Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III"

Transcriptie

1 Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

2 Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III emissies is gebruik gemaakt van de WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard. In het document Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. is een toelichting gegeven op het gebruik van deze standaard bij Jade Beheer B.V. In deze ketenanalyse zijn de scope III emissies in kaart gebracht voor het woon-werkverkeer. Er is uitgegaan van het jaar 2010, daar waar mogelijk zijn ook de gegevens van 2011 meegenomen om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen. Jade Beheer B.V. is een kantoorhoudende organisatie met 2 locaties in Buren en Andelst. De medewerkers die (deels) aan kantoor gebonden zijn dragen bij aan de Scope III emissies van Jade Beheer B.V. door emissies bestaande uit woon-werkverkeer middels eigen auto s, fiets en openbaar vervoer. Deze analyse is gemaakt aan de hand van een inventarisatie die heeft plaats gevonden voor OFN en OFS voor het woon-werkverkeer. De invloed in de bewustzijnsfeer van Jade Beheer B.V. heeft onder andere betrekking op volume (het aantal ritten woon-werkverkeer) en de brandstof (welke brandstof wordt gebruikt). Zowel volume als brandstof is voor Jade Beheer B.V. inzichtelijk gemaakt, door het personeel te vragen informatie te verschaffen over het type auto dat ze gebruikt voor woon-werkverkeer.

3 Waardeketen In de waardeketen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer staat de werknemer centraal aangezien deze de keuze maakt voor een bepaald vervoersmiddel. Naast de werknemer is een aantal andere partijen betrokken: werkgever, vervoerder en energieleverancier. De keuze van de werknemer voor een bepaald vervoermiddel wordt onder andere bepaald door reistijd, reiscomfort, reiskosten en toegankelijkheid. De invloed van de werkgever op deze keuze komt voornamelijk neer op de bedrijfscultuur die heerst en de arbeidsvoorwaarden die worden gesteld (wat wordt wel en wat wordt niet vergoed, aansluitend op de reiskosten die voor rekening van de werknemer komen). Jade Beheer OFN Kornewal 20, Buren Jade Beheer OFS Industrieweg 4, Andelst Bereik: beinvloeden keuze mobiliteit van de medewerkers Werkgever Invloed OFN en OFS Medewerkers Bereik: keuze vervoermiddel tbv mobiliteit Medewerker = reiziger CO2-emissie Vervoermiddel Auto LPG / Diesel / Benzine / Fiets Keuze Vervoerder Keuze Trein CO2-emissie Energiedrager Aardgas Benzine Diesel Elektriciteit Biogas Biobrandstof LPG Product Energie levering Energieleverancier Convers Aardgas Aardolie Biomassa Fossiel Energiebron Figuur 1: waardeketen woon-werkverkeer Jade Beheer B.V. De invloed van de energieleverancier zit hem in de keuze die wordt gemaakt op basis van welke manier energie in energiedragers wordt vastgelegd. De wijze waarop energie wordt opgewekt, verschilt onder andere in de mate van milieuvriendelijkheid, denk hierbij aan het verschil tussen fossiele brandstoffen of duurzame bronnen (zon, wind, water). De wijze waarop dit gebeurt heeft daarmee invloed op de CO 2 -emissie in de waardeketen.

4 De keuzes in de vervoersmiddelen is voor de medewerkers van Jade Beheer B.V. erg beperkt. De locatie in Buren is lastig bereikbaar met het openbaar vervoer. De locatie in Andelst is beter bereikbaar met het openbaar vervoer, maar niet voor alle medewerkers is dit een optimale keuze. Alternatief vervoer voor de auto is in dit geval de fiets of meerijden met een andere medewerker. Ten opzichte van mobiliteit heeft OFN in het kader van de ISO zich ten doel gesteld het aantal verbruikte kilometers van het wagenpark van OFN te verlagen met 3% in Daarnaast dient er minder CO 2 uitstoot te zijn op het woon-werk verkeer met privé auto s. Het mobiliteitsbeleid van Jade Beheer B.V. zal zich in de toekomst dan ook voornamelijk richten op het beïnvloeden van de keuze van de medewerker. Daarnaast is Jade Beheer B.V. een intern onderzoek gestart om in het huidige woon-werkverkeer aanpassingen te doen waarbij milieuvriendelijke opties geboden worden. De keuzes die door alle betrokken partijen worden genomen met betrekking tot de energiedrager en vervoermiddel hebben invloed op de totale CO 2 -emissie van de hele waardeketen. Indien alle partijen zich realiseren dat de keuze voor een milieuvriendelijke variant de beste is, zal de CO 2 - emissie het laagste zijn. Als individu heeft de werknemer de keuze om alleen die partijen te selecteren die de milieuvriendelijke variant toepassen, inzicht in de verschillende partijen op de markt op basis van dit proces is daarvoor noodzakelijk om die keuze te kunnen maken. Jade Beheer B.V. ziet het als haar taak om de medewerkers dit inzicht te bieden en hen te helpen een milieuverantwoordelijke keuze te maken.

5 Woon-werkverkeer Jade Beheer B.V. is een organisatie bestaande uit twee dochterondernemingen, 1 locatie te Buren en 1 locatie te Andelst. De medewerkers in Andelst zijn te verdelen in kantoorpersoneel en wegpersoneel. Het wegpersoneel is niet meegerekend in het woon-werkverkeer aangezien deze vanuit huis naar de locatie van de projecten rijden. Dagelijks reizen medewerkers van huis naar OFN en OFS en terug. Er bestaat een mogelijkheid om vanuit huis werkzaamheden te verrichten, maar de voorkeur wordt gegeven aan werken op kantoor. Voor woon-werkverkeer wordt in 2010 gebruik gemaakt van privé-auto s en een drietal medewerkers komt op de fiets. IN 2011 is er een medewerker geweest die een deel van de reis aflegde met de trein. In de berekeningen is onderscheid gemaakt tussen privé-auto s en leaseauto s, daar deze laatste ook reeds zijn meegenomen in de Scope I inventaris. Herkomst data De CO 2 -uitstoot verschilt per type auto en daarom is het rekenen met een gemiddelde CO 2 -uitstoot niet wenselijk. Om die reden heeft Jade Beheer B.V. alle medewerkers opgeroepen door te geven met welk type auto ze reizen, op die manier kan het inzicht in de CO 2 -emissie uit woon-werkverkeer zo compleet mogelijk worden gemaakt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het personeelsbestand om te achterhalen wat het aantal kilometers is voor woon-werkverkeer. Voor sommige medewerkers die inmiddels niet meer werkzaam zijn bij OFN B.V. of OFS B.V. was niet te achterhalen welk type auto zij gebruikten voor woon-werkverkeer. Daarom is voor deze medewerkers gerekend met een gemiddelde CO2-uitstoot, afkomstig uit het handboek van de CO2- prestatieladder. Verwerking data Bedrijfsauto s Vanuit de CO 2 -prestatieladder vallen bedrijfsauto s onder scope I. Dit gebeurt op basis van brandstofverbruik in liters en per type brandstof (diesel, benzine of LPG) verkregen van de tankpasadministratie. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke, woon-werk- en privékilometers. In totaal betreft het slechts 5 medewerkers die beschikken over een bedrijfsauto. In de resultaten wordt gesproken van leaseauto s, hiermee worden de bedrijfsauto s bedoeld. Eigen auto De woon-werkkilometers van mensen met een eigen auto zijn achterhaald door middel van het personeelsbestand. Aan de hand van de afstand van het huisadres naar het kantoor te Andelst of Buren is in kaart gebracht wat de woon-werkverkeer kilometers zijn per medewerker. Vervolgens is het aantal werkbare dagen in kaart gebracht aan de hand van het aantal dagen per week, rekening houdend met eventuele ziekte en vakantiedagen. Middels de inventarisatie is ook in kaart gebracht welke medewerker welk type auto rijdt, tevens rekening houdend met de CO 2 -uitstoot per auto. Daardoor kan een vrij nauwkeurig beeld van de CO 2 -uitstoot voor woon-werkverkeer per eigen auto worden gegeven. Fiets Er zijn vier medewerkers die in 2010 fietsend naar het werk komen. Iemand die alleen met de fiets naar het werk gaat, wordt hier niet meegeteld, omdat er geen sprake is van CO 2 -uitstoot. Eén

6 medewerker gaf aan dat hij bij mooi weer met de fiets komt. Dit kwam uiteindelijk neer op 1 a 2 keer per week in de maanden november tot en met maart en 3 a 4 keer per week in de maanden april tot en met oktober. In februari 2011 is van de medewerkers die met de fiets kwam verhuisd, de afstand voor de fiets is om die reden alleen voor januari meegenomen in de berekeningen over Trein Tot slot is er 1 medewerker die in 2011 gedurende 7 maanden met het Openbaar Vervoer heeft gereisd van s Hertogenbosch naar Geldermalsen. Het laatste stuk van de route (6 km) werd per fiets afgelegd. Het totaal aantal kilometers is vergoed via declaraties, waardoor exact inzichtelijk is hoe vaak het traject is afgelegd. Het traject s Hertogenbosch Geldermalsen wordt door de NS afgelegd met een sprinter. Voor de conversiefactor is het handboek van de CO2-prestatieladder geraadpleegd. Toelichting op de berekeningen Een aanname is gedaan voor het woon-werkverkeer betreffende de medewerkers die rechtstreeks vanuit huis naar de projectlocatie reizen, daarbij zijn de woon-werkverkeer kilometers wel meegerekend aangezien dit sporadisch voorkomt. Bij het verwerken van woon-werkverkeer kilometers is daarom een aanname gedaan dat het aantal werkdagen per week een goede indicator is voor het gemiddeld aantal dagen dat men per week naar het werk reist. Zeker omdat deze per periode zullen verschillen. In de praktijk zal dit een overschatting zijn van het daadwerkelijk gemaakte aantal kilometers. Het zal immers vaker voorkomen dat mensen thuiswerken of rechtstreeks naar een projectlocatie gaan, dan dat zij extra dagen naar kantoor reizen. Jade Beheer B.V. acht dit voldoende nauwkeurig.

7 Resultaten Uit het Figuur 3-1 is af te lezen dat in medewerkers gebruik maakten van een leaseauto voor het woon-werkverkeer, 21 medewerkers kwamen met eigen auto en 4 medewerkers maakten gebruik van de fiets. In 2011 is er 1 medewerker geweest die gebruik maakte van het openbaar vervoer, deze medewerker maakte in 2010 nog gebruik van de fiets, maar door verhuizing is de reisafstand groter geworden waardoor de fiets niet meer mogelijk was. In 2011 is deze medewerker nogmaals verhuisd en veranderd van vervoermiddel, namelijk met de auto in plaats van met het openbaar vervoer. Naast deze medewerker is er nog een medewerker die bij mooi weer met de fiets komt, dit is meegenomen in de berekeningen naar inschatting van de medewerker. Figuur 3-1 Verdeling woon-werkverkeer Jade Beheer B.V en 2011 Naast de vervoerswijze is de medewerkers die met eigen auto reizen gevraagd naar het type auto en de bijbehorende CO 2 -uitstoot. In figuur 3-2 is te zien hoe de verdeling CO 2 -uitstoot is onder de eigen auto s van de medewerkers van Jade Beheer B.V.(2010). De gemiddelde CO 2 -uitstoot van de eigen auto s is 191 gr/km. Figuur 3-2 Verdeling CO 2 -uitstoot eigen auto s medewerkers Jade Beheer B.V De gemiddelde uitstoot van de leaseauto s is lager, namelijk 173 gr/km. In figuur 3-3 is de verdeling CO 2 -uitstoot van de leaseauto s te zien.

8 Figuur 3-3: CO 2 -uitstoot leaseauto s Jade Beheer B.V Bij de productie van auto s wordt de laatste jaren veel rekening gehouden met het energieverbruik bij in gebruik name. Daardoor is het interessant om in kaart te brengen wat de leeftijd van de eigen auto s van de medewerkers is. De auto s van de medewerkers van Jade Beheer B.V. zijn relatief jong, ruim 44% van de auto s is van het bouwjaar 2005 of jonger. In figuur 3-3 is de verdeling in leeftijd van de eigen auto s van de medewerkers van Jade Beheer B.V. te zien. Figuur 3-3 Verdeling leeftijd eigen auto s medewerkers Jade Beheer B.V Verdeling Diesel/Benzine De medewerkers is tevens gevraagd aan te geven of ze rijden in een auto op diesel of op benzine. Het percentage benzinemotoren is aanzienlijk hoger dan het percentage dieselmotoren. Dit is te zien in figuur 3-4, waaruit blijkt dat 89% van de medewerkers rijdt in een auto met een benzinemotor.

9 Figuur 3-4: verdeling diesel/benzine motoren eigen auto s Kilometers woon-werkverkeer In totaal is er in 2010 voor Jade Beheer B.V kilometer aan woon-werkverkeer gemaakt. Daarbij zijn ook fiets en bedrijfsauto s meegenomen. Het grootste aandeel van de kilometers voor woon-werkverkeer worden door de eigen auto s van de medewerkers gemaakt, zie ook figuur 3-5 en figuur 3-6. Figuur 3-5: verdeling type vervoer voor woon-werkkilometers Jade Beheer B.V Figuur 3-6: aantal kilometers per type vervoermiddel 2010 en 2011 Scope III CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer In voorgaande is toegelicht hoe het woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V. eruit ziet, van welke middelen gebruik wordt gemaakt en wat het totaal aantal kilometers voor woon-werkverkeer is. Binnen de scope III vallen de kilometers die gemaakt zijn met de eigen auto s van de medewerkers voor woon-werkverkeer. Het gaat hier om een totaal van kilometer gemaakt in 2010 door 21

10 auto s. Gezamenlijk zijn deze auto s verantwoordelijk voor kg CO 2 -uitstoot voor het totale woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V. Vergelijking met 2011 In 2011 is de scope III uitstoot voor het woon-werkverkeer toegenomen, met in totaal km, wat goed is voor een CO2-uitstoot van kg. Dit wordt veroorzaakt door 29 eigen auto s die worden ingezet voor woon-werkverkeer en 1 medewerker die met de trein reist. kg CO 2 woon kg CO 2 woon werkverkeer 2010 werkverkeer 2011 OFN OFS OFN OFS Auto Lease Trein Tabel 1: Verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2010 en 2011 Uit figuur 3-6 blijkt dat het woon-werkverkeer voor OFS is afgenomen in 2011 ten opzichte van Voor OFN is er een sprake van een verdubbeling van het woon-werkverkeer dat met eigen auto heeft plaats gevonden. Dit is te verklaring door een verandering in het personeelsbestand, meer Fte en verhuizing van een medewerker die voorheen in Buren zelf woonde maar die nu meer kilometers voor woon-werkverkeer moet maken. Figuur 3-6: Verschil in percentages CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2010 en 2011

11 Doelstellingen voor komende jaren Aanleiding voor het opstellen van de doelstellingen is het uitvoeren van een ketenanalyse scope 3 volgens eisen zoals gesteld in het GHG-Protocol. De ketenanalyse die Jade Beheer B.V. op woon-werk verkeer heeft uitgevoerd, fungeert als input voor het opstellen van de doelstellingen. Jade Beheer B.V. heeft de doelstelling om eind 2014 de CO 2 -uitstoot voor woon-werk verkeer met 2% terug te dringen. Daarbij heeft Jade Beheer B.V. vooral een informerende en motiverende rol. Uiteindelijk heeft de medewerker hier de beslissing in of zij wel of niet over gaan op minder CO 2 -uitstotende vervoermiddelen. In de reductiedoelstellingen van Jade Beheer B.V. is specifiek opgenomen hoe aan deze reductiedoelstelling van 2% vorm wordt gegeven.

12 2012 Q1/Q2

13 Meetresultaten Jade Beheer B.V Q1/Q2 Naar aanleiding van het onderzoek dat door OFN en OFS is uitgevoerd eind 2011 inventariseren beide organisaties halfjaarlijks hoe het verbruik op dat moment is. Daarbij wordt altijd het vergelijk getrokken met het basisjaar Figuur 3-7 geeft weer dat het totaal aantal medewerkers dat woon-werkverkeer heeft voor ofwel OFN of OFS is afgenomen in Nog steeds is het gebruik van de trein of ander openbaar vervoer niet gebruikelijk in beide organisaties Q1-Q Totaal Trein 0 0 Fiets 4 4 Auto Lease Figuur 3-7 Verdeling woon-werkverkeer Jade Beheer B.V en 2012 Q1-Q2 Naast de vervoerswijze is de medewerkers die met eigen auto reizen gevraagd naar het type auto en de bijbehorende CO 2 -uitstoot. In 2010 lag de gemiddelde uitstoot per auto gelijk aan 191g CO 2 per km, zie figuur 3-2. In het eerste half jaar van 2012 ligt dit een stuk lager, namelijk 167 gr/km De oorzaak van dit verschil zit hem in de aanschaf van zuinigere auto s door de medewerkers zelf. Daarnaast is er veel aandacht besteedt in het inzichtelijk maken van de eigen auto s van de mensen. Ook de gemiddelde uitstoot van de leaseauto s is een stuk lager in het eerste half jaar van 2012 ten opzichte van In 2010 was dit namelijk 173 gr/km, in 2012 Q1-Q2 was dit 136 gr/km CO 2. Met name OFN heeft in 2012 veel lease auto s vervangen voor milieuvriendelijkere auto s. Kilometers woon-werkverkeer In totaal is er in 2010 voor Jade Beheer B.V kilometer aan woon-werkverkeer gemaakt. In het eerste half jaar van 2012 is dit in verhouding een stuk hoger uitgevallen, namelijk km. Als deze lijn doorgetrokken wordt, betekent dit een toename van ongeveer 28%. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding qua aantal medewerkers bij OFN die, in verhouding tot de huidige medewerkers, op grote afstand van het werk wonen. Twee medewerkers komen uit Utrecht en hebben en vaste reisafstand van meer dan 80 kilometer per dag. Figuur 3-8 geeft de verschillen schematisch weer.

14 Trein Verdeling km woonwerkverkeer Lease Auto 2012 indicatie 2012 Q1-Q Fiets Figuur 3-8: verdeling type vervoer voor woon-werkkilometers Jade Beheer B.V Scope III CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer In voorgaande is toegelicht hoe het woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V. eruit ziet, van welke middelen gebruik wordt gemaakt en wat het totaal aantal kilometers voor woon-werkverkeer is. Binnen de scope III vallen de kilometers die gemaakt zijn met de eigen auto s van de medewerkers voor woon-werkverkeer. In 2010 gaat het hier om een totaal van kilometer gemaakt door 21 auto s. Gezamenlijk waren deze auto s verantwoordelijk voor kg CO 2 -uitstoot voor het totale woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V in In het eerste half jaar van 2012 is er in totaal kilometer gemaakt door in totaal 18 auto s. In totaal stoten zij kg CO 2 uit in die periode. kg CO 2 woon werkverkeer 2010 kg CO 2 woon werkverkeer 2012 Q1-Q2 OFN OFS OFN OFS Auto Lease Trein Tabel 2: Verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2010 en 2012 Q1-Q2 Tabel 2 laat de verhoudingen zien tussen Auto s-lease en het verbruik van OFN en OFS. OFS laat een duidelijke daling zien voor de eigen auto s. OFN laat daarentegen een grote stijging zien. Dit wordt volledig veroorzaakt door de groei van het aantal medewerkers bij OFN en de reisafstand die deze medewerkers moeten afleggen. De gemiddelde CO 2 uitstoot per auto is namelijk aanzienlijk afgenomen in deze periode.

15 2012 Q3/Q4

16 Meetresultaten Jade Beheer B.V Q3/Q4 OFN en OFS meten half jaarlijks hoe de CO 2 -uitstoot m.b.t. het woon-werkverkeer is in relatie tot het basisjaar Figuur 3-9 laat het totaal aantal medewerkers dat woon-werkverkeer heeft voor ofwel OFN of OFS Q3-Q Q1-Q Totaal Trein Fiets Auto Lease Figuur 3-9 Verdeling woon-werkverkeer Jade Beheer B.V. 2010, 2012 Q1-Q2, 2012 Q3-Q4 De verschuivingen zijn minimaal, ondanks de diverse acties die OFN en OFS hebben uitgevoerd. De verschuivingen die in het aantal voertuigen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode hebben met name betrekking op een verschuiving in het aantal werknemers. Helaas heeft zowel OFN als OFS niemand kunnen overtuigen om meer de auto te laten staan en gebruik te maken van bijv. de fiets. OFS heeft een onderzoek laten uitvoeren, Slimmer Reizen Slimmer Werken. Daarnaast heeft OFN een fietsplan gestuurd naar alle medewerkers wat het mogelijk maakt om goedkoop een fiets van het werk aan te schaffen. Helaas is er geen resultaat waarneembaar. Naast de vervoerswijze is de medewerkers die met eigen auto reizen gevraagd naar het type auto en de bijbehorende CO 2 -uitstoot. In 2010 lag de gemiddelde uitstoot per auto gelijk aan 191g CO 2 per km, zie figuur 3-2. In het eerste half jaar van 2012 ligt dit een stuk lager, namelijk 167 gr/km. In het 2 e half jaar van 2012 ligt dit nog lager, namelijk 163 gr/km. De oorzaak van dit verschil zit hem in de aanschaf van zuinigere auto s door de medewerkers zelf. Daarnaast is er veel aandacht besteedt in het inzichtelijk maken van de eigen auto s van de mensen. Ook de gemiddelde uitstoot van de leaseauto s is een stuk lager daalt aanzienlijk. In 2010 was dit 173 gr/km, in 2012 Q1-Q2 was dit 136 gr/km CO 2 en in het tweede half jaar van 2012 komt dit neer op een 131 gr/km CO 2. Met name OFN heeft in 2012 veel lease auto s vervangen voor milieuvriendelijkere auto s. Kilometers woon-werkverkeer In het tweede half van 2012 is het totaal aantal woon-werk kilometers voor Jade Beheer km. Dit te samen met het aantal kilometers in het eerste half jaar van 2012 komt neer op een totaal van km. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2010, namelijk kilometer Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding qua aantal medewerkers bij OFN die, in verhouding tot de

17 huidige medewerkers, op grote afstand van het werk wonen. Twee medewerkers komen uit Utrecht en hebben en vaste reisafstand van meer dan 80 kilometer per dag. Figuur 3-8 geeft de verschillen schematisch weer. Figuur 3-10: verdeling type vervoer voor woon-werkkilometers Jade Beheer B.V Q3-Q4 Scope III CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer In voorgaande is toegelicht hoe het woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V. eruit ziet, van welke middelen gebruik wordt gemaakt en wat het totaal aantal kilometers voor woon-werkverkeer is. Binnen de scope III vallen de kilometers die gemaakt zijn met de eigen auto s van de medewerkers voor woon-werkverkeer. In 2010 gaat het hier om een totaal van kilometer gemaakt door 21 auto s. Gezamenlijk waren deze auto s verantwoordelijk voor kg CO 2 -uitstoot voor het totale woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V in In het eerste half jaar van 2012 is er in totaal kilometer gemaakt door in totaal 18 auto s. In totaal stoten zij kg CO 2 uit in die periode. In het tweede half jaar van 2012 is dit aantal iets gestegen, namelijk kg CO 2. kg CO 2 woon kg CO 2 woon werkverkeer kg CO 2 woon werkverkeer werkverkeer Q1-Q Q3-Q4 OFN OFS OFN OFS OFN OFS Auto Lease Trein Tabel 3: Verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2010 en 2012 Q1-Q2, Q3-Q4 Tabel 2 laat de verhoudingen zien tussen Auto s-lease en het verbruik van OFN en OFS. De doelstelling van Jade Beheer is om de CO 2 -uitstoot in 2014 te verminderen met 2% in vergelijking tot het basisjaar Uit de cijfers van 2012 blijkt dat de CO 2 -uitstoot gedaald is met meer dan 3%. Daarmee kan geconcludeerd worden dat5 Jade Beheer erg goed op schema ligt.

18 2013 Q1/Q2

19 Meetresultaten Jade Beheer B.V Q1/Q2 OFN en OFS inventariseren eens per half jaar hoe het verbruik aangaande het woon werkverkeer op dat moment is. Hierbij wordt het vergelijk getrokken met 2010, het basisjaar van deze ketenanalyse. Binnen het onderzoek naar woon-werkverkeer wordt er onder andere onderscheid gemaakt op basis van type vervoersmiddel, maar ook op basis van brandstoftype. In onderstaande tabel is de verhouding te zien van het type vervoersmiddel in de afgelopen perioden. Helaas is het gebruik van trein of andere OV transportmiddelen niet gebruikelijk binnen beiden organisaties. Binnen OFN heeft in het eerste half jaar wel een CO 2 Battle plaatsgevonden. Niemand binnen OFN heeft de optie om het OV te proberen geopperd. Dit komt omdat de bereikbaarheid met het OV wel heel erg slecht is. Bij OFN is er in het eerste half jaar van 2013 bewust gekozen om een medewerker een lease auto geven in plaats van een eigen. Buiten de financiële voordelen voor zowel werknemer als werkgevers heeft dit ook zeer veel voordelen aangaande het verbruik op woon-werkverkeer. De auto van deze medewerker verbruikt nu 88 gram CO 2 per km, dit was 205 gram CO 2. Helaas zijn 2 medewerkers die met de fiets kwamen naar de bedrijven niet meer werkzaam bij OFN. Het wagenpark van de medewerkers is in de afgelopen perioden flink verbeterd. Zeker door de bewuste van OFN van het verschonen van haar wagenpark. En hiermee onder andere medewerkers een schonere lease auto geven heeft positieve gevolgen op de gemiddelde uitstoot. Zie onderstaande tabel. Gemiddelde uitstoot eigen auto Jaar Q1/Q Q3/Q Q1/Q2 gemiddeld gram CO² per km

20 Ook de gemiddelde uitstoot van de leaseauto s is een stuk lager in het eerste half jaar van 2013 ten opzichte van In 2010 was dit namelijk 173 gr/km, in 2013 Q1-Q2 was dit 136 gr/km CO 2. Met name OFN heeft in 2012 veel lease auto s vervangen voor milieuvriendelijkere auto s. Gemiddelde uitstoot lease auto Jaar Q1/Q Q3/Q Q1/Q2 gemiddeld gram CO² per km Kilometers woon-werkverkeer Het totaal aantal kilometers voor woon-werkverkeer in het basisjaar 2010 lag voor beide organisaties op kilometer. In het eerste half jaar van 2013 is dit in verhouding een stuk hoger uitgevallen, namelijk km. Kilometers woon-werkverkeer 2013 Q1-Q2 OFS OFN OFN OFS Fiets Auto Lease Trein 0 0 Als deze lijn doorgetrokken wordt, betekent dit een toename van ongeveer 29%. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding qua aantal medewerkers bij OFN die, in verhouding tot de huidige medewerkers, op grote afstand van het werk wonen. Inmiddels werken 4 medewerkers die uit Utrecht en omgeving komen en hebben een vaste reisafstand van meer dan 80 kilometer per dag. Bovenstaande tabel en grafiek zag er in 2010 zo uit. Dit is bij benadering, aangezien over 2010 enkel cijfers bekend zijn over het gehele jaar. km woon werkverkeer 2010 (half jaar) OFN OFS Fiets Auto Lease Trein 0 0

21 Met name de grote stijging in het aantal leasekilometers springt erg in het oog. Hetgeen als zodanig eerder uitgelegd. Scope III CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer In voorgaande paragrafen is toegelicht hoe het woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V. eruit ziet, van welke middelen gebruik wordt gemaakt en wat het totaal aantal kilometers voor woonwerkverkeer is. Wanneer expliciet gekeken wordt naar het onderzoek dat voor het woon-werkverkeer binnen de scope III vallen, zijn dit de kilometers die gemaakt zijn met de eigen auto s van de medewerkers voor woon-werkverkeer. In 2010 gaat het hier om een totaal van kilometer gemaakt door 21 auto s. Dit komt neer op km voor een half jaar. Gezamenlijk waren deze auto s verantwoordelijk voor kg CO 2 - uitstoot voor het totale woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V in In het eerste half jaar van 2012 is er in totaal kilometer gemaakt door in totaal 18 auto s. In totaal stoten zij kg CO 2 uit in die periode. kg CO 2 woon werkverkeer 2010 kg CO 2 woon werkverkeer 2013 Q1-Q2 OFN OFS OFN OFS Auto Lease Trein Verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2010 en 2013 Q1-Q2 Bovenstaande tabel laat de verhoudingen zien tussen Auto s-lease en het verbruik van OFN en OFS. De gemiddelde CO 2 uitstoot per auto is namelijk aanzienlijk afgenomen in deze periode. Zoals in eerdere tabellen is weergegeven is het aantal kilometers voor woon-werkverkeer in de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk toegenomen.

22 2013 Q3/Q4

23 Meetresultaten Jade Beheer B.V Q3/Q4 De resultaten uit het basisjaar 2010 worden eens per half jaar vergeleken met de meetresultaten van OFN en OFS op dat moment. Figuur 3-9 laat het totaal aantal medewerkers dat woon-werkverkeer heeft voor ofwel OFN of OFS. Het aantal medewerkers van OFN en OFS zijn in vergelijking tot het basisjaar 2010 enorm gestegen. Beiden bedrijven hebben in het eerste half jaar van FTE in dienst, terwijl dit in 2010 nog 48,5 FTE waren. Zoals bekend wordt een gedeelte van de medewerkers van OFS niet meegenomen in dit onderzoek, omdat zij altijd direct van huis vertrekken. Desalniettemin neemt het aantal FTE meegenomen in dit onderzoek ook toe. Hoewel de groei van een organisatie een mooi gegeven is, heeft dit wel negatieve invloed op de totale CO 2 -uitstoot dat binnen dit onderzoek valt. vervoersmiddel Q1-Q Q3-Q Q1-Q Q3-Q4 Lease Auto Fiets Trein Totaal Vervoersmiddelen woon-werkverkeer Jade Beheer B.V. in verschillende perioden De verschuivingen zijn minimaal, ondanks de diverse acties die OFN en OFS hebben uitgevoerd. De verschuivingen die in het aantal voertuigen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode hebben met name betrekking op een verschuiving in het aantal werknemers. Één van de belangrijkste uitkomsten uit de CO 2 Battle van OFN is dat een medewerker van OFN heeft besloten voortaan met de fiets te komen. Ze geeft aan dat dit bewustzijn voortgekomen is uit het bewust maken van de organisatie. Daarnaast heeft OFN in deze periode een OFN fiets aangeschaft. Deze fiets wordt gebruikt om de post op te halen en de boodschappen te doen. Hoewel dit niet meetbaar te maken valt, is dit wel degelijk een verbetering van met name het bewustzijn bij de medewerkers. Gemiddelde uitstoot CO2 OFN en OFS houden keurig de type auto s van de medewerkers met de daarbij horende CO 2 -uitstoot. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen de eigen auto en de lease auto. In 2010 lag de gemiddelde uitstoot per eigen auto gelijk aan 191g CO 2 per km, zie onderstaande staafdiagram.

24 De gemiddelde uitstoot per km is bij OFN en OFS de afgelopen periode wederom afgenomen. In het eerste half jaar van 2013 lag het gemiddelde op 158 gr/km. In het 2 e half jaar van 2013 ligt dit nog lager, namelijk 153 gr/km. De oorzaak van dit verschil zit hem in de aanschaf van zuinigere auto s door de medewerkers zelf. Ook de gemiddelde uitstoot van de leaseauto s is een stuk lager. In 2010 was dit 173 gr/km, in 2013 Q3-Q4 was dit 130 gr/km CO 2. Zowel OFN als OFS hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een schoner wagenpark. Deze tendens is overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel. De verwachting is dat hier in de komende periode maar minimale winst mogelijk is. Gemiddelde uitstoot lease auto jaar Q1/Q Q3/Q Q1/Q Q3/Q4 gemiddeld gram CO² per km Kilometers woon-werkverkeer In het tweede half jaar van 2013 is het totaal aantal woon-werk kilometers voor Jade Beheer km. Over heel 2013 komt dit neer op kilometer voor OFN en OFS. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2010, namelijk kilometer. OFN OFS Jaar Fiets Auto Lease Trein Totaal Aantal kilometers OFN en OFS, verdeeld over vervoerstype, in 2010 en Het stijging van het totaal aantal kilometers is met name bij OFN heel erg toegenomen, bijna een verdubbeling. Er wordt bij zowel OFN als OFS in toenemende mate gefietst. Echter wordt de stijging

25 met name veroorzaakt door de uitbreiding in aantal medewerkers bij OFN die, in verhouding tot de huidige medewerkers, op grote afstand van het werk wonen. Scope III CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer In voorgaande is toegelicht hoe het woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V. eruit ziet, van welke middelen gebruik wordt gemaakt en wat het totaal aantal kilometers voor woon-werkverkeer is. Binnen de scope III vallen de kilometers die gemaakt zijn met de eigen auto s van de medewerkers voor woon-werkverkeer kg CO2 woon werkverkeer OFN en OFS Q1-Q Q3-Q Q1-Q Q3-Q4 Auto Lease Trein Verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer OFN en OFS in de afgelopen perioden Bovenstaande tabel geeft overzichtelijk het verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer voor OFN en OFS weer in de afgelopen perioden. Het mag duidelijk zijn dat er een flinke reductie gerealiseerd is. In 2010 is er met eigen auto s van de medewerkers kilometer gemaakt door 21 auto s. Gezamenlijk waren deze auto s verantwoordelijk voor kg CO 2 -uitstoot met eigen auto s voor het totale woon-werkverkeer van Jade Beheer B.V in In heel 2013 is er km met eigen auto s gereden voor woon-werkverkeer en is hier kg CO 2 -uitstoot mee gemoeid geweest. Dit is een besparing ten opzichte van 2010 op de eigen auto s van bijna 19%. In de tabel in bovenstaande paragraaf van woon-werk kilometers is overzichtelijk de toename in het aantal fietskilometers weergegeven. In totaal worden er jaarlijks in 2013 meer dan 40% meer fietskilometers gemaakt dan in De totale CO 2 -uitstoot met betrekking tot lease auto s in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2013 is dit kg CO 2, in 2010 bedroeg dit kg CO 2. Dit heeft alles te maken met een stijging in het aantal lease auto s en de kilometers die deze auto s moeten rijden. Met name OFN heeft in de afgelopen periode flink geïnvesteerd in het verschonen van haar wagenpark. Onderstaande tabel laat overzichtelijk het gemiddelde verbruik van het wagenpark van OFN zien. Verbruik wagenpark OFN Periode liters per 100km , ,78

26 2011 6, ,17 Er van uitgaande dat het wagenpark van OFN in 2013 gelijk was gebleven aan 2010 was de stijging explosief geweest. Het gemiddeld verbruik lag in 2010 namelijk bijna 40% hoger dan in De CO 2 -uitstoot was in die situatie neergekomen op ongeveer kg CO 2 in plaats van de kg CO 2 die het nu is. De doelstelling van Jade Beheer, opgesteld n 2010, is om de CO 2 -uitstoot in 2014 te verminderen met 2% in vergelijking tot het basisjaar Uiteraard is dit wel afhankelijk van de aantal auto s en kilometers die gemaakt dienen te worden binnen OFN en OFS. In 2010 bedroeg de totale CO 2 - uitstoot kg CO 2. In heel 2013 bedroeg dit kg CO 2. Hoewel de CO 2 -uitstoot in 2013 licht gestegen is t.o.v. 2013, heeft OFN en OFS voldoende aangetoond wel degelijk een flinke reductie gerealiseerd te hebben. Een flinke stijging in het aantal fietskilometers, een flinke reductie in het verbruik van het eigen wagenpark en een flinke investering in een schoner wagenpark van OFN. In vergelijking tot de groei van OFN en OFS mogen de organisaties trots zijn op het resultaat.

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3.

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3. 2014 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Woon- werk verkeer Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Versie 3.2 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Doel 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties. Versie 1.0

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties. Versie 1.0 Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties Versie 1.0 Auteur: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie en doel...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1 Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1 Auteur: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Projectnummer : 41318 Referentienummer : 201411271248 Revisie

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 9 februari Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

FIBV - Ketenanalyse scope 3

FIBV - Ketenanalyse scope 3 FIBV - Ketenanalyse scope 3 Page lof 15 FIBV - Ketenanalyse scope 3 Woon- werkverkeer Kwaliteitsmanager Executive Director Page 2 of 15 Tabel 1: Revisielog Revisie Wijziging Status Datum 1.0 Eerste concept

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 29 januari 2015 Opsteller: Merel van de Geer Controle: Martin Vos Referentie: 90005/033/vdG

Nadere informatie

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen Memo Betreft Informatiebulletin ISO 14001-1 Datum 15-12-2015 Kragten is bezig een milieumanagementsysteem in te richten, met als oogmerk het behalen van het certificaat ISO 14001. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer Notitie Contactpersoon Jurgen Ooms Datum 4 maart 2014 Kenmerk N037-0495501JUO-sbb-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 s over 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de Prestatieladder.

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder?

CO 2 -Prestatieladder? CO 2 -Prestatieladder? Het is een milieu certificering voor bedrijven Een instrument met als doel de CO2-emissie in bedrijven te reduceren: Creëert inzicht en bewustzijn voor CO2-emissie Stellen van reductie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen

Jade Beheer B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen Jade Beheer B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen Inhoud INLEIDING... 3 CO 2 -REDUCTIE SCOPE I... 5 STATIONAIR VERBRANDINGSAPPARATUUR... 5 BRANDSTOFVERBRUIK EN LEASEAUTO S... 5 OFN B.V.... 6 OFS B.V.... 6

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015 Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies Tweede halfjaar 2015 Inleiding Dit is de voortgangsrapportage van de scope 3, keten analyse. In 2011 zijn twee ketens geanalyseerd. Eén keten is in 2013 vervallen.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 1e helft 2016

Carbon Footprint Rapportage 1e helft 2016 Carbon Footprint Rapportage 1e helft 2016 Versiedatum: 28 november 2016 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1e helft 2016 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 4 2.2

Nadere informatie

Figuur 1: Uitstoot CO

Figuur 1: Uitstoot CO Amfors neemt eerste maatregelen nemen om CO 2 - uitstoot te reduceren Energiebeleid Amfors wil de uitstoot van CO 2 en het verbruik van schaarse middelen (brandstoffen) ten gevolge van de productie en

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage 2016-1 UItstoot [ton CO2] CO 2 -Prestatieladder 2016-1 Inventarisatie 2016-1 200 180 186 160 140 149 144 138 148 120 100 80 60 40 20 0 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 UItstoot [ton

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar Versiedatum: 11 oktober B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar van 11

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar Versiedatum: 11 oktober B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar van 11 Carbon Footprint Rapportage 1 e halfjaar 2013 Versiedatum: 11 oktober 2013 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2013 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 4 2.2

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie