Boek: Citymarketing voorbij de hype H1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek: Citymarketing voorbij de hype H1"

Transcriptie

1 Boek: Citymarketing voorbij de hype H1 De concurrentie tussen gemeenten wordt alsmaar groter. Het draait hierbij om de vier B s : bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen. Homogenisering is ook een fenomeen dat zich momenteel voordoet. Vanaf 1980 kregen gemeenten steeds meer aandacht voor de strategische kant van werving en de term citymarketing. Marketing moest primair bijdragen aan de economische groei van de stad en werd ingezet om bedrijven en bezoekers te trekken. Citymarketing is een complex vak, een mix van de volgende drie disciplines; marketing, geografie en bestuurskunde. H2 De maatschappij heeft een verandering ondergaan van fordistische maatschappij en industriële economie naar een post-fordistische maatschappij en een diensten-, informatie- of netwerkeconomie. De beschikbaarheid van grondstoffen staat niet meer centraal maar het cultureel kapitaal (kennis en kunde) en menselijk kapitaal (arbeidspotentieel). De overheid treed terug en gaat meer optreden als facilitator in plaats van als provider van producten en diensten. De attractieve steden komen er het beste uit in deze stedenstrijd, omdat de vestigingscondities goed zijn. Renovatie, herstructurering en revitalisering zijn dingen die de steden inzetten. De focus wordt voornamelijk gericht op de binnenstad, die haar oude glans en elan weer terug krijgt. Er wordt een poging gedaan om wonen, werken en recreëren in dit gebied te mengen. Een tweede strategie is het verbeteren en versterken van het culturele aanbod van de stad, dit om extra toeristen te trekken. Het derde wapen is het aantrekken en organiseren van evenementen, zo n evenement kan bijdragen aan de stadstrots van de bewoners. De vierde methode is citymarketing, waarbij de samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk is, hierdoor kan een synergie-effect ontstaan. Het gaat steden voornamelijk om het aantrekken en vasthouden van kennis, kunde en arbeidspotentieel. De aantrekkelijkheid van de stad wordt bepaald door de aanwezigheid van een groot en divers aanbod aan leisure, zodat voldoende cultureel en menselijk kapitaal wordt aangetrokken en voor de stad behouden blijft. (cultureel + menselijk) kapitaal x leisure-aanbod van de stad = aantrekkelijkheid van de stad Alleen steden zijn geen commerciële en maakbare producten of diensten, net zomin als steden eigenaren kennen. Steden hebben bovendien te maken met verschillende partijen die vaak uiteenlopen en zelfs conflicterende belangen kunnen hebben. Het in kaart brengen van de stakeholders en hun onderlinge interactie is bij uitstek voor citymarketing van groot belang (stakeholderskaart). Om publiekprivate samenwerking bij citymarketing te laten slagen, is een stakeholderbenadering nodig. Goed stakeholdermanagement staat of valt immers bij inzicht in de behoeften en belangen van de partijen die bij het proces betrokken zijn. Het verschil tussen citymarketing en citybranding kan als volgt worden getypeerd: bij citymarketing gaat het om de beïnvloeding van het handelen van (potentiële) doelgroepen zodat deze voor jou stad kiezen. De gebruikers staan centraal; er is sprake van een outside-in benadering. Bij citybranding gaat het erom dat de doelgroepen een juiste beeldvorming van een stad krijgen, vanuit de gedachte dat dit imago van grote invloed is op hun keuzeproces, oftewel de stad begint bij zichzelf, inside-out aanpak. Bij citybranding zijn de concepten imago en identiteit van belang. De identiteit van een stad is wat de stad werkelijk is, het imago is het beeld dat anderen van de stad hebben. De publiekprivate samenwerking kan botsen omdat het bedrijfsleven een handelssyndroom kent die gericht is op winst en de overheid een wachtersyndroom heeft die sociaal-maatschappelijke doelen nastreeft.

2 H3 Identiteit is een belangrijke eigenschap van de stad, elke stad heeft zijn eigen Stads-DNA. In de jacht naar de sterkste positie vervaagt de eigen stedelijke identiteit, bestuurders kijken meer naar de concurrenten dan naar de eigen stad. Wat een stad is betekend niet dat de stad dit ook wel zijn. Stads-DNA bestaat uit een kwantitatief deel (wat is de stad?) en een kwalitatief deel (hoe is de stad?) Via statistieken worden de stadvariabelen samengesteld, hieruit komen 6 verschillende stadsklimaten naar voren. Namelijk het ondernemersklimaat, verblijfsklimaat, woonklimaat, werkklimaat, innovatieklimaat en kennisklimaat. Het kwantitatieve deel wordt gedaan door interviews met sleutelpersonen en desk research te doen. Padafhankelijkheid speelt ook een belangrijke rol, de stad is namelijk wat ze is geworden. Het is niet mogelijk om een afstands- en koersbepaling te maken voordat de positie van de stad bekend is. De positie van de stad moet namelijk redelijk aansluiten met de doelen die ze voor ogen heeft. Doordat het Stads-DNA bekend is kan een beginpositie voor een citymarketingstrategie gemaakt worden. Voorbeeld van strategische keuzes zijn: - Versterking of verbetering: versterken wij hoge scores of verbeteren wij lage scores? - Karakter of Karaoke: kiezen wij voor onze unieke positie of kopiëren wij een succesvolle strategie van een concurrerende stad? - Imitatie of innovatie: volgen wij een hype of bedanken wij iets nieuws? Een kwantitatieve Stads-DNA analyse is in vier stappen in te delen: - Elke stadsvariabel krijgt een waardering op de schaal van 1 tot Sommige stadsvariabelen krijgen een wegingsfactor toegekend. - Vermenigvuldiging van de wegingsfactoren en de waardering. - De DNA-scores zorgen ervoor dat de steden in een bepaalde categorie geplaatst worden. Het verblijfsklimaat is van belang voor mensen die willen recreëren in de stad, zowel bezoekers als bewoners. Door de toename van productie op en via het internet neemt toe, er is sprake van virtuele waardecreatie: een zogenaamde dematerialisatie van economische productie, waarbij afstand en vervoer niet meer domineren in de vestigingsplaatskeuze. Langzamerhand is de fysieke productiefunctie van de stad veranderd. Meer nog dan de historische en culturele verschillen bepalen geografische kenmerken als ligging, productiemilieu en woonklimaat de aantrekkelijkheid van de stad voor haar doelgroepen. Niet elke stad hoeft gezien te worden als concurrerend, er kan gekozen worden voor bepaalde thema s. H4 Enerzijds is er sprake van het ontstaan van een daadwerkelijke toeristische industrie die gespecialiseerd is in de fysieke verbinding van mensen en plekken, in steeds grotere massa s en over steeds grotere afstanden. Anderzijds wordt, mede door de ontwikkeling, de toeristische manier van het kijken naar en het beleven van plekken een meer algemeen kenmerk van het maatschappelijke leven, los van het toerisme als sector. Desondanks komt veel gebiedmarketing nauwelijks verder dan toeristische promotie, zijn het dat die zich richt op een breder publiek met gebruikmaking van een breder scala van middelen. Vandaag de dag is de inzet van gebiedsprofilering veel breder. De gebiedsmarketing 2.0 zoekt een plek tussen enerzijds de toenemende onbepaaldheid (contingentie) van de ruimte en anderzijds een toenemende behoefte aan een richtinggevende en samenbindende betekenis. Termen als storytelling en framing komen steeds meer op. De ruimtelijke omgeving verliest steeds meer van haar zelfsprekendheid en onder de bevolking bevind zich individualisering, men wil haar eigen verhaal neerzetten. Door de toegenomen mobiliteit en functionele differentiatie moeten locaties steeds nadrukkelijker in de weer met het actief vormgeven van hun eigenheid. Betrokkenheid bij plekken vraagt om sterke verhalen, verhalen die betekenis verlenen, die verbinden, verwerven en verankeren, die mobiliseren en motieveren, die betrokkenheid organiseren en die publieke ruimte creëren. Gebiedsmarketing blijft de vormgeving van marktgeoriënteerde promotiecampagnes, of de

3 coproductie van het gebiedverhaal (gebiedsmarketing 2.0). In dit proces wordt in een vroeg stadium een breed netwerk van stakeholders gevormd, oftewel strategische ruimtelijke planning. Placemaking een type samenleving waarin netwerken dankzij de informatie- en communicatietechnologie het dominante organiserende principe zijn geworden, met de netwerkorganisatie als de meest effectieve netwerkvorm. Waardor een spanningsveld is ontstaan tussen stromen (flows) and plekken (places), die vandaag de dag uit het lood geslagen is. Terwijl de netwerkdynamiek noopt tot flexibiliteit en veranderlijkheid, vraagt ze ook om een scherpere profilering van gebiedskwaliteiten met als doel onderscheidend vermogen te creëren. Het resultaat is onrust en onzekerheid, communicatiemacht is dan van groot belang. De cognitieve en emotionele oriëntatie en fundering van de interactie zijn van belang. Tactische vormen van toe-eigening oriënteren zich op andere doeleinden, belangen en waarden dan strategische. Ze zijn beweeglijker, ongerichter, allerdaagser, meer contextgeboden en ontstaan bottom-up. Strategische vormen van toe-eigening zijn daarentegen programmagebonden en resultaatgericht, oriënteren zich op algemene principes, zijn verbonden met de vormgeving van instituties en externe communicatie en topdown. Tussen twee bevinden zich spanningen als de ene vorm in de andere moet veranderen. Het onderscheid tussen tactische en strategische vormen van ruimtelijke toe-eigening kan gemakkelijk leiden tot een afwijzing van elke vorm van strategische handelen. De Triple P benadering (people, profit, planet) wordt gebruikt om de duurzame ontwikkeling in verband te brengen met de gebiedsontwikkeling, zo worden die kenmerken vervolgens aan opkomende economische kans gerelateerd. Een duurzame ontwikkeling staat of valt uiteindelijk met een actieve betrokkenheid van gebiedsactoren. De regionale economie is bepalend voor de aard en richting van een gebiedsontwikkeling, er moet een mogelijke fit gevonden worden tussen nagestreefde gebiedskwaliteiten en de financiële mogelijkheden. Het gaat om een gemeenschappelijk gedeelde ontwikkelingsvector, een cognitieve oriëntatie, die de betrokkenen in staat stelt om waarden en belangen op uiteenlopende schaalniveaus met elkaar te verbinden. De nieuwemarktenbenadering kent een drietal fases: - De identificatiefase, wordt een diepteanalyse gemaakt van het gebied, er wordt gekeken welke interne karakteristieken en externe ontwikkelingen zich tot duurzame ontwikkelingskansen kunnen ontwikkelen. windows of opportunities - Het organiseren van ondernemerstafels aan de hand van in beeld gebrachte investerings- en financieringsketens. - Groepen ondernemers proberen om rondom concepten een gedeelde businesscase te ontwikkelen, dit proces loopt parallel aan de ontwikkeling van het gebiedsverhaal. Het gebiedsverhaal, de gebiedskarakteristieken en de ontwikkelingkansen verhouden zich in iteratieve zin tot elkaar; hun onderlinge inhoud en samenhang ontstaan werkenderwijs. Tot nu toe alleen op regionaal niveau uitgevoerd (en Amsterdam) en gericht op het vinden van nieuwe economische ontwikkelingskansen. H5 In de zoektocht naar een unieke identiteit associëren steden zich graag met een beroemde persoonlijkheid, oftewel de Gaudi-truc. Er moet wel een speciale band bestaan tussen de persoon en de betreffende stad, en andere steden mogen deze persoon ook niet claimen. Ook een fictieve persoon kan gebruikt worden. Maar de stad kan ook een nadeel ondervinden van een persoon die nog in leven is, dus iemand ie er niet meer is kan beter gebruikt worden. Of dat de bekendheid van de persoon af neemt tijdens zijn leven celebrity branding, waarin men de brand fasion curve benoemd: fashionable, famous, familiar, faltering, forgotten. Bij deze vorm van place branding is succes geenszins verzekerd. De visuele kwaliteit van gebouwen, ontwerpen en zelfs hele wijken wordt vaak als instrument van place branding ingezet. De ontwikkeling van flagship projecten is geen nieuwe idee, een bijzondere verschijning was tevens bedoeld om een statement te maken over het bestuur die het had neergezet. Architectuur dient bijzonder en opmerkelijk te zijn, bijvoorbeeld het hoogste gebouwen of bruggen, of symbolen voor

4 economische transformatie. De maker van het flagship-project is vaak even belangrijk als het gebouw zelf. Het guggenheim effect, omdat de guggenheim foundation haar collectie vaak vestigt in opvallende en uitdagende moderne gebouwen. Er bestaat wel een kans dat de gebouwen op zich weliswaar de aandacht trekken, maar dat de omgeving waarin ze staan er weinig voordeel van heeft. Een ander onderdeel van flagship-projecten is het inzetten op opvallend urban design in een stad, bijzondere bewegwijzering, bestrating, straatmeubilair en dergelijke. Een gevaar bij dit instrument van place branding is wat we designcatalogisering noemen, er worden namelijk ideeën en ontwerpen ingezet die wereldwijd worden toegepast. Origineel zijn houdt nu eenmaal een risico in en dat risico kan worden geminimaliseerd door het importeren van beproefde recepten en ontstaat er veel kopieergedrag. De ontwikkeling van een markante stadswijk wordt toegepast als strategie, district branding. Opvallende wijken zijn niet slechts geschikt voor culturele functies, maar kunnen ook commerciële kantoorfuncties krijgen. Het ontwikkelen van creatieve broedplaatsen is sindsdien ook een populaire strategie. Een wijk wordt vaak gebruikt om het geheel van de stad te branden. Steden organiseren en sponsoren evenementen niet alleen om meer bekendheid te krijgen, ze hopen er ook hun merkwaarde mee te vergroten. Door een grootschalig evenement binnen te halen en dat met succes te organiseren laat een stad immers zien dat ze in staat is tot het management van grootschalige projecten. Het meeste effect heeft place branding door middel van evenementen als het gecombineerd wordt met de inzet van individuen van naam. Evenementen lijken een simpele route naar succes, maar er liggen 2 valkuilen op de loer; ze zijn namelijk pas effectief als ze deel uitmaken van de algehele strategie van de stad, timing is erg belangrijk waarbij succes meestal meer te maken heeft met geluk dan wijsheid. De tweede valkuil is dat steden vaak niet in staat zijn om de hoge verwachtingen van het evenement waar te maken. H6 Als opvallende bouwwerken de beeldvorming van een stad bepalen, spreken we over stedelijke iconen. De eerste categorie zijn beeldbepalende gebouwen, vroeger waren dit de kerktorens nu is het de hoogbouw, oftewel gebouwen die opvallen en het beeld van de stad bepalen. De tweede categorie is beeldbepalende stedelijke infrastructuur, zoals bruggen en stations(hallen). Een derde categorie is de beeldbepalende gebiedsontwikkeling, het gaat dan om een geheel gebied dat bepalend is. Woonwijken met een opvallende architectuur of opvallende gebouwen, of historische gebieden of fabriekslocaties. De vierde categorie zijn de beeldbepalende kunstobjecten in de openbare ruimte, historische helden, machthebbers, figuren uit de mythologie of sprookjes. Iconen hebben vaak een economische spin-off voor de stad, de grondprijzen kunnen gaan stijgen rondom het icoon. Iconen zijn vaak niet alleen beeldbepalend, maar brengen ook een grote symbolische waarde met zich mee. Stedelijke iconen hebben vaak een ansichtkaart waarde, ze laten niet alleen het icoon zien maar geven ook een extra waarde (zoals de Eiffeltoren en gevoel van romantische parijs mee brengt). De stad is meer een plek van beleving geworden, niet alleen maar de plek om te werken, we willen leven en beleven in de stad (belevingseconomie). Het is belangrijk dat bouwwerken tot een icoon kunnen uitgroeien, doordat ze worden gereproduceerd, ze moeten gefotografeerd en gedistribueerd worden via de media. We willen dan ter plekke kijken of het beeld klopt. De iconische beeldtaal stuurt voor een belangrijk deel het imago van een stad, de stad probeert te bouwen wat zij wil zijn. De gebouwde omgeving betekend veel voor de ontwikkeling en duiding van stedelijke identiteit, er is vaak een verband tussen de stedelijke mentaliteit en de tastbare materialiteit. Stedelijke iconen vertellen een verhaal, meestal een verhaal over de identiteit van de stad. Rotterdam gebruikt co-branding: het stimuleert de bedrijven de skyline van Rotterdam te gebruiken als icoon/logo in reclame uitingen. De vraag is of stedelijke iconen maakbaar of emergent zijn, niet alle projecten zullen slagen om bekend te worden als icoon van en stad. Maar een problematische realisatiefase hoeft niet te betekenen dat het project de geambieerde iconische status niet krijgt (Sydney opera house). Sommige steden maken goed gebruik van iconen door middel van stedelijke functies of evenementen, dit wordt wel iconenvervlechting genoemd. Er

5 treed inconensynergie op als het ene gebouw het andere gebouw versterkt en bij elkaar tot een groot iconisch gebied uitgroeit. H7 Topofilie is letterlijk de liefde voor een plaats, net zoals liefde is het moeilijk onder woorden te brengen, maar als je de liefde ervaart, begrijp je wat ermee wordt bedoeld. Florida heeft een onderzoek gedaan naar de geografie van geluk, een mooi stadsbeeld, voldoende groen en wandelpaden worden hoog gewaardeerd. Ook vind men de mentaliteit van de bevolking belangrijk. Onder verhuis geneigde vinden we niet alleen planners (mensen die serieuze plannen hebben en binnen 2 jaar willen verhuizen) en dromers (die wel zouden willen verhuizen). Elk jaar verhuist 10% van de Nederlanders. Tweederde van hen verhuist binnen de gemeente, slechts een derde vertrekt naar een andere woonplaats. Een kwart van deze intergemeentelijke verhuizingen vindt plaats binnen een afstand van 10 kilometer. Een schamele 14% verhuist verder dan 100 kilometer. Verhuizingen tussen de 20 en 50 km komen in ons land vrij weinig voor. Mensen zijn op deze afstand bereidt om heen en weer te reizen voor bijvoorbeeld werk. Ruimtelijke zelfpreventie: mensen hebben een voorkeur voor de eigen omgeving. De verhuis Van de bedrijven verhuist jaarlijks maar 4% (inclusief overheidsinstellingen). Dit zijn ondernemingen, die goed zijn voor werknemers. De verhuizers zijn vaak jonge bedrijven. Maar liefst 94% van de bedrijvenpopulatie verhuist binnen de arbeidsmarktregio (meestal de provincie), terwijl 75% van de verhuizende ondernemingen binnen de eigen gemeente blijft. Dit is ook wel logisch, vanwege bijvoorbeeld het personeel. Maar de belangrijkste push factoren zijn het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, het ontbreken van een representatief gebouw, de slechte staat van de bedrijfsruimte, organisatorische overwegingen en een slechte bereikbaarheid. De voornaamste pull factoren zijn een representatief gebouw, betere bereikbaarheid, mogelijkheid om uit te breiden, gunstige verkeersligging en aanwezigheid van bedrijfsruimte. Kortom ruimte en bereikbaarheid zijn de dominante migratiefactoren voor Nederlandse ondernemers. De vraag is op koude citymarketing, het trekken van nieuwkomers, wel zinvol is. Men blijft vaak binnen de gemeente en als ze toch verder gaan dan bepalen ze toch zelf waar ze heen gaan citymarketing kan slechts als een trigger werken. Het lijkt daarom zinvoller om de woonwensen van de eigen bevolking als uitgangspunt te nemen. Dit is warme citymarkting, die de lokale bevolking aan de stad probeert te binden en voorkomt dat ze vertrekt. Veel gemeenten investeren nog in koude citymarketing. De belangrijkste vraag voor gemeentes moet eigenlijk zijn: hoe kunnen we doelgroepen houden in plaats van nieuwe aantrekken? H8 Een drietal ontwikkelingen valt op, naast promotie richten de gemeentes zich meer op, het versterken van het product; het daadwerkelijke aanbod van de stad verbeteren. Men zoekt naar een meer integrale benadering. Ten tweede wordt citymarketing steeds meer regionaal ingestoken. Steden zoeken sterker verbinding met hun omgeving om zich gezamenlijk op de kaart te zetten, regiogemeenten en regionale platforms. Ten derde is er in de collegeakkoorden meer aandacht voor de organisatie van citymarkting. Een groot aantal steden geeft aan samenwerking met partners te willen zoeken of deze samenwerking te versterken. Berenschot zandlopermodel (p. 90) Een belangrijk uitgangspunt van de methode is dat een goed imago van een stad geen doel op zich is. Citymarketing moet altijd ten dienste staan van de opgave en de ambities waarop een stad zich op lange termijn richt. Niet alleen de doelstellingen en de doelgroepen van citymarketing, maar ook het merk en de aanpak verschillen daarom altijd per stad. De identiteit van een stad is een product uit het verleden en kan daarom niet zomaar veranderen. De promotie van Eindhoven is gebouwd op 3 pijlers, versterking van de regio, externe promotie en interne promotie. Een krachtig promotie naar de buitenwereld is essentieel. Als mensen trots zijn op hun eigen stad, dan dragen zij dit ook uit.

6 Citymarketing is steeds meer aan het professionaliseren, dit komt door meer aandacht voor integraliteit, regionalisering en organisatie van de citymarketing. H9 Warme citymarketing vergt een omslag in het denken: de mensen die een band hebben met de stad staan centraal. Een stad is wat ze is geworden en die padafhankelijkheid biedt kansen en beperkingen voor de toekomst. Studenten kunnen de nieuwe inwoners van morgen zijn, de doelstelling van veel gemeenten is dan ook het behouden van de studenten na het afstuderen. Bij bollebozen wordt dus ingezet in koude en warm marketing, het aantrekken van en daarna het behouden van. Er is in Zeeland en Groningen vaak spraken van brain drain, de studenten trekken weer weg uit de stad waar ze gestudeerd hebben. Het gebrek aan passende banen en de beperkte attractiewaarde van de stad zijn dan waarschijnlijk doorslaggevend. Het onderwijs zal afgestemd moeten worden op de lokale economie en de arbeidsmarkt. Koude en warme marketing kunnen elkaar wel ondersteunen, zoals in Tilburg. De koude maatregelen om bezoekers aan te trekken, die vervolgens gebruik kunnen maken van een hoogwaardig zorgaanbod en recreatieve mogelijkheden waarvoor de stad met warme citymarketing heeft gezorgd. Voor deze stad zijn herhalingsbezoeken het belangrijkst. H10 Daily urban system: het geheel aan patronen in de dagelijkse leefwereld die ontstaan door netwerkrelaties tussen complementaire stedelijke knopen. Stedelijke netwerken zijn ook reeds dragende beleidsconcepten. In ruimtelijke zin is de agglomeratie begrensd: ze valt vaak samen met het bestuurlijke territorium. In dit regiobegrip draait het om de planning en realisatie van woon- en werklocaties met bijbehorende mobiliteitsrelaties en recreatieve groenvoorzieningen om de stad. Bij de economische dimensie van netwerken gaat het om stromen van werknemers, bedrijfsrelaties en geld. Specifieke netwerken: lokale clusters van hooggespecialiseerde industriële of dienstverlenende activiteiten die relaties hebben met gespecialiseerde clusters elders in de wereld. Vestigingsplaatsfactoren in het bijzonder de quality of life zijn een onderlegger voor de economische positionering van regio s in Europese en mondiale netwerken. - Plaatspromotie, city- en regiomarketing en city- en regiobranding zijn niet hetzelfde. Waar plaatspromotie het plaatsproduct centraal stelt en het onder de aandacht van doelgroepen brengt, wordt bij city- en regiomarketing geredeneerd vanuit de wensen en eisen van de doelgroepen van een gebied. Citymarketing wordt gebruikt om bedrijven en bezoekers aan te trekken. Citybranding wordt ingezet om een stad als onderscheidend merk in de buitenwereld te profileren. - Een regio wordt gezien als een verzameling deelproducten. - Bij regiomarketing gaat het primair om het verkopen van de authenticiteit van een regio, waarbij de nadruk ligt op vestigingsplaats of investeringsmilieu. - Identiteit is wat je werkelijk bent, waarin je verschilt van anderen. Imago is wat je lijkt, hoe je overkomt op anderen. - Het onderscheid tussen suspects, prospects en klanten is van groot belang. Suspects omvat de groep die mogelijk in aanmerking komt om een product of dienst te kopen. Een bedrijf bepaalt op welke relaties binnen deze groep het zich gaat richten (prospects) om ze van nieuwe klant tot herhalingsklant en vervolgens tot vaste klant te maken. Drie invalshoeken staan centraal in regiomarketing: - Resultaat: wat is het achterliggende doel, welke doelgroepen wil men bereiken en in hoeverre lukt dat?

7 - Draagvlak: Op welke manier zijn ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden betrokken en in hoeverre lukt het met de marketinginspanningen ook aan te sluiten bij de eigen bevolking en de culturele identiteit van de regio? - Vernieuwing: dragen regiomarketing en branding bij aan het creëren van samenhang en richting voor wat betreft economische en ruimtelijke processen in de regio? Do s van regiomarketing: - Verbinden van regiomarketing met ruimtelijke en economische plannen - Samenwerken in een tripe helix model, de ambities van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden elkaar kunnen aanvullen. - Intelligent gebruikmaken van informatie - Evenementen organiseren als brug naar de eigen bevolking - Zorgen voor een lange adem en voldoende budget - Werken aan geïntegreerde campagnes en co-branding, de brand hexagon met zes factoren van een stad of regio; ecnomische clusters, de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, investeringen, arbeidsmarkt, cultureel erfgoed en toeristische potentie. Don ts van regiomarketing - Ontkoppelen van regiomarketing en productverbetering - Te veel tijd steken in slogans en ingewikkelde organisaties - Marketing tot politieke speelbal laten worden - Verzuimen om het merk in de regio te laden - Snel willen score en te hoge verwachtingen scheppen - Regiomarketing als concurrent van citymarketing beschouwen

Hoe organiseer je de regio welke regio? SRE inspiratiebijeenkomst Hans Mommaas (UVT/Telos)

Hoe organiseer je de regio welke regio? SRE inspiratiebijeenkomst Hans Mommaas (UVT/Telos) Hoe organiseer je de regio welke regio? SRE inspiratiebijeenkomst Hans Mommaas (UVT/Telos) inhoud: 1. het toegenomen belang van de regio 2. maar wat is de regio? 3. do's en dont's toenemende belang regio

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL monumenten van het verleden, motoren van de toekomst Pieter van Wesemael Hoogleraar Architectural Design & Urban Cultures Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking TU-Noord Juni 2016 Programma en Placemaking Plekken maken waar mensen willen zijn versus Plekken maken waar mensen moeten zijn Binnenstad Den Haag KernBijzonder Max Euweplein Amsterdam Fysieke Branding

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie

Ruimte voor innovatie Prof. dr. Jacques van Dinteren 8 december 2014 Wat gedachten over: De te stellen eisen aan een science park De vestigers De werkomgeving Inbedding in het regionale systeem De financiering van het vastgoed

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling & erfgoed

gebiedsontwikkeling & erfgoed gebiedsontwikkeling & erfgoed op zoek naar mogelijkheden om processen van gebiedsontwikkeling te versnellen en te verbeteren Philip Drontmann Twynsta Gudde Thessa Fonds The Missing Link antwoorden gezocht

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Management Summary. Woonmilieu en consument. Amersfoort, 30 mei 2013 MANAGEMENT SUMMARY

Management Summary. Woonmilieu en consument. Amersfoort, 30 mei 2013 MANAGEMENT SUMMARY Management Summary Woonmilieu en consument Een onderzoek naar de vraag- en aanbodbalans van consumenten en woonmilieus in Tilburg Amersfoort, 30 mei 2013 Een van de resultaten: Een kaart met de woonwensen

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

update kennisagenda krimp

update kennisagenda krimp update kennisagenda krimp update van de kennisagenda van het KKNN Waarom een update van de kennisagenda? Het KKNN is gebaseerd op drie pijlers, te weten: kennisnetwerk opzetten, kennis delen en kennis

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u wij presenteren u... 22-5-2017 1 Omgevingsvisie Zwolle Een integrale visie BNSP Omgevingstour 18 mei 2017 Saskia Engbers Aanleiding. Jaar van de Ruimte : MANIFEST 2040 7 onvermijdelijke opgaven en 5 principes

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Doelstellingen Gemeente Delft

Doelstellingen Gemeente Delft Doelstellingen Gemeente Delft Gemeente - Binnen de Spoorzone Sterke economie Kennisintensieve bedrijvigheid Bind de kenniswerker Bereikbare en gastvrije stad Autoparkeren eenduidig en gastvrij Afronden

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017 Communicatie advies gemeente Culemborg Marieke Kamphuis 4 september 2017 De maatschappij verandert in snel tempo. Hoe wij met elkaar communiceren en onze verwachtingen daarover ook. Wij willen als college

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen IJmuiden Rauw aan Zee Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen Indeling presentatie Aanleiding voor deelname aan identiteitstraject Toelichting op brandconcept IJmuiden Rauw aan

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36 Inhoud Deel I Plan 19 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20 1.1 De strategische inzet van events 21 1.2 De opkomst van het event als strategisch marketinginstrument 22 1.3 Eventmarketing

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Tijdens onze reis door het leven..

Tijdens onze reis door het leven.. Tijdens onze reis door het leven.. maken we allemaal een kaart.. Onze kaarten zijn als bomen.. The bladeren zijn de mensen die we kennen, gebouwen, gebeurtenissen,.., En nu zijn we hier, Iedereen heeft

Nadere informatie

Hoe smart is t Stad?

Hoe smart is t Stad? Hoe smart is t Stad? Dat internet, computers en vele andere technologieën een belangrijke invloed hebben op onze samenleving is onweerlegbaar. Ook steden zijn steeds meer bezig met het toepassen van technologie.

Nadere informatie

P5-presentatie Juni Parallelle sporen. stedelijke iconen als citybranding instrument

P5-presentatie Juni Parallelle sporen. stedelijke iconen als citybranding instrument P5-presentatie Juni 2014 Parallelle sporen stedelijke iconen als citybranding instrument bouwkunde, TUDelft master Real Estate & Housing (UAD) afstudeerbegeleiders Dr. W.J. Verheul Dr. E. Braun gecommitteerde

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

voorstel NARVIC Adviesbureau voor communicatie, januari 2011

voorstel NARVIC Adviesbureau voor communicatie, januari 2011 voorstel NARVIC Adviesbureau voor communicatie, januari 2011 Even voorstellen Menno Bakker, communicatiebureau NARVIC Opgericht in 2000 Achtergrond: RUG, communicatie, journalistiek, marketing 5 professionals

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Aanzet tot profielen voor herbestemmingsprofessionals e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie