Algemene voorwaarden Einstein E Books

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Einstein E Books"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Einstein E Books Artikel 1 Definities Einstein E Books - onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het uitgeven van cross media boeken zowel virtueel als digitaal (ebooks, websitebooks, etc.;). Auteur - natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Einstein E Books boeken uitgeeft voor privé of zakelijke doeleinden. Gebruiker - iedere bezoeker/klant van Einstein E Books. Diensten - functionaliteiten en diensten die Einstein E Books aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten. Goederen - producten die Einstein E Books aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken en e-boeken. Registreren - het invullen van naam, en password om een Account bij Einstein E Books te krijgen. Account - geregistreerde toegang tot de website van Einstein E Books, waarbij evt. een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt. Persoonlijk Dashboard - overzicht van alle activiteiten van de Schrijver: de boeken, verkopen, financiën, website van de Auteur, Fans en berichten van Einstein E Books. Profiel - persoonlijke gegevens van de auteur, van wie slechts een deel openbaar is: de auteursnaam en de auteursfoto. Publiceren - het doorlopen van publicatiestappen om een boek te kunnen publiceren. Marketing en Verkoop - verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Auteur te stimuleren. Redigeren - het op verzoek van de Auteur, tegen betaling, laten redigeren van het manuscript. Website Auteur - de persoonlijke website die de Auteur van Einstein E Books krijgt met als doel te communiceren met de buitenwereld en boeken te verkopen. Affiliate - website die boeken van de Auteur promoot en verkoopt via een link met Einstein E Books en de website van de Auteur. Shop - de webshop van Einstein E Books. Artikel 2 Identiteit van Einstein E Books. Einstein E Books. Contactgegevens: Einstein E Books B.V., Bankastraat 100, 2585 ES Den Haag. Telefoon:

2 Artikel 3 Toepasselijkheid 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten/gebruikers van Einstein E Books. Voor auteurs gelden specifieke aanvullende voorwaarden. 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij Einstein E Books worden afgenomen, wordt Gebruiker door Einstein E Books op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. 3.3 Auteurs dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via Einstein E Books kunnen publiceren. 3.4 Klanten/gebruikers kunnen de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van Einstein E Books. Artikel 4 Diensten van Einstein E Books. 4.1 Algemeen - Einstein E Books ondersteunt Auteurs bij het publiceren van boeken én bij de marketing en verkoop van boeken. Klanten/gebruikers kunnen boeken kopen bij Einstein E Books en/of de Einstein E Books webshop of via de website van de Auteur. De boeken worden bij het door Gebruiker aangegeven adres afgeleverd. 4.2 Publiceren - om een boek te kunnen publiceren doorloopt de Auteur evt. de publicatiestappen van Einstein E Books, rekening houdend met een periode van maximaal vijf werkdagen waarbinnen Einstein E Books een check uitvoert op de inhoud van het boek. 4.3 Redactiediensten - Einstein E Books biedt de Auteur de mogelijkheid om tegen betaling zijn/haar manuscript redactioneel te corrigeren c.q. te bewerken. 4.4 Marketing en Verkoop - Einstein E Books biedt de Auteur een reeks aan promotie- activiteiten. 4.5 Persoonlijk Dashboard/platform - webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Auteur. 4.6 Shop - Einstein E Books heeft een webshop waarin alle boeken van Auteurs worden opgenomen die te koop zijn voor Klanten/gebruikers. Boeken die privé zijn gepubliceerd worden niet opgenomen in de webshop van Einstein E Books. Boeken die door Gebruiker zijn gekocht, worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres. 4.7 Overige diensten - diensten die door Einstein E Books ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Schrijver 5.1 De Auteur dient een account bij Einstein E Books te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. 5.2 De Auteur zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Schrijver zal geen plagiaat plegen in het boek. 2

3 5.3 De Auteur zal de (community) functionaliteiten van Einstein E Books niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. Einstein E Books heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Auteur op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen. 5.4 De Auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek. Einstein E Books faciliteert het uitgeven van het boek. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Auteur en/of het boek, dient de Auteur daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Auteur zal Einstein E Books hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Auteur vrijwaart Einstein E Books van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die Einstein E Books dientengevolge lijdt. 5.5 De Auteur zal Einstein E Books niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door Einstein E Books aangeboden diensten. De Auteur zal Einstein E Books niet aansprakelijk stellen of - in welke zin dan ook - juridische stappen ondernemen tegen Einstein E Books. 5.6 De Auteur zal geen boek bij Einstein E Books publiceren wanneer de Auteur niet volledig over de uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Auteur dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Auteur Einstein E Books voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Auteur de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken. 5.7 Gedurende de periode dat de Auteur het boek bij Einstein E Books in publicatie heeft, zal de Auteur het boek niet ook op enige andere wijze publiceren tenzij anders is overeengekomen tussen Auteur en Einstein E Books. 5.8 Bij door de Auteur ondervonden gebreken in de door Einstein E Books aangeboden functionaliteiten zal de Auteur Einstein E Books terstond hierover informeren via de contactfunctionaliteit. 5.9 De Auteur geeft Einstein E Books toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Auteur, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Einstein E Books kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-afriend- functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Einstein E Books Het is de Auteur vanzelfsprekend toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Auteur via Einstein E Books te koop is, mits hij daarbij de reputatie van Einstein E Books niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Einstein E Books Einstein E Books heeft het recht het account van de Auteur op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen indien de Auteur niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Einstein E Books is hierover geen verantwoording schuldig aan de Auteur en de Auteur zal Einstein E Books niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook. Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom 6.1 De Auteursrechten berusten te allen tijde bij de Auteur zelf. 3

4 6.2 De Uitgeefrechten van het door de Auteur via Einstein E Books uitgegeven boek (en/of e-book) van de Auteur berusten bij Einstein E Books zolang de Auteur actief is bij Einstein E Books en/of zolang het boek van de Auteur in publicatie staat bij Einstein E Books. 6.3 De Auteur kan ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij Einstein E Books met een opzegtermijn van een jaar en daarmee de uitgeefrechten weer in eigen hand nemen, onder verrekening van de gemaakte kosten. De Auteur is er zelf verantwoordelijk voor om dan het boek uit publicatie te halen. Zolang dit niet is gebeurd, is Einstein E Books gerechtigd het boek te verkopen via de website van de Auteur en via de webshop van Einstein E Books. 6.4 De website van Einstein E Books, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de manuscripten en boeken) zijn intellectueel eigendom van Einstein E Books B.V. of diens licentiegevers en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Klanten/gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Einstein E Books. Artikel 7 Aanschaf van Diensten en Goederen bij Einstein E Books. 7.1 Einstein E Books zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. Einstein E Books werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van reviewing, opmaak, betalingen, printing en distributie. 7.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm. 7.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging. 7.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend. 7.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 7.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker is aangegeven. 7.7 De Gebruiker heeft niet het recht de aankoop, zonder opgaaf van reden, ongedaan te maken. 7.8 Retourzendingen in verband met een ondeugdelijk geleverd product worden uitsluitend geaccepteerd in het geval de Goederen onbeschadigd zijn en zijn voorzien van de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Gebruiker. 7.9 Einstein E Books heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat Einstein E Books gehouden is tot enige schadevergoeding Wanneer de Gebruiker ontevreden is over de geleverde Diensten en/of Goederen, dan kan de Gebruiker dit kenbaar maken door contact op te nemen met Einstein E Books. 4

5 Artikel 8 Aansprakelijkheid. 8.1 Einstein E Books heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. Einstein E Books is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Klanten/gebruikers geplaatste inhoud op haar site. Einstein E Books spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van Einstein E Books) te laten zijn dan wel onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Schrijver) en 11 (Notice & Take Down). 8.2 Wanneer Klanten/gebruikers zich registreren bij Einstein E Books en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. Einstein E Books is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker. 8.3 Einstein E Books is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van Einstein E Books. 8.4 Einstein E Books is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via Einstein E Books. Artikel 9 Privacy van persoonlijke gegevens. 9.1 Einstein E Books verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt. 9.2 Einstein E Books kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe Einstein E Books omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Artikel 10 Notice & Take Down Einstein E Books volgt de internationale gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD) Iedere Gebruiker is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Einstein E Books, met het verzoek om deze inhoud van de website van Einstein E Books te verwijderen De Gebruiker dient bij de melding Einstein E Books volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens: Contactgegevens van de Gebruiker. Gegevens die Einstein E Books nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL). Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Einstein E Books gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud Einstein E Books beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Gebruiker. Afhankelijk van een eerste quick scan van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben: 5

6 Einstein E Books neemt contact op met de Auteur en komt er met de Auteur uit. Einstein E Books informeert de Gebruiker. Einstein E Books verzoekt de Auteur contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Einstein E Books zal als bemiddelaar optreden. Einstein E Books verwijdert de publicatie wanneer gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Auteur en de Gebruiker. Einstein E Books onderneemt geen actie, de Gebruiker wordt daarover geïnformeerd Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Einstein E Books verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of - in geval van een wettelijk bevel - van de Officier van Justitie. Artikel 11 Slotbepalingen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker van de software en diensten van Einstein E Books. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een worden gestuurd naar: 11.2 Einstein E Books kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. Einstein E Books toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Einstein E Books worden eerst in alle redelijkheid tussen Gebruiker en Einstein E Books besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 6

7 Den Haag, 24 maart 2015 Privacy Statement Einstein E Books respecteert de privacy van alle klanten/gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om auteurs te betalen. Einstein E Books zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw bestelling. Einstein E Books gebruikt jouw gegevens om de volgende diensten te leveren: Account en Profiel Als je auteur wilt worden bij Einstein E Books hebben wij je persoonlijke gegevens nodig inclusief je bankgegevens. Deze gebruiken we uitsluitend om jouw royalty's te kunnen betalen en boeken te kunnen toesturen. De gegevens die nodig zijn om een account aan te maken zijn: naam, adres en password. Tevens kun je een foto uploaden. Alleen je (auteurs)naam en foto worden getoond op Einstein E Books. Om een boek te kunnen publiceren, moet je profiel volledig zijn ingevuld. Dit betekent: naam, adresgegevens en bankgegevens. Alleen je (auteurs)naam en foto worden getoond op Einstein E Books. Nieuwsbrief en Updates van Einstein E Books. De mogelijkheid bestaat om je te abonneren op onze nieuwsbrief door dit aan te klikken in je profiel of elders op Einstein E Books. Ook kun je op de hoogte worden gehouden van updates vanuit Einstein E Books, zoals bijvoorbeeld prijsvragen die wij organiseren. Hiervoor hebben we je naam en adres nodig. We gebruiken deze gegevens alleen om je de nieuwsbrief en updates van Einstein E Books te mailen. Betalingen Periodiek keren we je royalty's uit op basis van jouw aantal verkochte boeken. Via een compleet beveiligde bankomgeving worden deze transacties verricht. Jouw bankgegevens worden op een volledig secure omgeving bewaard. Volgers en Berichten Einstein E Books biedt de mogelijkheid om fans uit te nodigen en berichten naar vrienden, auteurs van Einstein E Books en overige klanten/gebruikers van Einstein E Books te sturen. Hiervoor worden adressen gebruikt die alleen bij jou of bij Einstein E Books bekend zijn. Einstein E Books maakt deze adressen niet openbaar, noch zal het deze adressen voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken. 7

8 Kopen van diensten en goederen Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, adres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Einstein E Books zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij, pas nadat jij toestemming hebt gegeven, jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website voor jou personaliseren. Wij gebruiken jouw adres om je te informeren over ontwikkelingen bij Einstein E Books en over speciale aanbiedingen en acties. Dit doen wij pas nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Als jij hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website. Als je bij Einstein E Books een bestelling plaatst, bewaren wij indien gewenst jouw gegevens op een Secure Server. Je kunt een klanten/gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je jouw naam en adres, telefoonnummer, adres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor om bijdragen, die niet aan onze normen en waarden voldoen, niet te publiceren. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je om je naam, adres en adres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te kunnen voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten. Einstein E Books verkoopt jouw gegevens niet. Einstein E Books zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover dit nodig is voor jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Einstein E Books gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Jij kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Einstein E Books geen cookies ontvangt. Vragen? Wanneer je nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement van Einstein E Books, dan kun je contact met ons opnemen via Einstein E Books behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Statement. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versie. Het Privacy Statement maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. 8

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken.

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. 1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. Beelen Internetdiensten is geregistreerd bij het Handelsregister onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie