie

Pensioen. in het notariaat

Pensioen. in het notariaat Uw Pensioen in het notariaat Inhoud Waarom deze brochure?... 3 1. Uw ouderdomspensioen in het kort... 4 1.1. Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u straks?...4 1.2. Kunt u eerder of gedeeltelijk met pensioen?...7

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan

Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Maart 2014 Newsflash Pensioenfonds Abbott Nederland Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Abbott en AbbVie hebben een goede pensioenregeling. De inhoud

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE

Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE Agenda 1. Opening 2. Pensioenontwikkelingen 3. Plan uw pensioen - welke keuzes kan ik maken voor mijn pensionering? 4. Hoe gebruik ik

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

Mijn. Fusie. Denk mee over je toekomst! Gezocht: bestuurslid en lid verantwoordingsorgaan. Kijk op pagina 2 voor alle info. In deze pensioenkrant:

Mijn. Fusie. Denk mee over je toekomst! Gezocht: bestuurslid en lid verantwoordingsorgaan. Kijk op pagina 2 voor alle info. In deze pensioenkrant: In deze pensioenkrant: Oktober 2016 Fusie 1 Gezocht: nieuw bestuurslid en lid verantwoordingsorgaan 2 Interviews: Peter de Lepper en Stijn Marks 4 Anja weet het 6 Fusie Op donderdag 8 september jongstleden

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de Wet op het notarisambt (Wna), de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen teneinde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate december 2015 Aandacht voor de pensioenveranderingen in 2015 Er is per 2015 veel veranderd met het pensioen in Nederland.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 18 december 2013 Dordrecht Agenda 1. Opening 2. Wijziging pensioenovereenkomsten 2013 3. Wijziging pensioenreglementen 2013 en stemming 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

UwPensioen. Voor de deelnemers van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

UwPensioen. Voor de deelnemers van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Voor de deelnemers van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Nummer 2 september 2015 Jan de Bresser geniet van vervroegde uittreding Zorg goed voor jezelf, probeer ook een privé-pensioen

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Verlaging pensioenen niet nodig

Verlaging pensioenen niet nodig E Inclusief: verkiezingen verantwoordingsorgaan - www.snpf.nl - februari 2014 - nr. 11 SNPF Nieuwsbrief K Financiële positie van het pensioenfonds K Meest gestelde vragen pensioendesk en werkgeversdesk

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015.

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015. nummer 5 - maart 2015 Pensioen &u Inhoud Pagina 2 Nieuws Pagina 3 Dit zijn wij Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Pagina 6 Het jaarplan 2015 Pagina 7 Veelgestelde vragen aan de Pensioendesk

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie